Gazette van Gent

1814 0
24 september 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 24 September. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 20 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f47gq6v987/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I 247* JAAR. - N' 230. - B. 5 CENTIEMEN DONDEEDAG, 24 SEPTEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT KM S€M St * J % 3 « U Si'HIJM s VOOE GENT s VOOR GEHEEL RELGIÏS ; fez )«u . . . 3 &. J2.DC « iCen jaar , , . . tr. IS-OS S maandec . „ , * S-50 s $ muanden. ... » 7-75 °" I mwuide». . # I % maandeit,, „ „ e 4NBSI Fwr JRolland : 'é frank per S tnaandea. V't&r de «ndert landen : fr. T-ÇC; per 3 Tnaandeœ., NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gesticht in 1667 81IIVVB es IBDAOÏIIi ) YELDSTRAAT, 60, GENT TELKFOON nr 710 bureelen gijn open vm 7 ure s$ morgtnds ici S ure "a avondL D© iasshrijjivera Lraitea de sft&c brQjat moeten hun abonnement oames? ten Postkantoore hunner ■woonplaats. De Europeesche Oorlog le Verboadeisn rukken steeds vooiuit BESLAGNEMIKGEN IN BURGERLIJKE ZAKEN De Onzijdigheid van Noorwegen en Zweden WAT RUSLAICD W1L Ministerien. van Juslicie sn van Financien Conservatoire beslagnemingen in burgerlijke zaken. ALBERT, Koning der Belgen, A an allen, tegerawoordigen en toekomenden, Heil. Gezien de wet van 4 augusti 1914, betreffen-de de spoedeischende maatregelen door de oorlogswerwikkelingen noodig gemaakt ; Overwegende dat in de huidige omstandig-heden het behoud van hun pand dient verze keird te worden aan de schuldeischers ; Op voorstel van de ministers van Justicie en van Financiën, Wij hebben besloten en wij besluiten : Artiikel 1. Gedurende den tijd van oorlog kan de voorzitter der rechtbank van eersten aanleg van de gelegenheid der goederen, machtiging geven tôt conservatoire inbeslagneming, ten laste van de inboorlingen van een der landen waarmede Belgie oorlog voert : 1 Van aile onroerende goederen en dezer af-hankelijkheden als onroerende goederen te aanzien, die hun in eigendom toebehooren ; 2. Van de hun op de goederen van denzelf-den aard toekomende rechten van vruchtge-bruik en erfpacht ; De voorzitter kan, naar vereisch van zaken, den schuldeischer verplichten borgtooht te stellen of van genoegzaam vermogen te doen blijken. Zijn bevel is uitvoerbaar op minuut en v66r registratie. In geval van geschil, voorzien partijen zich in kortgeding. Art. 2. Voôraan het exploot van inbeslag-neminjg, wordt volledig afschrift gegeven van het bevel tôt machtiging en van het rekwest w&arop het verleend werd. Het exploot van inbeslagneming behelst bui-ten de gewone formaliteiten : 1. De beknopte aanduiding der in beslag genomen goederen, zonder dat het noodig zij de kadastrale opgaven of de belendenden aan te halen ; 2. keuize van domicilie in de plaats, waar de voorzitter die het bevel verleende, eitting heeft; Opgave van geboorteplaats en -dag van den met beslag belegde, is niet noodig. Art. 3. Het exploot van inbeslagneming wordt binnen tien dagen overgeschreven in het register voor overschrijvingen van in beslag genomen onroerende goederen, ten kantore der hypotheken van de gelegenheid der goederen. De overschrijving bekomt den datum van den dag der overlegiging van dat exploot ten ba-ntore der hypotheken. Zij is slechts geldig gedurende twee jaren, behoud en s hernieuwin^ vôor den afloop van de-zen termijn. Art. 4. De overschrijving van eene vroegere inbeslagneming ontslaat er den bewaarder niet van aile nieuwe inbeslagneming over te Echrijven die hem mocht aangeboden worden. Art. 5. De pachten die voôr hunne over-(schrijving geen vasten datum hebben, kunnen, volgens omatandigheden, vernietigd worden. Zijn nietig, de pachten door den met beslag belegde toegestaan na de overschrijving van het exploot van inbeslagneimng, zoo zij over raeer dan negen jaar luiden, of kwijtschrift bevattende voor ten minste drie jaar huur. Art. 6. Te rekenen van den dag der overschrijving van de inbeslagneming, mag de eige-naar de in beslag genomen goederen ver-vreemden noch hypothekeeren, op straffe van metigiheid en zonder dat het noodig zij deze te doen uitspreken. Art. 7. Echter bekomt de na de overschrijving der inbeslagneming toegestane vervreem-ding hare uitvoering, indien de met beslag belegde of de aankooper betaalt of con-signeert, in hoofdsom en toebehooren, de be-dragen verschuldigd aan de beslagleggers, die Wunne inbeslagneming deden overschrijven. Indien de geconsigneerde of gestorte pennin-gen ontleend zijn, kunnen de uitleeners slechts hypotheek hebben na de schuldeischers die op het oogenblik der ontvreemding waren inge-schreven.Art. 8. Op de eischen tôt doorhaling van de overschrijvingen zijn van toepassing de artike-len 94 en 95 der wet van 16 december 1851. Art. 9. Gedurende den tijd van oorlog kan de voorzitter der rechtbank van eersten aanleg machtiging geven tôt inbeslagneming van roerende zaken toebehoorende aan inboorlingen van een der landen, waarmede Belgie oorlog voert ; hij kan, naar vereisch van zaken, den aanlegger verplichten borgtocht te stellen of van genoegzaam vermogen te doen blijken. De bevelschriften zijn uitvoerbaar niette-g-enstaande verzet of beroep. Art. 10. Het tegenwoordig besluit treedt in werking den dag zijner bekendmaking. De veldslaq der Aisne Het gerucht loopt dat de verbondenen gis-teren een grooten vooruitgang behaalden op de Duitschers. In aile geval rukken talrijke Duitsche troe-penafdeelingen per gedwongen pas naar Frankrijk op, om te trachten het hoofd te bieden aan krachtige versterkingstroepen der verbondenen. De Duitsche fla^k in gsvaar De voortdurende vooruitgang van den lin-kervleugel der Verbondenen, is zeer belang-rijk, want de flank van generaal von Kluck, verkeert thans in gevaar. (Zie Laatste Tijdingen). De onzijdigheici van Noorwegen en Zwadea Eene redevoering van den heer Frithjof Nansen. De heer Frithjof Nansen heeft eene rede gehouden, waarin hij den eenjarigen dienst-plicht en een nauwe militaire aansluiting aan Zweden verlangde, ter waarborging van de onafhankelijkheid van het Scandinavisch schiereiland in de toekomst. Deze eischen worden door de geheele pers gesteund. In de rede wees de heer Nansen er verdei op, dat de berichten der laatste dagen om-trent uitlatingen in de Engelsche en Fran-sche pers, die de houding van Noorweger onbillijk hekelen het beste bewijs zijr voor den kritieken toestand van het Noorden Zweden en Noorwegen dienden te samen t* gaan, het lot van heide landen was nauw ver bonden. Een van buiten komend gevaar vooi den een was ook voor den andere een gevaar Beide koninkrijken zijn vast besloten hun on zijdigheid tôt het uiterste, zoo noodig met de wapenen, te verdedigen. Europa moest over tuigd zijn, dat Noorwegen, indien het aange vallen mocht worden ten einde 't te dwingei zijn onzijdigheid of de daaruit vloeiende rech ten op te geven, zich tôt den laatsten drup pel bloed zou verdedigen. En datzelfde kon ongetwijfeld ook van Zweden worden ge zegd. Wat Rusland wil Een officieus orgaan der Russische regee ring, zegt dat Rusland een dubbel doel be tracht, de vrijmaking der Slavonen en de-ver nietiging van het Pruisisch militarisme. Men moet aan Oostenrijk ontnemen Galicie en de Slavische provinciën Bucho wina, Bosnie-Herzegowina, Croatie, Bohemei en Moravie. Italie mag, als het wil, Triest en Trente terugnemen. Rumenie heeft rechfc op Transylvanie. Oostenrijk moet teruggeb<racht worden toi Hongarie en de erfelijke Staten van het Huii van Oostenrijk, het is te zeggen het aartsher togdom van Oostenrijk, Styrie, Oorinthie Salzburg en Oostenrijksch Tyrol. TE ANTWERPEN. Oevecht in den «isirek van Antwerpsi! 2000 Duitschers buiten gevecht Dinsdag nacht had in een plaats waarvai de naajn geheun wordti gtehouden, een ver-woed gevecht plaats tusschen Duitschers er Belgen. Van de 2000 Duitschers die in he veld stonden werden er talrijken gedood ei gekwetst. De overigen werden gevangen ge nomen. Een moediye ond*?rofficier In een voorgaande nummer hebben wij reed; eenige inlichtingen gegeven over een bewij van vermetele dapperheid, geleverd door eei onderofficier van het ... linieregiment. Ziehier daarover eenige nadere bijzonderhe den : Verleden woensdag verliet de eerste ser geant-majoor H. Keurvels zijn kantonnemen om te gaan opsporen hoe de Duitsche troepei gelegerd waren. Als burger verkleed, begaf hi zich per spoor tôt aan B..., waar hij een zijne kennissen kon overhalen om in te spannen e] hem door het bosch naar M... te geleiden volop in de Duitsche lijnen. In het bosch werden zij opgehouden doo een tiental uhlanen en zeven cyclisten, di hun hunne papieren vroegen. Keurvels lie een burgerlijk paspoort zien, dat zij eens rond draaiden, terwijl hij hun in het Duitsch eenig grapjes vertelde. Na hem goed opgenomen te hebben, liete: zij hem gaan. Bij het afscheid nemen ovei handigde hij hun al lachende een nummer va een Gentsch dagblad, waarin den Duitsche aftocht beschreven stond. Te M... gekomen, kon onze sergeant-majoo waarnemen, dat de ongelukkige inwoners va het dorp in de kerk opgesloten waren en da de Duitschers bezig waren verschansingen t delven en de baan te ondermijnen. Daarmede wist hij er genoeg van ' en tro hij terug door het uitgestreikt bosch nas B..., waar burgers hem verwittigden dat eer Duische patroelje hem op de hielen zat. Ong< lijkkiglijk stond het paard uitgespannen e onze roekelooze verkenners stonden daa zonder verdediging. Gelukkiglijk bevond zic daar een moedige ambtenaar, die reeds ve goedc diensten aan ons leger bewezen heef en hem een rijwiel ter hand stelde. In vol vaart vloog onze sergeant-majoor in de rich- g-ting van S... Het was hoog tijd, want de w Duitschers gingen aan1, het vuren, gelukkiglijk zonder hem te treffen o Onze verkenner had zijn doel bereikt en kon wetenswaardige inlichtingen aanbrengen, tôt groote voldoening zijner oversten In Oost-Vlaanderen g Rond Dendermonde. s< Tôt heden heeft er geen ernstige ontmoe-ting mec den vijand plaats gehad. ^ De Duitschers zouden meer en meer naar Brussel afzakken. Tusschen Opwijck en Lebibeke had er dins- ; dag namiddag eene botsing plaats tusschen verkenners. Een onzer wielrijders werd den kleinen vin- \ ger der rechterhand a'fgesichoten. ! Hij vocht !' moedig en werd nog door twee kogels ge-' kwetst. Medewerkers van den " Daily Mail" (bra.chten hem naar Dendermonde petf atuto v. over. | Een Duitsche officier werd ook omverge-schoten. De vijand gelukte erin, den gekwet- S ste in veiligheid te brengen. Op bevel van Z. M. den koning der Belgen, £ werden dinsdag talrijke photografiën der pui- j nen van Dendermonde genomen. Gisteren voormiddag was men in het ge-rechtshof druk bezig met de archieven te 11 1 verhuizen. Veertig werklieden van Zele, door c; de policie aangeworven, haalden de boeken „ van den burgerstand. Onder geleide van den heer proouireur werd ailes naar Gent overgebracht. Wij hebben gisteren getneld dat de kost-' bare schilderijen uit het stadhuis van Dendermonde in veiligheid waren gebracht. ' Wij kunnen thans veirzekeren dat deize v kunstwerken zich in Gent bevinden en er binnen kort zullen tentoongesteld worden, ten ri voordeele der beproefde inwoners van Dendermonde.Slechts drie schilderijen, van Willaert, Go-ris en Vinck werden de prooi der vlammen. '• Zeven machinisten en stokers zijn gisteren i te Dendermonde aangekomen, onder het geleide van een ingenieur. Zij hebben in de n I, statie vier locomotieven onder stoom ge-t bracht en zijn er mede vertrokken, in de i richting van Gent, met zes andere locomotie-ven op sleeptouw. p In de statie van Dendermonde waren reeds T dertig werklieden aan den arbeid en de werk- ' huizen zullen weldra heropend worden. VeJ'scheicier.e fabrjeken blijken nu gedeel-l telijk bewaard; het gevang bleef totaal on- [ ^ geschonden. TE MELLE. Belan^grijke troepenjbewegingen hebben plaats ten Zuiden van Gent. Gisteren mor-gend mocht niemand tenzij de inwoners, nog " voorbij het eindpunt van den tra-m op straat \ komen. ( IN DE STREEK VAN NINOVE. e f 1 Dinsdag namiddag had op den steenweg van Aalst naar Ninove, een nieuw gevecht ' plaats. r Op de wijk "Doorn" kwam eene compagnie Belgische wielrijdersfverkeimars, ten getalle ^ van 200, geplaatst onder de bevelen van den kapitein-bevelhebber De V... in botsing met a een veertigtal Duitsche wielrijders. Onziei soldaten lieten hunne au'to mitral-1 jeuze vooruitkomen en openden het vuur op den vijand, die spoedig den aftocht blies. Van n den kant detr Duitschers was er een doode, een gekwetste en 7 krijgsgevangenen. Rond 7 ure kwam de tijding toe dat het overschot der Pruisen, daar straks op de vlucht gedreven, eene Belgische patroelje had ontmoet die te Iddergem in een beetenveld verborgen zat. e Vier Duitschers zouden gedood zijn en een , tiental gekwetst. Hier zoomin als te Ninove, werd geen enkele Belgische soldaat gekwetst. ,r 6 TE BAVEGEM. 3- n In deze gemeente, gelegen op den buurt- x spoorwe.g Gent-Sottegem, even voorbij Oorde-h gem, had gisteren namiddag eene ontmoeting le plaats. Belgische patroeljen deden eene ver- t, kenning, toen eensklaps uit een boschje, an-le deren beweren uit eene boerenwoning, op hen sschoten werd. Een burgerwacht van Elsene erd gedood, een vrijwilliger, gekwetst. Beiden zijn naar het Palace Hôtel te Gent pergebracht. De Duitschers konden ontsnappen. Nadere bijzonderheden. Fiene troep van 150 burgerwachten-wielrij-ers van Ukkel reden van Oordegem naar cheldewindeke ; te Bavegem werd op hen ge-îhoten van achter eene haag, op 50 meters Estand. Een der twee burgerwachten, die aan het oofd der kolom reden, stortte dood ten gron-e ; zijn makker werd niet gekwetst. Terwijl de burgerwachten van hunne rijwie-■n stapten, sprongen de Duitschers, huzaren an den dood, in den zadel en vloden in allerijl aar Scheldewindeke, ook de paarden mede-emende van twee hunner makkers, die nieo jdig genoeg in den zadel gesprongen waren. Vreezende voor eene nieuwe hinderlaag, igen de wielrijders van de aohtervolging af. [et lijk van den gedooden wacht werd door ■den van het Roode Kruis naar Gent over-ebracht.Terwijl deze laatsten nog aan het werk waren oorden zij schieten. Ditmaal waren het drie elgische liniesoldaten, die twee Duitsche rui-;rs gevangen namen. De brancardiers namen in het terugikeeren og een Belgischen soldaat-wielrijder op, die oor te vallen erg aan het gebit gewond was. g oebeurtenissen in het Land van Aalst o (Van onzen bijzonderen briefwisselaar.) Gisteren namiddag kwam weer eene patroel-5 uhlanen van Lede, te Aalst. Eene compagnie ■elgische soldaten rukte aan ; de uhlanen luchtten. Dinsdag had eene nieuwe schermutseling laats op den Gentschen steenweg, niet ver an den Velodroom, tusschen eene afdeeling ^elgische soldaten en eene patroelje Duit-:'hers. Er waren vele gekwetsten, langs beide ■niiten. De Pruisen moesten op de vlucht aan, langs Hekelgem en Assche. Een inwoner van Aalst is aangehouden en aar Gent gestuurd, om voor den Krijgsraad te erschijnen. In gansch de vallei van den Dender ver-leerdeirt de ziekte " snot" bij de Duitsche aarden. De sterfgevallen zijn overtalrijk ; een ijksveearts verzekert, dat in Vlaanderen al-?én meer dan duizend paarden zijn. moeten af-emiaakt worden, sedert drie dagen ! Er zijn ook vele gevallen van typhus bij de >uitsche soldaten aan te stippen. IN HENEGOUWEN. Tusschem Samber en IVIaas Ziehier eenig© inlichtingen over hetgeen ln .eze streek voorviel : Werden gansch vernield : de dorpen Anthée, )nlhaie, Bouge, Surice, Franchimont, Ermeton n Hastière. Stade en Lèves werden half vernield ; 66 hui-&n brandden af te Fosses. Florennes en Philippeville werden gansch ;espaard. Klein is het getal gemeenten in dit gewest, i'aar niet een tiental huizen vernield zijn. BU1TENLAND, IN HOLLAND. De bommen te Maastricht De eene bom viel in de Brusselschestraat n den tuin van den heer Graafland. Het huis îeeft niet veel geleden, maar de tuin is ge-îeel verwoest. Het metalen omhul&el is onderzocht door Hollandsche officieren en men heeft de na-ionaliteit niet kunnen vaststellen van den leroplaan waaruit de bom geworpen is. Men denkt echter dat het een Duitsche was, olgens de richting die hij genomen heeft. Men denkt dat de bommen bestemd waren /oor Lanaken, waar zondag laatst een scher-nutseling plaats had. acwi j» i> mmmtmmrtiafmmÊÊmtÊmÊtmiimtmmmmÊtegmmmameefm 34 Feuill-eton der Gazette tu Geai. Het Geheim van de Tneems door FLORENCE WARDEN. — Kijk, mijnheer, beval den detectie-ve.Matthew boog zich voorover en gaf een gil- De man in het bed rdde, zonder zijn vastgesloten oogen te openen. Het was Hammond, de trouwe knecht van lord Bensington, de bewaarder van aile familiegeheimen. Doodstil lag Hammond daar, gekneusd gewond, op zijn armen en handen nog duidelijk de sporen van zijn laatsten strijd Zijn oogen hield hij gesloten, doodstil lag hij daar, verwachtend het ergsto. Maar de detectieve trok de dekens weer over hem heen en vroeg zakelijk : — Kent gij hem mijnheer Bensington? Matthew schudde het hoofd. Hij was de kamerdienaar van mijn grootvader. Meer weet ik niet. Maar hij keek naar de klauwachtiga handen en begon te begrijpen. Hammond bleef onbewegelijk liggen. De detective ging het eerst de kamer uit en gaf in een klein kamertje daar naast een teeken aan iemand, die, daar van was-Matthew zeker, ook van de poli* cie was. Toen ging de detective naar beneden en vroeg in de keuken : — Kunnen wij een oogenblik in uwe voorkamer gaan, juffrouw Crowley? Dadelijk werd daartoe verlof gegeven en Matthew viel neer in een stoel, nog geheel ontdaan door deze nieuwe ont-dekking.De detectieve glimlachte. — Bij verrassing genomen? zegde hij. — Ja. Gij weet wel zeker, dat hij de-gene is, die mij dien nacht heeft aange-vallen ? — Heel zeker. Gij hebt hem flink gegeven.Matthew keek hem ernstig aan. — Maar... de andere... sterfgevallen? De detectieve knikte toestemmend. — Het werk van dezelfde handen, mijnheer, daaraan valt niet te twijfelen. iMatthew staarde hem verwezen aan. — Is de man dan gek ? De deteciteve glimlachte. — In het minst niet, mijnheer. Hij is zoo slim als een mensch. Hij legde een met potlood-beschreven blaadje, dat klaarblijkelijk uit een zak-boek was gescheurd, voor zich op tafel. Zoodra ik de algemeene erfgenaam ben geworden van den titel en de landgoede-ren, behoorende aan mijn grootvader Tord E(e(nsington, zal 'iki aan |Erancis Hammond de som van vijf duizend pond uitbetalen en een .jaarlijksch inkomeni van twee duizend pond. Randolph K. BENSINGTON. En dan volgde een datum. Matthew wist, dat dit contract geschreven was op den dag na het verdrinken van Joë Ruggles. — Gij kent het handschrift zeker wel '( De stem van den detectieve deed Matthew opschrikken. —Ja, zegde hij heesch. — Het is de hand van uw neef Randolph ! Matthew knikte. Toen stond hij moei-lijk op. — Nu, mijnheer, het is ook wel een beetje heel kras, stemde de beambte koeltjes toe. Die Hammond is de han-digste schurk, dien ik nog ooit heb ontmoet. Ik ben al heel wat over hem te weten gekomen, sinds ik die zaak in handen heb geikregen en /toen Iheb ik gemerkt, dat die ingetogen model-be-diende een dobbelaar was in hart en nieren en diep in de speelschulden stak ! — Onmogelijk. De detectieve ging onverbiddellijk voort. — Ik weet nog meer, mijnheer. Of-schoon hij nog heel jong was, toen hij bij lord Bensington in dienst kwam, had hij toch wat vuil werk verricht — hij had wat gevochten, mijnheer, een kalm vecht partijtje nu en dan, maar hij kon toch zijn vuisten uitstekend gebruiken. Zoo heeft hij Ruggles ook een beentje gelicht toen deze geld van hem eischte, dat hij schuldig was en dreigde lord Bensington met ailes in kennis te stellen. — Beentje gelicht? — Wel ja. En de manier, waarop hij u heeft aangepakt, bewij st wel, dat hij zijn oude streken nog niet verleerd was. Matthew trachtte zich weer dien avond te herinneren, toen Ruggles vanai het erf van de Towers verdronken was. Hij zelf had de woordenwisseling ge-hoord en had gemeend de stem van Hammond herkend te hebben. Maar hij was er nooit zeker genoeg van geweest. Nooit nog had hij bewijs genoeg gehaa om dit feit te durven noemen, ofschoon dit één van de. redenen was geweest van zijn aarzelende antwoorden bij het eer-ste verhoor. Hij had echter nooit geloofd, dat Hammond den man had vermoord en deze plotselinge openbaring, dat de ver-trouwde bediende eigenlijk een ischurk was, deed hem zeer ontstellen. — Hoe heeft hij de twee andere sterfgevallen bewerkstelligd ? vroeg hij snel. —- Nu, mijnheer, ik voor mij ben er van overtuigd, dat hij den slaapdronken Cyriel Bensington colchicum heeft toe-gediend. Ik geloof, dat de eenige, die in de buurt van mijnheer Gyriel sliep, lord Bensignton was en die is doof. — Best. Maar hoe is hij aan het ver-gif gekomen? Dat is toch niet zoo ge makkelijk te krijgen. De detectieve glimlachte eens. — De wetten kunnen izulke dingen maar onbereikbaar maken voor een deel van het publiek, mijnheer! zegde hij. — Er zijn zooveel beroepen, waarbij vergiften gebrufikt moeten worden in hoeveelheden, die voldoende zouden zijn om een heel regiment te dooden. Ham mond kwam van buiten, hij was een boe-renzoon. Het zal hem niets geen moeite hebben gekost om colchium, dat hij aile boeren bekend is, van zijne familie te krijgen. Er bestaan middelen tegen on-gedierte en tegen onkruid, waarin het gebruikt wordt, die hij wel kende. — En mijn neef te Eton... hoe heeft hij dien kunnen bereiken? — — Dat zal nog nader moeten blijken. Ik vermoed, dat hij in den koffer van de jonge heer Brady pillen heeft gestopt, die de jongeling altijd gebruikte — en één van die pillen was speciaal toebe-reid. Toen gij de mand, die door Hammond werd ingepakt, naar de school meenam, zat er waarschijnlijk weer een doosje pillen in en weer één speciaal toe-bereide. Ziet gij, in iedere doos zat maar een gevaarlijke pil en zoodra die was in-genomen, werd de jongeling ziek en de tweede aanval is hem noodlottig geworden.Matthew kon al deze inlichtingen nau-welijks aanhoo.ren. Hij had een gevoel als moest hij naar buiten sneller om vrijuit te kunnen ade-men en te bekomen van deze schokken. — En... en... en de laatste keer? sta-melde hij. — Gasvergiftiging, «onder twijfel. — En hoe zijt gij dit ailes te weten gekomen ? — Ja mijnheer, dat is een beroepsge-heim en dat komt onder het hoofd : Ont-vangen inlichtingen, zegde de detective. — Mag ik het niet weten t (Wordt voortg«zet.) i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes