Gazette van Gent

2207 0
13 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Januari. Gazette van Gent. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/599z030m5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

«S'L'SJ U™" . '-l-—5 248e JAAE. - Nr 10 5 OENTIEMEN WOENSDAG, 13 JANUARI 1915 GAZETTE VAN CENT SCHKI,IVI\GSFRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Ken jaar ... . fr. 1S.OO Een jaar . , . fr. ISC-OO 6 maanden . , . > 6-SO 6 maanden , . . > K-1 ft 8 maanden . . . » S>£iO 3 maanden ...» 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- EN ANNONCENBLAD Gestioht in 1667 BISTVUS EN REDACTHS VELDSTRÂAT, 60, GENT TSLEFOON Wr 710 De bureelen zijn open van 7 ure 's morgends tôt 5 ure 's avondi De inschrijvers buiten de stad Gent moeten hun abonnement nemen ten postkantoore hunner woonplaats. DE EUROPEESCHE OORLOG Aan de beide fronten (Duitsche ofiicieele mededeeling.) Berlijn, 10 januari. (Wolff). — Ambtelijkc roeldàng van heden middag. Westelijk krijgstoo-iieel. — H et slechte wedei hield ook gisteren aan. Dei Lei is op enkele plaatsen tôt op eene breedte> vain 800 m et ers buiten tare oevers getreden. De vijandelijlce pogingen, om ons uit onze stellingen in de dui-nen, dichitbij Nieuwpoort, terug te dringen, im&luikitefn. Ten Noord-Oosten van Boisson® hervatten da Fxanschem hun aanvaJ, die gisteren onder groote vetriiezen voor hen afgeislagem werd. Meer dan 100 gevangetn.cn bleven in onze handen. De strijd is daar au wedier aan den gang. Ten Western, en ten Oosten van Perthes (ten Noord-Oosten van Châlons), gingen de Fran-schen opnieuw tôt den aanval over. De heftige aanvallen werden echter weder tôt staan ge-Jbracht, onder zware verliezen voor de Fran-schen. Wij maakten 150 krijgsgevangenen. In het Argonnenwoud wonnen wij weder terrein. Hier, ©venais in den, omtrek van Aprémont, ten Noorden van Toul, duiirt de strijd nog voort. Op 8 januari, 'si avonds, poogden de Frain-«chen andemmaal het dorp Ôber-Bumhaupt in een, nachitelijken aanval in te nemen. De aan-vaJ raialulkte totaal. Onze troepen namen 230 Franschen gevangen en veroverden een ma-ohiengeweer, zoodat de gezamenlijke buit van Ober-Bumhaupt beloopt: twee officieren, 420 ikrijgsgevangenen en een machiengeweer. De Franschen hadden hier klaarblijkelijk ook zwa-irie verliezen. Een groote memigte dooden en verrwondetn liage® voôr bet front en in het aan-gremende bosch. In Opper-Elzas hadden gisteren slechts kleî-ne gevechtem plaats. Tegen iraddernacht sloe-gen onze troepen dichtbij Niederaspach een Franschen aanval af. Oositelijlk krijgstooneel. — Het weder is nog nie* gebeterd. Over gainsch het Oostelijk front bleef de toestand onveranderd. Kleine Russi-scho aanvalleii! ten Zuideiî vasri Ml a va Werdeo afgewezen. (Fransche officieele mededeeling.) Wij. 'hebben niet de minste officieele mededeeling van de zijde de>r Ve,rbondenen ontvan-gen. Aan het Oostelijk Front St-Petensburg, 10 janaari. (Wolff). — De groote generale stajf deelt mede, dat op ons gansche front sedert den 8 januari, zich niets bijzonderB voordeed, uitgezonderd dat er zich bij de meierij Moghely en orageving eeoi vef-bitterde strijd ont-spon. DE NIEUM'E RUSSISCHE OPPERBEVEI = HEBBER. GeneraaJ Litwinov is oppeirbevelbebber der Ruseische troepen langs den Weichsel, in ver-vanging van generaal Bennenkampf, die naar het front van den Kaukasuis ffezonden wp.rrl Turkije en Rusland (Turksche officieele mededeeling.) Constantinopel, 9 januari. — De groote alge-mee-ne staf deelt mede : De Biussiscbe vloot beschoot, tegen het internat ionaal recht, de opene stad Si-nope, en beschadigde daarbij lichtelijk twee huizen. Menscbenl evens gmgen niet vér-loren. Vier barken werden in den grond ge-fooord. Daarentegen besclioten Turk&ohe vaa.rt«i^ gen met goed gevolg Russisohje troepen die zich ten Noorden van Makriali bevonden. Den 5 januari trachtte een Engelsclie krui-ser ten Oosten van Mersinas troepen aan land te zetten. Onze kustwachten dwongen den vij-and terug te wijken, die vier dooden achter-liet. BUITENLAND. NEDERLAND. UITWISSELING VAN BANKBRIEFJES. Ten einde de Belgische uitwijkelingen het verlies te sparen dat de uitwisseling van Belgische bankbriefjes tegen Hollandsch geld bij sommige ingezetenen medebrengt, heeft het Hollandsch Gouvernement, in overeenstem-ming met het bestuur der Nederlandsche Bank nieuwe maatregelen genomen. Deze kwamen reeds gisteren in werking ; de uitgewekenen moeten een eenzelvigheidsbe-wijs voorzien van een portret vertoonen bij het uitwisselen. Dit om te voorkomen dat handel in bankbriefjes gedreven worde. Deze maatregelen zijn nog genomen in over-eenstemming met de bank "Union Belge" die in de beurs van Amsterdam een bureel heeft in gericht waar eenzelvigheidsbewijzen aan de belanghebbenden zullen afgeleverd worden, kosteloos. ENGELAND PRIJS YERKLAARD. Londen, 10 januari. (Wolff). -— Re.uter meldt : Uit Alexandrie wordt, in datum 6 januari, be-richt : De Duitsche stoomer " Gut-emfels" werd al s prijs verklaard. Overstroomingen De laatste dagen is de Theems onrusfcba-rend gestegen, zoodat een groot djéel der oevers overstroomd zijn. Te Maldmhftîad staat het lager gedeelte der stad geheel onder water. De Hippodrôom is als een eiland ih een meer en de soldaten, die hier ingekwartierd waren, hebiben bet gebouw moeten verlaten. In tal van straten wordt het verkeer met bootjes gaande gehouden. Het postkantoor heeft hetzelfde lot onde^gaan als de Hippo-droom en moest gesloten wordeh. Ook het geheele district, bekend als de Clump, te Ditlow is overstroomd. Daar en in verschillende andere plaatsen, hebben tal van bewoners hun huizen moeten verlaten. Te Windsor en Eton, is het water de laatste dagen meer dan vijf voet gestegen, iets wat in jaren niet is voorgekomen. OOSTEN RIJK-HONGA RIE KRIJGSGEVANGEN. Frans Lehar, de toondicht&r van "Het Lusti-ge Weeuwtje", zou door de Russe» gevangen genomen zijn. Hij was officier bij het Oostenrijksche legeir. ZWITSERLAND DE BELGEN IN ZWITSERLAND. In Zwitserland zijn kantonale comiteiten tôt stand gekomen om de Belgische vluchtelingen te hulp te komen. Er zijn nu 2000 Belgen in Zwitserland : onge-veer 300 bevinden zich te Geneve waar zij, door de bevolking op de vriendelijkste wijze ont-haald worden. De heer E. Richard, schrijver van het toe-vluchtscomiteit van Geneve, wonende Lyon-straat, 41, houdt zich ter beschikking der Belgische. vluchtelingen om opzoekingen te doen naar hunne familie. KanongebuSder op de 11 Jungfrau „ Dezer dagen, rond 4 ure 50 min. 's avonds, hebben Alpenbeklimmers, welke zich op den top van de "Jungfrau" bevonden, zeer duide-lijk verscbeidene kanonschoten gehoord. Gre-zien den grooten afstand waarop moest gesdho-ten worden, is dat accoustiek verschijnsel zeer merkwaardig. Daarmede verdwijnt dje legende, "dat de rust op de kruinen der bergen door niets verstoord werd." ITALIE. De uitwisseling der invaliede krijgsgevangenen Onderbandelingert worden gehouden voor het aanduiden der vertegen-woordigers van de oor-logvoe.rende Staten, om met de Pauzelijke re-geeirimg te spraken over de uitwisseling deir invaliede gevanigenen. Naar het schijnt stuit de uitvoering van het ontwerp op geen enkele praktdsche moeilijk-iheid.Indeadaad, het zal gemakkelijk zijn deze in-valieden te zenden naar een onzijdig land,waar de uitwisseling zou plaats hebben. Deze landen worden volgens hunne aardrijkskundige liggdng afingedwid als volgt : Zwitserland, voor de ult-wi&selingen tuisschen Duitschl-and en. Frank-rijk ; Rumenie. voor die tu&schen Oo&tenrijk en Rusland ; Holland voor die tuaschen Engeiland en Duitschland. De sultan._ van Turkije is het ontwerp van den Païus bijgetreden. AMERIKA. Verstopping van het Panamakanaal "Renteir" seint uit Washington, dat kolonel Groeithals, gouverneur der Panamastrook, heeft bekend gemaakt, dat de toe&tan.d van het ka-naal bet nooclig zal makan, den maritiemen optocbt in miaart aanstaaiide te beperfeen, daar talrijke aardscbuivingen in de doorgraving bij Cuilefora, het twijfelachtig maken, of het tegen dien tijd voor een dreadnought mogelijk zal wezen door bet kanaal te varen. ^Volgens een bericht van een Amerikaansch blad, heeft kolonel Goe+bals gemeld, dat het kainaal venmioedelijk tôt bet voorjaar voor aile scheieipvaart zal gesloten blijven. Officier en bij de koopvaardij, die kort gelè-den het kanaal doorvoeren, hebiben bericht dat er groote moeUijikheden zijn, daar de bodem van het fcanaal aainhoudend rijst en dit spoe-d'iger ondiep wordt dan de baggermachienen kunnen tegengaan. De m'Ogelijkiieid van zulk eene beweging, ten gevolge van de diepte. van bet kanaal en de hoogte der aanliggende bergen, was lang ge-ledem voorzien ; men had evenwel g&hoopt dat dit vraagstuk door de ingénieurs op bevredi-gende wijze was opgelost. Aardschuivingen bij Culebra hebben last veroo:rzaakt gedurende den geheelen tijd der opbouwing van het kanaal. Zij kwam in 1911, 1912 en 1913 voor en t-Uisschen half october en het einde van december moest de scheepvaart tôt driemaal to« gestaakt worden. In Be!gie TEMPEEST TE WESTENDE. Het verschrikkelijk tempeest dat eenigo dagen geleden op de kust woedde, heeft me-nige huizen en villas, die door de houwitsers waren getroffen en bijna op het invallen ston-den, doen instorten. Hetzelfde heeft zich voor-gedaan op andere plaatsen der kuststreek ; kerktorens die door de beschieting veel hebben geleden 'zijn insgelijks ingestort. Te leperen heeft de storm ook groote scha-de aangericht. STADSNIEUWS. STEDELIJKE RAAD VAN GENT o Zilling can maandag, 11 ianuari 1915. MEDEDEELINGEN. De gemecnteraad neemt Uennis van de volgende vcrtoogschriften : A) 1* Het Syndicaat der Bedienden en Handcls-reizigers klaagt erover dat bedienden van den Staat die niet ontbloot zijn van hulpmiddelen, tijdelijk door het Stedehjk Bestuur gelast worden werk te verrichten waarvoor zij betaald worden, terwijl er handelsbedienden en reizigers, die hoegenaamd niets winnen, zich aangeboden hebben voor dat werk en het niet verkregen hebben. 2" Dat de leerlingen der beroepschool voor juf-frouwen gebezigd worden om de broodbons te tel-len, een werk dat gemakkelijk en beter zou kunnen gedaan worden door handelsbedienden. B) Do heer Van Waeyenberghe vraagt dat de leerlingen van het Conservatorium zouden ontslagen worden van de taks op de pianos, juist gelijk de professors en de artisten van beroep. De Raad verleent : I. Aan de gewone voorwaarden cen voorschot in bankbriefjes der stad Gent, te doen aan de gemeen-te Evergem. II. De Raad bepaalt definitief het règlement der belasting op de ongehuwde mannen. III. De Raad neemt een tuchtmaalregel ten op-zichte van eenen bediende van het gemeentebestuur. IV. De Raad geeft een gunstig advies op do vraag van het Bureel van Weldadigheid strekkend om eene som van fr. 1227.28 te mogen het'fen op zijno weder-belegbare fondsen. Die som is het bedrag eener achterstallige reke-ning van loon verschu'digd aan de erfgenamen van den heer Jozef De Waele, voor het vervaardigen der plans van 18 vverkmanshuizen in do Prosper Claeysstraat. V. De Raad verleent aan de gewone voorwaarden een voorschot in hânkbrietjes der stad Gent aan do gemeenten Wijnkeî en Saft'elare. VI. De HkwideeÀlers der Gentscho VVereldtentoon-stellihg 1913 zeggen bij rekwest : Dat "zij er niet in geïukt zijn hunne rekening in de Bank te. verfeffenen, waarvoor de stad zich borg verklaard had; Dat de rekening ten voordeele der' baiiken een hoogon inteiîes^ opbrengt, zeer nadeelig voor de stad en de likwidalie zwaar treft; Dat zij dûs vra^ren dat de stad, bij middel van een voorschot in bankbrieljes de Banken voluit zou be-talen', ten einde zoo doende te makçn dat do Stad Cîent alteen schuldeischer der Tentoonstelling blijve en bijgèvolg recht hebbende op al de sommeil welke nog moeten onlyangen worden en op do gebeur-lijke înkomst van het binnen te roepen gedeelte van het kapitaal dat nog niet gesfort is, daar geene in-komsten meer ten goede kunnen komen aan de aan-deelhouders.Op voorstel van het College, beslist de Gemeente-raad eenparig dat de stad aan de likwideerders der Tentoonstelling een voorschot zal doen van 425,000 frank om hen in slaat te stellen de rekeningen der banken in evenwicht te brengen op 31 december 1914 en eenige andere kleine schulden te betalen. MEDEDEELINGEN. De heer Burgemeester slelt den Raad op de hoogte van den dienst van de nachtelijko policie. Om deri bewakingsdienst te volledigen, stelt hij voor een tiental agentesn-wielrijders te benoemen, die zouden gelast worden 's nachts te patroeljeeren. /Aangeno-men).De heer schepen Anseele geeft uitleg over zijno tusschenkomst in de moeitijkheden welke opgerezen zijn in het Arsenaal van Gentbrugge. Hij deelt mode dat. de beambten en werklieden er toe besloten hebben, gedvvongen en gepraamd. het werk in het Arsenaal te hernemen aan de vroegere voorwaarden, Zij zullen het loon trekken wolK zij vroeger had-dqn en hebben de belofte gekregen dat de bepalin-gen betreffende de werkdngcvallen zullon geëerbie-digd worden. Er wordt daarna besloten dat de maximumprijs vpor den verkoop van het zout gesteld is op 12 cen-tiemen voor den verkoop in 't groot en op 17 centie-men voor den verkoop in 't klein. DE NIEUWE BANKBRIEFJES. De " Société Générale de Belgique" drukt nu op de per&en der Nationale Bank de nieuwe bankbriefjes die weldra zullen in omloop ge-bracht worden. De Voorzitter van eene Duitsche Bank ziet het drukken na, alsook de uitgifte van deze nieuwe briefjes. Nieuw magazijn. — Het ver-koopburee-1 van het Hulp- en Voedingscomdteit van Oo&t-Vlaan-deren is sedert zondag geopend in het m. 58 der Veldstraat (eertijds Spaamseh fruitmagazijn). De Amerikaansche en Spaan&che vlaggen, die aan het hids wapperen, duiden aan dat het magazijn ondeir de b esche rming staat der consul aten dfizei- mogendheden. Voortdurend is daar een groote toeloop van koopers. De grootste vraag is steeds naar zakjes meel, waarvan de verkoop tijdelijk geschorst is. Ten einde elkeein op toer te kuoneta voldoen, is in het Nederiandsch Tooneel een bureel geopend^ waar men zich, voor wat het "meel" betrert, kan ilaten inschrijven. De Gentsche Zoutziederij heeft de eer bar® kliënteel te verwittigen, dat zij van heden hun aile inlandsche zouten kan leveren, zonder af-leveringsbon van het Stedelijk Bevoorradings-bureel. " Bericht. — De lijnkoeken door het Voedings-comiteit ter beschikking der landbouwers gesteld, zijn uitverkocht. Onnoodig dus nieuwe bestellingen te doen of wagens te zenden om er af te halen. Er kunne voorloopig hoegenaamd geene aneer geleverd worden. Opgepast. — Sedert eenigen tijd gebruiken trouwlooze personen het volgende middel, om de personen, die familieleden aan het front hebben, geûd af te zetten. Zij bieden zich aan in de huizen der personen, dragers van eene kaart met den volgende inhoud : "M. Het lid uwer familie dat bij het Beî-gisch leger is jngelijfd, is tusschen 10 en 12 dezer maand in de omstreken van Veurne ge-zien geworden. Hij heeft verzocht u zijne beste groeten over te maken en u een hartelijk "tôt wederziens" toe te sturen." De brenger van dit briefje vraagt twee frank voor zijne boodschap, welke som hem meestal gaarne betaald wordt door de belanghebbenden, die eerst later vernemen dafc zij door een bedrieger zijn beet genomen. Men zal wel doen aile dergelijke gevallen ter kennis te brengen van het Comiteit van het Belgische Roode Kruis, St-Pietersnieuw-straat, 35, die over deze zaak een streng on-derzoek geopend heeft. Hoog water. — Alhoewel er te Gent geen vre.es voor overstrooming moet bestaan, is het water^ toch reeds zoo hoog geklommen, dat in sommige wijken enikele keldeons zijn onderge-loopen en de pompiers reeds moesten ont-bo'den worden, om ze ledig te pompen. De Rijwielplaten. — In zake de platen van 1 en 5 frank voor rijwielen hebben de ontvan-gers der belastingen nog geen onderrichtingen ontvangen.i Intusschen mogen de wjelrijdes's met hunne oude plaat rijden tôt nader bericht OOST-VLAANDEREN. Watersnood in Oost-Vlaanderen Tengevolge van den aanhoudenden regen, is het water der Schelde en Lei erg gewassen. Te Wetteren staat het water tôt boven den kaaimuur. Een gedeelte van den Aard is onder geloopen. De Begijnenweide en aanpalende meerschen staan onder water. De weiden op de wijk Beirstoppel, zijn in een uitgestrekt meer herschapen. Te Zele-Dijk dreigt het. water der Schelde ook over den dijk te stroomen. Te Dendermonde staat het water insgelijks zeer hoog, 5 m. 55. De dijken der Schelde zijn op sommige 2 Feuilleton der GAZETTE VAN GENT. De Blauwe Taxi Roman door A. WILSON'BARRETT. Charles Freck stak den brief weea* in zijn zak, toen de knaap met de scherpe oogen binnen-kwam, e«n paar iederen koffers achter zich aan slepend, met een zorgvuldigheid, alsof er ju-weeJen of dyna-maet in zat. Met verbazing en bewondering keeik hij den nieuwesn: huurder aan. — Buigem of beaisten? mompelde deze, de fcainer rondzieaide, te<rwijl de havelooze knaap weer vartroïk. Nu, dan maar bersten. Bc heb ^zegd, wat ik dacht, en daar blijf ik bij. De Haro Trust is een helsche zaak, die ailes Mttoart, wat met hem in aanraking komit. Mij aunfct, ik kan wel buiten hem leven. En nu «.eens zien, dat ik wat te eten krijg. Er 1s een duig, dat de oude heer niet weet, en dat is dat men m Sohoi heel goedkoop kan eten. P den trap mioesit hij plaats rn/aken voor eene Trouw, die naar boven kwam en een oogenibkk ontmoetten hujn blikken elkander. bieents een oogenblik, maar Charles bleef nog een heel poosje staan, toen het geritsel van baar rok reedis had opgehouden, en eene denr op het bovenportaal was dichtgesl.agen Zijne oogen glinsterden. Opeens kwam hij tôt zichzelf, ging den trap verd«r af, en bleef in, het voorbijgaan even in nen winikel staan. M -— Wie had ook weer de kamer tegenover de mijne ? vroeg hij losweg. De dikke juffrouw wie.rp hem een edgenaar-digen, scherpen blik toe. — Dat heb ik u nog niet verteld, antwoordde zij kortaf. Charles aarzelde. — De jonge dame, clie zooeven naar boren ging — — Dat is zij, sprat de juffrouw. — Zij ? yroeg Charles. — Het is haar kamer, antwoordde zijne huis-juffrouiw, nog korter, en ging achter in den winkel. — O, zegde Charles, terwijl hij de straat op-ging-— Groedt er va<n dat soort hier in de buwfc ? dacht hij, terwijl hij een oogenblik om zich heen keek, om te overleggen, wa-ar hij zou eten. Nu, dan ben ik blij, dat ik hier ben ge-komien, want als het ongeluk mijn verstand niet beneveld heeft, was dat hat seboonste meisje, dat ik het laatste jaar gezien heb. II. Den volgenden morgend zat Charles Freck een Engelschen bokking van zeven en een hal-ven. cent te eten, en keek tegelijk de aankon-digingen van een blad door. Eindelijk legde hij een beetje gednikt het blad neder, en ging naai- den winkel, waar zijn hospes juist bezig was, ailes voor den verkoop in orde te brengen. — Goeden morgend, juffrouw Bloom, zegde hij opgeraimd. Ik kijk uit naar een baantje. De dikke vrouw keek hem aehterdoch.tig aan. — Och, loop heen, zegde eij, ik heb hetdruk. Ch«arles knikte. — Dat is hesf, zegde hij. Tk wensphte, rlnt ik ook zoover was. Ik zoek werk om er geld mede te verdienen. Wat zoudt gij mij aanradein.. 1 Juffrouw Bloom keek naar de bijzonder goed-gemaakte, fonkelnieuwe kleeren van den spreker, naar zijn blanke huid, zijn wel ver-zorgd hoofd en keurige handen, en haalde de schouders op. — Gij moest naar uw vrienden gaan, — be-gon zij. _— Die heb ik niet, altih.an,s, ik geloof het niet, zegde Charles. En ik ben in geen geval van plan, daar een onderzoek naar in te stellen.— Geen vrienden? zegde juffrouw Bloom verbaasd, en gij woont in Pall Mail, en gij hebt zulke kleeren en ivoren haarborstels en ailes. — Ik woon niet in Pall Mail, maar hier, antwoordde Charles glimlachend. En van de haarborstels, dat is eene vergissing. Maar deze ikleeren zullen gauw genoeg oud zijn, en dan heb ik geen andere. Om de waarhedd te zeggen, heb ik een plotselingeni klap in geldzakien gehad, en a-lles verloren. Ik moet er op uit om mijn brood te verdienen, met een stukje kaas erop, en nu en dan een van uw heerlijke bok-kingen. En de vraag is, hoe? Gij kent Londen beter dan ik. Wat raadt gij mij 1 Juffrouw Bloom scheen eenig vertrouwen in hem te krijgen en zag hem; goedkeurend aan. — Ja, wat kunt gij doen? vroeg zij. —Dat heb ik mijzelf ook al afgevraagd, terwijl ik de kolommen van een half dozijn bla-den heb doorworsteld, antwoordde Charles. Niets van hetgeen in die aankondigingen ge-vraagd wordt, vrees ik. Ik ben nooit drukker of letterzetter geweest, of lakei of tuinier, of iets wat verlangd wordt. Maar ik ben jong en sterk, en vooral gewillig. Ik _ kan roeien, en voetbal spelen, en een auto bèsturen. — Juffer Bloom keek op. Kunl gij een auto besturftn? vrftoc aij. Nu als het ernst is, en ik heelemaal weet, wat ile aan u heb, word dan taxi-koetsier. Taxi-koetsier 1 vroeg Charles. Juffer Bloom knikte. — Ja, ik heb wel eens gehoord, dat taxikoet-siers niets doen dan rooken en wedden en de dagbladen lezen, als zij ons tenminste niet overrijden, en dat zij altijd een sovereign in den zak hebben. Charles dacht een oogenblik na. — Dat zou mij wel lijken, zegde hij eindelijk. Hoe kunt gij daar bij komen? Men moet een vergunning hebben, en gij moet een cursus medemaken om de straten en al wat er verder bij behoort, te leeren. Maar de aanstaande van mijn nichtje zou u er meer van kunnen vertellen dan ik. Hij is er juist zelf mede bezig. — Wel, breng mij dan in kennis met den aanstaande van uw nichtje, dan maken wij dit zaakje samen in orde, zegde Charles opge-ruimd. Ik geloof werkelijk, dat dit een prach-tige inval van u is. _Waar kan ik hem vin den? .— Gij zult hem in de garage van Brixton vinden, zegde juffer Bloom. Dat is Honiton Street 2, en zijn naam is Wicks. — Mijnheer Wicks en ik zullen het wel eens worden, zegde Charles, zijn hoed opzettend. Ik ga hem dadelijk opzoeken. Met een vriendelijken knik tegen zijn fruis-juffer ging hij op weg. Aan het eind van de straat ontdekte hij op een korte-n af stand voôr hem een allerliefst vrouwenfiguurtje, dat denzelfden weg opging, en dat hem min of meer bekend voorkwm, zonder dat hij echter wist, wie het was. — Het is alsof ik dat figuurtje ken, en toch ken ik haar met, dacht hij, al kijkend naar de beyalhge houding, den gang en de keurige hakjes van het meisje v66r hem. Maar mij dunkt, tk zoi.j haar wel willen kennen. Zij is net]se en kalm en flink, tegelijk en dat komt weuiig voor. Ik wilde dat ik, zonder opdringe-ri^r z'in> haar eens in het gezicht kon zien. Tôt dusverre had de Ham Trust, of eigenlijk het daarmede verworven geld, Charles ge-w o on 1 ij k in staat gesteld, om al zijn wenscheû tôt ewrkehjkheid te maken. Vandaar dat hij' voor het oogenblik den heer Wicks en aile taxis vergat en voorzichtig afging op zija doel — een kijkje te nemen van de terkken der onbekende. Hoe voorzidlitig hij echter te werk ging, toch scheen het voorwerp van zijn opmerk-zaamheid dit gevoeld te hebben, want zij be-gon harder te loopen om uit zijn nabijheid te komen, wat er op scheen te wijzen, dat zâjn gekeurd® 6grepen was' doch niet w^d goed- , — z£ scWjnt oogen in haar rug te hebben,' . dacht Charles. Ik wil niet brutaal zijn, maar 1 haar gezicht moet ik zien. Len oogenblik later kreeg hij zijn zin.ï Een auto kwam plotseling den hoek om en dwong \ 5 meisje, die juist de straat ■ wilde overste- -Ken, terug te keeren, om zich in, veiligheid te lengen, zoodat Charles haar vlak in het ge-lat kon zien. • , ■ 13 Met een snellen, minachtenden blik-vervoLg- . ^,.fJJlaar WfS- Hij kreeg een kleur doch was verrukt, want het was het meisje dat hij op . den trap ontmoet had, zijn overbuurtje ■ t ;s„noS schooner dan ik dacht, meen-dLn! eea hk! En ^ had n°S Zonder te Ietten op de duwen en stooten van valRlarrJganfera- bi€Cf staan .om het be valhge figuurtje in haar net kostuiim. na - te kijk en zoolang hy kon. ; (Wordt vooTtgfe?e|.J ,.j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes