Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

2425 0
26 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 December. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Geraadpleegd op 30 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k35m903227/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 26 December 1915 5 OEnSTTIE^CBlSr Tweede Jaargang Nr 6 ÛEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAUD 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar FAMILIEBLAD Aankondigingen : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aauk. » 1.00 rubriekJJYER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat uit AGHT BLADZIJDEN KEI^STMIS DADEN Eli ZAKEN i>. Oorlogstaks In het nummer der « Zondagsgazet » van December 11. hebben wij beloofd onze leze: kennis te geven van het vertoog dat door he< Cools.schepen van financie,den Gemeenteras zou voorgelegd hebben, nopens den oorlog fc. Wij voldoen heden aan die belofte, 6ns iezers zullen het met nieuwsgierigheid lezen Aan de Stad Antwerpen en de gemeente der Omheining, werd door de Duitsche ove lieid in November 1914, eene oorlogsschattir opgelegd van 50 miljoen, later door de voo waarden der algemeene oorlogssehatting voi het land, teruggebracht op 15 miljoen. Dit bedrag werd, voor gezamenlijke rek ning, door de Stad Antwerpen aan de Dui sthe leger-kas betaald. Om die betaling kunnen doen, ontleende de Stad Antwerpei volgens overeenkomsten van 28 novembt 1914 en 15 Maart 1915, de noodige gelden aa eenegroep bankhuizen, kooplieden en bijzoï deren, die met de Nationale Bank, welwillen en belangloos hunne medewerking ten bal van het algemeen verleenden. De vervaldag dier voorloopige geldschietin werd bepaald op 15 December 1915, en ( werd bedongen dat voor dien datum de noi dige belastingen voor de terugbetaling zoi den geheven woi'den, of eene definitieve le< ning uitgegeven, om bedoeld bedrag te de! ken. Verder is de Stad, om te voorzién in de noodtoestand uit den oorlog geboren, de b( hoeften van hare lijdende bevolking en d ontstentenis van de gewone hulpmiddelen, i de noodzakelijkheid geweest, de volgende le( ningen aan te gaan : Oorlogssehatting frs 15.000.000,- Société Générale de Belgique, Banque d'Anvers 14.500.000,- Verscheidene 1.400.000,- Buitengewone hulpmiddelen (waarin begrepen een lich-ting op de portefeuille van waarden der stad) 18.300.000,- frs 49.200.000,-Dif ontzaglijke bedrag zal niemand verwor leren, aïs men nagaat dat buiten de oorlogs œhatting van 15 miljoen, buiten het ondei loud der Duitsche bezetting dat meer dan niljoen bedroeg, buiten de vergoeding on ipgelegd wegens schade aan Duitsche bm ;ers (voorvallen van begin Augustus 1914 on ;eveer frs 2 miljoen) er nog aanzienlijke scha ieposten door den oorlog zijn ontstaan doo iet gémis aan inkomsten uit het havenbedrij n andere oorzaken, rechtstreeks aan den oor og te wij ten. Het budjet van 1915 geeft reeds een tekor an van 18 miljoen, en het tekort voor 1911 al niet minder bedragen. In die omstandig leden mag men met zekerheid aannemen da 'et bedrag, door de Stad uit buitengewom tikomsten te dekken, en aan den oorlog ti >;ijten. tôt het einde van toekomend jaar jet minder zal bedragen dan frs 65.000.000 'atuurlijk rekenen wij er op dat deze grooti ist niet alleen op de Stad zal blijven druk en, dat schadeloosstelling en terugbetalinj il verkregen worden voor een aanzienlijî edrag. Maar intusschentijd is het niet moge jk steeds met leeningen voort te gaan, zon er nieuwe bronnen van inkomsten te schep e'i> welke de oorlogslasten zullen helpen dra -n, en de basis vormen van een geconsoli serde leening. Het Gollege is, na zorgvuldig onderzoek var toestand, tôt het besluit gekomen dat eent inuiteit van 6.000.000 frs in die omstandig îden onontbeerlijk is. Natuurlijk is er volstrekt niet aan te den in die annuiteit met de bestaande gewone komsten te dekken. Zooals algemeen be- kend, bezittfti de begrootingen onzer stede de noodige rekbaarheid niet om jaarlijks zul bedrag zonder nieuwe bronnen van inkorr sten bij te brengen. En derhalve vraagt fi( College aan' den Raad de stemming van niei 5 we gewone hulpmiddelen, ten beloope va •s 6.000.000,— frank. ;r In de bevoegde Gommissie is de meenin d uitgedrukt dat het bedrag hooger zou diene 5- te worden gesteld, omdat onze uitgaven tt einde van den oorlog en in het eerst daarop ,e volgend tijdperk waarschijniijk aanzienlij : ker zullen zijn dan hierboven aangeduid n Maar het Gollege denkt het offer, aan de bui t- gers in deze moeilijke tijden gevraagd, nie g hooger te mogen stellen dan het volstrekt or r- ontbeerlijke. Of grootere bedragen noodzake >r lijk zijn zullen, kan alleen de toekomst lee ren. Zeker is alleen dat wij, in het besef on 3- zer plichten tegenover de Stad, met geen min t- dere heffing kunnen volstaan, wanneer wi ;e aan de dringende noodzakelijkheden van de: i, toestand willen blijven voldoen, en het credie :r der stad hoog houden. De omliggende ge n meenten die de oorlogssehatting en de uitga i- ven voor onderhoud der troepen mede.te dra d gen hebben, zullen eveneens voor de noodza e kelijkheid staan nieuwe lasten te scheppen de Intercommunale Gommissie houdt zich me g dit vraagstuk onledig. r Wij vragen u heden een princieps-beslui >- en de vaststelling van het bedrag van franl t- 6.000.000. Hoe de taksen zullen geheven wor i- den, zal de stof zijn eener verdere beraadsla ging- Alleen kunnen wij van nu af verklarei dat de heffing een algemeen karakter zal heb n ben en dat aan aile belastingsschuldigen hui aandeel zal worden gevraagd. Onze tijdelijki e afwezige medeburgers zullen natuurlijk bij ti n dragen hebben zooals de tegenwoordige. Da i- in de moeilijke tijden welke wij beleven som mige belastingschuldigen tijd zullen vragei - om de oorlogstaks te voldoen, is natuurlijl en zal onder zekere voorwaarden toegestaar - worden. Maar niemand moet er in twijfe - over blijven dat wij voor zware offers staan. Wij hebben echter de vaste overtuiging da onze bevolking ze manmoedig zal dragen er ons beroep op hare vaderlandsliefde en offer - vaardigheid zonder morren zal beantwoorden Aangenomen met algemeene stemmen. II. Bedrog in zake van meststoffen, veevoeders en zaden 7 Wij hebben in opvolgende artikelen he 5 verzet van het volk doen hooren tegen de ver - valsching van levensmiddelen en andere wa - ren, en den woeker die er mee geschiedt dooi - zeklre hartelooze menschen die er zich aai r plichtig maken. f In het laatst verschenen opstel, dat in on; ■ nummer van zondag 19 dezer verscheen, heb ben wij aangekondigd dat er tegen al die j schelmsche, strafbare daden streng ging op 5 gekomen worden, en ter ontdekking der fei ■ ten en plichtigen eene ernstige kontrool inge t richt was, weïke de woekeraars en de verval- schers in de gevangenis zal leiden. Indien in de stad door het « Komiteit'van Voeding en Hulp » het bedoelde strenge toe-zicht werd ingericht.waaïvan het beste te ver hopen is, dan zijn wij gelukkig te kunnen melden dat voor den buiten ook maatregelen werden genomen om de vervalsching van eet-waren en vooral van boler en melk tegen te gaan. Het « Land- en Tuinbouwcomiteit der pro-vincie Antwerpen » heeft zich die kwestie aan-getrokken en een V erdedigingscomiteil tegen bedrog in zake van Meststoffen, Veevoeders en Zaden ingericht, dat zich uitsluiter.d zal bezighouden met de vervalschingen, net bedrog en den woeker, voor ailes wat op den buiten gewonnen en verhandeld word'.. Bedoeld Comiteit is eene afdeeling van het Verdedigingseom i teit dat te Brussel werk-zaam is, en telt twintig leden, allen bevoeg-de mannen, waarvan wij in ons volgend num mer de namen zullen mededeelen. Het hoe reeds eluizenden omzendbncvt.n verzonde naar al de burgemeosters en andere invloec rijke, personen om zijn streven te doen kei nen, en streng toezicht te verzoeken op al: meststoffen, veevoeders en zaden, en voor< op boter en melk. Verder werden exemplaren van bestaanc wetten en reglementen, over de vervalschin handelende, formulen van proces-verbaal va staalneming, «bons» tôt kostelooze ontledin verspreid en zelf zijn fleschjes tôt ieders b( schikking gesteld voor. het nemen van stalei Ook werden de gemeenteoverheden aangi zet het Comiteit dadelijk te verwittigen va een ontdekt bedrog, om klach-t te kunnen zer den aan den heer procureur des Konings e bij vervolging als burgerlijke partij te kur nen optreden bij het geding. De vervalschers mogen dus oppassen, bote en melk, zoowel als aile andere waren, zulle onvervaischt of onverwaterd moeten afgeli verd worden. Wij zijn gelukkig dit ailes te kunnen me den, opdat het publiek zich kunne overtu gen dat, en in de stad, èn op den buiten ove zijne gezondheid gewaakt wordt. De hier behandelde kwestie is van gewicl genoeg om er nog eens op terug te keeren. III. Tentoonstelling van Hoeven en Landelijke Woningen Wij ontmoetten dezer dagen den heer An; tole de Cock de Rameyen, provincieraadslii bestuurlid van het Land- en Tuinbouwcom teit, en de werkzame ziel van de Tentoonste ling in kwestie. Het onderwerp der samei spraak welke wij de eer hadden met hem voeren was natuurlijk dè ...tentoonstellinj Wij vernamen dat het aantal deelnemers i inzenders verre de verwachting overtreft e indien het met de kwantiteit aldus gesteld i ;n dan zal het bestuur zich nog meer kunne Lk verheugen over de kwaliteit, de kunstwaarc n- en het nut der inzendingen. et Aanmoedigingen komen langs aile kante Ll- bij het Comiteit toe. De bêzoekers — die ko m teloos tôt de tentoonstelling zullen toegelate worden — zullen er allerlei schoone teeki io" ningen, schetsen van gebouwen van aile in aard, schoone zichten en aile aardighedei ot welke in de buitengemeenten zoo talrijk voo: p. komen, te zien krijgen. j. In Nederland begrij men ook de waarc j. dezer tentoonstelling. Wij zegden reeds d; r. de regeering van Koningin Wilhelmina haï et. officieele doelneming doen toekomen heeft !_ wij vernemen nu nog dat het den heer Knui e_ sten, ingenieur, aangeduid heeft om tijder e_ de tentoonstéll'.dg verkiarende voordracl.t j. te geven over de Nederlandsche inzendinger •j. Men ziet dat men de onderneming dezer ter ij toonstelling hoopvol mag le gemoet zien. :n ' L- M. ANTWERPEN IN 00RL0GSTMD I 'k Hoor luiden, klokkenluiden, bom 'k Hoor luiden, klokkenluiden, bam ... 't Is Kerstfeest. 'k Zie op eens den grooten altijd groenen sparreboom nabij een dorpje. Die boom was oud, men zei « eeuwen oud » en daar onder dien boom deelde de landheer zijn kerstgeschenken uit. il'- Die boom was zoo groot en solioon. O ve< în schooner dan de drie dennen in het Boelaerpark va ;n Borgerhout :t- Zouden er dit jaar veel kerstboompjes met de n te zoo kostbare kaarsjes en geschenken in Groot Anl werpen vreugde brengen ? 0- Tooh heb ik er kleintjes en enkele gezien. n- Hoort ! De klokken luiden. 'n 'k Zie de menschen op straat met bloemen. groen rs hulst met roode zaden, groene maretakjes me al wilte zaden, maar ik mis zoo vele bloemen va e- andere jaren en ik denk aan het heerlijke zuide: in waar ze nu in voile pracht bloeien en 'k zie ze als i toover voor mij oprijzen een voor een, mooi allen et o zoo mooi ! k- En de betoovering is nog niet geweken o J- daar valt mijn oog op de altyd groene Maretakkei 1- met hun H.Moeder Gods tranen Zij herinneren mij ; « De 100 sprookjes van mijn grootje » Dit goede mensch vertelde mij de legende der Viscum meer dan eens Denk slechts aan de groene blaadjes van de mistlstoe en dat de zaadjes in hun parelkleur, als groen en wit symbolen zijn van hoope en reinheid. Zoo is aan elke bloem een legende verbonden, die vreugde in ons leven brengt. r ^ Want zie ik nu, dààr langs die hagen, dat donker J'e groen van den stekeligen hulster, waartusschsn de ' ; verleidelijke roode bessen lokken, dan weet ik dat J'" ze daarom met den Nieuwjaardag wederzyds aan vriendinnen worden gesehonken als 'n voorbehoe-11 ding tegen beheksing. n- Maar wat zijn toch al die bloemen in vergelij-n" kiDg van die éens koningin der koninginnen ... de roos. / ' De roos ; vreugde, begeestering, wellust. De roos,,... bevalligheid. jeugd en frische schoon heid, O wat 'n feest voor het gezicht en de reuk Door welke hemelsche kracht, ... godin of heilige fee, is toch aan den tuinman de » witte magie » verstrekt : — de oorspronkelijk eenvoudige égelan tier in onnoemelijke verscheidenheid van samenstel ling en kleur te veranderen 1 O wie gaf heur dat kleed, zoo rein, zoo zacht Wie die schoone pracht— en de oppermachi boven over aile koninginnen '! Want geen vorstin der aarde wordt meerder eei bewezen dan de roos— De bloeraisten dragen vooj heur eene zorg.... die slechts wordt overtroiter door de teederste moederliefde. En wie zou ook geen liefde voelen ?... geer trilling door de ziele gaan, als hij nu ailes om zicl heen vergetend, daar voor die fee. van stille vrèe de roos, blijft staan. Oh ! onmogelijk de bekoring af te weren, als zi de half ontloken knoppen, vol schuchtere onschuld blozend aanbiedt. O, zie heur in dezen hemel van heerlijk zonlicht waar zij troont als vorstin der koninginnen ! Aanschouw haar en bewonder de volmaakt zuivei geweven satijnhuid, sneeuwzacht en arondscheme îl ring, .. morgenstond en middaglicht bedeesd n heid van maagdelijk schroom en glans var Venuslippen, rijkdom van bloed en purperkracht. u Roos !.... Symbool ... O zanggodin, leen mij uw lier, opdat mijr geestvervoering hoogy viej-. Stemt de toonen spant de snaren.... opdat.... Hoort,... klokken luiden e bom ! bam I.,.. it He'aas, ... uit den hemel val ik terug op d€ n aarde.... n Aan mijn voeten kronkelt zich een baan,.... daai n zie ik naar de laatste rustplaats gaan, eer , bloem,.... een jonge bloem, nog onschuld'g in dil leven ;— betreurd door 'n bedroefden vader,.... f en 'n [troosteloos grootje... die achter 't kistjç n loopen te weenen. 'k Zio't vrachtje voor den dooden akker.... in 't grafje nederzinken.... en op de dicht geworpen kuil, — een krans van witte rozeknoppen leggen,... en een traan — door moadersmart ontstaan — op de verwelkte rozeblaadjes vallen. En ik zie het treurend grootje — op vaders arm steunend,.... met heur dochter, de moeder van 't begraven Trichtje henen gaan. En als zij in hun droefheid er niet aan denken ■ Zus ! » te roepen, dan komt deze lachend aauge-loopen.... u O moe ! zeg pa ! — zie hier eens een mooie « Vergeet mij niet » staan ! En klokken luiden.... En ook ik heb hoop,... Vergeet het niet. Lari. KINEMA-ZOOLOGIE PROGRAMMA : Zondag 26 December van 4 tôt 7 torenuur en van 8 tôt 11 torenuur en op Maandag 27 December van 8 tôt 11 (torenuur 1. Alleluja uit het oratorium « De Mcssias » voor Groot Orgel bewerkt G. F. Haende Egyptisch dansspel, met muziek van A. Luigini 3. De Brug over den Afgrond (drama in 2 deelen) 4 Rigoletto (bloemlezing uit het zangspel) G. Verdi 5. Een gropt Heer ! (tooneelspol) 6. Aria voor cello-solo, strijkkwartet J. S. Bach en orgel 7. De Leeuwenjagers (drarna in 2 deelen) 8. Largo voor viool-solo, stryk- G. H. Haendel kwartet en orgel 9. Kollebloemen, HeulWoemen en Rozen (gekleurde film) 10. Drie Liederen Edward Keurvels a) Er .was ereis een meisken b) Kerstlied (O Coridon, siet hier den Stal !) c) Soete Margriet (oud vlaamsch danslied) 11. Het geheim der Kadora-Rotsen (drama in 3 deelen) 12. Kerstnacht Augusta Holmès 13. De Gelofte van Onésime (kluchtspel) 's Àvonds : Poos van 10 minuten tusschen num-mers 7 en 8 ; de Marmeren wandelzaal en het « Café » zijn toegankelijk. ZONDAG 2 Januari om 4 en om 6 (torenuur) en MAANDAG 3 Januari om 8 (torenuur). — Buiten-gewone]Vertooningen.Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingea optreedt, bestaat uit : De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo; Pieter Saenen. le viool; Emile Dingemans, le viool; Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceuleraans, cello-soio ; Flor Gilleir, basviool ; Willem De Latin, oj gelist en pianist ; Alfons Clivytens, pianist. ovefTalles — Maaf.dag 20 dezer was het de 24e ver-jaardag van het afsterven van den heer Yicto'r Jacobs, volksvertegenwoordiger van Antwerpen en oud-minister, overleden te Elsene-lij-Brussel. De gemeente Berchem heeft zijn naam gegeven aan een harer leien. — De visch wordt stilaan duurder : niet alleen pladijs, schelvisch, kabiljauw en rog stijgen in prijs maar ook de.stokvisch en de haring zijn voor velen niet meer koopelijk. Ook wordt de visch raar, en dat is niet het geval voor Antwerpen alleen, maar ook voor Brussel. Daar komt nog maar viscù . op de mijn 's Woensdags, 's Donderdags en 's Vrijdags, — Op 21 December 1 888 stemde deKamer van Volksvertegenwoordigei s de wet Coremans, regelende het gebruik der Vlaamsche taal in rechts-zaken. De bespreking had verscheidenn zittingen ingenomen. De Senaat besprak en stemde daags nadien deze wet in een enkele zitting. — De dragers van obligaties der leening van 3 p. h. van 1887 der stad Namen, waarvan dereek-sen nog niet uitgetrokken zijn, worden versvittigd dat zij van af 2 Jaunari 1916 hunne titels zullen kunnen aanbieden in de daartoe bevoegde-banken, voor het hernieuwen van het intrestkoeponblad. Vijftien dagen nidien zal dit nieuwe blad ter be-schikking der inzenders liggen. — lets voor onze juiFers en dames : te Manchester is eene tentoonstelling van konijnen geo-pend, waar de bezoekers niet minder dan 3,620 dezer knaagdieren te bewonderen krijgen, ingezon- : d-m door 1,855 deelnemers Het doel der tentoonstelling is het bewijs te leveren dat het konijnenvel zoo goed, prachtig en schoon is als dit van welk dier ook, om er pelsen van te vervaardigen. In Engeland zijn de konijnenvellen algemeen in de mode, waar men er zeer prachtige heeft van speciaal daarvoor geteelde konijnen. — Zwitserland heeft zijn nieuwe président. Als dusdanig is voor het jaar 1916 gekozen de heer Camiel De Coppet met 185 op 188 stemmen ; hij telt 53 jaar. Als ondervoorzitter werd de heer Edm. Schulthetz met 80 stemmen op 87 gekozen. — Velen personen weten niet welke de hoe-veelheid levensmiddelen is, welke zij kunnen beko-men in de openbare winkels van het Voedingskomi-teit. Wij willen het eens doen kennen. Boonen en erwién kunnen niet-ondersteunden, zoowel als ondersteunden en doppers bekomen naar verlangen, 't is te zeggen voldoende voor de familie volgens het aantal personen dat het huisgezin bedraagt. Gerst en havermout 1 kilo per week ; îleuzel 1 ®0 gram per man en per week voor niet ondersteunden, en 100 gram voor ondersteunden en doppers. Koflîe 1 kilo per week ; rijst 1400 gram per week. Spek 300 gram per man en per week voor de niet-ondersteunden, 200 gram voor de anderen. Hier di«nt nu bijgevoegd dat al deze waren te verkrijgen zijn, indien ze .. in magazijn voorhanden zijn. — De Gotha-AImanak, gekend en gelezen aan aile vorstenhuizen der beschaafdo wereld, die 153 jaargangen telt, is wederom verschenen. Het boekje bevat de portretten van Paus Benedictus XV en van den heer Motta, aftredenden président der Zwitsersche republiek.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes