Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven

515 0
01 augustus 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Augustus. Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der kantons Brecht en Hoogstraeten die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 15 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0000000g0v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu m mer 9. MET TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Augu'stllS 1917. Voor de dooden en voor de levenden. Daar zal een t de wapens zul- len rusten, dat over weer de vredewind zal waaien, mensciierî niet meer tegenover menschen zùîlen staan met geen ander doel dan elkander le vernietigen. Daar zal een tijd komen dat de ploeg weer de voren door d'en akker zal trekken en we 't zaad zullen uitgooien, dat gedeien moet tôt voedend brood, zonder te moeten vreezen dat anderen zullen maaien, wat wij gezaaid hebben, dat het zuur gewonnen brood anderen zal voeden dan onze kinderen. Daar zal een tijd komen dat men weer zal kunrienspreken van Rechten Rechtvaardigheid. En dan zal het ook de tijd zijn van de her-innering.Herinnering aan de levenden en herinnering aan de dooden. * * * Aan de levenden. Dat zullen diegenen zijn die ni t den grôoten volkerenstrijd zijn thuis-gekomen, die drie jaar lang met het geweer in de hand de wacht hielden op den Yzer. En die niet alleen tothunne haardsteden terugbrengen, de kracht hnnner sterke armen, de geestdrif-tige liefde voor den geboortegrond, maar ook en hoofdzakelijk de verjongde ziel van het vaderland. De luister van den strijd, dien zij hebben meegestreden, zal hun bijbîijven tôt hun laatsten levensdag en zal overgaan tôt hunne kinderen en kindskinderen. En tôt in 't schamelste dorpje van het Kempenland zal het Belgisch vaderland eene hoogere en heili-gere beteekenis hebben gekregen. Want de jongens die weldra, hopën we, zullen weerkeeren uit den strijd, zullen niet meer de jongens zijn die in 1914 ten oorlog togen tegen den indringer. Neen, ze hebben te veel gezien," te veel ondervonden, te veel gele-den en ook te veel gedacht. Ze zijn iels meer geworden, ze hebben leeren kennen wat het is voor zijn land te strijden en te lijden, wat de ziel en het hart van de natie zijn. Zij zijn mannen geworden, die zich niet meer zullen laten leiden als een kudde schapen. De vaderlandsche Bond van al de oud-strij-ders die in den grooten oorlogonder de wapens hebben gestaan, zal de machtigste vereeniging zijn in den lande en hare leden zullen de beste en de waardigste zonen zijn van 't verjongd vaderland. En hare afdéelingen in aile gemeen-ten van België zullen den geest der ware vaderlandsliefde doen l)loeien en gedeien. * * * Herinnering aan de dooden. Die gevallen zijn, zullen in onze herinnering de eerste plaats bekleeden, en hunne namenzullen met eerbied worden uitgesproken. Maar we mogen hunne heugenis niet enkel huldigen met woorden. In iedere kerk of openbaar gebouw zullen de namen der gesneu-velden op eene gedenkplaat prijken, in afwach-ting dat de openbare besturen een monument oprichten als eene waardige hulde aan hunne nagedachtenis. Een eerezuil in ieder hoekje van het land die voorallen het sprekend beeld zullen zijn onzer vrijheid, en onzer liefde voor het vaderland. * * * Die tijd zal eens komen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes