Jouw zoekopdracht * heeft 214 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Sainte-Adresse

Filters

De Maeseyckenaar

Nu m mer 6. Mei 1917. MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MÀESEYCKEK VRXENDEN IN LE IIAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden toi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een anlwoordje. lu deu loop der maand, zooals overigehs reeds vroeger, sehreveu me verscheidene onzer heldhaftige strijdmakkers van uit de kilie loop-grachten ouder ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 3. PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 Sept. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BU HET LEGER — REVUE MENSUELLE j TIJDSCHRIFT pour les Membres de l'Enseignement voor de Leden van het Lager- en primaire et moyen. Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERÏ, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

De paaschklaroen

KASGHEN 1918. DE PAASCHKLAROEN De Paaschklaroen De Paaschklaroen. In vredetijd was ik « Paascliklôk. » Nu ecliter lian-gen de klokken zielloos in onze oude kerktorens. Ze luidden eene laatste m'aal « storni in 't land » in den akeligen nacht dat de vijand den vaderlijke grond be-zoedelde. Ze riepen de zonen te wapen... en nu wach-ten zij, de ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 11. TOEGELATEN DOOH ])■: MILITAI HE OVEHHEID. September 1318. DE DIESTENAAR SOLDATEN^N^ET KANTON DIEST ©S® Aalmoezenier C. Van Nerom, Z. 87, B, L. ^ ' Onze titelplaat. Wat zegt ge er van jongens ? Komt De Die-stenaar niet deflig voor met zijnen nieuwen , hoed aau ? Hij komt wel niet van Polleke Voet doçh is er niet minder schoon om. ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 21 MET TOELATING DKR MILITAIRE OVERHE1D at„: 101« HEREnZHALS : m-— : 1—_ ^Ir 11 ^ —r " U/prctt uer\spreic) en verzooDeo aan ôJ De 5û(ôeién u&n Bet'ho-otof) REHEHSB^lISS ûie fkio .cvDrea QD„oeueo ûoor De EJUMlOftlfS ftfmoezGDier'lnua.ft0ÔËn.te S^Dr^ôS*? fin F H RYriCM A\T<s iiivmiîyFNiM Z ! ! 1 ( ' 9 e Rn ...

Ons Brugge

Nummer 5. MIT TOKI.ATIXG !)F.l! MILITAIliK OVHIiHKU) Octoher 1917. Ons Bruooe Hestiuirder : ALFOXS (il\Y, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Nieuws uit Brugge. — (Ycri'olij mm den brie]' vcin Jujfr. 1).) Zoodits Ilindenhurg kwam naar Brugge af, en door-zochl onze stad, waar 11ïj eindelijk loch ailes lie{ staari dal slond ; hij had een ...

Ons Brugge

Nuinmer 11-12. MET GOEDKEITRING \>ÉR MILITAIRE OVEKHEI1I April-Mei 1918. Ons Bruooe H/mM o fiei? Bmùl uâllfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Verjaring van (( Ons Brugge. » Toen wij Ons lirugge begonaen, vroegeh wij ons af of hel wel nog de moeite weerd was liane! aan '» werk te slaan-, en wij dnchtcn dat ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéros 12 * v PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE JUIN 1918. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moven k TUDSCHRIFT voor de Leden van het Lager-en Middelbaar Onderwiis Rédaction ; R. GOBERT, I. M. I. 0., Sainte-Adresse , ( pour les mobilises. 3 fr. 50 Prix de ...

Ons Brugge

iTIE'R'DBiJ.AAR — N° 1 (J8) MAART 191!» ons Bruqqe Redactie en Beheer: « Inlichtingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Aan onze lezers. , * «Ons Brugge » herleeft ! Enverschijnt voor de eerste maal, te Brugge zelf. « Ons Brugge » was in de bange, harde, lastige oorlogsjaren, het Frontbladje der strij-dende Bruggelingen. ...

Ons Brugge

Nu m mer 2. Juni 1917. HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK YOLK GROOT VOLIv ONS BRUGGE Beste Makkers Wij vernamen dat ons eerste nummer uiterst welkom was bij onze Brugsehe jongens. Allen vragen niet beter dan bel werfc te zien voort-gaan: Daarom, steekt ons een handje toe ! Zendt ons het zeker en eclrt nieuyvs dat gij nit de geliefde stad ...

Le cinacien

LE CINACIEN Abbé EMILE RENAULD, Aumônier, Z 61, A T. Un mot d'excuse ! L'énorme retard, qu'a subi la publication du dernier « Cinacien », nécessite une petite explication qui servira de réponse à toute une avalanche de lettres et de cartes réclamant avec amertume les n"s de juillet-août et de septembre-octobre. Ne me croyez nullement ...

De Maeseyckenaar

Nummer 3. Februari 1917. DE MAESEYCKENAAR UIT GEGEVEX DOOR DE MÀESEYCKER VRIENDEN IN LE HAYRE. Voor inlichtingen zich te wenden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Moed gehouden Moed gehoudeu, mijn beste strijdmakkers ! dagbladen en tijdschriften, legerhoofden en diplomaten voorspellen ons, beloven ons kranig-weg het ...

Pagina's