Jouw zoekopdracht * heeft 214 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Sainte-Adresse

Filters

Hemixem-Reeth

Xnmmer 1(i TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERBEIl). April 1918 HEMIXEM i E. II. DE WIT, Krijc.saai.mokzkmkk, A. A. Sai.\tk-Adri:ssi: Ol'stku.kbs : , ! I)' Ch. VAN XLEKEL, Ki.ugsdoktkk, Z 28!). Maart 1918. Langs weerkanten aan den Yzerstroom s ta an ze no», het BelgisCh en Iicl D.uitsche leger, o]: een afstand, die op sommige ])laatsen de breedte ...

Ons Brugge

VIERDE JAAR — N° 2 (19) MEI 1919 .▲ Ons Bruooe Redactie en Beheer: « Inliclitingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Vaderlandsche Betooging Op Zondag 27 April wordt alhier, door het Stads-bestuur, een huldebetooging ingericht ter eere van de gefusiljeerden en gesneuvelde soldaten. De Brugsche Maatschappijen — zonder onderscheid ...

Ons Brugge

VIERDE JAAR N° 3 (19) JUNI 1919 Ons Broooe Redactie en Beheer: « Iulichtingsbureel », A 2, K&rthuizerinnenstraat, Brugge. Aigemeene Vergadering op Zondag 15 Juni, voor de leden van den Oud-Strijdersbond, om 10 ^lire, in onsgewo-nen lokaal, Soldatenkring. DAGORDE : 1. Verslag. 2. Uitleg der « beknople lafel » Vergoe- dingen. — Elk brengt ...

Le cinacien

...

Halle en omstreken

Xummer 2. MET DE TOELATIXG DER MILITAIRE OYERHEID I Xovenibcr 1917. HALLE Rcstuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211 IV. AdresvePônderingen ic zenden aan Leop. BBICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Lieve Dooden. Toen wij de schoone vrede's dagen beleefden le Halle of in ons dorpje, gingen \ve, binsl November, naar 't kerkhof 'l ...

De Maeseyckenaar

X uni mer 1(i. MET l)i-: TOELATING >KK MILITAIRE OYERHEID Maari 1918. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE H.WRE. Voor inlicbtingen zicb te wenden lot M. Joseph ïiOONEN, Boulevard de Strasbourg, .'>(>, Le Havre. LEZEN! Miju beste mannen, ge inoel lezen, veel le-zen, boopen nuttige ]>oeken doorpluizen, de zeven ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 3. Juni 1917. HET Soete Waesland Kosteloos Oorlogsblad voor de Soldaten van het " Land van Waes ,, OPSTEL : Mededeelingen en steun te zenden aan : Hëndrik HEYMAN, onder-officier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre (France). Belangrijke mededeelingen. Adresser». Wij hebben tegenslag geliad met het opzen-den van onze ...

Ons Brugge

X u m mer 8. M HT TOKLATIXCr DEU MIIJTAI1Œ OVKHIIHI!) Janu a ri 1918. Ons Bruooe MfflaM « f 5,<gr H®«M -o P®îr> (g.rôô'ï Pôtfe- Bésluurder : ÀLFONS GEY, Oiulerwijzer, I. M. I. ()., Sainle-Adressc. Voorbereiding van de toekomst. In de laatste weken hebben wij in onze dagbladen de oorlogsdoeleinden van de Verbondenen vernomen. Hoe ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 19. M HT TOKLATIXG DEK MILITAIRE OVEKHEI1 Ma a rt 1918' HEREAZHALS \x) orctt uerâpreit) en vërzodden aan ed £><? sotô&ten u&n BeThanlon B EMEUS Ri OS [ ûi<? fuir» oDres QDoeuen ûoor dp EJhLMfBûO firmœzenier'JnuaTiedeate S^Dreôse I en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenieh, Z 316, 2° Rat. Ran al onze vrienden: een zaliqen ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Verhalen uit de LoopgracMen ONZE MOEDER. De meeste onzer vlàanische jongens hebben de kleine doch innigaandoenlijke geschiedenis gelezen van H. (Conscience: «\Vat eene moeder lijden kan». We zien er de moeder weenen, weenen over haren zoon, den zoon dien ze zoodanig Iief heeft, de moeder die gèen opofî'e-ringen ontziet, niets te weinig acht ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m mer 5. "Met toelaling der militaire overheid. September 1917. HET SOETE WAESLAND f; , Kosteioos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Sleun le zenden aan : HEUDRIK HEYMA'N, Rue Fonlenelle, 29, Le Havre De Heilige Hulde. Het verschijnen van ons trontblad îs eene levende hulde aan al de ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 9. Mei 1917. HEREAZHALS ^Joràl verspreïï) en verzorx)en a&n ai De sofô&ten u&n frefheaiûn RiEHEJlBB^LSi Oiejujo après opoeuen ûoor de EJ&SMSBfllS fîfmœzenier Jnua[ieôerite S^HDreôse en Uni. EyQfHnnS nlmoezemer 6g Linie-Regirnent jvg 15°." ,DeiQl5cE? Leg>er , Belangrijk Bericht. We verzoeken nogmaals onze ...

Pagina's