Jouw zoekopdracht * heeft 214 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Sainte-Adresse

Filters

Halle en omstreken

Nu m mer (i. MET DE TOELATINC; DEIi MILITAIitE OVEHHEID Maart 1918. HALLE EN OMSTREKEN Bestuiir- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135/1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BR1CHAUX, brigadier, 1. M. I. ()., Sainte-Adresse. Zalige Paschen. Alléluia Waren we te Halle of in ons dorpje met Paschen, we zongen blij alléluia, want '1 zou vreugde ...

Hemixem-Reeth

Nu ni mer 18 n — TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVEIiHEIl). Jlllli 191 < HEMIXEM \ E. H. DE WIT, Krijc.saai moezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. OpSTELLERS : , I I)1' Ch. VAN NUFFEL, Khijgsdokter, Z 289. i Een Gevaar. CENSEUR Onze jongens die" voor den oorlog kristelijk en kuisch leefden voelden zich plots vrij in de wijde wereld en ...

Ons Brugge

Nommer 13. MET GOEDKEURING DER MILITAIRE OVERHEID Juni 1918. Ons Bruooe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Volharding. De verscheidene aanvallen die de vijand in de laatste maanden op het Belgisch front ge-daan heeft, hebben eens te meçr de laaie weerstandskraeht van onze soldaten bewezen. Op Oud-Stuyvekenskerke ...

De Maeseyckenaar

Nmlimer 7. Juni 1917. DE MAESEYCKEHAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKEK VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtineen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg;, 3(5, Le Havre. NOG EEN ANTWQORDJE. Wat genoegen van tweè onzer dapperste wapenbroeders hier in verlof te ontmoeten ! Koppen blozende van gezondheid, kuiten achteruit en vier ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 11. 'Met toelating der militaire overheid. Juli 1917. HEREAZHALS tviorôt uerspreiD en verzorx)en aan ai De sofô&ten u&n Fief h&nton fiEKEJlSBiBLfl ùiejôun &c)n?£> opoeuen ôoor De EJH.M0Û1S ftfrnoezenier JnuafiecterUe S^Oreôse en E.IHL EV£Hf1nnS onDoezenier 6e Linie-Reoim<?nl\ iy (5on ftpfaisrb ! ...

De Maeseyckenaar

Nn ni mer 19. MET DR TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID .Timi 1918. DE MAESEYCKENAAR UIT GEGEVEX DOOR DE MAESEYCKER VRIEXDEX IX LE HAVRE. Yoor iïïlichlingen zich le wènden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 30, Le Havre. r Over het gestadig Schoolbijwonen Wij legden in ons voorgaand nummer het zoo betreurendswaardig feit bloot, dat ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

. Nummer 11. M HT TOKLATING DER MILITAIH KO VK K HKII ) November 1917, KEZ REIDERCDEMKEN JWÛRCrô VERSPREI&S7 VJERZÛT2&ËJ7 mi F\L OE SÛL.&ASEF? ÛER Kflf?5fil7£ ERE£Û£ El? nOQkSZftftSI door Komniandant (iraal' de HENKSSÉ.-Adresveranderingen en mededcplingen le zenden aan F. BEULLKKKNS, I. M. I. O., Sainte-Adresse Onze ...

Ons Brugge

iTIE'R'DBiJ.AAR — N° 1 (J8) MAART 191!» ons Bruqqe Redactie en Beheer: « Inlichtingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Aan onze lezers. , * «Ons Brugge » herleeft ! Enverschijnt voor de eerste maal, te Brugge zelf. « Ons Brugge » was in de bange, harde, lastige oorlogsjaren, het Frontbladje der strij-dende Bruggelingen. ...

De paaschklaroen

KASGHEN 1918. DE PAASCHKLAROEN De Paaschklaroen De Paaschklaroen. In vredetijd was ik « Paascliklôk. » Nu ecliter lian-gen de klokken zielloos in onze oude kerktorens. Ze luidden eene laatste m'aal « storni in 't land » in den akeligen nacht dat de vijand den vaderlijke grond be-zoedelde. Ze riepen de zonen te wapen... en nu wach-ten zij, de ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

\nmnipr J- Maârf 1917 WÛRÙ'S VERSPREIk £f7 UERZÛffoEf7 Afin F\L C£ Sûl&ASEf? ÛER K/«Sûf7& T2KÊZF52T Ef? nooGS^fru^ui r\iF r?/in ai\rf& APAF\/Fr7ïf\/v\RKiM2 £10 ttfMn£^&7:f/"(ir7i5^nF RFs.Trt\lRf7 Lente en Hoop. Nu vjfart de Lente over de landen, en dooi de dagen en de naëhten gaat de trillendc sli-ee ling van ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 3. November 1916. Herenthals WoRDT VERSPREID en verzondets aan al de H ERENTHALSENAREN die hun adres opgeyen door de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Adresse E. H. E\ CKMANS, Aalmoezenier 6c'Linie-Regimekt, IV1, Bon, Belgisch Leger AAN ONZE VRIENDEN We s luron nr 3 de wereld in. De twee eerste nummers van ons bladje werden ...

Kring God en Vaderland

Yser, 30 April 1017 "GODenVADERLAND. cercle" DIEU et PATRIE. Door dik en dun In vreugd en leed In urèè of oorlog Onze jongens trouw. Kring God en Vàdbrlànd. Beste Makkers, Het orgaan van onzen Kring was steeds in de bres tôt verdediging, tôt opbeuring en tôt steun onzer jongeren. Sedert maanden, jaren bijna, zijn er vele der onzen ...

Pagina's