Jouw zoekopdracht * heeft 214 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Sainte-Adresse

Filters

Le cinacien

LE CINACIEN Abb� EMILE RENAULD, Aum�nier, D 241, A T. Les d�portations. La nouvelle des d�portations dans notre ch�re cit� a provoqu� chez tous les Cinaciens une explosion de tristesse profonde. Pour les uns, c'�tait l'annonce d'un fr�re, d'un ami, d'un proche enlev� brutalement � l'affection de malheureux parents, ...

De Maeseyckenaar

Nmlimer 7. Juni 1917. DE MAESEYCKEHAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKEK VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtineen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg;, 3(5, Le Havre. NOG EEN ANTWQORDJE. Wat genoegen van tweè onzer dapperste wapenbroeders hier in verlof te ontmoeten ! Koppen blozende van gezondheid, kuiten achteruit en vier ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELÀTEN DOOK DE MILITAIRE OVERHEII). FEBRUARI 191 S. De Diestcnaar MAANDBLAI) DER SOLDATEX VAN HEÏ KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wciide raen zich tôt den Aalmoezefiier (2. Van Nerom, I). 264, B. L. Let wel op. Daar de adresletter veranderd is, weze iedereen zoo goed ons zijn nieuw adres te laten geworden. Te ...

Le cinacien

Autorisé nar Ia Censu N° Mars-Juin 1918. LE CINACIEN Ahhó F.MÏf.K RF.NATTTI) Aiimrmipr 7 (i1. A Troisiéme année Avec ce numéro, le Cinaeien entre dans sa troisiéme année d'existence. Au seuil de cette nouvelle étape de sa carrière, il s'arrête, un peu anxieux de 1'avenir, un peu érau de son passé. Mesurant d'un regard le chemin ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu ni mer 20. MET TOKLATING DEH .MILITAIRE OYEKHEII) A prit H) 18. HERENZHALS Worot uenspreio en werzoooeo o&n ai De sûlôeden u&nbet hanton IhmldOSooCS) ôi<? frun odras QDoeuen ck>or t)p E.IM.M0Û15 ^fmœzenier'JnuaQeôeate S* ^Dresse ] en E. H. EYCKMANS, Aai.mokzkmkh, X 316, 2e Bat. Mijne reis naar Rome, (lôédè \ ru'tuh'n ixtn ...

Hemixem-Reeth

Nummer 10 TOIÎGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID Juli 1918 HEMIXEM Opstellers : ) E. H. DE WIT. Kri.hTsaauoezëniek, A. C. A. Sainte-Adresse U Ch. VAN NUFFEL, Kr .M;sdokti<:r, Z ,2<S<). Kerkhofmijmeringen 't Is eeu solioone zoarierdag. Door het praclitig Gleethorpes' kerkhof, zoo lief aangelégd en al (le weder uitgeliokt, richt ik mijn ...

De Maeseyckenaar

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws ...

Ons Brugge

Xiimmer 9. M HT TOELATING DEK MILITAIRE OVEKIIEII) Fe h ru a ri 1918 Ons Bruqqe ttaaM â fTêe^ voTlT HoaM tê <&TOQfc ùfilfe — r : : yca^^jz» — — — ^ - Bestuurder : ALFOXS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse Beste Makkers W'eerom liebben wij de verandering der àdressen. ! Waèht niet lang u\v nieuw adres op te sturen ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu 111 nier 5 April 1917 KEZ REIDERLDEMKEN Vrienden. //e/ Heidebïoemken neenit tôt mijn grootste , vokloening mecr en meer uitbreidiirg. Van nr 5 worden reeds 1000 exemplaren de wereld inge-zonden. Overal wordthet mei veel geestdrifl ont-vangen en met belangstelling gèlezen. En is het geen schoon gedaeht van door de wederzijd-sche mededeeling ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 5. Jaiiuari 1917. Herenthals WoRDT verspreil) en verzonden aan al de HERENTHALSENAREN die hun adres opgeven door de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Ahresse E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier 6® Linie-Regimext, iv1' B011, Belgiscii Legeiî 'Us Oorlog. De oorlog is een ramp. Die ijselijke plaag brengt onwenteling te weeg op ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 7. Maart 1917. HEREnZHALS Wordt uenspreit) en verzorx)en a&n ai De 5ofô&.ten u&nftet hanton BEKEJ1SRifi!L2) ûie fiun après opoeuen Ooor c)e EJUMUOiîS ftfmoezenier Jauftltederite S-'fîÔreôse en fcJHl. EV£HI^»oS Pifmoezenier 6eLinie-Régiment, iv* 15°." ,peTQ[5cP3 Leger Aan al onze Vrienden oen Zaligen ...

Ons Brugge

Nu m mer 2. Juni 1917. HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK YOLK GROOT VOLIv ONS BRUGGE Beste Makkers Wij vernamen dat ons eerste nummer uiterst welkom was bij onze Brugsehe jongens. Allen vragen niet beter dan bel werfc te zien voort-gaan: Daarom, steekt ons een handje toe ! Zendt ons het zeker en eclrt nieuyvs dat gij nit de geliefde stad ...

Pagina's