Hemixem-Reeth

1458 0
01 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 December. Hemixem-Reeth. Geraadpleegd op 15 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/696zw19553/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nu ni mer 13. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVEKHEID. Deceniber 1917 HEMIXEM REEZH i E. H. DE WIT, Krijgsaaemoezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. Opstellérs : I Dr Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, Hospitalisatie, IIIe 1). A. Tweede jaargang TWEEDE JAARGANG ! Wij mogen er ons niet van beloven, daar het eene droevige bestatiging is van den oorlogsduur, en onze vurigste wensch is, dat ons «Hemixem-Reelh» als frohibladjezoo spoedig mogelijk verdwijne. Begrijpt ge 'i, makkers ? Wij zijn vast besloten voort te gaan, zoo-Iang ons ballingschap duren zal, wat het ook moge kosten. Want koken moet kosten ! Wij denken wel dat de lezers zi'ch de vraag niet al te veel slellen, waar men de noodige fond-sen uithaalt. 'I Is echter geene reden, om ons bladje kos-teloos te wanen. Neen, papier en drukvverk zijn heden peperdiuir. Aile bladen die hun blad verkoopen en er eene handelszaak van maken — schreeuwen om ter hardst om hulp in nood. Wij gunnen bel hun van harte, daar zij slecbts hun eigen geldbelang voor oogen heb-ben. Bij het stichten van het bladje deden wij het daar allerminst om. Zooals 't eerste nummer voorhield, hadden wij enkel het belang onzer jongens en vluch-telingen voor oogen, en, God zij dank, de brieven, die ons onophoudend toeslroomen, geven een tastend bewijs van het volkomen welgelukken onzer poging. Vrienden, wat hebben wij al gelukkige uren beleefd, tijdens het doorlezen uwer brieven. Wij zijn overlast van werk en 't neeml nog steeds toe, maar, alhoewel wij, gedwongen, meestal slechls met een kaartje kunnen ant-woorden op uwe schoone bladzijden, gelooft ons, de tijd moet en zal altijd uitgespaard worden, om met de meesle aandacht en 't grootste genoegen U te lezen. Die brieven zullen voor ons de schoonste herinnering zijn van den oorlog ; wij hebben ze nog a lien, allen bewaard. Daar zijn wij fier op, en met reden. Vrienden, door uwe brieven hebben wij U, uwe ziel leeren kennen, en U leeren waardeeren. Schoone zielen ! 'I Is eene persoonlijke voldoening die we smaken mogen, een vrucht, die de stiehters van 't blad plukken, 't was ons doel niet. Ons inzicht was : 1. De soldaten van Hemixem en Reeth onderling in betrekking te slellen, door het opgeven der juiste adressen. Hebben wij 't bereikt ?-Een jaar is verloopen. Gij en wij kunnen er over oordeelen. Wij hebben geschreven en gezocht, en zijn spoedig tôt een sehoon getal adressen gekomen. Ten bewijze : wij hebben nog slechts uitzonderlijk nieuwe adressen te melden. Menige brief bracht ons dank voor teruggevonden bioëdverwanten en vrienden. Spijtig dat we sinds een paar maanden de nieuwe en veranderde adressen niet meer mogen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Hemixem-Reeth behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes