Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen

729 0
28 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 28 Augustus. Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen. Geraadpleegd op 28 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fx73t9ff9z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vrijdag- 28 Augustus 1914. 3 Centiemei het Nummer. 27ste Jaargang1. HET LAATSTE NIEUWS ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maa Bclgië, vrachtvrij fr. 10-.00 5.00 *2.f>C Nederland, » 14.00 7.00 3.5( Andcte landcn. 25 00 12.50 6.5( HOOFDBUREEL & REDACT1E 30. SI NT PI ETERSTRAAT. 30 BRUSSEL Hoofdopstelier-Eigcr. ar : Julius Oplage 80.000 nnu Tiers per da Telefoon : Ie uitgaaf Behctr (aaulc.) A 20 2e uitgaaf Redaktie A 2ol- 3e uitgaaf l>A /«fcW 11 BIJBUREEI/EN : GENT : Vlaandercuotraat, 05 ANTWERPEN : G route Mark» ûn AÀNKONDIGINGEN: 4e MIadzij.de, pec- kleinen Fegel fr. 0.30 3* Rladzijde ...... » 1.00 ï* Bladzi jde .... fr. 2 en 3 Voor aile annonçai: Si. Pieterstr., 30, Brunei. nnr msa Biizondere Uilgaaf v*|or Antwerpen Bureel : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN Zegevierend oprukken der Russen naar Berlijn Zie allerlaatste be- richten op de 2e bl. De Russen rukken steeds verder in Duitschland Op weg naar Berlijn ! ZOOALS WIJ IN ONZE LAATSTE NUMMERS MELDDEN IS I)E RUS-SISCHE VLOED NIET MEER TE STUITEN. DE RUSSEN DRINGEN OVER EEN FRONT VAN 175 KM. MET 13 LEGERKORPSEN DE PROVINCIE OOST-PRU1SEN BINNEN, OP RECHTE LIJN IN DE RICHTING VAN BERLIJN. WIJ HEBBEN REEDS DE NAMEN GEGEVEN DER STEDEN WELKE ZIJ BEZETTN. THANS HEBBEN ZIJ NOG ACHTEREENVOLGENS NORDENSBURG, SENSBURG, BISSCHOFFSBURG EN ROTHFLIERZ (BIJ ALLENSTEIN; HIER HEBBEN ZIJ OOK DE SPOORWEGEN IN BEZIT GE-NOMEN) BEZET. REEDS HEBBEN ZIJ, VOLGENS I)E «MATIN» KONIGS-BERGEN INGENOMEN. WELHAAST ZULLEN ZIJ DANZIG BELEGEREN EN DAARNA ZETTEN ZIJ HUN ZEGETOCHT VOORT NAAR ItERLIJN. DE RUSSISCHE 'MENSCHENMUUR BLIJKT DUS NIET TE STUITEN, TE MEER DAAR ZIJ DUITSCHLAND LANGS ZIJNE ZWAKKE ZIJDE AAN-VALLEN, EN DE DUITSCHERS HUNNE GROOTSTE LEGERKRACHTEN IN BELGIE EN DEN ELZAS HEBBEN MOETEN SAMENTREKKEN. INDIEN FRANSCHEN EN BELGEN BINNEN HET TIJDSVERLOOP VAN S DAGEN GEENE BESLISSENDE NEDERLAAG KRIJGEN (EN DIT IS BUI-TEN ALLE MOGEL1JKHEID) DAN STAAN DE RUSSEN VOOR BERLIJN, EN HET PLEIT IS, TEN NADEELE DER DUITSCHERS, ZOO GOED "ALS BESLECHT. OOK BIJ I)E OOSTENRIJKERS DRINGEN I)E RUSSEN STEEDS VOOR-UIT. REEDS ZIJN ZIJ DOORGEDRONGEN TOT IN DE STREEK VAN TAR-NOPOL, TOT OVER DE RIVIER SLOTA-LYPA. BINNEN TWF.E WEKEN KUNNEN I)E RUSSEN MET 5 MILLIOEN MAN ZIJN ! REEDS HEEFT HET DUITSCHE BLAI) « VORWARTS » IN VOORZICH-TIGE BEWOORDINGEN DEN SLECHTEN STAND DER ZAKEN VOOR DE DUITSCHERS DOEN UITSCHIJNEN. DIT HEEFT HET BLAD DUUR TE STAAN GEKOMEN. DE OPGEWONDEN DUITSCHERS HEBBEN DE IN-RICHTING STUK GESLAGEN, VAN HET EENIGE BLAD DAT DEN TOE-STANI) DURFDE ONDER DE OOGEN ZIEN ZOOALS HIJ IS ! Doorheen het Land Het gevecht te Mechelsn Het gevecht was hardnekkig. Onze sol-daten hadden Woensdag ix>st gevat in de velden en geholpen door grof gescluit wierpen zij den vijand achteruit tôt Perck en Elewijt. Van 's morgens was de vijand langs twee kanten door onze troepen bekneld en bestond er kans hem tôt volledig achteruit wijken te dwingen. Dat zulks niet zonder zware verliezQi mogelijk was laat zich begrijpen, doeli de verliezen van den vijand zijn veel aanzien-lijker.De Duitschers, zooals wij reeds meklden, hebben ook hier onvergeeflijke gruwelen gepleegd. Een genaamde De Boeek, welke naar het voorbijtrekken der Duitsche troe-peri, stond te kijken, werd neergeschoten ; zijn zoon is gevangen genomen. In strijd met wat werd gemeld, verze-kert men ons dat er te Mechelen nog geen n Zeppelin » werd gezien. Het spoorwegverkeer met Mechelen, alsook het post- en telegraafverkeer, zijn onregelmatig. Te Brussel Er komt gebrek voor sommige eetwaren en in 't bijzonder voor eieren, boter, melk, enz., enz. Het brood wordt zonder gist gebakken. De bakkers houden hun winkels gesloten en bediénen niet dan hunne ldanten. De Duitschers eischen hun brood in de groote coopératieven en fabrieken. Tôt 1111 hèb-ben de Duitschers zich tamejijk goed ge-dragen ; zij betalen hunne aankqopen. Oansch anders is het in de umstrekeii van de hoofdstad. Een wielrijder welke niet dadelijk gehoorzaamt aan de bevelcn der Duitschers, zelfs al verstaat hij de taal niet, loopt gevaar te worden neergeschoten. Het plunderen der villa's is een alledaagsch feit. Op kiekens en wijn , schijrit de vijand bijzonder verlekkerd. Op den buiten zijn -er nog weinig lieden die een rijwiel bezitten ; ook rekwireeren de Duitschers de nog beschikbare automo-bielen en rijtuigen, 0111 rijtoerkens voor hun plezier te doen. Wanneer een officier naar het boscli rijdt, laat hij zich door twee soldaten vergezellen. De Duitschers hebben wel veel pretentie, niaar heel moedig zijn zij niet. De leden van het Rood Kruis zijn opge-eischt oni^de Duitsche zieken te verzoïgen. De boeren zijn verplicht geworden ten Zuiden van de slad loopgrachten te graven 0111 eenen overval van ruiterij te voor-koinenVerscheidene magazijnen blijven gesloten. Zulks laat zich begrijpen, want voort-durend worden allerlei opschuddingwek-kende geruchten verspreid. Herhaaldelijk liep de mare over een grooten slag tusschen Franschen en Duitschers. Burgemèester .Max heett telkens de bevolking gerust gesteld. Een konfrater verhaalt het volgende : « Toen voôr eenige cfagen de Duitschers naar Brussel afzakten ging, zooals men weet, M. Max hen te gemoet. Hij niaakte zich bekend en verzocht den generaal, hein naar de carabinierskazerne te willen volgen 0111 overeen te komen betrekkelijk het ver-nenien van het beheer der stad. De generaal stak de hand uit. — Verschooning, sprak M. Max, ik ben niet gekomen 0111 u als vriend te verwel-konien.M. Max bezet den rechtervleugel van net stadhuis en daar wappert de Belgische vlag, tervvijl aan den gevel van den linker-vleugel, waar het «Duitsche gouvernement» zetelt, de rood-wit en zwarte vlag'hangt. In' d<}n loop van den dag werd M. Max béricht dat hij vôor 8 urc de gevraagde 50 millioeu moest afdokken. De b.urgemeester zegde dat de stadskas leeg was, eu hij toonde de bewijzen dat de sladsgelden naar Antwerpen werden over-gebracht.Des namiddags liet de generaal weten dat hij maatregels zou nioeten nemen, indien hij niet betaalde, waarop M. Max ant-woordde dat men den loop der gebeurte-nisseu zal nioeten afwachteu ». In Oost-Vlaanderen BOEREN DOOR UHIANEN MISHANDELD Een 12tal uhlancn twanien langs de groote baan in den omiuk van Aalst. Aan twee boeren, die eene kir met liooi voer-den, vroegen de Duitscncts 0111 hunne koop-waar te koopen. De buiteiilieden begrepen de vreemdelingen niet, tn daarop werden zij vaslgegrepen en langs acliter aan de kar gebonden. De landbouwers welke getuige waren van dit barbaarsch tooneel, namen verschrikt de vlucht. Het nieuws werd van dorp tot-dorp verspreid en bracht de grootste sclirik teweeg. Bij het minste gerue\t of dikwijls een lichtzinnig verspreid veràaal, gaan de boeren op de vlucht en bogeven zich in de richting van de stad ; zulks gèbeurde nog dezer dagen. Te Gent kwamen vluchtelin-gen aan uit Meirelbeke, vSwynaerde, Sint-Martens-j^aethem en zelfs uit Denderleeuw. Nu komt men langzaniL'rhand tôt kalmte. De post werkt rcgelmati;; en verscheidene treinen rijden in en uit ( e statie. De vlueh-telingen keeren naar lninne haardsteden terug. Te Bergen DUITSCHE GHKVVH1 STHN Parijs, 2o Aug. —"TJi « Petit Parisien » zegt, dat de troepén Duitsche ruiterij, die ten minste een divisie uitmaken, in de richting van Coiidé een raid op Franscli grondgebied hebben gedaan. Zij trokken langs de oevers der Schelde langs verschil-lende dorpen en bereiklen Dinsdag rond 4 uren Bouchain, waar zij door een regi-nient Fransche artillerie nntvangen werden dat de ruiterij bijna totaal vernietigde. Twee vliegmachienen verschenen boven Cambrai. Een dezer werd stuk geschoten, met het gevolg dat twee Duitsche officieren gedood werden. Volgens het verhaal der Engelsche ge-kwetste soldaten zegt de « Petit Parisien » verder het volgende : De verbondenen maakten te Bergen een ware slachting onder de Duitschers. Op verschillende plaatsen van het slag-veld lagen de lijken der vijandelijke soldaten zoo dik, dat de Turco's, tijdens een verwoeden stormloop, met moeite de Duitschers konden bereiken. De Franschen in ons Land Over den toestand in België heeft het Fransch Ministeric Maanclag namiddag, oni 3 uren bekend gemaakt dat de Franschen een drievoudigen aanval doèn. Eén léger is van Waver in zuidclijke richting ver-trokken en rukt over Neufchateau teg.en de Duitschers in Luxemburg op ; een twee-de léger, vertrokken van Sedan, trekt door de Ardennen en valt de Duitschers aan op hun opmarsch tusschen de Lesse en de Maas; het derde leger, in de streek van Chiniay, valt den Duitschen rechtervleugel aan tusschen Samber en Maas. Het wordt gesteund door een Engelsch leger, dat uit den onitrek van Bergen is vertrokken. Iîr zijn verscheidene aanwijzingen dat de krachtige inzet van den strijd door de Engelschen een gunstige werking heeft, 1 zoowel materieel als moreel. De Engelschen in ons Land Eergistcren meldden wlj dat de Engelschen bij Bergen sedert 24 uren met de Duitschers aan den slag waren, en de gunstige stellingen in 't bezit hielden. Zulks wordt van Fransche zijde officieel bevestigd. De Keizer van Oosieiirijk op sterven De « Times » ontvangt uit Rome en do «Daily Telegraph » uit Kopenhagen, het hericht dat Frans-Jozef van Oostenrijk in doodstrijd is. Zijn toestand is hopeloos. Buitenland Bij de Polen I fct « IIandelsblad » vemeemt het volgende : * Vertegenwoordigers van de verschillende partijen in Polen, ook de sociaal-democra-ten, hebben aan den generalissinus van het. Russische leger, grootvorst Nicolai Nico-lajevitsj een tclegram gezondon, waarin zij uitdrukking geven aan de ontroering die de oproep van den grootvorst aau de Polen heeft verwekt, en verklaren als hunne vaste overtuiging, dat het bloed, dat Polens en Rustauds zonen nu gezamenlijk vergieten in den strijd tegen den gemeenzamen vijand, de beste waarlx>rg zal opleveren voor een nieuw leven in vrede voor de beide Slavische volkeren. De historische dag„ waarop de oproep werd gedaan, was in den hoogsten graad beteekenisvol. Wij hopen, zeggen ze ver-' der, dat lut Russische leger moge zegepra-len.De vertegenwoordigers der Polen verzoe-ken ten slotte den grootvorst oui den tsaar kennis te geven van dit telegram. In Duitschland M UN NT, VLOOT IvOnden, 20 Aug. 1200 koopvaardijscliepen worden ver-meld.als bevindende zich in de haven van Hamburg. Men gelooft dat de Duitsche oorlogschc-pen van het laatste model zich bevinden in het Kanaal van Kiel. De kust wordt verdedrgd door de Duitsche torpedobooten en de kruisers aan de monding der Elbe en bij Helgoland. Zij vreezen Hongersnood Bern, 20 Aug. Men meldt dat de Duitsche regeering aan de bevolking van het rijk de aanbeveling stuurde spaarzaam te zijn op petrool, eieren en naphta. In iapan I)E ItLOKKADE VAN KIAU TSJAU Tokio, 26 Aug. De Japansche vloot is de blokkade van Kian Tsjau begonnen. Bij de Franschen DUITSCHERS AFGESLAGEN JvOudeu, 27 Aug. Het Press Bureau meldt dat op 25 Augustus de Franschen op het Zuidelijk gedeelte van het oorlogsveld door eene sterke Duitsche krijgsmacht werden aange-vallen.De aanval werd afgeslagen. De Duitschers trokken op de geheele lijii achteruit. BELGISCHE GEKWETSTEN IN FRANKRIJK Caen, 20 Aug. In den morgen zijn l'50 gewonde Belgische officieren, onderofficieren en soldaten aangebracht. Zij waren te Duinkerken ingescheept. De gewonden, die zeer opgewekt zijn, werden te middeu van de ovatie der bevolking naar de St-Jozef's ambulancie overgebracht. In Albanie De Italiaansche bladen hadden meeg.e-deeld dat Willem I van Albanie zijn vor-stendom ging verlatcn. Het nieuws berust op een misverstand, schrijft de « Giornale d'Italie », en veel doordat de kinderen van den prins te Rome aankwanien oni de reis naar Nieuwvied voort te zetten. De Mbret blijft te Durazzo. Maar ook, wie denkt er nog aan Albanie, nu gansch Europa sellier in vuur en vlam staat. Oorlog tusschen Oostenrijk en Japan ? Op 20 dezer, heeft de regeering aan den Japaanschen gezant zijn paspoort overhan-digd. De Oostenrijksche gezant uit Tokio is pvfMifvris tprnp"p"prnpnpn. Heldhaftig gedrag van een Fransch Regiment ' Robert de Fiers, een der hoofdopstellers van de « Figaro », deelt in zijn blad de volgende anekdote mee, waarvan hij de juistheid onderzoclit heeft en voor welke hij instaat : ' Men heeft mij dezer dagen verteld, zoo schrijft hij, van het bewonderenswaardigc gedrag van een regiment Fransche artillerie, dat op enkele kilometers afstand van de grens op post stond, een eere-post, 0111-dat het een allergevaarlijkste post was. In een der steden van het Centre, laat ons zeggen Bourges of Mans, had men een aantal manschappen noodig, die oui konden gaan met kanonnen van groot kaliber, wat de reserve-troepen slechts onvoldoende konden. Zoo vroeg men den bevelhebber van een der gevaarlijkst liggende vestin-gen aan de oost-grens oui honderd bekwame artilleristen af te staan aan dat garnizoen, waar het volkomen veilig was. De kolonel deelde aan het regiment het order mede, dat hij ontvaugen had. Laten zij, die kinderen, een vrouw, een inoéder hebben, zou sprak hij, en die dichter bij huis wenschen te zijn, zich melden. Hun nanien worden opgeteekend. Ik wacht. Niemand antwoordde, de gelederen l)le-veu onbeweeglijk. Vooruit r.u, vervolgde de kolonel, kom nu maar voor den dag. Het is volstrekt niet laf 0111 zich op te geven. Ik heb honderd mail noodig, Laat ze vooruitkomen. Zelfde stilte, zelfde onbeweeglijkheid. — Dus niemand? — Niemand, antwoordde de oudste ka-pitein.— Goed, bromde de kolonel, die er nau-welijks in slaagde onder barschheid zijn ontroering te verbergen, dan zullen we loten. En zoo wees het lot de honderd kanon-niers aan, die er zich in moesten schikken, dat ze van de grens, van den slag, van het gevaar werden weggevoerd. 13 L. V v_ 1 Ivvllg De Vluchtelingen Hoe men de vluchtelingen te Oostende onder dak gebracht heeft Hier heeft men een 500-tal badkabienen ingericht tôt het herbergen van vluchtelingen. Dit geeft op zekerc uren van den dag een eigenaardig uitzien aan het strand. Elken dag verschaft men aan de onge-lukkigen, die zonder hulpmiddelen zijn, een ontbijt, een middagmaal en een avond-maal.TE PARIJS Van af de aankomst te Parijs der Belgische vluchtelingen, die zeer talrijk zijn, . heeft de Belgische gezant zich voor het ver-leenen van liulp in betrekking gesteld met de policieprefektuur. De 100 eerste vluchtelingen, eergisteren aangekomcn, werden in verscheidene hôtels en in de groote zaal van den Circus ondergebracht. Later kwamen er nog meer dan 3000. Verscheidene gebouwen, waaronder het nieuwe paleis en eene kazerne werden te hunner bescliikking gesteld. Men meldt de op handen zijnde aankomst van 10.000 nieuwe vluchtelingen. De sec retaris der Belgische legatie staat besteiulig in de Noordstatie oni zijne land-genooten te ontvangen. Voor de vluchtelingen uit Aerschot Een komiteit is te Antwerpen samenge-steld, ten einde de lx.*langen der Aerschot-tenaren te behartigen. Diegcnen welke hunne verblijfplaats nog niet hebben doen kennen, worden uitgenoodigd zich zonder uitstel te wenden tôt « Café du petit Musée », hoek der Zuiderlei en der Schilders-straat, 16-18, ter stede' (van 9 tôt 10 lire).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het laatste nieuws: bijzondere uitgaaf voor Antwerpen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1888 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes