Het nieuws van den dag

694244 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 29 Juni. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1g0ht2hb8g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEN ! KsB.ifflden-4 tank. ~8 «ran*. WrEoUand >.11 — s,r(s andero landen van het postverbond » , 20 — BESTUUR EN OPSTEL ? Zandstraat, 16, Brassai TELBPOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUYG-HE BUREËL <)ER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zaudstraat, 6, Brassel TELEFOON A 7948 AANKOND Gevi'aagda an aangeboden plaaisen. In de week. . 60 c. 's Zondags. . 75 c. voor 2 groote regels. Iederen regel men- : 30 c. in de week ; 40 c. 's Zondags. IGINGEN : Gewone, per kleine regél... 38 0. Id., 's Zondags t 40 c. 2' bladz., per regel. . 2 fr. en 3 fr. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr. 15e kroonprins van Oostearijk en zijne gemalin vermoord. ■ Zoffiteg kwam uit Serajevo (Bosnië-Her-Bpoï.via) eene schrikkelijke tijding toe: de ^Konu'ins van Oostenrijk-Hongarië en zijne die op officieele omreis waren, zijn K ecn ellendeïing vermoord ! Deze aarts-I •> mi-cdaad heeft in gansch de baschaaf-Mû! eene diepe ontroering en een groot ■ fcbg morgend terwijl de aartshertog-Bitouprins Frans-Ferdinand en zijne gema-I de Wtogin van Hohenberg, zich naar I stafihuis van Sarajevo bcgaven, waar eene B*Kiceî» ontvangst plaats had, werd eene ■tu »>worpan naar den automobiel, waarin I, ticli bevonden, doch de aartshertog kon ■br met de bancl terugkaatsen. ■ De bom onfcplofbe toen de prinselijke auto-Bobiel voorbij was, maar de personen die zich M iett tweeden automobiel bevonden, graaf Hîœ-Waldëck en de stafofficier luitenant- Merizzi werden licht gekwetst. Tus-Hç.r:. het publiek werden zes personen min H rae:r erg gekwetst. De dader van den Biali h een 1 tt r-ietter van Trebinje, Ca-Kti' genaamd; hij werd op staanden voet Hàngehcùidcn. ■ 5a ^ ontvangst tien stadhuize deden de Htoonprins en zijne gemalin een automobiel-B; door de straten der stad, die te hunner Ht:r bevlaçd en versierd waren. Bfcn lceriing van de hoogere middelbare Hfcwl «ken" Prinzip, van Gra.bovo, lost'ë' Hrëtheideno revolvo.sch ten op den automo-Bî vaa dc:i kroonprins. Deze werd aan ■ . ;i ai, en de hertogin van 'Hohenberg, Hqtè'îemalin, în den buik getroffen. ■ De teee slachtoffers van deze ijselijke mis-BtjI v.'îrdea naar den konak of paleis van Hkijero .èvergebnacht waar zij eenige ston-lt!< lafc'r den geest gaven. I Ds <l»der van den t.weeden aanslag werd ■«ers anngehouden. Dt? woedende menigte M&c in utoord naar lyncheeren; hij, even-■é de atKlçr3 schurk, moestjsn door de po- Hiiris techermd worden. ■ De aortebertog die, zooals wij reeds meld-B zich sirxls eenige dagen in Bosnie be-Bund. had da.".r eene groote troepenschôuwing ^fcewcnnd. Hij kwam, in eene dagorde, hulde Ht ter. -pn a«n de kranige houding va.n al -ro ivi en de officiers geluk te wensehen. VKec ' lêïïH ;lat liet komplot gesmeed irar B Iwi ikken, die proti?steeren tecen de van B"v3nië-Herzeg9wina bij Oo?ben-Hiït-lioaja.'ië, over eenige jaren voltrokken. Hlle oïRsîassîîiBîîedeïs vaie tïeia aanslag ■ Os kroonprins en de hertiogin van I-Xohen- nra zeer teireden over hun verblijf in Hpcio en bijzofider over heb ontliaal dat %- liJsz-. te lîeurt geyailen was. Tiidens H^iscii hnnne r?is weiden zij door de bevol-geestdriftiir toegrjuicht. De aartsher-Hk «a njne gemalin waren zondag morgei.d Disse t"1 f'arjjevo ar.ngekomen, w\ar eene ■feliike ontvangst hen w^chtte. Het. was vir van de stili^ dat de eerste aanslag B^ts l^.d. Tusschen het publiek werden zes ^B-T'flnen evg en vijf anderen licht gekwetst. B 't verlaten van het stadhuis wilde de Hbttshertoy en de hertogin inlichtingen over tûKtrmd d r gekwetBten gaan xnwi-non B-. a: bg de Groote llarkt van Sarajevo «ni:'rispèlijk gekleede jongeling tlwee re-^^frlverscheten op h^t prinselijk koppel loste. Womobiel reed in voile vaart, naar het vraar onmiJdellijk geneesheercn on'fc-■&:!! v.-(rdsn, doch hunne bulp was nut.te-■te: d ^wee. gekwetBten leefden nog slechts I De cersîe aanslcg ■ ZieMer wit er tusschen de twee aanslagen Hf-î'orde: Ten staidhuize werden de kroon-■IBts ea zijne gema:in door den burgemeestei leden van den gemeenteraad o_tva,ngen. ^emeester wi'de zijne aanspraak begin-<locli de aartishertog zegde hem met lui-st:m: « ïlijnhecr de burgemeestT, bij ■®we a-inkomst te Sarajevo heeft men eene ■j® ®i mij geworpen. Het is onweerdig. ■jj'mi, M. do bnrgemoc^tor moogt gij spreken, Hr wrgemeestor hield dan zijne aauspraak aartôhertog antwoordde. ,'3' 2asà® t'Ô, m°t een bijzonder ge-dut ik hier de verzekering ontvano O'iwrikbare geti~ouwheid en gehecht B' aw Xijne jrajesteit. onzen keizer en ko-en î'< bedank u, M. de burgemeester ■ e» vreugde voor d^ geestdiiftige toejuichin Kn ?o:r_mve bevolking ons gebracht. Dnar. ■ „ w in deze ovaties de uitdrulcking K! 1 ,Se;loegen over het mislukken vai 1k drulc mijne rechtzinnige te u;t over de gelegenheid die mi is om met eigen oogen de geluk Bc! ?n'"ikkeling van °dit lond te kuni.ei Bfrn-t T?' ontwikke ing wavarin ik altoos eei ce'.ang gesteld heb ». De aartshertog H, j?"e er in ser\-ische-croaat5che taal bij ■kh-'-0 aan de bevolking mijne liar Bjëi.t Poeten over te brengen met de ver I Ce" " ,IÎ?'-'ner bnwrikbare verkleefdheid » ■of v.f;il,' lerto^ en z*iae gemalin waren iet: I E+ Z(,n^'a,chtig, doch zeer goed geluimd ■h»,'""1,''6'1 cl-a' middelerwijt den aansliij |H\t J®en had, brak in luid bravogeroep los i ,7® ,lalv? uur lang het stadhuis bezoeh ■^ eV-T!lde ^-e kroonprins zich naa,r he n!is ^03U voeren, waar de luitenant B'otdt'' r 'x)m vèrzorgt I >. ■ ae twe®dc aaraslag aanslag gebeurde eigentlijk o] ■i;.H X? cier Frans-Jozefstraat. en Rudolf '«der, van servische nationaliteit « hon rUit &esProngea en loste, zooal °cr, ®eedeelen, fcwee revolverschoten ■W ?3l£LE gebeurde met bliksemsnelheid lieifs j, i z'°':l <iaar bevonden, hoorde: e losbraadiingen nieti. De straat i nogial smal ©n de moordenaar kon alzoo ra-kelings de schoten lossen. Eenige personen hebben gezien dat Prinzip zich daar sinds 1 eenïge minufeen bevond, de hand in den zak houdend. Het eerste schot doorboorde de wand van den automebiel en drong in den rechterkant van den buik deir hertogin. De tweede kogel trof den aartshertog aan de keel en sneed don strotader door. De hertogin verloor het 1 bewustzijn en viel op de knieën va.n den aartshertog. Deze laatste verloor, eenige se-conden later, ook het bewustzijn. In den automobiel bevonden zich ook nog: de korps-overste van het gewestelijk léger, en graaf Harrach, die den automobiel voerde ; verder nog de oversLe van het militair ka.binet van den aartshertog, kolonel Bardoff, en een kom-mar. dant. lien heeft de twee lijken, in een der zalen van het paleis op een praalbed gelegd. Eene bom Het ontploffingstuig was een « fleschbom », vol nagels en gehakt lood. De ontploffing was zeer geweldig. Do ijzeren rolluiken van versoheidene v;inkels werden op verscheidene plar..tseii door het schroot doorboord. Later hoeft men vernomen dat nog een twintigta.l personen, meest vrouwen en kinderen, licht gekwetst werden. Een ambtenaar van het provinciaal gouvernement bekwam, door de stukken der bom, ook erge verwondingen. De traders Do dader, Gavrillo Prinzip, is 19 jaar oud. Hij is te Grahovo, in het distrikt Liono, ge>-boren. Trjdens zijne ondervraging heeft hij bckraid dat hij sinds lang het inzicht had een hooggeplaatst porsoon, 't is gelijk wie, te dooden, en zulks voor redens va.n inter-nationa.lcn aard. Hij wachtte den automebiel van den aartshertog aan den hoek van de twee sti-aten af, en maakte gebruik van de vertraging. door het zwenken van het rijtuig noodziilcelijk gemaalct, om zijne laffe moord te plcgen. Hij zegt dat hij een oogenblik ge-aarzelôl liad, omdat de hertogin van Hohenberg, zich ook in den auto bevond, maar dat hij deze aarzeling overdrukte en snel de twee revolverschoten loste. Hij loochent mede-pliehtigen te hebben. I>f lctterzetter Nedtlico Gabrînovic, wieas aanslag met de bom mislnkte, is 21 jaar oud; hij ook beweert geene medeplichtigen te hebben. Tijdens zijne ondervraging nam hij eone spottende, hartelooze houding aan. On-middellijk na den aaaislag wôs hij in de rivier Miljacka gesprongen, om te pogen de vlucht te ne men, doch verscheidene policie-agenten en to.cschouwers sprongen hem ach-terna en overmeesterden hem in het water. Op eenige stappen van de plaats waar de tweede nanslag gebeurde, heeft men eene ong'ebruiicte bom gevonden. Men veronder-stelt da.t zij daar achtergelaten werd door een derden kerel, nadat deze zich vergewist had dat do aajislag van Prinzip gelukte. Deze laatste heeft eenigen tijd te Bel-grado gestudeerd. Later heeft Ca.brinovic bekend dat hij de bom. door hem geworpen, van een a.narchist va.n Belgrade, die hij beweert niet te kennen, ontvangLn had. Een woord van den moordenaar Prinzip die, na in 1912 uit de hoogere middelbare school va.n Serajevo geajagd te zijn, ging zijne studiën te Belgrado voort-zetten en keerde onlangs naar Serajevo te-rug. Daar men hem vroeg, onmiddellijk na zijne aanhouding, waarom hij teruggekeerd was, antwcxardde hij : — Gij ziet het wel ! — Maar waarom hebt gij dezen aanslag ge-pleegd '/ — Omdat, zegde hij, ik in den aartshertog de verpersoonlijking van het oostenrijksch im-perialism zie, en den vertegenwoordiger van de opperste macht. Se aanslag voorbereld De eerste aanslag had ten 10 ure 10 des morgend.s plaats ; de tweede ten 10 ure 55. ? De policio van Serajevo is overtuigd dat de aa,nsl,;g reeds van over lang voorbéreid was. ' Zij denkt te weten dat de samenzweering te ' Belgi;ado gesmeed werd. Men heeft eene bom ■ gevonden c_p de plaats van den tweeden aan- ■ slag. Prinzip heeft bekend dat hij deze bom , gereed gemaakt had voor 't geval zijne -revol-" verschoten hun doel zouden gemist hebben. De policie is ook overtuigd dat, ware de ? aanslag in de straten van Serajevo mislukt, 1 een andere aanslag tegen den bijzonderen ; trein, waarmede de aartshertog naar Triest j moest terugkeeren, zou beproefd geworden ■ zjjn. 1 Op de spoorbaan tusschen Serajevo en 1 Bistrik, laagswaar de aartshertog vertrekken î moest, heeft men verscheidene bommen ont-: dekt. 1 Men heeft in de kamer door Prinzip be- - trokken, eene groote som geld gevonden. Hef komplot was gekend In de laatste dagen was het gerucht van y een. ontworpen aanslag tegen het leven van i. den kroonprins in Bosnië-Herzegowina in om-t loop. De policie had een onderzoek geopend t en belangrijke voorzorgen genomen, doch zij .- heeft de ijselijke misdaad niet kunnen be-3 letten. Se verhaïen van ooggetnigen van de aanslagen p Een ooggetuige, de coiffeur Marossi, die - een der eêrsten was om den bomwerper vast :. te grijpan, verhaalt het volgende: s « Ik bevond mij op het gaanpad en wachtte i. de komst af van den officieelen stoet. Berst i. ziag . ik den automobiel waarin de policie-ri prefekb plaa.ts genomen had, vervolgens den s auito van den. burgemeester. Eenige minuten later volgde de auto met den aartshertog en zijne gemalin. Opeens zag ik een jongeling, die zich nabij de brug bevond, een voorwerp tegen den muur leggen, en vervolgens in de richtling van den keizerlijken automobiel geloopen komen. Tezelfder tijd wierrp hij een voorwerp, dat ik eerst niet on-derscheiden kon; het liet eene streep van rook achter. Het voorwerp 'tirof den automobiel doch ketete terug en bots te tegen den grond. Eiene bntzettiende ontploffing volgde. Ik liep niaiar den bomwerper, die vluclitte. Hij sprong over den kaaimuur in de Militza. Ben T>olicieagenfc, met den revolver in de vuist aclitervolgde met mij den anarchist. Wij vreesden dait hij gewapend was en op ons zou scbieten. ïiSndelijk werd de kerel in 't water aangehouden; hij bood geen weer-stiand en liet zich gedwee opleiden. Eon ooggetuige van den tweeden aanslag verhaalt: « Ik bevond mij met eene kennis op don hoek der Frans-Jozef- en Rudolfstraten, waarlangs de stoet komein moest. Niet ver van ons stonden drie jongelingen waarvan eein onze aandacht bijzonder gaande maakte, omdat hij g durig de handen in de zakken hield. Twee jonge werkmeisjes naderden de jongelingen, wisselden eenige woorden met hen. en kwamen dan naar ons toe, en spraken ons aan alhoewel wij hen niet kenden. « Keert naar huis, zegden zij, wij blijvea hier ook niet. » « Nochtans wij bleven. Een oogenblik later kwam Prinz-ip voorbij een agent en vatte post, op den boordsteen vaa het gaanpad. Op 't zelfde oogenblik kwam de eerste automobiel, met den kommissaris der regeering; dan volgde de auto met den aartshertog en de hertogin en generaal Pobriek. Wij hoorden dan twee vuurschoten knallen en zagen den kroonprins neerzijgen. Eenige seconden later viel de hertogin op hare beurt, terwijl de auto in voile vaart naar het gouvernementspaleis reed. Een voorgevoel Frans Ferdinand zou in den laatsten tijd aan de vertrouwelingen zijner omgeving ver-klaard hebben dat hij een voorgevoel had da.t hij geene natuurlijke dood zou sterven. Hii had zijne schilckingen genomen opdat zijne Degrafenis niet in den koninklijken grafkel-der zou plaats hebben, maar wel te Hannste-den, waar hij voor zich en zijne familie een grafkelder heeft laten bouwen. De gouverneur van Serajevo verantwoordelijk Te Weenen stelï men den gouverneur van Serajevo verantwoordelijk voor de ijzinsrwek-kende ramp. ïs'a den eersten axinslag wilde de hertogin, die zeer ontroerd was, geen plaats in den automobiel meer nemen. Doch de gouverneur Poliorek bevestigde haar da.t ailes nu gedaan was, dat er geen andere moorde-naars te Serajevo meer waren en dat er niet anders meer dan genegenheidsbetoogingen zouden plaats hebben. Keizer Frans-Jozef Toen keizer Frans-Jozef te Ischl het nieuws ontving van de nie\iwe ramp welke hem trof, begon hij overvloedig te weenen; hij zeeg als vernietigd in eenen zetel, zuchtend : « Wreed! wreed! Op deze aarde zal mij niets gespaard gebleven zijn ! » Hij bevool dat men onmiddellijk de schikkingen zou nemen voor zijnon terugkeer naar het kasteel van Schoen-brunn. Maandag morgend, ten 6 ure, verliet do keizerlijke trein Ischl om den vorst naar . do hoofdstad terug te voeren. De Landtag van Bosnîe-Herzegowlna Do Landtag werd zondag namiddag in bui-! tengewone zitting bijeengeroepen. De voor-- iîittc-r drukte zijne verontweerdiging uit over " den aanslag, en zijne diepe smart over de ' tragische dood van den kroonprins en. van 1 zijne gemalin. Hij bevestigde de rotsvaste l verkleefdheid der wetgevende vergadering aan den keizer en de keizerlijke familie. Hij stelde een drievoudig « hourrah ! » voor ter eere vaa ' den keizer. De volksvertegenwoordigers brach-ten den zoo smartvollen getroffen grijzen mo-' nark deze gemoedelijke hulde. * Te Seraievo Zondag namiddag, ten 4 ure, heeft de burgemeester van Serajevo don gemeenteraad ten stadhuize bijeengeroepen, waar hij, met 3 van ontroering gebroken stem de verontweer-l diging uitdrukte welke de bevolking gevoelt s voor "den laffen moordaianslag waarvan de !; aartsliertog en zijne gemalin de slachtoffer» geworden zijn. I De straten waren 's namiddags als verlaten; allecn patroeljen soldaten, met de bajonet II op 't geweer, doorliepen de stad. De servische club3 zijn gesloten. De policie heeft tnlrijke aanhoudingen gedaan. Eene sterke e afdeeling troepen hebben post gevat vooi '' Uet paleis waar de lijken van den aartsher-? tog en de hertogin voorloopig tentoongesteld zijn. Zondag avond hadden verscheidene betoo-gingen te Serajevo plaats. De belangrijkste R was ingericht door de croaatsche en duitschc studenten die zic-h, in groot getal, naar eer hôtel begaven, waarvan de eigenaar een ser-viër is. Zij drongen in het hôtel en richtter or schade aan. De policie heeft deze be^ toogers uiteengedreven. Eetie andere betooging gebeurde op eent n openbare plaats. Een groot getal croaatscht u studenten vormden een kring en knielder i- om in 't openbaar te bidden tôt lafenis dei cl ziel van den aartshertog en van de hertogin ij Eenige serviërs, die voorbij kwamen en di< >. verdacht werden van met kwade inzichtei bezield te zijn, werden door de croaten af geranseld Het getal aangehouden serviërs beloopt on geveer hondeid en tusschen hen bevindex le zich vrouwen. en jonge meisjes; zq zijn ii 3t het militair gevang opgesloten. Zondag avond werd de staat van beleg t< ^ Serajevo uitgeroepen. q_ De ontroering te Weenen en Het nieuws v£in den aanslag was zondaj :n namiddag tein 3 ure officieel te Weenen ge kend en door bijzondere nitgaven van de dagbladen tusschen het publiek verspreid. Eene onbeschrijflijke ontroering maakte zich van de bevolking meester. De vei-slagenheid was algemeen. Onmiddellijk werden al de feesten, die in de stad plaats hadden, afge-zegd. Aan talrijke huizen werd de nationale vlag halftop geiheschen. Zondag avond was de bevolking Van Weenen als ternter geslagen. Aan de bu. eelen van de dagbladen vocht men schier om eene b'izon-dere uitgaiaf meester be worden. Men zag mannen weenen, bij het lezea van het ver-schrikkelik nieuws. Men was in de hoofdstad van Oostienrijk beducht voor een servisch komplot tegen den kroonprins ; het gouvernement weid over eenige dagen door de servische regeering verwifctigd, bij monde van hiaren gea.inlt, dat er gevaar was voor den kroonprins 111 Bosnië, doch de aartshertog bekommerde er zich niet. over. Eene wezenlijke gramschap maaktle zich van de weener bevolking mee,ter, toen zij door de dagbladen verniam dat, de bevolking van verscheidene groote steden van Bos1 i\ waar de serviërs in meerderheid zijn, aan de huizen de Servische vlag uitgestoken hadden 10m den dood van den kroonprins tie vieren I En beb was met diep medelîjden en ver-driet dat zij de wanhopige, ha.rtverscheurende woorden vernamen, door den ouden keizer Ite Ichl uitgesproken toen hij, van zijne doch-ter, de aarfcshea-togin Maria-Valeria het ont-zettend nieuws vernam. « Onze keizer, zegde men, zal dezen slag niet lang overleven... » De policie moest vrouwen aanhouden, die op sifcraat wanorde verwekten met luidkeels lté roepen dat zij naar Sarajevo wilden vertrekken om den moordenaar in stukken te trekken. De koffiehuizen en de schouwburgen werden gesloten en over&l de vlag halftop gehan-gen; de rouw is algemeen. In den. aërodroom kwam de tijding ten 3 ure 15 toe. In de keizerlijke loge bevond zich de aartshertog Karel-Albert, die de vluch-ten van vliegmachienen bijwoonde. De aartshertog, als dcor smart verpletterd verliet onmiddellijk den aërodroom. De vliegproeven werden onmiddellijk gestaakt. In gansch Oostenrijk is de ontroering ein-deloos.In Tyrolen, waar de aartshertog ook zeer bemind was, is de droefheid ook algemeen. Te Insbruck en in a,l de gemeenten van Tyrolen hangen ten teeken van rouw, zwarte vlaggen uit. Keizer Wilbelm verwîiUgâ De keizer van Duiteehland werf Vfrwits-tigd op 't oogenblik dat hg, te Kiel, zich aa.n boord zijner zeilyachtl « Meteor » bevond. Hij onderbrak onmiddellijk zijne vaart. Die andere yachten die aan de prijsvaart deel-niamen, volgden het voorbeeld. De keizer bevool aan de duitlsche oorlogschepen de vlag halftop te heschen. De engelsche oorlogschepen, die zich te Kiel bevinden, deden het zelfde. De keizer telegrafeerde onmiddellijk aan keizer Erans-Jozef. De deelnemingen Zoodra zg het nieuws van den moordaan-slag kenden, hebben de président der fran-sche Repabliek en de koning van Italie hunne deelneming aan den keizer van Oostenrijk gezonden. Z. H. de Paus heeft ook onmiddellijk een lang telegram aan den diep be-proefden monark gezonden. De H. Yader heeft de ontvangst 'afgezegd die, ter gelegenheid van den feestdag van de HH. Petrus en Paulus, in het Vatikaan moest plaats hebben, en waarvoor er 10,000 uitnoodigingen gezonden waren. Het eerste telegram dat de keizer ontving was dit van keizer Wilhelm van Duitschland, en het tweede dit van den koning en de ko-nîngin der Bslgen. Te Brnsseï De tijding der misdaad van Sarajevo heeft |ie Brussel ook eene groote opschudding ver-wekt. In den namiddag kwam eene private depeche in 'h gezantschap van Oostenrijk-Hongarië tloe : de officieele depeche werd eerst ten 9 ure 's avonds door den minister van buitenlandsche zaken ontvangen. en aan het oostenrijksch gezantschap overgemaakb. Z. Ex graaf de Olary en Aldringen die, sinds 1903 in België keizer Erans-Jozef vertiegenwoor-dfgid, bevond zich în verlof in Beieren. M. Ladislas de Sterzynski, gezantschapsraad, die meb de zaken van het gezantschap gelast is, was afwezig toen het schrikkelijk nieuws in bet hôtel der Montoyerstraat toekwam, doch 's avonds kwam hij naar het gebouw van het gezantischap gesneld, en besloot dat, van puaandag morgend af, de vlag aan het gezantschap halftop zou geheschen worden, en registers gelegi voor de personen die zich. bij wijze van rouwbeklag, willen komen in-scbrijven. Nochtans van zondag avond af kwamen talrijke personen reeds hunne naamkaari in 't gezantschap neerleggen; tusschen dezt bezoekers bevonden zich meestal de leder . ,van het diplomatisch korps en al de belgischf mlinisters, die zich 'te Brussel bevonden. il ! Miax, burgemeester van Brassel bega.f zicl eveneens naar liet oostenrijksch gezantschap Het ministerie van buitenlandsche zaker werd officieel van de dubbele moord ver . wittigd door onzen gezant te Weenen, graa j Errembau!t de Dudzeele, aan wien onmiddel lijk de noodige onderricht'ingen getelegra • feerd werden opdalt hij het rouwbeklag vat de belgiscbe regeering aan het oostenrijksch ! hongaarsch gouvernement zou overmaken. 1 Aan 't belgîsek Hol Een telegram van het Hof van Weenei kwam zondag avond nogal laafc in het Palei [ van Brussel toe; het werd onmiddellijk over j gemaakt aan den koning _ en de koc.ingin di zich, zooals men weeti, in Zwitserland be , vinden. Ongetwijfeld zal het bezoek dat d koning den 7 juli aanstaande aan de sta< Berne moesb brengen uitjesttld worden, daa het belgisch Hof "den rouw zal dragen. ; Maandag voormiddag begaf de groot-maar - schalk zich officieel naar het- oostenrijksch gezantschap om de deelneming Hunner Max jesifeeiten uit te drukken. J De vennoorde kroonprins Aartshertog Franz-Ferdinand ward gebbreU te Gratz den 18 december 1863 en was dus fcijna 51 jaar oud. Voor den dood van aarts-" hertog Rudolf, zoon van den keizer en kroon« ptr(ins, werd er over Franz-Ferdinand niet? veel gesproken; en zelfs na 1889, toen hij reeds vermoedelijke troonopvolger was, moesti hij het grootstie deel van zijn leven op den buiten of în den vreemde slijten, daar zija gezondheids'boestand veel te wensehen liet, Nauwelijks was hij genezen, of in 18S8 vroeg jiiij aan zijn 00m om van de troonopvolging te mogen afaien, en in den echt be tredea met gravin Sofia Chotek. Keizer Franz-Jozef sltiond het eerst niet "toe, daar hij den kroon-jprïins veel lisver had zien trouwen met de weduwe van den prins Rudolf, onze prinsea Stefanie, die, în 1900, de echtgenootle werd! van den hongoarschen graaf Lo-nyay. Daan |de kroonprins ech'fer twee jaar lang bij zijn 00m aandrong, stemde deze eindelijlc in heti huweligk van zijn neef toe, op voorwaarda nochtans dat de gebruiken va.n het vorsten» huis zouden geeerbiedigd worden. De kin« deren, die uit het huwelijk van den aartshertog met gravin Chotek zouden spruiten, zouden dus niet het minste recht op den oostenrijkschen troon hebben. Het huwelijW ta-erd dàn den len juli 1900 te Reichstadt, in Bohemen, Sngezegend ; te dier gelégen-liiedd verleendte de keizer aan gravin OhofeM den ftatel van hertogin von Hohenberg, die ook door hare afstammelingen mag gevoerd1 jworden. In Hongarië was men genoodzaakfl eene wet te stemmen waardoor de Sîstam-ïnelingen van de hertiogin ook nooit koning van. Hongarië kunnen worden. Zonder dia wet, zou de kroon van Hongarië kunneni overgaan op de kinderen uit het morgana-tisch huwelijk gesproten, en die nochtand op de oostenrijksche keizerskroon geen reoht hadden. Tijdens de eerste jaren van zijn huwelijk, bracht de kroonprins het grootste deel vaa zijn tgd door op zijn kasteel te Konopischt, in Bohem.en. Te Weenen mocht zijn gezin op geene enkele plechtigheid met de keizerlijke familie verschijnen, en dasurom bleef hii lie ver uit de hoofdstad. Weldra echter stond keizer Frans-Jozef, aan de hertogin, wiep groote hoedanigheden hij bewonderde, toe eena ruimere plaats bij het keizerlijk hof in ta nemen. Sinds dien ook vestigde aartshertog Franz-Ferdinand zich te Weenen, en bracht! er ad den tijd door dien hij niet besteedda aa.n het onderzoek van 's lands aangelegen-heden.De meestse oostenxijkers, doch bijzonder de Bohemers, waren den aartshertog zeer toe-genegen ; sommige dweepere verweten hem nochtans te katholiek te zijn en zijne denk-wijze zonder vaar noch vrees te durven toonen. De hongaren, van hunnen kant, hadden dea kroonprins gaarne wat dikwijlder hun land1 zien bezoeken, en verweten hem de hon-gaarscha taal op onvoldoenda wijze machtig te zijn. Frans-Ferdinand was een rechtzinnig liafchoi liek; hij was anti-vTijmetselaar en anti-revx> lutionair. Zijn a.fkeer voor de vrijmetselaarai was zoo groot, da.t hg herhaaldelijk weigerde verscheidene hangaarsche personagies te ontx vangen, die bij de Loge aangesloten waren.. In een gesprek verklaaide hij eens dat zekera vreemde diplomaat, die vrijmetselaar was, nooit zijn vertrouwem zou genieten. fZ'ijne gemalin was ook zeer gcdsdienstig en had eene bijzotnders godsvrucht tôt het H. Kind Jésus van Piaag. Hertogin von Hohenberg Hertogin von Hohenberg, vroeger graviiî Chotek, was de zesde doohter van eene gra-genfamilie uit Bohemen, en, eere-dame brj; aartshertcKrin Isabella. De wijze waarop zij in kennis geraakbe me^ den oostenrqksolien kroonprins is nogal eigen-< . aardig en vermeldingsweerd. Vroeger reeds hadi aartshertog Franz-Ferdinand te Praag de familie Chotek leeren kennen. doch zonder ver* dere gevolgen. In 1898 echter, toen de prins uit eene langdurige ziekte opstond en eene bruid zocht, werd hij te Presburg uitgenoodigd bij aartshertogin Isabella die verscheidene dochters van adellijke families in den echti wilde doen treden. De kroonprins ger£ia.kte weldra verliefd op gravin Chotek, die hij ^ bi| de aartshertogin ontmoet had, en tusschen beiden ontstonden. buiten ieders weet, onder* handelirtgen. Ailes kwam eohter aan den' dag, toen de kroonprins eens zijn zakuurwerkf vergat bij aartshertogin Isabella, die het open-de, er een portretje van gravin Chotek in' vond, en deze onmiddellijk van haar hof weg-zcind. Na lang aandringen van den kroonpirina bij keizer Franz-Jozef, stemde deze noch* tans, in 1900, in het huwelijk toe, en, zooal$ wij reeds zegden, benoemde hij gravin Chon tek, daags na haar huwelijk, tôt hertogin vcaï Hohenberg. Gravin Chotek werd den len meert. 1868 t« Stuttgart geboren ; zij was dus 46 jaar^ oud. De uienwe kroonprins Da nieuwe kroonpTins van Oosbenrijk-Hon< i garië is de zoon van den aartshertog Otho, ! broeder van den vermoorden kroonprins. Da > nieuwe troonopvolger heet aartshertog Karel» ^ Frans-Jozef, en is eeboren te Persenberg den 17 augusti 1887. Hij genoot eeine door en ( door militaire opvoeding en is tegenwoordig luitenant-kolonel van het 31e regiment voet-volk. Hij is ridder van het Gulden Vlies, van den Zwarten Adalaar, van Sint-Huybrecht en van Crancelin. Den 21 october 1911 trouwda 1 hij in het kasteel van Persenberg met prinses 3 Zita va,n Bourbon van Parma,, geboren den - 9 moi 1892, dochter van wijlen hertog Ro-3 brechb van Parma, en va.n de hertegin, geboren - Infanto van Portugal. Uit dit huwelijk zijn 3 twee kinderen geboren: een zoontje, dat nu 1 23 maanden oud is en een Sochtertje, dat r onlangs ter wereld kwam. Aaitshertog Karel-Frans-Jozef is, zooals wij' - hooger zeggen, de zoon van den aartshertog 1 Otho. Deze is ta Weenen overleden den X Dertlqste laaroang Nr 184 2 centlemen per nummer Brussel, Maandag 29 en Dinsdag 80 JurI 1S14

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie