Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

991 0
09 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 December. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vm42r3qc37/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3(je JAARCANC, Nr 986. maandac, 9 decëmbebj918^ HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-Hpn knsteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Dw-eefcwp H et nummer ; 10 cenliem Per maand (vooruitbetaald) : FranRrijfe* 1-75 t& Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fri Wat de Franschen voor de Belgen hebben gedaan Onder dezen titel werd ons een vlug-schrift toegezonden, geschreven door een Brusselaar in ballingschap. Met ge-noegen drukken wij ze in ons blad over. Opbet oogenblik dat Frankrijk officieel en door gansch zijn pers en volk België zijn Koning en zijn léger zoo hoog op-voert, mag het wel herzegû worden dat Frankrijk niet enkel met woorden zijn genegenheid voor ons land bewees maar dit ook met edele daden deed, gansch den oorlog door. I ('Vervolg) « Op dezen dag zullen de Belgen herdenken dat de Franschen aan hunne zij-do de eersten waren om het hoofd te bieden aan den vijandelijken inval. Zij zullen de harde dagen herdenken waar-in naast het Beigische vaandel ook het Fransohe vaandel over de slagvelden wapperde, waarin naast het Beigische bloed ook het Fransohe bloed vloeide en tezamen met Beigische harten ook Fransche harten angstig maar vertrouwend op de beslissing wachtten. Op dezen dag zullen de Belgen, in Frankrijk, herdenken, dat ze hier liel-devol ontvangen werden; dat Frankrijk, dat zooveel wonden van zijn eigen volk had teheelen, nog tijd over had en fcorg, om het leed van de Beigische vluchtelingen te verzachten. Met de daptpere Fransohe soldaten, zullen vandaag in de' Fransche hoofd-stad enkelen van onze eigen dapperen voorbijtrekken in slagorde. Moge dit een voorteeken zijn van den gelukkigen dag, waarop wij, op onze beurt, de vertegenwoordigers van het Fransohe. leger zullen kunnen uitnoodi-gen naast onze roemrijke soldaten in onze eigen, tezamen herwonnen hoofd-stad, de overwinning te vieren... En dan nog. «Het Vaderland», deze hulde brengend aan Frankrijk, giste Migetwij feld al de waarborgen niet door Frankrijk gegeven van zijn liefde voor België en zij ri wil om het altijd vrij te zien en meester over zichzelf. Hoeveel menschen zijn er trouwens, die weten dat, terwijl Duitschland in België den schijn verwekt van een Vlaamsche en Duitsohgezinde seheidingsbeweging — 3r terzelfdertijd een kunstmatige Waal-Kbe soheidtingsbeweging zoekt te schep-pen, de vereeniging van de Waalsche provinciën bij Frankrijk eischend ? Zij iie het weten, weten ook dat Frankrijk liet heeft opgehouden met dieipe veront-A'aairdiging en vol misprijzen deze snoo-Je, verderfliijke verleidingen van den Duitschen dief te bejegenen, die een eer-ijken vijand wil omkoopen, zeggende: <Laat ons België verdeelen ! Vlaande-•en voor mij, Wallonië voor u">... (i) S'ogmaals, Frankrijk wil de onafhan-ielijkheid van al de Belgen zonder on-lersoheid, en in zijn meening scheidt Jîèt evenmin Vlaanderen van Wallonië, tls de Walen van de Vlamingen, — ')roeders, die meer dan ooit verdienen sij aan zij te leven, nadat zoovelen onder hen samen zijn gesneuveld voor het-:elfde ideaal, onder hetzelfde vaandel. II " de redding van de vluchte- ljngen Mijn eerste vlugschrift eindigde met le aanhaling van een artikel van «Het Vaderland», de dankbaarheid der Bel-;en uitdrukkend voor de goedheid van frankrijk, dat niettegenstaande het zelf sooveel wonden te helen had, zooveel leeft gedaan om de ellende te verzach-en van de Belgen die bij hem een toe-rtucht zochten. Eenige datums en eenige oijférs zul-ien toelaten zich een denkbeeld te vor-nen van de hulp, die de in nood ver-seerende, door de Duitsohe misdaden iiit hun land verdireven Belgen, in Frankrijk vonden. Van af den 14n Augustus 1914, breid-de Frankrijk de voordeelen van een wet, voor de Fransohe slachtoffers van den ttorlog gestemd, uit tôt de Belgen, en stond daardooi' aan al de vluchtelingen van de twee geslachten een gif te toe van i.25 fr. weldra verhoogid tôt 1.50 fr. per dag, plus 0.50 fr. spoedig gebracht op 1 fr. per kind. Deze steun zou htm ver-strekt worden totdat zij een genoeg loo-ftend werk zouden hebben gevonden om in hun onderhoud te voorzien. Van in den eersten tijd werd bij deze Mage een huishnuronderstand gevoegd Vr>or de talnjke familiën, van 5 fr. per •Persoon en oer maand; de Fransche «teat vooraag m #e rerekosten van elken Belg die van Parijs naar de provir.oie of van de provinoie naar Parijs werd geroepen om te arbeiden. Als men nu het aantal Belgisohe vluch-telingen zonder hulpmiddeden, al dus door Frankrijk gesteund sedert de eerste weken van den oorlog tot heden, op 3u0,000 raamt- en deze sohatting is be-scheiden, dan zal men zien d'at do Fransche Staat, buiten de geidleeni ngen aan de Beigische regeering in Le Havro toe-gestaan, een som van 100 miljoen per jaar heeft uitgegeven terwijl hijzeif, ge-bukt onder de oorlogslasten, leening op leening moest aangaan; liij deed dit uit eigen beweging, zonder ons den tijd te laten het te vragen, voor aile Belgen op zijn grondgebied uitgeweken; en deze soin zal hij blijven aan de vluchtelingen wijden, daar de opoffering, die hij voor hen deecl, slechts moet eindigen met hun ballingschap, dus op het einde van den oorlog. Maar niet alleen de Fransche Staat heeft de-ze edelmoedigo bezorgd-heid beloond aan de verbannen zonen e» dochteren van Vlaanderen en Wallonie. De stad Parijs heeft bij de toelagen van den Staat een dagelijksche gifte van 0.25 fr. per dag gevoegd voor al de in de hoofdstad uitgeweken kinderen van Beigische soldaten; en meer dan een Fransche stad heeft hetzelfde gedaan. En hoeveel Fransche Werken zijn er niet uit het bij zonder initiatief ontstaan om te wedijveren met den Staat en de gemeen-tebesturen in het betoonen van pracû-sche teederheid aan de rampepoedige Belgen, 't is te zeggen om hun kosteloos of goedkoop onderkomen te bezorgen, voedsel aan verminderden prijs, toever-laten voor de aanstaande Beigische moe-ders, kinderkribben voor hun kleine kinderen. Ziehier om een voorbeeld te gevén, welke weldaden sedert November 1914 werden gedaan door het Werk genaamd «Comité Central franco-belge». Fransch werk door toedoen van het Syndikaat van de Parijsche pers uitsluitend voor de Belgen gesticht. De voorzitter van dit werk is M. Stepnan Piohon, sedert op-riieuw minister van buitenlandsche za-ken geworden. Het wordt met onver-moeide toewijding bestuuTd door M. Gaston Berardi, gewezen directeur van de «Indépendance Belge». Het «Comité Central franco-belge» zich een taak op-leggend, die boven de krach te n stond van de Belgisohe diplomatieke en consulaire overheden belastte zich op ver-zoek van de Fransche overheden met het vaststellen van de rechten van elken Bel-gischen vluchteling op de toelagen van den Staat en den gemeentelijken steun, en met de spoedige en regelrnalige uit-deeling van deze hulp. Maa>r hiermee niet tevreden, bésloot dit comiteit, zelf merkelijke' bijgevoegde endersteuning te schenken aan de onge-lukkige Beigische bannelingen, met mid-delen bij het vrijgevig Fransche publiek ingezameld. Alzoo had de eerste van de bekende dagen van openbare inzame-ling ten voordeele van de slachtoffers van den oorlog plaats, niet voor de Fransohe slachtoffers, maar voor de Belgisohe, onder den naam «Beigische vlag-jes-diag» {Journée du petit drapeau belge). En deze dag, welks inrichting als model ging dienen,als grondbeeld voor aile «dagen», in het vervolg ingerioht, werd gansch Frankrijk door, met de vu-rigste Belgisohgezinde geestdrift gevierd en braoht niet minder op dan drie en hâlf miljoen frank. Dank aan dit manna, sedert vier jaar aanged'ikt door menige andere gifte en gestijfd door de onop-houdende hulp van de stad Parijs, kon dit komiteit — behalve de regelmatige toelagen — belangrijken steun verschaf-fen aan de meest behoeftige Beigische vluchtelingen, hun maaltijden aan ge-ringen prijs bezorgen in de spijshuizen, kleedingstukken, ischoeisels, kostelooze bewijzen voor kleine aankoopen in de inagazijnen en voor den kindskorf van hun nieuwgeborenen uitdleelen, hun terzelfdertijd geneeskundige raadiplegin-gen en de voorgeschroven geneesmidde-len kosteloos verleenend. {Wordt voortgezet). (1) De onfl'icieele dooumenten Ijevesti-gen, in dezelfde orde van gedaohten, dat M. von Jagow, Duitsûh minister van buitenlandsche tzakjen, aani den Franschen gezant te Berlijn, M. Cambon, aanbood België van zi j ne Kongo-kolo-nie te bei'ooven en ze tusschen Duitschland en Frankrijk te verdeelen, wat M. Canton beantwoordde met het schan-riisr Toorstel misprijzend af te wij zen en aan de BelgtoGhs hûkeo<i te Hlikm. Président Wilsons aankom^i Waarschijnlijk zullen M. en Mme iVilson Zaterdag aanstaande, om 10 uur s voormiddags te Parijs aankomen. Jeze zal offioieele rustdag zijn. Men meent dat de président eerst de 'erwoeste streken zal bezoeken eer hij :a'i deelnemen aan de conferentiën tot jereiding van den vrede. De eerste zitting van deze conferen-iën, is bepaald op 17 dezer. Gansch het Amérikaansch eskader <an de Europeesche wateren zal de ■George-Washington» tegen varen. De président en Mme Wil son zullen ien 16n ontvangen worden op het stad-îuis van Parijs. Do gemeenteoverheid :aJ aan den hoogen gast een gouden mêlai je met zijn effigie opgeslagen, aan->ieden.^ « Den 20n December komt de koning ran Italië naar Parijs, en den 26n De-:ember de prins-regent van Servië. >aarna zal de Grieksche koning ontvan-ren worden, maar hiervoor is nog geen iag bepaald. WW ■ —. De Nohelprijs voor Foch Christiania, 7 December. — Professor ^ollin stelt in het dâgblad «Tidens regu» voor den prijs van den vrede toe e kennen aan maarschalk Foch. » www ■ ■ De voorbereidende Vredesconf erentie New-YoTk, 8 December. — Geïnter-■iewd door een correspondent van de Associated Press» te Londen, verklaar-le M. Balfour dat de conferentie die leze maand zal plaats hebben te Parijs, usschen de Vei'bonden regeeringen, en-vel voorbereidend zal zijn tot de ware onferentie die zal beginnen in het be-rin van 1919. In deze laatste zal ,men al de voor-îaamsto bepalingen van het vredestrac-aat vaststellen. Zij zal de langste reeks mderhouden bevatten van de vredescon-erentie.Eens deze bijzonderste conferentie geJ iindigd, zullen de vertegenwoordigers /an den vijand geroepen worden om de teslissingen van de Bondgenooten aan e nemen. M. Balfour meent dat de Natiënbond le belangrijkste kwestie is door de vïe-lesconferentie te regelen. — ■ 1/VWW ■ ■ 1 1 Op de ter-uggave van ONZE SGHEPEN Een Britsche commissie is ' te Ham->urg om de sohepeiwan de Bondgenoo-en na te zien die in handen zijn van Duitschland. Al deze schepen moeten (oed voorzien van kolen geleverd wor-len : de Beigische en de Britsohe in de ['yne en de Fransche in de haven van Duinkerken. In het Rijnland tot waar zijn de bondgenooten ? De Belgen zooals wij gister reeds meldden zijn te Diisseldorf (120,000 in-v.'oners), op den Rijn en rukken op naar Kleef (10,000 inwoners, oud-hoofdstad van het hertogdom Kleef) als ze er reeds niet- zijn. De Britten zijn in Keulen waar zij inderhaast werden geroepen door de so-:ialistische overheid om die orde te hand-liaven.De Amerikanen staan bij de Moezel niet ver van Koblentz dat zij moeten be-Z6tten. ' De Franschen moesten gister de lijn Mozingen, Meisenheim, Alzey, Worms bezetten. Zij zullen waarschijnlijk rond tien 14n of 15a dezer to Mai riz zijn. de archieven van keulen Zurich, 7 December. — De regeering van Keulen is naar Koppenburg in Oldenburg- overgebracht. Een gansche Lrein vol archieven werd meegevoerd. wat men nu te essen vervaard1gt Amsterdam, 8 December. — De «Tele-s.rraaf» verneemt dat Duitsohe werklier denwervers in het zuiden van Gelder-land aankomen. Zij vragen werklieden voor de Krupp en Thysenfabrieken waar m(.n nu spoorwegmateriaal fabri-keert.de intergeallieerde vlqot- commissie te wilhelmshaven Kopenhagen, 8 December. — De «Hercules» met de intergeallieerde vlootoom-missie aan board, heeft Donderdag het anker geworpen in de Jadebaai. de oorlogsbelastingen van de steden Bazel, 8 Dec. — De «Koelnische Zei-tung» verneemt dat de voorzitter van de Fransche wapenebandscommissie een nota heeft overhandigd nopens de be-hoefien van de bezettingstroepen. De Britten vragen een voorloopige belasting van 40 miljoen mark, waarvan 30 miljoen door Keulen te leveren voor den 12 December. De Amerikanen eischen 54 miljoen mark. een duitsohe sohatting Kopenhagen, 7 Dec. — Een Beigische correspondent van de «National Tiden-de» verneemt door de Duitsc.he commissie dat de schade in België aangericht door den inval geschat wordt op 6 % miil-jard frank. Daarin zijn begrepen de grondstoffen, die naar Duitschland werden weggevoerd. (De sohatting van België zelf zou wel wat kunnen verschillen met deze). belgisohe schildwachten gedood Amsterdam., 8 December. — Men meldt van op de grens.aan de «Tele-çrraaf» : Den 3n Deoember werden drie [beigische sohildwachten bij hun schil-fierhuisjes gedood met revolverschoten; s andea-endaags vond men er nog twee 3p dezelfde wijzeom het leven gebracht. Men heeft de daders zien wegloopen maar het was niet mogelijk ze te vatten. De bewaking van de grens is ver-scherpt. Lieve Lezers, WIJ BEWIJZEN U DIENST, WAAR WIJ KUNNEN ! 3EWIJST ONS EEN DIENST [ Zegt overal dat HET VADERL/iJ\Ds Bel• gisch dagblad, in den beginne voor de soldaten | van 't front en voor de vluchtelingen achter 't front gesticht en dat zich nu weldra te Brus-sel zal vestigen, niets gemeens heeft met Duitsohgezinde blad en, die omirent denzelfden titel dragen, HET VADERLA1XD « s zuiver Belgisch. Het werht voor al wat België voordeelig is. LHet werjtt tegen al wat België schaadt. Wij danken u op voorhand en zullen t u j verge/den. HE T & JDERLJÏÏD ! De strijd om het bewind in de Duitsche republiek Ebert werd dus verleden Vrij dag président uitgeroepen van de Duitsche Republiek. Dit werd echter maar gedaan door een groep betoogers, eenige duizen-deti Berlijners en was zoo het schijnt het gevolg van «m tegen-manifestatie, na een manifestai» van de minderheid-socialisten, de groep Spartaeus. Werke-lijk wordt te Berlijn naar het bewind gedongen door twee partijen, de gema-tîgden (Eljert-Haese) en de extremis ten (L/iebknecht-Spartacus). !De winnende : parti j zal echter maar een beperkt gezag | hebben, want het gTootste gedeelte van Duitschland ia^niet t'akkoord1 met Berlijn.Ondertusschen zit Wilhelm in Ame-rongen nog steeds op den uitkijk. de extremisten verschansen zich Zurich, 7 December. — Volgens lij-d.ingen uit Berlijn verdedigen de elemen-len van de groep Spartaeus de drie wij-l:en van het Berlijnsche voçrgeborc/Ue, die zij hebben verooerd. Zij zijn voorzien van machiengeweren. De troepen van het Middenkomiteit van den Arbeiders- en Soldotenraad zijn ontmoedigd en weigeren gebruik te malien van hun wapenen. Men schat het aantal slachtoffers bij de botsing van Vrij dag op 180. twee republieken Amsterdam, 7 December. — Men ver-zeUert dat tegen de republiek door Ebert voorgezelen, de arbeiders <en soldaten van Berlijn de werklieden-republiel: hebben uitgeroepèn. Zij zouden den so-cialist Millier tot président ervan hebben uitgeroepen, te mainz wordt gevocmten Bern, 7 December. — Volgens de Koelnische Zeitung, vecht men in de straten van Maijiz. Men meldt talnjke dooden. het oproer van de spartacus-groep !n het &loed gesmoord Zurioh, 8 December. — De inlichtin-gen uit Berli jn schijnen wel te bewijzen dat de slag door Liebknecht, Spartaeus en consoorten gewaagd, ellendiglijk is mislukt. De regeering van Ebert heeft de poging in het bloed gesmoord. De groote meerderheid van de keize-rlijke wacht te Berlijn gekazerneerd steunt Ebert. Het schijnt dat Liebknecht zich echter niet voor geklopt houdt : hij traoht zijn verslagen troepen weer te verzamelen. Dan nog, er werden aan beide kanten igijzelaars genomen, zoodat het goed mogelijk is dat het gevecht hervat wordt. te muenchen is weinig veranderd Annemasse, 7 Deoember. — Reizigers uit Beieien terugkomend vertellen dat de beruchte soldatenkomiteiten eenvou-dig groepeeringen zijn van jonge socia-listen in dienst van het nieuwe regiern. Deze jongelieden doen den ordediienst, bewaken de spoorwegen en openbare gebouwen, of doen dood-eenvoudig niets. Hun macht, waarvoor men in het bui-tenland beducht is, beteekent eigenlijk mets. Zij hebben volstrekt geen gezag. Zij ziijn hoop en al een vreedzame en gediciplineerde burgerwacht. Kortom, te Muenchen is niet veel ver-anderd, tenzij het regeeringstelsel : er is geen koning meer. Maar dat is haast het eenige verschil tegen vroeger. de vertegenwoordigers van de duitsche « democratie » dezelfde als die van den keizer Annemasse, 7 December. — Rosem-berg die als Duitsch legaat in Zwitser-land wordt gedoodverwd en Momtgelas die thans dien post als intérim waar-neemt, zijn dienaars van het keizerlijk regiem. Rosemberg was de man van Brest-Litowsk en van Boekarest; Mont-gelas was een vari de. ijverigste mede-werkers van Romberg in Zwitseriand. de nationale vercadering te casseï: ? Bazel, 8 December. — Volgens de «Francfuerter Zeiiç.ng» is het mogelijk dat de regeering het aafchod zal aan nemen van den Arbeiders- en Soldaten-raad van Cassel orn in deze stad de nationale grondwet-bereideiTide vergade-ring te houden. KURT EISNÊR OPVOLGER van solf ? Londen, 8 December. —- Een telegram uit Amsterdam mekît, dat volgens in-iiohtingen uit Berliijn Kurt Eisner, mi-nister-voorzitter van Beieren, waar* schiinlijk T>r. Soif zal opvolgen als minister van biiiteulandsche zaken. Andere telegrammen spreken nog aï-hid \ari Dr. Fu)St n. Duitsch minister in Den Ha<a^, als kandidaat \uoi dezen post. Het ïredosïraaastuH We staan aan den vooravon'd van dèï» vrede. Het treurspel is voltrokken en do joden hebben beschikt : aan ons de ze-jepraal ! Vergeten we echter niet dafe^ , we dezen uitslag te danken hebben aartt de schitterende wapenfeiten van onze iongelingschap. Gewis eenieder heeft; ^ijn plicht vervuld en wie hem verwaair-loosd heeft is de moeite niet, waard be-sproken te worden. Dat zij hunne strafi ^oeken in hunne gewetenswroeging. Ik tnaak geen onderscheid tussohen dezer* welke van het begin des oorlogs met het wapen in die vuist op de slagvelden ge-vochten hebben en deizen wier onver-< poosd en vlijtig in miijn en fabriek, op den akker en de kouters gelabeurd hebben. Allen hebben recht op onze erken-telijkheid, daar hunne pqgingen .een-zelfde doelwit hadden. Met een wel te begrijpen voorliefde nochtans beharti-, gen we het lot der soldaten. Immers zij,'! in den strijd qm het volkenbestaan, hebben de gr.^otste gevaren getrotseerd en de zwaarste ellende doorworsteid. Dienb" er, na vier jaar kri!jg, nog een kantate gezongen waarin we met trommeltjesi en fluitjes hun heldenmoed en htun "Ee-proevingen illustreeren ? EteniedSer zal1"' het volgaarne belijden dat hun verdien-ste onvergeldbaar is. Maar schoone woorden en dankbetuigingien voeden" niet. En hier gaan we een gewichtig,. punt aa-nraken. In welke voorwaarderr zal de demobilisatie geschieden eens dat de vrede onderteekend) is ? Velen onzer — die van) Wesit- en Oost-Vlaanderen om te beginnen — zullen slechts eenige waggelende muren vin-den waar eens hun woning stond. Der! boerenjongens bijv., indien hunne hoe-vivcioor den vijand niet gesloofd werd, znaen hunne stallingen ledig vinden, hun werktuigen buiten dienst, den te beploegen en te bezaaien grond1, uitge-merigeld.De fabrieksmenschen zullen schoort werken willen : De Duitschers hebbemi de machienen ontvoerd. En dan de kwestie der grondstoffen. Zijn onze ha-vens in staat om er onmiddellijk de scheepvaart te hervatten ? Zullen de «» transportmiddelen niet ontbreken en al de spoorlijnen op tijd en stond hersteld1 zijn ? Dit ailes zal zijn loopije vergen en in-tusschen moeten we toch eten. En wat ge>zeg"d van de andeiren — nij-veraars, handelaars, winkeliers, kan-toorbedienden enz. — die vrijwillig helï leger vervoegd hebben om land en kroon te verdedigen en bij hunne terugkomst misschien hun boeltje in publieke vei-ling zullen kunnen verkoopen ? Zal de Regeering ons met een deko-ratie en een dank-je;beste-man aan de deur wal9en en dan door een keert-je rr»epen : trek-je-plan ? Zullen we na al onze opofferingen met een kluitje in 't riet gestuurd worden ? Ik 'maak geen gewag van dlen mage-ren spaarpot dien we met gestold bloed gevuld hebben, Op zijn breedst genomen zullen we dlaar een bainkje of twee van honderd in vinden. Steek u maar eens in de meubelen, en schaft u een burgerplunje aan, wan-neer een piaar schoenen u 60 fr. te staan komen. En van openbare liefdadigheidl willen we niets weten. We zijn jpng eiK-sterk om ons brood te verdieinen, en aal-moezen zijn enkel pleisters op haulten beenen. En wat zal er gedaan worden voor, de verminkten ? Ik dlurf verhorpen daif zij de eersten zullen aanspraak mogen maken op staats- en stadsbedienrngien. Er zijn plaatskens genoeg om al die ke-rels tatsoenlijk te caseeren. Wij wachten op een oplossing vanwe-ge de Regeering. Wij hebben onzenr plicht tôt het uiterste volbradht. Aan da Regeering thans de verpTiaMing dezert niet te vergeten welke 'haar bestaa.n ge-vrijwaard hebben. fritz franoken. lXatste~minuut mackensen geeft zich ovbr Uit Berlijn wordt over Amsterdam ge-meld dat Slaekensens leger zidh Don-ierdag heeft overgegieven aan generaal lïerthelot, te Hermanstadt, (Tran sylvmrië) ontploffing te wetteren Gent, '/ December. — Een ontploffing lie«ft plaats gehad te Wetteren in de statie; een stuk piuin vieil op een verbor-gen Duitsche bom. 10 dooden en ver-îcheidene gekwetsten. Aanzienilijke sciha-de aangericht. belcische voetbal- overwinwinc te pari^ De oSeleiition Belge du- Havre» klop'<-gist-er de pjoeg va» PaijjiS (U. S. 'E. S.A.) têgsn4).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes