Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

629868 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 24 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7d2q52gf7k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ans JAABCANO, Tfr 950. ZONDAG, 21 APRIl 1918. HET VADERLAND Kleioe aankondigingeû : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbïedingea : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place l?s Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM. Directeur «sSfciô&ja ap Het numg.er i 5 centiem (liront en Frankrijk). 10 centiem (andere iauden). Per ma and (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr» Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. OP ONS FRONT IDE SLAfi VAN KIPPE-LâNGENARCK 17 April, half negen 's morgens. Tussdhen Kippe, een gehuctot op de m Dîksmuiden-Steenstraeten en Lan-omrck ,ten zuiden, dat onze Britsche ddgenooten zooeven moesten prijs ge-ji aan den vijand, zien de Belgiische daten op voorpost de Duitschers op-kken.Den ganschen naciht reeds was het in jn seetor, die ongeveer zes kilometer ig is, een aanhoudend trommelvuui weest. Wat wilden de Duitschers ? îenvoudig Merckem, Luyghem, Asch-)p, Verbrandemis en Bixschoote ne-in, Steenstraete bereiken en het ka-il van den IJser. !n dit maafcte deel uit van het groote p van den vijandelijlken staf om de fepen, die Yper bezet houden, af te (den, gevangen te nemen of althana -eene overijdelde vluchit te dwingen. Vanaf 11 April wàl de aan val voor-reid. Vier Duitsche legerafdeelingen srden er bijzonder voor aangewezen : mne-troepen, Pruisen en Beieren. foor het vallen van den avond was de rrichting afgeloopen. Zoo wel afge-pen dat twee nieuwe Duitsche aan-en die, zooals een gevangen genomen Itsoh officier verhaalde ,volgens het m des avonds moesten plaats grijpen, or den vijand noodgedwongen onbe-ild moesten worden uitgesteld. )e Duitschers hadden den schrik niet |de Belgen gekregen. Een ooggetuige, In wij op het woord af rnogen geloo-n, zegt dat de mannen al zingend ten aval optrokken. Dat kan hier en daar i onverbeterlijken zwarfckijker doen Snilken. Ons niet. Ons doet het alleen ien dat het land, dat, Belsfië die chtige jongens met zal vergeten den I dat de groote rekeningen vereffend irden. * M zingend gelij'k de IsegTims in het lamsche lied, 't Was nochtans een rwoede strijd, lijf om lijf, leven om ren. 1 Was nochtans een strijd met wis-krosen : onze voorposten werden door de Duitschers genomen, maar de mannen in onze voorposten niet. In Aschhoop werd de bezitting van een post van af half negen 's morgens door de eerste Duitsche stprm'kolonnen voorbijgerend, omsingeld en geweldig aangevallen tôt twee uur 's namiddags. De mannen bleven hun post behouden totdat de Belgische tegemaanval hen kwam ontzetten en talrijke Duitsohers gevangen nemen. Intsschen bleven de kanonniers niet onledig. Zij schoten scherp en juist. Hunne waarnemers bewezen uitsteken-de diensiten. Twee onder hen werden door de Duitschers omsingeld. Zij gelukten erin zich een weg te banen door de vijandelijke rangen heen. Zij doodden verscheidene Duitschers en brachten nog acht gevan-genen meê in onze lijnen. De Belgische vliegers vlogen op 25 à 30 meters hoogte en namen de Duitschers geducht onder het vuur van hunne mac h i n ege we ren. De Belgische vlieg-tuigen kwamen letterlijk met kogels doorzeefd terug. De reserven, die hunne makkers in eerste lijn gingen helpen, juichten do vliegers toe. Hun welbeminde generaal Jacques werd eveneens door de geest-driftige soldaten luidruchtig begroet. 's Avonds hadden de Duitschers geen dui,m gronds gewonnen. Zij betreurden het verlies van talrijke dooden en ge-kwetsten, van 700 gevangenen, van een' kanon van 77 millimeter, van 2 mijnen-werpers en van 42 machinegeweren. En daarenboven het verlies van eene :llus>ie : dat een aanval tegen het .Belgisch front beter zou afloopen dan aan-vallen tegen de Britsché of Fransche sectors. Zooals het hier reeds gezegd werd. toen wij eergister het eerste bericht over dezen slag gaven, de Belsren van 1918 zijn dezen van 1914 waardig. Geeft aan de soldaten maar wat an-ders te doen dan « exercitie in rusttijd » en zij zijn de mannen. A. E. |mTi in beui; HDe Belgische Regeering heeft beslo-■n onmiddellijk eene school voor Maimsche officieren in te richten. De î ■frtaal van het onderricht in die school ( 1 ^fcven zal Vlaamsch zijn. 2 ^■^«lijkertijd zal er op denzelfden | ^ne school voor Vlaamsohe onder- 1 ingerichit worden. ( | Regeering heeft 00k het besluit 1 een officieel toezichtskomiteit t |^B™n°emen, samengesteld uit drie hoo- < Ve officieren, die ermeê zullen belast 11 H" de toepassing der wet op het ge-1 £ van het Vlaamsch in het léger J de laatste ministerieele omzend- | ; ■Vetl na te gaan. i j|iinii:oMmssEE t ^kel Fransch of neiuitraal blad ; ! | i6r v^rjcocht worden. De plaats«- i1 i M !)aden m06ten zich vergenoegen : 1 an*ikelen, afgaschreven uit ds bla- ; 1 B nt"n 4411 &0nen kant van den Moe- | ' ■ > gedikteerd door de Duitsche offi- !. ■ Van de oensuur. Zoo, door het :1 ■kt !aJlrier middel, een blad er in ge- ' K iarachtige tijdingen te bekomen i R|i, (Qur^ uitgeven, wordt het onmid-■^1 «Mwjïrt of opgeheven, en de K)f 5s Pviingen gezet. « ( Marcel Noppeney, hoofdop- j H. Vai1 «L'Ind^Eendanoa Luxem- jourgeoise», werd ter dood veroordeeld )m bs wij zen van de misdrijven der !)uitsche soldaten in het Groot-Hertog-lom te habben ingezameld. Bij de laatste Duitsche oorlogsleening verden de dagbladen gedwongen, o'p itraf van schorsing, een aankondiging ;p te nemen om de menschen aan te :etten de leening te onderteekenen. Voot' den oorlog, werkte de Luxem-mrgsche metaalnijverheid met 48 hoog-ivens en, op dit uur, zijn er nog ongeveer een twaaJftal aan het werk. 't Is e zeggen een per fabriek, volgens c}e irtikelen in de door de censuur gedik-eerde bladen, is dit te wijten aan het rebrek aan kolQn. De waarheid is dat men geen magne-ium heeft, daar dit dooir de Duitschers n b?slag wordt genomen en dat men n de gietingen verminderd heeft om-lat hun licht de vliegers te zeer aantrolk. De Duitecher; sparen geen moeite om le Luxemburg&rs aan dfe zegepraal der îondgenooten te doen wanhopen en de-:er loyauteit jegens de Luxemburgers n twijfel te trekken. Maar de houding der Luxemburgers )iijft bewonde<renswaairdâg, zooals ze> lat vanaf den eersten dag van den oor-og geweest is. In hun haat tegen den nvaller geloovon zij niets van al het lieuws der ov&rwinningen dat de Duit-ichers hun opdisschen. ■ ■^-WW'U J ■ I LEEST MÛRCEN AI.VERIN0HEM IN T VERLEDEN ». DOOR HERMAN VAN DER GUGHT, gleiiws uit Belgiê OOOK HET LAND HET BENUTTICEN VAN FRUIT GEREGELD Een besluit van de goeverneur gene raal, van 18 Maart 1.1., regelt het benut tigen van het fruit voor het vervaardi gen van siroop of andere produkten dû geheel of gedeeltelijk uit vrucihten ver vaardigd worden. Dit vervaardigen, in zooverre het ge schiedt met doel van den ver^oop ii den handel, zal door de « Zuckerverteil ungstelle » moeten goedgekeurd wor den. Deze toelatâng is niet noodig voor d< ondernemingen die, in het tij dperl gaande van 15 September tôt 20 Okto ber een hocveelheid fruitsiroop ,ena vervaardigen, die de 300 îtilo niet boven gaat. , Al wie dit besluit, of de beschiikkin gen en onderriohtingen die er de uit voeringen van regelen, zal overtredei hebben, zal ge&traft worden met een ge > vangenzefcting of met een correctionee le gevangenisstraf van hoogstens dri 1 jaar; hetzij met een boete die tôt 80.001 ; mark reiken kan; bovendien kunnei i beide soorten van straf gelijktijdig uit : gesproiken worden en kan men de goe de ren, die het voorwerp van de over treding uitmaakten verbeurd vertklaren De poging is strafbaar. ' De militaire rechtbanken en comman danten zullen deze overtredingen oor ' deelen. DE VERNIELINC ONZER BOSSCHEf De Duitschers, in bezet België, heb ben igezworen al onze bosschen te ver nielen. Een nieuw besluit van den algemee nen goeverneur zegt dat al de woudei en bosschen, « op het grondgebied var de regeering van Brussel en Brabant ge legen, in beslag genomen zijn met a het hout dat zij bevatten ». Met vijf jaren gevarig en eene geld 1 boete van 20.000 mark zullen deze ge straft worden die de minste beperkins aan dit besluit brengen. HET ZOMERUUR In bezet België heeft een besluit var den algemeenen gouverneur het zomer uur vastgesteld op Dinsdag 16 April. Dit zal duren tôt 16 September. He ! besluit zegt dat elkeen, die dit voor schrift overtreedt, op eene manier na deelig voor of enkelijk tegenstrijdig me de interesten van Duitschland, of var het pubiiek in het algemeen, eene boet< zal oploopen, die tôt 10.000 mark kar bedragen of eene gevangzitting var hoogstens een jaar. De twee straffer kunnen terzelfdertijd worden toegepast HET NIEUW GASTHUIS TE ELSENE De plannen van het nieuwe gasthuis opgemaakt door den bouwmeester Hel-lemans, werden door den gemeente-raad gœdgekeurd. Zij zijn zoodanig opgemaakt dat de zieken per rijtuig toi binnen in het gasthuis kunnen gevoerc worden. Lifts voeren zij naar de ver-diepingen waar, in de verschillende za len, de diensten van bactériologie er scheikunde ingericht zijn, een studie zaal, een zaal voor de autoklaven, andere zalen voor de ultramicrocospic. voor de balansen, voor de radiografie een donkere kamer voor de fotografie. zalen voor zenuwziekten, voor de heel-kunde, de geneeskunde, voor het onder-zoek; een zaal voor de conferencies, een bibliotheek, een zaal voor de verzame-lingen. een vergaderzaal voor de genee& heeren en hun leerlingen, een vergaderzaal voor de verpleegsters, kleedzalen, enz. Men weet dat het aan>de edeJmoedig-heid van den heer Ernest Solvay is, dat men dit pavi'joen voor raadplegingen te danken heeft. •*V"lVlr 1 1 Onze MengMwrken Leest op de tweede bladzijde nummer één van ons nieuw mengel-werkERVABINGEN VAN JAN MOIS « OETECTIEF » De Dood in den Spiegel door LEG VAN GOETHEM ***——aa—ÊmmmamamBsmtiiÊÊmnsaimmBBsaÊÊÊÊÊiÊ^KtÊimm «■ mû mm m IT JSÏ»OS5.TT ♦ DE GROOTE VOETBALMATGHEN Frankrijk«Beigië * ■ 1 WVW* ' I. ■ ■ België : Roode trui met gouden leeuw. zwarte broek en kousem Oecoux Swartebro&ck V®rb@@ek Dontu 1H&hœs& Gugsgsens fx@&$inek Weriz Balyu Wan Htsgge Qaz Triboulet Marque® BaortS 0art®3ix PossâmSz Mercier D®wic D assurât Hasiot Mathieu €§iayriguès Frankrijk : Witte trui met Fransche Meuren aïs gcxi-del, witte broek, zwai te kousen. ... _ - - ■ .T. ■». .tAA " s LAATSTE BIJZONDERHEDEN l De vierde oorlogsmatch Frankrijk-1 België gaat dus dezen namiddag, 3 uur, . gespeeld worden, op het terrein van de . « Red Star », rue de la Chapelle, te . Saint-Ouen. Vooraf zullen de toesohouwers een nieuwigheidje te zien krijgen, dat ge-tuigt dat « feminisme » en « sport » kunnen samengaan : het « Comité Français Interfédéral » zal de twee eerste vrouwelijke elftallen op het terrein I brengen. Een Koningsbeker Natuurlijk zal echter de match Frank-rijk-België de « clou » zijn van deze ver-eeniging. Z. M. Koning Albert van Bel-gië, die te allen tij de een welwillend beschermer was van sport, van voetbal-sport voornamelijk, heeft aan het in-richtend komiteit laten weten dat hij een Beker zou doen overhandigen aan het winnend nationaal elftal. De zegepraal zal er des te feller om betwist worden. De spelleider Volgens het gebruik werd een onziij-dig scheidsrechter aangewezen. Het is M. Haworth, scheidsrechter» van de « Footbal Association » van Engeland Reeds verleden jaar trad M. Haworth als scheidsrechter voor Frankrijk-Bel-gië op. M. Haworth die in Rouen gemo-biliseerd is, werd Vrijdag avond reeds te Parijs verwacht. Een militair muziekkorps Teneinde den match op te luisteren beloofde generaal Dubail, krijgsgoever-neur van Parijs, de medewerking van het muziekkorps van het 230" regiment voetvolk. Il ISIIFUSS ELFTAL ,, Wij geven hier nogmaals enkele notas over ieder der Belgische spelers in het bijzonder. Men zal eruit kunnen besluiten of onze hieronder staande vooruitzichten gegrond zijn : DECOUX, soldaat Goal-keeper. Begon te spelen in de « Union Saint-Gilloise ». Onderscheidde zich vornamelij-k voor den oorlog in « Uccle-Sports ». Sterik gebouwd. Ziet flink uit zijn oogen en kent het epel door en door, zoodat hij een der beste Belgische doel-verdedigers is. Verdedigt onze nationale kleuren vanaf de officieele saimenstel-ling van het front-elftal. SWARTEBROECK, leerling-geneesheer Reohts achter. « Daring Club van Brussel ». — Kampioen 1* divisie in 1912 en 1914. Begon als rechtsc-h voor. Trad dan plotseling op als een der beste Belgische achterspelers. Zijn eerste internationale ontmoeting was die van 1913 met de Hollanders, die op hun eigen terrein na een heugenswaardigen match geklopt werden. Swartebroeck speeilde tegen de Fran-' schen en de Engelschen in al de nationale matchen. Zeer loyaal speler, be-hendig en sluw. Vormt met Verbeek een moeilijk te overschrijden aohterlijn. Aan het front sedert het begto van den oorlog; kent de loopgraven zoo goed aJs het voetbalspel. VERBEEK, opperwaohtmeester t/inksch achter. « Union Saint-Gilloise. — Zeer bekend bij de Parijsohe sportliefhebbers. Begon in eerste divisie te spelen in 1908 en verdedigde de kleuren van den Brugschen F. C. (inter-nationaal militair) tegen Holland. Wint driemaal het kampioenschap van 'het Belgisch leger. Speelt in de groote internationale matchen vanaf 1911. — Belgisch Isampioen in i912 en 1913. Neemt i deel aan al de matchen van het Belgisch militair elftal in Engeland, te Parijs, enz. Felle aanvsalsbreker. De Bel-gen zijn hem een ruim gedeelte van hun s-ucces verschuldigd. Aan het front van af het begin. Vereerd met het oorlogs-kruis.Dominique BAES, adjudant Half rechtsoh. — « C. S. Brugeois ». — Speelt in eerste divisie sedert 1911. — Militair internajtionaal 6edert 1910. Wint tweemaal het sahoolkampioen -schap. Verdedigt dan de Belgische kleuren in al de groote internationale matchen in 1912,1913 en 1914. Wint het toernooi van Parijs (Red Star) voor den oorlog. — Op het front vanaf het begin Adjudant bij de grenadiers. Altijd ach-terspeler geweest, maar speelt half rechtsoh in al de militaire matchen. HANSE, ser^eant-majoor Half midden. — « Union Saint-Gilloise ». — Treedt voor het eerst op in 1910 met het bekende Brusselsche schooleîftal; klimt spoedig tôt eerste divisie op ondanks zijn jeugdigen ouder-dom en wint het kampioenschap der TentoonstelMng van Brussel. — Belgisch kampioen eerste divisie in if'13. Speelt half middten. Zeer bekend in Parijs, waar hij de kleuren van Sauit-Michel verdedigde. Nam deel aan al de legerelftallen in Engeland, in Frankrijk en aian het front. — Oorlogsvrijwilliger CUPPENS, onderluitenant Half linksch. — Tilleur F. C. — Vor-deringsafdeeling. — Zeer besciheiden maar behendig en moedig speler. — Verdedigde de Belgische militaire kleuren tegen Holland in 1913 Neemt sucoesvolle matchen van het Belgisch deel aan de rondreis van het legerelftal in Engeland. — Wint het Kersttoernooi 1917 te Parijs met voornoemd elftal. Onlangs tôt onderluitenant bevorderd, vereerd met het oorlogskruis. In het veldleger sedert de verdediging van Luik. GOETINGK, brigadier Rechts buiten. — F. C. Brugeois. — De deken van het elftal. Speelt in eerste divisie sedert 1902 (hij was toen 14 jaar oud !) Niettegenstaande was hij toeh altijd tweede in het kampioenschap van België. De match Frankrijk-België zal voor hepi een gelegenheid zijn om zijn 25n verjaardag als Belgisch internatio-naal te vieren. Heeft gespeeld tegen de nationale elftallen van Engeland, Holland, Frankrijk, Zwitserland, enz. — Maalkte deel uit van de bekende « Lions des Flandres. » — Aan het front sedert het begin van den oorlog. — Bij de soldaten bekend als de « vliegende Bruge-naar ». Won het toernooi van JE&rijs : « Le Poilu sportif ». — Trainde het winnend elftal — 22" linie — voor den «Koningsbeker ». WERTZ, soldaat. Rechtsch binnen. — Antwerp F. C. —■ Speelt in schooldivisie in 1910 en 1911; gaat het volgend jaar naar eerste divisie over. — Belgisch internationaal in 1913-1914. Speelt tegen Zwitserland, Duitschland, Engeland en Holland. Vormt met Goetinck den snelsten en den meest samenhangenden reehter-vleugel, dien wij sedert lang zagen. — Was ook bij al de militaire suc cesse n en behaalde nog onlangs het kampioenschap van het Belgisch leger. — Flink soorer. — Op het front sedert 1915. BALYU, opperwaohtmeester Midden voor. -- F. C. Brugeois. — Eerste divisie speler sedert 1910. Dan reeds verdedigde hij de militaire Belgische kleuren als half-midden. — Is sedert den oorlog « midden voor » ge-worden. — Kent aJ de knepen van het spel. — Zijn groote ondervinding maakt hem tôt den besten Belgischen « midden voor speler ». Zijne succeesen iiï Engeland, Franikrijik, Italie zijn nietl meer te fcellen. Zijne sportloopbaan is, naurw verbonden met die van Goetinck en dat zegt ailes. — Op het front vanaf het begin. — Won het toernooi « Poilu sportif » en maalkt dee! uit van df « Lions des Flandres ». VAN HEGGE, eoldaat. Linksch binnen. — Union Saint-GiL loise. — Speelt in eerste divisie in 1907. 1908 en 1910. — Vertrekt naar Italië, waar hij, onder de kleuren van den : grooten « Club van Mil aan » het Ita-liaansche kampioenschap wint. — Han-dig, wefcênschappelijk onderlegd speler. — Wordt wel eens de « Belgische Wood-ward » genoemd. — Kapitein van het nationaal elftal. — Nam deel aan al de matchen op het front, in Engeland, is ItaLië, te Parijs, enz. — Speelde in vre-destijd meê in al de groote Belgische matchen, voor »ijn vertrek naar Italie. — Oorlogsvrijwilliger. VAN CANT, sergeant-fcerier Linksch buiten. — Mechelsobe Racin^ Club. — In eerste divisie in 1912. — In-ternationaal in 1910. — Verdedigt de burgerlijke en militaire kleuren van ons land in bijna al de groote ontmoetin-gen. — Handig dribbler. — Geeft ïicïf zelven niet altijd rekenschap van wai hij kan. — Aïs linksch buiten zal hij naast Van Hegge, aan de Parijsche sportliefhebbers, eerste klas voetbalspel laten zien. Onze vooruitzichten Rechtuit gezegd, we gelooven aan een' Belgische overwinning. Niet omdat de Fransche spelers afzonderlijk genomen, van veel minder gehalte zijn, maar om reden van het samenspel van de onzen. In vredesfcijd vormde het keurkomiteit van den Belgischen VoetbaJverbond zijn vertegenwoordigende ploeg en liet haar dan éénmaal ,zelden tweemaal spelen. De samenstellende elementen verander-den dikwijls en kwamen niet altijd goed overeen : meeningsverschillen, clubtwistjes, naijver tusschen den offi-eieëlen kandidaat en den kandidaat van de clubs. Met een woord, indien de mannen doorgaans goed gekozen waren, ontbrak het bijna altijd aan samenhang. Waarom ? AMijd om dezelfde reden : kameraadschap bestond weinig of niet. Nu is dat ailes veranderd. De maatstaf om het nationaal elftal te kiezen bestaat nog want regelmatig worden de kam-pioenschappen betwist in het Belgisch' leger : Koningsbeker, kampioenschap tusschen regimenten, Evence Thomas' beker enz. Het aantal spelers is eenvoudig verba-zend. Vele jongere spelers worden mei aandacht gevolgd, want zij sohijnen dé « sterren » voor morgen te zullen wor--den. Daar wordt meer en meer gewed-ijverd, want het Belgisch Groot Hoofd-kwartier is het sport genegen en wak-kert het aan met reizen naar den vreem-de te veroorloven. Degenen, die te Parijs den Kerafccfag-match bijwoonden tusschen de Belgische en Fransche legerelftallen, heb-ben sommigen onder die nieuwgekome-nen reeds aan het werk geaien : Via-» mynck, Deman, Verstraete, Demol, meer anderen nog, wier namen ons nu juist niet te binnen sohieten. DE BELGISCHE SUOGESSEN SEDERT NOVEMBER 1917 Sedert November 1917 werden talrijke matchen gespeeld, waarvan wij hieronder de uitelagen meêdeelen : Eerst de rondreis in Engeland, in No». vember, waarbij schoone overwinniâ-' gen werden behaald : "X ( Belgische ploeg 1 — Londen (beroeps« | elftal) 4. • Belgische ploeg 2 — Schotland (ver-teg. ploeg) i. > Belgische ploeg 2 — Liverpool (ver-teg. ploeg) 1. Belgische ploeg 0 — Manchester (ver-' teg. ploeg) 1. Belgische ploeg 6 — Birmingham (ver-teg. ploeg) 1. Belgische ploeg 1 — Canada „ Base 3. In Le Havre wint de Belgische front-ploeg het Kersttoernooi met de volgende uitslagen : Belgische ploeg 7 — Havre A. C. 2. Belgische ploeg 3— Engelsche Basls 1. Terwijl, terzelfdertijd, een ander elftal van het front het in Parijs won op de vertegenwoordigende ploeg van het Fransch leger : Belgisch leger 4 — Fransch leger 3» Ten slotte, toen onze %rrienden uit Birmingham om eene « revanche », om eene hervatting inzochten, greep c ie in Februari in Engeland plaats. Nieuw© overwinning. Belgische ploeg 5 — Birmingham disu tri et 2. Dat is.de winnerslijst van vorti# sei* zoen. Hebben wij ongejijk eene Beljgty sche overwinning te voorspellen ? * INTERIM,/ . J JtA.iT

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie