Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

2005 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Maart. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/th8bg2jp92/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■ Sde JAARCANG, Nr SOS. WÛENSDAG, 6 MAARt 1918. HET VADERLAND Kleine aankontligingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dieiïstaanbiedingcn : voor gereformeer-derf kosteloos» Belgisch dagMad, ïoorloopig te Pârijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO YAH GOETHEM, Directeur Hct r.amraer » '5 centiem (Front en Frankrijk)k 10 cenliem (andere laoden). Pcr maand (vooruitbetaald) : Ffankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Eldcrs 3.Ô0 Kardinaal Mercier over t aktivisme I Een Aartsbmchoppslijk schriivsn am de Gmfelijkheid — &, , ,, , Eendracht noodig en Vertrouwen ■ De kzers van Het Vaderland wetei ■lioe i" 1 en haleUjk de aklivisten, onde, MDuitscke bescherming, hun giftigen ga, ^Lutsputcden tegen Katdinaal Mercier. Mini toonbedd van burgerdeugd en va WLdtrlandsliefde. H Wij onlvingen gister den tekst van wanriig antwaord, van den kefk Btiorsî, vp den Zondag van Sëptuagesima JtfecAden rondgezonden aan de gees-Wkelijkheii van het aartsbisdom. ■ :ijn gelukkig den brief van deu ^Jtaojfsten vertégenwoordiger van hei Wgeesielijk gezag in ons land, hier te ^Munnen tmdedeelen .- { Mechelen, Zondag van Septuagesima «PIS. '% Lieve, Heeren Dekens, Lieve Heeren Pastoors, Onder-I » pastoors en {jasraars, I Tijdeais de geastelijke retretten, heb ■jk de gelegenheid gehad u, mondelings, &> becïankeri voor de betuiginfféli van ■fiênegœheid, die mij ait het meeren-Heel der dekenijen toekwamen met de ■Vcrzsktring dat, in de brandehdfe vra-wen des tijds, de geestelijkheid van het Hiiskmi en de bisschop eensgozind den-Hkn,voelen en sprekéin. Ik heb u toeç ■geiwlhoé diep mij uwe varkleëfde on' Bâerwerping trof, ho© zeer zij mij ook ■icMfiloos stelde voor de onrechtvaardi-■r amvallen, tegen mijn persoon ge-H'6M door enkele verdwaalden, die ik wflf voor onwetend dan vogiuschuldig Moud. \* J I Ter gelegenheid van Kerstdag en ■iêuwjaar hebben velen onder u, mij «îidcrmaal, hunne edele .gevoel&ns îsit-■edrukt en de enkele zeldzame deke-■tijen, die het als overbodig hadderi ■jtischouwd, h&re onwrikbarc geheebt-■ifidaàn haren bisschop uit te drukken B- *00 natuurlijk en zoo boven aile ver-^Benking verheven achten zij deze ge-■tchlhfiid — sloten zich bij de andere Bekenijen aan met de grootéte opreoht-Beid, met den treffendistan eerivoud, zoo Bit ik nu in het bez't ben van de brie-Ben van het Metfopolitaan kapittel, en Ban de dekeœ, pastoors en ondorpias-Bors der twee en vijftig dekenijen van Bet aa-rtsbiisdom. ■ Het leeraarskorps van het groot en Bu de kleine Settiinaries en van al onze Bolleges bebben uw vaoTbe#d na,ge,-BoM".B De uifronderingen tèllen •niet. Men B«; haar testa an niet betreuren, v/anf, Bjïijfi een bewijs voor d!e "\Tijheid van B« onderteekfenaars van de betuigmgen B verklefifdheid. En dit bewijs sta.at B?Pn3v«r de trouwelooze zinspelingen, B^teeen Kekere pers zich vefoorlooîde. B uitÈonderingen, zijn trouwens zoo Bflinig te.lrijk dat meft ze op minder Bin àjn tien vingers tellen kan. B^ bduigingetn van gèhecMhëid diè ■ ■ ontv'inig, bevat-ten daarenboven B^stal eén reeks zè&r kracihtige bewijs-B^^'ngen. Ete stellere er van aarzelen B f)m fecht op de besohuldigingen af B ?3an en za flink te treffen. BMet een kieschteid, waaraan ik bij-B}^ geroelig was, hadden cie geeste- IB™ uit het Vlaamsche gedecîte van Wsdom hunne getuiiigemssen in het. tateôh opgesteld, om mij des te be-®ovèrtuigen dat de Vlaamsche har-'Men zooals mijn feigen hart Voelt. çànscih mij ne ziel dank ik u, f lieve Bfoeders, om uw gébaar uit beweging gedaan, om de harte-^id van uwe bijtreding, om de wastigheid van uwe kinderlijke ^ is nièts steeds gèmakkelijk te ;f'np'n welke juiste mate het kano-Recht van den priester onderwer-i «ischt aan zijn bisschop; maar het ' rooeilîjk te zôggeft binnén w&lke ,2en t^e eerbied en de onderwerping bepefkt van een zôôn, diè zijns f5 ^ar>den omknellend en daar om-' hem voor God en voor de Kerk fi'heid u 671 gehoor- ^ ffildaâ^ liëôft hôcfi gèlofte, nooh nr. ' °Penbaaf of niet, afgelegd vafl lr <lè SîîGiCî aan Zijnc 6VeMen 5 indi ,.'wee^ hij goldaat is, m in een strijd, zich het 5n de beveleh te beknib- raleer arehooir^ameu, ?ou hii -♦ : i de overwinning in gevaar stellen en • zou, in ieders oogen, voor een trouw-' breker doorgaan. Degenen die en greintje gezag voe-ren, weten dat het dikwijls moeilijker is te bevel^ dan te gehoorzamen. Ook ben ik u diep dankbaar dat gij mij, zooals gij mij belooft, voort den steun zult verleenan van uw gebed, opdat de goe-d© God mij die genade Schenké steeds juist mijn plicht te kennen en hem be-'ist te verlpilen, volgens den zoo tref-enden won se h uit den tijd van het. Driekonmgen-feest : « ut et quae agen-■' t sunt videant et ad implénda quae videaint convalescant. » Na eene ondervihding van twaalf jars n, moet s:ij hebben vastg?steld dat ik ffeîïjkkig ben, wafineer ik kan, mijne ïeroelens in voile oprechi.hnid te too-t'on. Maâif daar zijn dirigen die het niet I in mijné macM is u met juistheid te i doen kennen. / Het is niet moeilij.k zich uit te spre-k n Over de «moraliteit» van het akti-vismfe. Zonder elkaar te hebben geraad-plee'ard, IreblTen t1 de bisSrhoppen een zelfde oordeel eawer geveld en het met lozelfde krachtdadigheid afgekeurd. ^.Iaa,r wanneer hêt gaat om de stich-ling van eene onziidige Vlaamsche Hoo-gescho<?l te Gént, om de ontdubbeling van de leersranpen in de Hoogeschool van Leuven of de oprichting van eene nieuwe katholiekè Hoogeschool, dan zijt de betrolckon godsdienstige, sociale, wetenschappel'ijke, ^conomische be-langen veel ingev/ikkelder en vallen zij moeilijker in overeenstemming t© brên-gén. En dit, wijl de dah opgewofpen vraagstukken niet moer kiinheh worden dpgëlèr-t dan ma njp onderzoek en doo/r de gczamenlijke krac.htin?pannir,g der bevoegde en verantwoordiôilijke overhe-den. Van ons afzondei'lijk een verbin-tenis eischen, ij ons willen verleiden het ovei'schrijden van ons recht. Dat k un rien wij niet. Hebt vertrouwen in onze bissehoppen en laat ons er op re-kenen dat zij dan, op hùnnè beurt, met dezelfde eerlijkheid, zû'ïîën doen het-geen van hen gevérgd wOirdt door de bë-iangen van het Vlaamsche volk, van het Vaderland en van die Kerk. Op dit wederzijdsch vertrouwen moefc de oprechte eendracht steunen, die tôt riog toe ftnze kfacht was en ons vér-blijden.Nogmaàls, zeer lieve Broeders, ik danik u om den steun, dien uwe betui-girigên van genegenheid en van kinderlijke onderwerping mij hebben aange-bracht. Ik wensch u een zalig jaar. Ik verZekef u anderrn-aal dst ik dagelijks voor u bid, dagelijks om u bekomroerd be.n en dat iik voor u alleu, zonder eêni-are uitzondering, dezelfde geriegenhedd, ; denzelfden eerbied ,dezelfde dankbaa-ar- ' heid ko ester ©n deze^fdô onwrikbare ge- ■ heohtheid in 0. H. Jezus-Kristus. D. J. Kardinaaï MERCtER Aartsbisschop van Meohelen. , t 1 — » WV1U ■ ■ ^ BerMf sm em tezers ; c Tefieinde vertraging te vefmîjtlsft én aan onze verschiflende diensten noode» 1 locs werk te sparen worden onze lezers £ vriendelïjk verzoeht aile brseven aan- ^ gaande de ^ A&onineîttenten, j Aankondigîngen, c Verk6op j. te richten aan dît adres : Den Heer Beheerder c ' van het dagblrad « Het Vaderland » i 3, Place des Deux-E6us, ' Paris (l") c Aile andere bHeven en mededeelin» gen aan dit adres : M. Lao Van Coëthem c Directeur van het dagblad f « Het Vaderland » v 3, Place des Deux<Eodâ, t Parie (I-) d ■ 1 " VWWt/ . L LEEST t OP DE TWEEDE BLAD2IJDE n DE LAATSTË BERICHTEN v VAN DEN NACHT De Belgische Kleppei Thieffry EENE SCHITTERENDE LOOPBAAN WAT ZIJNE MAKKERS-VLIEGERS ZEOGEN Van het Belgisch front word'fc geschre ven : Met lonbeschrijfelijike droeFheid heb ben onze vliegers verriomen dat dt « klepper » Edmond Thieffry gevaller wafi, in den Iqpp van een ongelijk ge-vecht, den 23 Februari, 's middags. recht voor Diksmuidên, in de Duitsche lijnen. Onze groep jachtvliegers îverliest mei hem den moedigsten harer kampioenen, I>e zwarte lijst wordt langer : Na Ker-vyn, de Meeus, Robaert, Braun, Oiselet, Glibert, Anciaux, Vefhoustraeîen, Verbessem, de Wood en zooveel ande-ren, verdwijnt deze die zooveel strijd-lust aanlegde om ze te wreken. 'Fhieffry was 25 jaar oud. Hij stu-deerdé aan de Hoogeschool te Leuven, én was dokter in de rechten. Gefnobili-seerd in het « bataillon universitaire » aan het 14* linieregiment, werd hij als bijzonder.motofijder gehecht aan ge-rièràal Léman, beveihébbér der verdedi-gingsstelling te Luik. Hij onderscheidde 2l''S daaf, door stoutmoedige en welge-luktê verikenningen. Tdjdefts eene dezer verkenningen, werd hij gèvangën geno-men te Herstal, met de kompagnie aan dewelke hij beveJen dr>oeg. Hij ont-sriapt, leeft twee dagen in Luik, bezet dooi* de Duitechers, trekt naar Hollànd en wordt te Alkmaar geïnterneerd. Dan'k aan zijne sluwheiden zijnen moed onisnapt hij opnieuw en komt naar Ant-werpen. m. , Deel uitmakend van de wforrijders-koerieren der 3° legerafdeeling, toont hij weer zijne sohitterende hoedanigheden a.ls verkenner. Sinds hrt begin van 1915, de bewe-gingsoorlog geëindigd zijnde, verzoekt hij drîngend bij de vliegers te worden ingelijfd. Den 15 Juni 1!?15 wordt het hem toegestaan. Zéér verstandig en begaafd rnet zeer scherpen opmerkingsgeest, voerde hij vijwillig, naast tochten voor het rege-len der artillerie, die hem waren opge-legd. verscheidene bombardementzen-dingen uit, zoowe.l bij dag als bij nach-te, en telkenmale verwonderde hij zijne oversten en zijne makkers door zijnen merkwaardigen moed en stoutmoedig-heid.Hij betaalde het rantsôen zijner roe-kelooisheid. Gedurende- zes maanden, berwijl hij uitvloog voor het regèlen der artillerie, werd hîj zes maal neerge-schotén door de afw-èericanons of door machiëngewëer'kogels, maar altijd ge-Iukte hij erin in onzen lijnen neêr te komen. Op 19 Februari 1917 verrichtte hij êériè heldendaad, die te dien tijde eenig was : Hij vloog naar Brussel en in vol-len middag, van boven de daken, wierp tiij vkggen en proclamatiën aan de bê-volking, mi vari geestdfift. Zijne stfijdl'u'&t zette hêm aari de junst te vragen een jachtvliegtuig te bêfeiMU. In December 1916 werd zijn droom verwézèrilijkt ën in deze nieuw<_. ;pecialiteit mocht hij zijne sohitterende ïeréfepshoedanigheden ten volste in 't verk stellen. Gevecht-na gevëcht lèverand, in de uchfc telkens het weder toelaat, ver-tri'jift hij spoedig dat meésterschap, dat iem in zevén maanden tien vijandelijike rliegmachienen, officieel ingeschreven. aat neerhalen. Twee dezêr Avërden neérgeschoten in sene minuut tijds. Dikwijls ziet hij de 'ijandên iri vlàfnmen rieefvallen of in le lucht aân stuikken schieten. Gedurende het offeristef in Vlaande-■en, verleden jaar, werkt hij meda aan il de zehdingen en jachtpatroeljen, zoo-vèl bij de Belgen als bij de bondgenoo-en, en wanneer Guynémer, Fonck, îeurteauX, Deullin en zooveel anderen iem zagen in 't gevecht trêkken, leer-len zij hem kennen, waarderen en lief lebbën. Want, boven zijne schitterende hoe-landgheden als vlieger, bezat hij nog, n hoôge rhate, de giften î*an hoofd en tart die van hem den trouwsten vriend, ien mee&t toegewijden makker en den leScheidstën meester maakten. Zîjû pefsoonlijke invloed en zijn oorbeeld brachtteri er veel toe bij van nze jaohtvliegers een sclirikkelijk wa->en te maken tegen den vijand. Zijne talrijke overwinningen wonnen «m vele bewijzen zijrief dàpperheid.. Eij was riddér der Leopoldsorde en van e ofde van Leopold II, drager van het ielgisch oorlogskruis, van het Fransch orlogskruis en van het zilveren éerë-eéiken van do Italiaanschs « Valeur lilitaire ». Hij werd tienmaal eervol ermeld bij legerdagorder. H# nieuws van zijne verdwirning ' De School van het Beîgisch Lester BEZOEK VAN EENE AFVAARDICING 1 VAN HET © AMERIKAAN3CH ROOD-KRUIS Belgisch front, Februari. Onder de verschillende werken aan - het ffont, die bezocht. werden dooT de : afvaardiging van het Rood-Kruis, uit de Vereenigde-Staten gekomen onder lei-■ ding van den heer Eliot Wadswofth, ondervoorzitter van den oorlogsfaad van dit machtig organism dat 22 miljoen leden telt, dat reeds een fonds van 500 miljoen franik heeft bijeen gebracht en dat eerlang zal geroepen worden om een tweede even beiangrijk fonds sa-men te stellen, mœt men aan de school van het léger een bijzondere vermel-ding scheîiJœn. De oorsprong er van is zeer êigenâar-dig. Na den slag aan den Yser, had de 5® legerdivisie Santonnementen te Boits-houcke. Kinderen dwaalden daar overal rond. Zij werd-en door onze soldaten g Ivoed. Dofh men moest nog meer en beter doen. Daârvan vrwittigd, gaf genemal Ruquoy, die toen de divlsie : omrnandt- rde, bevel barakementen, eetzalen en fchoolklassért voor hen te bouwen, want men moebf, ze riiet verîa-ten. De divisie génie zette zich onmid-deili jik a#n h-et werk en onder de bran-kardiers vond dfe fenôêslkundige diéftst de noodig» gédiplomeerde ônderwij-zers. Op acht dagen was allés g'eree-d. De school van het leger was aan gang. Is dat niet een bewondefensiwaardîg vr>o?bf*&ld van nationale saa-mhoôfig-hfid t/,:'?chen het léger en de burgêf-bevolkmg, en tevefrs van de geheéie dilitaira .snelheid in. opvaitirig en uit-f/oering ? De SChôOl van Boitsilioilcke — die men de school tan geriêraal Ruquoy no&mt — heeft bijné 400 leerlirïgen getéld. Èr ?iîn ef lîederi nog origevéeîr 200, want de kinderen hebben hun ouders gevolgd foen, bij het offeftsief van verleden jaar, éen gedeeltê vari de buÉgerbéVoI-king het front terliet. De leerlingen ko-rftèn des riiofgeris vfoeg nair school én vêrlaten ze slechts des namiddags. De kinderên blijven des middaors op school, waar zij een flinken maaltijd ontvan-gen.Hét is commandant Doirts, (van de 5e legerdivisie, die zich verder met de school blijft bezig houden, met eein militaire zorg voor de tucht en de lief-deyôïle ZOrg van éen vader. Hét Amerikaansch Îlood-Ëruis heeft de school vàn het leger met eene schoo-■ne recreatié-zaal begiftigd. Ook toen de heeren WadswOrth, BiCknell, John Van Schaick, Jôy Lee en Simmons ze op Zaterdag 23 Februari, zijn gaan bez'ôe-ken, hebberi de leerlingen ze met veel geestdriffc ontvangen en, op hét zwarte bord, hadden zij dezeft welkom-wensch '^eschreven : « De Vereenigde-Staten hebben huri inspanningén bij die van de bûndgerioo-ten gevoegd 6m dén gemeerusohappelij-ken vijand te overwinnen. » Wij, leerlingen van de school Ivan het leger te Boitshoucke, hebben groote weldoenefs in dit edêle en trotsche Mnd ■gevo'riden. » Ook gevoelên wij een dubôle dank-baarheid voor dé bewoners vàn het land der « stars and stripôs » en roet)en van harte : « Leven de Vêreenigde-Staten ! » wwvw—.—■ Dê lelgiscbe Krmerkdgo in Frarkrjk Gedurende de maand April aanstaan-de, zullen te Parijs de Belgische kamer- ! leden te' zamen komen, senatoren en 1 voliksvertegenwoordigers, in den Vreem- ; de verblijvend : Engeland, Holland, > Zwitserland, enz. Zij zullen de gasten zijn van deri klei- i nen groep van Parijs. Die heerén zullen t onthaadd worden op een feestmaal, en ontvangen door de leden der râgeéring te Sainte-Adresse; zij zullen de Belgische artillerie-iririchtingen en de oor- ' logsfabrieken der Seine en der Sêine- 1 Inférieure bezoeken. ■K&aatijKUlfilkmÊiÈàllÊtilÈtÈtilttim&ÈBïlmïèlÊiémtitÊ* bracht eene droefheid tewesg in 't leger, E die kan vergeleken wordên met deze ' der FranSchen bij het verlies van hun-/ - neri kampioen Guynerner. Zooâls hij, c viel hij tijdenseen i*oemrijk gevecht, op ^ 3 kilometer van ènZe eeréte linié. Mag men verhopen dat zijn val geen eîride bracht aan zijn jong leven, zoolvôl S beloften en zoo roettivol voor het lând ? Indien hij we^kelijk dood is, zal hij daarboven de heidhaftige keurbende — i te talrijk, helaas ! — onzer helden vlie- F §ers hebben vervoeéd, die hun leven e ijfferden met vurige liefde voor Vader- t Ija.nd, m K^ninar. . s Japansche tusschenkomst op handen ■ ■ " ■ 'VI In het Uiterste Oos *■ 1 ■ w» Nu de vrede van Brest^Litowsk ge-te.ekend is, moet Japan het programma verwezenlijken dat zijn minister van buitenlandsche ziaken de verleden- week bondig voorlegd'e in het Parlement in Tokio1. Wat wil dit pirogiramma ? Dat Japan handelend optrede in Mandsjoe-rije ën in Seberië om den grooten voor-raad materiaal te reddein, die in Vladivostok opg-estapeld ligt en om het ma-ximalisme, ni9 Duitschlands boridge-noot, te beletten de hand te leggen op den trâns-Siberischen spoorweg en op het gansohe handelsverkeeir in het uiterste Oosten. De laatste opwerpingen die de Ver-tenigde Steten nog konden doen gel den tegen Japans tusschenkomst, zijn nu uit den weg geruirnd en de Amerikaanschê ministrraad heeft het ontwerp van eene Japansohe krijgsonderneming goedge-kcurd.Birinen korte dagen mag men zich aan nieuws vêrwachten over het begûn van een Japanschtf verrichting in Vla-divostock.JAPAN ZOO Vf?!J SPEL WILLEN' Londen; 5 Maart. — D© «Daily Mail» schrijft : « Men heeft, aile reden om te veron-derstéllen dat Japan, indien de ban<Jge-nooten de verzekering zou geven van zijnô onbaatZuchtigheid en van d'e ee-r-lijkheid zijner bédoelingeri. Dit wil zeg-s?en spoedig en doelrïiatig zou optréden, iri het bel an g van al de bondgeftooten, dio thans door den Duitschen inval in Rusland bedreigd worden.» ttÉâkfSSIftè Sï^M'SN GS V?ÊR^N.tW!NflO ÛRiN" Londen, 5 Maart. — In den «JPaily Mail» leest men nog : « De onderhandelingen betrlrfeinde de Japanschè tusse,hénko'riist in Sibérie zullen hoogstwaarschijnlijk binnen de vier ein twintig uren afgeloopen zijn. » De gézanten vârt Groot-Bretânje, Frankrijk en Italië in Tokio moesten gister, tezamen, aan de Japanschè re-geering vfagen om al dé ftoodige maat-fegelén te treffen, die spoed'ig en op ^WV^«— ■ 1 ' ■ i ii ■ ■■ ten olleen wellicht... wv— — ■■■■i» doelmatige wijze de belangen der bond-genooten in Siberië zouden bescher-men. * » Men denkt dat de gezant van de Vereenigde Staten dit vérzoek niet zal steuïien. Maar uit dit feit d'iént men geene tendentieuse -gervolgt-rekkin-gen te halen. » Vanwege de Vereenigde Staten valt niet het m-inste verzet te vêrwachten, togein Japansch tusschenkomst, die na op handen i;s. DE H0UDÎNG VAN DE BRlTSfîHSi REGEËRINÛ Londen, 5 Maart. — Gister verrkîaar-de M. Balfour in het Parlementshuis dat hij niets uitvoerigs mocht zeggen ovdr den to&stand in Aziatisoh Rusland. Hij voegde e/rbij dat deze toestand de grootste aandacht gaande houdt bij d© regesring. BRUGGEN VERNIÈLD IN SIBERIE Washington, 4 Maart. — M. Steveris, voorzitter van de Amerikaanschê spoor-weg-commissie in Rusland, heeft de wijk genomen naar Tokio. Hij teleigra-feert nu uit dô JapanscJiie hoofdstM dlaÊ het gerucht d© ronde doet als Zouden de Rusêen begonneft zijn met de brug-sren over den Trans-Siborisc-hen spoorweg op te breken, tusschen het Baikal-riieer en de Chineesche gféns. 0EE1V' DROOMBEELDEN NOODIG... Londen, 5 Maart. — De bezèttiing vart Sibèrië door Jàpari zal gôèn ffcMstreek-=che friilitaifé hulp âânbrengfen aan dô bondgenooten in het westen. Ûe2é mi-ii taire huip zal zich Wél doen gévocteri wanneer de oorlog eene andere wéri-dm g zal nemèn. TJe.nduizend flink gewapendé én aan' tucht ondérworpén soldaten zôuden op h'ét, huidige oogenMik gansCh Siberië kunnien reinvêgén. Maar men moet zich géeri drôombeel-den schéppén én niet voorlfefig veron-derstellen dat de Japanners iri westélijK Rusland zouden verschijrien om er, in Petrograd, de verblufte Duitschars, iiï den rug aan te tasten. NIEUWS UIT BEZET BELGIË. ■ ■- ■ —w Âtë7WÊ®P£te EEN VROUW OVERREDEN TS HOSûivEN (Verschenéri te A-ntwcrpen, 20-2-19-8) Donderdag avond, rond 7 uur 45, is wed. De Ridder, 55 jaar oud,wonende te Hoboken, overreden door haré onvoôr-ziGhtigh-eid. Zij kwam met den trein van Hemixem, waar zij wei%zaarn i-s. te Hoboken aan en wilde uitstijgen, doch door den schok vièl zij én roldc onder de wielen. Haar werd hét Iinîker-been vermorzeld. De onvoôr'zichtige werd opgraapt én riiet denzélfden trein naar Antwerpen gevoerd. Daar gekomen, werd zij dadelijk naar het Ste-Elisabethgasthuis ■ overgêbracht, waar sij na eenige uren vân lijden én in ynartelijke pijnen overlééd. BEEN GEBROKEN (Verscherien te Antwérpén, 20-2-19-8) Donderdag namiddag, rond 6 uur, sverd M. Jozef Costermans, 58 jaar oud, •vonende Korte Koolstraat, 21, in de za-jerij geleigen ana het Asiadolk, Noor-ierkaai, 3, bij toeval het rechterbeen ?ebroken, terwijl bij aan een meka-lieke zaag werkzaam was. Hij werd ter ,-erzorging naar het St-Camiliausges-icht overgêbracht. Een onderzoek is in-jesteid.Ô^3VÔDR^^ÛHtlGHËID (Verschenen te Aritwerpen, 20-2-19-8) Vrijdag avond, rond 7 uur 10, wildè nevr. Martha Wendler, wonende Kleine vraaiwijk, 1, op den hoek der S^t-Pau-usstraat en St- Paulusplaats, van een ramrij'kiig Springen dat nog in vôlïen rang was. Het gevolg waS dat zij met reweld tegeh den g l'on d eslagen Werd. 5ij bekwarft eeri wonde aan het âChter-loatfd. Na vêrzoring op hét poltiebureel 1er eerste wijk is zij huiswaarts ge-;eerd. g V Tt- " ^ T -Tf5 lilTLOTlNGEN iTAD BRUSSEL. — Leéning vari 1905 67° trekking. — 15 Januafi 1918 137 reeksen, zijnde 3,425 obligafcieis, litbetaalbaara met 2 Januari 1919. ;. 7â57â n. 25 uitbét. met fr. 500/)Ô0 i. 148209 n. 16 2,500 i 8-3450 n. 3 1,000 1, 71582 n. 18 en S. 77649 n. 15 5001 .vw- i Uitbetaalbaar met 150 frarik S. 345 n. 21 S. 21767 n. 15 S. 22425 S. 41476 n. 9 S. 43365 n. 1 S. 50258 n. 8 S. 36801 n. 2 S. 39453n. 2», ïi. 3 S. 55163 n 2 S. 73573, n. 10 S. 115448 n. 3 S. 115592 n, 2 S.' 122174 n. 17 S- 124006 ri. 12 S. 135734 n. 14 S. 139^8 ù. 9 S-141574 n. 4 S. 163266 n. 3 S. 165952 ri. 2 S 165952 n. 22. De volgende reeksen zijn uitikeerhâar met 110 franik : 345 . 450 545 4331 7997 3101 8760 9269 9973 11862 17063 18603 18790 1Ô060 1SÔ84 19432 21767 224S5 22808 251Ô5 25801 26714 28334 31019 31757 32788 34134 34294 S52Ô3 36Ô4S 36801 37083 38077 38618 3Ô453 41218 41476 42557 4SS&5 43529 44072 44993 47260 48005 48257 50258 50544 50892 55462 5308' 55159 55163 60970 61947 63428' 64190 04964 65086 65867 66538 66773 6S896 69447 69896 71582 71980 73573 75553 77649 S0480 82806 82949 83450 88295 92918 93781 97044 98534 99472 100352 102486 102705 102930 103651 106129 106336 106490 106550 1Ô7280 109702 113055 113448 113616 114057 115592 118453 121015 122174 124006 127187 127309 127800 127838 128041 128327 128700 129239 131460 131920 132304 133647 135734 136949 137018 138019 139298 141171 141513 141574 141847 142463 144201 145032 148209 148393 149946 153027 156551 163266 164856 16595S 166029 166521 166683 167750 167801 167867 BËLÛlSéHË MAATSGHAPPIJ VAN BUURtSPÛÔRWEGEN 2 1/2 O/o îoten aan 120 frank vari 1885 Trekkirig 20 Bécértlbèr 1917. Loâbaâr 15 Juli t&lS Hoogste prijzen tôt en met 150 frârik : 574 500 2217 180 2ê&3 250 12245 150 35981 150 39473 lOÔÔO 51261 1000 56704 150 58881 150 58979 150 72401 150 79624 250 80872 150 127765 150 130696 150 145206 150 151756 150 152317 150 158542 150 16S559 150 170778 150 172970 150 205322 150 2i862S 150 339401 150

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes