Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1678 0
30 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 Augustus. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 03 augustus 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cc0tq5s88b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Il BUREEL 29, Rue Jean-Jacques-Rousseau, 29 PARUS ISi!f8F,EL ïOjir ÎT mmm m 21, Pantonstreet, 21 (broàdmeadhouse) LONDBKT HET VADERLAND IY1AAND-AB0NNEMENT (bij vooruitbetaling) Frankrijk 1 fr. 25 M 'Engkland 2 sh. Holland 1 gld.25 h Andere Landen 1 fr. 25 KLEJNE ÂANKONDIGINGEN 40 centiem per regel ingezonden mededeelixge.n en grootb aankondigingen h bij overeenk.omst dienstaanbiedingen.. . 1 fr. (Voor Gerefosîieerden kosteloos") MKBffl DAQBLAD |S PARUS VERSCHIJNSND DE DOOD VAN YPER De Laken-Halle had al hare overwelf-'de boogjes vtrloren met 't grootste deel van haren gevel, en overal waren groote spleten en gapingen. Haar toren had het uitzicht van eenen schromelijk ver-.wrongen boomtronk, en de zware gil- c deklok, nu onherroepelijk veroordeeld, o hing los op een uitstekenden steeu. St- ^ Maartenskerk was ééne puin, en haar 0 statige vierkante toren was zoo getrof-fen gewordea en zoo in schaarden. dat c een sterke wind, scheen het, hem in j eens zou doen in gruis vallen. Binnen ^ in de kerk was 't een akelig uitzicht. z Meestal de vensters waren uit, en in het r beroemd roos-venster in de kruisbeuk, j-«uid, was er eene groote gaping. De zij- r kapellen waren in puinen, de vloer was c doorploegd geworden onder de zware f massa's steenen, maar de zuilen ston- c flen nog recht. Eene mis voor de doo- „ tien moest er gezongen worden, want j, het hoogaltaar was in rouwfloers be- „ tiangen, maar het altaartafel was dwars- J door verbroken. De sacristij was vol ] kerkgewaden en kandelaars, haastig < daar bijeenvergaard, en over dat ailes r lag een geluw stof, het pikrikstof van r de ontplofte zware houwitzers. Achter de kerk, op het oud-kerkhof was er c zulk een zware houwitzer gevallen. die c eenen afgrond van vijftig voet doorsne- ^ de en twintig Voet diep gegraven, en de 2 verbleekte gebeenten van lijken aan % weerszijden op- en dooreengeworpen had. Nevens de groote ingangdeur stond een eigenaardige spotternij. Een ledig voetstuk verkondigde op zijne vier zij-den de vele deugden van een zekeren Belgischen Staatsman, die nog burge-meester van Yper geweest was. De weêrdîgt; burgeniees'ïër lag in t stuf nevens zijn voetstuk : een welgevoed man in een frak met slippen gekleed, en met een aangezicht lijk Bismarck.;. Verder in 't zonnelicht zag ik nu het «eerste bewijs van menschelijke wezens. Een groep Pransche « tirailleurs coloniaux » kwam van uit het noorden op : bruine grillige schaduw-mannen in af-gedragen en versletene uniforms. Een voertuig kwam aan den ingang der ka-thedrale-kerk staan, en een vermoeide priester, met bedroefde oogen, ging nu aan 't opladen van eenige kerkweerden: kelken, koperen platen, borduurwerk. Een pater-discals zwierf rond de ver-latene straten om de lijken op te zoeken. Het was lijk een « macabre » verzinsel yan Victor Hugo. In den uitsprong van Yper zijn er niet minder dan « honderd duizend gra-ven » van soldaten, somtijds aangewe-zen door de gewone' houten kruisen, somtijds gescbonden door aardhoopen van ingeschoten loopgrachten, soms ook uitgedolven op hoeken van akkers of yelden en nevens de wegels van kastan-jeboschjes. Die grond is voor altijd En-geland; en hij is ook voor altijd Ff-ank-rijk, want daar ook stierven de mannen van Dubois rond Bixschoote en de Klein-Zillebekehoogte. Als de oorlog zal cver zijn, zal deze driehoek van faeilanden, met een verwoeste stad voor grondslag, een ingesloten omtrek vormen van Bel-gisch land, dat gewijd is als het heilige land van twee groote volkeren. 't Kan zijn dat het overgehouden wordt als eene herinnerings-streek; 't is ook mo-gelijk dat het ongekenmerkt blijft en dat het landsvolk ploegen en zaaien en maaien zal, lijk voordezen, over de ge-teffende en verdwenen loopgrachten. Toch zal het nooit geen gewone grond c meer worden. 't Zal voor ons zijn en } blijven, de heiligste grond op aarde, want daarin ligt het stof onzer dapper- 1 ste helden, en daarin ligt de vuurproeve j en het getuigschrift van eene heel nieu-we meening. In 't verleden, toen we aan * Yper dachten, hebben we gedacht aan 1 de Engelsche vlag, daar bewaard, die Clare's Begiment, voor Frankrijk strij- c dend, veroverd had in den Slag van 1 Bamillies. De naam van de kîeine * iVlaamsche stad heeft de verdeeldheden onder ons eigen volk te binnen gebracht ' en ook den eeuwenouden ijverzucht tus-schen Frankrijk en Engeland. Doch van nu voortaan zuilen aan den naam van Yper nieuwe herinneringen vast zijn. 1 Yper zal staan als een symbool van een- ( heid en verbond — eenheid in cnze ' eigene Britsche natie, eenheid in onze f Wester-beschaving; dat trouw verbond . en die bijblijvende eenheid, gewonnen en bezegeld met het bloed van eene ge- , meenschappelijke opoffering in lijden çn strij den... a. Callewaert, \ j(Naar het Engelsch van John Buchan). i De Viaamsche Leeuw blijft België trouw. Een. Vaderïaudscli Vlaamsch blad ontduikt de Doitsclie censour en tféudt dan moed Mèg • Pas enkele dagen geleden werden op deze plaats zelf talrijke bewijzen op-gesomd van de onwrikbare trouw, waarvan Vlaanderen tegenover België onophoudelijk blijk geeft. Het voorbeeld werd aangehaald van onze dappere strijders op het Yserfront, in de Bussische gelederen, in het hart van Afrika. Er werd gewezen op het zelfopofferend plichtsbesef van voor-mannen in de Viaamsche beweging, die hun liefde voor België, ons grootjand, met kerkerstraf boeten moesten. Bewon-dering werd uitgesproken voor den trots en de standvastigheid waarmede, onder het juk zelve van den eeuwig-gehaten vijand, ôudereif, vrouwen en kinderen, priesters en leeken, geloovi-gen en ongeloovigen in het Viaamsche land zoowel als in Wallonië het oogen-blik afwachten waarop de Koning, aan 't hoofd van zijne zegevierende legioe-nen, zijne vrije hoofdstad weer zal bin-nenrijden.Deze weerstand was een doorn in 't oog van het half dozijn gewetenloozen, die veilig voor onze Viaamsche bajonet-ten, ons volk zoeken te ontaarden», onze ginder gebleven bloedverwanten en vrienden, ons zelf, trachten te vernede- n* 6. jtjni 1916. prij3 van het nùîtmer : n1et3 j MO*-* —— ren tôt « onder-Duitschers », onzen \ o- , ning den schoonsten perel van zijn f < »-den k'roon, Vlaanderen, willen onts e- , len om er de blikken kroon mede te s sieren van Willem den Tweeden, on:1 m \ aartsvijand. Geen moeite bleef gespaard, gebn 1 schandeloosheid om dezen weerstand te ( fnuikert. Beurtelings werd met een Ju- ] daskus of met een geeselroede beproetd. Verraad sloop overal rond met 't masl|?,r ; voor 't gelaat om de mcedige marni n te leveren, dit- 's vijands list verijcM-den en onder de bloemen de gif t slangen deden ontwaren. En daarom juist zijn ons die m;4-nen dierbaar, die vrijheid en leven 1 bën veil gesteld om bij het volk de h u1- ; ten hoog te houden. | Wij spcaken reeds ov^r de koene h;i-den, die 't speurend oog van den vijai.d ] ontduikend, het volk moed inspreke, , , de leugentaal te keer gaan van fis 1 « tienpfennigsbladen den dwing-- i land bewijzen dat een Viaamsche kto ] "hiet met een ijzeren hiel te pletter wor t ; gestampt, dat een Vlaamsch hart zic i niet door valsche vleitaal laat verk -den.^ P ! op meer. Yerkrijgbaar : NEHQ-ENS EN OVEBAL SI VLAÂMSCHE LEELW-i Vaderlandsch propagandablad In deze tijden van rouw en beproeving-, scharen wij ons, Vlamingen, zonder voorwanrden, samen met onze Waalsche broeders rond onze BELG-ISCHE DRIEKLEXJR en deelen met ben, den zelf den uood en dezelfde gevaren. Wij zijn overtuigd dat, wanneer de eindzegepraal zal behaald zijn, wij samen ook, dezelfde rechten zuilen deelen. BelgiGs bodem duldt geen vreemden, Duldt geen vreemden dan in 't graf. . " De Leeuwenstandaard Wee bera den onbezonnen, die valsoh en vol verraad ; * Den Vlaamschen Leeuw komt streeien en trouweloos bém [slaat ! behaald zijn, wij samen ook, dezelfde rechten zuilen deelen. [slaat gecensureerd den 15-6-1916 Redactie : KOMMANDANTTJB, Brussel, rechtover de Drukkerij van " LA LIBBE BELGIQUE ** Twee jaar Ballitigschap ia eigen land. Het werk der Duitsch-Belgische Pers S Eet is nu ongeveer twee jaar dat onze Belgische bevol-king volkomen van de bescbaafdô wereld afgescheiden leeft en hier beroofd is van aile oorlogsnieuws dat de Duitsche censuur niet ondergiug. Twee jaar dat zij in de dagbladen niets te lezen kreeg dan datgene wat aan onzen verdrukker behaagt en in staat is onze landgenooten te ontmoedigen. Geen dag gaat voorbij of in 't een of ander blad treft men een artikel aan dat voor doel heeft die voorbeeldige eendracht te breken die sinds 't begin van dezen noodlottigen oorlog in ons geliefd vaderland heerscht tusschen rassen en standen uit aile parti j en. Dagelijks zoeken de Duitsche huichelaars bij middel der grofste leugens onze bevolking tegen onze wereldlijke en geestelijke overheid op te ruien, onze h<wp in de toekomst te ontnemen, ons onwankelbaar vertrouwen in het Belgisch bewind, in onzen koning en zijn heldhaftig leger te doen verzwakkcn ; doch vruchteloos ! God zij geloofd, tôt nu toe bleven al hunne vuige pogingeu voor de overgroote meerder-hcid van het volk zonder den minsten uitalag. De hevigste tegenstrevers van over twee jaar : Katholieken, Liberalen, Socialisten en Democraten, allen hebben het huiselijk kra-keel voorgoed verbannen en betitelen zich voor 't oogenblik slechta met den naam « Belg ï>. Allen voelen, naarmate de eindzegepraal nadert, den broederband die hen vereenigt nauwer en nauwer sluiten, terwijl van dag tôt dag hunne verachting stijgt voor al dit vreemd gebroed dat hen omringt en den vadergrond door zijn tegenwoordigheid bezoedelt. Enkele uitgezonderden noclitans dragen reeds de sporen van het Duitsch vergif dat zij gestadig innemen door het lezen der Duitsch-Belgische bladen waarvan " La Belgique " een der verachtelijkste is, omdat het zich als vaderlands-, lievend durft doen doorgaan om des te beter zijn doel te bereiken. Deze lieden die gedurig eene weeklacht in den moud Uebben en zoo juist door de " Libre Belgique " betiteld wer- Geef het blad Vonden onze Franschsprekende broeders een trouwen tolk van Belgische ge-voelens in de « Libre Belgique », de ge-liefden die ons, Vlamingen, ginder op-wachten vernamen woorden van troost, van aanmoediging uit een Vlaamsch blad, door ijverige vaderlanders in het geheim, met gevaar voor vrijheid en leven, geschreven, gedrukt en verspreid. Hoe de Duitschers ook zoeken, in kel-ders, op zolders, zij vinden schrijvers, noch drukkers, noch verkoopers en de guitige Tijl Uilenspiegel, die in het hart van iederen Vlaming sluimert, ont-waakt en glimlacht vergenoegd, waar hij verneemt dat « De Viaamsche Leeuw », nergens en overal verkrijg-ibaar is en dat hij raïets of meer per num-mer kosî, waar hij kon lezen dat de opstelraad gevestigd is « op de komnian-dantuur te Brussel, — en alsof de spotternij nog niet bijtend genoeg was — « rechtover de drukkerij van de « Libre Belgique ». Met Vlamingen die zoo iets doen, met Vlamingen, die zoo iets steunen, kun-nen we spreken en kunnen we samen-gaan, om het even wat ons vroeger ook verdeelen mocht, omdat die Vlamingen toonen te begrijpen dat er boven inner- den met den naam van " Chevaliers de la triste figure "j ' (Bidders van het bedrukt wezen) vinden dat het toch te. lang duurt ; dat de Duitschers toch overal komen waar zij verlangen ; dat onze bondgenooten zich tôt nu toe, toch over geen enkel belangrijk wapenfeit mogen beroemen, enz. Ten andere staan zij in verrukking voolr de slaafsche onder-werping der Duitsche soldaten voor hunne oversten en noe-men dit : tuclxt ! Zij bewonderen het voorbeeldig bestuur van von Bissing en ziine kliek, en vinden dat wij Belgen 1 veel bij de Duitschers te leeren hebben. In een woord, zij toonen zich waardige lezers van La Belgique. Dat de oorlog lang, ja te lang duurt, daarmede zijn wi] het allen eens. Allen zouden wij het Duitsche wangedrocht ' sinds lang verpletterd willen zien ; doch het minste teeken j van ongeduld van onzentwege moet aangezien worden als eene anti-vaderlandsche daad. Zoolang onze krijgsoverheid [ oordeelt dat het geschikte oogenblik daar niet is om het door ' eenen algemeenen aanval den zoolang gewenschten genade-slag toe te brengen, is het ons aller plicht de gemoederen in f onze omgeving op te beuren en elkander op zedelijk zooals op stoffelijk gebied te steunen en te helpen. Er zijn voor-zeker oogenblikken waarop wij vooral dien zedelijken steun noodig hebben, voornamehjk wanneer de Duitsche plak-brieven de eene of andere geruchtmakende Duitsohe zege-praal aaukondigen. v Duitscae Âîtruggelarij Gelukkig begmnen wi] ons aan de Duitsche klucht tA . gewennen en maakt deze op de laeerderheid der Belgische bevolking geenen indruk meer, daar de ondervinding gelcerd heeft dat elke zoogezegde overwinning slechts een bewijs is, dat de scliij ven ontbreken en dus als voorbode mag aangezien worden eener nieuwe leening, die moet gedekt worden. ; Zulk.3 was het geval met den slag van Verdun, die zij ook als overwinning hadden aangekondigd en die, zooals wij later vernamen, de schrikkelijkste nederlaag onzer vijanden is geweest sinds den slag aan de Marne en den Yzer. De terugtocht der Italianen heeft dezelfde oorzaak. Oostenrijk, ten einde met goeden uitslag veene nieuwe leening te kunnen doen, moest indruk maken op het volk. Het vereenigde al zijne strijdkrachten op • een ! gegeven punt en deed eenen onmenschelijken, ver-i woeden aanval tegen het Italiaansche front, duizen- 1 den manschappen opofferend om zijnpn viiand tôt den ad voort a. u. b. lijke twisten en oneenigheid iets is dit 't samen strijden waard is : België! Léo V'an Goethem De welwillendheid van onzen militai-ren confrater « De Legerbode » stelt ojis in de gelegenheid hierbij een afdruk te geven van een nummer van den « Vlaamschen Leeuw » zooals die jte Brussel verschijnt. Onze lezers zuilen de pittigheid, de geestigheid vatten van hé't koene blaad-je, terwijl hun tevens de diepe errist en de hartstochtelijke vaderlandsliefçle niet ontgaan zuilen, die uit de twfee' hier afgedrukte artikels spreken. Ongetwijfeld zuilen velen onder hen den afdruk in den flink opgestelden « Legerbode » te zien krijgen, doch de « Legerbode » kan niet aan ieder in 't bijzonder worden uitgedeeld en dingen zooals deze afdruk, zijn een te schoone herinnering aan groote tijden, opdat wij • onze lezers niet zouden in staat stellen ze persoonlijk te bèwaren. ; Ook onze talrijke lezers, vluchteliu- - geji in den vreemde verspreid en die - den « Legerbode » niet ontvangen, zul-; len aldus zelf over de vaderlandsliefpe i van de « Belgen van binnen ». kunnun • oordeelen. . ECHOS Onze confrater, het « Belgisch Dagblad » roept met j-eden de aandacht van een blaadSe te "Maastricht verschijnend op de dwaling die het begaat waar het zegf dat de Vlamingen geen Viaamsche Hooge-school verlangen. ,'< De Vlamingen verlangen nog steeds eene , Hoogeschool en wel een levende Hooge-school, geen dorre inenting op een bopm , te midden van disteJs, van doornen, maar eene stoeren stam m vruchtbaren Vlaam- < schen boden îngeworteld, geen huis uit < ouden sTeen op oude vesten opgetrokken, maar een nieuwen tempel midden invhet I Viaamsche land' en met wijd open deuren en breed opene vensters. Wij hebben 's Konings woord hiervoor en weten wat dat waard is. c En wij hebben 's Konings woord ervoor i dat we nog heel wat andere dingen krij- { gen, waarom partijen, groepjes en bentjes, die ons ailes beloofden en niets gaven, ' zich nooit hebben bekommerd, ofschoon Vlaanderen ze broodnoodig had en nog j broodnoodig Hebben zal. Wij zuilen den Koning, die evenzoo goed de Vlamingen als de Walen verpersoon- f lijkt, aie Eovên Vlaanderen en Wallonië 1 uit staat, vertrouwen schenken en tijd om ] eerst het land te redden, eerst België, dan 1 Vlaanderen, omdat Vlaanderen zonder België niets is en niets wezen kan. * ( r » t * * I Uit de « Indépendance Belge » : De hurgerlijke rechtba.nk van Brussel-heeft een vonnis uitgesproken dat zeer be-kmgrijk is voor de huvirders die hun woonst gedurende den oorlog verlaten j hebben. F... is sedert 19 Augustus 1914 uit zijne woning verdwenen. De scheidsrechlbank van Ukkel had. hem veroordeeld om eene zekere som als vervallen huishuur te be-t'alen. De rechter heeft den verkoop der meubelen uitgesteld tôt het einde van de i maand die op het sluiten van den vrede zal volgen, of 8 dagen na den terugkeer « van den belànghebbende. De Krijgstoestand De oorlogsverklaring van Roemenië aan Oostenrijk-Hongarije, brengt in het kamp der Verbondenen een nieuw leger van 300,000 man, goed uitgerust en pvervloe-dig \ooi-Bien van ailes wat voor e&n heden-. daagsche krijg is voreischt. 1 >! le-TP] jjfjprwn vprdnb'^ld j en onze" vijanden'zuilen Voorlaan b'eroofrt zijn van de koopwaren van allen aai'd die de Roemeensche handelaars hun leverden. Het Roemeensche leger was leeds ge-deeltelijk op oorlogsvoet en ailes laat voor-zien dat het zich eerstdaags in voile kracht en in verbinding met de Russen het grond-gebied van Transylvanië zal indringen. Oostenrijk-Hongarije is de voornàamste vijand. De Bulgaren hebben de handen vol langs de zij de van Saloniki waar de Verbondenen legers onder bevel van generaal Sarrail dreigend opkomen. Op den Donau hebben de Bulgaren slechts geringe krach ten die misschien on-dersteund zijn door de 105e Duitsche leger-afdeeling.Men mag daarenboven veronderstellen dat het Roemeensche leger zal o'ndersteund worden door Russische afdeelingen die het aile gemak zuilen verschaffen om zijn Do-nau-grens sterk te verdedigen en e'en krachtig offensief tegen Oostenrijk-Honga-rije te ondernemen. Eenige schermutselingen hebben reeds plaats gehad in de Alpen van Transylvanië, ten zuiden van Brasso (Kronstadt), evenals op den bergtop Roode Teren, meer naar het westen. Het is klaar dat onze nieuwe verbondenen zoeken in bezit te komen der twee spoorweglijnen die Boeka-rest aan Hongarije verbinden. Luitenant X. TELEGRAMMEN Roemenië m oorlog DE RUSSEN IN RQEMENSE Boekarest, 29n Augustus. — Het ge-rucht wordt bevestigd dat de Bussische troepen onder bevel van generaal Iva-nof, die op de boorden van den Donau waren verzameld, Zaterdag avond den stroom hebben beginnen over te steken. Onder hen bevinden zich een zeker getal Serviërs, opgenomen onder de vluchtelingen in Boemenië, alsook Ser-vische vrijwilligers, gekomen uit Ame-rika. Deze troepen werden door den Gzaar, te Odessa,, in oogenschouw ge-nomen.Daarenboven komen uit Busland talrijke treinen met troepen en oorlogsma-teriaal geladen in Boemenië binnen, langs de spoorwegen van Lipkany-Ma-malypa en Bovosielica-Czernovitz. DUITSCHLAND VERKLAART DEN DEN OORLOG AAN ROEMENIE Zoodra de Duitsche regeering heeft 1 vernomen dat Boemenië zich aan de zijde der Verbondenen heeft geschaard, heeft zij van haren kant den oorlog aan Boemenië verklaard. Ziehier den inhoud van een telegram dat te Genève werd ontvangen: « Daar Boemenië het verdrag onder-teekend met Oostenrijk-Hongarije en Duitschland heeft verbroken en aan een der aan Duitschland verbondene staten den oorlog heeft verklaard, heeft de Duitsche minister te Boekarest bevèl : ontvangen van zijn pasporten te vragen en aan de Boemeensche regeering te la-i ten weten dat Duitschland zich voortaan met Roemeç-n in staat van oorlog achi. Laatste berichten van den nacht ■i i ■« wnj «W «r Vf' JSm éUk * Jk W "«Sa» <3 belgisch legerbericht t 29 Augustus t Wederzijds bombardement, met mid- I delmatige hevigheid op verscheidene \ punten van ons fropt. \ Ten noorden van Diksmuide, op de boorden van den IJzer, had tegen den c avond een granaatgevecht plaats- Groote artilleriebedrijvigheid op dat front. FRANSCH LEGERBERICHT \ 29 Augustus, 15 uur. - Onze troepen hebben gisteren tegen c den avond, ten zuid-oosten van Thiau- *■ mont, een kleine'aanval gedaan. Zij zijn J een weirsig vooruiîgegaan en hebben een j veertigtal krijgsgevangenen gesrtaakt. { Bond 21 uur hebben de Duitschers £ iwee aanvallen ondernomen : een tegen c het dorp Fleury, de andere tegen onze stellingen gelegen langs de weg die naar ! het fort van Vaux loopt. Deze aanvallen hadden geen ander gevolg, dan aan den vijand zware verliezen te veroorzaken. } Wederzijdsche artillerie-bedrijvigheid £ op het overige van het front. c FRANSGH LEGERBERICHT 29 Augutus, 29 uur Niets belangrijks te melden op ons front. Het slecht weder heeft op het 2 grootste gedeelte van ons front de krijgs- c ondernemingen gehinderd. i BRSTSCH LEGERBERICHT ^ 29 Augustus, 14 u. 50 Het weder is steeds ongunstig en heeft ^ gedurende de laatste verloopen 24 uren r onze ondernemingen gestoord. Wij on- t dernamen eenige gewestelijke granaat-aanvallen die ons ten westen van Guil- lemont en Ginchy toelieten onze stellin- | gen te versterken. Een weinig meer t noordwaarts, tusschen het Delville- 1 ■ bosch en het Foureaux-bosch hebben t ; wij den vijand eenigen grond ontno- t men. 1 Ten zuid-oosten van Thiepval gingen wij ook vooruit en maakten er machine- ( geweren buit. , Gedurende deze ondernemingen de- j aeu 'tvij ëéiiigë krijgogevaiigerien, \fa&r- j : van het getal nog niet juist bepaald is. De Duitschers deden een vruchteioo- j ze aanval ten zuiden van Arras. Onze - artillerie heeft de Duitsche lijnen tusschen Nieuw-Capelle en het Grenier-bosch (ten zuiden van Armentières) be- | schoten. Op het overige van het front, gewo- ' i ne granaat- en mortier-bedrijvigheid. l BR1TSCH LEGERBERICHT 29 Augustus, 21 uur 30. ! Buiten de gewone granaatgevechten 1 , heeft er slechts een voetvolk-aanval l plaats gehad. De vijand was tôt aan on-t ze loopgraven genaderd, nabij de Molen van Pozières en werd oogenblikkelijk afgeslagen, na zeven man verloren te j hebben. s Hevige onweêren hebben de verrich- ■ tingen vermoeilijkt ; de artillerie was ; nochtans bedrijvig; de Duitschers heb- » ben dezen avond hevig het Delville- , - bosch beschoten en in den namiddag de ■ omstreke nvan den Molen van Pozières, alsook het bosch van Authuille en ; . Thiepval. De artillerie was ook wederzijdsch bedrijvig, nabij de Hohenzollernschans,' ' tegenover Guinchy en Givenchy en den vooruitsprong van Ieperen. 20 krijgsgevangenen werden gemaakt ' in de laatste 24 uren. Dit brengt het to-taal onzer krijgsgevangenen, gemaakt vanaf 1 Juli tôt 266 officieren, 15,203 ' manschappen, waarbij moeten gevoegd worden 86 kanonnen, 166 machinegewe-ren en een talrijk materiaal. I DE LUCHT-GORLQG 1 Gisteren, in den loop der verscheidene gevechten, werden twee vijandelijke < vligtuigen vernietigd en twee andere zwaar beschadigd. Twee der onzen zijn l niet weergekeerd. OP HET FRONT VAN SALONIKI 28 Augustus. . BRITSCH LEGERBERICHT Onze schutterij heeft de vijandelijke ! batterijen die onze stellingen van het Doiran-front beschoten, tôt zwijgen gebracht.De Bulgaren hebben Mékès, op de Stroema beschoten. Een vijandelijke ■ troep werd ien noord-oosten van Komar-t j an uiteengedreven. [Komarjan, op de Stroema, ligt ten . westen van Sérès tegen het Tachynos-1 meer], 1 1 OOSTERSCH LEGERBERICHT 29 Augustus Niets te melden op het front der i Stroema. ' : ! Hevige artilleriebedrijvigheid in de j gewesten van Doiran en op de boorden 3 van de Vardar, waar wij het vliegtuig-park van Mrzenci (westelijk van het Doiran-meer) hebben vernield. 1 Onze troepen gaan steeds vooruit in - de richting van Ljumnica. Het Serviscn leger ging gisteren goed J vooruit in de richting van Vetrenik en sloeg hevige Bulgaarscbe aanvallen af ;egen heuvel 1506 (noord-westelijk van let Ostrovo-meer) en meer zuidelijk. Eenige krijgsgevangenen, waaronder verscheidene officieren bleven in onza landen. De Bulgaarsche. legerberichten mel-ien steeds zoogezegde veroveringen aaa le twee vleugels, van eenen kant langs ie zee en van de ander kant ten zuiden ran Koritza (zuid-westen van Florina). De waarheid is dat sedert het begin der gevechten de Bulgaren slechts het Grieksch grondgebied hebben bezet dat niet verdedigd was, terwijl aan den wes-telijken oever van het Ostrovo-meer de linkervleugel van het Servisch leger al de vijandelijke aanvallen heeft afgesla-j | gen, de Bulgaren groote verliezen vej'-oorzakende.RUSSISCH LEGERBERICHT 28 Augustus.. Westelijk front. — Op 26 Augustus/ hebben vijandelijke groepen in de streek gelegen ten noorden van het meer Kol-dytschef, onze stellingen aangevallen., Ons geschut heeft hen gedwongen naar hunne loopgraven terug te keeren. Op de boorden der rivier Chara ten zuiden van den ijzerenweg Baranovit-chi-Louninctz hebben 2 Duitsche batal-jons onze voorposten aangevallen die zich op den wester-oever der rivier be-vonden. De vijand werd teruggeslagen. Op den Stokhod ten zuiden van het gehucht Stobykhva hebben onze verken-ners een Oostenrijksche post omsingeld en hem gedeeltelijk gevangen genomen. In het gewest van den Dniester, noor-delijk van Mariampol, hebben onze troepen een klein bosch ten oosten van het dôrp Deleiouf veroverd. Zij hebben er zich ingericht; 37 soldaten, 1 officier en 2 ^machinegeweren bleven in onze handen. Kaukasus front. — Op het front gaan-de van het Van-meer tôt Kighy duren de gevechten voort. Na den vijand te heb- K'ii - •» i1 h H.I .•> ■-■ i>1 ' 11 —mamm den linker-oever der rivier Mastla-Da- — rassi, bij-rivier van den Euphrate, hebben wij dit water overgesteken, niet vei van het dorp Nourik. Ten noorden van Bitlis hebben wij na een tegen-aanval den vijand naar hel zuiden verjaagd. Wij hebben 11 officieren en 200 soldaten gevangen genomen. Drie machinegeweren werden veroverd.In de richting van Mossoul in de om-streken van Neri en Sakkyz. zitten wij den vijand op de hielen. RUSSISCH LEGERBERICHT 28 Augustus, 's avonds. Geen verandering, noch in het WeS' ten, noch in den Kaukasus. ITALIAANSCH LEGERBERICHT 28 Augustus, Op het front van Trentin heeft de vijand lichte aanvallen ondernomen tegen onze stellingen der Fargorida (Adamel-lo)-vallei, op de vlakten van den Zebio-berg (Asiago hoogvlakte), in het gewest Fassa (Avisio) en in de Vistende (Hoo-ge-Piave)-vallei.De aanval op den berg Zebio wa3 voorafgegaan door stikgaswolken, die • dank aan onze maskers geen uitwerksel hadden. Langs aile kanten terug geslagen, had de vijand zware verliezen. Eenige krijgsgevangenen bleven in onze macht. [De kleine Targorida-vallei strekt zich uit van het ijsmeer van Adamello tôt den waterval di Genova; deze van Vis-dende begint aan de grens van Carnie, ten westen van Peralba, en zakt af in de richting ien noorden van San-Stefa-no op de Piave]. In de Hooge-Boite hevige vijandelijke artillerie-bedrijvigheid. In de Gorizia-streek op den Carso traag maar aanhoudend vijandelijk geschut op de buitenwijken der stad, de bruggen van den Isonzo en de Vallone-lijn.Wij hebben het vijandelijk geschut met kracht beantwoord. De Oostenrijksche verdedigings-inrichtingen werden vooral gehinderd. " O-O» i ...i ■ ■'/ DE ONTWAKING VAN GRIEKENLAND De Koning van Griekenland heeft generaal Dousmanis, en kolonel Metaxas, overste en onder-overste van den Stai ontslagen van hun beroep. Generaal Moschopoulos die het 3e le-gerkorps beveelt en die nooit zijne vriendschap voor de Bondgenooten heeft verborgen, wordt tôt overste van den algemeenen staf benoemd. Generaal Dousmanis bekomt een ver-lof, op aanvraag, van 45 dagen; kolonel Metaxas wordt bestuurder der school voor kapiteinen. Deze beslissingen zijn van groot be-lang en hebben groote opschudding tQy weeg gebracht in Athene. 2de JAARGANG, N. 338 /f FRÂNMIJK EN AÂÎf EET M: / ïjffflTïffî PER MMfflK (ELDEKSÎO CENTIEK) Woensaag,30 Augusfus 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes