Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1429 0
14 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 14 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 25 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ww76t0jb6v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3de JAARCANI i, Nr 73É WOENSSAG, rï\ NOVEMBER 1917; HET VADERLAND Kleine aankondigingên : 1 fr. peî- regel Groote id. bij overeenkofnst Dienstaanbiedingeri ! \oot gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN COETHEM. Directeur Eet nommer i 5 centiem (Front en Frankrijk)» 10 centiem (andere landen). Par maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. KrurplnnH 2 sh- Holland 1 eld. 25. Elders 3.00 fr« ACTIVISME ■ ! o c" i ■ ■ « EERST BELGIE, DU OE VREEMDEHI Onze lëzeïs hôflnnerefl zich met hôe-Veel onpartijdigheid, met hoeveel onbe-Vangenheid wij dé betreureflsiVaardige afvalligheid hebben beoordeeld en vér-ooMeêld van enkele Vlamingen die den zoôgénaaffldéfi « Ràâd van Vlaanderen» fetichtten. Wij blijven bij ons oordeel, zonder te m al en van het gebeuzel van <ie elf naamlooze briefschrijveA en van een twaalfden Viaamschonkundigen apostel, die ons, sedert' het oprichten van « Het Vaderîand » iîl den ban sloe-gen van hun onvruchtbaar Soviet. Wij blijven bij ons oordeel. Want •Vat wij vroeger sehreven .wordt met <ien tijd niet minder waar ; een soî-daat, die lange, lange maanden door, eijn gezondheid en zijn leven waagt in het slij'k van den IJzer, wordt, wegens een licht vergrijp zelfs, zeer streng ge-straft. Met recht en reden, wijl ook een licht vergrijp den dood kan kosten van honderden mannen. En wij beslo-ten eruit dat men op zijn minst een gelijke strengheid moest toepassen op welgehuisde, flirik gevoede, vetbe-4aald© burgers, die met voile bewust-zijn en met voorbedachten rade ons land overleveren aan den vijand. In ons nummer van Maandag 12 No-vember ,meldden wij — en talrijke Belgische en Fransche bladen namen hei Van ons over — dat enkele Walen, sa .menspannend met het Duitsch bewinc in België, een « Raad van Wallonië i op touw zetten, om in Wallonië het .zelfde vérderfelijk werk te verrichten dat de « Raad van Vlaanderen » ir «Vlaanderen verricht. Wij steken het onder stoelen noch Onder banken. Het misdrijf van deze Waalsche activisten komt ons voor als erger, als onbegrijpelij'ker dan het misdrijf der Vlaamsche activisten. Niets inderdaad, noch een schijn van rasverwantechap, noch een schijn van taalgemeenschap, noch een schijn van kultureele gelijkenis, kan als een scha-duw van verontschuldiging, van ver-schooning gelden voor dit gemeen ge-konkel van Wallinganten met panger-fnanisteft.Wij mogen dus, met voile recM, me) voile reden, voor deze activisten een fetraf eischen die voor het minst de ! straf in strengheid evenaart, welke wij, Vanaf den eersten dag, voor de Vlaam-6che activisten eischten. Wij willen van geen enkel activisme Weten, het weze Vlaamsch of Waalsch, dat de belangen dient van den vreemde, wie ook die vreemde weze. Wïj willen geen activisme ,tenzij datgene dat de belangen van de Belgische natie ver-'dedigt, handhaaft, bevordert. En dit in de ruimste mate mogelijk, met de hoog-ete eerzucht mogelijk, met de grootste standvastigheid mogelijk. En dit zonder ons er om te bekreunen welke na-tiën ook wij in die richting, op onzen weg, in onzen weg kunnen vinden. België is op de wereld het bestgele-gen land om zijn bewoners tôt een groot volk te maken. Om die reden is het dat Duitschland ongehoorde moeite inspant om België te behouden. Om die reden is het dat Frankrijk en Engeland ongehoorde moeite inspannen opdat Duitschland België niet behoude. De vermaarde Italiaansche geschied-.Echrijver, Guglielmo Ferrera noemde ons land met zijn waren naam, toen hij Bprak over ? België, den sleutel van de | wereld ». Het Belgisch volk heeft al wat het moet hebben om in het Westen, om in I Europa, om in de wereld een groote roi te speleai. Het Belgisch volk is Vrucht-baar, het is sterk, het is schrander en spitsvondig, het is krachtdadig en standvastig.Wijl het Vlaamsch spreekt. komt het g&makkelljk in voeling mel al de Germaansche natiën, met Holland, Engeland, de Vereenigde Staten, Canada, Duitschland en de Scandinaafsche I , landen. Wijl het? Fransch spreekt komt het gemakkelijk in voeling met al de | Latijnsche natiën,met Italië, Frankrijk, i Spanje, Portugal, Brazilië, met gansch u Zuid-Amerika.Die taalveirsicheidenheid, i Wel verre van aan het Belgiscji volk te I . schaden, zou het, in de ruimste mate. | mweten dienen in den wedijver, in den ^hijd tusschen de natiën. , Het Belgisch volk is niet alleer vruchtbaar, r,terk, schrander en spits-vondig, krachtdadig en standvastig Het heeft een diep gevoel, een grooter aanleg voor kunst. Met de Italiaanscht school is zijne schilderssohool de eerstc op de Wereld. Zijn bouwmeesters win-nen het zonder moeite op de bouwmeesters van de andere natiën. Verschei-jlene onderzijne toonkundigendwinser; !- de bewondering a! Vân Diiitschlând, de j •- bakermat dôr mtiziek. Van Beethoven, e de ontsterfelijke Van Beethoven werd •- geboren, uit Antwërpsche ouders en de n grootste critici zijn het eens met Ro-» main Rolland, — den Franschen schfij-[, vei dien zijn talent niet redde van het n onziiiverâte activisme in Duitschlands n VOordael — om juist in Beeihovetis n Vlaamsche nationaliteit het kar&kteris-a ttiek te vinden van zijn groot genie. 1 Met dergelijke gave<n kan het Belgisch volk grootsch opvutten en op zijn t best verweze'tttlijken wat het opvat. !t Heeft het Congo niet ingericht, Gongo, - taichtigmaal zoo uitgebreid als het moe-■, der land, in het hartje van het geheirn-n zinnigste vasteland, ondanks het vitten s en plagen der groote Mogendhedan, on- danks de barreelen door een baatzuch-k tige vreemde politiek voOf den Congo-n -troom opgeworpen gelijk voor onze >- Scheide ? n s Om groote dingen te verweizeflUijken n behoeft het Belgisch volk niets dan lei-!- ding, lijk aile volke<ren die noodig heb-ben, leid'ing door 6®ti enkel,'^erfedijk, s verantwoordelijk, gebiedend hoofd. En wij begrijpen niet dat waar der->- gelijke toekomst mogedijk is en waar-1- achijnlijk, een verstandig en eerlijk it lielg onze bedrijviglieid kan onderleg-i- gen aan de bedrijvigheid van vreemde d volkeren. » Het is voor Vlaanderen da.t de Vla-t- mingen moeten leven en 't is voor Bel-i. gic dat Vlaanderen moet leven. Want n zonder een machtig Vlaanderen is een Vlaming niet machtig en in een zwak h België kan Vlaanderen slechts ?wak e zijn. r Het is voor Wallonië dat de Walen it moeten leven en 't is voor België dat i. Wallonië moet leven. Want zonder een n machtig Wallonië is >een Waal niet' n machtig en in een zwak België kail n Wallonië slechts zwak zijn. i- Het besluit komt van ïelf en dringt *- zich zelven op. Noch passie, noch voor-î- fiordeel, noch kameraadschap noch om *- het even welk opportunisme oefenen invloed uit op ons oordeel. Ons oordeel st is gegrond op de koele gezonde rede. n Het activisme, of het Waalsch weze e of Vlaamsdh, indien he.t zich ten dien-, ste van de vreemden stelt, kan en- - kel voortkomen van mannen die ofwfel frek, ofv/el begoocheld, ofwel verkocht e zijn. , En de natie heeft den plioht, tegen-, over zich zelf, tegenover de rechlvaar-i digheid, op de doelmati^ste wijze het e drijven te onderdrukke.n van die gek-ken, die begoochelden, die verkochten. i Daar is maar één activisme, daar kan - maar één activisme bestaan, het acti-e visme namelijk dat de rechteîi verde- - digt. de krachten vermeerdert, deri toe- - stand verbetert, de glorie doet aan-1 groeien van de Belgische Natie. En voor dat activisme zijn reeds dui- - zenden, Vlamingen- en Walen, géval-1 len. Voor dat activisme staan nog dui-s zenden in de weer, op den IJzer en in e Airika. LEO VAN COETHEM. e -vmiv ■ - ■■ 1 !N ENGELAND ' M1N1STERIE VAN LUCHTVAARTI e Londen, 13 November. — De Kamer j der gemeenten is thans bezig het wets- 2 ontwerp te onderzoeken voor het vor-men van een ministerie van luchtvaart. t M. Baird, die bestuurder is van den i vliegdienst en partijganger is van der-1 gelijke instelling, heeft vastgesteld dat ,- het leger en de zeedienst aan deze nieu-i we afdeeling van het ministerie hunne i aanvragen zouden zenden. Daar zouden . de leden van dit ministerie zich bezig it houden met de inrichting van het per-:, soneel -van den vliegdienst, alsook van het onderhoud der manschappen, en e het vervaardigen van vliegtuigen. .t Het nieuw ministerie zou insgelijks e al de noodiga maatregqJcn nemen om de verdediging van hetland te verze-h keren en het offensief voor te bereiden te lande en op zee. e ÎVSAATRECELEN VOOR DEN î, VERKOOP VAN KLEEDEREN n M. Charles Sykes, bestuurder van de inrichtijigen voor het bewerken van n wol ,heeft vastgesteld dat goed laken 3" niet meer dan 8 frank den me^er zal >• kosten. De kleederen zullen vaste prij-n zen hebben, namelijk 60 tôt 65 frank « voor een manskostuum. Men zal insgelijks stoffen vervaardi-i- gen voor kinderkostumen; voor kleine r- jongens zouden deze 27 tôt 28 frank i- kosten; voor jongelingen 38 tôt 40 fr., n fin voor heeren, 50 frank. DE TOESTAM© IM RUSÏiAH© Is Kerensky overwimaar' ' , I wvvvi —— i Âkelige lotshnd k Pelrograd en le Moskou Naar het blijkt is Kerënsky als ovef-Winnaar te Petrograd teruggekeerd. Een snelberioht uit Londen meldt, dat de Rhssische generaal zijn overWin-ning aangekondigd heeft aan een lid van het Parlement. Het gevecht duuft echter voort. De troepén, die Petrograd bezet hielden, hebben, naar het schijnt, niet veel bij -val behaald. Zij hadden te vechten te-gen machtige troepen. Er waren 800 dooden. De maximalisten zijn niet meer mees-ter over de telegraaf. De toestand is er zeer ernstig. Er is geen voedsel meer; het wedey is guur en binnen enkele dagen zal er algemeen gebrek zijn. Terwijl de maximalisten aangevallen werden te Petrograd ,leverden zij een bloedig gevecht te Moskou tegen de troepen, die verkleefd bleven aan de partijen van de voorloopige regeering. Zij werden in den beginne achteruit-gedrevsn, daarna omsingeld in het oud paleis ^an den goeverneur, alsook in de Opéra en het Hôtel Métropole; zij kunnen niets anders doen dan zich overge-ven. Het lot dat hun te wachten staat is klaarblijkend. Te Moskou heeft het bloed insgelijks gevloeid. Men spreekt van 700 dooden. De leden van de Fransche kolonie zijn gelukkiglijk ongedeerd gebleven. Er werd te Petrograd een bijzonder cômi-teit gesticht ten einde den toestand van de inwonefs te verbeteren. Er .^rijpen gevechten plaats in de straten tusschen de troepen van Kerensky en de maximalisten. De beide legers verwachten hulptroe-pen; de troepen van Kerensky langs den ijzerenweg van Krasnoie-Selo, die door kozakken bjîwaakt wordt, onder het bevel van Krasnow;, de maximalisten verwachten hulptroepen uit het garni-zoen van Revel. DE VREDE DER MAXSMAL5STEN DOOR DUITSCHLAND VOCREEREïD Londen, 13 November. — Vooraleer de huidige gebeurtenissen in Rusland plaats grepen, werd er een vergadering gehouden te Kopenhagen,- van Duitsche agenten en Leninisten. Tijdens deze vergadering werd de wapenstilstand besloten. Men stelde er ter s tond een handelsvedrag op dat ha den wapenstilstand in voege zou ge-bracht worden, ten einde aan Duitschland tee te laten bevoorrading binnen le voeren uit Rusland ! DE SOVIETS SGHEJDEN Z5CH VAN DE MAXIMALISTEN Petrograd, 13 November. — Volgens het Russisch dagblad « Novia Jizu », heeft het middencomiteit der Soviets een regeering gevormd, waaruit de maximalisten gesloten werden. BEVEL WORDT GEGEVEN OM DE OPRUIERS AAN TE HOUDEN Petrograd, 13 November. —- Het « Stockholm Dagblad » heeft een be-richt ontvangen waaruit blijkt, dai Kerensky bevolen heeft dat de maxima-listische leiders van den opstand zouden aangehouden' worden. Hij heeft alom commi3arissen ge-stuurd ten einde de verzekering te hebben over de rechtschapenheid der troepen.KERENSKY VERZOEND MET KORNILOFF Petrograd, 13 November. — Het leger van Kerensky, dat, naar het schijnt zich verzoend heeft met Korniloff, zou uit niet min dan 140,000 man bestaan, EENE VROUW MÎNISTER De maximalisten hadden besloten een portefeuil1#! aan mevrouw Gollontai te bieden, zoodra deze uit het gevang zou komen. , . DE MUITERS HEBBEN HET WINTERPALEIS CEPLUNDERD Petrograd, 13 November. — Hei Winterpaleis van Petrograd werd ge-plunderd ; de Gobelin-tapijten en hei porcelein van Sèvres zijn er uit ver-dwenen. OP MET WESTERFHOHT wm- > Vijinâelijke aederkag k Reims De Britsche en de Fransche berich-ten van 12 November melden heel wei-nig nieuws. Zij kondigen alleenlijk aan dat er tamelijk hevige artillerie-bedrij-vigheid plaats geg'repeD-ieeft in Lotha-ringen, ten noorden van Chemin des Dames, en ten noord-oosten van Yper. Niettegenstaande het ongunstig we-der hebben de Britsche vliegers tezaam met de artillerie goed werk geleverd. Het « Flying Corps » geeft de verzekering door deze verichtingen, dat de betrekkelijke kalmte, die thans heerscht, slechts van korten duur zal zijn, én dat onze bondgenooten er nog geenszins aan denken hun werk te sta-ken om hun winterkwartier iè nemen op het westerfront. FRANSGH LECERBERtCHT VAN DEN NAMIDDAC In de streek, ten noord-westen en ten oosten van Reims, hebben de Duitsehers talrijke geringe aanvaiien ondernomen, die geen uitsiag bekwamen. De nacht was alom echter ka!m. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Het Britseh legerbericht mçldt, dat, tijdens een aanval, die gister plaats greep, ten zuid-oosten van Nieuwpoort, de Belgen eenige Duitsehers gedood hebben; er werden insgelijks gevange-nen genomen. Een Duitsche aanval, ten zuid-oosten van Armentières, werd afgeslagen door het Britsch vuur. Er greep een hevige artillerïé-bedrïj-vigheid plalats ten noord-oosten van Yper. HOE HET CELEGEN IS ROND RAMSCAPELLE Wanneer men de baan van Oostende verlaten heeft in de richting van Rams-capelle-Tervyse, is men onder den in-druk dat men nabij het oorlogsterrein is. Op twee of drie kilometers van Nieuwpoort, waar de Britten post vat ten, en dat door de Duitsehers bescho-ten wordt, en waar de machiengewe ren voortdurend aan 't beschieten zijn is het uitzicht akelig; men ziet ei slechts vernietiging; de puinen van Bamscapelle, dat vroegertijds een bloeiend dorp was van eenige duizen-den inwoners, is thans niets meer dan een kerkhof. Dicht daarbij is de lijn van het Belgisch leger, loopende in dezelfde richting van het kanaal van Veurne en den ijzerenweg van'Diksmuiden. Achter de aardhoopen, die men daar ontmoet. zijn de troepen van koning Albert ver-scholen.De soldaten leven daar als holbewo-ners, in woonsten, die zij zich zoo goed mogelijk ingericht hebben. De Duitsche artillerie is in die streek niet of weinig bedrijvig. De boomen zijn er dor geworden. In die streek houden de soldaten zich sterk ge-schoord om den vijand te beletten erin binnen te dringen. — ■■ imtv» — I I ■ m Wat een Duitsch generaai denkt over het einde van den oorlog Amsterdam, 13 November Generaai Ardenne die zich thans m België bevindt meldt in het « Berliner Tage-blatt » : « Terwijl de bijval der Duitsehers groot is op het Italiaansch front, hebben de soldaten; die op het westerfront vechten, de vaste meening opgevat dat het einde van den wereld-oorlog zal plaats grijpen op dit frbnt ten gevolge van een hevig gevecht tegen het Britsch leger. Aldus denken de Duitsehers, doch de tijd zal wel leeren dat zij dolen. Em luchtraid m fltitineritén i Antwerpen scheen de geweldigB eerstt: oorlogsmaaruden zoo ver van der krijg, Men had nu een stadscommaji-dantur, een havenGommandantur een pasbùreau en nog zooveel andero militaire bureelen ; e.r kwamen en ginger soldaten, nu jonge dan onde, de ont Voeflng woedde, maar toch het slagvelc y Vctnwaar men nu en dan buiten de 3 stadspoorten het kanon hoorde, scheer zûo oneindig ver en 't was of het étap 2 pengebied, dat daar over Boom of Sint r Nikolaas begon, een vreemdt land ge i worpen was. Maar eensklaps, den laat - sien Zondag va,n October heeft de . Scheldestad wear aan don lijve gevoeld j dat ze in 't ooiriogsland ligt. 't Was weer een dier lange vervelen Zondag en geweest, want 't is tries tig en doodsch in de uitgesitorven stac 5 met haar verlaten dokkesn en kaden er 3 de stille rivi&r. 't Had pas negen uuï > geslagen en Antwerpen ging reeds tea ' ru?te, toen eensklaps HEVIGE SLAGEN KLONKEN en ailes schokte en daverde. « Dat is op 't Zuid ! » zoo klonk he! \ en de menschen liepen de straten op ' Was het een ontploffing of een vlieger " aanval ? De bewoners van het volkrijke Zuid kwartier hadden al spotédig een a.nt woord op die vraag. Een gloed veirlicht te de wij k-tusschen de Zuidstatie en de Brederodestraa t. Duitsohe soldaten, politie en* brand weer rukten uit en fionderden menschen liepen te samen. De Montignyslraat tusschen de Brus : selsche en de Brederodestraat werd af gezet. Daar sloegen vlammen op. 't Wa 1 ren bemmen geweest-en in de straa ' was de gasîeiding getroffen en daar 1 door brand ontstaan. Maar ook steenen ' pannen, ruiten kletterden en ratelder neetf en men hoorde geschreeuw én ge kerm van gewonden. Brandweer en po a litie vingen het reddingswerk aan, do cl " eensklaps klonken. NIEUWE HEVIGE SLAGEN S nu in een andere richting, en aan ' ) Zuid vroeg men zich af,^waar er than; , weer bommen mochten vallen. Zoo ver keeirde men aan den noordkant nog ir " 't, onzekere omtrent 't gebeu;rde op he Zuid, toen er daar een vreeselijke rami plaats greep. » BOMMEN VIELEN OP DE ST-PAU LUSPLAATS, IN DE OUDEMAN-STRAAT EN SCHSPPERKA-PELSTRÂATOok hier 't gekraak van daken, ' neerploffen van pannen en steenen, he 5 klettsren van ruiten en nood- en angst ) kreten, hulpgeroep, banig geschrei, ool hier brandweer en politie, die haasti; kwam toesnellen. 't Was in het volk ^ rijke SCHIPPERSKWARTIER dé wijk bji de haven én de kaden, waar in vredéstijd de zeelui vermaâk zoeh-ten bij tingelende piano's en brullendé orgels, in de helverlichte heirbergèn en danSzalefl, maar waar ook in oude hui-zen, gelijk in reusachtige kazernen, dokwérkers, matrozen, gamalenvis^ schérs en rivierschippers wôonden, itt hun «nge kamer opgehoopt. Ook hier moesten agenten het opd'ringenrie vôlk! op een afstand houden en dû brand-weermannen gevaarlijke plaatsen mel vrankelende muren, neerhangende bal-1 ken, afsluiten en 't redjddngswerk verrichten, want onder het puàn moesten veôi stôrvenden en gewonden liggen. De gehêale stad was nu in beroerinj^ maar nog grooter zou deze worden. OPNIEUW ZWARE SLAGEN en ditmaal van verschillendo zijden. Bommen vielen weer in 't Zuiden en insgelijks in de pelikaanstraat bij de Middenstatie, waar zich dezelfde too-neelen alspeeleien. 't Was om aile kalmte te verliezen, doch de magistraten ea hun personeel traden flink op en trecht-ten den toestand meester te worden. Omstre.eks elf uur schudde en schoK-te de stad weer en bommen vielen ditmaal in het Damkwartier, aan 't noor-delijk einde van Antwerpen, daar zich nog eens dezelfde tooneelen herhaal-dien.VUER WIJKEN i '"/ij n dus bestookt geworden en daaruit zou men de doelpunten der vliegers kunnen afleiden. Dei bommen in die Montigny- en Jozef Liesstraat moeten bestemd geweest zijn voor de Zuidstatie, aan het einde der Zuiderlei. Die van de Sint-Paulusplaats voor de Fal-' conkazeirne, die in de Pelikaanstraat voor de Middenstatie, aan het begin der Keyzeirleii en bij den Dierentuin en die van 't Damkwartier voor de Damstatie, aan de lijn naar Holland en met ver-takkingen naar de haven. Er was groote militaire1 drufcte t» , Antwerpen en er bevonden zich veel . troepen in de stad. De aanvaiien duur-den van negen tôt elf uur met tus-schenpoozen van twintig à dertig mi-i nuten. Deerlijk gehavend zijn het socialis-tisch koffiehuis in de Montignystraat, > het café De Grot en de Diamantclub in de Pelikaanstraat. Veel huizen werden vernield of geteisterd in de OudemaiT straat en de Lange Schipperskapel-l straat. Hier brak brand uit alsook in de l Montigny^ en de Pelikaanstraat. Er zijn bommen gevallen tôt bij Merxem. ; Veel nadere bijzonderheden moet : men nog af wachten, want 't onderzœk! - en 't opruimen van 't puin is nog in. vollen gang. («Tel.»). NIEUWS UIT BEZET BELGIE BOOR HET LAND AAN DEN DRAAD GEDOOD Wij vernemen de dood van een onzer dapperen, die uit België ontvlucht om zich bij zijn makkers aan het front te voegen, als slachtoffer van het levend eiraad is gevallen, op het oogenblik dat hij over de grens trok. Hij heet De Cos-ter en is de zoon van den Brusselschen volksvertegenv/oordiger. Deze held, een jongeling, van nauwe-lijks 18 jaar, hoopte zich bij zij;n drie broeders te voegen die, sedert het begin van den oorlog, in onze rangea strijden. Dit werd hem helaas ontzegd, doch zijn offer is er niet minder roem-rijk om. DE DUITSCHERS AAN 'T WERK Bergen. — In de laatste helft van October werden al de wollen matrassen weggehaald en door zeegrasmatrassen vervangen. Sinds den 2 October is het etappengebied van Bergen gesloten en moet in elke woning een bed voor een militair gereed staan. Chatelet. — De Duitsehers bouwen hier eene kopstatie. Ongeveer 350 arbei-ders zijn bezig aan het leggen van spoorstaven. Lessen. — Rond 25 Juli 1917, zijn 600 ontvoerden van Lessen uit Duitschland naar het kamp te Baschamps (nabij Maubeuge) toegekomen.Daar werd hun een verlof beloofd, van enkele dagen, zoo zij wilden eene vrijwillige arbeids-overeenkomst teekenen. Een dertigt-ïl stemden daarin toe, daar dit aanbod al te verlokkend was, na al het varduwrd leed. De overigen werden dadelijk in kolonne's van 100 tôt 150 man naar het front opgebracht, om daar aan eie loop-graven te arbeiden. Verviers. — Verscheidene agenten der hulp-politie werden afgezet door da overheid om geweigerd te hebben zicrl te- leenen tôt de opeisching van matrassen in de huizen. aServe. — De Duitsehers hebben in de siroopfabrieken al het koper aangesla-gen; eene fabriek werd onlangs door y een brand geheel vernield. De heer Fer-nant Lambert, zoon -van een bekend handelaar uit Herve, werd onlangs na een twist met een Duitscher gefusil-jeerd; h?j werd zonder vonnis terecht gesteld. H entai.-— Het gemeentebestuur heeft een gemeentekeuken ingericht, waar dagelijks lekkere soep uitgedeeld wordt, kosteloos aan de onbemiddelde personen, aan de anderen tegen 0 fr. 30 de liter. Zoo vindt men eveneens goed-koope maaltijden tegen 0 fr. 70. WEST- WL&ABSOEREN DIEFSTALLEN TE KORTRIJK (Eigen bericht van « Het Vaderîand ») Dieven zijn binnengedrongen in deiS witgoedwinkel van den heer B., in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Zij drongeri binnen langs den kelder eiie op straat uitgeel't, en plunderden dezen geheel en al waarna zij ook den winkel leeg-stalen. Er werd voor meer dan 20,000 frank ontvreemd. Een neerstig onder-zœk deed echter de meeste ont vreemde voorwerpen bij eene huiszoeking bij den genaamde V,, in de Fabriekstraat, onldekken V. en zijn zoon werden bei-den ODsresloten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes