Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1667 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 Maart. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h12v40m44m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VADERLAND IKleine aankondigingen : 1 fr. per regel Gr00te id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-Jcd kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 . LEO VAN GOETHEM, Directeur Het ntnnwer t 5 centieœ (Front en Fraakrijk> 10 centiem (andere Iauden). Per raaand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.2T flr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 2.00 Se. Ihet taylor-stelsel Met standpunt I der Arbeiders ■Dpvolgentlijk zijn in « Het Vader-■ni] » twee artikels over het Taylor-Kisoi versehenen, die ongetwijfeld met fcbelangstelling zullen gelezen ge-l^orden zijn èn door werkgevers èn IAk werknemers. Kjaar dit voor de werklieden eene zeer |ita?ri]'ke kwestie is, wil ik het be-■oeven hier het standpunt der arbei-ILs vast te steilen, met de hoop dat Kderen mijn voorbeeld zouden volgen, Er. ons zoodoende een klaar en gezond K,rp te vormen over dit soort werk-Ky,bijna algemeen in voege in Ame- ■L Taylor-stelsel. dat zijn naam en ■p 0nt;taan te danken heeft aan M fK,or, ingenieur in een der grootste ' Balfabriekem van Amerika, telt vele ■jrstonders maar ook vele tegenstan- Ko voordeelen ervan hebben wij in Kge artikels door Alfa zien onder-Kken. Besohouwen wij nu eens de Bjeelen, want die zijn menigvuldig en ■rdienen ons aller aandacht. ■Op de goedkoopst mogelijke manier, ■et de minst mogelijke kraohtverspil-in den kortst mogelijken tijd de Kajst mogelijk productie verwezenlij-| " In. Dat moet het doelwit zijn van een-Kr vermits dit de welvaart voor ge-Rç Hlheeft van gansch de samenleving. Këne voorwaarde nochtans : dat dit Hzoiolijke gn licharmeUjke verval hoe ■ onze arbeiders niet medebrenge. leid ^Hriiijne bescheiden meening is zulks ijn, ^Kêval met het Taylor-stelsal. Hne grooter voortbrenigst. hoe grwî-«rie »>-: Hoe kleiner voortbrengst, woe het Hrder. Het Taylor-stelsel. zeggen de loei- Mpanders, doet de productif stijg-en 5 in ■jalzoo aan de patroons toe hoogere en$, Kl-;! te betalen, zoodat het ten" slotte ixig- Hgoede komt aan gansch de maat-n zc Kppij. Doch het is ook waar dat de if to niet gestegen zijn in evenredig-zich met de voortbrengst. Door het voor-ieke- ^Bplen van hooger loon," heeft het erpfl ^Blor-stelsel den arbeider al doe>n ge-6lih* Hwat hij maar kon aan krachtin-i. Mining. Zoo werd bij hem een werk-pij.n Hpo verkregen, dat de productie van ioen ^Ipatroon verdubbelde, verdriedub-slag, B)e.Het loon van den arbeidieir is nooit .^Btelfde maat gestegen. Men mag be-laats -^fcdat de loonen, in verhouding met ^■oortbrengst, in Europa hooger staan nf». ■ in Amerika. oof- B?sre het andere, hoe zouden de Ame-dt?e' ^Bnen, goedkooper productens op de ■- brengen dan wij ? Rj spil waarop gansoh het Taylor-, 211, jB zich beweegt, is de onderverdee-»p de jw van het werk. lleen ]Br daartegen is het dat de arbeiders ir en ■zooheftig verzetten. ijnen B plaats dat een schrijnwerker een ïhten ■!' deur maakt/, de meubelmaker een He Mtkast, zullen met het Taylor-os, '' »el diezelfde deur, diezelfde eetkast, post Bnderdeelen door yerscheidene vak-"erdi- Bnen afgemaakt worden. Ieder zal ■jin werk aan vinden. B'isverstaan dat een werkman, die t Is m°rgens tôt 's avonds altijd het- j Ëîi— Ve werk doet, altijd dezelfde bewe-AISB ®fn aitvoert, eene snelheid. een tem-tr« Bal bekomen die nooit zullen bereikt door een werkman die verschil-B bezigheden waarncemt, dus ver-H*:M B'{nde van elkander afwijkende be-'■jgen mœt doen. Vandaar natuur-H - grootere productie. rLi|§ V met altijd hetzelfde stuk te ma-Hjï'rdt er maar een gedeelte van de SB" en van de ledematen in wer-l~ HWWracht. Grootere inspanning dus: Tl Hy^vermoeinis ook, mag men zeg-ft ffl.B , f ze maar plaatselijk. in B Wn"ekwaam werkman, die zijn stuk ; 11 B afroaakt, is fier op zijn arbeid. 'n I |S 'n Z6^ere'n zin' een schepper. Hij e ^ Bp daardoor meer waardigheids-r- M ■ -i nitoefenen van zijn am- B Bfi'lbem Senoegen. H Bir taylor-stelsel wordt dit am-9 B verbrokkeld onder tien of twin-H B die het einddoel van hun 3û Btlllei meer zi®n en dit. volgeps de a HE . van het Taylor-Stel.^!, B K..ns n'et behoeven t« kennen. aie de B B ar fflachinaal, werktuigelijk — m o B &t woord zeer 't ist geko?«n — m B/- vastgestelde tempo w«rk«n. pa "Sa Sdc, 5,?ntneemt natuurlijk aan den :R M I hk ? kunstzin, ail© liefde voor ^ H Bdn^îî-' wordt inder- 1! Bt:'1 "* ,e.^' ^ eentoonig. Moede-m Bti-n 6n ^'îoevolg zedelijk en li--Jjl ]■ ' verval blijven dan niet lang Het Taylor-stelsel belc-t goed geoefen-de, beslagen en ervaren vakinannen te vormen, aangezien de werkman nog maar alleen opgeleid wordt tôt het zoo snel mogelijk uitvoeren van eene onder-geschikte bewegmg van het ambacht. 5 In geval van crisis zal het dien werkman ook zeer moeilijk vallen zich in eene andere plaats te doen aanvaarden, omdat hij maar êén of twee takken van zijn stiel kent. Dat er nog andere bezwaren aan het " Taylor-stelsel verbonden zijn, dat zelfs het boni-stelsel geen ideaal is en dat er wel andere middelen zijn om onze a welvaart na den oorlog te bevorderen, r hoop ik verder bondig aan te toonen... J. BRAECKMAN 5 ECHO'S Huwelijk. — Op 12 Maart laatsleden ^ werd te Fécamp .het huwelijk ingeze-gend van onzen goeden vriend en me-3 dewerker Fritz Francken met mejuffer a Marcella Delonne, van Fécamp. Wij wenschen aan het jonge paar van harte geluk» Na een kortstondig verlof.vertrok Fritz _ Francken weer naar zijn post op het 0 front.Wij hopen dat de omstandigheden 1 hem zullen veroorloven flinik door te werken aan zijn nieuw boek « De over-winnaar » roman uit den wereldoorlog, ' waarop wij onze lezers zoo spoedig mo-Q gehjk zouden willen vergasten. f ♦ ï * * Goedkoop eten voor verlofgangers in ■ Parijis. — Het Tehuis voor den Belgi-sc.he<î soldaat heeft de oprichting onder- I norricn van een spijshuis vqor verlof- • gangere, in het midden van Parijs, rut.' s Mazagran, n. 10, bij den boulevard St- Denis. Ta'/ijk zjn de verlofgangers die eeni-'jge bescheiden spaarcenten lîezitten en "Izich niet in de voorwaarden bevinden ,'o«i het kosteloos onderkomen te ver-^ krijgen, en deze gunst trouwens ook niet aanvragen, maar die gelukkig zouden zijn te Parijs een zindelijk en ver-zorgd spijshuis te vinden, waar zij voor een betrekkelijk geringe somme hun j rnaaltijd zouden kunnen nemen . Het Tehuis heeft gemeend dat het een . soort spijshuis zou kunnen oprichten. . waar de verlofgangers alleen zouden ! toegelaten zijn en waar, dank aan de tusschenkomst van het werk dat het t spijshuis inricht, zij tegen inkoopprijs . een goed verzorgde en degeljke keuken t zouden vinden. i Het spijsfuis voor den verlofganger in de rue Mazagran, n. 10, werd den - 18 1.1. ingehuldigd; van nu af aan heeft 3 het grooten bij val bekomen. Voor een eemformigen prijs van 1 fr. 50 per - rnaaltijd, des middags en des avonds. - worden onze verlofgangers er uitstekend gevoed, dank aan het Tehuis dat voor s de innchting van het lokaal, met eigen personeel, zorgt. 1 Het komiteit heeft er aan gehouden 1 onze Bondgenooten ook de voordeelen van deze nieuwe inrichting te laten ge- • nieten; en al de verlofgangers van al de verbonden natiën worden in het spijs ' huis van de rue Mazagran toegelaten, tenzelfden titel als de onzen, dus tegen 3 1 fr. 50 per rnaaltijd. ■ ii t Roemenië teekent den vrede Amsterdam. — Een telegram uit Boe-karest, den 24 Maart te Berlijn in de ■ Wilhelmstrasse aangekomen, kondigt 8 aan dat het bepaaldelijk vredestrkataat " met Roemenië den 25n af den 26n Maart zou worden onderteekend. M. Marghi-" loman heeft al de voorwaarden door de Middenrijken gesteld, aangenomen. • M. von Kuhlmann zal te Berlijn terug : zijji op het einde dezer week. 1 ■ -4WIW —— —— TWEE MILJOEN - AMERIKANEN e Men seint uit Washington : Generaal é Wood voor dè krijgseommissié van den _ Senaat 6prekôod, heeft v«rklaard dat de _ deskundigsn eenstemmig zijn in het . cordeel dat het Duitsch offensief niet zal n slagen. r Hij begeert dat een leger van 2 mil-•. joen man zoohaast mogelijk naar Euro-pa gezonden worde en dat het effectief j. van dit, leger altijd even groot blijve. vr Daarenboven zouden nog 2 miljoen man rnoeten geoefend worden. DE NIEUWE SOMME-SLAG HET HUiDIGE CEVEGHTSTERREIN NIEUWS UIT BEZET BELGE DOOR HET LAND DE WERKDWANG IN BELC1E De DuiLschei-s leggen in Vlaanderen groote verdedigingswerken aan, waar-aan Belgiache burgers moeten arbeiden. In geheel het land worden tal van man-nen voor deze werken opgeëischt. De verdedigingswerken die in den omtrek van Cachtem door de Duitschers waren gemaakt, worden- thans weer ge-slecht. Meer achterwaarts in de om-streken van Aartseele worden groote werken uitgevoerd. Rond Deyhze wor-. den ook versterkingen aangelegd, even-als rond Lembeke. Onze ongelukkige landgenooten worden met eene ongekemde strengheid be-! handeld. Te Dudzeele, zijn houten ba- ■ rakken opgesteld waar de mannen die weigeren te arbeiden worden opgeslo- 1 ten en aan tal van ontberingen zijn ; blootgesteld. De vorige week werden te B-rugge een 1 groot aan tal johgelingen zonder onder-sche-id van stand of ouderdom aange-" houden en gedwongen aan militaire ! werken te arbeiden. De Duitschers worden met den dag 1 strenger m hun optreden tegen de be-" volking die in feite thans in slavernij • leeft. • „ ANITWERPEN 1 DE BELGISCHE DOUANIERS De Belgische douaniers die nog im-i mer hun dienst uitoefenen in de statie i van Weelde en te Zondereigen, zijn thans door de Duitschers verplaatst naar 1 Turnhouit. Naar het schijnt waren deze douaniers een beletsel voor de smokke-. larij der Duitschers. I ÏSl/àMJiWW NIEUWS UIT LEUVEN Burgerlijke stand van 28 Decemb. 1917 tôt 3 Januari 1918 Geboorten. — Jongens : 3. —r Meisjes : 3. — Doodgeboren : 0. Huwelijksverklaringen : Jos.-Albert Triau, schoenmaker, geb. s en won. te Leuven, Hoornstraat, 18, en ; Jeannette Vranckx, kleermaakster, geb. ; en won. te Leuven, van 't Sestigstraat, ; 39. — Alb.-Em.-Fr.-L. Taeymans, stads-. bediende, won. te Antwerpen, en Jean-> ne-Léopoldine Wanet, zonder beroep, geb. en won. te Leuven, Minderbr.str., r 39. — Guill.-Flor. De Caster, landbou-wer, wed. van Louise-Joséphine-Oct. Smout, geb. te Bierbeek, won. te Parc-Heverlee, en Marie Smeesters, herber-gierster, wed. van Aug. Decremer, geb. te Leuven, er won., Thienschestraat, 402. — Frans Van Bristum, schoenmaker, geb. en won. te Lèuven, Prelaten-straat, 15, en Louise Smets, naaister, geb. en won. te Leuven, zelfde straat, I 15. — J.-B. Florquin, cigarenmaker, 1 geb. en won. te Leuven, Hoornstraat, 10 : en Florentino, Morel, hemdenmaakster, t- Parkstraat, Ui. t Huwelijken : Leop. Plas, paswerker, geb. en won. ■ te Leuven, Fr. Lintsstraat, 192, en Th.-f Henriette Van ryckel, zonder beroep, ■ geb. en won. te Leuven, Thiensche-i straat, 250. — Pierre Ingheis, bakkers- gast, geb .en won. te Leuven, Roland- gang, 3, en Marie-Irma Frederick*, dienstmeid, geb. te O.-L.-V. Thielt, won. te Heverlee, Naamschesteenweg, 157. — Louis-Dés. Rome, cigarenmaker, geb. en won. te Leuven, Paepengang, j en J. Degreef, linnennaaister, geb. en won. te Leuven, Parkstraat, 104. —'Octave-Hubert-Jos. Lefèvre, leeraar, geb. en won. te Leuven, Volkisplaats, 23, en Jeanne-Elis. S(elifet, zonder beroep; geb. en won. te Leuven, Minderbr.str., li, — Aug. Michiels, paswerker, geb. en won. te Leuven, Brusselschestraat, 187, en Marie-Wivine Pauwels, dienstmeid, geb. te St-Pieters-Rhode, won. te Leuven, cSié Beulens. .— Gérard Sergeyn, schrijnwerker, geb. en won. te Leuven, Bogaerdenstraat, 33, en Elise-Gharlotte Gosiaux, strijkster, geb. en won. te Leuven, Bloemenstraat, 16. — Fernand-Ghislain Goeyens, paswerker, geb. en won. te Leuven, Brabançonnestraat, 245, en Lucie-Hortense Delbon, garnier-ster, geb. en won. te Leuven, Vanden-Tympelstraat, 100. Overlijden : Kinderen onder de 12 jaar, 5. — Jongens, 3. — Meisjes, 2. — Mannen, 10. — Vrouwen, 12. J.-B. Boine, 76 jaar, zonder beroep, echt. van Henriette Impens, geb. en won. te Leuven, Parkstraat, 9. — Antoine Costermans, 80 jaar, schrijnwerker, echtg. van Marie Debelva, geb. en • won. te Leuven, Ridderstraat, 57. — J.-1 B. Moreau, 52 jaar, daglooner, echtg. van Marie-Car. Dalghem, geb. en won. ■ te Leuven, Dietschestraat. — Alph.-Jos. Beckers, 72 jaar, zonder beroep, wed. van Mar.-Cath. Vansina, geb. en won. te Leuven, Schapenstraat, 7. — Jean Vermunicbt, 7 9jaar, zonder beroep, wed. van Jos. Nobluez, geb. en won. te Leuven, Fr. Lintstraat, 37. — Fr. De- ' greef, 22 jaar, bediende, geb. en won. te Leuven, Prelatenstraat, 16. — Victor ; Vanderveken, 83 jaar, zonder beroep, wed. van D. Luyckx, geb. te Betecon, won. te Leuven, Brusselschestraat, loi. — Gustave-Marie-Théop. Lambrechts, • 31 jaar, leeraar, geb. te Leuven en won. te Gent. — Jan-Frans Enckels, 66 jaar, . zonder beroep, geb. en won. te Leuven, , Naamschestraat, 82. — Jacques Van - Ryckel, 72 jaar, eigenaar, wed. van ■ Bern. Ons, echtg. van Cath.-Gregoire-, Eleonore Demares, geb. en won. te Leu-, ven, Vlamingenstraat, 40. Cath. Zegers, 65 jaar. zonder beroep, . geb. te Wilsele, won. le Leuven, Zwar- ■ te Zusterstraat, 2 ..— Math. Janssens, • 52 jaar, kloosterzuster, geb. te Meche-. len, won. te Leuven. Brusselschestraat. , 89. — Marie-Cath. Vanderbeucken, 76 • jaar, zonder beroep, wede. van Aug.Van • Cleemput, geb. t» Lenven, er won., , Naamschestraat. 32. — Marie-Thér. S«r-, vranckx, 64 jaar, zonder btro#p, geb. «n . won. te Leuv«n, Brouwerstraat, 428. — ) Hortens# Willama, 13 jaar, zondtr b#-, roen, geb. en won. te Leuven. Glasbla- zerijstraat. 31. — Anne-Cath. Van Aelst, 9? jaar, zondtr bero«p, wed. van Pitrre Hoffmari, geb. en won. tè Leuven. . Naamschestraat, 81. — Anne-Marie Kes- - tens, 63 jaar, naaister, geb. en won. te , Leuven. Klein Beggijnhof. — Celine - Snoeckx, 25 jaar, zonder beroep, geb. te - Hechtel (Limb.) er won.— Julie-Celest. ■ Framont, 88 jaar, zonder beroep, wed. I van Cel. Elis, geb. te Boussu, won. te j_ Leueven, Minckeleerstraat, 71. — Marie | Vandeplas, 20 jaar, zonder beroep, echt. , van Ed. Guilliams, geb. en won. te Leuven, Viscbmarkt, 7. — Marie Montagut, 67 jaar, kloosterzuster, geb. te Bagnes 'Frankrijk), won. te Saint-Quentin (Franikrijk). OOST.VLA 9SOR REfê DE TOESTAND TE DENDERMONDE Evenals in aile plaatsen moeten de mannen van 14 tôt 40 jaar zich regel-datig ter contrôle aanmelden. De Duitsche bezettingstroepen zijn nog al talrijk. De wacht bevindt zich in de zaal van d'en Goeden-mannen-raad.In het huis Dillewijns, Mechelstraat, is een casino ingericht, waar vele solda-ten den dag doorbrengen. In hetzelfde huis bevindt zich de militaire apothekenj. De militaire dokter heeft er ook zijn verbtijf gevestigd. De solda,ten zijn in (de gebouwen der statie çndergebracht. BMSJVJBGO UWE5J& DE DUITSCHERS TE DOORNIJK Op 24 Augustus 1914, kwamen de Duitschers te Doornik toe. Het schepetnoollege en meest al de ge-meemteraadsleden werden aangehou-den. Aan de stad, werd onder bedrei-ging van beschieting en andere wreede straffen een oorlogsbelasting opgeleid • van twee miljoen frank, onder voor-f wendsel, dat burgers aan het gevecht } hadden deelgenomen. In werkelijkheid waa Doornik door eene brigade Fransche « Terri torialen-' s, verdedigd geworden. Gedurende den nacht, werden de bur-?> gemeester, schepen Derickx, en Delrue, r> de gemeenteraadsleden en Bisschop Mgr. Walravens als gjizelaars naar Ath in overgebracht. Het deel der burgerlijke c" overheid. die in de stad bleef, hield zich 3- onmiddellijk bezig om in den zoo moei-'n lijken toestand te verhelpen en het ge-3- vraagde bijeen te brengen. j In den namiddag van 24 Augustus, ,n bracht de geheele bevolking al wat ze in 0 goud, zilver en bankhriefjes bezat, naar j' het stadliuis. Al deze opofferingen hiel-1' i^en niet om den sohandelijken eisch te t' voldœn. te De veirtegenwoordigere der bankhui-i- zen, die der Nationale Bank mbegrepen, 1- beslot&n «Schuldbons» uit te geven tôt ;n een belooj} van twee miljoen frank. *■> Het voorloopig schepencollege besloot r" van zijnentwege, de onmiddellijke uit-fl" betaling in «Schuldbons» van al de waarden door bijzonderen aan de stad Doornik geleend. Dit met de goedkeu-ring der Bankhuizen, die alsdan eene leening aan de stad ope<nde<n. De gijzelaars werden op 29 en 30 . Augustus terug in vrijheid gesteld. Pi !n . a- " r- In het begin der maand October 1910 :n eischte de Duitsche overheid de lijst der •* werkloozen van Doornik om deze te ge-bruiken aan het vliegkamp van Pont-à-n. cihin. De Duitschers hadden nochtans s. verklaard, dat er enkel sprake was van d. werken aan de statie. II ' De lijst werd hun geweigerd door het Ln schepencollege en dien gemeenteraad. ?' Tachtig werklieden, waaronder 47 van Doornik en 33 van Templeuve,- werden . " op «goed-valle het uit» door de Duitschers voor het werk aangeduid, op 7 October. Allen weigerden. Zij werden gevangen genomen en na d'rie dagen weigering, met verschillende gemeenteraadsleden naar Duitschland gevoerd. ' Voor die ongehoorzaamheid werd de r' stad Doornik met eene bœte van 200,000 ' mark gestraft, 20,000 mark voor elken ' dag uitstel der betaling, tôt 1 Januari ;n m- e- rV J" Aan al de spinnerijen van wol, lin-p, nen, katoen alsmede de lèerlooierijen r- werden de grondstoffen ontnomen. De s, ovens van al de metaalfabrieken zijn e- afgebroken en naar Duitschland gezon-t. den. De Duitschers hebben zich inge-richt in verschillende werkhuizen en m doen er w«rken voor hunne rekening, onder hunne bevelen, met strenge r- dwangmaatregelen. tn Sinds Oetoher 1916, hebben de Duit. ~ schers al het koper, den wijn. de ledige flesschen, vruchten, melk, eîeren, bo-s" ter, vlaesch oj^reéischt. De ongelukkige bevolking heeft nog reeht aan 15 gram-re men vleesch per heofd en per week., j' Al de matraswol is aan lagen prijs ; [p aangeslagen. De Duitschers bieden in jP ruil een soort hooi, dat ze zeer duur Ip doen betalen. t. De sterfgetallen in het laatste half-i. jaar van 1917 verdubbelen in aan tal. IN BEZET BELGIE " Niemandsland " aan de grens Nieuwe versterkingen en mWila.'ke drukte. In t begin dezer maand meld-den we hoe de Dmtsohcrs voornemens waren langs de Zeeuwsch-Vlaamsche grens ©on breode strook land af te zon-iloren. Hiermede zijn se nu bogonnen en allertreungste tooneeJon speJen aci» op het Vlaamsch gebtod af. Den tweed® draad, hoe wol niet van electrische lei-ding voorzien, wordt twee honttord mc-ler achter de tegenwoordige ^.wsperri'ng gospannen. Men is daarmee thans bezisr, en wc hebben het nagegaax» van Sas-van-Gent tôt aan de zeekust, dus ten zui-den van de Braakman en iaogs gaheed westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, dat fil ten zuiden van de Nederlandsohe grens* gemeeîlben Philippine, IJzendijke, War terlandkerke, Oostburg, het gehuoht Ba-rakkem, Sint-Kruis, Aardenburg, 51 ui® en Retranchement. Maar ook oostelijk van Sas-vaa-Gent. dus ten zuidea van 't Land \ian Axel en Hulst, zii.n de Duitschers aan hun vernie! ingswerk getogen. Wij mo^em hie» waarlijk van een vemielingswwk spre-ken. Rceds worden vele huizen «R hoé-ven afgebroken, en zetten de beeetteers hun plan door, dan moeten ncqg tal v«a* woningen en boerenplaatsen, waaronder gToote, verdwijnen. De bevojkiiuf van die strook is aan 't veriraizen. 't Zijn wel triestige stoe&en, deze en< gelukkigen, die met hun meubelen en veç zuidelijker moeten trekken, hoipen-de een plaatsje te vinden bâj faœilieîe-den of kennissen. Naar Nederland bbo-gen ne zich niet begeven. Brutaal ward het bevel uitgevaardigd: W«g van hiart Langs de grens is aldus de strook bouwgrond van 200 meter breadte aaa eigenaare of pachtere, onttrokken. Ook boomen en struiken worden neergehou" wen. 't Is niet genoeg dat in Z*uid-Vlaa,n-deren zooveel ondergaat in vmnr en puin langs het front. Hier in 't noorden, ver van de linie, wordt eveneen® veel %ran 't kleâne, steeds meer gemartelde Be!gi8 rieergehaald. En waarom? vraagt men zich af. Hèt antwoord is niet ver te zoeken. Het Vlaamsçhe etappeng&bied in bije&n-der, en België in 't algemeen, moet meer en meer van Nf der land, van de buiten-wereld afgesloten worden, en daar ach^ ter het «niemandsland», achtw die ver-laten strook, gaat de oorlogsdrukte voort, hoopt men troepeo en m#iîriS« op, en maakt men zich nog steeds ge-reed- voor de groote botsing. Héden straalde in haar pr«ciït de îacte zon over V'aanderen en reeds botteo ook aan de veroordeedde boomen der nn zoo zwaar geteisterde grensstrook d® twijgen en takken. Maar 't is de roode lente die in aantocht is, en nog dieper voeît ge dat als uw blik glijdt van de grens over de torens van Vlaanderen, die van Brugge, Lisseweghe, Heisi.Oost-kerke, Moerbeke en andere. Reeds twee dagen buîdert diep uit Vlaanderen het kanon, dat ooik in den nacht aanhoudt. Tegelijkertijd werken « de Duitschers hier nabij de grens ijverig aan altijd maar nieuwe versterkingen. Nu leggen ze loopgraven aan ten oosten van Knocke, dus tusschen de» laatste Belgische badplaats en de Nederland-sche gTens, voornamelijk aan Het Zou-te, waar het reads opgeblazen, vroeger zeer bekende café "Lekkerbak* stond. Ook batterijen werden in dat gewest opgesteld. Verder verbetert men de stel-lingen van Lappeheure, waar ook een nieuwe brug over het kanaal Sluis-Brugge ligt. De burgers van Knock» en omgsving zijn opgecommandeerd om deze zuiver militaire werken uit te voeran. Dwang-arbeid wordt er in al zijn batelijkhaid toegeipast. Men ontziet ouderdom noch stand. Wie nooit met de handen g»-werkt heeft. moet nu den rurwste» arbeid vernchten. De nieuwe draad is tevens een mid-del tegen deserteure. Men heeft thans nog altijd een strook van twee honderd meter breedte om hem zorrwei ais bui*» garlijke vluchtelingan neer te schietwa. Toen verbannen boerenmensehen a&* den draad tegenover hen, op Hollamdseli gebied wonencfe familieleden et kennissen afscheid namen weenend of me* moeilijk weerhôuden fcranan in de oogen, zei een schildwacht dat hafalijk Duitsch woord : Kriog ist Krieg! Alsof België gevraagd had in Duitschland's kriee gesieurd te worden! (Te3.}? ^ ■«fejAARCANC.yriBI. WPENSDAO, tl MAAHT Mg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes