Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

628273 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 20 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3n20c4tp4w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lîwa ^ ô5i* . _jVrAANDAO, 22 APttlC 191g.' HET VADERLAND jf[eine aankondigingen : 1 fr. per rege! Groote «*• bii oVereenkomst Pienstaanbiedingen : voor gereformeer 4ea kostcloos. Belgisch dagblad, voorloopîg te Parljs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GCÈTHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front ea Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per msand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 s'a. Holland 1 gîd. 23. Elders 3.00 fr. ■ ■ ■ ■ - % ■< .... -, ■ ONGESCHONDEN BELGIE Alveringhem in 't verleden feii bestaat nog, de sohoone en fiera ineente van Aiveringhem. Op slechts Intentai kilometers cler frontlijn ge-|en is zij, Goddank, bewaard geble-1,, Ongeschonden nog ligt zij, proper ■ net, te pronkeh in d'oude Casselerie |n VeWne. Zij heeft eenige aanslagen |n wegens den vijand onderstaan, Ih, de schade tôt heden is gering. iloûlite. Oofi haar voort z'egenen en svaren ! 'T stii'e, 't gezeten en 't fiere I, leeft er îijk op zijn eigen en heeft àn'gi gemeens met 't omliggende. De idbouw is er de meeste bedrijvigheid. jopge liôdeh zifa er levendig, wat œeidig soms maar geestig. In de ker- isdagen, men danst er dat het kraak-■- 't Was voor den oorlog dat wij Uveringhem » bezochten, daags voor kermis, als. ailes gekamd was en ge-feetit, geiapt, en getapt. gepla.<kt en daasterd', 'als geheel het dorp ver-scht en ververscht, lijik een specie >k van verwe en vernis en lief en jde blonk in de koesterende middag-î.t Is een oud dor'p, reeds in 661 « Villa alfridi » genoemd, m de aeta sancto-n België véta, sancti audomaii en in pr. }. 't wer-k « Dissertation sur l'origine l'ancienneté de Saint-Bertur » is deze leente « Alfrijnga'hem » genoemd. rceus in 1066 en 1080 gaf haar de im van « Alfrighem ». lalbrancq be-weert dat de H. Omaars id 643 reeds er de zoon van Adalfred ipte. wsaruit haren oorsprong ont-rid.joch zegt Pauwel Heinderyokx, in lie jaarbœken van V eur ne - A m bacht, bni 't jaar 663 dat de H. Omaars, bis-iopvan Tîiernanen, naar Vlaanderen ram om er 't kristen gelove te predi-i en zich stelde bij eenen zeer mach-en en treffeliijiken Heere Adalfridus loemd, die woonde ter plaatse gezeid yalfridusheim », die nu « Alverin-îïïi » is. Jieleeaheer hadeen kind, drie maan-i oud,dat blind geboren was. 't Wierd >r den Bisschop gedoopi, waardoor zijn gezichte kreeg. ■— Ten dien tijde îçhiedde die plechtigheid, buiten de le, in 't openbaar, en daar er te reringhem, lijik overal elders, eene tae drin'kput lag te midden die plaat-daar dé pompe, noeh de stéénputten tan niet bestonden, wierd het doopsel ir tdegèdiénd. Door dit mirakel en f andere nog die naderhand gebeur-n, kreeg die put de naam van « Sint-laarsput » en jaa'rlijks wierd bip pro-siewijs gewijd ter herdeniking dier inderen. Malfrtdus dit mirakel ziende (ver-fet Heinderyckx) gchonk, ter eere P, aile zijne gœderen aan Sint-l^ars, alsook zijn scihoon kasteel, zij-| landen, goederen, reriten, tien den Wing en andere inkomsten, benevens ' fffle schoone juridiCjtie welke heer-[teid den titel droeg van « 't Vrije n Sint-Omaars ». ' teïkelijk heeft Siint-Omaars alsdan Rappelle aoen bouwen ; want men Pdt in de bouwing van 't tegenwoordi-bedehuis, bergsteenen, die zeker ffkomen van de primitieve kerke. heeft sleohts begonnen brikken w rond de jaren 700, zoodat de kapelle, dus wel zoude dagtee-van Sint-Omaarstijd. (Zie Disser-:oti sur l'origine et l'ancienneté de ^•Bertin.) Ws in 1577 (zegt Heinderyekx) had-'delkanoningen van het klooster van ''Berlin te Sint-Omaars (bemerken-5*'.dë Juridictie van hun lieder heer-■"e'd, gelegen in de parochie van Al-®ohem en «• '<b Vrije van St-Omaars » ^ftd; hun lutte! profijt bijbroohf vrijheid te koop gesteld axm rl.Mâ.-^raat van Veurne-Ambacht, die ge-'-en was die juridictie bij hnnne 2e te voe^en. Doch na verscheidene ™k°msten en niettegènstaande de ^vetide pogingen, bleef de zake on- ^lechts m 1604 wierd de koop geslo-Jn principaalste' juridictie aan 't «waat van Veurne-Ambacht over- maakt. A)je" stamboek der eerst© prinsen )n 1;,anderen laze-n wij ' het volgende iVftns ^en leenheer Adalfridus van ;w™ghem :r (Généralogie de "Adfiifî'mse Van Vlaanderen) « Desen ^ fJdus was sone van Saladrin of-«adranlus, 10e sone van de : des eérsten forestiers Lie-steBufik. ïi^zen aaladrajius » saladrananus; lOste sone van de vijf-» h ad de voor sijn erfdom de stadt van » sithieu (St.-Omaers) met het wester-» ste deel van Flaenderen. Het lant van » Adalfridusheim (Alvergirlghen), be-» hoorde toe aan Charocus, prince van » 't land van Theravenn, alsdan geseijt » van dis Morinen, ende mits sijne doodt » verviel het op Léodegarius; van Léo-» degarius op Sigivaldus, ende van daer » op sijne cleendochtere Emergarde van » Rousiilon, weleke was moeder van » Liederick de Buck, ende dies volgen-» de onde grootmboeder van deeen Adal-» fridus. » Uit 't vorige kan men nu gemakkelijk den oorsprong daarstellen van deze ge-meente.In 1496 met de toalating van den grave van Nassau, ging het hof der Casse-lerie van Veurne, om 's wille van eenen twist die tusschen de Ingezetenen van Veurne en :t Magistraat was ontstaan, zittingen houden in Aiveringhem Het Hcf vertrok in de Sinxenweke, nam al hun gOed; inposten, aan- en afhang me-de en ble&f daar een jaar lang in 't huis gelegen, ne von s 't kerkhof, ten zuid-oost-hoeke. Dit huis behoor-de toe aan het kind van Adriaan van Wulfsberghe en later aan mevrouw Philippine van Gavere, Marquisih d'Aiseaux, Douairière van den .grave, van Merode, en 't welk nu eene groote hofstede is. (Zie Heinderyekx).Dat gebouw bestaat nog en is goed bewaard. Een wapenschild steekt bover. de ingangspoort maar is door den tijd bijna onzienlijk geworden. Denkelijk is het :t blazoen der van Wulfsbeghen of der «Gavprs of der Merod'e's». Het klooster van Bergen St.-Winnox ontving in 1058 de relekwie van de H. Leivina uit. Engeland, die, aldaar door de mirakelen die gebeui-den, zeer aan-beden wierd. De kanunniken kwamen met de relekwie in Vlaanderen en stelden ze in 1073 m de kerke van Aiveringhem. Een zekere lamine persoon, Bodero ge-naamd, die sinde lang kreupel was, aanbad de relekwie en wierd terstond genezen. Da,t. mirakel miek groote op-sprâak in Vlaanderen. Wat van die relikwie geworden is, hebben wij niet kunnen achterhalen. In 1583, tijdens den strijcl der Geu-zen, deden de maJcontenten het kasteel van Aiveringhem ('t gone aan de lca-gen van St.-Omaan) toebehoorde), ten einde de Geuzen te beletten voort te royen en te branden. » door deselfs gelegentheyd als rontom » door wijde grachtyen omringt zijnde, » was eene voordeelige standplaatdt, » te meer omdat het van sijner beset-» tinge dagelixies versterckt wiert.» Deze soldaten (walen of malconten-ten) gingen dagelijks voor de poorten liggen van Veurne, ten einde den ii-gang der leeftochtan af te snijden en te beletten in de stad te gaan, 'e gene de Veurenaars wellicht verpliyhtte zich over te geven aan den hertog van Par-ma.Wanneer dat kasteel verdwenen is en hoe het verviel ,hebben wij ook niet kunïien te wete komen. Herman VAN DER CUCHT. WVWl —— Sérié! aan onze lezers Teneinde vertraging te vermijden en aan onze verschiElende diensten noode* ioos werk te sparen worden onze lezers vriendelijk verzocht aile brieven aan-gaande de Abonnementen, Aankondigingen, Verkoop te richten aan dit a cires : Den Heer Beheerder yan het dagblad « Het Vaderiand » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (JM) Aile andere brieven en mededeelin* gen aan dit adres : M. Léo Van Goethem. Directeur van het dagblad « Het VaderSarsd » 3, Place des Deux«Eets«, Paris (lM) yiinp .1111 <11 ■ ■A^VWt/V ni » ■■«■m» I mil— LiEST OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERSCHTEM YAN DEN NACHT ^Ieuws uit Belgie DURE DRUIVEN J^en verduitsçihit blad meldt dat op h ■Pi'il in de Hallen te Brussel, 2 kilos DÛ gr. druiven vei;kocht werden vooi et kleiniigheidje van 115 franken. STEDENVERFRAAilNÛ De Koniniklijke Iiommissie voor Mo-umenten en Landschappen heeft gron-ig de ontwerpen bestudeerd aangaan-e hieuwe wegenis die er door het ge-îeentebestuur van SiM-Jans-Molenbeek rerd ontworpen. Dank aan deze tus-ïherïkomst zullen er belangrijke wijzi-ingen toegebraclit worden aan het ge-eeî der nieuwe kwartieren van de Neep n van Osseghemyeld. De lanen zullen reeder zijn en er zal meer ac-ht gege-en worden op de algemeene ??thef.i^ r zullen s&hilderaehtige tuinen zijn, anwaar men een pràchtig uitzicht op e hooge stad zal genieten. Men is het olkomen eens over de veranderde plan-en.— De belangihebbende •geineente.be-:uren zijn het met elkander eens ge--orden aangaande het aanleggen van -n nieuw openbaar park ten westen an Groot-Brusse 1, op het gmndgebied an.de gemeente Berchem-Sinte-Agatha. :et zal een uitgestrektheid van meer an 5 hektaren hebben en langs den entschen steenweg. gelegen zijn; tus-îhen dezen laatisten en de basiliek. r.VLAÀ NDE REÊ Een twintigtal huizen moesten afge-roken worden om het station van Den-erleeuw, aan de Jijn Kortrijk-Brussel, s vergrooten. Overal bouwt men nieu-re, lange losr en laadhelliiigen. PAARD OP HOL TE CENT (Verschenen in België, 7 Apnil 1918) Woensdagnamiddag, rond 4 uur, .liep in de Dampoort een paard op hol dat m eenen ledigen voermanswagen was ïspannen. Ofschoon de geleider al zij-e krachten inspande om het dier in te ouden, zoijden er ongetwijfeld onge-ikken gebeurd zijn, had „en voorbij-mger zich niet op gevaar van zijn le--n voor het dier geworpen, liet bij den K)m gevat en eindelijik tôt ?taan ge-racht. Hij werd door toegesnelde per-;nen waim gelukwenscht SOHOUWgRAND (Verschenen in Bélgië, 7 April 1918) Dinsdagmorgen, om 9 uur, is een •bouwbrand ontstaan in het huis Vrij-agmarkt, 50. De pompiers zijn ter laats geikomen, maar hebben niet moe-n werken. GEVALLEN (Verschenen in België, 7 April 1918) Dinsdagmorgen, rond 11 uur, is de ;naamde Vlieghe Marie, echtgenoote olaege Gustâaf, geboren te Ertvelde, i den kelder harer woning, Devreese-sluik, 42, gevallen. Zij klaagt over in-endige pijnen in de ruggegraaf, de sneesheer Teirlinck, die haar verzorg-3 heeft hare overbrenging naar het istliuis bevolen. Smiiwm&R® OIT OPOETEREN Al de personen die naâr 't Mofier■ «id ontvoerd werden, zijn mogen we-erkeeren, na in de uiterste ellende ge-wongen te zijn geweest schriftelijk de elofte af te leggen voor de gehate Mof-ti te werken. ■ UIT HA$PEm&l$W BEDEVAART HAKENDOVER (Verschenen in België, 7 April 1918) Op Paaschmaandag was deze beroem-î bedevaartplaats andermaal het too-îel van eene ongewone druikte. Duizen-în pelgrims van heinde en verre toe-roomd bezochten het geliefkoosd bede-tartsoord. Een m coi zonnig weder be-mstigde den vol'kstoeloop ,dooh inge-en de omstandigheden heeft de statige i prachtige processie den gebruikelij-;n toeht, dwars door de velden, niet sdaan. Honderden boerenpaarden. door 1 landiieden der buurt bereden maak-n zooals vorige jaren hun gewonen ngang. Kramen eh drankzalen werden na de irkelijke plechtigheid druk bezoehit. TOESTAND VAN HET GEZAAIDE (Verschenen in Belgie, 7 April 1918) Het goede weder heeft, de ontwikke-tlg van het gezaaide zeer begunstigd. e winterrogge en de -wintergersi staan er goed. De zomerrogge, de klaver, de izern, de beemden en de weiden ver-onen zich dooreengenomen goed, reliais de wioterrapeo, ÏXELT SPORT î ■ —■ ♦ 1< DE GROOTE VOETSALMATCHEN h ' p ——— F 2^«an.l«:r ij Iî: « Solgië ? ~ " 1 ■■ <WWW ■ ■ ■ " Y België : R.oode trui met gouden leeuw. zwarte broek en kousen. s B&COUX d &wstrt@iaro@ck Verbmeek 2m Baies Haws® Cuppens . Qo&tSnck 1M@rtz EÈ®lyu Watt Hegge ¥ass Cant m * TrîSi&tii&É gSisptgue® PGzsiaits Daa*t&iex D&wa&e/ss&z Mer&ier OBVSG DuGret \ £8as*iia&t Mathieu G&ayriguès : Frankrijk : Witte trui met Fransche kleuren als gordel, witte broek, zwar- ! te kousen. ' ■" 1 "■ '- il liia zeiiHirei mt I teges I : a, in WWVt i .■ H» Een succesvolle dag onder aile opzich-ten ! Een sehoon wedertje begunotigde de- . zen zoo grooten sportdag. Lang reeds voor het begin van den grooten internationalen match verdron- : gen zich de toeschouwers rond de om-heiningen van het terrein van de « Red Star » te Saint-Ouen, waar de ontmoe-ting plaats greep. Met. genoegen hebben wij bemenkt dat de Belgen, voornameii\k de V.lamirigen, onzen oproep hadden beomtwooi*d. TaJ- : rijke Belgiâche offioieren en soldaten hadden er aan ge houden onze sport- , helden té komen toejuichen. Voor den grooten match Als voorspel dezer groote ontmoeiing had de G. P. I. een match op touw gezet waarin de twee eerste Fransche vrouwenploegen zich de overwinning moesten betwisten. Is het noodig te zeg-gen dat deze ontmoeting weinig of geen belang opleverde, onder oogpùnt van sport ? Voetbal is geen vrouwensport en zal nooit een vrouwensport worden ! Voor zekere soorten toeschouwers is het min of meer aantrekkelijk, ge kuirt wellicht i-aden waarom ? Maar geen en-kel sportliefhebber — in den echten zin van het woord — kan het yoetbalspel ■ voor vrouwen goedkeuren. Het muziekikorps yan het 230e régi- : ment voetvotk, dat door generaal Du-bail, krijgsgoeverneur van Parijs werd aangewezen om den match op te luiste-ren. haalde eenige fijne stukjes boven, die door ihet publiek wel gesmaakt wer- ! den. Intusschentijd loopen de tribunen vol. De Belgische en Fransche ploegen wor- ' den verwacht. M. Bastin, consul voor België te Pa- ( rijs zit de ontmoeting voor. Voor hem ' is, op een tafeltje. de Koning-sbekër — ( een echt kunststukje — opgesteld. Naast hem bemerken wij M. Charles, vice-consul. De Fransche minister van ' Oorlog heeft zich door een officier doen vertegenwoordigen. Onder de aanwezi- ; gen merken wij onder meer op . M. Chailloiux, voorziitter van het « Co- ; mité Français Interfédéral », M. Delau- ' nau, algemeen sekretaris van het C. F. 1., de îuitenant Jeuvin, M. Thornton, den sympathieken keèper van de « Beer- < schot Athletic Club van Antwerpen », . Iuitenant Daufresne de la Chevalerie, ' offieieel vertegenwoordiger van het Belgisch Algemeen hoofdkwartier en kom- r mandant Couche. De match ( Om 3 u. 8 min. doen de Belgen in hun i rcod pakje, hunne intrede en worden op s de tonen van de « Brabançonne » ont- j haald, terwijl de menigte hen luidruch-tig toejuicht. Zij stellen zich lan-gstieen 1 de officieele tribunen in lijn en Iuitenant Daufresne de la Chvalerie stelt M. 1 Bastin het Belgisch elftal voor. Om 3 u. 12 min. verschijn.t de Fran- ] sche ploeg. die insgelijks fel toege-juicht wordt. Een « Marseillaise » en de schei.dsrec.hter roept beide elftallen on- < der ^ijn bevel. De opgooi wordt door de Franschen I gewonnen, die met den wind en de i zon in den rug verkiezen te spelen. f De eerste aanval gaat van Fransche ( zijde uit. Poulain komt in het bezit ! van den bal dooh jaagt hem buâten spel. De Belgische aanval die er op volgt < wordt, door Mathieu gebroken, die het < leder naar voren zendt. De Belgen be- ! juacMigep terug dep bal en Barillet 1 i moet hardnekkig optreden. Een nieuwe Ç Belgische aanval, Van Cant jaagt naar ' het midden op, maar Ghayriguès werkt I praclitig wég. Het spél wordt naar het ^ Belgisch kamp overgebraoht. De Franschen worden voor off-side itegengehou ( den. Darques jaagt n-adien het leder ne- £ vens het Belgisch doel. Nadat het spel 2 eenige oogenblikken te midden van het c terrein blijft, vallen de Franschen op- ^ nieuw aan, doch Verbeeok waakt en ' zendt terug naar voren, maar in Fransche handen. DaTtoux sein et juist bo- t ven het net. Nu komen de Belgen opda- c gen. Wertz geeft handig over aan Goe- c bine/, die buiten sûliiet. Het spel is ui- (-terst ^miig. De bal vliegit van het eene } kamp naar het andere. Goetinek zet J nogmaals buiten. Hanse breekt een Franschen aanval en geeft aan Wertz 2 eene goede gelegenheid ,doch... schiet c ver nevens. ï Verbeeck redt een uiterst moeilijken ' toestand op het. laatste oogenbljk. r De Franischen gaan terug tôt den aan- É val over. Poulain krijgt eene-goede ge- c legenheid op 4 m. van het doel, doch ' wacht te lang en Verbeeck ontfutselt ( hem het leder. Een sclioon schot van ' Van Hegige wordt door Chayriguès op ' meesterlijke w.ijze gestopt. Een mooi « samenspel Van Cant-Van Hegge wordt c door Ducret geb roken, die het leder .1 naar Tribpulet over zendt. Deze loopt op het doel in, geeft handig over aan Dar- r ques, die ver nevens schiet. Nu komt het leder via Wertz-Van I Hegge in het bezit van Van Cant, die r een schoon dribbing doet en al'leen voor ' het doel komt. Zijn eindschot gaat ne- \ vens. Ducret weert met het hoofd een 1 gevaarlijken center van Goetinek weg. t De Belgen blijven aanvallen en dwingen c sen hoekscihop af (3 u. 44 min.), die niets oplevert. Eene tweede corner (3 u. 45) a wordt door Ghayriguès pràchtig ge- stopt. . g Een gevaarlijk schot van Balyu vindt s den Franschen keeper op de gepasie c plaats. Nu gaat het spel naar het Bel- I gisch kamp over. Decoux redt. Een r flink .samenspel van gansch de Belgi- g sche voorlijn wordt door Barillet gebro- g ken. Swartebroeck weer tweemaal ach- t tereenvoJgens een Franschen aanval af. 5 Eindelijik 'komt Balyu in het bezit van den bal en poogt een schot van verre ; g le bal gaat juist nevens. Een Fransche r lanval wordt wegens off-side stop gezet. C Wertz neemt in' voile snelheid een schot s >p van Van Hegge dat Ghayriguès op t îijne plaats vindt. g Om 3 u. 51 moet Barillet den Belgen c jen derde corner toekennen. Chayriguès £ redt op het laatste oogenblik. Een Fran- g iche aanval wordt door « off-side » stop je zet. 1 Poulain ontsnapt en komt voor de net- o en van Decoux doch schiet over. r Een samenspel van de Belgische voor- :ijn brengt- het leder in het bezit van d Van Hegge. Op het oogenblik dat hij z laar het doel schiet wil, red Mathieu, z t Was tijd ! 1 Baes poogt een schot van verre dat c ioor Ghayriguès weggewerkt wordt. h Goetinek jaagt naar binnen doch de ?ransche keeper verlaat zijn altaar en v 'edt opnieuw. Hij wordt iangdurig toe- jejui/eht. Ivort daarop komt Van Hegge a jp 5 meter van het doel en lost een F ianonbal... en Chayriguès redt nog 1 v Ekidelijk komt het eerste Belgisch ii ioelpunt. Van Hegge in het bezit van s 3en bal schiet naar het doel. Chayri- z juès duikt naar het leder, maar Wertz 's hemi te rap en jaagt iist leder in de [r 1 ransche netten binnen (3 u. 59 mm.). De Belgen jubelen ! Eindelijk toch ! Het spel herneemt. De Franschen val-en aan. Dartoux schopt kracht'ig naar îet Belgisch doel maar Decoux waakt ;n stopt. Hij zendt 't leder naar de BeL-psche voorlijn. Van Hegge geeft.op het ?epast oogenblik over aan Balyu, die ihayriguès geen kans geeft 2-0 ! - Een Fmnsche aanval wordt door ianse gebroken. Daarna wordt dezelfde speler een gevaàrlijik cepter van Tribou-et weg-. De Belgen zijn nu weder op ie bres en dwingen eèn vierden hoek-ichop af (4. u. 7 min.). Deze levert niets )p. ' Eeri samenspel Wertz-Goetinok vordt door Barillet gebroken. Van Cant iwingt Mathieu in corner om te zetten 4 u. 10.). De hoekschop levert niets op. ' Daarop wordt de rust gefloten. De tweede helft Om 4 u. 20 wordt het spel hernomén. 3en Fransche aanval gaat buiten. De Be|gfischë verdediging jja&gt den bal laar hare voorlijn over! Wertz jaagt met het hoofd juist boven. Een schot /an Wertz gaat nevens. De Fransche tijnen zijn nu totaal ingedrukt. Van Hegge onivangt het leder van Van Gant, loch schiet juist boven. De'Belgen blijven aan den aanval. Het spel gaat naar het Belgisch kamp >ver. Een schot van Triboulet gaat juist nevens het doel. Decoux zendt over aan Balvu en de bal komt via Van Hegge in het bezit van Van Cant, die het leder naar binnen jaagt. Ghayriguès ver-iaat zijn doel en werkt weg. Een mooie Fransche aanval wordt door Dewacquez verknoeid. Guppens waagt een lang, schot dat door Chayriguès gestopt wordt. Een Belgisch aanval wordt wegens off-side stop gezet. Een center van Van Cant-wordt, door Balyu juist nevens gekopt. Goetinek ontsnapt maar wordt door Barillet goed tegengehouden. Goetinek neemt het leder op en loopt er mede naar het Fransche doel. Zijn center wordt door Balyu gemist. Het leder wordt terug opgenomen door Van Cant die naar binnen jaagt. Deze ffiaal waakt Balyu, die nummer drie binnen-jaagt (4 u. 46 m.). Wertz geeft over aan Van Hegge, die zijn schot mist, de bal wordt terug op genomen doch Balyu staat buiten spel. De Franschen ontsnappen doch Ver* beeok waakt en laats niets door. Balyu neemt op en Joopt op het doel in, zijn eindschot gaat nevens. Opnieuw worden de Fransche iijnen ingedrukt e'n het Pransch doel wordt letterlijk gebombar-deerd. Verbeeck geeft hard naar voren over. Beide Fransche achterspelers loopen naar den bal, doch missen hem en Balyu dringi handig tussohen beiden door en net het vierde Belgisch doel-punt (4 u. 27 m.) Het spel blijft gedurende cle eenige minuten in het midden. Een Fransche aanval |\VK>rd!t' door Guppenis gestopt. Daarna breekt Hanse een Fransch samenspel. Een Belgische' aanval wordt wegens off-side stop gezet. Een center van Van Cant wordt, door Balyu met het hoofd opgenomen. De bal gaat juist boven den liniker hoek van het Fransch doel. Swartebroeck weert een Franschen aanval af. Balyu geeft Van Hegge eene schoone jjelegenheid, doch deze laatste mist zijn schot. Ghayriguès kan op het laatsie oogenblik een gevaarlijk sohot van Van Hegge in hoekschop omzetten (4 u. 52., min"). Deze hoekschop wordt goed af-, çeweerd en de Fransche spelers bren-| gen het leder in het Belgisch kamp. Zij, oekomen hun eersten hoekschop (4 u., 33 min.). Batyu ontsnapt. Chayriguès ziet het gevaar bijfàjds en verlaat zijn doel. Hij redt doch werkt niet ver genoeg weg. Duppens schiet juist boven. Twee Belgi-, sche aanvallen worden wegens off-side tegengishouden. Een, Fransche aanval gaat buiten. Van Cant ontsnapt en geeft nver aan Van'Hegge die op zijne heurt aan ""Balyu overzendt. flet eindschbp jaat nevens. Triboulet, komt in het bezit van den oal en geeft via Poulain aan Dartoux yver, die 't eerste doelpunt voor Frankrijk aanteékent (4 u. 5 9m.). Een nieuwe Fransche aanval wordt ioor Dewacquez verknoeid. Decoux rendit aan Goetinek over via Hanse. On-se vlugge Bruggeling loopt langs zijn ijn naar het Fransche doel af. Zijn ;enter wordt door Van Hegge met het îoofd opgenomen. Ghayriguès moet voor de vijfde maal nssohen (5 u. 1 m.). De Belgen dwingen nog een corner if (15 u. 3 m.), Chayriguès redt. De franschen ontsnappen, maar Verbeeck verkt weg. Cuppens begaat een fout n de Belgische achttien meter.. Een; «trafschop wordt toegekend. Mathieu ;et in doelpunt om (5 u» 4 m.).. De Belgen vallen aan.. Ghayriguès. 'ecit ia hoekschop eeiï pvaarlij ken. cen-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie