Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1161 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 29 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2v2c825g4m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VADERLAHD <g- Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingea : voor gereformeer-den kosteloos. Belgîsch dagblad, voorloopig te Parîjs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN COETHEM, Directeur * Het nommer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gid. 25. Elders 2.00 fr. Niet "over" de Soldaten Maar "voor" de Soldatei ■ ■ * * " 1 ■ ■ ■ DUITSCHE DIEFSTALLEN 1 ONZE KLOKKEN GER00FD Het Duitsche offensief, de «beslis9en de strajd der reserven» zooals het d< pers bij onze vijanden noemt, verdien on°etwijfeld onze aandacht te trekken Op het westerfront sahijnt het dat d< groote vraag zal worden opgelost of ei v; .er vrijheid en vrade komen in de wereld. Maar de aamblik van de slagvelder in Picardië moet ons, Belgen, niet doer vi-geten dat, hoogeilop, die weeralag van dezen stri'jd gevoeild wordt doo; onze eigen soldaten. Wij moeten nie) vergeten dat de vijand eerst een zwa.l-nunt zocht in onze boirstwering op der IJzer, dat hij nu no© altijd, met liehl en zwaar gesohut — gieschut lijk Parij; 6i nooit zal kennan — dlen weerstanc ! pgt te fnuiken van onze eigen solda-fi.Wij mogen en wij moeten bewonde-rinj koesteren voor onze bondgenooten. Voor onze eigen soldaten moeten wij bfwondering gevoelen en liefde. Bewondering die zicth in werken en liefde die zich in dadon uit. Daar zal wel een dag komen dai woorden zullen gepast zijn, maar die dag zal er een zijn met gewaai van viaggen en wimpels, een met triomf-stoeten en feestelijk klofegelui. Nu zijn het nog de dagen met gewaai van ont klewdé regimentsvlaggen, met eento-tiige stoëten naar en uit d!e loopgraaf, met het gehuil en het gebulder van de kanonnen. Nu zijn het nog de dagein van hard pogen, de dagen van de hoop... r«n i * «i Het' baart \vel eéns bevreemding te ?.ien dat er zooveel kolommen en kolommen worden neergeschreven, dat er ?noveel redevoeringen en redevoeringen worden uitgeaproken «over» de solda-ten, terwijl er zoo weinig regeltjes worden neergepend, zoo weinig woordjea worden gezegd «voor» de soldaten. KaimTiWal CENSUUR « • waarond iemand zonder ver-beelding, gemakkelijke stijlbloempjes, gemakkelijke voordraeh't-effeïtj es kan te voorschijn toovaren. Daar wordt veeil geeproken «over» de soldaten, maar niet genoeg; voor «de soldaten)>. Indien men al die artikelen, al die redevoeringen «voor» de soldaten had geischreven oî uitgeaproken, zou de Belgische soldaat t-hans ireeds op gelij-ken voet staan met zijne strijdmakkers hij de bondgenooten : hiij zou, op zijn minst genomen, reeds de overtuiging hebben en de stellage, pkehtig© belofte liât al zijn lijden en al zijne moeiite hem «ullen worden vergolden; dat hij, naar behooren, zal betaald worden. De Belgische soldaat zoui van nu af reeds al zijn verlofreizen kosteloos hebben gelijk de soldaten der bondgenooten. Wellicht zou hem, zooals aan zijn Fransche strijdmakkers, eern zakgeld van een paar frank per verlofdag zij,n toegekend. De vaders van vijf kinderen en meer zouden, zooals degenen, die Wj de bondgenooten in hun geval zijn, Mlegenheid hebben gevonden om te werken voor vrouw en kinderen; zij zouden de verzekering hebben gehad dat hun vrouw geen arme weduwe, tan kinderen goen van aalmoezen le-vende weezen zouden worden. Indien men wat m in der «over» de soldaten en wat meer «voor» de soldaten had gesproken, zou het leed van 'len soldaat nu dragelijker zijn. Voort-Jarende verbeterinÇ van zijn stoffelijk l'estaan zou hem gesterkt hebben en ge-•teund.♦ ♦ Het is niet aan te nemeri dat, indien al wie een pen motht voeren of zijn '°ng mocht roeren dit gedaan had "VooiT)) de soldaten in die eerste plaats, CENSUUR v. -. Zli Is, trouwens, niet doof, de reigès- r'n?. Indien haar rechteroor wel eens tuit ' ttdat er een spijtig woordje wordt gej l^d over haar doen en meer over, haar aten — hoe rechter, hoe slechter —, , aar linkeroor, — hoe linker, hoe flin-^,r — moet niet onwetend: gebleven Zlia over den lof, dien kaar, in menig ^derig hart, werd toegezwaaid, toen de laatste dagen, weer wat deed om ■ onze 9oldatengezinnen te helpen levé: > in den vreemde. De regeering is niet doof. Hoogsten een beetje hardhoorig langs den teger ■ overgestelden kant van het hart, waa ■ ze haar beurs heeft zitten, haar beurs : die ze met reden toeanoert waar he kan. Maar, aïs al de inkt, die «vei schireven» wordt, al het speeksel da i men «verspneekt», eens werden aangt wend om beroep te doen op het haï der regeering, dan zoudt ge zien da zij voor de soldaten wat meer in vooi raad heeft dan woorden met hoofdlel ters, arbiikels met lof en kruisen me linten. Zal er tocih iets komen ? 't Werd oins niet lang geleden per telefoon gezegi door iemand, die ons gewoonlijk slcdh ter tijdingen brengt. Als 't komt, zooveel te beter... V2 Als !t niet komt ? Wel, dan mogei degenen, die zooveel «over de soldatei te zeggen hadden en niets «vooir» de sol daten, met andere eendenpluimpjes ool dat nog op hun hoed steken. Maar het moet on 't zal komen, om dat het billijk is en reohtvaardig, om diat het geen voordeal is voor enkel «besc-hermelingen» van hooggezeteld heeren, maar voor al de «beschermers van Belgiô met al wat er aan en e>rii is. LEO VAN CGETHEM. r ' 1 1 1 »<**"-w- ' 11 Sleuws ait Belgifi iaEmmvïm® » MISDRIJVEN Da streek rond Sint-Truiden geeft oï het oogenblik geducht arbeidl aan d( boetstraffelijke rechtbank van Hasselt Geejte week gaat er voorbij of zij heef veracheidene zaken van diefstal met o zonder inbraak, verheling, veehtpar tijen, slagen, verwondingen enz. te on derzoeken en de oordeelen. Onlangs werden verscheidene jongi liedlen verwezen tôt maanden lang ge vang voor geringe misdrijven, doclî om dat zij reeds verscheidene veroordeelin gen hadden ondergaan voor soortgelijkf feiten. 1 U ■ M > '■ HET MONSTERKANON Een verdragend kanon in de Vereenigde-Statên Washington, 2 April. — M. Daniel; minister van zeewezen der Vereenigd< Staten. heeft na raadpleging van des kundiigen, de verva/ardiging b'evoten van een verdragend kanon. Volgens df verstrekte inlichtingen zou de draag wijdte van dit kanon 105 mijlen beloo pen, hetzij 170 kilometer. BELANGRIJKE ONTHULLINGEN Duitsche gevangenen hebben op ver schillende tijd'stippen verklaringen af gelegd waaruit men inlichtingen heef kunnen putten die niet van belang ont bloot zijn, nopens de verdragende ka nonnen. Rond einde December 1917, beweer den Duitsche gevangenen voor den eer sien keer dat hun hooger bevelhebber: over kanonnen beschikten van buite-n gewone tôt nu toe ongekende draag kracht. In den loop van Januari ver klaardôn verscheidene gevangenen da; .Duitschland vier of misschien wel ze-ven zulke kanonnen had. Volgens hunne inlichtingen hadder deze stukkan eene lengte van 24 metes en hunne draagwijdte was bij de proef neming 75 kilometer. Men verondeirstel de echter toen reeds dat die draagwijd te op 110 tôt 120 kilometer kon gebrachi worden. Volgens verklaringen van andere gevangenen zou het kanon in kwestie 10-' kaliber lang zijn, 't zij 22 meter onge veer. De beginsnelheid zou van 1,40C tofc 1,525 meter per sekonde zijn. Het kanon zou gericht zijn op eer hoek van 55 graden opdat de obus snel de hooge lagen van den damipkring be-reike waar de zeer verdunde lucht min der weerstand biedt aan de vlucht var de obus. Men denkt dat het 210 stuh 200 tôt 300 schoten zou kunnen losser zonder merkelijk ontredderd te worder en buiten diçnst te geraken. ^ " ■ «V De Duitschers rooven onze klokker Z. Ë. Kardinaal Mercier beteeken ^ met deze woorden zijn verzet : « De roof van onze klokken zal een onteering zijn : wie ook de hand er to | zal leenen, zal mêe een heiligschend-e " rij helpen plegen... « Uit naam der vrijheid van de kert uit naam der he-iligheid van den kathC lieken eeredienst, uit naam van het ir ; ternationaal recht, veroordeelen wij de roof van onze klokken en kerkorgek ' wij verbieden aan de geestelijkheid e aan de geloovigen van ons bisdom rrted te helpen aan dien roof; wij weigere: ' den prijs te aanvaarden van de gewijd voorwerpen die het gewéld ons zal rukken. « Door een onwrikbare hoop gesterkt wachten wij het uur van onzen God af. * * 1 Bijzonderheden weet een medewei 1 ker van de « Telegraaf » te geven : ~ De gouverneur-generaal van Be-lgie c von Falkenhausen, heeft de volgend publicatie bekend gemaakt. « Er zal in 't gebied van het generaal gouvernement overgegaan worden to 3 opneming van : 3 1. De bronzen klokken, die meer dai " 10 kilogram wegen, alsmede van : 1 2. Orgelpijpen, looze of niet, in fti of tinmengsel. « Ik belast de afdeeling van Hande en Nijverheid met de uffvoering van di besluit en de afkondiging der voor d uitvoering noodzakelijke maatregelen. Dit besluit treedt in werking op dei dag der afkondiging. » In 't étappengebied is men altijd 0] de besluiten van 't generaal gouverne ment een heel eind vooruit. Zoo hebbei we reeds maanden geleden meegedeeld ) hoe in Vlaamsche dorpen klokken ge 5 rekwireerd en weggevoerd werden. Ëei . verdediger der Duitsehers hier te land< t sprak ons bericht tegen, want... hij ha< E nog niets van die klokken-opeisching ii - het officieel « Gesetz-blad » van Brusse ■ gelezen. Er is in Vlaanderen al hee wat gebeurd ,dat noolt in 't « Gesetz blad » verschenen is. Doch nu wordt de inbeslagneming 9e: klokken officieel bekfendgemaakt. Brutaal staat daar die verordening.. En wat een wereld van poëzie breng ze ons eensklaps voor den geest 1 II denk aan de klokken van Vlaanderen aan ol onze torens en belforten, die it vredestijd zoo heerlijk zongen. We hebben bekende klokken, zooal: Melchior, de Zegeklok van Brugge'i halletoren, die zijn ^waren toon meng in 't gebeier van de 48 klokken van ' carrillon, dat als een der weLhiidendsti ; van Europa geldt. 't Is of we Carolui i nog hoopen, zooals hij uit Antwerpeni kanten toren jubelde bij feesten, o droevig kloeg bij treurige plechtighe i den, al? toen we den onvergetelijkei - burgemeester Jan van Rijswijck graf • waarts geleidden. We hebben gestaai op Mechelens Romboutstoren, bij Sal vator, Rumoldu3, Carolus, Maria, Lu bertus, Magdal-ena, als Jef Denijn zo< fijn zijn klavier bespeelde. We denkei aan den beiaard te Aalst, die naar di overlevering der eerste was, wan Coecke, de uitvinder van 't klokkanspel woonde in de 11e eeuw in de kleine stad Mar hoeveel buiten hun gewest onbe kende dorpen van Vlaanderen ook bezit ten een schat van klokken. We herin neren ons nog levendig onze verrassing toen we eens den toren van 't kleine Lis se-weghe bezochten en plotseling bij zei groote, oude klokken stonden. Op he1 stadhuis van 't vervallen Damme bi, Brugge troffen we de oudste klok var Vlaanderen aan. ! Van 1498 af klinkt dit uit 't rijzig lo rentje in de oude, nu doode stede var ' Jacob van Maerlant. Maar waar zouden we eindigen, al: ; we van Vlaanderens klokken vertellen' Falkenhausens brutale publicatie trefl ■ ons volk tôt diep in de ziel, want de : klok is met het Vlaamsche Içven één ■ Klokkeji zijn in Vlaanderen geliefd ) meer dan in andere landen. In der vreemde vonden we wel eens een klaag . artikeltje over het veelvuTdig Iuiden dei . klokken, vooral 's morgens, waardooi ■ de burgers in hun slaap werden ge- ■ stoord, maar nooit troffen we een der gelijke klaoht in -een krant uit Vlaande : ren .Meermalen hoorden we eenvoudige . dorpelingen spreken over 't klokkenge i lui, waarnaar ze op stille zomeravonder zaten te luisteren. En ze wisten zeei WW» I !■>— . goed, welke kosters uit den omtrek goe t en welke onhandig met 't klokzeel on gingen. 't Luiden der klokken was ee e kunst. e — Zie, zei me een Vlaming in i- vluchtoord van Uden, achter deze bara is mijn observatiepost. Daar sta ik avonds soms een uur en langer naar i- kanon uit ons land te luisteren en da - zie ik Vlaanderen voor me en hoor i a het vroolijk bim-bom-bam onzer klol i; ken. 1 Ja, dadelijk haalde hij er zijn klol e ken bij en ik voelde en begreep da 1 want het was zoo natuurlijk. Toen de toren van Mannekensveer instortte door het oorlogsgeweld, ne men dorpelingen stukken van de klo ^ naar hun vluchtoord mee, trouw e teer als een relikwie. Hoe dikwijls komen de klokken in d volkstaal voor ( « Ne mensch zou daar z'n endeklokk van halen », zegt een West-Vlaamscb !. vrouw, als men haar 't leven moeilij e maakt. En de endeklokke is de klok, di bij 't eind luidt en het ganscht ior; ; verkondigt, dat een ziele verscheiden i: ^ — Zeere naar huis, jongena, de pap potsklokke luidt, waarschuwt men d 1 sîenterende knapen ,die te laat aan noénmaal ziillen komen. Dat slaat op de « noeneklokke », di I in veel dorpen nog bij 't middaguu j. klept. 't Zijn de klokken, die op Goe den Vrijdag zwijgen, welke dan naa ^ Rome gaan om de paascheieren voor d kinderen te halen en op den Stille: 1 Zaterdag staat 't jonge volk je aan de: voet van den toren naar de bronzen s^r 3 te luisteren... Want na den dag van rot - we luiden de klokken weer daags voo i Paschen. En bij den eersten toon snel , len de knapen en meisjes naar huis, on - de eieren te zoeken. 1 De klokken luidden de kermis in., - of den ommegang en de beevaart. Z I kondigden 's avonds te voren den Hoog 1 dag van Kerstmis, Paschen, Pinksterei I of Allerheiligen aan; ze scheiden ' I oude van 't nieuwe jaar. En nu neemt het machtige land, da - België in zijn oorlog sleurde, de klok ken weg... Och, waarom ook niet ! Wi kunnen ailes verwachten v£în hem, di [ op 3 Augustus 1914 onzen boden . schond, en zijn weg gansch België doo v teekende met vuur, puin, tranen ei j bloed. Hij heeft het koper weggehaald en d , machines... de matrassen, het linnen ei ' wat al niet... Maar het diepst treft on l na het verlies van menschenlevens ei [ het verminken van ons volk door dei j oorlog de ontvoering, de gevangen , seliap, wel het wegvoeren der klokken ' want daarmee vertrappelt Duitschlant p al onze innigste gevoelens, de gansch poëzie, die diepst ingewortelde traditie t onder den voet, ja schendt het zelfs d-dooden nog, die in Vlaanderens gront , ter ruste gingen onder den weezang vai ' hun klok en nog telken jare door di-klok in de herinnering der levenden op ) geroepen werden. ( De klokken zijn stom... en toeh luide: , dan ooit galmen ze nu over de wereld ' verkondigend alom het martelaarschap de eer en de vrijheidsmin van het Bel ' gische volk. . . ■ I I VWWl -, - ' - " :LUCHTVAART * ' Engelsch legeTbericht : Londen, 1 April. — In den namiddai , van den 30n Maart is het slecht wedei ge worden; niettegenstaande den zwee penden regen bleven onze vliegers aai den slag ten zuiden van de Somme deel nemen. Zij wierpen bommen en schoter met het machinegeweer op den ziel blootgevenden vijand tôt laat in der avond. Nuttige inlichtingen over de plaatser waar zich Duitsche troepen bevinder werden verstrekt en in den noordelij ken sektor werd er samengewerkt me' de artillerie. Hevige luchtgevechten had den plaats tussohen de vijandelijkt vliegtuigen en de onze, die zeer laas vlogen. Twaalf Duitsche vliegtuigen werder neergeschoten en drie andere verplichl ontredderd te dalen. Een ballon werc door onze tu i gen vernield en twee Duit sche vliegtuigen werden door onze bij zondere kanonnen neergeschoten. Vijt 'lonzeir vliegtuigen kwamen niet binnen HET SPORT • — WIELRiJDEN IN DEN WINTERVELODRGQM t Ds Grcole Kbkkeaprijs n >(. De tweede sportvereeniging heeft ins-1^ gelijks een grooten bij val gehad. Lang 'g voor het vertrek der eerste koersen was >). den Wintervelodroom stampvol. n Het was nu de beurt aan de snelheids-^ renners te wedijveren voor den Grooten Klokkenprijs. De beslissende strijd werd geleverd tusschen Dupuy, Egg en Pouchois. f Egg, in goeden vorm, eindigde gelijk '' met Dupuy terwijl Pouchois zich door zijne tegenstrevers niet liet zaaien en e na eene goede verdediging slechts op t- l'4 wiel der overwinnaars afbleef. k De achtervolgingsmatch Godivier-Sé-n rès werd door dezen laatste gewonnen. Godivier verdedigde zich goed, doch kon q zijn geyaarlijken tegenstrever niet belet- ten hem in te halen. e In den Aprilprijs had Germain de la 0 Flèche, die gemakkelijk de twee reek-iT sen won, ontegensprekelijk de boven- hand op zijn tegenstrevers. 3 Betemps en Ëllena deden ni-ettegen-, staande eené goede koers. Pattbey ver-ving Maniez, ongesteld, en gaf blijken ^ van goeden wil doch kon zijne mede-f-' dingers niet verontrusten. Lemav veroverde de koers van 10 kil. terwijl de handicap der mijl aan Per-e rin over-ging. ! TECHNISCHË UITSLAGEN : De Grooten KEokkenprijs 8 Scratch 1.250 meter (5 ronden), in zes 1 reeksen, drie herkansingen, drie halve-1 finalen en finaal. 1 Eerste reeks. — 1. Dupuy; 2. Ricaux; " 3. Charlier; 4. Lorain. 1 Laatste ronde (250 m). : 16 sec. 2/5. Tweede reeks. — 1. Pouchois; 2. Van-1 derahove; 3. Trouvé; 4. Groslimond. Laatste ronde : 17 sec. 1/5. Derde reeks., — 1. Egg; 2. Siméonie; 3 3. Thuau; 4. Johay. Laatste ronde : 15 sec. 4/5. 1 Vierde reeks. — 1. Ellegaard; 2. Cor-t net; 3. Evrard; 4. Chassot. Laatste ronde : 16 sec. 3/5. Vijfde reeks. — 1. Beyl; 2. SchilleS; i 3. Badenas; 4. Le Bars. ; Laatste ronde : 16 sec. 2/5. j Zesde reeks. — 1. Larrue; 2. Chardon; - 3. Carapezzi; 4. Charrondière. 1 Laatste ronde : 17 sec. 1/5. r Eerste herkansing. — 1. Charlier; 2. i Trouvé; 3. Vandenhove; 4. Lorain; 5. Ricaux. 3 Laatste ronde : 16 sec. 3/5. Tweede herkansing. — 1. Cornet; 2. Siméonie; 3. Polledri (junior); 4. Thuau; 5. Chassot. Laatste ronde : 16 Sec. 3/5. Derde herkansing. — 1. Schilles; 2. , H. Martin; 3. Jean Pierre; 4. Chardon; 1 5. Sauvaget. 3 Latste ronde : 17 sec. 1/5. 5 Eerste halve-finâal. — 1. Dupuy; 2. i Beyl, op 1 1/2 lengte; 3. Charlier, op 1/2 1 lengte. i Laatste ronde : 16 sec. 2/5. 3 Tweede halve-finaal. — 1. Pouchois; - 2. Larrue, op 2 lengten; 3. Cornet, op 2 lengten. r Laatste ronde : 15 sec. 4/5. , Derde halve-finaal. — î. Egg; 2. Schil-, les, op 1 lengte; 3. Ellegaard, op 1/2 - lengte. Laatste ronde : 15 sec. 1/5. Finaal. — 1. Egg en Dupuy, dead-heat; 3. Pouchois, op 1/4 wiel. Laatste ronde : 15 sec. 4/5. Koers van tien kilometer Klasseering aile twee ronden. Eindklasseering bij optelling van punten. > 1' klasseering.' 1. H. Ménager; 2. R. Berger; 3. Lemay. 2° klasseering. — Siméonie; 2. Lemay;: 1 3. Rohrbach. 3" klasseering.— i.Cousseau; 2. Rohr-1 bach; 3. Groslimond. 1 4° klasseering. — 1. Lemay; 2. Ména-1 ger; 3. Siméonie. 5e klasseering. — 1. Lemay; 2. Thuau; 1 3. Siméonie. l 6e klasseering. — 1. Perrin; 2. Couder; ■ 3. Lemay. 7e klasseering. — 1. Couder; 2. Le- - may; 3. Chassot. i 8' klasseering. — 1. Chassot; 2. Siméo-" nie; 3. Couder. 98 klasseering. — 1. Chassot; 2. Siméo-i nie; 3. Lemay. ; 10° klasseering. — 1. Ricaux; 2. Le-! may; 3. Siméonie. 11e klasseering. — 1. Lemay; 2. Ri- ■ eaux; 3. Chassot. ' 12" klasseering. — 1. Perrin; 2. SiméO-. nie; 3. Ricaux. 13e klasseering. — ï. Lemay; 2. Chassot; 3. Groslimond. 14° klasseering. — 1. Couder; 2. Lemay; 3. Siméonie. 15e klasseering. — 1. Couder; 2. Chassot; 3. Lemay. 16e klasseering. — 1. Ohassot; 2. Couder; 3. Siméonie. 17e klasseering. — 1. Lemay; 2. Chassot; 3. Groslimond. 18e klasseering. — 1. Chassot; 2. Groslimond: 3. Lemay. 19° klasseering. — 1. Siméonie; 2. Chassot; 3. Lemay. 20° klasseering. — 1. Lemay; 2. Chassot; 3. Siméonie. Eindklasseering. — 1. Lemay, 35 punten; 2. Chassot, 26 p.; 3. Siméonie, 19 p.; jfj 4. Couder, 14 p.; 5. Perrin, 6 p.: 0. Ricaux, 6 p.; 7. H. Ménager, 5 p.; 8. Groslimond, 5 p.; 9. Cousseau, 3 p.; 10. Rohrbach, 3 p.; il. R. Berger et Thuau, 2 p. M Tijd : 14 m. 8 sec. 4/5. — Laatste ronde : 17 sec. 4/5. ÂprHfy-ijs 40 kil. in 2 reeksen van 20 kil. achter motors. Eerste reeks. — 1. Germain de la Flèche; 2. Bétemps, op 950 m.; 3. Pat-they, op 1.850 m.; 4. Ellena, op 2.540 || meter. Tijd : 17 m. 21 sec. 4/5. Tweede reeks. — 1. Germain de la Flèche; 2. Ellena, op 375 m.; 3. Bétemps; 9 4. Pattbey, op 1.170 m. Tijd : 17 m. 27 sec. Algemeene klasseering : 1. Germain, 1 + 1=2 punten. 2. Bétemps, 2+3=5 punten. 3. Ellena, 4 + 2 = 6 punten. 4. Patthey, 3+4=7 punten. Handicap der mijl 1.609 m. (6 ronden+ 109 m.) in een enkele reeks. 1. Perrin (160 m.); 2. Matter (135 m.); 3. Jean Pierre (95 m.); 4. Rohrbach (100 ^m.); 5. Dupont (120 m.); 6. Le Bars (115 m.); 7. Charrondière (125 m.); 8. Cousseau (90 m.). Match Sérès-Godivier in achtervolging achter tandems. 1. Sérès; 2. Godivier. Sérès haalt Godivier in na 10 kil." 625 m., afgelegd in 12 m. 23 sec. 2/5. INTERIM. •""" - «WVWV ■ - EN SPANJE Uitwisseling van Belgische || en Duitsche hurgergevangenen Madrid, 2 April. — Een officielle nota meldt dat de conferentie van de Belgische en Duitsohe afgevaardigen te- Berne (Zwitserland), onder voorzitterschap van den minister van Spanje, M. d1 Reymoso, om den terugkeer van de I hurgergevangenen van de twee landen te bespreken, voldoenden uitslag heeft, gegeven. De afgevaardigden hebben in de eindzitting de diepe erkentelijkhe«l uitgedrukt van hunne regeeringen voor ! de bemoeiingen van den Spaanschen souverein en van het kabinet van Madrid.De aangenomen overeenkomst betreft : ■ de Belgische en Duitsche burgers di° respektievelijk gevangen zitten in Duitschland en in Afrika. 1 11,1 ■ WWV* i 5N QOSTENRSJK-HGMGARUE Os Wsensoiie pers || | %\\ ie epgiiiiai'8 pzontilieii g ! Men meldt uit Lausanne dat de «Volkszeitung van Innsbruck» schrijft: . | Wij mogen op geen merkelijke verbe-tering van onzen voedingstoestand ho- '■ pen voor het einde van den oorlog. Zelfs na den oorlog zullen wij lange | jaren noodig hebben om den zwakken staat van de openbare gezondheid te herstellen. Een geneeskundig tijdschrift van Weenen maakt nopens dit punt de vol-gende statistiek bekend : In 1913 heeft men te Weenen 17,387 geboorten en 32,344 overlijdens vastgc- ; steld, terwijl in 1917 het cijfer der ge- |1|| boorten slechts 5,674 en dat der over- ; iijdens 46,541 bedroeg. Het tijdschrift stelt vast dat de oor- ■ zaak van deze groote sterfte voor het meeste deel aan tering moet worden ifl-M toegeschreven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes