Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1300 0
17 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 17 December. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cr5n874445/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

JAARCANS , Nr 769 W MAANDAG, 17 DECEMBER Ï9T?. HET VADERLAND Kîeine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote ici. bij overeenkomst Dienstaanbiedinsen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorlooplg te Parfjs, 39 Place des Deux-Ecus, 3 LEO VAN GOrTHEM, Directeur _____________ xsmsummmamxB&mK&sBazsmBsassaaamtnasB&mBBBmmmisMBBBammiBmÊimtpmmiimBBatiîpmDâ Tlet nammcp : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Fraakrijk 1.25 fr. Engelarid 2 sh. Ilolland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. SelSisciic stiiMsfs lo te» treniii Wij hebben hier onlangs gesproken ovr het zeer verdienstelij k werk dooi M. Léo Van Puyvelde gewijd aan de Belgisehe schilders in oorlog-stijd. Dit werk werd nu aangevuld door den fijnen kunstkenner Jozef Muls, dien de oorlog zoowat in aile landen braclxt en die er, zooals altijd, flink zijne oogen opentrok om ons later in kleurenrijke studiën en indrukken te vercellen wat lîij zag. Het Hollandsche tijdschrift « Van on zen Tijd » gaf in een van zijne laatsie nummers een opstel van Jozef Muîs, waaraan wij onderstaande regel en ont-leenen. Onze lezers zullen met ons den zwier bewonderen van den krachtigen votera van den Antwerpschen schrij-Ver.Wij laten Jozef Muls het woord : Toen Dante de bitterheid beproefde van het ballingsoord en gang voelen, dat er niets zoo droef is als de trappen van een vreemd huis te moeien op- en afloopen, tœn wist hij eerst ten voile wat. Florence voor hem was in de we-reld.Zoo is het met mij vergaan op de ten-toonstellingen van Belgisehe kunst, die ik tijdens de gruweljaren, door de wis-sc-lvalligheden van mijn émigré-ieven in de meest versehillende middens te zien kreeg. Ik heb mijn land en mijn volk weergevonden en ik ben er tôt het Jdaardere besef gekomen, dr.t er een Belgisehe en vooral een Vlaamsche kunst is in onze dagon. Ik liep dasr aan dag door Oxford, die stad van eerbiedwaardige steenen.Toen ik dan, onder den hoogen toren v*n Ail Saints, den prenten-wiakel binnentrad, die met zijn bruinbestoven gevel en de klein-gemite ramen der boven-verdie-ping, deed denken aan een oldcuriosity shop, toen was het mij telkens eene nieuwe en even sterke verrassing door de zaaltjes van het huis de Belgisehe schilderijen, etsen en sculpturen te vin-rien die er twee maanden lang ten-£>ngesteld bleven. Ik zag er Waalsche landschappen van A. Donnay : de oker-gele en don-ker-groene heuvelgolvingen der Ourthe-en der Amblève-valleien met de een-zame landsche huizen onder groote lage sehalle-daken. Er waren eindeloeze Vlaandersche weiden uit het Veurne-ambacht door kanalen en grachten als fnet witte linten doortrokken en hier en daar een rood pannendak; er was hel tintenspel der Zuid-Brabantsche velde-n met de vierkanle lappen der stukken geel koren en helder-groene beeten, zoo-fils de polvtieken van Léon Frédéricq zc ons voor oogen brengen. Op een schil-tlerij van Franz Smeers lag de groen-e Noord,zee ope-n in 't versehsét van grauw-gele duinen, terwijl daar juisl een wandelaarster uit Heyst of Knockf voorbij kwam met door den-wind-ge-irokken rooden jersey over witte rok.. Ik begon weer te leven in onze oude Vlaamsche stadjes, want met al hunne verdoken innigheid, met hunne heal-igt rust waren ze daar voor mij op dic vele groote etsen van Gilsoul, Baert soen, Célos, Opsomer en Delaunois. De Sint Romboutstoren van Mecheler stond als een vrome grijze aartsvadei achter een vool van sneeuw, die neei dwarrelde over de lage daken en op den ouden kaaimuur der donkerspiege-lende Dyle. Het begijnhof van Yperer lag in zijn Zondagsvrede achter de hoo-populieren van zijn grasplein. De afspanning, « In de papegaai », stonc daar weer zoo gezellig en aanlokkelijk als vroeger over de oude steenen bruc van den Yzer te Dixmude. De toron; van Brugge st-aken hoog en slank bo-ven de proey.eling der trapgevels uit Hier kronkelden de nauwe straatjes var Lier en stond het breede begijnhof oper op al die speelgoedachtige huizekens. Ik ontmoette weer die begijntjes-ge-zichten en die indrukwekkende paters-gestelten uit de abdij van den Caesars-^erg te Leuven. Rond een zwaargevul den zak stonden waarachtig Brabant-sche boeren van Laermans, hooJdg, op klompen, in hunne aard-en-me«t-kleu rige broeken en roode baalbemden der Prïjs van he-t koren te bespreken, dal door hunne schraapzuc'htige vinger; heten glijden, terwijl hunne ooger ,Uw en ikoel keken voor het slaan var koop. Daarna kwam ik te Parij s belanden , oen ik dan het Luxemburg-museurr mnentrad, het eenige muséum, dat ir ®zen oorlog nog open bleef te Parij: 61 Weer die bftkândfi atiîkkfin var Co'ttet, van Simon, van Carrière, van c Moreau ,van Puvis de Chavannes wilde r terugzien, als voor jaren, toen was ik t verwonderd er al de zalen ontruimd te vinden om plaats te maken voor de 1 bijzondere tenixjonsteîling van wat het « muséum aan Engelache en Belgisehe i schilderijen bezat. Ik vond er « Les Ages de l'ouvrier » 1 en « L'Age d'or » van Léon Frédéricq, « Ecole de Platon » van Jean Del ville; ' een zonbeschenen beuk van Claus en 1 zijn vvit huis aan de Leie; Gentsche stadgezichten van Baertsoen; de Sint ' PietersÀerk van Leuven door Delaunois; landschappen van Gassiers, Laer- 5 mans, Gilsoul; een vrouwenfiguur van Van RvsseJberghe; een eerstè-commu- 1 niekantje van Renis, twee Ropsen, ? werk van Stevens, Diercks, Alfred Ver- 1 haeren, Motte, Henri de Braeckeleer, « Eevenpoel, Den Duydts, Vloors, Ras- ^ senfosse en Thomas; beeldliouwerken s van l\îeunier, Minne, Lagae, Samuel en ; Van Biesbroeck. Het waren weer al zoovele veïapenbaringen van het Belgi- 1 sche land en het Belgisehe volk, die , dcor hunne scherpafgeteekende eigen-aardigheid des te sterker troffen in deze vreemde Parij sche omgeving. Ik heb ze ço-zien eai gekend in onze steden al die brute c-n verwilderde gela- ' ten uit de werkeraklas van kind lot grijsaards; die bengels die met ruwe gebaren en vechtensgereed kaartspela?h boven een keldermond; dat meisje met rood gewaalde wangen, blond vlashaar en blauwe oogen, dat met haar blee-ker zusje broed ging halen bij den bak-ker; die Vlaamsche moeders die kinde-ren 2»gen op de stoepen in de volks-rmrt; die jongen, bleek en grauw en die meid, die elkaar met linksche gebaren minnen: die oude metsers, wit en rood van pleister en steengruis die 'net hunne verv^eerde handen en ka-lende grijze hoofden nog heffen rond een stelling of wrceten met een koevoet ( in den grond; die dokkers die hunne ' korte steenen pijpjes rooken, terug van ; het werk met hun schoofzak over den 1 schouder. Frédéricq had ze hier allen bijeen gebracht in de diepte der van ' voVk Wnioelenfle stadis'traat, waar de 'i kathedraal van Doornik, de Lieve Vrou- i we-torcn van Antwerpen het Gerechts-hof van Brussel uitsteken ,boven de roode daken, bij de begrâfenis van een misschien in onlusten of werkstaking : omgekomen arbeider met, rond den lijkwagen, de roode vlaggen, teekens • van den socialen strijd en de revolutie die de Belgisehe wolkslagen bero?rde. Daar waren ook de Brabantsche boe-rtn, vrouwen en kinderen uit het land, mn den oogst over de heuvelende velden, op den dorpel hunner woonst bij het dalen van dc-n avoncf, in den blau-wen maannacht bij hunne grazende kudden, in de roze bloemenweelde van de boomsaarden, bij het bonté vee op het groene gras, zooals Frédéric die in bijbelsche tafereelen van zijn triptiek «l'Age d'Or» deed optreden als in een herdersspel. Hoe spijtig dat Jozef Muls zoo min als wij gelesreinheid vond om het Parij sche > Louvre-Muséum te bezichtigen, waar onze Vlaamsche meesters, onze onveirge- , lijkbare Rubens inzonderheid, al de an- , dtre schilders van de wereld in de scha-duw stellen. *#> St * Er werd in Holland een Belgisehe moderne kunstkring «Open Wegen» opge-richt, die hoofdzakelijk na terugkeer in het vaderland, den vooruitgang der moderne kunst wil bevorderen. Verschil-, lendo vooruitstrevenide kunstenaars be-sloten tôt de oprichting, als gevolg, van de ovcjiweging dat de moderne kunst-kringen in België den gewensehten bij-va! ê'ii ondersteuning niet genietem. Deze miskenning spruit hoofdzakelijk uit het feit, 'dat hunne landgenooten meestal van moderne kunst niets anders weten dan hetgeen zij van de felsta te-genstanders er van te hooren krijgen. Een tweede overweging, die de hier-onder genoemden heeft vereenigd is deze : het is hoog tijd, dat er in Belgié een ernstige poging gedaan wordt, om de versehillende beeldende kunstenaars opnieuw in nader verband met elkaar te brengen. Ze willen trachten hun deel te berei-ken : ' 1. door het houden van tentoonstellin-gen van werk der leden en golijkden-: ke;nden ; ! 2. door het houden van lezingen over i dit werk; 3. door het geven van uitvoeringen en voordTaehten van het werk der moder-. ne toonkundigen en schrijveirs. i De algerneene wai'king zou er een zijn i van meer theoretische propaganda voor s moderne kunst, een middel tôt onder-i liivep, ontwikkelin£r en waardeerina: voor do kunstenaars en tôt opvoeding van c menigte, en wel met het volgende pr gramma : 1. verzamelen van een archief (bo ken, platen, foto's, iantaarnplaatje enz.) betreffonde moderne kunstwerkf in het buitenland. 2. idem, voor Belgisehe moden kunstwerken. 3. het houden van Lezingen, over m r'erne kunst in het buiten- en binne; land. 4. tentoonstelling van documenten n het archief. D. instelling van cursussan ,in mode ne kunst. Deze werking zou kunnan îngeriei worden als volgt : Het beheer, in ( liooîdstad gecentraliseerd zou er de har aan houden dat tentoonstellingen, lezi •gen en uitvoeringen niet alleenlijk Brussel, màar ook in de pirovinciestedc cehouden worden, zoodat do invlo; zoo verspreid mogelijk zou zijn. Naar goedvinden kunnen kunstenai uit den vreemde uitgenoodigd Word' 1 ■ ™ v 1 le r.aast de Belgisehe kunstenaars hun > werk ten toon te stellen. Aangezien «Open Wegen « een krin,a g- wii sijn niet van Vlaamsche noch Waal-s, sche, maar van Belgisehe kunstenaars, in worden beide landtalen voor aile han-delingen van den groep volledig gelijk-le gesteld. V7oorioopig bepaalt deze kring zich toi D- het vereenigen van Belgisehe kunste-i- naars, die in den vreemde vertoevan; bij den terugkeer in België na den oorlog it zal aan allé Belgisclie kunstenaars, die deze inzichten deelen, verzocht worder r- deel uit te maken van «Open Wegen-en zal er overgegaan worden tôt het kie il zen van een bestuur, het opmaken var le standregelen, enz. id De volgende leden hebben zich reeds n- bij den kunstkring aangesloten : Wil te lem Paerels, Gustave de S m et (kunst in schilders); Hubert Hoste, Jan Pauw ; 1 Louis van der Swaelmen (arehiteeten) Jules Vermeire fbeeldhouwer) en André r? de Ridder (letterkundige). m H. B. OP MET WEijTEBFEONT Vijandelijke nederlaag op de Aisn< en. in Champagne Acht Duitsche vh'egers nsergeschoten DE TOESTAND In den avond van 14 December werd een vijandelijke aanval, ten oosten van Bullecourt afgeslagen. De Britten ondernamen een raid in den namiddag, ten noorden van dit dorp, en te dien gevolge werden de vijandelijke stellingen vernietigd en werden er gevangenen genomen. Op een ander gedeelte van heit front, hebben de Portugeezen een zeker gefgl, gevangenen genomen ten gevolge van patroeljegeveehten. Op het front van Yper, heibben de plaatselijke geveehten, die plaats gre-pen rond het kastee] van Polderhoek, geen veranderingen te weeg gebracht. De artillerie van de Duitschers was, op 15 December, zeer bedrijvig in de 9lreek van Hargicourt en Flesquières, tusschen Gavrelle en Lens, alsook in den sektor van Passchendaele. Op den rechteroôver van de Maas hebben de Duitschers, na een hevige beschieting, een aanval onderoomen in de streek van het bosch Le Chaume. De Franschen verdreven de vijandelijke troepen. De artilleriestrijd is voortdurend ta-melijk hevig in gansch den sekto>. Op 15 December grepen alleenlijk verrichtingen plaats van weinig belang. Op het front van Yper hebben de Britten het grootste gedeelte van den loopgracht genomen die zij verloren hadden te Polderhoe.k; op den rechter-oever van de Maas hebben de Britten c-en Duitschen aanval afgeslagen, die gericht was tegen het bosch Le Chaume. De beschieting is vooral hevig in het Kamerijksche, ten noorden van de Aisne en in Hooger-Elzas. FRANSCH LECERRERICHT VAN DEN NAMIDDAG In de streek, tusschen de Aisne en de Oise was de artilleriebedrijvigheid der beide legers tamelijk hevig. De Franschen hebben een vijandelij* ken aanval afgeslagen ten noorden van Chemin des Dames. !n Champagne mislukte een vijandelijke poging tegen de Fransche stellingen, ten oosten van Cornillet. Op den rechteroever van de Maas en voornamelijk in den sektor van Chambre! tes. was de artilleriebedrijvigheid tamelijk hevig. Er is niets bijzonders te melden op het overige gedeelte van het front. LUCHTVAART Op 15 December hebben de Fransche vliegers goed werk verricht. Er werden vijf vijandelijke vliegtuigen neerge-haald.Naar het schijnt werden naderhand nog drie andere Duitsche vliegtuigen neergeschoten tijdens. geveehten die plaats grepen op 13 en 14 December. BRITSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC Er is geen belangrijk feit te melden, tenzij de verovering van een aantal vijandelijke gevangenen en van een ma-chinegeweer; zulks geschîedde in den loop van patroeljegeveehten in den nacht van 14 op 15 December, ten zui-den van Kameriik. I DE BRITTEN HEBBEN VOLLE BETRÛUWEN IN DE T0EKOMST Londen, 16 December. — De bericht-gever van het agentschap Reuter meldt: Alhoewel het weder koud geworden is doch droog en dienvolgens zeer voor-deelig voor de verrichtingen, is het niet zeer bedrijvig thans op het Britsehe front. Het groot offensief, dat op het wes-jerironi .verwacht wordt, is nog niet begonnen. Zulks bevestigt echter niet dat de toestand niet immer zeer ernstig is. De vredesvoorwaarden van Rusland aan Duitschland kunnen ongetwijfeld groote gevolgen hebben. Doch ondanks ailes, heeft het Britsch leger voile ver-trouwen in de toekomst en het koestert de hoop dat het zal kunnen weerstand bieden tegen de hevigste vijandelijke aanvallen. m i ■-1 Stantje en Wantje Stantje hield zijn Wantje staan, Stantje sprak zijn Wantjen aan, Onder de oude linde : « 't Vrijen duurt zoo lang reeds nu, Wantje, zeg, bevalt het u, Trouwen, mijn beminde ? » Schuchter sloeg zij de oogen neer, . Maar ze neep zijn handen teer; « Aeh, mijn Stantje, Ba ja ! ?> zei Wantje. Wantje werd dolgraag bemind, Wantje schonk hem kind op kind, Stantje, den beminde. Zeven kleuters, hand aan hand, Spelen in het mulle zand, Onder de oude linde; Dan kijkt Stantje Wantjen aan ; « Is de koop daarmêe gedaan, Ba, » zei Stantje, « Ba neen I » zei Wantje. Stantje en Wantje zijn nu stram, Zitten samen aan den stam, Van die oude linde; Deelen daar in zoeten vrêe 't Spel van hun kindskinders meê, Al die teerbeminde. Stantje grijpt haar handen toem : Drukt zijn Wantje in stilte een zoen; « Ach, mijn Stantje ! Mijn schat 1 zegt Wantje. Herman BROECKAERT. ■■■■!>-, WWVI ' ■ 03 ioewijdiitg der aalmoezenlers Het « Staatsblad » geeft volgende ver-melding : Het Oorlogskruis wordt verleend aan den toegevoegden aalmoezenier der Ie kiasse, Ryckebœr : heeft, niettegen-staande zijnen grooten ouderdom, tôt den 20 Juni 1159, de betrekking van aalmoezenier bij het veldleger waarge-nomen; is, sedert dien datum, werk-zaam bij eene ziekeninrichiting van het front waar hij met bewonderenswaar-dige toewijding, zijn priesterambt ver- VlJ.lt. NIEUWS UIT BEZET BELGIE I- ». g'gfrfr'î? ! !- IsgmjBBM® 1 DE TOESTAND TE MAESEYCK ^ Nooit is de grens zoo streng bewaakt geweest als tegenwoordig; vroeger was ^ het nog toegelaten van tijd tôt tijd een praatje te voeren aan den draad met g vrienden en kennissen van den over-n kant; nu is het streng verboden de grens nog te naderen; ja zelfs zijn er j. groote banen die naar de grens leiden n op sommige plaatsen totaal versperd en is allen doorgang verboden. De men-[g schen die langsheen den draad wonen j_ worden zorgvuldig bewaakt, al hunne j. verplaatsingen bespied en voor de min-ste reden regent het huiszoekingeh, \" aanhoudingen en boeten. Zoo erg heeft ,'f- men het ncoit gekend. De Duitschers beweren dat al die maâtregelen genomen zijn geweest te-^ gen de spioenen, maar iedereen wreet dat het enkel is om het ontvliichten te beletten van onze jongens. Op eene plaats, trokken er onlangs 29 over, op eene andere 87, meest allemaal jongens die zich in Gns leger gaan inlijven. a Meer nog zijn al die maatregelen ge-" nomen tegen het deserteeren van hunne feldgrauen. 't Is verschrikkelijk hoeveel er de grens over trekken; 't gebeurt wel meer dan eens dat de feldwebel of hauptman, bij zijne inspectie, de helft van zijnen post of soms heel te vergeefs zoekt; meer dan enes gebeurt het dat onze jongens met den schildwacht er bij den draad overt-rekken. Ver^.cheide-ne Duitschers bleven in den îaatsten tijd bij hunne poging tôt ontvluchten t. aan den draad hangen. , t: — De heer bankier Hulsb... werd tôt « 2 maanden gevang en 1,000 mark boele, r- zijne meid tôt een maand gevang ver-st oordeeld, om zich. met het grootste is recht tegen de onhebelijkheden van een Pruisischen officier verzet te hebben. s" — De leergangen in het college van .'t H.-Kruis, herbegonnen den tQ Septem-efu her 1. 1.; men vreest echter ten zeerste Lo dat de leerlingen gedurende het koude winterseizoen naar huis zullen moeten d gesturd worden bij gebrek aan ver-d warmingsstofen voor de schoollokalen. cs — In Heppeneert werd een paar op-r" geëischt bij de volgende eigenaars : r"' De kinderen Nelissen; H. Schroë-Schummers; Mathieu Styvers en H. ie Beckers. — Veel gerneenten der provincie Lim-- burg hebben West-Vlaamsche uitwijke- lingen ontvangen; in Maesevok zelf zijn er nog geen, maar in verscheidene dor-3 pen van den omtrek zijn er reeds aan-gekomen en bij de boeren gehuisvest; 't zijn meest vrouwen, kinderen en grijsaards; 't meerendeel der mannen van 18 tôt 45 jaar zijn gedwongen geweest ginder te blijven en worden door J: de Duitschers aan militaire werken ge-bruikt.DUITSCHE LÎST TE KINROY Dat de verwensohte Moffen zich aan aile laffe en vuige daden weten plichtig te maken, is overbekend. Hiervan nog een staaltje, dat, helaas ! voor eenige kloekmoedige personen dezer gemeente de bitterste gevolgen na zich sleept. In een welbekende herberg langs den steenweg kwam een reiziger birrnen, bestelde in 't Fransoh ,en bekende wel-da dat hij een Fransche officier was aan de Duitschers ontsnapt en ver-langde de grenzen over te geraken;; tôt staven van zijn gezegde toonde hij zijn foto in Fransche officierendrâcht. Het vertrouwen der aanwezigen was ge-wonnen, en dadelijk werd ailes in 't wer kgesteld om den ge m een den vluch-teling voort te helpen. Toen nu de zoon en de doohter des huizes met een paar verkleefde buren he mnaar de grens begeleidden, schoten op een gegeven r teeken de « wachthonden » toe en hiel-' den allen aan; daar bleek het dat de vreemdeling een Pruis was,> die zijn milde weîdoeners als spioenen deed schaken en naar Bree en van daar naar Brussel vervoeren. " Dit uitzinnig geval heeft de gansehe gemeente in de diepste verslagenheid g gedompeld'. — 45 arme kleintjes uit het Walen-land zijn alhier aangekomen en môt de r" liefderijkste gastvrijheid ontvangen geworden. Als een prachtig voorbeeld van ,n vaderlandsliefde en offervaardigheid Ie halen wij aan, dat Mevr. Lefebvre, n- echtgenoote van den heldhaftigen heer >t ontvanger, die na het verdrufcte vader-,n land de grootste diensten bewezen te e- hebben wist tfe ontvluchten en op 46ja-k- rigen ouderdom, ons roemrijk leger et vervoegde, drie ki'ndertjes bij haar r- heeft ingenomen, ofschoon de Moffen, r- uit wraak op haar man, al haar huissfi-rief aan^eslasen hadden. V - ' ■ . 5 î" S» "S"» O —————— LVM | COCKERILL De conslructiewerkplaatsen Cockerill, j te Seraing, boekten over het afgeloopen I jaar een verlies van 204 miljoen frank, |jï| dat uit het wiftstsaldo van vorige jaren | gkweten zal worden. MSSKfSmm UW&ÏM ' m TRAZEGNIES Den 20 Augustus 1914, fcwamen de | Duitschers Trazegnies binnen, en ver- I bleven daar een dag. Zij namen drie 1 gijzelaars die ,na zes maand verblijf f in Duitschland, naar hun dorp mocl> > ten terugkeeren. Heden verblijft een Duitsch garni- t zœn op de gendarmerie. Het kosiman- | dantur is gevestigd op het gemeente- ;i huis. Daar moeten de mannen van 17 | tôt 35 jaar maandelijks zich aanmelden. j; 1 De seholen zijn open. Enkele notabelen, en bijzonderlijk- I heid de E. H. pastoor Bonnet, houden [ zich met daar tôt stand gekomen wer- j ken van bij stand en voeding bezig. De j gezinnen van soklaten ontvana;en regel- j matig liet militiegeld, en ontvangen jl daarenboven broodkaarten. De werk-loozen ontvangen 50 centiem per dag. j I: De arbeiders die in de mijnen werken worden per stuk betaaîd. — -WWW-— - ■ '■ »m m Gczoadheid vae 'l Belgisehe | kind Kinderen den G November uit Belgij jl gekomen, en ondc-rgehracht in de : V5LLA KONING ALBERT BERGEN-OP-ZOOM Uit Antwerpen : Arthur Cock, Kloos-terstraat, IS; Jan De Koning, Sohuyt- f| straat, 67/2; Jozef De Wintef, St.-Job- Il : j straat, 16:29; Jaak Peetera, Lange Slacht |f huisstraat, KO; Gaston Scherrier, Paar- j! denmarkt, 107; Egide Van Aerde, Volks- || straat, 72; Frans Allaertà, Limburgstr., li: 12, Kiel. Uit Berchem. — (Ant-werpen) : Gus- 1 taaf Jones, Edeghemstraat, 14; Frans | Van Breedam, Groote Steenweg, 209. Uit Boom. — Florent Smets, Kreuke-ienberg, 9; August Verbrugge-n, Niei* J schestraat, 128; Pieter Rijnemens, LaLn- | çelei, 64; Karel Vinck, Kerkhofstraat 70. Uit Brussel. ■— Pieter Pets, Kappell# plaats, 8; Pieter Melchior, Blaesstr., 107, | Uit Ukkel. — Ferdinand Nijs, Haan- ■! straat, 11. Uit Sint-Gillis. — Raym. Hardouin-, t Gustaaf Defnetstraat, 62. Uit Vorst. — Aimé Bresmal, Dy 1 Nayerlaan, 3; Camiel Grimoins, Driesstr", |§'j O G. Uit Schaarheek. — Flore Cnockaeirî., | Leop. Coroublestr., 6, en Virginie Cno- |b i ckaert, Leop. Couroblestr., 6. Uit Lier. — Jan de Hou wer, Grooten jl Bril, 57; Louis Martin, Predikheeiren- | iaan; Jozef VTandenbrande, Waversche- |. steenweg, 65; Alfons Smtis, Maasfort | laan, 165; Frans Vennekens, Karthu»' fil zerstraat, 121. - ■ WVWV i - ■ ■ - ' * 'I Belgisehe Visschervlooi i l De Belgisehe visseheirsvloot van De f Panne vaart regelmatig oit. Enkele boo- I ton werden evenwel door de mijnen ver. ||ÎB nield. De booten van Heyst die er niet in 1 slaagdc-n de vlucht te nemen, bestaan || niet meer. Nog enkele liggen aan de ij kust en worden door de Duitsche kust- | artillerie gebtruikt. Van een zeker ge- n deelte werd er brandhout gemaakt. Een | deel ligt aan de kust voor de haven van Zeebrugge, om netten te spannein tegen i 's vijands duikbooten. Tal van booten van Blankenberghe ;l liggen beschadigd of half onder watei* I in de haven. Verscheidene booten wer- I den tusschen de twee havendamrnen lot || I zinken gebracht, om de intrede der ha- |jiH ven te versperren. Enkele trawlers van Oostende werden l bewapend en maken deel uit van de || Duitsche p a t r oel j eboo t en-groep. Gelukkiglijk liggen er veel booten Van m Oostende in Engelsche havens en een 1 ker aantal booten van Heyst te Zierik- -■ zee (Holland). Van deze laatste hebben a de Duitschers er twee huit gemaakt en | naar het kanaa-1 van Zeebrugge opge- î(! bracht. De Belgisehe regeering heeft maatre- I gelen getroffen om de vis9ehers bij het I onderhoud hunner scheoen wuîp tel komen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes