Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1572 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Mei. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ng4gm82z6s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

tffe JAAROANC, Nr 963. VRIJDAC, S MEI 1918. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst DienstaanbsediBgeo : voor gereformeer-dea kosteloos. Belgîsch dagblad, ¥0orloopig te Parijs, 39 Place des Deux-Écus, S LEO VAN GOBTHEM, Directeup Eet nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per roaand (vcoruitbetaalçi) : Frankrijk l.V'5 fr, Engeiand 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 2.00 fr. ONGESCHONDEN BELGIE POLLINCHOVE 'K was er gaande en staancle; mijn va-jjer was van Pollinohove, sleet er een feroot deel zijner jonge jaren en menigen oiijner familieleden waren er gehuis-jfest. Ik ken die parochie op mijne dui-m^n' en 'k kan er de getrouwste be-lechrijving- van g&ven ; _ Ja, 'k" mag mij daarop roemen, iVan 't dorp, waar 'k gaande en staan- [de ben En waar ik al de mensohen ken, De vogels en de bloemen. 'T telt rond de 1500 inwoners die zich jneest met landbouw bezig houden. De jjlaats is wat ouderwetsch ; de kletine en jao-e huizen, gedeeltelijk gemoderni-feerd, dagteekenen meest van 't einde ider XVII en 't begin der XVIIIe eeuwen JJiela merkweerdiigs .is er eigenlnjik te lien. 'T is lijk Reninghe en Alveringhem, tene parochie in de Casseleri-e van Veur-fle, en niet in Veurne-Ambaeht gelijk vel'en peizen; zij ligt bij Loo en wordt 'idoor Gramaye in 't latjjn, Curia pollio' ï»s (hof vfin Pollion) genoemd. Men imoet niet altijd, zegt P. Lansens (in jsijnem alouden staef, van Vlaenderen), i> door die woning de villa Sominicata > van esnen leenheer • verstaen, maar s» wel de hoven (Curies), waar in de vit* lj» la Capitania die van de eerste afbing, > verdeeld was, en om de verre afgele-gewheyd van de heerenwoning door •» eenen aangestelden voor rekening van » den heer gebruijkt wierden. Menig-m werf gebéurde het dat den heere op » di Curies of villa Subalternes (hoven) eene kapel stiehtte, waeruijt met tijd-r,V verloop esne parochie haren oor-» feprong nam. (Zie J. J. Raepsaert I» Œuvres complétés Tom III p. 318, • Tarn IV. page 206). >\ Gevolgentlijk mag men, met grond i>> veronderstellen, dat Pollinckhove uijt '■» zulk eene plàets, seer waerschijnelijk ■5 van de villa Capitania van Loo afhan-gende en vân den naem van den tteer | t> die deselve bewoonde, haren oor-; î> sprong en naem te danken heeft. » De eerste kapel die er bestond en rond 9e Xlle eeuwe mœt zijn fèsticht, lag bij de Machuyts Be-ke. Een kerkhof was « rond, zij wierd afgebroken in 1554 en vervangen door e©n klein kapelle-ke. De nieuwe kerk wierd opgemaakt op de plaats waar zij zich nu nog be-Vindt, tegen 't kasteel der Familie Poi-t line. Zeker is het dat die familie in de jaren 1100 aldaar woonde, want die ediel-. lieden liadden dan reeds de overdracht van Pinfele in leen, zooals hierna onder | «Pintele» zal beschreven zijn. In onde stukken schreef men Poling-hvi (in 1114), Polifichove (in 1218) en hlijnchove (in 1502). De fariïiiic Pollinc bezat in de XlVe, 'XVe en XVle eeuwe het Senegalschap lier stede van Loo, ook schoutendom : ipoemd, dat bastond uit een recht dat Vt uito<?fcnen ' mocht gedurende den dàg der foiren, (van St.-Denis avond te taie tôt sy ri te Denis dag'he tôt zonnen-fcdèfgafif) en eeh deel der belastingen ontvangen mocht op de te koop gestelde .waren, Rwds in 1330, bezat Jan van Pollin-chave dat voorrecht. (Bruxelles, archivés générales du Royaume, chambre des Comptes, dénombrements, bourg de f»rnes n. 710). In 1398, Philips van Polinchove bi for doot van Christiaen sinen vader, als dan die keune (Hiden n. 720). In 1448 Charles van Pollinchove (Erf-ochtig-de) by der doot haers moeder?, naeste hoir, hield hetzelfde in lecn (Hiden n. 732). In 1502, Jacob van Polynchove (filius Adriaens) besat hetzelfde (Ibiden n. 569). în 1552 mœt Frans van Pollinchove rec'ht hebben (zie Hendryckx). In 1702, Françoise van Pollinchove, ^ochter van François, râdder heere van Westoutre, had alsdan de recliten. ^ gezegd Schoutendom (zie Merghe-lynck, recueil de généalogies inédites ^Flandre, T. I, p. 112). 1436 moest Charles van Pollincho-I ^ oprukken tôt voor Hndschoote aan 't oofd van een hoop landsvolk, om de nofilsohen te beletten de streiké te over-t ^"npalen, Hij was leenheer en land-ouder van de Commune van Veurne-' 'jto&cht. Hij en kon het tegen de En-I Plsenen niet uit houden én moest wij-Sw na s^u^zeft vaT1 N-ieupoort te i doen openzetten ert de sitreke te doen onder water steken, zakte hij af naar Elsendamme, waar hij de brugge bezette. In Stavelsamine en in Rousbrugge stonden er ander Evellieden met hun volk. De En@elschen waren alsdan in bedwang gehouden. Wiij z.ien oOk in 1436 een zekeren Lo-dewijck van Pollinchove Ceurheere en een darde Jan van Pollinchove, die in die gemeente woonden (zie Hendryckx, blad. 106, Ie deel). In 1391 vinden wij Symoen en Christiaen van Pollinchove. Dat geslaohte voerde in zij ne schil-deh : « Escarbelé, au 1er et 4me d'or à trois faucons de sable, posés 2 et 1 au 2me et 3o d'Hermines à trois Losanges de gueules posées 2 et 1 ». (Zie Hendryckx, IIe deel). Uit 't vorschreven kan men zien dat er ten dien tijde drîe kasteelen stonden in Pollinohove, een nabij de kerke, be-woond door de familie Pollinc, een ten westen van het dorp, en een derde ten zuid-westen; beide vroeger bewoond zeker door afstammelingen der oude en primitieve familie Pollinc. Het eerste is totaal vemietigd en her-bouwd in eene hofstede, in de XVIIIe eeuwe; een wapenschild zit nog in den westgevel der woonplaats, doch 't is bij-na onzienlijk georden door den tijd; het tweede is ook een hofstede, een Vlaamscli gebouw dat hermaafct is ge-weest in de XVIe eeuwe en dat nog goed bewaard is gebleven; het derde is ge-heel bouwvallig en dient nu voor stal-lingen, het dagteekent van in dezelfde eeuwe, 't is dus ook herbouwd gewor den. De familie Hoboken bewoonde dit laatste in die tijden en later de adelijke familie Reijphens. Over korten tijd wa? het een nonnenklooster. Pollinchove heeft ook te lijden gehad der 'menigvuldige oorlogen en omwente-lingen waarvan de IJzerstreek zoo dik-wijls onderhevig wierd. De Geuzçntijd bracht haar ook veel schade en verlie-zen t-oe. Tijdens de Fransche omwenteling had er in Pollinchove bij de Machuijtsbeke eene nog ai erge schermutseling plaats, tusschen de inwoners en de Fransche troepen. Van weerskanten bleven er verscheidene dooden op het slagveld. In de XIVe eeuwe was Pollinchove zeer volrijk, tijdens de saaiweverijen. Menige Wevers kwamen zich aldaar ves-tigen.In 1429 gaat de leenheer Charles Van Pollinchove naar Loo met zijne gezel-len van den abatementen om er verscheidene tooneelspelers ten toone te brengen op vetten Zondag ( zie Gemeen-terekeningen van Loo). In 1505 eene spelerpgilde ontstaat onder de naam van Sint-Sebastiaan eh zij ging de processie van 't heilig Kruis op •ïuisteren te Veurne door sprekende en beeldende groepen (zie Veurne, Ge-ineente-fekeneing).In de XVIIe eeuwe vinden wij g een spoor meer dier Rhetorika, die zeker opgehouden heeft te bestaan door de gestadige oorlogen die alsdan de streke teisterden. In 't begin van 1700 zenden de too neelspelers het volgende request aan de hoofdkafiier « Alpha en Oméga » van Yper, 't gene doet zien, dat er daar vroeger nog eene andere gilde bestond de « Marianisten » genoemd. Hermân VAN DER CUCHT. DE KLAS 1918 Generaal Do Ceuninck, minister van Oorlog, en de heer Berryer, minister van Binnenlandsche Zaken, door de Re-geering daartoe afgevaardigd, vergeaeld door generaal Selliers de Moranville, hebben twee dagen gewijd aan het be zoeken van onderrichtingskampen, ten einde de jonge lieden van de lichting 19t8 te plaatse.fi. Het kamp van Auvours we!rd gekozen als best gèschikt voor het voorbereiden enzer toekomende soldaten. De heer minister Berryer heeft bijzon-dcrlijk de matericele, gezondheidskun-dige en moreele voorwaarden nagezien, waar onze «bleus» zullen in leven. Aile schikkingen werden in dien zin gieno-men, in vol akkoofd. Onze rekruten hebben kennis gemaakt voor de eerste maal, met het kamp van Auvours, den ln Mei, I VOOR ONZE SOLDATEN i mmsmi Meer dan eens hebben wij in Het Va dcrland gevraagd dat men aan de soldaten, die zich vroeger, meestal in een on-bewaakt oogenblik, aan een of ander misdri}f plichtig maakten ruime gele- genheid zou geven orn die fouten van 7 j verleden in het vergeelboek te doen in- schri'jven. z Onderstaande koninklijk besluit zal, ons inziens, daartoe veel bijdragen. Te ^ kopen is nu nog dat ook voor de door ( den krijgsraad uitgesproken straffen de e eerhersteHing gernakkelijk worde toe- x gepast : ■ g Gezien artikel 26 van de Grondwet, waarbij de uitoefening van de wetge- c vende maoht opgedragen wordt aan den f Koning, aan da Kamer van Volkw\r!e-Js genwoordigers en aan den Senaat ; "j Gezien de onmogelijkheid d'e Wetge- 6 vende Kamers te vereenigen ; Op voorstel van onze ministère van j Justitie en van Oorlog en naar eenslui- j dend advies van Onze tôt- Raad verga- c derde ministers ; Wij hebben besloten en Wij beslui- ten : } Art. 1. — Aile tôt eene lijf-, boet- of t politiestraf verwezen militair kan, in- s dien hij er zich toe waardig toonde het- t zij door eene roemrijke daad, hetzij door £ een voorbeeldig gedrag voor den vijand, g wat deze veroordeeling betreft, in eere hersteld worden. Ê Art. 2. — De door deze besluit-wet c ingesteldo eerherstelling wordt verleend door den Koning, na advies van eene f commi.ss.ie vandrie bij koninklijk besluit t benoemde le den, en op voorstel van de minisiters van Justitie en van Oorlog. t Art. 3. —• Een uittreksel uit het ko- j îiinklijk besluit, waarbij de eerheTstel- i ling werd verleend, wordt, op aanzoek van den auditeur-generaal. van den nro- £ cureur-generaal of van den procureur î des Konings, gekantteekend op de ar- t resteh of eindvonnissen tegen de ver- i oordeelden uitgesproken. De in eere herstelde kan zich door den a minister van Oorlog een afschrift van g het besluit laten afleveren. a Art. 4. — De eerherstelling doet voor- 1 taan bij den veroordeelde, in overeenkomst met artikel 7 van de wet van 25 2 April 1896, al de uitwerksekn ophouden a van de veiroordeelingen opgeloopen voor 1 inbïé'uken Vôorzien door het Militair j Strafwetboek. Alleen dan doet zij de uitwerkselen van andere veroordeelin- 1 gen ophouden, wannser deze in het ko- a ninklijk besluit aangeduid werden De eerherstelling belet dat de veroor- t deeling in de uittreksels uit het stam- 1 boek vermeld worde. •! Ari. 5. — De beslùit-wet van 20 Ja- c nuari 1916 is afgeschaft. 1 " 1 1 VWWV I Belangrijk bericht aan onze abonnenten , i « HET VADERLAND » BLIJFT AAN r ViJF CENTIEM PER NUMMER e VERKOOHT SV5AAR HET POST ABONNEMENT VER- > HOOGT e Wij hebben toi hiertoe, endanks de ' groote moeilijkheden, al heî mogeiijke E gedasn om den prijs van ons biad zoo L laag te houden als hij van het begin af 1 slonti. { « Het Vaderiand » is op dit oogenblik het eenige dagbîad dat zijne verkoop- 1 en abonsiemerstsprijzen nog niet ver- 1 hoogde. De steeds teenemende duurte van hët papier, enz., legt ons nu de < verplichtirig op den weg in te siaan, c dien al de andere bladen voor ons in- sloegen. J Wij willen echter, zoolang het eenigs- '' zins mogelijk is, den prijs per nummer ' voor onze soldaten aan vijf centiem be- houden. De soldij van de soldaten is J inderdaad te garing dan dat men zich geene opoîfering zou getroosten om, zoo- ( lang het menschelijkerwij2e gesproken ( kan gedaan worden, hun een degelijk, 1 weiingelicht dagbîad aan vijf centiem 1 per nummer te blijven bezorgen. ! Maar dat maakt de moeilijkheden niet s kleiner, dat vernnindert de kosten niet, \ integendeel. Wij hebben besloten on- 5 zen post-abonnementsprijs met vijftig centiem per maand te verhoogen voor 1 onbezet België en Frankrijk, zoodat 1 « Het Vaderiand » nu fr, 1.75 per maand 1 zal kosten in plaats van fr. 1.25. i Daar onze post-abonnementen voor- < nametijk burgers zijn, zullen zij, hopen wij, deze geringe vermeerdering geree- i delijk aannemen en de noodzakelijkheid 1 ervan begrijpen, te meer daar wij, 1 in tegenstelling met andere dag- 1 bladeh, ons best doeh om zoolang als ; TE PARUS !I1 DR il ERI1RMD DE BETÎCHTEN SPREKEN MAAR DOOR,.. Men vraagt zich werkelijk af wat de : idvokaten nog zullen te zeggen heb- ! >en : Ieder van de beschuldigden neemt op 1 ;ijn minst een zitting in beslag om, met reel omhaal van woorden, zjjn lfiven te eihalen, om de weinige goede daden, lie hij yerrichtte in het licht te stellen in de misdnjven, welke hem ten laste vorden gelegd, achter onwetendheid of j'oed inzioht te verschuilen. Daar ziijn er die goed praten onder lie zoogenaamde journalisten, waarvan t meer dan twee nooit een artikel chreven. Daar zijn er die beginnen te waten ten laste van hunne medebe-ehuldâgden.'t Is er nog niet om te doen voor de eden van de bende hun eigen hoofd te •edden met dat van hunne medeplichti-jen wait meer in gevaar te brengen. vlaar dat kan komen: Mardon, de oude vriend van den be-îeerder Duval, liet zich al onvoorzich-ige woorden ontsnappen, die Duvals ichuld verzwaren. Goldski vond al bit-ere verwijten voor degenen die sommité perscampagnes in den « Bonnet Rou-;e » ingaven. Al de beschuldigden, volgens hun iigen uitleggingen te hooren, zijn zoo mplicâtig als pasgeboren kinderen. Zij vilden geen kwaad doen en al3 't hun (ebeurd is, dan was- het om Frankrijk >n den Bondgenooten dienstig te wezen. Dat kan zoo lang duren en het is best e bewijzen dat de zaal van den krijgs--aad niet zoo vol loopt alst ijdens de de-jaUen in de zaak Bolo. De ondervraging van M. Leymarie, rewezen kabinetsoverste van minister vlalvy in binnenlandsche zaken, bracht liets meer aan het licht dan hetgeen nen reeds wist. M. Leymarie was op de hoogte van de ,'ondst op Duval, aan de Zwitsersche jrens, van den check van 150.000 frank ran de Duitsche ban'k Marx uit Mann-îeim.Hij vond niets onregelmatigs in die :aak en liet ,ondanks de opmerkingen /an sommige officieren van den spion-îendienst, den check aan Duval weer-;even.M. Leymarie betwist echter dat hij îet was, die aan Duval zijn reispas roor Zwitserland verstrekt had. Geen verder incidenten, tenzij dat lui-enant Mornet, openbaar ministerie, rerklaarde dat hij de noodzakelijkheid liet inzag M. Caillaux als getuige te loen dagvaarden. ISIMlIJLffiffllI De verschillende federâle oorlogs- of •aadgevende komiteiten : U. B. S. F. A. j. B. A., Zwen'imersvereenigiing, Scher-nersvereeniging, Bcks- en Worstelver-jeniging, ingesteld ten einde de belan-ren hunner vereeniging te vertegen-.voordigen op den IJzer, en het sport ian te moedigen en de militaire komi-eiten te helpen in het inrichten van sportieve vergadenngen, zullen van nu if erkend worden door het Ooiiogsko-niteît voorgezeten door het hoofd van len algemeenen legerstaf. Deze komiteiten zullen officieele toe-ating krijgen om eenmaal per maand jijeen te komen. Het A. H. Iv. neemt deel aan het werk 1er federale komiteiten en vaardigt vol-jende offieiefen af : U. B. S. F. A., kommartdaht Daufres-le; L. B. A., kommandant Flamand; îwemmefsvereeniging, kommandant A. 3.-M. Michiels; Schermers-, Boks- en Worstelvereeniging, kommandant De-spa; Balspel, majoor Martin. De legerdagorders zullen binnen kort Je samenstelling der komiteiten en de iata van de vereenigingen kenbaar mà-len.iet kan ons blad aan vijf centiem per iiammer aan onze dageîijksche koopers, /oornarr.eîijk soldaten, te blijven bezor-|en.Wij verzoeken dus de post-abonnen-ten van « Het Vaderiand », die te reke-len met 1 Mei hun abonnement moeten /ernieuwen ons den nieuwen prijs, 't is te zeggen, fr. 1.75 per maand toe te zen-jen.Wij zullen ons best doen om voort ons blad aantrekkelijk te maken, zoo voor de soldaten als burgers en wij hopen, /an onze zijde, daî wij onze steeds toe-nementien lezerskring nog altijd zUlten sien uîtbreidep. HET VADERLAND. NIEUWS UIT BEZET BELGIE &N7WERPEN à DIEFSTAL TE TEMSOHE Bij den landbouwer Frans Laureys, ^ van Temsche, hebben onbekende die- ven, met braak eene schoone koe gesto 11 len van 3.000 fnan'k waarde. De politie ^ heeft het spoor kunnen volgen tôt in St- Niklaas; de politie aldaar doet ijverige ^ apzoekingen om de daders te ontdekken. f DE CEMEENTE MOLL SEDERT 1914 n medegedeeld door M. de Dorlodot SOHERMUTSELINCEN ^ Op 27 September 1914 begonnen voor ° Moll eene reeks schermutsolingen; nu , eens waren er Belgisehe patrœljen aan li wezig, daarna Duitsche en dan weer ° Belgisehe en zoo ont stonden er verschil- ^ len de botsingen, in welke eenige Belgen âlsmede een aantal Duitsohers sneuvel- J den. Tevens werden drie Mollsche bur- . gers door kogels,. doodelijk getroffen, £ Vos Aloîs, 50 jaar, Janssens Frans, 50 v jaar, Bauwens, 25 jaar. Meester De v Tandit van Milleghem werd het been 11 overgeschoten. De vijand die in kanton- j" r.ement was to Hasselt, en Moll einde- lijk voor goed in handen had, hield er 11 slechts twee dagen stil om vercter op te ° trekken in de richtin^ van Antwerpen. , DE BEZETTINO k De inwoners waren naar de bosschen (i vertrokken en gedurende enkele dagen (! was het dorp verlaten en doodseth ; j maar stilaan kwaman vanhier, vandaar g eenige familier terug en na een drietal j, weken had ailes weer zijn gewonen, (j kalmen gang. Edoch, dit duurde weini- v gen tijd; îmmers kort nadien kwam een besi)endige Duitsche bezetting an het ^ dorp aan: de manschappen werden in- v gxkwartierd in de gendarmerie en in de statie ,de « kommandantur » werd gevestigd bij M. Georges Cools, op de Markt en bij M. Alfons Vos, aan de statie.DUITSCHE ORDEMAATRECELEN Van dan af, zoogezegd om de bevol- king kalm te houden, doch in wezen- z lijkhedi om ze te ontmoedigen, te on- ^ derdrukken en uit te buiten — werden j hier aïs elders de middelen gebruikt die stelsel zijn bij de Duitschers en die van hun bezetting een sohrikbewind maken: Aankondigingen van overwinningen, 1 uitvaardigen 'van verorde'ningen (ge-volgd door bestraffingen met geldboe-ten en gevang voor zoogezegde overtre- dingen), wegvoéren van b-ijzondere in- r gezetenen, enz. v Bericht van overwiningen. — Dag bij £ dag werden door den vijand aan 't ge- z meèntehuis «schitterende overWinnin- 1: gen» uitgeip'lâkt; zijn verliezen aan den d IJzer, cie Marne, de Somme, in Oost- 1 Afrika, e.a. werden nooit vermeld na- 0 tuurlijk. , g Véroîdêïiingen. — Doch er Werdi meer 1 aangeplakt dan deze berichten van over- 1 winningen; rcgelmatig werden veror- 1 deningen uitgevaardigd van allerhanden t1 aard : voor 5 u.x's rnorgens en na 7-8-9 r u. 's avonds mocht nicmand op straat v komen. Alie mannen van 17 tôt 30 jaar moes- g ten zieh maandelijks op het gemeente- (i huis aanmelden dater werd dit uitge- 1 breid tôt deh ouderdom van 40 jaar en \ in 1917 tôt M). Als gevolg van al dit z Werden een aantrtl inwoners beboet met v 36 mark, anderen hôorden den grendel i aehter hun rug slaiten. De minste over- i treding wei'd ge^traft; doch veelal was de zoogezegde overtreding slechts een s voorwendsel : d9 bevolking ter neer r drukken en geld slaan, dat was de zaak. p Wegvoering. — Met waré aandoening r moeten we hier de wegvcering vermel- t den vân M. Leopold Van den Berghe s naar Duitschland. vanwaar hij na eeni- ti gen tijd ballingschap als gebroken naar \ zijn dorp terugkeerde... om er te ster-ven.ONTVOERINCEN En zoo werd de dwingelandij langza- merhand harde.r en harder om dragen; 1* 1915 ging in stil lijden voorbij en even- r 7,00 het volgende jaar, doch in 1917 t1 kwamen de droeve ontvoeringen. c Den 6e Januari werd het bevel uitge- f plakt dat aile werklieden zich naar He- s renthals moesten begeven; aldaar zou de schahdelijke menschenkeuring plaats c hebben. De»-: volgenden morgen was dit 1 plakkaat aîgescheurd en volgend hing c in de plaats : Werklieden, in naam van c het Vaderiand, blijft thuis ! Om te ver- ? mijden dat de gemeente beboet wierde. v trok de politie-kommissaris Thys dit af, ? doch 's andërëndaags hing op al de hoe- z ken der straten te lèzen : Echte Belgën wetken niet voor den Duitscher ! De c: Pruis had werk om overal dat bericht c weg te nemen; zorgvuldig werd een exemplaar beWaard om den vaderiand- s schen berichtgever te kunnen vinden, r I' ■' .'I. L'"'! I' ■> och zonder gevolg. Rond half Februari begonnen dan d* 'Teede ontvoeringen. 27 personen wer-în ontvoei'd; onder dezen waren : inge-ieur Frépont, van Baelen-Wezel, de 3on van Ernest Vervoord, deze van ïarie Raus, deze van Jan Boeman, Jo-?.ph De Boel, Jozef Bergman, Alfons laes (die na 8 dagen ballingschap in uitschland overleden is), Louis Belle-lans, Jozef Wauters en Karel Pauwels. Deze drie laatsten kregen rond Nieuw-lar 1918 een veertiental dagen verlof m eens naar Moll weer te komen; maar )e.n hun verlofdagen om waren en den jrugkeer daar, waren de drie jongens nvindbaar. Seffens wierd door de luitschers uitgevaardigd dat — zoolang e drie personen niet terug gevonden ?aren — de bevolking enkel mocht bui-?n komen van 6 u. 's morgens t#t 6 u. avonds; na veertien dragen was het an 6 tôt 4, en dit duurde zoo driemaal ei?rtien dagen; landbouwers en werk-eden met hun weiikpaarden, ossen en oeien moesten het land af naar huis, liddelerwijl werden als gijzelaars ge-omen en naar 't gevang van Turnhout vergebracht : notaris J. Smolderen, uidavetter J. Van 1er sel, brouwfâr 3> lissotten en de ouders der drie verdo-en jongelingen. Duizend mark werden itgeloofd voor den persoon die ze kon oen vinden. Dit ailes hielp niet; op 9 anuiari gelukten de jongens erin tus-ihen den draad h een te slippen op Hol-jndgch grondgebied. Dit miek een ein-e aan de historié- de gijzelaars werden rijgelaton en de bevolking kon weer u-iten komen als voorheen. De slotsom : iians maken die jongielingen deel uit an het Belgisch loger. B©OR HET LAND DE BELGISCHE KLOKKEN GESPAARD Een correspondent van de «Maasbode.' 3 Keulen bericht, dat Z. H. de Paua ich door bemiddeling van kardinaal on Hartmann tôt den Duitschen kedzer eeft gewend inzake de inbeslagneming •31 Belgisehe kerkklokken. De keizer heeft, daarop bevolen, dat e klokken der Belgisehe keïken niet 1 tteslag genomen zullen worden. DE BEVOORRADiNG VAN BEZET RELCîE De pers meldt dat de vervoerconfe-entie der bondgenooten, die te Parijs ergad^rde, en waarbij de heer Paul egers, minister van ijzerenwegen en eewezen, Bëlgië vertegenwoordigde, are taak heeft volbracht. Zij heeft vol-oening geigeven aan 't werk van Relief oevoor'-ading der. bezette landen), als-ok aan do Belgisehe en Fransche- re-eéring, lie er 't groôtste belnag bij ebben. Als onmiddellijke maatregelen, eeft de Cbnferentîe besloten, zonde? itstcl, rn België en in de bezette depar-sment&n, graan te sturen, in genoegza-1e hoeveelhe len om het te kort, dat c-erd gevree.-d, te voorkomen. Daarenboven werd eiçn definitief re-iem vastgesield. De «Wheat Executive» laad te Londen zetelend waarin België, "rankrijk, Groot-Bretanje, Italie en de rereenigde-S taten vert egenWoordigd ijn), is geîast in de noodwendigheden an de C. R. P>. (Commission for Relieî n Belgium)' te voorzien jn tonmaat of a cargo, en dit bij voorrecht. Dit besluit stemt overeen met dit ge-temd door de Conferentie der bondge-looten in December 1917; het zal toege--ast worden door een uitvoerend Orga-ism, verantwoordelijk voor den Ver-iondenen Raad van het vervoer. De poedige uitvoering zal toelaten d'ê 011->ereikendhe:d vkn de bevoorradïiiig'te erhelpen EENE SGHANDIGE DAAD Eene Fransche dame, uit België ge-:omem, woonde gedurende eenen zeke-en tijd! te Kerkom, bij Thienen, bij eue kleine landbouwster, die vijf kin-eren had en wier echtgenoot aan 't ront is. Zij was er getuige van eene chandige' daad der Duitschers. Daar de 00g,st. van 't graan en vân le aardappelen min opbracht dan ver-loopt werd, mocht de landbouwster eze voor eigen gebruik bewaren zon-er v-erklaring. Op zekeren dag dron-en de Moffen bij hfltar binnen, onder oorwendsel dat zij den oogst niet had eleverd aan de overhedd en namen de-en mee. Daardoor zou zij en hare kin-eren van honger zijn omgekomen, in-ien liefdadige geburen haar niet had-en geholp^n. Daaienboven veroordeelden de Duit-chers de ongelukkige vrouw tôt twee-naal 100 mark boete.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes