Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

627321 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 22 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jq0sq8rq3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I I Deioe aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id- bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-tfen kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Psrijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het numnier : 5 centiem (Front ei .Frankrijk). 10 centiem (andere lauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Batte nfeest __ 'Ij Verrek van hongier, vloekte jjams. En zijn stem schoot al s een korte Lanstoot door zijn gebocheld joden- Tn dé groezelige klaarte van 't schuil-loocisje doken andere koppen op. Jan Krol trok den mond open en verbrulde treeuw. 't Zwierke ointstak een kaars-wtje. Hij speelde zijn hemd uit, hield naad van de slip ovier het smokig vlammekén en zei, met een beetje wan-boop : - Van de woede der luizen, verlos uns Heer ! _ Te Heb er van mongen vier in mijn tiroek gepakt, lachte joviaal Straatje. Ze jaten met de kaart te spelen ! - 'k Verrek van honger, vloekte Bams peer. Niemand! nog een stuk brood ? - Brood ! brood ! morde Vinck. Hij Kharrolde in zijn knapzak en tew-nde un handvol kruimels. L_ De ratten hebben 't mijn opgevre-n!- 't Is tijd dat we afgielost worden. ilosofeerde Jan Rrol. We beginnen te total ! - 'k Ben in geen vier dagen meer ge-irasschen, bekende Straatje. Voetstaippem gai m de op het loopbrug-ptje. Mane kwam hun duister hol bin. lengekropen. - Geen brood meer? loterde hij. Maar Vinck kwaaid : - Kun-det met 'nen ouwen schoen ; jet doen ? - Mane geef me èem sjiekske toe, i fliooide Bams. - Die smerige ratten robberen ailes, ; si Vinck weer. iWaarop Mane : - Ze hebben verdomme een gat in ttijn kapoot gebeten, dezen nacht, waar Bjn kop door kan ! ( -Ai-mâj dan, spoffie Straatje, en over me'shoofd wrijvend : ] - Daar staat nog al waf op uw sehou-ers 1 < Za lachfen. Mane dtroop af. - Die ratten ! die ratten, he 1 zei 1 irol, 't bloed uit de gelooide huid schar-tnd.-Te Heb er gezien, gelijk jonge kat-in, verklaarde Bams. ' Hij siste een straalke tabaksap fcus-th® de tanden weg. 1 - Pijnie kost, ratfen, beweerde Krol. Zijn makkers bezagen hem als een ïaagteeken. - Ja, ja, fijne kost, herhaalde hij. c looit niet van geëten ? lk wel... f - Zoo ! deden de j on gens een beetje r Ingeloavig nog. r [-Bcht konijn ! (Hij waterbekte). c Vinck : - Willen we op jacht gaan m an nen? A (et nen stok ! v - We zouden ze kunnen schieten met kogels, meende Krol. Een prop t spier en wat poeder ! -De kapitein zal 't hooren, vermaan-e Srtaatje. En dan hangen we er bin- i jeu.., . j, r Vooruit maar, jnbelde Vinck. En f!$om in zijn blauwe oogjes een vlam f Mhaat en wraak. Op handen en voe- ] jn sukkelden ze 't hok uit. De fi'issohe r pwnluoht woei door hun doropige jtatlompen en bedwelmde hen een z wjt. Al was er geen zon, toch knepen 6 'te oogen toe wanneer ze den schellen | bekeken. Met hun gaanstok ge-IJPfind trokken ze er op af. In hoek en M gingen ze op zoek.. Geen aard-N© bleef onaangeroerd. Als ze een ^ " ontdekten, wip ! ze zaïten er op te luppelen tôt het beestje den laatsten uitblies. Ze bonden het dan met r 113 skart, aan een touwtje. een half dozijn hebben we ge- ^ c*? om te beginnen, oordeelde Krol, p ze een zevende rat met haast en ontsnappen zagen. e K.rol stak den grauwen ratten-^ omhoog. j h gaat ze villen ? v ei Vinck. Zc slopen terug ^ ®ar hun onderaardsch hol. Voor de pcnfflg blevetn ze zitten. Vinck ha al de ^ ''nlif)renaar uit den zak, wette het lem-er te?en een keper van 't schuilloods-[' keduimelde de snede, stroopte de j r0uwen op en : L -Mimmer één, deklameerd'e hij. ,an Krol hield de rat bij de nagel-voorpootjes. Vinck vlijmde 't Des n open met een vil van zijn • U;in duwde hij den punt tusschen Len vl«esch, trok eh rpk, als een be- d , slachter. Hij had algauw den e ^t>els aîgetornd, de klauwijes af- g Kl?» d!n koP°ok maar af, zei a L.sj,r - ' Wri houw was 't genepen. 't fi ta d ? daar ?estroopt en onthoofd, V r'doodvan spier en pees. mé r~ii ir~> ii ~i_ > e — Wat lekker. kluifje, beiweerde e Bams. i- — En vast van vleesoh ! — Nummer twee, zei Vinck, met c 1- bloedbedropen vingers den lierenaar r n zwaaiend. e Na nummer twee knegen de andere 'r ratten hun beurt. d — Vinck kent zijn stiel, jokte Krol. 2„ g — En nu botar in de pan, verklaarde f i- Vinck als zijn karweitje afgeloopen was. ' s — Boter ? — Of vet ! Hebt ge geen vet ? n — Ik heb nog een schepke, judchte ^ e Bams. Hij wipte 't hol binnen. — Hout kappen en vuuir maken, be- s val Vinck. e — 't Hout is veel te nat f j — Da's niks. Ik heb een nieuw sys- ? e teem uitgevonden om vuurke-stook te doen, zei Vinck. Hij haalde een eindje kaars uit zijn v vest, scheurde een lapken goed, van de v • zakskens der wallen, en wikkelde daar v 5 het stukje kaars met vaderlijke teeder- heid in. Hij lei 't op zijn schup, en deed - het viammen. In 't scheel van zijn ga- s melle liet Bams 't vet smelten, over het knappend vuurtje. — We kunnen er gemakkelijk drie v ineens in duwen, meende Krol. Algauw begonnen de rattenboutjes te kriskassen. De kerels snoven met be- r, 1 hagein den lekkeren braadgeur op. — 'k Word al flauiw aan mijn hart, i treurde Bams. ^ Maar Jan Krols zong blijmoedig, een . gekend volksliedje : 0 ! ratten en muizen Ze hebben zoo lang te samen ge-1 [woond 1 ^ — Als de Moffen dat rieken, zei Vinck, v dan komen ze zich dadelijk overgeven! ^ — Hadden we nu maar een korsfcje brood, jammerde Bams. Andere kerels kwamen bij 't geven- z del van den rook eens piepen. — Ge/n goesting, Drupke ? vroeg n i Vinck. Daar valt te peuzelen. • — Watte ? ^ — 'n Waterhoentje ! — 'n Waterhoentje ? Verdju ! Dan is £ 't. kermis zeker ? ^ Drup's neus krulde van verlangen. ^ beweeglijk als een tromp. 9, — Mag ik mee bikken, vroeg hij. — Als ge brood meebrengt, ja I — Top ! Ik heb nog een half brood op overschoi liggen. Dat van Tist ! a Tist was in den verloopen nacht dood- ^ geschoten. De Drup stond aan zijn zij. „ 1 Toen hij voelde dat 't ging afloopen . met hem, had hij nog den mœd gehad om te zeggen : , — Drup, vergeet, mijn brood niet. 't Is y voor u. 't Steekt.... En had1 zijn pijpje uitgeklopt. Na eenige minuten stormde de Drup ' toe met zijn half brood. Hij verdeelde ' 't eerlijk. — Nog een beetje geduld, zei Vinck. ;ij Dan zal 't beestje juist genoeg gebak-ken zijn. b( Een sohot klonk. 't, ^oevend geschui- sf fel. van een houwitzer jankte door de d-lucht. Hij ontplofte niet ver van de ke- D reis. l0 — Verdomme, buldeirde Bams, gaan o.{ ze nu bombardeeren ? fe Een nieuwe houwitzer viel. Hij ont- w plofte niet. — Dat zijn peperbollen, spotte Vinck. k Een derde en een vierde obus vielen. ^ — Vijftienders ! zei Krol met een kel- h( derstem. — Klopt ge ze al ? vroeg Vinck. De beschieting duurde voort. 't Werd meenens. — Ik stap het af, vorklaarde 't Drup- * ke. vv — Ik ook, fluisterde Jan Krol. Nos? op geen vijf meter van hen sloeg er een 15der neer. Ze lagen gelukkig- op d( den buik uitgestrekt voor hij ontplofte. d< Een wolk van stof en aardkluiten vesu- Q. viuste over hun schoften, een venri jnige karbiwirstank deed hen hoesten. — Schurken, riep Vinck, heesch van toorn. à n? — Gaan we, angstigde Krol. — Foert ! Ik blijf, zei Vinck koppiç. lj; En hij blies op zijn vuurtje dat dreigde d( uit te dooven. bi De anderen vloden weg, schichtig. p< ** hi Een geslagen uur hield het bombar- vi dement aan. Jan Krol, Bams, 't Drupke en Straatje hadden malkaar geen duim st gelost. Toen er weer kalmte lieerschto b( schoorvoetten ze terug naar hun loop- t,o çracht. Voor loodsje vonden ze Vinck liggen, schalieblauw, dood. In zijn hand ti. klemde hij nog een stuk brood. —r Is zijn eigen fout, zei Bams, en Officieel verhaal van de verrichting e te Zeebrugge I Londen, 26 April. — De admiraliteit geeft een officieel verslag over den aan-val ot Zeebrugige : e Terwijl de «Vindictivei» op de baren danste en met zijn flanken de pier op zijn grondvesten deed dreunen, werden g zijn kiel en brug stukgeibliksemd door 1 het kruisvuur van de zware kustbatte-rijen en de machinegeweren van de twee uiteinden van de pier. Op de bovenbrug en tusschendeks be-E vonden zich kompanieën zeelieden en soldaten gereed om te ontschepen. De kommandanten van de zeelieden en van de soldaten werden gedood eer zij het bevel tôt den aanval konden geven, maar de mannen hielden zich niet-l temin prachtig , Zij moesten over de loopplanken die 1 versplinterd door het kogelbui vrij on-3 vast beigonnen te liggen dan over de r wering van de pier springen op de pier die 16 voet lager ligt; doch niets weer-j hield de snelle en goed geslaagde ont-scheping.f Intussohen was het tusischendek van de «Vindictive» eea waar moordhol ge-, worden. ' De bedieners van een stuk waren al-. len gedood. Een tweede ploeg vaarde ' evenzoo, maar een derde kon het stuk bedienen. De «Daffoxil» bezig met de «Vindicti-ve>. tegen de pier te houden had maar i ! doode en 8 gewonden. Gedu rende dezen aanval bevond zich de «Iris», die de «Vindictive» zocht aan te klampen om aan de pier te gerakeii in I groote moeilijkheid, want zijn dreggen waren te kort om de wering van de pier | te bereiken; twee offioieren kropen op i de leuning, zetten er zich schrijlings op en trachten de dreggen vast te haken; zij werden beiden gedood. Den kom-mandant van de «Iris» werden de bee-. nen afgeschoten. Een obus doorboorde het bovendek en ontplofte tusschen 56 zeelieden, die het bevel afwachten om over de loop-. planken te stormen. 49 werden gedood en 7 gekwetst. Een andere obus drong in de officierskamer die tôt hospitaal was ingericht en doodde 4 officieren en 2(^5 man. De «Iris» had ailes bijeen 77 dooden en 150 gekwetsten. Toen de Duitschers de schepen zagen naderen demsden zij tôt op het einde van de pier tegen de kust. Behalve een moorddadig en goed onderhouden vuur ontmoetten onze aanvals- en afbraak-troepen dus geen weerstand op de pier. De afbraaktroepen voleinden hun taaik in de volmaakste orde, de construc-ties een voor een vermelend. ' Intuaschen gleden de schepen, die het kanaal moesten versperren, ongemerkt naar den ingang van hetzelve. Zij moesten door een bui van obussen, die de zware kustbaMerijen zonder poozen aftrokken. De meeste matrozen waren reeds van boord gegaan; ongelukkâglijk raakte de schroef van de « Thetis » in de verde-digingsnetten, ze kon niet loskomen ! De batterijen hamerden er gedurig op los en zij moest zinken wijl ze jammer genoeg nog slechts eenïge honderd meter van de monding van het kanaal was. Na aan de andere blokschepen zeer kostbare inlichtingen te hebben geseind, bracht haar kommandant de lont aan het kruit en zij zonk. Een motorboot pikte hare bemanning op. De « Thetis » had vijf dooden en vijf gewonden. De « Intrepide » en de « Iphigenia » waren gelukkiger. Zij konden het kanaal binnenvaren en stranden volgens de gekregen orders, de eene tegen de oosterhelling en de andere tegen de westerihelling van het kanaal. Daar deed men ze springen en hun achterstevens versperden de monding van het kanaal. Zij liggen nu in den vorm van een V dwars in het kanaal.Het beoogde doel is dus waarschijn-lijk volkomen bereikt en het kanaal doelmatig versperd. Een motorboot bracht de bemanning van beide schepen terug. hij foefelde 't stukje brood uit de stijve vingers van zijn maat. 't Drupke stond beteuterd. Straatje stak hem een blik vol misprijzen in de borst. En 't Drupke om zijn ontstoltenis te verontschudligen murmelde : — Dat zijn er nu twee op twaalf uren tijds ! Moeten we dan allemaal kapot ? Belgisch Front, 3-10-17. Fritz FRANCKEN. De Vfamingen tegen het Aktivisme Wij geven hierna een lijst van steden E jj. en dorpen in het bezet gebied, die aan ' den Duitsohen rijkskanselier, von Hert-ling, een protest zonden, dat door de n gL-meenteraadsleden en door de bijzon- gi derste ingezetenen werd onderteekend. zi ^ De lijst der steden en gemeenten is lo op verre na niet volledig — slechts uit ^ enkele plaatsen in de provincie Antwer- ch pen kon dit protest het buitenland be- p< c reiken — en met de uitzonderlijke moeilijkheid van de briefwisseling is dit te begrijpen. Men weet ook dat de n Duitschers strenge straffen uitvaardig- k< den tegen de gemeenteraden die zich n met de bespreking van het aktivisme <k( r zouden inlaten. te » . wij geven onderstaande lijst dus een- g< voudig als document, daarbij wel doen- of de opmerken dat zij, voor elk dorp, e noodzakelijk niet al de notabiliteiten zi bevat, die het gedrijf van den «Raad e van Vlaanderen» afkeuren. SI r De tekst van het protest luidde nage- di noeg : Excellentie, n Door eene meedeeling den 19 Januari 1<>18 verschenen, heeft de zoogenaamde D; «Raad van Vlaanderen» de onafhanke-lijkheid van de Vlaamsche gouwen uit- geroepen, daad die dient gelijk gesteld d< c met de splitsing van ons Vaderland in 1° twee staten en die onze grondwet mot zi de voeten treedt. o\ .' Terzelfdertijd heeft eene aivaardiging z\ van den «Raad van Vlaanderen» be- gr weerd bij den Herr Dr. Wallraf, secre- n< 1 taris van state in het Ministerie van ke 1 Binnen] andsche Zaken dat deze raad p? 1 zich op den Vlaamschen Volkswil Di 1 steunt. 22 r Getrouw aan de grondwet, aan onzen di 1 Koning en aan de eenheid van het Bel- D< ; g :ch Vaderland, teekenen wij kracht- W ' dadig protest aan tegen deze houding Vi en deze aantijgingen. Ter bevestiging kl onzer gevoelens sturen wij u dezen pro-testbrief.c De z. g. «Raad van Vlaanderen» is 3 een korps dat zich heeft aangesteld bui- " ten onze wetten en instellingen. Onze dt 1 bevolking is het in 't geheel niet eens vc ^ met hem en wij betwisten aan dien "de 1 Raad aile recht om zich uit te geven als he ï ons land en ons Vlaamsch volk verte- ne ' genwoordigende. Wat onze bevolking verlangt is een zoo spoedig mogelijk fh 1 herstel van ons vrij land, van het één zu 5 en onverdeelbare België, dat zijne bin- tv 1 nenlandsche aangelegenheden, de taal- 5 r kwestie er in begrepen, zal regelen zon- va der vreemde tusschenkomst. D( j Rethy on Aug. Slegers, handelaar; Jules Meroes, bl schilder; H. Meulders, bakker; M. Meul- ta ^ ders, id.; O. Menders, id.; Mart. Stes- de j sens, rentenier; L. Casteleyns, kleerma- tv . ker; Aug. Schdlebeeckx, molenaar; Ed. ; Schillekenis, smid; J. Van Hove, leeraar; ^ F. Mertens, boekhouder. Cj< RYMENAM Be i Arm. Van Diaest, burgemeester; Fr. » Goddefroy, gemeente-secretaris; Ch. - Schuermans, gemeente-ontvanger; VJ. > ! Truyts, pastoor; Fr. De Winter, onder- > wijzer; Ch. Van Gorp, rentenier; L. Ver- ^ - reth, schepene; L. Hendrickx, id.; C. Bo- - gaerts, gemeenteraadslid; F. Pelgrims, ,aC( [ onderwijzer; N. Stevens, ondprpastoor; Et. Coremans, gemeenteraadslid; Aug. s ' • Gillemot, handelaar; P. Roofthooft, ge- m' meenteraadslid; K.-L. Alewaters, onder- . , wijzer; E. Pelgrims ,id.; E. Servaes, Md van het Weldadigheidsbureel ; F. Au-: gustynen, id.; E. Van Haecht, id.; Fr. Verstraeten, id.; J. Heremans, id.; E. ■ Van Rillaer, lid der kerkfabriek; H. De-vriendt, gemeenteraadslid; E. Van Bos- M , straaten, id.; Al. Hens, zaakwaamemer ra van het Boerenbond; P. Schiermans; L. lex , Van der Hoeve, veldwachtér; G. Ver- La straeten, zaakwaamemer van den Boe- ch renbond; J.-J. Do Winter, secretaris der Ca . kerkfabriek; F. Geens, pchatbewaarder i der kerkfabriek; F. Lodeiwyckx, land- ha . bonwer- J. Verschoren. id.; W. Somers, re< i id.; J. Van Reeth, id.; F. Engels, id.; J. . De Vries, id.; Fr. Dierickx, id.; Léo Van ge den Eynde ,id.; A. Van Helst, id.; Ch. . Van Looy, id.; Peeters J.-B., id.; Ver-binnen L., id.; P. Dewachter, id.l L. i Cloynkens, id.: J.-Fr. Van den Bosch, ! id.; G. Engels, bakker; P. Vanderbec- Pa ken, handelaar; A. Verheyen, smid; J. M Thys, meubelmaker; G. Van den sel Broteok, blokmaker; Fr. Hendrickx, we beenhouwer; G. Frans. id.; J. Meury, ' koster; J.-Em. Corbeel, bakker; J. Opde- de 1 beeck, handelaar; E. Corn élis; C. Opde- de< 1 beeck; nijveraar; P. Cools; G. De Win- I ■ ter, Ôakker; G. Serneels, hôtelier; Ed. i Van Avondt, landbouwer; J. Verbee- ke men, meubelmaker; L. Cosier. koop- he 1 man; J. De Winter, bakker; L. Van ' Looy, landbouwer; B. Vermeylen, id.; : {Wordt voortgezél). < HET SPORT VOETBAL î BELGIE-FRANKRIJK t- 7 le Volgens wij vernemen zullen de Bel-i- gische en Fransche nationale elftallen i. zich voor de eerste maal sedert den oor-is log op Belgisch grondgebied ontmoeten. it Deze ontmoeting zal 2 Juni aanstaan-f- de achter het Belgisch front plaats grij-i- pen. e s ZWITSERLAND-FRANKRIJK e De match Zwitserland-Fran/krijk >- kornt weder op het tapijt. h De Zwitsersohe Voetbalvereeniging e komt zooeven het « Comité Français In-terfederal », te berichten dat zij uiterst i- gelukkig zou zijn de Fransche ploeg 19 i- of 20 Mei aanstaande te ontvangen. >, Het bestuur van het « C. F. I. » houdt n zich ernstig bezig met deze ontmoeting. d Wij hopen met onze Fransche sport-srienden dat de krijgsoverheid de noo-i- dige passen zal willen toekennen. WIELRIJDEN •i IN HET PRINSENPARK e Darragon, Sérès, Colombatta en Verkeyn >- op een uur achter motors t- Indien de Groote Uurprijs aanstaan-d den Zondag in het Prinsenpark kan ge-n lex>pen worden zal het belangwekkend st zijn den afgelegden afstand van den overwinnaar aan te stippen. Achter g zware motors ds de snelheid inderdaad ;- groot; deze machienen kunnen de ren-i- ners om het even welke snelheid trek-n ken. Het uurrekord (van het Prinsen-d park en tijdens den oorlog) hoort aan il Darragon toe, die verleden jaar 75 kil. 220 m. aflegde; het is wel mogelijk dat n dit rekord Zondag wordt neergehaald. [- De vier renners zijn fel aan de oefening i- Wat zal onze Belgnsche cominigman g Verkeyn verrichten tegen deze drie g klaastayers? s DE ARMBAND VOOR STAYERS De tweede « clou » van den dag zal e den armband voor tandems zijn, die s voor de eerste maal zal betwist wor-n "den. Tien ploegen werden ervoor door s het bestuur van de wielerbaan uitge-!- noodigd. ? De armband zal in twee reeksen en * finaal betwist worden; de twee reeksen i zullen op « zijn Austral iaansch » be- - twist worden, het is te zeggen dat de - 5 tandems op gelijken afstand (113 m.) - van elkander zullen geplaatst worden. De ingehaalde ploegen moeten afatijgen on de laatste tandem, die op de renbaan i, blijft is overwinnaar. De zegevierende [. tandems der twee reeksen zullen zich den armband in achtervolgingskoers be-twisten.[. Ziehier de samenstelling der reeksen : ■; Eerste reeks : Deschamps-Siméonie; Carapezzi-Loisel; Deloffre-Perrin ; V. Bernard-Margaron en Begnez-Berrahard. Tweede reeks : Cornet-Chocque; Mé-nager-Ghéret; Veillet-Dupont; Gousseau-Asse en Ellena-Simonnet. De sympatihieke renner Cornet, over-winnaar van de ronde van Frankrijk _ 1904 en van Parijs-Roubaix 1906 zal achter gangmakeris eene poging doen [! tegen het rekord der 5 kilometers (st.il-staand vertrek). Oonder de gangmakers ^ merken wij op : Chassot, Lemay, De-. loffre, Ménager, Chocque, Evrard, Char-j lier, enz. Neer te halen tijd : 6 m. 36 sec. 1/5. Vijftig snelheidsrenners zijn in den Molitor-prijs ingesc-hreven. Naast Lo-r rain ,overwinnaar dezer koers in 1917, . leest men de namen van ; H. Martin, - Larrue, Vandenhove, Thuau, Des- - champ, Siméonie, Charlier, Chardon, r Carapezzi, enz. r Dezelfde renners zullen nadien den - handicap der mijl betwisten in drie , reeksen en finaal. De koersen zullen om 2 u. 1/2 aanvan-î gen. LAATSTE BIJZONDERHEDEN OVER MILAAN-SAN REMO Nieuwe bijzonderheden kwamen te . Parijs toe nopens de klassieke koers . Milaan-San Remo (11* jaar), die zoo i schitterend door Girardengo werd ge-, wonnen. , Zooals de eerste telegrammen meld- - den was ihet weder zeer slecht. Op 60 - deelnemers eindigden er slechts 7. Ziehier hunne namen : 1. Girardengo, de 289 kilometer dek- - kend in U u. 48 m. — Gemiddelde snel- - heid per uur : 24 kil. 279 m., i 2. Belloni, in 12 u. 1 m. ; 3. Agostini, in 12 u. 47 m. k. Corlaâta, in iZ u. 25 m. 5. Costa, op 1 lengte (eerste der lief-hebbers).r 6. Giachino, in 15 u. 17 m. (tweede [ der liefhebbers). 7. Vestemati, in 15 u. 52 m. (derde der I liefhebbers). Girardengo en Belloni zijn, bij hel . vertrek de twee lievelingen van het volk. '• Te Tortona (76 kil. van het vertrek) 1 wordt Belloni gezaaid en deze laatste teekent te Ovada (117 kil.) 7 mi nu ut na zijn tegenstrever. Te Campo Ligure (133 kil.) heeft Girardengo nog slechts 2 min. voonsprong :x Bij den ingang van den tunnel van Turchino (152 kil.) wordt Girardengo ~ opgeschreven met 6 mixi. voorsprong op I Belloni, 18 min. op Coriaita, 23 min. op ' Agostini en Costa, 24 min. op Sivocci. Te Voltri (154 kil.) komt Girardengo 7 min. voor Belloni toe, maar te Savo-na (186 kil.) komen de twee tferste ren-;• ners toe met 6 min. versehil. Te San Remo (aankomst) eindigt Gi-rardengo met 13, min. voorsprong op Belloni. IN BEZET BELGIE Langs Zwitserland vernemen wij de II heropening van de Gentsche wieler-baan.Ziehier de uitslagen der eerste veree*' !" niging : I Scratch (juniors) : 1. Deroeck; 2. Ph. II Vandevelde; 3. Debruck. r Scratch (seniors) : 1. Piet Vander* 1 velde; 2. C. Debaets; 3. Josse. l" 50 kil. : 1. Debaets, in 1 u. 29 min. - 48 sec.; 2. Vandevelde; 3. Maertens. l" Men kondigt het heroptreden van 3 Marcel Buysse aan voor de aanstaande ^ vereeniging. IN DUITSCHLAND » (ter documentatie) i De wielerbaan van Dortmund heeft e hare poorten heropend met de vol-gende koersen : Scratch, 800 m. — Finaal : 1 Breh' mer; 2. Kant; 3. Menne. Halve fond, 10 kil. : 1. Wissmannj 1 in 11 m. 29 sec.; 2. Guntlher; 3 Hoff-e mann. Handicap, 2.000 m. : 1. Brehmer r (scratch); 2. Menne (5 m.); 3. Kant (13 !- m.); Premiekoers, 4.000 m.. — Finaal : 1. ^ Brehmer; 2. Kant; 3. Menne. i De tweede vereeniging zal 5 Mel plaats grijpen. Op het programma een e match tusschen Rutt, Brehmer, Lorenz, ) Stabe en Arend. 1 INTERIM. De strijdom Amiens ; Nadat zij zich hadden mee&ter ge-. maakt van Villers-Bretonneux hoopten . de Duitscihers hunnen bijval uit te brei- - dedn en zich den weg naar Amiens vrij - t»e maken. De taak scheen hun zoo belangrijk toe - dat zij, zonder te redetwisten over de i voorzichtigheidsmaatregelen die moes-1 ten getroffen, onmiddellijk vier leger-i afdeelimgen met de uitvoering van de- - zen grooten aanval gelasten. 3 Niettegenstaande hunne krachtin- - spannimg konden de Duitschers niet uit - het dorp komen. Na herhaalde pogin-gen Ideten zij hun plan varen. Inmid-dels bereidde Sir Douglas Haig een te-genaanval voor, dien de Duitschers zich nog lang zullen geheugen. i In een sdhitterende 9tormloop hero-. verden onze heldhaftige bondgenooten de stelling, alzoo een blijk Revend van wils'kracht en onversohrokkenheid. De Duitschers bezetten weliswaar meer ten zuiden Hangard^en-Santerre, doch konden daar e>Ok hun bijval niet i uitbreiden. > Ander min of meer aanzienlijke ver-richtingen kenmerkten dezen dag : Overvalspogingen in Woëvre en ta-melijk hevige artilleriegevechten vooi Verdun en in de Vogeezen. Dat zijn kleine listjes, die wij sinds lang in d,e mouw hebben en die de aandacht van î de bondgenooten niet tôt zich kunner ; trékiken. De aanval ten noord-*>odten > van Bailleul, tegen den Kemmel-ber? ■ was, wij moeten het békennen, heel wat ernstiger. De vijand poogde zich ■ de sterk verdediigde baan van Poperin i ghe vrij te maken. Hij is er slechts in geluikt, ten koste van vreeselijike ver-liezen, de troepen der Bondgenooten eenigszins te doen -vijken op de lijn noorden van Bailleul — oosten van Wytschaete, zonder de overheersohende stellingen van den Kemmelberg en den Katsberg te hebben kunnen bema.ohti^ f?en. A. B. ZATERDAC, 27 APRIL 1918^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie