Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

627974 0
23 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 23 Januari. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26rb79/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

§3è JAARCANC, S ^r 806 WOENSDAG, 23 «SANUARI 1918. HET VADERLAND Kleine aankoigligingen : î fr. per regel Groote i'fl. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagbîad, ïoorloopig te Parijs9 3? Place des Beux-Êcus, 3 LEO VÂN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centîem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. De Optocht door FRITZ FRANCKEN Ze staken de handen op. Wat konden ee and ers doen ? Wapens hadden ze niet bij. Met leedwezen dacht Verriest aan eijn lierenaar. Ten derde maie herhaalde de barsche stem : Werda? — Belgen, riep Nand. — Handen auf ! Ze staiken de handen nog hooger op. — Ein Man vorwarts ! Nand stapte vooruit. Bij 't licht van èen vuurpijl berkende hij twee Duitsche ischildwaoMen. — Die andere kameraden aucih vor-rwante, gebood een der Duitschers weer. Stokken-en-Zeilen, Verriest en Krom-xne Lowie, naderden, den .staart tusschen de beenen en met hangende ooren. > — Gesnapt, zudhtte Kromme Lowie inog. De Duitsc-hers thielden de bajonnetten ^yoor Ihunne borst gekruist. — Prisonniers ! lachte de twee schild-îwaoîiten. Quatre prisonniers I Ze maakten nochtans geen aanstal-îen om hun krijgsgevangëfeén heen te voeren. — Was tk'ommen sie machen, vroeg er één. Kromme Lowie die nog in de kool-mijnen van Westfalen gewerkt had, iiam het woord op : — Ravitaljement ! zei hij. — So! so ! ravitaljement. Haben sie viel zu essen ? vroeg weer éen der schildwachten. — Essen ! 01 ja. ! gutes forot und fleisdi. • — So ! So 1 De twee sdhildwaehten kibbelden feen oogenblik onder malkaar. Lang duurde hun beraadslaging echter niet. Ze smeten geweer en patroontasch neei en riohtten zich tôt het viertal. Wir gehen mit ihnen. Wir haber. vchts mehr zu fressen in Deutschland Juaken wir auf ? g Kromme Lowie koh zijn ooren maar îiet gelooven. — Kommen sie mit uns ! — Ja, ja, rasoh ! Vorwarts ! Maar .Stakken-en-Zeilen, die bemerk-î dat de kerels hun wapens wegge-vvierd hadden, voelde zich nu plotse-ng weer stout. — Bek toe he smausjassen J Dan tôt zijn makkers : — De zakken niet vergeten ! Is me rdat vangst, jongenis toch ! Nand en Verriest grepen echter eerst ïar de Duitsche geweren. De twee Duitsohers zaten nu op hun- ' 3 beurt niet al te vast meer in hun ; îhoenen. Ze twijfelden aan de goede izichten der Belgen, en hieven instinct-latig de ihanden op : { Kameraden nicht, jankte de groot-ê der twee. — Voraus, bul derde Nand'. Nach îerckem mit uns. — En de zakken dragen, onderbrak , bkken-en-Zeilen. De Duitsohers, zonder. verder aan- 1 "ingen, namen de zakken op. Als 1 vee beladen muilezels strompelden ze iisechen het viertal in... ( < T ;♦ *1 1 l— Qui vive ? luidde het. < Belges ! 1 Un homme en avant I Mot d'or- I ce ? i — Albert 1 ^ •Kromme Lowie stapte aan den kop 6r karavaan. Terwijl hij voorbij den g elgischen post ging, echerste hij : — We hebben een nestje geroofd ! vaar ligt'Merohem, maatje? î Reicht door ! r De hemel begon op te kla»en toen de ' -Dde te Merckem aanlandde. Luitenant Willekens stond op uit- j J'k. De kerels herkennend, van> wijd ®ds, tierde hij : £ Waar ihebt ge zoolang gezeten ? c Maar hij streek de vlag toen hij de vijanden bemerkte, fier, den neus 1 de hoogte met een koninklijk gebaar, l mlaarde toen Kromme LoWie : 4 — Luitenant, 't was zoo harmhartig x raar om dragen ! We hebben twee odschapers opgevischt in 'nen obus- z 't, twee uitgehongerde mofkehs, en <s hier zijn ze ! ^ En als iemand, die gewoon is met ^ mels door de woestijn te doolen, trok v ! de twee Duitschers bij de enorme rlappen, tôt voor de voeten van den r itenant ! Merckem, Jamiari 1918. FRITZ FRANCKEN. r OP HET WESTERFRONT 't Oorlogstooneel in Lotharingen Het oorlogstooneel van Lotharingen, langs eene zij de begrensd door dit van de Woëvre en langs den anderen kant door dit van dien Elzas, loopt tusschen den Moezel, tôt Pont-à-Mousson, en de Vogeezen, tôt den berg Sainte-Marie. Het front van Lotharingen loopt in noord-westelijke richting en meet in vogelvlucht ongeveer 120 kilomeier. Sinds den herfst 1914, werd er geen enkele groot strdjd op dit front geleverd, terwijl er op zijne onmiddellijke flan-ken lange en bitere slagen geleverd wer-den,- aan het « Le Prêtre-bosoh », ten ruiden,in de vallei van den Flecht en na-bij Linge. De gesahiedenis dezer drie laatste jaren stipt buiten de ïkorte ge-vechten, die geleverd werden nabij « Ban de Sapt » en in de streelk der Vé-zouse, en de wilde beschietingen van 'Nancy en enkele onverdedigde steden, niets bi'jzonders aan. De Duitsche kracht werd van in het begin al op gansoh dit front gebroken. Heel deze streek van Lotharingen, op de grens zelf gelegen, was betrekkelijk kalm terwijl sommige binnenlandsche Fransche provintiën de grootste slagen kenden. Zal deze zoo rustige streek te-•rug in vuur en vlam staan door den u itérât offensieven slag, dien onze vijanden voorbereiden ? ? Wil Hindenburg, in de richting van Gharmes, de overvleugelingsbewegihg herhalen, die voor de hoogten van Amance, misiukte aan de spil, terwijl de in opmarsch zijnde vleugel voor de hoogte van Mortagne tôt staan gebracht werd ? Beze veronderste'lling kan niet afge-wend worden door de moeilijkheden, die de opeen volgende lijnen der rivie- ren daarsitellen die van cle Vogeezer naar den Moe&el loopen, gescheider door bergachtige of beboschte viakter Want aile groote aanvallen, waar zi. dan ook aangevangen worden, stuitèr vroeg of laat op natuurlijke hinderpa len; en een aanvalsinzicht blijft nie voor de moeilijkheden van het terreL staàn dan wanneer de troepenbewegin gen gansch onmogelijk zijn. Grook Duitsche samentrekkingen van troeper worden vermeld in de woudên ten oos ten der Sarre; Hat opzoeken van d< sehuilplaatsen der wouden is bij onzf vijandene eene erfdeel Van eigenschap pen van hunne voorgangers. In 1870 verscholen zij zich in de wou den van Hardt, in 1914 in deze de Ardennen om beter hunne vijanden te verrassen. Maar langs de Lotharingsche hoog-vlakten zijn de Franschen waakzaam er hunne kanonnen gereed. FRA^SCH LEGERBERICHT VAM DEN NASVriDDAp In Champagne leverde een vijande' •lijke overva!, ters oosten der hoeve « Navarin » geen enkeien uitsiag op. In de streek van Au^e,-'ve brachter onze verkenners eenige krîjgsgevangen in onze lijnen binnen. Niets te rnelden op het overige ge-delte van het front. ERITSGH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Vijandelijke overvallingepog'mgen mislukten, verleden nacht, ten westesn van Ypsr. Niets îe meSden op het overige gedeelts van het front. M. Caillaux onderhoord door 't krijgsgerecht Gister morgen, te nog en uur werd M. Gaillanx uit het gevang van de «Santé» afgahaald en naar hot Paleis van Justitie gebracht, om er door kapitein Bouchar-don te worden onderhoord. Hot was half één toen degewezen mi-nister-president het gerechtshof vorliet. De vragen, die hem gesteld werden, be-troffen de telegrammen uit Amerrka door den Duitschen gezant verzonden. Meer kon men over het verhoor niet te weten komen. In den namiddag defileerden enkele getuigen in het kabinet van den krijgs magistraat. CAILLAUX PLAN M. Gaillaux zal niet meer worden on-dervraagd aangaande het aantal docu-menten, in de brandkast te Firenze ge-vonden, doch nog wel aangaande hunne beteekenis voor het eomplot en de onder-handelingen met don vijand. Enkele bijzonderheden omtrent M. Gaillaux' plan om hot bewind door een Staatsaanslag in handen te krijgen,kwamen weer aan het licht. . M. Gaillaux bleek erg bezorgd te zijn geweest om niet de minste bijzonder-heid aan het toeval over te laten. Zijn plan liet niets onbesproken en de namen van de gebeurlijke medewerker? waren zorgvuldig opgeteelcend gewor-den.Onder die medewerkers komen men-schen voor, die tôt de meast uiteenloo-fjende gedachtenrichtingen behoorden. ZoO vindt men naast een «rechtsche» ®rs M. Pion, radikalen als Briant en Vivia-rri. Deze beide laatste gewezen minis-ters werden echter in het plan aanzien ils niet krachtdadig genoeg. Zij moes-Len niet in 't binnenland worden ge-bruikt, maar in aanmerking komen voor gezantsohappen van eersten rang. Hadikaal-socialisten, repuhlilteinsch- i ■.ocialisten en officieele socialisten kwa- 1 trien insgelijks onder de te gebruiken persoonlijkheden voor, elk met de aan-wijzi-ng van het ambt, van den post, vvaarvoor hij best scheen te'passen. Iemand, die erg nieiuwsgieng moet ïijn om te weten wat er met hem zou îebeurd zijn, bij de uitvoering van M. Gaillaux' plan is M. Henaudel, socialis-;isch volksvertegenwoordiger, directeur /an het partij-orgaan «L'Humanité». Hij :îomt op de lijst van M. Gaillaux voor net een vraagteeken naast zijn naam. M. CAILLAUX « DICTATOR » , M. Gaillaux, die zich steeds op de «de- 1 Tiocratie» - heeft gesteund, schijnt zijn < plan niet. al te democratisch te hebbçr op-gevat. • Hij voorzag eeA heele reeks verdac'n ten, van wie men zich onmiddeliijl moest ontmaken. MM. Léon Daudet er Gharles Maurras, directeurs van 1' «Ac tion Française», George Beirthoulat, var de «Liberté», de royalistische volksverte ?enwoordiger Delahaye, meer anderer nog, weten nu dat hun lot aan een zij den draadje heeft gehangen. Daarentegen wilde M. Cailloux zict omringen met mannen van vertrouwen /'<>ornamelijk voor hetgoen den Veilig-heidsd'ienst aangaat. Onder de medewe-r vers, die gewenscht worden komen,naai Je Fransche bladen zeggen, namen vooi ils Almereyda. Paix-Séailles, Landau rwmen, die aan onze leizers uit de voor çaande gerechtszakem bekend z,ijn. Maar om zoo'n hervormingen door U voe'ron, moest de regeering de handér vrij hebben. M. Caillaux had! dus voor-n non! an eerst en vooral door de Ka-:ners te doen vaststellen dat de regee ring voor zooveel maanden het recht zou • Ijezittein'bij dekreet aile passende maat-regelen te treffen». Iietgeen wil zeggen dat M. Gaillaux niets minder wilde woMen dan een ■ dict-ator», een heecraoher met onbeperkf ïezag. HET ONDERZOEK IN ITALIE De Italiaansche kolonel Ghiopirone en -apitoin de Robertis, beiden van het \rijgsgerecht, hebben belangwekkende 'etuigenissen afgelegd aangaande de in-lidenten, waartoe de reis van het echt-jaar Caillaux in Italië aanleiding gaf. Zij spraken ook over het Italiaansche mderzoek ten laste van Cavallini en !aar hunne aanwezigheid nog gewenscht "hiijnt, schikten zij tôt einde Januari ;e Pari j s te blijven. Mogelijk mag er van de onderhande-ingen tusschen Fransch en Italiaansoh rerecht verwacht worden da.t, evenals le Italiaansche volksvertegenwoordiger ,'avallini, behalve in zijn land, ook in î'rarikrijk maar bij verstek — zal ervolgd worden, het Italiaansch pe-■echt op zijne beurt Gaillaux, in Italië :e]f, zou vervolgen. — A/VWW —— Nifivs î8§r §"zs Seidat«ii René Lefevre, Détroit-Mich., 663, 3ensylvanië (North America), geboor-ig van Aerseele (W.-VL), thans in het Vmerikaansch Ieger, vraagt nieuws van îijn broeder Gustaaf. Schrijven aan Vlme Deprez, réfugiée belge, te Porearo Morbihan). M. Jozef BAUWENS, D. 151 compare, B. L., vraagt nieuws over August îuysse, "wipnde te Dampremy voor den •orlog, 5e linieregiment. HET SPORT VOETBAL DE SPËLKWALITEITEN VAN DEN VOETBAL IN HOLLAND Uit de (n) « Telegraaf » nemen wij het volgende over : In den laatsten tijd wordt meermalen de vraa.g gesteld of onze spelkwaliteit achteruit gaat, waarbij wij herhaalde-lijk een bev-estigend antwoord op die vraag hebben gehoord. Toch kunnen wij ons met een dergelijk antwoord niet a) te best vereenigen; wij vermoederi, dat men de àwaliteit van ons spel oenigszin3 afmeet naar het spel van de gemiddelde eerste klassers van den te-genwoordigen tijd, waarbij men er niet aan denkt, dat door de kunstmatige uit-breiding, die het aantal eerste klassers heeft ondergaan, het niet wel mogelijk is het gemiddelde eerste klas spel met • het gemiddelde eerste klas spel van vroeger te verigelijken. Volgens onze iïie'enin^ zal men slechts het spel onzer beste elftallen kunnen vergelijken; het is dan de vraag, of b. v. Sparta een jaar of vier terug beter speelde dan thans, of b. v. Go ahead, dat thans kam-pioen van Nederland is, beter speelt dan de elftallefi, die eenige jaren gele-den dat kampioensebap hebben gewon-nen. Na.ar onze rheening valt de verge-lijkirtg dan toch wel in het voordeel der ' tegenwoordige kampioeneh uit. < Het lijkt ons intusschen niet van be- t lang ontbloot, de tegenwoordige kwali- i teit van ons spel eens wat nader te be- 1 schouwen. J Vrij duidelijk zijn er thans-in ons i spel twee stroo-mingen merkbaar ge- < worden : bij de eene wordt de bal als i hoofdzaak beschouwd, is snelhe'id, ste- 1 Vigheid, mœd en handigheid met den < bal de ihoofdeigenschap, terwijl men £ bij de andere richting de kracht weer ir; overleg zoek't, al worden natuurlijk ! de hiervoor genoemde eigenschappen f eveneens op prijs gesteld. Een enkel j voorbeeld zal het verschil duidelijk ma- 1 ken. De vleugelspeler, die uitsluitend op zijn snelheid eh handigheid met den < bal vertrouwt, zal den bal vaak in de il richting van het doel opbrengen, om te t traahten door een of ander listigneidje { ce vardedigihg der tegenpartij te pas- 1 seerén en zoo te.doelpunten. De buiten- < speler, die zich meer rakenschap geeft van Iietgeen hij doet, zal den bal langs ( het lijntje opbrengen, daardoor de vij- 1 andelijke achterspelers naar zich toe? a lokk-en, om, zoodra hij ziet dat voor het 1 doel geen verdedigers meer staan, den i bal met een boogje voor dat doel te i plaatsen, waar dan zijn' partijgenooten 1 vrij spel hebben. 1 Naar mate het voeibal meer en meer c volksspel wordt,treedt het eerstbedoelde c spel type meer op den voorgrond, het is î 3p het oogenblik vrijwel overheer- I schend. Wij denken b. v. aan het suc- ^ jes van Go ahead, de Devçnter volks- ^ ïlub, aan het goede werk van Blauw c Wit, van de Spartaan en andere veree- c îigingert, die haar leden voor een groot i leeil uit de arbeidende klasse- recrutee^ t -en. De meeste spelers dezer vereeni- ^ ?ing-en zijn stevig van lichaamsbouw, :ij hebben hun voetbal vaak geieerd j >p slechte en ongelijke terreinen, waar->p de bal de kromste sprongen maakte, voetbal was gewoonlijk hun eênige vér-naak, ze g-aven zich dan ook met veel neer lief de en toewijding aan het speV ian de jongelui uit de betere stahden, lie zich op zooveel andere wijze konden vermaken. Iiet as^volg was, dat wij v spelers kregen, die volkomen met aile 5 luikken en luimmen van den bal waren s rertrouwd, spelers die, wanneer een ^ )al hun al eens over het hoofd springt, lem zonder om te zien op hun hak la- ^ en komen en zoo weer voor zich bren- ^ ïen (Van Dordt van Blauw Wit), spe- v ers, die door hun onverschrokkenheid, ^ run snelheid en hun lichaamskratht ? len minder resoluut tegeflstander als )et ware doen stilstaan (Oostenenk van e jo ahead), splers die met den bal goo- e lielen, alsof ze hem aan een touwtje jebben en om een minder snel tegen- " teander heendraaien, alsof deze is v rastgeivorteld (Gupffert van Ajax). " Wij steMen hier.tegenover spelers, die ninder tijd voor voetbal beschikbâaf telden, die minder oefenden, maar die loor overleg trachten aan te vullen. vat ze door minder oefenen te kort iwamen, in ieder geval spelers, die nisschien 'minder mee-ster -over den bal D varen, maar die vooral dachten bij het- s< een ze ded'en. Wij noemen b. v. Lotsy, rr neith (die helaas ^iezer dagen zich als zt .ctief voetbailer heeft teruggetrokken), d n de Kesslers. Wat het beteekent, wan-leer men zich volkomen in de theorie f( -an het spel heeft ingewgrkt, werd door h leze spelers meermalen bewezen. Wij v, lenken b. v. aan John Hevning, des- V ijds ene onzer meest beredeneerde ach- se erspelers, die eens bij den aanvang van te aen wedstrijd verwond werd, waardoo tiij zich uiterst moeilijk kon verplaat ;en, maar die, door zich oordeelkundi; >p te stellen, Voortdurend het samen =pel van den tegenover hem staandei vleugel wist te breken, zoodat deze /leugel geheel onschadelijk werd. Elk van beide wij zen van spelen heef laar goede zij de, maar het spreekt vai zelf, dat de tactische voetballe-r me ninder moeite evenveel of in sommigi jmstandigheden mischien nog meer be *eikt dan de speler, die minder syste natisch te wenk gaat, waaruit als con ïlusie is te trekken, dat men het besti roetbal krijgt, wanneer de volksVoet sallers ook de speelwijze der « weten ;chappelijke » voetballers tôt de hunn< jingen maken. Wèlnu, naar onze mee liiig zijn wij op het oogenblik juist ii ;en stadium, dat het meerendeel onze; roetballers het nu gaat inzien van eer >ehoorlijke verdeeling van het spel, var ;en goede opstelling en van de versohil ende « trucs'», door den wetenschap belijken voetbailer uitgedacht. Volks voetballers hebben zich van het doel natige van den « through pass », var let openhouden van het- spel, etc., over uigd, ze beginnen dat ailes thans ir oepassing te brengen. Het is. in der aatsten tijd dan ook niets vreemds vanneer men in een wedstrijd van eer 1er volksclubs een voôrwaarts den ba' icherp naar voren ziet plaatsen, om zijr nmiddels toesnellenden partijgenoot dt îet.onverwachts vlalc voor het doel ir îet bezit van den bal te stellen of wan îeer men een linkshalf den bal naai len spil ziet ingooien, waârna deze on niddellijk met een ikrachtigen trap hel eder naar den .rechtervleugel verptaa.tâl le juiste manier derhalve orft een oper pel te krij gen. Hetzelfde procès heeft zich in Enge-and afgespeeld. De groote amateurs, pelende'voof Gorinthians of andere be-oemde amateursçlubs, hebben al de Landighéden en de systemen van 't te-renwoordige voetbal bedaoht, terwii] la#rna de beroepslui, maar de vergelij drug is toch vrij zuiver, daar de Corin-hians en de bero^psvoetballers in En-eland uit dezelfde kringen komen velke ons de « wetenschappelijke » en ie volksvoetballers opleveren. Als men dan eeas bedenkt, tôt welk en graad van volmaaktheid men in îngeland het spel heeft weten op te oeren, behoeft men zich hier werke-ijik niet ongerust te maken over achter-it-gang van de spelkwaliteit. Voetbal ; thans in ons volk vast ingeburgerd, ovendien zal het succès ven verschil-3-nde volksvoetbalvereenigingen voor e spelers-een aansporing zijn om hun apaciteiten steeds meer te ontwikkelen. ioolang verder clubs als H. V. V. en 1. F. C. zich zullen weten te handha-en, .zoolang ikan men ook overtuigd ijn van een misschfen langzame maar an toch gestadige verbetering, van nze spelkwaliteit, zooals dit trouwens i den laatsten tijd reeds v-alt te consta->eren. VOOR DE SOLDATEN OPSLAG IN STUDIE Generaal de Ceuninck, minister van Uorlog, heeft eene reeks maatregelen in studie genomen, waardoor de officie-ren en de soldaten hun toestand op stof-felijik gebied weer wat zullen verbeterd zien. ' v Er is namelijk spraak over de hooge oorlogsvergoeding aanmerkelijk te ver-meerderen.Misschien zou 't nu ook wel de ge-paste tijd zijn om die vergoeding, over wier toekenning de onmiddellijke over-sten hebben te b-esjissen, volgens één-vormige en breed-opgevatte regelen aan allen te doen toekennen, die in de onmiddellijke nabijheid van het front ver-blijven.Ten tweede, wordt de mogelijikheid ingezien. den toestand van de gehuwde officieren te verbeteren; rekening zou worden gehouden met getal en ouder-dom der kinderen voor het toekennen van bijzondere toelagen, Voor de officieren ook zou de oorlogs-toeslag worden verhoogd, wegens de toenemende levensduurte. Best, wij gunnen het den officieren v*an harte, dezen vooral, die met zware familielasten hebben af te rekenen, maar, mogen we ook hopen dat er voor de gehuwde soldaten, voor de soldaten met familielasten ook wat zou komen om hen tegen de voor hen ook immer stijgende levensduurte te waarborgen ? Wij zien dat de minister van Oorlog ie toestanden durft- in'kijken zo-oals ze ?,ijn. Wij zien dat hij een hart heeft en niet onverschillig blijft aan het lief en leed van de soldaten. Wij wanhopen niet of hij zal — in de mate van het mogelijke — voor de gehuwde soldaten ook de middelen vinden, opdat ze gerust kunnen wezen îver hunne vrouw en kinderen, voor nu m voor later. ^ En eens deze dringende maatregelen jet-roffen, zal de minister van Oorlog — wij zijn er van overtuigd — nog niet :'usten. Daar zijn nog andere kwestiën : de /aders van vijf kinderen en meer en de /erzekeringen voor de soldaten, die bij il de bondgenooten in zwang. komen. Deze kwestiën ook zullen generaal de Heuninck's aandacht wel aantrebken en foor de opïossing van die kwestiën ho-aen wij wel hem eens onzeri dank te cunnen uitspreken, zooals wij h^m nu, lit naam der duizenden soldaten, die >ns lezen, dank zeggen voor wat hij iu reeds doen wil, zoo wijselijk doen wil. Wijselijk, want een vërgrijsd soldaat ils hij is weet dat de Belgische soldaat >p zich laat rekenen als men met hem ekening houdt. L. V. G. le bedrifoigheid in Vlaanderen VLIECPLEINEN Daar het bekende vliegpledn van Vijf-3gen bij Rumbeke (3 kilom. van Roes-iaere) door den vooruitgang der Engel-ben bij Passchendaele te veel aan het tillerievuur bloot stond, hebben de îitschérâ het een tiental kilometer hteruit gebracht, in de omgeving van eulebake, nabij Thielt: Een ander iegkamp ligt wat noordelijker langs n weg Kortrijk-Brugge, op het grond-bied van Ardooie, en een derde in zelf de omgeving, bij het dorp Eegem den weg naar Thielt. Dit laatste is n kamp voor de bomm-enwerpers De nservenfabriek van Eegem heeft al Lzelfde lot ondergaan als zooveeî îrkhuizen. Al de ketels en het ander iteriaal' zijn weggevoerd en het ge-uw is een dépôt van aùto's gewordeh. [n dezelfde streek zijn'nog de aviatie-mpen van Isegem en Ingelrnun'ster. t» GEBREK AAN CHLOROFORM Hhloroform en morfine zijn bij de litsche troepen in Vlaanderen îaarsch geworden en veel gewonden >eten dan ook operatie's doorstaan, îder goed verdoofd te kunnen wor-a.t Gebrek aan kleeren blijkt ook uit '.t t, dat men de lijken de uniformen en ! t ander goed ontneemt, dat in groote j ischinrichtingen geneinigd wordt. or dit werk rekwireerden de Duit-îers te Ingelmunster, Isegem, vroeger Roesselaerfe, vrouw'en en meisjes, en we hebben reeds gemeld, hoe velen ook met hun naaknaohine -opgeëischt worden, om in de « kleiderdepots » Duitsche uniformen en ondergoed te naaien en te herstçllen. Wie weigert te arbei-den, wordt gestmft. CHICOREI Wij hebben reeds over allerlei op-. eischingen gesproken. Een ander voor-naam artikel, Avaar de Duitschers be-slag op leggen, is dê chicoreiboon. Juist . de omgeving van Jloesselaere was ver-maard door de •teelt der chicorei ea Rœsselaere zelf was er in vredestijd' een der voornaamste markten van Eu ropa van. De boeren moeten nu tegen een vast-gestelden prijs de boonen aan de Duitschers leveren. Hierbij gebeurt ook veel wil-lekeur. Door het gebrek aan de ver-voermiddeî-en. en hèt verbod nog aan de boonen te raken, gaan groote parti jen tôt beschirnmeling over. Komt omdélijik de tijd \ran bewerkmg, dan keureh de Duitschers die parti]en niet alleen af, maar ze beboeten de îeve-raars nog voor het bederf, zoodat de boeten de verkoopprijzen van de goede waar voor een groot deel annuleeren. Trouwens, het systeem van boeten wordt eiok bij andere leveringen ruim toegepast, onder allerlei, voorwendsels, zoodat de bezetter veel gratis in handen kr.jgt. De krijgskas moet vextrtdurend gestijfd worden. De Duitschers voeren zelf cokes aan, om de chicorei in de asten te bewerken. Wanneer eens de geheele gesohiede-nis van de Duitsche tvrannie in het Vlaamsche operatie?ebied bekend zal zijn, kan ieder oordeelen over het groote onrecht, daar dn? da? «repleegd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie