Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

689686 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f47gq6s786/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VADERLAND . pleine aankondigingen : 1 fr. per regeî Groote irï- bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ecus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur v . '' Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (yooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Eldei'S 2.00 fr. ' • ' • ' ■ \ " BELGIE'S OPSTANDING IirtinisterdeBroqueville spreekt België's hoop uit Engeland huldigt ons land ■ Het grootste Engelsche blad, de « Ti-Hee » drukte in zijn nummer van Vrij-Kr 5 April een onderhoud af met M. (de Broqueville, voorzitter van den Bel-■fehen ministerraad. H je woorden van het hoofd onzer Bgeering bij onze bondgenooten den Rnstigsten indruk teweegbrachten, dat RfiEeland niet vergeten zal wat België K .j en le-cd voor den zegepraal van het Ech'. blijkt uit de vleiende conclusie, ifedè « Times » aan baron de Broque-BjUe's woorden toevoegt. belcie wil vrij blijven I Het Belgisch volk, verklaarde minister de Broqueville, heeft na drie en Klf jaar harde verdrukking, de Duit-Kjie hajonetten troteeerend zoodat het ■Lvi komplot der Vlaamsche aktivis-■f verijdeld werd, getoond nog steeds H1 het bezit te zijn van zijn vasten wil Km vrij te blijven. Nog altijd heeft het Hen geest waannêe het op 2 Augu.stus ■914 het Duitsche ultimatum verwierp.» ■De Belgische regeering wi?t nochtans ■œn zij in den nacht van 2 Augustus Haar gewicbtig besluit nam, dat de of-■çr;. die zouden te brengen vallen, hard Houden zijn. Zij wist, en zij zei het op «Augustus reeds aan minister Asquith, Hit België's léger den schok zou hebben H doorstaan van de troepen van het Hnifccbe rijk en dat het lang zou duren ■' op een doelmatige hulp van de Hrigenooten kon gerekend worden. Bj beigreep dat de oorlog de besten on-Hier hare burgfrs. en gansch België's ■ijMom zou als- oîfer vergen. ■ En toch werd er niet geaarzeld. Onze Berstond op het speiï Dit was voldoen- ■ ONS VERTROUWEN IN DE TOËKOMST I Wij hebben een koning — zoo kun-Bim we verder M. de Broquevilles ver-Hl&ringen volgen — wi] hebben een ko-Hfog, die vanaf zijn troonbklimming, Be verlangens van het Belgisch voik Bn zich verpersoonïijkte. Lijk het een Bude boerin zei : « Zoolang we den ko- ►- - ning met ons hebben, hoeven we niet - ongerust te zijn. » Zoo denkt en spreekt . het volk. En we zijn niet ongerust. Onze toe-komst, sprak onze eerste minister, r schrikt ons niet af. Wij weten dat wij i allen samenwerken. Wij zullen met een t nieuwe wilskracht weer opstaan. Onze ë hoop op een werkelijk hérité! van Bel-t gië kan niet beschaamd worden. De be-, lof ten, die ons door de twee- groote mo- - gendheden werd en gèdaan, die onze on-zijdigheid waarborgden en onze vrien-den zijn, hebben ons gesterkt en wij zijn er dankbaar om. Overal herhaa.lt ~ men dat wij Engeland's en Frankrïjik's belofte hebben. Wij mogen rekenen op ^ de zoo dikwijls getoonde vriendschap der Ver&éh.igde-Staten. Wij zulfèn ster-g ker en krachtiger dan ooit verrijzen. J HET AKTIVISME HEEFT NIETS 1 OM HET LTJF De redacteur van de « Times » vroeg M. de Broqueville naar zijn oordeel ^ over het gedrijf van den zoogenaamden « Raad van Vlaanderen ». j En dit was het wijze antwoord, dat 3 wel een voorbeeld mag wezen voor al de Belgen, die daarover met vreemdelin ' gen te spreken hebben : j. « De Belgen, in 'het bezette' gebied, vreezen maar één ding : dat men zich buiten inbeelde dat er werkelijk zoo J iets als en aktivistische beweging in Bel-' gië bestaat. " « Niemand in België spreekt over die 3 zoogenaamde beweging, wailt zij be-, staat niet. Daar zijn maar alleen enkele ellendelingen door Duitschland betaald en die kuipen en samenzweren met, als eenigen viitslag, dat ze een afkeer bij de gansche natie verwekten. Men zou de Belgen beleedigen, moest men die rust- - stoorders als ernstig aanzien en een - volksbeweging zien in het werk van - eenige verraders in 's vijands dienst. » , Dat heet g-esproken. Ons vuil linnen c wasscSen we monder dis; daar hebben î vreemden noeh de zeep nocli het water - voor te leveren. —— — " Belgiës glorie zal nooit verdwijnen " besluit de " Times " ■ ' " Het antwoord van de « Times » luidt is :<? ' ■ '' 'y ^r «België was het slachtoffer van vele «lien maar sedert den tijd van den |og van Alva heeft het geen groote r ^nirukking gefcend dan het nu moet !ifei onder de ovenheersching van den Etsclieiï keizer en zijn soldaten. « Geen middel was de verdrukkers ®st en laag genoeg om het moreel de gevoelens van het menschelijk j® te fnuiken. België heeft ailes on-tetaan : moord met of zonder wette-ife îormaHteiten, en tôt slavernij toe. "De Duitschers zijn niet tevreden ge-J',3eî' met zich een weg te banen door M land van hun vredelievende gebu-en.^n jaar tôt jaar hebben ze het juk wer op de schouders van hunne !whtof£ers gedrukt en hebben door îeuwe beleedigingen hun nationale le-(B zœken te vernietigen. ' Wat is de uitslag geweest ? Zij heb-■ de afkeuring van gansch de wereld zich gehaald en de vlam der Bel-jsche vaderlandsliefde laait hooger en ïarder op dan ooit. "De onrechtvaardigheid op België ge- : pleegd is de ciment geworden tusseben l de bondgenooten; zij is een groote aan-scbouwelijke les voor de Europeesche | di> Amerikaansche démocraties over het * Duitsche militarisme en zij leeren eruit x wat het lot van de beschaving zou zijn « moest dit militarisme overwinnen. « De Duitschers, heeft M. Balfour ge-zegd, hebben België als een voorbeeld willen stellen. Zij hebben gewild dat o België's lot elkeen zou afschrikken, die nog ooit tegen hun oogmerkën zouden willen opkomen. België is een vcorbeelâ' van wat de Duitsche vrede waarvan de keizer en zijne handlangers den mond van vol hebben aan de menschheid voorbehoudt. « Duitschland heeft België krijgskun-dig veroverd. Het heeft in niets de eerste grondslag kunnen leggen van de moreele verovering, die door Czernin te recht beschouwd wordt als onmisbaar voor een werkelijke overwinning. « Dat is de roem van het Belgische volk, roem waarvan de glans nooit zal verdooven zoolang de menschen den moed zullen eeren en de smarten voor de zaak van de vrijlheid en van het recht geleden. » 1< ECHOS De verloven geschorst «il soldaat schrijft ohs uit het kledne •Jatsje, waar zijn legerafdeeling het Oo&nblik afwaoht waarop zij naar de frste lijn zal geroepen worden, dat zij-® Wakkers en hij best beg-rijpen dat, 'fleze omstandigheden, ook'bij ons, 1 ^erloven w&rdien geschorst. / "aar, zegt hij niet ten onrechte, V5lt ons wel eens hard om slikken » Wenxit mannen te zien vertrekken zoogezegde zendingen, die veel meer m 6611 verl°f hebben. Ge zuit hier ook h and je willen helpen om ont-e-ZeW^d w_^g te houden... » ^ :^r er> wij roepen de aandacht van lij. ^ïigaat op deze gevallen die, al ^ zeldzaam, niet te duohten zijn. Wat de onzen lijden Volgens nauwkeurige berichten in Le Havre aangekomen, hebben de Duitschers uit de Duitsche kampen een hon-derdtal Belgische buirgierlijke gevange-nen, voor zoogezegde politioke misda:-den veroordeeld, naar bet militair ge-vang te Vilvoorde overgebracbt. Dit vervoer van onze ongelukkigc landgenooten begon in de maand Fe-bruari.Z'J Wie vond "dit? Verloren op 27 Maart, te Isenberghe, geldbeiurs met drie vergulde pennen, en een dertigtal franken in Belgisch en En-gelsch geld. Terug te bezorgen aan den eigenaar : René De fjaluwé, Z. 142, 10 kamp. In Niemands-îand aan de Belgisch-Hollandsche grens Zooals hier gister breedvoerig werd: verteld, verslappen de Duitscheiis niet ' in het nemen van strenge qiaatregelen : aan de Belgiseh-IIollandsche grens. Een ' correspondent kan er nog dit over mel- 1 den : Het is tegenwooxdig rustig aan de poort van St.-Anna-ter-Muiden. De «beurs» is er gesloten en de kraampjes zijn ai geruimen tijd weg. Dr. Dumont en zijn staf van handelaars komen niet meer, om de voordeelige zaakjes te slui- ■ ten en het «wisselen van marken» te • Sluis, heeft veel vari zijn belang verloren. Waar zijn de dagen, dat men 's ( morgens al vroeg Amsterdam opbelde cm deae koers te vernemen. Wij hebben eenige dagen geledèn be- , richten meegedeeld over de ontvolking van een grenszonc lang s Zeeuwsch- , Vlaanderen. Dio onbarmhartige ontrui- ] mingsbevelen troffen ook het dorp Mid-delburg in Vlaanderen. Het ligt vlak te- i gen de grens ten zuiden van A.arden- { burg. Jn vredestijd maakte het feitelijk ] een geheel uit met de Hollandsche wijk j van Sluis, het gehucht Heilen. En daar- , door wekt de nieuwe maatregel ook veel o-nrust en drœfheid bij Nederlan-ders. Trouwenis in de afgesloten grens- ] zone ligt veel land van Nederlanders. ; Bieeds geruimen tijd geleden was het 1 dorp Miiddèl'buirg voor de blikkein der i Nederlanders afgesloten door hooge ■ schuttingen achtcr de electrischo draad- * versporring. Dit scheen nog niet vol- î doende. Men liet de bewoners der hui-zen aan de grens vertrekken, en nu is zoo wat de gansche plaats ontruimd. ' Nederlandsche fainilies die op Hol- J landsch grondgebied wonen, weten niet, wat er van hun verwanten geworden is. «Ze zijn weg», was de eenige bood-sohap, die nog over d!e.n draad kwam. En kinderen zijn bekommerd om hun bejaarde ouderS, broeders of zus- , ters, ouders om zonen en doohterrs. Niemand van de veroordeelde grens-strocik mocht naar Nederland vertrekken. ( Zoo duu.rt de volksverhuizing in 't armé België maar voort. En dat is ailes in verband met 't of- j fensief. Niets mag uit Vlaanderen tôt hier doordringen. ( De Duitschers doen niet ver van de 1 grens drukke afmetingen voor een bree- 1 den nieuwen weg, die de kust met Ant-werpen moet verbinden, en men vraagt s zich waarlijk af of ailes weer opnieuw < beginnen moet. Of men weer in de roe-rige dagen van October 1914 leeft toen Kales tôt elken prijs genomen moest worden. ^ Amerika voor België ( Enkele statistieken zullen een gedacht j geven van de wonderbare solidairiteit der Vereenigde Staten jegens België. < Er is hier spraak van de voedstoffen . uit Rotterdam gebracht, door de zorgen van de «Commission for Relief» en daarna in België gevoerd, van 1 Novem-ber 1914 tôt 31 October 1917 : • Tarwe 28,203,000 kilos 1 Bloem 47,417,000 id. Vleesch, spek en vet 894,000 id. Maïs 13,563,000 id. 1 Rijst 2,431,000 id. 1 Erwten en boonen 3,709,000 id. I Koffie 31,000 id. ; Melk 48,000 id.. ] Aardappelen 3,415,000 hekt. Allerlei 8,231,000 kilos lileederen 111,022,000 id. Daarenboven werden belangrijke aan- f koopen gedaan in verschillende landen. j Zij vertegenwoordigen een totaal ge- . wiclit van 2,789,406,000 kilos. ] Gemiddèid worden dagelijks 2,740,017 s kilos eetwaren gezonden aan de Belgische bevolking. 1 t *■ AHUV ■ . ■ ■■■« ^ DlBBSGEimraiPâE De beschieting van Parijs door het î verdragend Duitsch stuk Werd herno- ^ men gisteren, 6 April. Er zijn drie ge- *' wonden. I v ■ ' ' mw i .i c 1 LEEST t OP DE TWEEDE BLADZiJDE l DE LAATSTE BERICHTEN i VAN DEN NACHT SPORT WiELRtJDEN (N DEN WINTERVELODROOM De vereeniging, die heden in het , «Prinsenpark» le Auicuil moest plaals grijpert, is ten gevolge van het slecht uccder naar den Wintervelodroom over-gebracht.Wij zijn van meening dat dit nieuws ( vêle sportrnen zal vërheugen unant de cchte Icenners zien liever koersen als de j «Derby Cycliste», in tien Wintervelo- j droom betwislen. ï De " Derby Cycliste w Groote Amerikaansche koers van twee vren met 16 ploegen Ziehier de officielle lijst van de 16 j deelnemende ploegen : j 1. Oscar Egg-Darragon, 2. Dupuy-Go- ' diviea-, 3. Pouehois-Sérès, 4. Ellegaard- . Léon Didier, 5. Rousseau-Verkeyn, 6. ! •Vandenhove-Ali Neffati, 7. Henri Mar- ! tin-Cornet, 8. Beyl-Larme, 9. Deschamps-Trouvé, 10. Thuau-PaJthey, 11. Lôrain-Chardon, 12. Ijemay-3ean Pierre, 13. Carapezzi-Polledri (junior), 14.Clioc-que-Evrard, 15. Rohrbaoh-Perrin, 16. Veillet-Dupont. / Aile 6 minuten zullen de renners ge-klasseerd worden.De eerste renner geeft 5 punten aan zijne ploeg, do tweede 4, de don le 3, de vieirde 2 en de vijfde 1 punt. De laatste klasseering (deze der aankomst) zal aan den overwinnaar 20, en aan de vier volgende renners res-pectievelijk. 16, 12, 8 en 4 punten sje-ven.De algemeene klasseering geschiedt bi,] optelling van punten in de klassee-ringen behaald. ; Voor dat de Amerikaansche koers zal geloopen..worden zal Bruni, voor zijne heroptreding, eene ëxhibitie doen achtcr de vermaarde motorrenner Sandy , Moreau, op 10 Engelsche mijlen (16 kil. 093 m.), stilstaand vertrek. De vereeniging zal aanvangen met den Lenteprijs, scratch in 5 reeksen en : finaal, en eene premiekoers. VOETBAL OVERWINNING DER GRENADIERS Op Zondiag, 24 Maart kwamen de : Fransche fusiliers-marins en de Belgi- < sche grenadiers te samen op het prach- « tig terrein van het kamp te X. i De match was zeer loffelijk en eindig- ' de met de overwinning der Belgen (5 tegen 0), niettegenstaande de dappere ' verdediging der Franschen. Na den match werd een avondmaal ' gediend, gedurende hetwelk Franschen en Belgen verbroederen. VL1EGEN THIEFFRY IN LEVEN ! Volgens nieuws ontvangen in het oor-logsdepartenient, werd onderluitenant ■ Thieffry, de moedige vlieger, die op 1 ■ Maart in de Duitsche lijnen viel tij- ] dens een luchtigevecht, slechts lichtelijk 3 gekwetst en gevangen genomen. Men weet niet waar zij den dapperen officier hebben overgebracbt. DE KLEPPERS VAN DEN 1 FRANSCHEN VLIECDIENST Hieronder de lijst van de Fransche j vliegers, die meer dan tien vijandelijke ( vliegtuigen neerschoten. Neergeschoten vliegtuigen { Fonck 33, Nungesser 32, Madon 26, -, HeTvrteaux 21, Deullin 19, Guerin 18, Pirtsard 17, Lufbery 16, Boyau 14, Cha-put 14, Navarre 12, Jailler 12, Garaud -i2, Tarascon 11, Ortoli 11, Hugues 10, | Ilerbelin 10, Demeuldre 10. Cevallen op het veld van eer of verdwenen J Guynemer 53, Dorme 23, Lenoir 11, ■ De la Tour 10, Mat ton 9, Sauvage 8, 1 Rochefort 7, Doumer 7, Auger 7, Lan- 1 guedoc 7. De Mortemart 7, Pegoud1 6, ' Delorme 6, Hauss 5, Lacour-Grandmai-sen 5. i Wanneer krijgen wij toch eens uit i het Belgisch officieel documentatie-bu- < reau, (B. D. B. in Le Havre), zoo'n lijst : van onze vliegers ? 1 1 HET BRITSCH REKORD , Zes overwinningen op een dag i Een vlieger van het koninklijk vlie-gerskorps, kapitein John Troloppe, die i thans vermist wordt, behoudt het re- £ kord der overwinningen op een dag. 1 Kapitein Bail, sindsdien oveirleden, had s vijf Duitsche vliegtuigen neergehaald; dit rekard werd 21 Maart. (3e dag van i het nieuw Duitsch offensief) door kapi- i tein Troloppe geklopt, die er zes neer- i haalde, drie in den voormiddag en drie < in den namiddag. i INTERIM. NIEUWS UIT BEZET BELGIE ■ ♦- ÂN7WERPEN DIEFSTALLEN IN TIJDELIJK ONBEWOONDE HUIZEN TE ANTWERPEN Er werd ingebroken : — In het trjdelijk onbewoond huis der Wijsstraat, 47. Men weet niet wat er ontvreemd is. — In het huis 14 der Tuinbouwstraii, bewoond door J. Steenackers, die in het buitenlaiid verblijft. Eene groote pai\.:t kleorgoed, lijnwaad en beddegoed wtvà gestx'len. ONCELUK TE LIER Gom. Smeyers, metser, die werkzaam was aan het vernielde postbureel', is van eene hooge stelling gevallen. In zijn val klampte hij zich vast aan een gas-buis, waardoor de slag grootelijks ge-broken was. Met zware wonden aan het hoofd en klagende van inwendige pijnen, werd i hij naar zijne woning gedragen. WAT !S ER OP HANDEN ? Naar «Le Courrier de la Meuse» meldt, hebben de inwoners van Born-hem, Weert, Puers, Haesdonck en Be-veren-Waes be\él gekregen hunne wo-ningen te ontruimen. Tusschen Beveren en Melsele is een groot tentenkamp opgericlit om er een deel der bevolking onder te brengen. INBESLAGNEMING VAN GERST, HA-VER, VROEGE EN LATE AARDAPPELEN, TABAK EN SUIKERIJ UIT DEN OOCST VAN 191S. Generaal von Falkenhausen heeft den i 21 Februari j. 1. de volgende verorde- ! ning voor het Vlaamsche bestuuragebied# ; uitgevaardigd : Zomer- en wintergerst, haver, vroege en late^ aardappelen, tabak en chicorei (suikerij) uit den oogst van 1918 zijn in beslag genomen. Voor suikerbieten blijven de-thans be-staande bepalingen toepasselijk. Voor broodkoren (rogge,- tarwe, spelt) zullen nog bepaalde onderriehtingen gegeven 1 worden. Van de opgesoihde veldvruchten zijn zekere hoeve-elhedcn af te staan aan de ; diensten, die alleen toegelaten zijn om dio voortbrenigselen op te koopen. Deze diensten zullen onderstaande prijzen be- < talen : / ; Voor gerst, 46 frank per 100 kilo; voor vroege aardapelen, 25 fr. per id.; voor late aardappelen, 25- fr. per id.; voor haver, 40 frank per id.; voor chico- ( rei, 8 fr. per id.; voor tabak, naar ge- • lang van de hoedanigheid van 200 tôt 400 frank per 100 kilo, vermeerderd met een premie die tôt 100 frank kan bedra- ' gen voor 100 kilo. Het hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is gerechtigd lagere 1 prijzen vast te stellen voor veldvruchten, die niet binnen een bepaalden ter-mijn geleverd werden. DE AKTIVISTEN AAN HET WERK Van hoogenhand is aan de Nationale ( Bank het volgende voorgeschreven : In de zalen voor het publiek mogen alleen druksels met den Nederlandschen tekst liggen. Slechts op het uitdrukkeldjk uit-gesproken verlangen mo^n, en dan nog alleen aan de loketten, Fransche druksels ter beschikking van het publiek j wdfcden gesteld. ' , OOST.VLA AUBERE/S OVERSTE VON WICK ' ETAPPENGOMMANDANT TE CENT, « IS BELUST OP EIEREN 1 Ziehier de tekst van de jongste be- ' kendmaking van overste von Wick, die we vinden in een aktivisîîsch blaadje ' van Gent. In dit bericht steekt er stof voor een boertig, spel. Von Wick zu Wick kondigt dus urbi et orbi aan : < De legtij,d der hennen heeft begon- ' non. Het getal eiers dat van iedere hen ' moet afgesleverd worden is zoo klein, ' dat van iedexen eigenaar het voorge-schreven getal eiers kan en moet ge- vraagd worden. Sommige gemeenten 1 leveren gelijk vroeger nog al stipt af. ; Dit zullen dus wel aile gemeenten kun- i nen, wanneer zij maar willen. £ Ofwel willen de oigenaars der hen- s nen niet, ofwel gedragen zich de bur- t gemeester en sekretarissen onverschil- 2 iig, dikwijls is het een en het ander het t geval. i Uit dien hoofde wordt aan de ge- meente bekend gemaakt dat in 't ver- 2 volg zonder uitzondering iederen eige- t naar van hoanders zal gestraft worden, 1 die het voorgesclireven getal niet afle- ri vert. * t De bestraffing zal iedere. .week aan t hand der lijsten plaats hebben. Mot het, bekendmaken der straffen en het in-; trekken der geldboeten woixlen de ge^' meenten gelast. Aan de burgemeesters en gemeent»*! sekretarissen wordt nog het volgende! bekend gemaakt. Er bestaat verdacht, dat in sommige-gemeenten meerdere eigenaars het getaJt hunner hennen niet of niet juist hebben opgenomen. Tôt 15-3-18 hebben de, burgemeesters en gemeentesekretarissen i de lijsten te beproeven en volledig te', maken. Na dit termijn zullen spéciale^ kommandos toeaicht uitoefenen. Moea-j ten na dezen tijd de aangiften der ïïjs-: ten niet met de werkehjkheid overeen^ stemmen, zoo zullen de gemeente-amb-tenaars worden gestraft. Eene bestraffing van degenen die totj afloop van den bepaalden tijd in de-lijsten worden opgenomen voor niet-aanmelding en niet-aflevering van eiers1 zal niet plaats hebben. Ook zullen in dit geval de gemeente* ambtenaars niet ter verantwoording worden getrokken. De burgemeesters en sekretarissen zullen dus goed doen indien zij ziclt persoonlijk van den staat de* hoenders zouden overtuigen. EEN VLIÊGKAMP TE ELVERSELE Te Elverselc is een groot vliegplein itl dienst gesteld. Op een uur afstand vaîi het plein bevinden zich seinposten die ; bij het verschijnen van terugkeerende*? vliegtuigen lichtsignalen geven. IDE TOESTAND TE SINT-NIKLAAS De economische toestand in het land van Waes verslecht van dag tôt dag. Al het koper en de wol zijn opgeëischt.-Tôt het vervangen van de uit de matras-sen en kussens opgeëisChte wol moefe men oud papier gebruiken. De koperen ketels in de verschillendé brouwerijen zijn insgelijks moeten inge«, leverd worden. Slechts één enkele brou» werij mag nog in werking blijven. In de koffiehuizen wordt de jeneves tegen 1 mark per borrel verkocht. Een pint ersatz-bier (gekleurd water) kosl 7 cent. De café-s worden nog slechts be-zocht door Duitsche soldaten en smokke-» laars. Aanhoudend hoort men van veroor-. deelingen voor overtredingen der Duit-> sche besluiten. Hier evenals in andere plaatsen is de gevangenis steeds prop-pensvol.Bij gebrek aan paarden gebruikt men' overal koeien en stieren om het land te bewerken. Duitsche geheime polizei dcorkruisen voortdurend den buiten'om contrôle uii te oefenen op de opeischingen. De sterfte onder de burgerij is zeeç toegenomen,al die ziek wordt,wordt beschouwd als verloren, daar er geen ge-< neeemiddelen of versterkingen te ver-krijgen zijn. WES7-WLA A MDEREN OORLOCSRECHTSPRAAK. - OPEN-BAAR AMBTENAAR Iedere ambtenaar of beambte, elk persoon, belast met een pubîieken dienst, zegt art. 245 van het We'tbœk' van strafrecht, die, hetzij rechtstreeksy hetzij door tusschenkomst van derden, of door gefingeerde daden, willens oT onwillens eenig belang trekt uit de ak-ten, aanbestédingen, on der.nem in gen ol openbaar beheer, waarean hij ten tijcîel der handelhig, geheel of gedeeltelijk hefi bestuur qf het toezicJit voerde of die, de opdrapht- hebbende een betaiing te verordenen of de vesneffening eener ■ zaak te doen, daarin zijn persoonlijk1 belang laat betrokkan zijn, zajl gestraft» worden met 3 maandein lot twee jaaf gevangenis en een boet van vijftig toB drie duizend frank en bovendien veroordeeld kunnen worden tôt verbod van. -het recht openbare functies of befcrek* kingen te kunnen uitoefenen. De boetstraffelijke reçhtbank van; Brugge is van oordeel geweest dat difij artikel toepasselijk was op het perso-, neel van den opeischingsdienst, door dei stad Brugge in de burcelen van heti stadhuis bij de aankomst, der Duitsche troepen ingericht, deze diienst ingesteld sijnde met het 00g op u.y openbare ordo ïn veiligiheid en in het belang van alla inwoners der gemeente. 1 Zou de openbare diensfi ook inaar van, :oo kosrten duur zijn, zegt het oordeel, ( 3en geldelijk belang of ander, hoe ge-/ ring ook, in een onderneming, is vol-loende om tôt vervolgingen aanleiding :e geven. En het- is daartoe niet noodig iat het openbaar bestuur^ waartoo ■^JAARCANC, Nr 935. «.ONDAG, 7 APR'.L 1913. :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes