Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1529 0
25 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 25 December. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m901z43471/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VADERLAND Groote id. bij overeenkomst Belgisch dagblad, voor^oopig ta Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 Het nummercc^eeZSdercLSenfjk> Dienstaanbiedingen : voor gereformeer- Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk'l.25 fr. den kosteloos. LEO VAN GQETHEM, DlPecteUP Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. OP HET WESTERFEONT Vijandelijke nederlaag op de Maas 18 Duitsche vliegtuigen neergeschoten - In den morgen van 23 Decembei heeft de vijand een aan val ondernomer tegen een Britsche post ten oosten var Epeby. Er worden eenige Britten ver mist. De artilleriebedrijvigheid der bei de legers was zeer hevig ten noorden van Poelcapel-le. De Britsrhe vliegers hebben nuttig werk verriciit. Zij namen fotos op in de voorste en in de achterste zonen van |vden vijand. Zif hebben bommen uit-r geworpen op een stuk van zwaar kali-l>er in de stredc van Rijssel alsook op I itoarakkementent kantonnementen en ■ioopgraven. ■ Zij ihebben insgelijks duizenden kar- ■ doezen met de machinegeweren gescho-I (en tegen de Duitsche voetvolktroepen. [ Er werden vier vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den nacht hebben de vliegers bij-zonderlijk «eer bedrijvig geweest. De Duitsche vliegpleinen werden be-1 schoten alsook belangrijke 6tatiën. On-Idanks den Ihevigen ikoude hebben ver-Bchillige Britsche vliegers twee maal Over de Duitsohe vliegpleinen gevlogen. Al de Britsche vliegers ikeerden onge-ileerd terug. FRANSCH LEGERBERICHT IVAN DEN NAMIDDAG Op den rechteroever van de Maas hebben de Duitschers twee aanvallen ondernomen tegen de geringe Fransche posten in de streek van Bezorivaux en in het hosch der Caurières. Deze aanvallen mislukten, dank aan het vuur der Franschen. De artilleriebedrijvigheid was tame-iijk hevig op den linker oever, in den aektor van Bethincourt. De nacht was kalm op het overige gedeelte van het front. Op 21, 22 en 23 December waren de ber Fransche vliegers zeer bedrijvig. El* nen grepen een honderdtal gevechten plaats, van het meerendeel boven de Duitsche lij-rer- nen. oei- Er werden 18 Duitsche vliegtuigen 3en neergehaald, waarvan er 10 in vlam schoten. ttig Niet min /'dfn 18,000 kilogrammen de bommen werden uitgeworpen op de sta--ran tiën, fabrieken en stellingen van den lit- vijand op het achterfront. ali- op BRiTSCH LEGERBERICHT en VAN DEN NAMIDDAG Het Britsch legerbericht meldt dat de ar. Duitschers een aanval poogden te on-ho- derneman ten zuid-oosten van Epehy. en. Zij werden verdreven; zij hebben twee ren aanvallen ondernomen in de streek van Monchy-le-Preux en ten westen van La 3ij_ Bassée. be_ Amsterdam, 24 Decerpber. — Men ■j denkt dat het ovei»brengen van vijan- ev_ delijke troepen van het Oosten naar aal Vlaanderen een feit van weinig belang en is. Deze troepen vertegenwoordigen rre'_ sJechts eenige afdeelingen. De Hol- p landsoh-Belgisdhe grens wordt bewaakt s door troepen van het Ri^sisch front. Er ikomen talrijke treins aan op de lijn van Eecloo, doch men kan nog niet _ vast stellen hoe groot het getal aange- . voerde trein is. len :he # KEIZER WILLEM OP HET FRONT en VAN VERDUN Een snelbericht uit Amsterdam meldt an dat de keizer op 21 December het front 1 van Verdun bezocht heeft. ie- Hij heeft de verklaring afgelegd dat 1 en het offensief ten oosten en in Italië 1 geen plaats zou hebben kunnen grijpen ( ge indien de Duitsche soldaten op het wes- 1 terfront hun leven niet gewaagd had-de den met zooveel opoffering. ' IN HET LEGER De nieuwe eereleekens a Wij kandigden reeds aan dat de vei Yneldmgen bij legerdagorder voortaa 3 het toekennen zullen mêebrengen va ■| een bij zonder onderscheidingsteeken. Wij laten hier nu den volledigen teks I , liolgen van de nieuwe voorschriften, aar, 'M gaande dez^kwestie : Front, 15 December 1917. Aan al. de militaire Overheden, In uitvœring van de voorschriftei U van artikel 3 van het K. B. van 15 De Ip |cemberwbi7, heb ik de eer u hiernavol pende schikkinigen, betreffende het o het lint van het Oorlogskruis te plaatseï ^enteeken, ter kennis te brengen. 1) Daar de toekenning van een Ooi [logàkruis eene vermelding bij L. D. ii t1, zich sluit, wordt dit Kruis van rechts Iwege van een bronzen leeuw versierd welke in het midden van het lint ge plaatst wordt ; 2) Om eene tweede, derde, vierde ver Welding bij L. D., wordt het lint me twee, d>rie of vier bronzen leeuwen ver sierd, loodrecht geplaatst voilgens de tniddellijn van het lint ; 3) 0m eene vijfde vermelding, wordei io bronzen leeuiwen vervangen door eei zilveren leeuw, te plaatsen in het mid denpunit van het lint ; ^ 0m elke vermelding boven de vijf p, wordt er een bronzen leeuw bij der fllveren gevoegd. In dit geval, plaats' Nn de leeuwen op het lint van het Oor JOcSkruis zooals ondw 2) hierbovfcn aan Nuid, die bronzen leeuwen beurteling-Mer en boven den zilveren leeuw ; Voor 9 vermeldingen, plaatst men dt ^r bronzen leeuwen in vierhoek en der pilveren leeuw in 't midden. Bedraagt Po vermelding bij L. D. om roemrijko Men een nationaal of een ter besohik Rg van den Koniing gesteld en dooi r|ne Majesteit verleend vreemd 'eere geeft die vermelding recht oj Ipt a an brengen van een nieuwen leeuw 11* M Hnt van het Oorlogskruis. Je tweede ôf derde nationaal eere tt of een van een verbonden regee om geene roemrijke krijgsdaad ^an-en vreemd eereteeken, gever >i> ■®fT,rptht op e*en nieuwen leeuw. Voor w ■ Het Kruis van Officier van de sf j , ,nopfW, wegens jaren dienst en oor-e,'en verleend aan eenen officier B -vroeger, in den loop van den ^ i wegens jaren dienst en oor- . het Kniis van Riddep van de # Leopoldsorde zou ontvangén hebbe geeft geen recht op een bijJcomend< lêeuw. S 7) Het kenteeken wordt verleend c voorstel van de compagnie-commanda ,r_ ten of commandanten van soortgelijl m eenheden en op beslissing van de korp m oversten of overheden die dezer bevoegi heid hebben. ,s( Voor korpsoversten en ge.neraals b n_ boort die bevoegdheid aan de divisie-b velhebbers. De tôt twijfel leenende en de onvoo rfene gevallen zullen aan mijne besli; 3n sing onderworpen worden. ie_ De Minister van Oorlog, )1- (w. g.) De Ceuninck. [J ■ -VWWv~— ■ n r Tentoonstelîing l van Belgische modem ^ kunst in den Haag Over de merkwaardige tentoonst :t ling van Belgiy.he echiîders in D Hllig, waarovei' wij reeds gesprok e hebben. heeft de kunstvriend Leor du Castillon een zeer belangrijk ov-n zicht gegeven. ftij geeft hier anderm; n het bewijs dat hij een echt onpartijc i- kunstkenner en bewonderaar is, n brefede gedachten bezield. lîoort hoe heerlijk hij zich uitdruk 1 « Zelfs wanneer een kunstwerk m t lukt is, behoeft men het niet wreedai dig af te brekçn. Men is respekt v< - schnldigd aan den kunstenaar om zi s teohnisch kunnen en zijne kultuur, c een artist boven het peil van een 1 b hendigen werkman verheft. Wat is 1 kunst? Iç zij anders dan de geest, c t de dingen doordringt, die klaar ziet 3 de werkelijkheid; die zoekt te begr ■ pen en het heelal poogt te doorgronde r De kunst is in hooge mate intellectue - Taine leerde het ons. Voorzeker m< een doek goed geschilderd en een bee] 7 houwwerk knap gemodeleerd worde doch de schilder of de beeldhouw< - mag er wel een gedachte op drakken. » Aan die algemeene begrippen dac 1 ik, toen ik voor de tweede maal de B 1 gische tentoonstelîing in het Mesda - muséum alhier bezocht. » 2 Zijne beoordeeling over onze sch - ders heeft me waarlijk vergenoegd r niet min het slot waarin hij besluit«: i P. S. Als wij onzen steun geven ai - jongere artisten. dan is het wel v< 3 staan. dat wji allp.p.o dez&n steunen. c KERSTLIED -T Het wintert zoo verveerljjk, ; t En uw stalleke is niet dicht; Mijn Jezuken, hoe deerlijk In 't kribbeke gij ligt ! Aile kindjes slapen, zoo welgedaan; Ach, en ik zie u geen tabbaardjen aan, Ach ge ligt zoo bloot op 'n weinig stroo ! Ach, en uw lippekes beven zoo ! Laat mij een dekseltje op 't kribbeke spreien, Slapen zal Jezuke en niet meer schreien, Slapen zal Jezuke, do, do. Het sneeuwt door al de reten • Rond het kribbeke daar gij ligt; Mijn Jezuke, die spleten Die stop ik geren dicht. 'k Zal u eenen mutsâà^i gaan rapën dan, 'k Maak er in het stalleken een vuurtje van, Zult gij dan niet lachen op uw legertje stroo ? Traantjes in uw oogjes zie 'k zoo noo ! 't Vuurke zal wellust en warmte verspreien. Slapen zal Jezuke en niet meer schreien, Slapen zal Jezuke, do, do ! Het wintert zoo verveerlijk En uw stalleke is niet dicht; ' O Jezuken hoe deerlijk In 't kribbeke gij ligt ! O ontvonk mijn hart in eeen liefdegldïd, Sparkelend voor U, o mijn Deezeke-zoet t O gun mijn harte den zoeten vrêe, Verwijder, verwijder het oorlogswee ! . Mo'ge er ons hart zich bij 't uwe vermeien, Dan zult gij rusten en niet meer schreien, Lachen zal Jezuke, do, do ! Herman BROECKAERT den naam van Belg ten voile waardi; zijn. » Ij. Het werk van Vierin, Rodolf en Ju k liette Wijtsman. mejuffer Marcot'*" Gouweloos, Opsomer, Delaunois, Vai j Holder, Smeets, mejuffer Anna Boch g August Donnay, Maurice Blieck, Swijn n cop, Dinard ,en anderen wordt bespro ken in voile rechtzinniglieid. i_ Wij laten hier eenige zijner indruk ken volgen : « Ik noem voor heden enkele artisten » Emmanuel Vierin. Het is een eer , lijke Vlaming, die twee ,straks drii zonen aan het vaderlandsch lege: schonk, zekere lafaards en deserteur: te schande en ten spijt, die hier vertel len, dat artisten te goed zijn om hur fi vaderland te verdedigen. Wie de war< ^ toedracht van hunne lafhartigheic kenl# schuwt, mijdt en veracht die ont aarde Belgen. Na den oorlog kunner zij darLook in het buitenland achterblij ven. fi'elgië zal hun als Jiet beloofde Jand gesloten wezen en hun naam ge schandvlekt. Het is noodig, dat ook hel Hollandsch publiek de namen van die wegloopers en wegstoppers kenne dooi de Belgische Staatscourant. » Vierin schildert geen stifte Douve meer, in den omtrek van het vernield en omgewoeld Meesen en Waasten in Zuid-West-Vlaanderen. Hij schildert Waloheren, waar hij niet zijn zonnig penseel Domburg met zijn roze wolken l in de kobalt-blauwe lucht vol klette-rende avondzon op het doek toovert en koralen en robijnen over de pannedaken strooit. Wat een levensbiijheid ook in het zonnig ihuisje en de straat te West-aKpelle, met het mulle zand dat tintelt en de roosmauvewolk boven den molen. Wat een stilte in de heet-geblakerde straat. Hoe is ailes harmonisch," kleurig en fijn geschilderd. En dan de tegen-stelling : in een Holaandschen grijzen toon de oude* Walchersche huizen met een echt Hollandsche grijze lucht, die weinige onzer artisten snappen. Novem-ber, een bosch tegen de duinen ,is een der beste gedichten van Gezelle ward. » Grijze wolken en wazige doom drijven van uit de zee over de verwer-relde, verkreukte en deerlijk gehavende boomen, echte martelaars van de zee-winden. Tragisoh is hun aanblik. Zij staan daar violet, paarsch en paluw in het verwelkerd groen en het tanend goud der beukenstrinken. Het. is een verwildering, en we denken aan ons land, en we verwijderen ons melanco-lisch gestemd door dit gezicht van de Allerzielenmaand. « Het echtpaar Wijtsman is verleden zomer gaai» weiiken in de heide van Mook. Beide schilders zijn or gelukkig ■geinspireerd geweest. » Rodolf Wijtsman is een der eerste luministen van België. Vooraleer het luminisme ingang vond, was die Den-dermondsche schilder volop bezi? plein air te schilderen. Zijne vier doeken ge-tnigen het. De « Laatste Lichtstralen » is een stuk heide vol poëzié, zooals men er gevoeJt in onze Kempen. De laatste stralen, die de zonne over de velden spreidt, waartegen de einder blauwt, j zijn iets oneindig zoet. De « Dennen zijn ook een zeer mooi doek, maar a r schilderij, als gevoel, stemming, ha monie zijn. de grijze « Duinen te Mi i delaar », een der beste werken die R , dolf Wijtsman heeft voortgebracht. I - lichtgrijze lucht heeft hij eeer jui - weergegeven en de heide is in hare ve latenheid, groot gezien en meesterli - gschilderd. »-Een juichende lente-idylle van ro: . appelbloesen, tegen licht blauwe ve - ten, is inderdaad de « Lente » van m 3 vrouw Juliette Wijtsman, die hoogb i* gaafde kunstenaresse, aan wie wijle 3 de gravin van Vlaanderen les nar - Beide Heidegezich^n zijn even moc i de vorlaten heide m October, met as 3 de nSeerslachtigheid van het regenac] 1 tig najaar en de blijde heide in bloc - Deze schilderij met haar krachtig voo i plan en haar fluide gouden licht do< - de zilveren blauwende einders, is ee î meesterstuk. De heidebloempjes vloeie - met hun bloed harmonisch in het g t heel. Ailes trilt en leeft en zingt. i » De moerassen van Mook, in c • herfst, zijn weelderig geschilderd e Iferinneren aan de paradous van d i Maasvallei, die deze groote artiste zc I fijn, zoo eubtiel en zoo vol liefde o het lijnwaar heeft getooverd. Mevroir Wijtsman is een meester ! » Mejuffrouw Marcotte, de meeste: lijke schilderes van de bloemen in d serren, een kunst, waarin niemand haa heeft geëvenaard, vergast ons op ee drietal serregezichten. Men voelt er d zwoelheid, de broeierigheid, den dam die van de ruiten neerparelt. De bloe men zijn van dien damp doordronger De planten scliieten er met verdubbeld levenslust op. Zie de chrysanthen, ho mooi, hoe onberispelijk natuurgetrom geschilderd; zie de groote serre van Ro terdam: hoe verraadt zij de meeStei hand. En buiten de zwoele lucht, in d koele Trischheid van April bloeien d tu 1 pen, tulpen die mej. Marcotte stren naar de natuur heeft gesch'ilderd, in ee veld vol kiemend lentegroen. Het zij geen massa kleurplekken, maar rood kelken waarin de lentedauw drupt. » Een gevoelig onderwerp is de we duwe van den Belgiscben soldaat me het vaderloos wichtje, in een passend gedempte kleurengamme, herinnerem het groote drama dat de dood be heerscht! Het is een doek dat uitmun door kunst en gevoel en. vad^rlands liefde. » Een andere maal over de zeer schoo ne werken van Opsomer, Gouweloos Delaunois, Van Hokier, Smeers, enz. ' [Wordt voortgezet). H-. B. Dienstwîigeraar Van Peteghem. Léander, geboren Passc-hendaele, den 7 Februari 18: verblijvende te Montréal, 178, Letoi neux (Canada). Vys, Albertus (22 jaar), verblijven te Montréal. 2109. Orléans (Canada) OP HET ITALIAANSCH FRONT Het Italiaansch leger gedraagt zich voortdurend heldhaftisr HET IS KALM TE VENETIE —————— DE TOESTAND De Italianen hebben zich heldhaftig gedragen op 20 December. Zij hebben den vijand belet vooruitgang te maken ten zuiden en den berg Grappa te over schrijden. Het gedrag der voetvolktroepen was bewonderenswaardig. Zij vochten een ganschen dag te midden de gasstikstof-fen. De vijandelijke verliezen zijn zeer groot. In de zone van den col Beretta en den berg Asolone heeft de vijand sedert 26 Novembmf drie afdeelingen verloren. De bevemebber van de 4* vijandelijke afdeeling, generaal Pfeffer, werd erg gekwetst door een obusontploffing. De bevelhebber van de 7* en 8' Oostenrijk-sche brigaden weitl gekwetst. Een dezer ligt op sterven. Het sneeuwt opnieuw. çr n DE TOESTAND TE VENETIE v. Rome, 23 December. — Kortelings zal de « Adriatico » opnieuw verschijnen t« Venetië. De pers zal zijne gewone be-n drijvigheid bekomen. Çe « Gazeta di , Venezia » en de « Gazettina » heboen r niet opgehouden te verschijnen. De zware kanons van den vijand zou-n ^en ongetwijfeld reeds aangekomen 5 zijn in de nabijheid van Venetië, indien deze de gelegenheden te baat had geno-e men; tôt nu toe viel nog geen enkel® » obus op de stad noch in het omliggende. c Men is van meening dat de Paus Be-nediclus er tusschen gekomen is, ten i einde te beletten dat de Oostenrijikers Venetië beschieten. De batterijen vooruit j In de, «Manchester Guardian» b ) schrijft een officier de *moeilijkhed< ï van het transport van zware kanonne ( dat om begrijpelijke redenen 's nach moet woraen vorricht. ~ De Infanterie, schrijft hij, was wed n vooruit gerukt en vloeide als de eb v{ ajg de batterij af, bijna over zoo grooten a iar_ stand, dat goed richten niet meer mog jjj lijk was. De batterij-commandant gix vooruit en verkende de nieuwe positi pe waar de batterij moest worden opg jist steld' rer_ Reeds eenigen tijd waren er in < jjjj. buurt van d¥ batterij geen granatt neergevallen. De stukrijders zaten b ■oze xw?inETloos. als sohaduwvlekken afst /er_ kend tegen de lucht; en in tusschen tro me_ ken en duwden de kanonniers aan to wen en wielen. Toen viél Aotseling ee ]en granaat neer op een vrjftig meter a im stands voro de batterij en de stukke DOj" vlogen schreeuwend en fluitend over ( îarj boofden der mannen en paarden hee ,ch- ^'°o twee kwamen er met aanzweller 3^ gegier uit de lucht vallen, naar het eer )0r" geleek vlak boven onze hoofden. Son oor migen bulken of smeten zich op de een oI0r'd neer on beide granaten ' vloge ien juist over ons heen en barstten mte h ge- -ig opschietende vlammen en slagen,d den grond deden dreunen achter de b spanningen uiteen. * €n Een der stukrijders gaf plotseling ee de schreeuw. Bij een ander stuk waren c zoo paarden gaan snuiven en steigeren. E op toen klonk uit het duister, dat ons r uw het helle licht der ontploffingen ondoo-dringbaar leek, het geluid van paardei ,er- hoevein; en daarna de stem van ee de woest vloekende etukrijder, het gepla îar gestamp der- dieren en een kreet »en Ken paard gevallen ! de Langzaam, een voor een, werden d mp stukken voo ru i tgebrach t langs den we oe- vo! kuilen. Het was eigenlijk geen wes en. maar slechts een pad vol wagenspore Ide dat dôor de grootste granaatkuilen hee ioe hep. Wij hadden meer dan vier ure uw rioodig om anderhalven mijl vooruit t ot- kc.mcn over den doorweekten grone er- dcoi^modder en water. de Overal op onzen weg ontmoetten wi de massas mannen die dwars voor of acl ng ter langs ans het pad overstaken, heitzi :en alleen of in groepjes, soms ook in groot i j ii afdeelingen -- gewonden, die moeiza;i!. ide vooiistrompelden of gedragen werden Of wel afdeelingen die tastend en stru ve- kelend op weg waren naar een of ar iet ! der vaag punt, of levensmiddelen of mu de nitie naar het front te brengen, soms di nd zelf dragend of ook wel zwaarbeladef De- la s t dieren geleidden. Dan weer de over int biijfselen van een bataillon, dat afgelos js- was, van het hoofd tôt de voeten bedek met een glibberig laag mewlder en be X)- moeilijkt door den last hunner bepak ds, king en vvapenen. Soms waren het we . » der ledige munitie-wagens die terughob bei den van het front, met uitglijdend en worstelende paarden en bestuurder — die zich inspanden om ze op de been et do wiefen buiten de diepste kuilen t houden; ôf.mannen met muilezels, to de knieën in de modder zakkend. Maar d3 stukrijders en de kanonnier te merkten riauwelijks iets van al die lot $5, genooten op den weg. Al hunne gedach ir- ten waren zoo zeer gerioht op het vast houden en het besturen en aansporer de van hunne paarden om en ovier de hin rlarnissem hean die ziirh «]k ooeanblil U s voordeden, dat zij aan niets anders kcm ' den denken. Twee uren hadden wij noodig om d< laatste paar honderd meters af te leg n gen. Het waren ellendige modderfg( uren, uren die wij doorweekt en als ir .s een nachtmerrie doorleefden. De wieJer oie tôt aan de assen in de weeke modde: r zakten, moesten spaak voor spaak om n gehaald worden en bij dudmen tegelijli ■_ vodruitgerukt. Toen wi; eindelijk in onze nieuwe g stelling waren aangekomen, waren d* ,5 cntbrandmgsvlammen der kanonner _ reeds van oranje tôt flefcs rose verbleekl en ofsohoon de lucht niet zichtbaar lich e ter was, bemerkten de mannen tôt hun n ne oogen hun ietwat betere diensten be-t wezen. Zij konden flauwtjes de gedaan ten den vlak voor hen uitrijdende man-. nen onderscheiden, en ook de zwarte ga-. ten in den grond en den natten glanî t van ide modder om de hoeven der paar-. den. :i Onze nieuwe stelling was dicht bij e die van een aantal andere batterijen ge-. tegen, dat de vlammen die uit de vuur-I mondon sloegen, zich naar links en t redits uitbreidden tôt een vuurgordijn - dat onc>plioudeli.y< ontstond en weer ver t ging, terwijl de onthrandiingen dei 1 dichtbij ons staande kanonnen een voort- - durend rollende donder waren. Het ge- 2 weld was zoo hevig en aanhoudend. da* - w ij het geluid der Duitsche granaten die jove'r ons heen vlogeni en dan uiteen i barstten, niet eens hoorden. 3 De bespanningen werden voorige-i zweetpt en aangespoord tôt een laatste ! hond6rd meter ver, en b leven toen staan . Onmiddellijk werden zij uitgespannen - en met slepende stappen keerden zij i naar achter het front terug. l)e kanonniers gebruikten hun laatste : beetje kracht en energie om de kanonnen in den juisten stand te brengen > door den modderpoel heen. Nooh de vei*--; liezen, noch het vallen en uiteenbarsten , der projeotielen van hooge eocplosie-i kraoht vert.raagclen het werk. Zonder tr i rusten of te wâchten worstelden en zwoegden de mannen totdat het laatsto : stuk in positie was. Toen deelden de batterij-koks heeten thee uit en gulzig dronken de mannen; daarna lieten zij zich in de kuilen bii en onder de kanonnen neervallen, t« vermoeid om het rantsoen besohuit met kaas te nuttigen en legdetn zioh te slapen in de omwoelige modder. ■ ■ ■ » - • -VIVWV ■ - ■■ — ' <4 ONZEMENGEL WERKEN 90 Pia^ilsgebrek heeft ons genoodzaakt -r" ons oieuw mengehverk eenige dagen le verschuiven. • kt Zoodra wij « De Duitschers op de )e* kust » voiledig hebben gegeven, zullen wij beginnen. met een nieuw werk van Renier Snieders, met « De zoon van den "b* Scheerslijper » namelijk. de De bijval, dien de vorige werken van TS dezen goeden volksschrijyer genoten, 3r* doet ons verhopen dat, ook dit verhaal te onzen lez ers zal behagen. et Le est in « Het Vaderland » ^ Be Zoon j, van den Scheerslijper n- een verhaal van bij ons, uit verleden ik daseru OINSDAC, 25 DECEMBER 1917 '—ta Bgre JAARGANC. Nr 7T7.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes