Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

624649 1
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 Juni. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 13 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xp6tx36j67/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f Lr JAARCAMC, Nr 810, DONDËRDAC, Î3 JUNÎ 1918. HET VADERLAND IKleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbîedingen : voor gereformeer- den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETKEM, Directeur Het nummer ; 5 centîem (Front en Frankrijk). 10-centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 ff. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. 2 m- — HET OFFENSSEF EEN NIEUW AANVLSFRONT i de fransche tegenstand ■p.. Fransche linkervleugel van d Cors, die den aanval van 9 Juni za U beginnen, schijnit stevig uit te hou y en «Ifs den vijand meestor te zijn Kgeds werdfen verschedderie dorpen ei Lkgrijke stellingen, gevangenen ei ■nonnen door de Franschen genomen Kzeker is dit geen overwinning,mua y het gewicht van die bijvallen in d< tgscbaal tegenover de Duitsche hi.j L]ien,.op den rechteiTleugvl^ blijft d lins tocli min of nieer in evenwicht g, s'de goede uitelag van de plaatselijki fÈirichtingen laat verhbpen dat he ■an^chc opperbevel, op het gepasti fcnblik het noodige zal weten te doei jnrelk dreigend gevaar af te keeren. lop den rechtervlengel van de Fran lien blijft de toestand ernstig, zee Bstig en de stellingen van onze bond Booten ten oosten van de Oise, in he Bchvan Cariepont en in het bosch var Brscamps blijven bedreigd. ^■.ngsheen ds rivier Oise beschikt d( Hitsche linkervleugel over ontzagiijk< Bpen. Nietlemin werden zij op 10 Jun Bengehouden op de hoogte van Vili-Ki zuiden van Noyon), waar zij 5(X Bangenen in de handen van de Fran Ben moeste-n aehterlaten. Aldus bij d( Hier gestuit wendde de viijand een( Buve poging aan in het bosch var Bescourt, kon van den zuiideliijkegi ftd van dit bosch oprukken en de ■psohe stellingen ten westen-van Ri Bfaurt overrorhpelen. Ban zijn dé Franschen terugigetrok Bn lot op de rivier Matz, waar dezf Bmncourt, Machemont en Bethan Bit besproeit. Volgens het legerbe ■lit van gister namiddag hielden d« Bnschen nog stand op de ziaidgrens ■n eerstgenoemd dorp. si-a ■n westen van Miarquéglise tôt aar Bit-Maur, op de groote baan naai Bnpiègne strekt zich een front uit var ■ kilometer, dat men het midden Bmt en dat werkelijk het miiddenpunl Ban de vijandelijke krachtinstpa.nning. Bsdag werd daar de heetste strijd ge-Brd en de Duitschers konden er dris Bmeter vorderen, die zij ecihter wel-v bij den Franschen tegenaatnval Besten ontruimen. Bit is een bijzonder goede kans vooi Be bondgenooten, daar de vijand al B op de as zelf van zijn drukking Bit tegengehouden. Bn deze goede uitslag werd nog aan Buld door den sohitterendeu tegen-Bval, die door de Franschen, op hun ^Btervleugel, op een front van twaali B®ieter werd ondernomien, tuasahen ■nt-Maur en Rubescourt. B«t echt merkwaardige verrichting, ■ onze bondgenooten opnieuw in het B>t stelt van de hoogte van Belloy, ■waar zij al de verbindingswegen B| de Duitschers met hun vuur kunnen Bteschen. B^P 10 Juni was deze hoogte door de Mfehers bezet ge worden, die de dor-B Belloy en Méry en het bosch van benrachtigden. M ve,'r'ichting van Dinsdag gaf aan ■"anschen deze dorpen en dit bosch Ben I10!- twee kilometer tenein ten ■|en van Méry. succ.es werd nog aangevxzld ten ■Wwesten van Méry, waar onze ■'^enooten eene hoogte wedernatmen B van Courœlles. Brus eene meldenswaardigc winst aan ■.rfcin' ^ellingen van eersto gchalte en Bp 1 krijgsgevangenen. Het feit dat ■^janschen op die plaats de boste 1 • van Duitschland, twee Beier-Br ',.1V!S!es en twee divisies van de kei-'!ifwa«ht voor zich hadden, ver- P ert hun succès nog. r • •* • « ■j:(r°"^t noemt men den strijd, die L - ^genhlik gestreden wordt den Ï};i!n de bosschen. ikftf.06' PariJ's gedekt is door v,'0uden, waarvan het Fransche i opperbevel ongetwijfeld zooals het be- - hoort zal weten partij te trekken. De Duitschers, diëj ontegenzeggelijk . oorlogsmannen zijn, weten wçl waar i het gevaar' dreigt. Na de Fransche tegen-î aanvallen van de laatste dagen en na de . piaatselijke bijvailen door de Franschen r behaald, inoeten zij wei hebben inge-i zien dat onze bondgenooten ze wel zou- - den kunnen afwachten in de bosschen 3 die elkaar langshôen de Oise dicht opeen . opvolgen. Ook hebben zij een anderen aanval t ondernomen, waarvan de bedoeling ? voor de band ligt. Langs Dornmiers, Cu-i try en het zuiden van Amblény willen zij tusschen de bosschen van Villers- - Cotterets en Compaègne doordringen, :• met de hoop yan daaruit den weg naar - Parijs gemakkelijker open te krijgen. t Men mag de overtuiging uitspreken i dat ook deze aanval den Franschen op- perbevelhebber riiet zal verra,st hebben. Deze poging zal hem nog tôt meer waakza.amheid verj>lichten. Men durft hopen dat zijn beleid en de dapperheid > van onze bondgenooten op den toestand ; berekend zullen blijven. i A. B. DE VREDESKUIPERIJEN Baron Burian, minister van Buiten-! landsche zaken in Oosienrijk-Hongarije ■ heeft aan een medeweriker van het Hon-gaarsch blad « Az Est » verklaard dat ■ er voor het oogeniblik moeilijk spraak * kon zijn vàn een nieuwe vredesaanbie- ■ ding vanwege de Middenrijken. Dit schijnt aan te toonen dat de Mid-> denrijken het inzicht niet hebben, zoo-i als aangekondigd was, officieele vredes-aanbiedingen te doen en dat al hetgeen de Duitsche dagblad en daarover vertel-len niéts meer was dan een woordenof-ferasief dat samenjging met het wapenof-i'en bief. Men had wel laten hooren dat de keizer aan zij ne »ldaten in het door hen veroverde woud van Pinon over . | vreide hatf gesproken, maar, wonder ge-, j noeg, heeft men tôt dusver in geen en-kel Duitsch blad, dat het buitenland be-reikte, geen woord over die keizerlijke . vredesredevoering gevonden. Niettemin mag men wel aanstippen dat de Duitsche nijverheids- en handeils-kringen zich meer en meer bezorgd gaan ■ | maken over de inzichten van de Bond-! genooten om na den oorlog de Duit- • | schers op aile wereldmarkten te boycot-jteeren. ' I De,ze nijverheids- en handelskringen | weten genoeg, en zij zeggen het, dat zelfs de schitterendste Duitsche over- ■ winning met een nederlaag gelijkstaaf, . indien de Duitsche koppwaren in geen enkel land worden toegelaten, waar de invloed van de Bondgenooten zich doet g'elden, dat Duitsehland zelfs voor zijn eigen behoeften een groot tekort zal hebben, indien de Bondgenooten na den oorlog weigeren de Middenrijken van j grondstoffen te voorzien. De Duitscne handelsmannen vragen van nu af dat hunne diplomaten op de aanstaande vredesconferentie dit gevaar van Duitsehland zouden af keeren. Maar het zal er van afhangen of Duitsehland iets in ruil wil geven en om te beginnen eene voldoende schade-i loossitelling voor al hetgeen België en andere landen bij de Bondgenooten door den Duitschen oorlog hebben verloren. Binnenkort, zoo meenen zij, zal de gansche wereld weten dat de Bondgenooten heelemaal niet af.keerig zijn van den vrede, maar het moet een eerlijke vrede zijn. Zoolang Duitsehland slechts met kui-perijen voor den dag komt en niet met eerlijke, aannemelijke voorstellen van ; verantwoordelijike personen voor een 1 duurzamen en rochtvaardigen vrede, | kunnen de Bondgenooten niet op die | voorstellen ingaan. Dan kunnen zij niet anders doen dan hun besluit ten uitvoer brengen : met de<hulp van de, groote Amerfkaansche republiek' de militaire en de economi-sche macht van Duitsehland voor goed fnuiken. Hi'di'ULI— LEHMJJ!"1 LEEST OP DE TWEEDE P.LADZIdDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NACHT 0P HET BELGISCH FRONT Flinke raids van de onzen Aschhoop en Bâsmuiden ir> den laatsten îijd legden de Bel-gische verkenners groote bedrijvigheid aan den dag op verschillènïïe punten van heî front. Hsrhaaldulijk namen zij Duitschers gevangsn. Tairijke Duitsche onden ne-niingen tegen onze posten werden regehnatig afgeslagen. Op 10 Juni siaagde, na artillerievoor-bereiding, een Belgisch detachement voikomen in een raid ten noorden van Diksniuiden. !nNden nacht van 10 op 11, Juni, werd een meer belangrijken overval ondernomen aan den kant van Aschhoop. Eeh' detachement jagers vie! onverhoeds in den Duitschen post van Kloostermolen binnen, na cl&ze npost door een handige beweging te hebben omsingeld. Ma een strijd van twintig minuten met dolken en pistoien ,trokkcn de B&lgische jagers naar hunne lijnen terug niet drie ma-chinegewcren en vijf en ve&rtig gevan-genen.De Duitche officier, die den post aan-voerde, werd met een twintigtal van zij-ne mannen gedood. - ———<VVI/iVt ■ - . . Generaaî Foch en de beslissende slag Het Engelsche weekblad Field heefl eene merkwaardige studie gegeven van d'J hand van generaaî Foch over de voor-waarden van de beslïssende overwin-ning. Deze studie werd natuurlijk nu niet door den Franschen opperbevelhei-ber geschreven, die wel wat anders te doen heeft dan aan de dagbladen mede te werken. Deze studie maakt deel uit van den cursus in krijgskvm.de, dien generaaî Foch lang voor den oorlog in de Fransche krijgsschool gaf. Onze lezers zullen met belangstelling deze regelen lezen, die ons een ander meedeelen over de manier waarop de tegenwoordige opperaanvoerder van de legermachten der bondgenooten den be-slissenden strijd begrijpt. Onze eerste stelregel moet zijn dat, cm zijn du b bel doel tebereiken, om het lcgisch einde van de krijgsverrichtingen te zijn en een gelukkig middel in onze handen, de slag niet uiiteluitend verde-digend mag zijn. De slag, die zuiver verdedigend is, laat noch overwnnaafs noch overwonnenen. Dan is het eenvou-dig opnieuw te beginnen. Hieruit vloeit voort dat het offensief geen uitslag kan opleveren, tenzij op het uiterste oogen-blik en dat men dus, tenminste op dat oogenblik tôt het offensief moet over-gaan. Zijn stellingèn behouden is niet overwinnen en men bereidt zelfs de nederlaag voor, indien men blijft waar men is en niet tôt het offensief overgaat. Om de richting van den aanval vast te stellen, om ons te beveiligen tegen de plannen van den vijand, om hem te be-letten dezelfde beweging uit te voeren, moeten wij nieuwe gevechten onderne-men, voortzetten en doorstaan. En al die gevechten moeten een bepaald doel hebben. Voor den beslissenden aanval moet men een zoo groote massa mogelijk ma-neuvertroepen beschikbaar houden. In den maneuverstrijd worden de re-serven ingericht en behouden; zij krijgen duidelijk omschreven onderrichtin-gen om de eenige daad te volvoeren in den strijd, waarvan men de beslissing verwacht. De reserven moeten met zorg gespaard worden, opdat de e'induitslag zoo geweldig mogelijk woze. Op het uiterste oogenblik moet men, zonder zijne reserven te sparen en met het vaste besluit den slag te winnen op een gekozen en bepaald punt, al zijne krachten in den strijd werpen. Al de reserven worden te geliik aangewend voor eene verrichting, die in geweld, in krachtdadighaid en in snelheid al de andere phasen van den strijd overtreft. —j : ALS 'T VERLOF V/EER OPENCAAT... SIISTIA1 HSTîâlBBODWWIBI De soldaten die hun'gewoon verlof bij eenen landbouwer verlangen door te brengen om dezen te helpen en aldus wat geld te verdienen, mogen een her-bergingsibewiis vragen aan : «M. le Directeur du Service de la Main-d'œuvre agricole, 4, place Frédéric-Sauvage, Sainte-Adresse (Seine-Inf.).» Er wordt den soldaten aanbevolen den datum Waarop ze zullen in verlof gaan alsook den stiel dien zij voor den oorlog uitoefenden. te doen kenne" Letterëo Onder den titel. « Bloedroode Rozen van de IJzer » geeft de drukkerij van het gesti&ht der verminkten in Port-Viî-;lez, aan den prijs van één franik een bœkje uit van een zestigital bladzijden, door een ons nog onbekenden schrijver, die zich Manten yerhamme noemt. Daar staan verzen in. En daar staat proza in en als toemaat krijgen we nog een luimigen driezang. Deze verschei-denheid moçt zeker dienen om ons toe te laten den nieuwen schrijver van aile kan ten te leeren kennen. Wel, als Manten Verthamme, die zaker nog zeer jong is,wijl hij zijn werkje aan zijn vader op den IJzer gesneuveld opdroeg, ons ver-oorlooft uit zijn staalboek het beste te kiezen, zullen we zijn « Spreuken » kie-zen. Deze jonge dichter heeft aanleg om •ons-een « genre-» weer tegeven, dat we sedert lang in de 'VTaamsche letterkunde niet meer kenden : het puntdicht, dat rylihme, woordenikènmis en bondigheid vereischt. Wij citeeren er een paare: « Ja, wij zijn « g'iijk de wijn : « De tijd verzuurt den sleehten « en maakt den goeden fîjn. » Verder : « Eer oor vo 1 fi j nheidT « Hoort uit een leugen waarheid. » Nog een : « Die zijn vriend met slijk bestrijkt « Heeft zijn handen ook beslijkt. » Het proza van Manten Verhamme zit vol goede... Westvlaamsche inzichten. Als er met de jaren het dialect, het « ge-streuvel » en de puntlijnen uit gaan, wordt het snijdig, vlugvloeiend proza dat voor Manten Verhamme als verteller een willig werktuig kan zijn. Zijn langere gedichten zijn ons min-der lief, maar daarover moigen wij niet vitten, want Manten Verhamme — ont-lioudt zijn naam tooh — zegt ons ze'f 'dat hij""niét dicht voor'dns; zijn lezers. Ziehier waarom hij dicht : « Wijl d'oorlog vreeslijk woedt « En ons zoo lijden doet, « Wijl werk en aile zaken « Geblokt zijn en nu staken, « Neem ik mijn dichtersharp, « En zimgt ze zoet of zarp « En moobt ik zelfs vervelen, « Het kan mij weinig schelen ; « Ik dicht om mijnen tijd, « Mijn smart, verïies en apijt, « Eenieder mag het weten, « Te slijten, te vergeten. » Vévelen zal Manten Verhamme wel niannjnd en, ailes wel ingezten mag er zijn boekje zijn. Hij laat zich zooals men ziet zelf niet veel ervan voorstaan, maar hij zal zich wel bewust zijn dat hij nog b&ter kan. RIX. ■ WWVIH 1 " 1 SPORT VOETBAL AAN HET FRONT Front-Wanderers tegen de 4e legeraf-deeling.Zorndiag 16 Juni, om 4 ure namiddag, te Rousbrugge, match tusschen de « Front-Wanderers » en de 4" legeraf-deeling. Het elftel der « Front-Wanderers » is als volgt samengesteld : Van Geersom, Baes en Vander Gracht, Van de Velde, Hanse, Cuppens, Van de Voorde, Van Hege, Balyu, Wertz, Goe-tinok. Reserven : Dogaer en Paternoster. In de 4° legerafdeeling merken wij, onder het elftal onder ander op: Knaeps, Van Meenen, Carremans, Hebbe, Van Holme, allen eerste klasse-spelers. Het terrein bevindt zich op 300 me-ter van Rousbrugge naar Crombeke. BRUGGE-BRUSSEL De zoolang verwachte match Brugge-Brussel- wordt gespeeid te Ghyverin-chove op 30 Juni. Wij zullen in tijds nadere bijzonder-heden over de twee elftallen weten mee te deelen. Onzâ auto-kanonniers terug Het Belgisch detachement der auto-kanons, wiens heldhaftig gedrag, in 't Russisch leger, gedurende de gevechten Van 1916 en 1917 gekènd is, en dat on-langs heel Rusland en Siberië doortrok, om in de Vereenigde-Staten te landen, zal binnen kart in Europa terug komen en zijne plaats hernemen op 't Belgisch front. Den 5 Juni werd het detachement ge-monsterd in een der belangrijkste stra-ten van New-York, de 5e Avenue, door den meier der stad. Eene overgroote menigte woonde de plechtighedd bij. De koene houding van onze dappere Belgi-sc-he soldaten wekte de bewondering van de toeschouwers on geestdriftige betoogingen van sympathie. NIEUWS UIT BEZET BELGIE AWTWEftPEii BANDIETERIJ IN WILtVIARdDONCK Bij pacht-er Stoffels, die met zijne zus-ter en met een kn-echt eene hoeve be-woont op het gehucht Westeind, nabij den Scheildedijk, drongen onlangs 15 zwartgemaakte kerels binnen. Onder doodsbedreigingen wisten zij den pachter 70.000 frlnk afhandig te maken. Een tiental dagen te voren had men reeds gepoogd bij Stoffels in te breken. BEVOORRADING IN DE KEÏVSPEN ln de Kempen, waar thans veel vluch-teiiinigen uit W est - V1 aan d e r en verblij-ven kon men den laatsten tijd, in de ge-meentewin/els, het volgende krijgen aan navermelde prijzen : Lucifers, 1 fr. 85 het pak ; Safraan, 0 fr. 18 het pak ; Peper, 0 fr. 42 het paik; Garen (wit en zwart), 0 fr. 32 de kaart; Zeep, 31 fr. 25 per bus (ongeveer 5 k.) ; Blauwsel, 0 fr. 01 per bol ; Poets-pom-made, 0 fr. 28 per flesch ; Lever-Pastei, 2 fr. 90 per doos ; Zeeppoeder, 0 fr. 50 per pak van 250 grammen ; Komkpm-mens, 1 fr. 55 per flesch ; Zout, 0 fr. 37 pér kilo ; Bifcterpeeën, 7 fr. 20 per kilo. Maar de klanten moeten zelf hun in- pafcpapier en gepast geld medebrengen. • EEN MOORD TE MECHELEN Niet lang geleden werd te Mechelen eene vreaselijke misdaad ontdekt. Eene 75-jarige dame, mevrouw Metdepen-ning, werd in hare woning vermoord gevonden. De meid vond men op haar bed vaslgebonden. Diefstal was blijk-baar de aanleiding tôt de moord ge-weest. Ten gevolge van zekere verdach-te omstandigheden werd de meid naar het policiebureel geleid en daar onder toezicht gëhouden. M. Verstraeten, officier van politie, die de zaak bestu-deerd had, nam op zich gemelde meid Josefiena Verbruggen, 22 jaar oud, nog eens grondig te ondervragen. Hij deed haar nogmaals uitleggen wat er gebeurd was en zij hield de verklarinig staande weillke zij aan het parket en aan M. Wa-rans, politieofficier, had gedaan, doch M. Verstraeten, die zeer doortrapt is in die zaken, staarde de meid in de oogen en zegde haar, dat zij loog, want dat dit niet zijn kon. Na langdurige strikvragen te hebben gesteld, bemerkte de politieofficier eene verandering in de houding van de meid en deae eindigde met te venklaren : — Welnu ja, ik zal u allés zeggen. Josefiena Verbruggen, heeft eenen broader, 17 jaar oud, woonachtig in de Molenstraat. Het was met dezen laatste dat over eenige dagen de misdaad be-raamd werd. yerleden Maandag rond 6 ure, was ï%trus Verbruggen in het huis der misdaad gekomen, buiten weet van 't slachitoffer, en zijne zuster had zorg gedragen hem naar den kelder te leiden, waar hij zich zou verborgen houden tôt op het oogenblik der misdaad. Josefiena, die naast de kamer sliep van mevrouw Metdenpenning, had zorg gedragen de deur niet op slot te zetten. Rond 10 1/2 ure, kwam haar broer naar boven en sprong- op het slachtoffer, dat te bed lag. Hij gaf haar drij steken in de keel en twee in de borst. Het slachtoffer poogde zich te verdedigen, doch de moordenaar legde de hand on haar ge-zicht en zij gaf weJdra den geest. Dit ailes gebeurde in de tegenwoordigheid van de meid. Zij poogden den geldkoffer te openen, doch dit îukte niet en er werd vervol-gens de hand gelegd op eene som van 27 frank, alsook op een paar gouden oor-bellen en een gouden uurwerk. Vooraieer Pet ru s het huis der misdaad veriiet werd er besloten, dat hij zijne zuster zou vastbinden op haar bed, om aizoo te doen geiooven dat zij iliets van de misdaad wist, en dat hare meesteres was vermoord geweest ter-wij1] zij gebonden lag. Om 1^ ure ver-liet de moordenaar het huis, ter wijl hij de voordeur openliet om aan de geburen toe te laten binnen te komen wanneer zijne zuster om hulp zou roepen. M. Schweitser, dienstdoende hoofd-kommissaris van politie. haastte zich oogenhlikkelijk procès-verbaal op te maken van de verklarinig van Josefiena Verbruggen, die aan dezen ainbtenaar hare bekentenissen herhaaMe, en het parket werd dan ook dadelijk verwit-tigd. De onmiddellijko aanhouding werd bevolen. Heel de rechterlijke politie was te been om Petrus Verbrugigen op te zoe-ken, doch deze had de vlucht genomen en Woensdag avond roncTTialf G werd de moordenaar op de Groote Marfct op-gemeilkt. De brigade der reohterlijike nolitie. die zich daar iuïst bevond l^aast- te zich hem aan te houden. Hij werd onmiddellijk naar het politiebureel ge-bracht, waar M. Schweitser hem grondig ondervroeg.' Hij looehende eerst,-doch deed daarna voJledige bekenteni^-' sen. Hij werd vervolgens naar de ge vanigenis overgebracht. OOS T-V LA A R/DF.REli , IN BESLACNEMING VAN DE GRONDSTOFFEN VOOR DE TEXTIELNIJVERHEIL Door den bevolhebber van het 4e léger in Vlaanderen, is bepaald, dat aile navolgende grondstoffen voor de textiel-njiverheid in beslag zijn genomen. 1) Wol iruwe wol, gewasschen wol. kamwol; kammelingen) en kunstwol; 2.. katoen, kunstkatoen, jute en hennep V 3, ruwe zijde, afvalzijdé (schappezijdê) en de eruit vervaardigde, gesiponnen of getwijnde garens (zijden naaigaren en naaitwijn), in aile gevallen zonder on-derscheid of ruw. gebleekt of geverfd ; 4. katoenen, kunstkatoenen, kunstzij-den en aile andere met deze stoffen ge-mengde of getwijnde garens, katoenea stopgarens, in aile gevallen zonder on-derscheid of ruw, gebleekt of geverfd; t-. zuiver-wollen en halfwollen garens, evenals aile met wol van om 't even wel-ke soort gemengde of getwijnde garens, inzonderheid ook wôllen stopgarens, in alie gevallen zonder onderscheid of ruw, gebleekt of geverfd; 6. vlasgaren en werkgâren, eenvoudig en getwitj.nd,ruw, gebleekt, geverfd (ook naaitwijn, kan-ten- en scboengareri; 7. jute- en hennep-garen, bindgaren, bindtouwen en koor-den; 8. oude en nieuwe touwen en ka-bels; 9. voorspinsels (wieken enz!) van ' de onder 3-8 aangeduide voortbrengse-len; 10. spin- en weefafvallen van de, qnder l-S^^angeduide voortbrengseien; II. poetskatoen; 12. dierharen van iede-ren aard en iedere hoedanigheid, garera uit dierharen ; 13. Matress-vezels, kokes-vezels, kapok (ook in matrassen), piassa-vavezels, surregaten van piassavavezels,, Afrikaansch . paardenhaar, raffiabastj kokosgaren, kokoskoorden, evenals half-en geheel afgewerkte fabrikaten en af-. val daarvan; 14. wollen en katoenen ofcî gemengde bedvlokken (ook wanneer zij!, reeds tôt vulling van tôt den verkoopj, gereedgemaakte matrassen, kussen, enz.'. gebruikt zijn). Vallen niet onder toepassing der in beslagneming de voorwerpen welke in' het bezit- zijn van privaatpersonen _eii in den gebruikelijken omvang tôt d'ezer persoonïijk geb'ruik dienen. KREUPEL GESLAGEN Zekere Matthijs die naar Duitsehland was ontvoerd is op krukken leunend naar Calcken, zijn d«rp, teruggekeerd. , De Duitschers hadden dien Vlaming ' kreupel geslagen. . , DE TOESTAND TE CALCKB»^ ' Uit Wetteren vernemen wij dat de toestand te Calcken buitengewoon droe-vig is. â&r WEST' VLAANDEREN NIEUWS UIT DUDZEELE Vrouw Henri Monteyne kocht eeir tweeling in 1915 ; beide kinderen zijn overleden. Constant Braems is nog al-tijd voerman, doch hij moet 's winters: te 7 uur en 's zomers te 8 uur te huis zijn (Duitsch uur). Voor smeden en wa-genma'kers is er bijna geen werk ; de Duitschers werken in de werkwinikelp met het Dudzeelsoh alaam. — De met* sers hadden in 1917 veel werk; ze bouw-den ovens voor den Duitsch, nabij de. groote statie. — Te Dudzeele is 't brood reeds lang zwart ; het wordt s' avonds te voren gekneed en 's anderendaags in' den oven gebak'ken. — De kaart voor: aile ien'enamiddelen i® sinds lang in voege. — De teiefoon uit het gemeen- ' tahuis is reeds sinds 1914 weggelhaald. ; — Notaris Depuydt heeft vier dochters. ■ — De rijwiêlen werden sinds lang op de kommandantaur afgeleverd. — De officieren logeeren waar de schoonste bedden zijn. — De schoone processie gaat niet meer uit. — De pompiers zijn wederom werkzaam sinds Juli 1917, toen de burgemeester het bevel kreeg, het pompîerskorps wederom tôt den werkelijken dienst te roepen. — De ga-zetten die te Dudzeele toekomen zijh bladen die gedrukt worden te Oostende en te Gent ; natuurlijk door den Dûit-seher goedgekeurd. — Aan het gevang (in het huis van brouwer Bultync') en aan de koolboeren van Edward Desmidi) hangen de Duitsche officieele berich-ten uitgeplakt. — Pieter~3chotte is nog altijd « suisse », en roept, de berichten af op den kerksteen. elken Zondag. — De klok onzer dorpskerk luidt niet meer; Zoo is het overal in het EtapDensrebied-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie