Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1404 0
24 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 Februari. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n00zp3x640/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■^JAARGANO, Nr 883. ZONDAC, £4 FEBRUAR) 1918 HET VADERLAND Pleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote M- biJ overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereforaeer-den kosteloos. usa® msta® iism-aran "rîfwrr—^ vrswam ^Sg3Sa «aaffpya Belgisch dagblad, ¥oorloopîg te Parljs, 3, Place des Deux-Êciîs9 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Eêt nommer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ianden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1,25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. "Vodjes papier" voor 1914 ■Prof. James Young Simpson, eei IlSchotsohe hoogleeraar in de natuurkun E die, vooral om zijn vele weten "îîRapeiijke onderzoekingen in Euro ©n Aziatisch Rusland bekend is I^Belt » h0' bekende Engiedsche iijd '8'Krift «Ni-neteeenth Century» bijzon K belangwakkende dingen mede ui' jlWcgdenksehriften van den Russische-r "K >naa.t, Saboeroff, die gezant var Kar Alexander II te Berlijn was, er jaar 1862 secretaris van het Rus ^Bdie gezantschap te Londen : «Hfeav men weet, verliet Bismarck ir ■62 Parijs, waair hij een poos gezan! ■n Pruisen was geweest, om te Ber-JMn a]s minister van buitenlandsche za-2m,- 0p te treden, en aldaar dien oorlog IB, jgg4 tegen Denemarken klaar te |H : ik heb in het Engelschc week-|Kd «New Europe» van 16 Augustus IBj ' uiteengezet, hoe sohaamteloos de ■Serin kanselier daarbij te werk ging. iBhi hij den oorlog tegen het kleine De ^pnarken moedwillig bewerkte en, 1Bc6 jaar later, Oostenrijk, nadat hel ■uisen daajrbij hielp, ©ven opzettelijk ■jn dedl van den Deenschen landrooi Btnam, blijkt nu uit genoemde ge-Bnkschriften.Bpweg van Parijs naar Berlijn, be-■ctit Bismarck in 1862 Londen, waar ■jtoenmalige Russische geizant hem Bp diner aanbood, in togenwoordig-Kd van Gladstone, die toen minister ^Bn Pinanoiën in het liberale kabinet ■mPaliwrston was, en den oppositie-Kèr Disraeli, den lateren lord Bea-^Hnslield. Na dat diner had Bismarck H?n onderhoudi van een half uur met Hs.nf>).i, die later op den avond tôt Sa-vil zeide : «Welk een buitenge-^Eon man is Bismarck! Hij ontmoet Hj v«>r de eerste maal, en vertelt mij ■ lie<geen hij voornemens is. Hij zal ■rsnarken aanvallen, om Sleeswijk-Hlsteinm bezit te krijgen. Daarna zal Ht Oostenrijk uit de Duitsche confede-Hjiiedrijven, om dan Frankrijk aan te Hllen — een buibengewoon man.» Sa-Hcrcff merkte dienaangaande op, dat Bmirck, «het geheele plan reeds in ■n hoofd had.» En dat was twee jaar Hir den oorlog tegen Denemarken, en Hitjaair voor den oorlog tegen Frank- ■Dm het onbaschaamde opzet der vo-He Pruisisohe oorlogen te doen uitko- ■ herininer ik aan de volgende fei-H. Naar men weet, vond Pruisen voor JBjn oorlog tegn Denemarken het mo-V in de Deensche troonisopvolging, Bewel hij bij een in 1852 te Londen Bslot® verdrag, mede door Pruisen H Oostenrijk^ plechtig aanvaard en ■pierteekend, was geregeld. Maar Bis-Wirckîag er niet tegen op, dat verdrag 'fflscheaden, gelijk zijn land in 19L4 'w «vodje papier» maakte van het ver-Ba- betreffende de Belgische neutrali- oljm Klein deelt in zijn in 1915 ver-«®knri gedenkboek van den ijzeren jBiiselier «Der Kanzler Otto von Bis-; Jtrck in seinen Briefen, Reden und «nneringen,, mede, dat Bismarck 24 'flamber 1863 den toenmaligen Prui-jBciiffl gezant te Parijs, graaf Goltz, ^Rverband met het Deensche conflict, ^Bwf : «Als men Europeesche verdra-ZOU beoordeelen naar don maat\taf Br noraal en gerechtigheid, dan v\r-^Pnden ze allemaal te worden opgehék-ZooaJs men ziet, hebben de Prui-!■" no°it respect voor verdragen gehad. de schaamteloosheid van Bis-bij het bewerken van dien oor-"^B^en Denemarken, ging nog ver-flP. Zelf onderhandelde hij te Frank-iBr "Wt den ouden hertog van Augus-'"liens verlctochening van aile ^■"'Praken voor zich en zijn nakome-m, :'en °P de Deensche provincie Hol-en daarmede op den Deenschen t'n,Voor die verzaking ontving de wtog een schadevergoed ing van «;■ a''joen mark, later geërfd door W j zoon. die niettemm zijns vadesr m déridé aan&praken handhaafde, % jaren na de overeenkomst van ■lom (^aann weand gesteiund door (■? and anders dan... Bismarck. | 1 trouweloos en gezocht ging Bis-1B|i ^ werk ten opzichte van den van 1866 tegen Oostenrijk. In ■.genoemde werk van Tim Klein, fle verklaring vinden van .rïa-t die oodog «heimelijk en K. 'n het Berlijnsche kabinet m Hoe Bismarck den oor- ■p ■ ,0 tegen Frankrijk klaar spieel-bekend. Toen ging het ff rr'ii.j1^ 001 HohenzoIIern-Kon pUU^ voor (^en Spaanschen ■îer»" o11, ^ "Preu.asische Jahbii-' Baj,, n Ocfober 1895 oomstateerde dr. dta die. oandidatuur «ontegenze.gg'elijk het werk van Bismarck» was. Aldus volvoeide hij zijn merkwaardige voorspelling in het ge-sprek met Disraeli. De gedenkschriften van Saboeroff handelen voornamelijk over zijn on-derhandelingen met Bismarck, die een hechte verstandhouding tusschen Duitschland en Rusland zocht en na een Driekaizersbond van Oostenrijk, Duitschland en Rusland, als een bol-werk tegn de politieke vrijheidsstroo-ming van West-Europa, streefde, niet het minst tegen het liberale Engeland. De Duitscihgezinde tsaar Alexander II had het klaargespeeld, dat Pruisen on-gehinderd Frankrijk aanvallen en de beide provincies kon wegnemen. Bismarck was daar dankbaar genoeg voor en derhalve bereid, om Constantinopel door Rjusland te laten bezettem. In een gesprek met Saboeroff noemde hij «de oude traditie, waarmede de Westarsche aile kanselarijen bezielden, omtrent het Europesche gevaar, dat in het Russisch bezit van Constantinopel ware getegen, een valsche gedachte.» Zelfs vond hij, dat het bezit dier stad, door vervulling van Ruslands wensoh, het niet alleen zou bekeeren «tôt de zaak des vredes», die, als boven gezegd, in Bismarck al een zonderlingen dienaar had, maar te-vens zou Rusland daardoor overtuigd worden «van de ijdelheid van aile aard-sche dingen, gelijk ik er van overtuigd werd», voegde de ijzeren kanselier er met een glimlach bij. Vervolgens toon-de Saboeroff het onwettige aan van Oostenrijks annexatie van Bosnië-Her-zogowina, die de hoofdoorzaak ve& den huidigen oorlog was. Prof. Simpson verrichtte een nuttig werk door de gedenkschriften van Saboeroff m hennnering te brengan. En de lezing zijner beide artikelen maakt het alleszms duidelijk, waarom de bondgenooten geen vrede willen slui-fen met de onverantwoordelijke Prui-sische heerschers van het Duitsche volk. De klas van 1919 opgeroepen Ingevolge eer» besluitwet door den mi' nisterraad uitgevaardigd en door den Koning bekrachtigd worden al de &sf-gen geboren in 1899 tôt 's lands verde-diging opgeroepen. Worden niet door de tegenvvoordige besluit-wet getroffen : 1. Degenen, die op 21 Ju!i 1916, ^icb op vijandelijk grondgebied of het in door den vijand bezette land bevonden; 2. Degenen ,die deel uitmaken van het Beigisch leger. Worden aanzien als deel uitmakend van het leger de mili-tairen die sedert 31 Juli 1914 ongeschikt tôt den dienet werden verklaard, jn ver-lof gezonden of, om welke reden ook vrijgesteld van dienst; 3. Degenen, die deel uitmaken van een der verbonden legers. - -— ■ vt/wv*" "■■■ ■" E0EMB1JWBÏÏEE11E AANSTAANDE ONDERHANDELINGEN Berichten uit vijandelijîke bron mel-den dat de onderhandelingen tusschen Noemenië en het viervoudig verbond heden of Maandag zullen beginnen. Zij zouden plaats hebben te Boéka-rest en generaal Averesco zou reeds ter plaatse zijn. De aankomst van graaf Czemin wordt verwac-ht. Wat zullen de Duitsche voorwaarden ' zijn ? Dokter Weckerlé, voorzitter van den Hongaarschen raad, roerde ze eergister te Boedapest aan : krijgsgrenzen, han-delstraktaten, vrijheid van den Donau, bemoeiing in de bmnenlandsche za- > ken, enz., enz. ' Heeft er Roemenië belang bij achter-uit te wijken ? Het woord is aan generaal Averesco. , VON KUHLMANN EN CZERNIN TE BOEKAREST Basel, 23 Februari — Graaf Chemin is gister naar Boekarest vertrokken, vergezeld van den sektieoverste Gratz, 1 van den consul generaal Peter en vsn 1 den gezantschapsraad, graaf Colorado. * * I Basel, 23 Februari. — von Kuhl- ' mann verliet Weenen, gister namiddag ' om 3 h. 30, zich naar Roemenië bege- 1 vend. Met de Belgische auto-kanons in Rusland - ■ ... . "Constant le Maria" de Belgische worstelaar, vertelt zijn wedervaren in A A. ima « Constant le Marin », de befaamdi Belgische worstelaar, is zooeven ui Rusland weergekeerd, waar hij bij d< Belgische auto-kanons diende. Negen vermeldingen op het dagorder vijf eereteakens en nog meer verwon dingen, dat brengt Constant le Marii uit Rusland mede. In het begin van den oorlog nam hi, dienst als vrijwilliger; met eetn auto mitraljeuze maakte hij zioh in de eerste sl-agan nuttig en kreeg weldra de gou den streep van wachtmeester op d< mouw. Toen het Belgisch korps der auto^ka nons naar Rusland werd gezonden, ver trok ook Constant le Marin en hij ver wierf ginder de hoogste onderscheidin gen, die een sold&at kunnen te beur vallen. Hij woonde er de uitbarsting bij var de omwenteling, die, eilaas ! tôt zoovee leed moest leiden. Hij keek goed ronr en wist nu aan een Fransch sport&blac heel wat te vertellen over het begin var de troebeJen in Rusland. « CONSTANT LE MARIN » VERTEU « Ik was met ziekverîof in Petrôgrac toen rond half Maart de omwentelinc uitbrak. Ik woonde daar een onvergete lijk schouwspel bij. In de straat News ki-Doorsichfc, die ik toevallig door kruiste, zag ik de kozakken komer aangerend. Na drie aanmanningen riïkten de ruiters op de menigte in er vreeselijk geweervuur knetterde. » De menschen, die werden neerge sehoten, vielen al roepend : « Levé de omwenteling ». En dit geroep ontwa pende de kozakken. Zij sc.hoten niei meer op het volk. En den volgender dag ging de revolutie volop haar gang.) TERNAUWERN0GD ONTSNAPT Op lvt Maart kreeg Constant een lele grarn, dat hem terugriep naar het front Hij was op weg naar de Niklaasstatie Opeens bemerkte het volk een Russis&h officier en het wilde hem te lijf. De officier trefkt zijn sabel en tracht zijn aan-vallers van zich af te houden. De kring rondom hem sluit zich nauwer en nau wer toe. Daar gaa,t hij gevat worden Maar neen. Hij weet zich los te maken en te vluchten. De menigte zit hem op de hielen. Hij wordt achterhaald, ont-hoofd, in stufeken getrokken en in den Nevastroom geworpen. Constant le Marin, die door den vloed van het volk was medegesleept gewor-den, wordt voor een officier geriomen en hem gaat hetzelfde lot beschoren zijn. Maar hij is een soldaat en een dappere : hij bewijst het met de twee Sint-Joriskruissen te toonen, die op zijn vest prijken. 't Was genoeg om de menigte' te doen ruimbaan maken en eer-biedig den Belg te latert doorgaan. Onder zijn venster werd dien dag van ellenden meer dan een politieman jedood. Elders staken de revolutionnai-ren de pclitieposten in brand. Al de misdadigers werden in vrijheàd gesteld 3n midden in de straafr ontsteekt men < vreugdevuren » met de bergen papie-nen in de politieposten en in de parti-kuliere huizen ontvreemd. Nog onder den indruk van die schrik-;ooneelen ,moet Constant, om den op-~oep van zijn overste te beantwoorden, ienzelfden avond nog Petrograd verla-,en en het front vervoegen. AAN HET FRONT Aan het front was het niet kalmer. soldaten en soviets kibbelen en kijven jTidereen; hier wordt tucht, elders op-;tand aangepredikt. Kerenski, Vandervelde, de Belgische nmdster, en generaal Broessilof, hou-ien vaderlandsche fcoespraken, bezwe--en de soidaten den strijd toch voort e zetten. Men hoort ze aan en juicht ze toe De r.oed komt weer terug bij de soidaten in einde Juni wordt het offensief on-iernomen.Een dorp is gedeeltelijk in de h and en •an de Oostennjkers, men moet het hun >ntnemen. Constant trekt uit met een >fficier. Zij bereiken de eerste huizen ran het dorp. Ben Oostenrijksche veld-îeulken is er volop aan 't werk met het oebereiden van het avondeten. Met zijn ni tenant bemachtigt Constant de keu- s ken en den ganschen nacht, tussche: t twee vuren zittend, houdt Constant d î wacht bij de keuken. Des anderendaags komen de strijd roakkers af, maken ziçh van het gan 1 dorp meester en achtervolgen de: , vijand, die dan den strijd aanvaardii De s>lag is verwoed, de slachtoffers zij; . talrijk. Constant neemt aan dît gevech 1 geen deel, wat hem maar halveling ^ bevalt : zijn auto-mitraljeuze was i: ' een obusput gevallen en onbruikbaa [ ge-worden. De keizer weet het; hij ken 5 de dapperiheid der Belgen en laat aa: den kommandant van de tweede bal - terij deze nota toezenden : Majoor Semet telegrafeert : « Laa - aan llerd weten (Herd is de echte naar, t van Constant le Marin) dat Z. M. d keizer hem een nieuwe pantser-aut t àa!. doen a flever en.» — De kapitejfh i commandant. Handteeken onleesbaar. j , Op deze rota schrijft de bevejhebbe ! van de batierij : i Mijn beste r/elukwenschen aan de; dappcren llerd en aan zijne moedig iirijdmakkcrs. — De kapitein. H and [ iceken onleesbaar. GEKWET8T Bfikelp do?en nadien wordt Constan • met een opc]i*acht belast. Het gaat er on 1 de hand te leggen op drie machinege > weren, die bij het gevecht om het dor] erge schade hadden aangericht in d Belgische en Russiche rangen. Bij het krieken van den dag vertrok ken, Ikomt de pantserauto met Constan ■ en drie mak'kers op de gestelde plaat ■ aan. In voile- vaart snelt de auto de vij andelijke lijnen binnen, de draadvei 1 sperringen uiteenrukkend. Men nader de loopgraven en op vijftien meters ope nen de twee machinegeweren vtan dej auto het vuur. , Een kogel komt door het pantse heengevlogen en doodt een der mitral jeurs. Het vuur wordt voortgezefc. Con stamfc zelf krijgt kogelscherven in he hoofd; hij is ernstig getroffen. Er word niettemin voortgeschoten. De schak vai een kogel doet de deur van den aut-openvlàagen. Constant krijgfc een ont ploffenden kogel in het been, dan twe ander kogels in het linker schouder blad. Het vuur gaat maar door. No; drie kogels voor Constant : één in he K'chter sleuielbeen en twee in den rech terarm. Intusschen krijgt een mitral jeur en kogel in de lenden en een in he been, terwijl de tweede ajutogeieide aan den voet wordt getroffen. In die voorwaarden, besluiten de mi traljeurs maar de vlucht te niemen Constant loopt vijftien meters ver ei valt uitgeput in het strUikgewas neer Kogels regenen nog voortdurend ron( hem neer. Ten slotte, worden zij doo een Belgisohen luitenant met twee sol daten uit hun hacheJ^ken toestand ge NAAR KIEW Op het legerdagorder vermeld en me het Belgisch oorlog&kruis vereerd wordt Constant naar Tarnopol gezon den, waar hij in het Sebastopoï-gast huis wordt opgenomen. Twaalf dagfin nadien begon hij z.ijr krachten wat terug te krijgen, maar d* Oostenriikers zijn in aantocht en Con s tant moet de wijk nemen naar het Rus SLSc-h gasthuis in Kiew. Men w:l hem het been aîzefcten daa: een flegmon (onderhuidsohe ontstekinj met opzwelling/ werd waargenomen Constant weigert de operat;e te onder gaan. Men wi! hem in het gasthuis me' behouden. Nog eens verhuizen ! Hij komt te rech in een in vorming zijnde Belgisch gast huis in Kiew, waar dokters ontbreken Constant wacht geduidig. Ten slotte ko men toch geneesheeren aan. Een or.dei hen weet de operatie te ver-mi]den er toch de wonde te heelen. D:?hiaa! i: Constant uit de onrust. Nu bleven nos slechts de kogels ait te halen. Vier er half uur onder de chîoroform, vier ope raties in tweemaal en ailes was in orde WEER DE SCHR«KTOONEELEN VAN DE OMWENTELINVC Na vijf maand werd Constant al; grootç verwonde weggezonden. Eers vertrekt hij naar Petrograd ,om ziji reispas te halen. Hij kwam er op 8 Ja nuari 1.1. aan. Nog altijd oproer. D soidaten sohieten op de menigte en doo den ook vrouwen en kinderen. On ver getelijk tooneel van ongeihoorde wreed heid. ZIJ ZULLEN ELKAAR OPETEN... De honigersnood gaat aile gedacht ti boven. Op drie eetmalen worden er twe< en dikwijls drie zonder brood genoten En als men dan brood heeft, is het nos oneetbaar, daar het uit gehafet stroo be „ staat. Het leven is sohrikkelijk duur. Voo; l 15 roebels, 't is te zeggen, op dit oogen . bliik, voor rond de 12 frank, kan mei -j een gerec-ht van verdachte kwalitei krijgen en water of ondrinkbaar bier 1 Een flesch wijn kost 100 roebels; 40( ♦ gram suiker wordt tegen 20 rcebel; s verfkocht. Het kleinste hôtel vraagt 2' ! fraruk per dag voor kost en inwoon. r Voile ellende en indien de tcestam t niet verandert zullen zich de inwonen i van die on.galukkige steden genood - zaakt zien elkaar op te eten. DE TERUORE3S l Eindelijk zijn toch de papieren klaa: i* en Constant, die in de officieële mid e dens een paar beschermers telt, geluk J er in met den diplomatischen kwie. - uit Rusland te vertrekken, Zweden Noorwegen, Engeland eu- Frankrijk ti r bereiken. Het was eene reis van veertig dagen waaronder op zijn minst vijf-en-derti? 't dagen ontbering, want indien het bi ? do iiussen slecht gesteild is met de voe - ding, bij de Noren en de Zweden gaa het, ofschoon zij onzijdig zijn, niet be ter... Tegen 't aktivisme s — — CENTS VERZET ' , In de zitting van 22 Januari 1918,heef de gemeenteraad van Gent, bij eenpa s righeid van stemmen, eene diagordeii gestemd, als protest tegen de sépara, tische kuiperijen. i De gemeenteraad va.n Gent, kenni: ^ genomen hebbende door de pers en na meiijk door de «Koeirnsch© Zeîtung> r van 22 Januari, van een besluit geno men door een komiteit, Raad var Vlaanderen geheeten ; t Aangezien de handelwijze van dit ko t miteit eene bepaald© schennis is var i de Grondwet en van de wetten van he 3 Belgische volk. en dat zij als gevolj - heeft de eenheid en de «onschendboar 3 heid» van het Vaderland te vernietigen Aangezien de " zeer groote meerder ? heid van de bevolking die weirking ver ^ oordeelt met al de kracht geput uit hart - vaderlandsliefde; dat zij uitgaatl van - enkele personen, zonder het minste ge t zag en zonder wettelijk mandaat, enke r gehoorzamend aan kuiperijen die dooi heel het land werden veroordeeld, var - zoobaast zij waren gekend; Aangezien de handelingen van dit ko 1 miteit des te meer moeten gekritikeerd • worden, daar zij zich voordoen op hel ' oogenblik dat het vaderland onder he! juk van den vreemde ligt en waardooi " de bevolking verhinderd wordt in 'I * openbaar hare echte gevoelens te uiten Aangezien, buiten den bezetter, er ir België geen andere wettelijke overheic t bestaat dan deze ingesteld door df Grondwet; Aangezien het noodzakelijk is, aar - de Duitsche Regeering de gevoelens vax afkeunng der Gentsche bevolking k ! doen kennen; > Bij eenparigheid van stemmen, tee' - kent protest aan. in naam van de Gent- - sche bevolking die hij vertegenwoor digt en wier gevoelens hij kent, tegen , de werking van de zoogezegde Raad r van Vlaanderen ; Ontkent aan dat komiteit aile wettelijk of werkelijk gezag; Veroordeelt ten strengste zijne daden die een verraad uitmaken tegen de hei- ■ lige belangen van het Vaderland en be- ■ vestigt. uit al zijne macht en met de grootste krachtdadigheid, zijne ge-trouwheid aan het Land, den Koning ■ en de Regeering van het Belgische volk; 1 Bes!uit dat dit protest zal worden ge ' sluurd aan den kanselier van het Duitsch keiserrijk en aan de vertegen-1 woordigers van de Duitsche overheid in België. ■ 1/VWWV»' ■ ■» - LEEST OP DE TWEEDE BLADZMDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NAGHT Nieuws uit België A§3T WERPEN DE OUITSCHERS TE ANTWERPEN Te Antwerpea ziet men thans niet veeî ; soidaten meer. Een groot deel van befc J garnizcein is naar het front moeten ver-irekken. De officieren veTMijven ge-, woonlijk in de omgevâng van de màd-' denstatie. De garnizoenen van Deurne en Mer-xem zi-jn insgelijks moeten vertrekkeri. Daar beviadt zich geen enkele Duitsche soldaat meer. Iedermaal er soidaten ; naar liet front vertrekken worden zij gevaccineerd tegen besmetteiijke ziek-j ten. ; ZIEKTE ONDER DE DUITSCHE 1 PAARDEN Uit betrouwbare bron wordt medege» ; deeld dat onder de Duitech-e paarden 5 in Bedgië eene besmeitelijke zidsie is ' uitgebroken. In den laatsten tijd worden dagelijks tal van paarden afgemaaM. DE C1MENTFABR1EKEN De cimentfabrieken van Raewels, van ^ Schouten ep van Rijkevorsel hebben . het werk voor de Duiischers moeten hervatten. Men vervaardigt er cimenl ; voor het front en maakt er zelf block' huizen. DE HERINRICHTING . DER K0NINKL1JKE BIBLIOTHEEK TE BRUSSEL I>e herinrichting der Koninklijke Bi» bliotheek te Bruseel Ls een voltrokken feit. De h'oofdconservator en toezichter van administratie zijn veawaxigen door een hoofdambtenaar ten titel van be-' stuurder. Deze wordt bijgestaan door ' een conBervator. De nieuwe beetuurder der Koninklijke Bièliotheek is d© Vlaamsche activist Devreaee, professer aan de Duitsche universiteit te Gent. t M'en heeft insgelijks een muzie-kafdee-• Ung ingesteld. De bibliotheek van het Kon. Conserva fcorium zal overgebracht worden naar de Kon. Bibliotheek. i Als conservât or der muziekafdeeling . is benoemd de Waalsche activist Alfred . Wotquenne. Hij is reeds 27 jaren als be-. ambte aan het Kon. Conservatorium ge-s hecht, waar hij sedert 1894 de taak van bibliothekaris waarnam. De Duâtscher Wirth is tôt adjunct benoemd van den | nieuwen conservator der muziekaîdee-; Iin«- ï —« " WVWfr ■■"■r-mi '.j n i IN PALESTINA » is den vai van Jéricho DE LEGERS VAN GENERAAL ALLENBY STEUNEN ZICH OP DE ZWABTE ZEE i Generaal Allenby. heeft de zaken met groote doordrijving geleid. De verriohtingen ten oosten van Jérusalem, in de richting van Jéricho, begonnen Dinsdag morgen ; Donderdag morgen, om 6 u. 20, bereikten de bere-! den Australische troepen het doelpunt, in twee dagen den vijf-mijlen af stand, welke de twee steden scheidt te hebben afgelegd. Zij drongen zelfs verder door, gediu-rende den dag, en vestigden zich ten noorden van de iZwarte Z(ee,. iiln (de streek waar de Jordaan er zijne moai-ding neemt. Gediurend1® dezen tijd nam het voet-volk plaats op een der bàjriviaren van den Jordaan, de Wadi-el-Aujah, naine» lijk, die de baan naar Jeruâalem af-snijdt, langs noord-oosteiijke zijde. Jei?asalem is voortaan stevig be-schermd, langs oostelijke zijde, tegen de Turksohe aanvallen. De loop van den Jordaan zal onge-twijfeld versterkt worden. De Turker. zijn op het oogenblik zeer bedrijvig met aan de Russen, het rijlô Armemé. dat dOor de bezetters fiiet meer wordt- verdedigd terug te ontfutse-len-De Britscfte bijval in Palestina is «me) vergoeding voor hetgeen er nabi] Trébi-zonde en Erzindjan voorvalt en voor het Russisch verraad, dat de uitbmding van de verrichtingen in Mesopotamië zal belemmeren. Jéricho is thans de oude vermaarde stad van het Hedlig Schrift niet meer; het is niet meer dan een darpje dat Riha of Eriha genaamd wordt en heeft geen ander schilderachti® belang meer dan dat zijner ruïnen, maar de bezet-ting van deze strategisefee delîing, aaa de oostelijke helling van de bergfceten v^n Palestina is van groot belang

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes