Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

68488 0
30 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 30 November. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bk16m34491/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BORGERHOUT, 30 NOVEMBER 1918 10 Centiemen Nr 48, 41e Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allés in te zenden vôôr Donderdao middas — Inschrijvingsprijs : 5 Frank — w—aw—■aaaaga—gsMHWflM——■u—mmbm Weelit»lî»tl voop Vlaamsche en Algemeene Belangen Bureel en Drdkkerij : Carnotplaats 6S Aankondigingen : 25 Centiemen den regkl Tucht en Ruwheid Duitschland is altijd gekend of ver-meld geweest als een land van v'oor-beeldige tucht. Maar oprechte tucht was het niet ; het was meer slaafsch-heid, onderdrukking en vrees voor raw geweld en misbandeling. Dit is ten voile kunnen bestatigd worden tijdens den wereldoorlog, want de landen die met eene Duitscbe bezetting zijn geplaagd geweest, weten nu wat die Duitscbe tucht beteekent. Ten andere, het woord zelf zegt hier, dat er spraak is van « tuchtigen ». ★ * * Duitschland heeft tijdens dezen oorlog ook getoond en bewezen, dat verschil-lende zijner gaven waarvoor velen in bewondering stonden, hoegenaamd geene goede gaven waren. Al wat vreemd is, wordt doorgaans bewonderd en geprezen, zonder kennis van zaken, alleen voortgaande op den uiterlijken schijn of op eene iegende. Zelfs de Duitsche soldaten door in aanraking te komen met eene meer vrije bevol-king, hebben geleerd dat hun land geen voorbeeld van ware tucht en mannelijk-heid was, maar wel een onderdruk-kingsstelsel toepastte, onwaardig van een beschaafd volk. * * * Ook in zake van godsdienst stonden velen in bewondering voor Duitschland, maar hier ook heeft de wereldoorlog bewezen, dat die godsdienst slechts uiterhjke schijn of « godsdienst met den priegelstok » was. De Duitsche overbeden en soldaten hadden hoegenaamd geenen eerbied voor gods-dienstige zaken en instellingen in bezette gebieden. Integendeel, zij wreekten zich nog het meest op ; priesters en godsdienstige gebruiken, | en hun persoonlijk gedrag was ailes \ behalve godsdienstig en zedelijk. * '• * Onder zedelijk opzicht bijzonder, j hebben zij hier vele misdaden bedreven | en zeker volk geheel bedorven. 0>k s was het getal vuile ziekten in hun leger schrikkelijk groot, zoodanig dat het blad van het Duitsche « Roode Kruis » er de aandacht op vestigde en ■ een aantal middelen voorschreef om daaraan paal en perk te stellen. Maar ' het lukte niet, want die vuile boel is ] blijven bestaan tôt de laatste dagen der ; bezetting. * * * 't Is een van de nadeeligste gevolgen die de wereldoorlog zal nalaten. Stoffe- \ lijke schade is nog te verhelpen, maar vuile ziekten die van geslacht tôt. geslacht voortgezet worden, daartegen is weinig of niets te doen. Geest en lichaam zullen bij velen bedorven blijven tôt schande der laaggevallenen die met den vijand gingen koekeloeren en tevens eigen landgenooten verspied- den, aankloegen en deden veroordeelen. * * * "Wij mogen dus een kruisken maken over al de zoogezegde goede hoedanig-heden der Duitschers van vô<5r den oorlog. De Keizer zelf was een onwaar-dige, vermits bij door zijn eigen volk is weggejaagd. Want een der grootste ondeugden van 't Duitsche volk is zijne valschheid geweest niet alleen in den oorlog, maar ook in handels- en andere zaken. * * * Goede trouw en eerlijkheid is van dit volk niet te verwachten. Dit heeft de wereldoorlog van voor tôt achter bewezen. Het Duitsche volk wierd door zijne overheden belogen en opgehitst tegen België en andere landen, onder voorwendsel dat die landen den oorlog hadden verklaard aan Duitschland, terwijl iedereen goed wist dat Duitschland alleen hier de schuldige was, meer zelfs dan Oostenrijk. En de Duitschers, die willen doorgaar. voor een beschaafd en verlicht volk, geloofden in het logenachtig woord van den Keizer en ■ zijne trawanten. *** Diezelfde groote mannen beloofden aan bet volk, om den ooriog te doen aannemen als eene goede zaak, dat zij allen zouden rijk zijn na den wereldoorlog. En werkelijk,.hadden diedieven en bandieteti hun pleit gewonnen, zij zouden aile landen tôt den bedelstaf gebracht hebben om hun eigen volk ietwat te begunstigen. België heeft dit meest en best ondervonden. Niet alleen wierd hier veel gestolen en geroofd door het Duitsch bandietenleger, maar ook veel moedwillig vernield, opdat fabrieken en allerhande nijverheden geheel te niet zouden zijn en Duitschland de eenige leveraar zou wezen. * * * Dit ailes is mislukt en nu zal Duitschland nog des te armer zijn. De dwingelandsche tucht is er tevens gebroken en het volk wil nu ook eens vrij en beschaafd zijn. Of het daarin zal gelukken, dit zal de geschiedenis verder leeren. J. L. DE TOESTAND HIER EN ELDERS BELGIË. — De zegepralende intrede van den Koning te Brussel is iets buitengewoon geweest. De geestdrift was onbescbrijflijk. In de vereenigde Wetgevende Vergadering sprak hij eene troonrede uit, die als een geschied-kundig of historisch feit groote waarde heeft. Om die reden geven wij haar verder geheel weer in ons blad, want zij zal het bewaren waard zijn. X De milicieklassen van 1914, 1915, 1916, 1917. 1918 en 1919 worden binnen kort binnen geroepen. Na butine eerste africhting zullen de oudste klassen die uit den oorlog weergekomen zijn, in verlof gezonden worden. Ook de milicianen-klassen van vôôr 1914, waarop de algemeene dienstpiicht niet toepas-selijk was, zullen binnengeroepen worden om de reeds gedietiden te ontlasten. X Het zijn de 4e en 5B divisies van het Belgisch leger, dië nevens en met de Bond-genooten Duitschland tôt aan den Rijn gaan bezetten. De Belgen zullen Keulen. Essen en andere plaatsen in hunne macht hebben. X In 't Belgisch leger worden tijdelijk geene vrijwilligers voor den oorlog meer aangeno-men. Alleen voor eenen milicietijd kan er geieekend worden. X De Burgerwacht is thans bepaald afgeschaft. —o— DUITSCHLAND. — Hindenburg heeft aan het nieuw Duiisch Ministerie doen kennen, dat het tijd wordt eene volksregeering aan te siellen waarim-ê de Bondgenooten onderhan-delen kunnen. Prankrijk, zeart hij. eiscbt heel streng de uitvoering van den wapenstilstand en wjj, Duitschers, kunnen op ons leger niet meer steunen. Wij zijn zelfs oiet sterk genoeg meer om het tegen Prankrijk alleen vol te | houden. In andere woorden wil dit zeggen : | dat Duitschland op dit oogenblik geheel ' onmachng is. om den strijd te herbeginnen. Lloyd George, de Engwlsche Minister, heeft tevens laten verstaan, dat hij geen vertrouwen in de mannen van Berlijn heeft, omdat vele keizersgezinden nog hooge ambten bekleeden. Daarom zullen de Bondgenooten zich niet laten verschalken en desnoods verder in Duitschland dringen, om de zaken te regelen voor een duurzamen vrede. ENGELAND. — Den 14 en 28 December zullen in Engeland de algemeene kiezingen plaats hebben voor het Lagerhuis De leden zijn sinds 1910 niet meer aan herkiezing onder-worpeo geweest. —o— NEDERLAND. — Het verwekte verwon-dering dat Nederland aan aftrekkende Duitsche troepen, den aftocbt door Lioiburg toegelaten had. Het blijkt ecbter uit de laatste berichten, dat zulks met toestemming der gezanten van België, Engeland en Frankrijk is gebeurd, om België des te gauwer ontruimd te zien en vele schade en wee aan de Belgische bevolking te sparen. Van een anderen kant wordt echter gemeld, dat die verontschuldiging van Nederland onjuist is en dat Nederland bedekt en valsch voortgaat met Duitschland te beschermen. Zijne houding tegenover den gevallen Keizer en het opnemen van Duitsche scbepen in Neder-landsche havens, schepen die uit Antwerpen ontsnapt zijn, bevestigen die dubbelzinige of valsche houding. O© in»chrllvingsprl|s aan 't Vlaamsch Hkklal, voor t»et jaar 1919, is S.OO tr. i T "R O O NT "R PT "n "FT JL. JL V. V—/ V—X X 1 X V » * ■ .1 « van Koning Albert Ons Leger Mijnheeren. Ik breng u den groet van het leger ! Wij koaien van den yzer, mijne soldaten en ik, door onze steden en velden, van vijanden vrij. En thans bevind ik mij hier vôôr 's lands vertegenwoordigers. Vôôr vier jaar. hebt gij mij het leger dér Natie toevertrouwd ter veriediging van het bedreigde Vaderland ; ik kom u rekensctiap geven van mijne daden. Ik kom u melden wat de soldaten van België geweest zijn, welk uithoudingsvermogen zij hebben doen blijken, welken moed en welke dapperheid zij ten toon gespreid hebben, welke buitengewone uitsla-gen zij door hunne inspanning verkregen hebben. Door welke regels heb ik mij laten leiden in den loop van dezen lang iurigan oorlog ? Eenerzijds, binnen het gebied van het moge-lijke, onze internationale verplichtingen in haren vollen omvang te vervullen, en meê den lutster onzer Natie te vrijwaren, plicbten waaraan een volk. dat in de algemeene achting hoog wil staan, getrouw moet blijven ; ander-zijds, met het bloed onzer soldaten zuinig te zijn, hun stuffelijk en zedelijk welzijn te verze-keren, hun lijden te verzachten. (Tcej). Tijdens den veldtocht van 1914 waren de krijgsverrichtingen van het Belgische leger van zulk ingrijpenden aard, dat z j de groote Verbonden legers in staat stelden het machtig Duitsch offensief te stuiten op de lijn, waar het gedurende vier jaar tôt staan werd gedwongen. 't Is in dien veldtocht, dat de vrijheid der wereld zich werkeljjk afspeelt; de reuzenstrijd, die in België en Prankrijk wordt gevoerd, moet uitmaken of het inderdaad de Duitsche macht is, die over het menschdom de heerschappij zal voeren. De Verbonden Natiën waren niet in gelijke mate gereed om, uit al hunne krachten, den ontzettenden schok te doorstaan, die op handen was. Slechts twee daarvan, Frankrijk en Rusland, waren in staat, zich, zonder groot tijdverlies, te lande te verzetten tegen de onderneming van de Mi idenrijken, welke door eene lange en nauwgezette voorbereiding het toppunt hunner macht hadden bereikt. Aan het Belgische leger viel de verheven, doch gevaarvolle taak ten deel, post te vatten waar de Duitsche staf, zeker van den uitslag, zij ne grootste en beste krachten zou doen optreden. Aan den IJzer Gedurende twee en een halve maand streed het Belgische leger gansch alleen op de gansche uitgestrektheid van het grondgebied, van Luik toi Antwerpen, vervolgens van Antwerpen tôt den IJzer, het verijdelde vooreerst de eerste en stoutmoedige pogingen van den invallenden vijand ; daarna vertraagde en beperkte het de bewegingen van den machtigen aanvaller ; eindelijk, door den langen en heldhaftigen slag, welke het leverde op den IJzer, droeg het bij tôt het bepaald stuiten van de Duitsche troepen. De veldtocht van 1917 nam aanvang onder betere omstandigheden ; Groot Rritanië bracht machtige legers tôt stand en Italie verleende zijne gewichtige medewerking aan de Bondgenooten Thans gingen vier groote militaire volkeren den strijd aangaan tegen de Midden-rijken.Na weldra heringericht te zijn, dank zij de vaderlandsliefde van die vurige jongeling-schap, welke trots aile gevaren de grenzen overstak, om zich ten dienste van het Vaderland te stellen, nam in het leger, in de modder-ige loopgraven van den IJzer, de laatste vesting, waar het onze driekleur had geplaatst, een aanvang met de trouwe wacht, die zij rusteloos, onvermoeibaar, gedurende bijna vier jaar zou moeten houden. (Toejuichingen). Het weerstond er talrijke en harde gevech-ten om het bezit daarvan ongeschonden te behouden ; met geduld wachtte het den dag af, waarop het eindelijk mogelijk zou zijn uit de stellingen te treden, den vijand te verslaan en hem te verjagen. De laatste stoot Het jaar 1918 bracht den zoo vurig verlang-den dag mede. Amerika. nieuwe en machtige bondgenoot, had den druk van zijne grootste en geestdriftige poging gevoegd bij dien van de overige Natiën; dat deed den geduchten vijand wankelen. Dat oogenblik verkoos het Belgische leger. Den 28 September, bij het aanbreken van den dag, spant het al zijne kracht in en valt de vijandelijke linies aan : met een enkelen, doch onweerstaanbaren en grootsten ruk overwint het dien kam van Vlaanderen's grond, welke tôt dantoe aan de aanvallen van de moedigsta troepen had weerstaan. Na die gedenkwaardige dagen viel het den vijand voortdurend aan en vervolgde hem aan de zijde van de Verbonden legers tôt den dag, waarop de vijand gedwongen was te verkla-ren, dat hij overwonnen was. (Lev. Toej.). Ik besluit dit beknopt verhaal van onze krijgsvernchtingen en zeg tôt u allen : met trots kan België terugzieu op de taak, door zijn leger vervuld ; in den loop van dezen strijd zonder weergâ heeft het leger ten voile zijn I plicht gedaan ; het heeft het nationaal aanzien en den roem van onze wapenen hoog opge-voerd ; het heeft de gansche wereld een onschatbaren dienst bewezen. Onze Bondgenooten Ik heb een anderen plicht te vervullen, met name getuigenis af te leggen van de prachtige krijgsmansdeugden van de Verbonden legers, die op den Vaderlandschen bodem hebben gestreden, in broederlijke vereeniging met de onze, en allen bezield met een zelfde off-rvaar-digheid. Eere den soldaten van Prankiijk, Engeland en Amerika, die ons ter hulp zijn gesneld ! Eerbiedig buig ik neer voor hen, die zijn gesneuveld en die in onzen, ten eeuwigén dage heiligen bodem rusten : erkenielijk zal België hun roemrijk aandenken bewaren. Eere ook voor onze dooden, onze roemrijke dooden ; voor ben die zijn gevallen in 't aange-zicht des vijands. op de slagvelden en voor 't executiepeleton ; voor hen die 't leven hebben verloren in den ijzerdraad langs de Holland-sche grens ; voor hen die laffelijk vermoord zijn geworden ; voor hen die in de gevangenis-sen en in de gruwelijke verzamelkampen mar-telingen hebben geleden ; voor hen die van leed en ellende zijn omgekomen. Allen hebben den dank van het Vaderland verdiend. Hunne namen wezen toegevoegd aan die van de sirij-ders van 1830, in ons Panthéon, gtnder, op het Martelaarsplein ! (Toejuichingen). Zif die In 't Vaderland bleven Mijnheeren, Ik hecht er prijs aan, het bezette'land geluk te wer.scben met zijne edele houding onder het Duitsche juk. Eerst denk ik aan de ouders der soldaten, welke gedurende nagenoeg vier en een half jaar van de minste tijding bleven verstoken, terwijl de strjjders der andere legers met hunne bloed- en aanverwanten in verbinding bleven, en de eenen zoowel als de anderen uit deze hartelijke briefwisseling en uit geregelde verloven, denoodige versterking hunner krachten putten, bleven de Belgen van 't buitenland en van 't binnenland gescheiden door een muur, die met den dag moeilijker te overschrijden bleek. Tenspijte van de vernuftige en bewonderens-waardige pogingen dergenen, die, op gevaar hunner vrijheid at, zich hebben ingespannen om een zoo druk mogelijk verkeer in stand te houden, heeft, de oorlog onze kinderen aan het front, en hunne ouders bij den haard, de onein-dig gerekte foltenng doen ondervinden van te leven en te lijden zonder te weten welke toe-komst hun te wachten stond. Met welke manhaftigheid werd door het gansche Belgische volk die zoo- langdurige en zoo wreede proef doorstaan ! Dag aan dag moest zij iets nijpends toevoegen aan de stofïe-lijke ontberingen, aan de stijgende ellende. De veelvuldigheid der werken van onder-stand, zoo prachtig ontloken naarmate de behoeften zich lieten gevoelen, heeft « tempe-ring » in de scberpheid van zulk regiem gebracht. Men heeft aile maatschappeliike standen, met een zelfden geest van eensgezindheid en genegenheid bezield, in innig verband tôt elkaar zien treden om smart en onheil te lenigen : eens te meer hebbpn de vrouwsn getoond wat men mag verwachten van hunne goedheid en van dat helder doorzictit, dat haar de te heelen wonden en de te troosten smart doet ontdekken. De edele gevoelens van eendracht hielden in gansch het land de hechtste gevoelens bijeen, en zij zijn het levend bewijs eener in de toekomst onverbrekelijke eendracnt. De op edele wijze gedeelde en met een noog hart gedragen smart is een gemeenschappt-lijk erfdeel geworden ; zij heeft door den tijd héen, onder gansch de bevolking, dat reinvertrou-wen gehandhaafd, hetwelk de gebeurtenissen ten voile gerechtvaardigd hebben. Eendracht en SamenwerUing Men zou niet begrijpen dat de vrucmbare eendracht waar de Belgen tijdens den oorlog zulk een prachtig voorbeeld van nebben gege-ven, reeds daags na de bevrijding van het grondgebied, plaats zou maken voor ijdele twisten. Deze eendracht behoort in de huidige omstandigheden te blijven bestaan. Dit is de bestaansreden voor de samenstel-ling van het nieuwe Ministerie, dat zich bereid heeft verklaard, waar zij was onderbroken, de moeielijke taak over te nemen, welke de twee vorige Cabinetten in beangstigende omstandigheden hebben verricht met een vaderlandsliefde die nooit heeft gefaald. Het Land zal er zich in verheugen, dat de volksvertegenwoordiging weêr met de Regee-ring in verbinding treedt, in afwachting dat spoedig de dag aanbreekt, waarop het door middel van verkiezingen geraadpleegd zal kunnen worden, nadat zij, die door den oorlog uit het land werden verwijderd, teruggekeerd zullen zijn en met de noodige voorbereiding. (Toejuichingen.) Hervormingen. Algemeeu Rtemrecbt Uit het leed, gelijkelyk in geduld gedragen, zijn gelijke rechten geboren ter uitdrukking van 's volks verzuchtingen. De Regeering zal bij de Kamers een voorstel indienen om, in vaderlandslievende verstand-houding, de oude hindernissen weg te ruimen en de nationale raadpleging plaats te doen hebben op den grondslag van gelijk stemrecht voor al de mannen die den leeftijd hebben „ > bereikt vereischt om de burgerlijke rechten te kunnen uitoefenen. (Toejuichingen.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1878 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie