Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1524 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 06 Juli. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/542j679s9n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■ 'BORGERHOUT, 6 JULI 1918 ÎO Centiemen Nr 27, 41e Jaar HET VLAAMSCH HEELAL I _4LI.es in te zenden vôôr Doxderdag middag _ ^schrijvi.ngsprijs : 5 Frank — Weelil>l;»cl voor Vlaainschc en Algemeene Belangen Bdrebl en Drukkerij : Carnotplaats 65 Aankondigingen : 20 Centiemen den rkgel Verkeerde Verdediging I In den strijd voor 1aal- en volksrechten ; Bjordt het Vlaamsche volk verkeerd ver-BjeJigd. Sommigen meenen dat zij dit volk ; Hjoeten vernederen en achteruit stellen, ■ a tôt hun doel te geraken. Het heet dan Hjat dit volk minder waard is dan andere : ■tolkeren, vooral de mindere standen en Biooidzakelijk de werkmansstand. In hunne S Bjogen is er geen volk zôô woest en Baldadig als het Vlaamsche volk. I Dat de beschaving hier te lande in ■zekere middens veel te wenschen laat, is ■onbetvvistbaar. Maar is dat ook het geval ■niet in andere landen ? Men beroepe zich ■lietop statistieken of cijfers, want daarop Irait met te steunen. Men weet zelis niet leens of zij echt zijn, en aan statistieken loi cijfers kan men doen zeggen wat men ■ni. Men mag ook niet ingaan op ver-l;elijkingen tusschen kleine middens, want Beze zijn ook misleidend en geven niet laltijd den waren toestand weer. I Om de taal- en volksrechten van het lïïaamsche volk te doen gelden, is het Ijeenszins noodig dit volk te vernederen lof achteruit te stellen. Integendeel, men Izal meer bekomen door aan te toonen, Hdat dit volk waardig is van de rechten ■lie voor dit volk geëischt worden. Maar l:l te veel zijn die rechten geweigerd l;eworden omdat men een slechten dunk l;an dit volk had, gelijk het ten andere lin aile landen het geval is, wanneer daar Ispraak is van uitbreiding van kiesrecht. ■ Dan ziet men juist een nadeel in die l;itbreiding, omdat het volk er niet waar-luig schijnt van te zijn en dit kiesrecht leerder een gevaar dan eene uitbreiding Ivan macht voor den Staat, voor de ISaraenleving of voor het volk zelf zou Imedebrengen. * * I Men beroepe zich evenmin op artikels ■en boeken, die vôôr den oorlog over het j ■zoogezegd « arm Vlaanderen » verschenen. ■Die beschouwingen waren maar al te ■veel eenzijdig, zells partijdig, zoodat zij ■meer ingegeven waren door partijpolitiek la m door liefde tôt het volk, ofwel door ■eene misopvatting der maatschappelijke ■toestanden. Van enkele feiten maakte ■men te veel algemeenheden, meer ten liudeele van 't volk dan om zijne rechten ■te doen gelden. ■ Het volk, of ten minste dit deel van 't ■ volk welk men geestelijk en stofïelijk als ■ « arm volk » betitelt, zal immer het l« arme volk » blijven, hier wat meer en ■ginder wat minder, zoodat het zich meer-Irnaals tôt materiaal — eene huidige oor-llogsbenaming, — of tôt werktuig zal llaten dienen. Dat gebeurde ook ten tijde Ivan christus, en, wanneer het partij Itrok voor Barabas, dan was het hoofd- , Izakelijk door opstokerij der grooten, en Idaarom bad Christus aan 't kruis : ! I Heer, vergeei het hun, want zij weten ■niet wat zij doen. » # * * I Wij zouden thans hetzellde kunnen Izeggen van de onbehendige verdedigers Ivan het Vlaamsche volk. Terwijl de ■Franskiljons juist hunnen alkeer doen j ■blijken voor het Vlaamsch, omdat dit, j Ivolgens hen, de taal is van het mindere j H volk, van het plebs, komen de onbehendige : ■verdedigers dit volk nog meer verlagen |t!oor te bevveren, dat er geen volk in ■Europa is, zoo woest en baldadig als het l'erkende volk van Vlaanderen ! Hoe kan ■"len dan rechten toekenen aan een volk, Bat er zoo weinig waardig van is ? * * * I Gelukkiglijk is dit zôô niet. Op enkele lùtzonderingen na, — en die uitzonderingen Hvindt men in aile landen en bij aile ■ ''olksren, — is het Vlaamsche volk een Bdel en manhaltig volk. Door de eeuwen Been heeft het zich doen gelden als een ■ 'Olk dat op kunst- en wetenschappelijk Bebied de eerste plaats innam, en de ■ ferkmansstand was even bedreven als ■ 'le meer beschaafde, of « uiterlijk » meer Beschaafde standen. Want men vergete H^iet dat onder een blauwen kiel een edel IWt kan kloppen, edeler soms dan onder Be prachtige kleedij van rijken. I .Wij spreken van persoonlijke onder- ■ j'inding en wij weten dat bij den wer- ■ fenden stand meer medelijden en ■ °ffervaardigheid te vjnden is dan bij H uiterlijk beschaafde lieden, uiterlijk I i)eschaafd omdat zij rijk of welhebbend ■ jjn, maar dikwijls in eenen toestand van B'e stinkende witte graven waarvan I Christus sprak. 't Is niet bij hen dat ■ Den het meeste medelijden zal vinden l 'oor ouderlingen, voor zieken en voor I ^eezen, maar wel bij den werkmansstand. Op die tegenstellingen vestigen wij de aandacht der onbehendige verdedigers van het Vlaamsche volk, die dit volk eerst bezwadderen om zijne rechten te doen gelden. Er is geen enkel advokaat die zijne klanten vôôr de rechtbank vuil maaktokdoet doorgaan voor onwaardigen, om de rechtbank genadig voor die klanten te stemmen. Integendeel, hij zal al hunne goede hoedanigheden of gaven doen gelden, om eene vrijspraak of eene geringe straf te bekomen. * * * Zoo moet het ook gaan met het Vlaamsche volk. Het is reeds ongelukkig genoeg zonder dat onbehendige verdedigers het noodig vinden dit volk achteruit te stellen. enkel voortgaande op gezegden en beschouwingen vroeger door partijdriit ingegeven. De hoogere standen en ook mindere standen die denken hooger te staan omdat zij het wat beter hebben dan ongelukkige wroeters, zullen beter de rechten van 't Vlaamsche volk waar-deeren, wanneer dit volk wordt voorge-steld als waardig zijnde van die rechten. Het overige is ongegrond en kan niet anders dan de zaak schaden die men wil verdedigen. Zij mogen het spreekwoord niet vergeten « Schend uwen neus, dan schendt ee uw aanerezicht. » T. L. D£ TOESTAND HIER EM ELDER.S BELGIË — Het Wet- en Verordeningsblad heeft de volgende bekendinakingen of verordeuingen afgeko.idigd : a. — Prijs van den onderhoudsdag in de ver-schillende gestichten voor zinneloozen, hedelaars- en toevluchtshuizen, alsinede in de gasthuizen. Deze worden met 60 centiemen verhoogd op den piijs van 1914. b. — I voerrecht op zout in België fr. 16 de 100 kïlogr. c. — Prijs der tarwe, rogge, enz. d. — M. Goffard, eerste schepen, is tôt burge-merster van Godsenhoven (prov. Bi ahand) benoemd. e. — Hendrik Glus, geweze'i policieagent, is tôt policiJcommissans van Merelbeke aangesteld. f. — Verordening tegen den woekerhandel in vee en vleesch. Met ingang van 1 Jtili moeten aile vleesclihandelaren en veekooplieden eene nieuwe to laung aarivragen Zij zullen hoek moeten houden van aankoop en verkoop, uitgenomen in aen kleinhandel. g. — Verbod vee te koopen of te verkoopen, onder b?ding van latere levering. h. — BekendmaUing betreffende de verhnoging van den inschrijvingspHjs aan het Wet- eri Veror-deningsblad, si m cl s 1 Juli gebracht op fr. 6.25 per kwailaal, en de aankondigingen één fraiik den regel. NEDERLAND — Schout-hij nacht(onder-admiraal) Rambonnet. is als Minister de- Zeevluot afgetre ien, tenaevolge van een geschil over het uitvaren van schfpen liaar Indië Euyeland kwam er tegen in, dat île Nederiandsche Vloot schepen zou vergezellen, die kleui goederen van Duusçhsn oorspiong aan boord hailden — Er is eene beweging ontstaan in Nede-land, om te belette" dat aardappelen en ai (1ère eetwaren zouden uit.gevoerd worden, aangeziec. Neileiland zelf deze dijingend noodig heeft. Het volk dreigt met opstand en relleij"S. — De kiezingen voor de Kamer met het nieuwe kiesstelsel dei EvenredigeVert^ge;.'wourdiging hebben thans plaats. —o— IERLAND. — Het Borne Rule. de zelfregeering voor lerland. zoo goeo als kl«ar, is thans ingetrok-ken tengevolge dei nieuwe vij ir deli.jke beweging tegen den algemeenen >'ienstplicht. Lloyd George betreurda in zijne laatste iede, dat «ie kerkelijke overheden zich bij die vijandelijke en onvadeilandsche beweging hadden aangesloten. —o— MEXICO — Er is weer oneenigheid ontstaan tusschen Mexico en de Vereenigde Staten, omdat Mexico eene nelasting heeft gesttld op de petroleum-vehien, blijkbaar met har, doel de Vereenigde Staten te benadeelen. Deze laatsten e schen met klem, dat die btlasting zou ingetrokken worden. Voor Denken de Menschen (Zie het làatste artikel in het nuramer van 15 Decemher 1917) VIII. — Letterkunde voor Kinderen De Commissie voor Kinderlectuur van de Vereeniging « Muséum voor Ouders en Opvoe-ders « (1) was zoo vriendelijk priis te stellen op mijn eigen meening over kinderletterkunde, en verzoctit me tevens mededeeling van enkele werkjes, die ik in aile opziclnen kan aanbe-velen, eii die dus voldoen aan de eischen welke, volgens mij, aan een goed kinderboek moeten gesteld worden. Hoewel ik geenszins tusschen de « bevoegde critici » tellen mag die er beurtelitigs aan 't woord komen, kan ik ecbter die vleiende uitnoodiging niet afwijc.en, te meer, omdat ik, voor zuoveel ik vernetm, de eenige Vlaming ben die er zich laat hooren. Over het hier te behandelen onderwerp is er reeds veel geschreven geworden ; het zal wel volstaan met, voor Nederland Nellievan Kol te vernoemen ; voor Dui'sctiland. Frankrijk en Engeland, de « Quelques Pages sur la Littérature enfantine allemande, française et anglaise » van prof. H. N. van Kalken (Parijs. Paulin & Cie) ; voor Italie, de belang rijke stu lie : La Letteratura enfanlile van GijRôro gabrielli (Palei'uip) .. Bij deze enkele aanduidingen, die ik in m'n gelieugen vind, moet ik me vergenoegen. daar ik thans ver van m'n boekerij en van m'n verzam^lde aantee-kèningen verblijf, en alleen tôt rn'u beschikking heb... wat ik in m'n hoofd viaden kan. Ik ontveins me dan ook geenszins, dat deze enkele blaWzijden héél onvolledig. en in 't geheel niet gedocumenteerd zullen zijn en loch wil ik niet nalaten ook mijn gedachte neer te schrijven, omdat ik geen rekening houd — of houden kan — met reeds verschenen uiteenzet tingen op dit gebied, en me bepaal — of bepalen moet — bij de concrete ondervinding die ik opdeed bij het opwekken van den lees-. lust bij m'n eigen rieefje. Wellicht zullen die î concrete feiten in botsing komen met algemeen | erkende theoretische stellingen, en dan laat ik s aan den lezer de zorg over te beslissen aan | welke zijde de waarheid — of de waarschijo-' lijkheid — ligt. Zelf wil ik me desaangaande geen oordeel aanmatigen, omdat het natuurlijk ) eenzijdig zijn zou, bij gebrek aan de noodige ij hulpbronnen. M'n kleine Walter — nu een groote, strui-] sche jongen, die in Engeland de leergangen van middelbaar onderwijs volgt — heeft bij zich zelven leeren lezen vooraleer hij ooit den voet zette in een schoollokaal. Niet dat we hem dwongen zich al die kronkelieeken j*>s, die onze gedachten vertolken, eigen te maken, maar enkel omdat hij er belust op was zelf ie verne-tnen wat tante hem vertelde uit Ligthan's Pim en Mien uit Ot en Sien, en omdat de mooie teekeningen van Jetses dien weetlust kwauien aanwakkeren. Ook ken ik geen mooier, geen beter gepasie boekjes — en ik d >el hier niet op sclioolboehji's. maar op letterkunde roor kinderen — uin onze klein-steu in de hau i getteveu te worden, dan Pim en Mien, daarna Nog bij Moeder ; en ik vond het een 'leerlijke gedachte van den Groninger uiigever Wolters d ze laatste reeks ook als « uitgave voor de huiskamer » te doen verschij-nen onder den bij de kinderen zoo wel en zoo gunstig gekenden titel : Het Boek van Ot en Sien Jammer genoeg is deze groote uitgave uitverkoCbt, en schijnt de uitgever er niet aan te denken een nieuwe uitgave ter pers te leg-gen. waartoe het zoo spoedig uitverkot'pen der vorige hem noclitans moes1 aat^gezet hebben. Waaraan hebben die boekjes, als letterkunde voor ongeveer zevenjarigcn, lien grooten en alleszius gewettigden bij val te danken ? Mijns iiiziens, vooral aan hun g'-ooten eenvoud aan het open oog der schrijvers voor al wat deze jeugd belang kan inboezemen en daarbtj pret-tige oog. nblikken doen beleven. Er is hier geen spraak van brave Hendrtken op het tooneel te voeren, waar de kleinen zoo'n alleszins natuur-lijken hekel aan tiebben : Pim als Mien Ot als Sien, toonen zich hier als ecrite kapoenen, vol leven en opbrutsctiende frischheid. met nun groote deug'ien en hun kleine gebreken. Om zoo'n taak goe I en deu^delijk uit te voeren moet men eeu b(j«onder juisten en inidgen kijk hebben in het gemoed onzer kleinen, en Jan Ligihart was daar. m.i., best toe geschikt indien men wil in aamnerkiog nenien wni ik onlangs in de Rivista di Psicologia applicata van Bologna (2) î ederschreet : « Jan Ligthart is de zuivere uiting ?an het kinaérgemôed, verlicht door de studte en de ondervinding van den rijpen man, di^ een lieel werkzaam en heel vruclnbaar leven gfleid ' heeft tusschen een niet ui'gekozen noch uitge-î zochte jeugd ». Want 't is vooral de onnatuur-: lijke door- en doorbraafheid der handelende persoon'j 'S. die vele kinderboeken ongenietbaar maken voor de nog zno jeugdige lezers. Wel is waar schijnt er ojk een tegenovergestflde streving te bestaan — ik maakte er p;is kennis mede gedurende mijn tHt/enwoordig verblijt in Nederland —, waarin ôchte kwâj >tigens op het tooneel treden, allerhaude onvergeeflijke deug-nieterijen uit steken, niet uit onbe iachtheid, maar om wille der deugnieterijen zelf. In deze richtirig daalt misschien wel het laagst Chr. van abkoude in zijn, bij Kluitman te Alkmaar verscneuen, Pietje Bell, waarover ik, in mijn brochure : Boeken en Letterkunde in Nederland, bij Leemans, te Borgerûoui-Ant-werpen verschene i, nederschreef (3) : » Pietje Bell kan me onmogelyk voldoen, en 't is te hopen dat onze jongens dit boek, en enKele andere van denzelfden scljrijver die blijkbaar van groven en gepeperden kost houft, weinig in de han i zullen krijgen... Wat mij bijzonder een hekel geeft aan dit boek, is de onvergeef-lijke, byna onmogelijke dwaas^eid van een vader schoenmaker, die aliyd maar zijn weinig bevallig zoontje «een reuzentiep » noemt en heel veel plezier vindt in de wat âl te krasse deugnieterijen van den jongen. Ook het slot is wat âl te dwaas. en geheel in verhouding tôt de overige waarde van het boek. van Abkoude toont zich hier niet eeu kinderschrijver. . maar een hansworst ! » Yours Veniolgt (1) van Amsterdam. l'i) ln een overzicht La Pe.dagogia Olandese (nr van D o-'inber 1915. (3) IV* Hoofdst.ukje. WEKELIJKSCH VERSLAG Horgerliout Koud Over vele jaren is het in de maand JuDi zoodanig koud geweest, dat herbergiers te A^itwerpen reklaam maakten met het volgende bericht aan een venster : hier brandt d^ stoof... Dii jiar hehben zy heizelMe kunnen doen, want 't is ruig en koud gew.-esi byna heel de maand <;oor. 't W'is onaangenaam maar misschien niet slecht voor 't beletten van aansiekeltjke ziek-ten, die met warme dagen nog al cens te vreezen zijn, bijzonder nu met de oorlogstoe-standen en de scbrale Toeding. Wtj mogen nog van geluk spreken dat, tijdens den oorlog geene besmettelyke ziek en zijn uitgebroken, want dit zou nadeelig werken op den gemoedstoestand van velen. Toch zijn er die meenen dat God ons verlaat, terwijl hij integendeel ons menige weldaad doet gevoelen. indien wij dit maar wilden begrijpen en beseffen. IVationnal Komîlelt voor Iltilp en Vo< dlug, Ledeganckstraat, (Jsolectra) Rantsoenen voor dubbele week van 1 tôt 14 Juli 1918 300 gr. Reuzel per persoon aan fr. 1.50 300 gr. Maïsvlokken » 0.30 2u0 gr. Boonen » 0 30 fr. 2.10 Het raotsoen BOONEN behoort tôt de achterstal-lige meelwaren. CACAO nog niet aangekomen, bedeeling aitgesteld tôt de volgenda dubbelwaek. Gemeente)l|ke Maf;azi|ii«ii 'lemeenle Borgerhout. — Bevonrradingsdienst Appelstraat 39 Bultengewooii Siiikerrantxoen voor Rntelhouders. Kinderen en Zieken Het rantsoen voor de maand Juli is vastgeit»ld op 500 gr. bioodsuiker tegen fr. 1.56. De afleveriug zal geschi«den in het Gemeentelijk Magazijn der Appelstraat op de volgenda dagtD, telkens van 9 tôt 3 torenuur : Maandag 8 Juli voor de hou'ters der rantsoen boekjes n" 1 tôt 4000 ; Dinsdag 9 Juli voor de houders der rantsoenboekjes n" 4001 tôt 8000 ; Woensdag 10 Juli voor de houders der rantsoenboekjes n" 8001 tôt het eind». Het geneeskundig getuigschrift betrekkelijk d» mikerkaarten, geldig tôt 30 Juni, moet t«-zelfderrijd vernieuwd worden. De afname der rantsoenen moet gebeuren op d« aangeduide dagen. Het if volstrekt onnoodig zich later aan te bieden. E»nzelvigheidsbewijs »n rantsoenboekj» mede brengen. Men wordt dringend verzocht me", gepait geld t* betalen. Wanchpoeder « golv«y » voor Bleehers en Stukwasschert De maandelijksche bedeeling van waschpoeder Solvay aan de bieekers en stUKwasschers. zal plaats henb n in het Gemeentelijk Magazijn der Appelstraat, op Woensdag 10 Juli. van 9 tôt 1 torenuur. De verkoopprijs is vastgesteld op fr. 0 58 per kg. Veevoeder Een verkoop van Baverafcal aan de veehouder« der gemeente zal plaats hebben op Maandag 8, Dinsdag 9 en Woensdag 10 Juli, telkeni van 9 tôt 3 torenuur. De verKoopprij* is vastges'eld op fr. 0 80 per kg. Het rantsoen i.< bepaald als volgt : Paarden, «z»ls, stieren, oss^n, koeien «n rundert-u : KO kg. per kop. Geiten, schapen "n zwijnen : 40 kg. per kop Betalini en afl >ve i•• i» in het Gemeeutelijk Magazijn, Kattenbergstraat 65. Df koopMi s moeten in het bezit zijn van hun eenzelvigli- idsbewijs en hun rantsoenboekje. M*n wordt verzocht met gepast geld te betalan. UOI.I5V ». erugeijw6 De aanbet img dei 8e verde* len /al geschieden in de Geineentehjke Magazijnen. App Istraa' 39, tusschea 9 en 3 torenuur in de volgende oïde ; Viijdag 12 Juli n" l tôt 6000; Zaturiiag 13 Juli n" 6001 tôt, einae. De gez.nnen die dan slechis half rai tsoen afnaman kunnen het. tweede halfraritsoen aai beiale' : Viijdag 26 Juli n" 1 tôt 6000; Zaturdag 27 Juli n" 6000 tôt ei' de De aannetalingen moeten op de vastgestelde dagen ges-chieden. Er zullen geene buzor.dere dagen gesteld worden voor de achterb'ijvers Voor deze verdeeling komen alleen in aanmerking de gezinnen die bij de vorige verdeeling geene 300 kg. afnamen. De prijzen zijn als volgt : 300 kg. fr 28 80; 150 kg fr. 14.40; 120 kg. fr. 11.50; 60 kg. fr. 5.75 ; 30 kg. fr. 2 90. Hier KIND VAN DEK SOL,DAAT Borgerhout Opbrengst van verhuring van boeken uit de boekerij van M. Maurice Enthoven fr. 21.— HTIËUW8 DER WEEK Antwerpen — Weerkundige waarnemingen van Ign. J. H. Niesman, geiichtskundige, Lange Nieuwstraat 50; — Vrydag 5 Juli 1918, Weermeter : gisterea 771 m/m; hfden 766 m/m. warmtemeter Celsiu» (binnen) ; maximum 17 gr., minimum 16 gr boven vriespunt. Vochtlgheidsmeter 90 Wind : W -Z -W. Waarschijnlijk te verwnchten : Rfgenachtig weer. Morgen Zaturdag : Zon op 6.06 onder 10.02 (T.U.). Nieuwe maan ; 8 Juli. Aldaar te bekomen : brillen en n»usnijpers, accumulateurs, moteurs, elektrieke lampen, enz. — Postspaarkasdienst. — De sedert de herneming van den postspaarkasdienst bestaande uitzoridering, dat in plaatsen waar meer dan ééu postburfel is, slechts een daarva aan den postspaarkasdienst deel-neemt, wordt vanaf 1 Juli opgeheven. Te beginnen met dien dag zullen aile voor de bevolking geopende postbureelen iu het gebied van het generaal-gouver-nement (hulppostburjelen dienen als vroeger slechts als bemiddelaar voor de stortingen) den postspaarkasdienst waarnemen. De omschrijving der vroegere Belgische postkantoren, die nog niet heropend werden, blijven voor den postspaarkasdienst gehecht aan de postbureelen, waarby zij tôt hedeu voor dezeii dienst waren aangesloten. BekendmaktDg betreffeode liet verznmelea vau '«randnetels Het inzatnelen van brandnetels geeft aan de bevolking ook dit jaar weer de gelegenheid tôt het verschaffen eener goede witist. Voor 100 kg. ontbla-derde en zorgvuldig in bundels gebonden brandnetel-stelen. wordt tôt Mk. 28— betaald ; het volgende moet daarby in ac 't genomen worden : 1. De gunstigste tijd voor h»t oo-.sten d-r brandnetels is de tijd na lie' eindigon van den nloei, welke einde Juin begii.t. O k laier verzamelde brandnetels kunnen nog gehiuiut woiden 2 De st len mogen met ui getrokKen worden, zij moet n onmidd"llijk hoven den gr»nd worden afge-sneden. De ingezam l<le s elen moeten teo minute •en* lengt* van 60 cm. hebben.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1878 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes