Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

1296 0
09 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 November. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cf9j38mh77/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BORGERHOUT, 9 NOVEMBER 1918 10 Centiemen Nr 45, 41* Jaar HET VLAAMSCH HEELAL Allés ïn tb zenden vôôr Dondbrdag middaq — Inschrijvingsprijs : 5 Frank. — Weekblad voor Vlaamschc en Algemeene Belangen Bdrbbl bn Drukkerij : Carnotplaatb 65 Aankondigingbn : 20 Cbntibmbn dbn rbobl Alles in Eens Het kostte vroeger veel moeite aan het volk of aan zijne leiders, om eenige rechten te bekomen oi te veroveren. Aan hooger hand was men met reden bevreesd, dat die rechten een sprong in 't onbe-kende of in 't duistere zouden zijn, gevaarlijk voor 't volk, voor de overheid en voor de algemeenheid. Heel voorzich-tig en slechts met stukken en brokken wierd er eindelijk toegegeven, zoodat dit geen samenhangend geheel vormde en dikwijls aanleiding gaf tôt de meest zon- derlinge toestanden. * * * De oorlog zal dit ailes veranderd heb-ben. In vele landen krijgt het volk thans meer dan het vraagt ; allerhande rechten en voorrechten worden het aangeboden en toegeworpen, zonder nadenken of overleg. Blijkbaar is men in de hoogere standen niet meer opgewassen tegen de verschillende wendingen die de gebeurte-nissen nemen en wenscht men door eene te verregaande en onbedachtzame toe-gevendheid den aandrang van vele volks-leiders en volksmisleiders te stillen. Ailes in eens ! * * * Of dit wel de goede weg is om tôt eene algeheele en stevige hervorming te geraken, valt ten zeerste te betwijlelen. Wat men thans toegeeft of wil bereiken, zal veelal slechts een hall werk zijn, eene omwenteling zonder orde en vooruitzicht. Het is een gevolg van den ordeloozen oorlog, die vier jaar Iang de beste krach- S ten van landen en volkeren heeft verspilt, en ten slotte eindigt in eene algemeene verwarring, die door het toekennen van overdreven volksrechten niet is goed te maken. * * * Wat het volk eerst en vooral noodig heeft, dat is een goed onderwijs, eene goede opleiding en eene goede brood-winning. Dat zijn de bijzonderste volksrechten. De politieke rechten en voorrechten waarmeê men het paaien wil, hebben doorgaans niet veel om het lijf of brengen geene voordeelen bij. Gewoon-, lijk zijn het de leiders en misleiders die er persoonlijk het best bij varen. * * * Dit was zoo in 't verleden en 't zal zoo eveneens in de toekomst zijn. Gewoonlijk worden die politieke rechten en voorrechten aangeprezen als middelen om tôt eene betere maatschappelijke en bestuurlijke regeling te geraken ten behoeve van het volk, maar slechts een klein deel van die voorgespiegelde ver-beteringen komt ten goede aan de algemeenheid. De werkmansstand komt er zelden door vooruit. * * * Toch zijn die rechten en voorrechten niet te versmaden indien zij door het volk zelf waargenomen worden op eene wijze, die beschaving en welstand moet bevorderen. En dit is het best te bereiken in zake van onderwijs, van opleiding en vakkennis, die aile arbeiders een beter bestaan en een deltiger of menschelijker le* en moeten bezorgen. De politiek of rumoergeest, 't is eender onder welk een vorm, is nooit voordeelig geweest voor hen, die door arbeid in de behoeften van hun leven moeten voorzien. » * * De toekomst zal dit nogmaals beves-tigen, indien het volk zelf geene nieuwe wending aan de staatsbesturen weet te geven. In vele zaken moet het zijnen wil en zijne belangen doen gelden, met enkel door zijne leiders, maar ook rechtstreeks wanneer deze hunne plichten verwaar-loozen en de belangen van 't volk onder den voet treden. Op maatschappelijk gebied bijzonder, moet het al zijne krach-ten vereenigen om een menschwaardig bestaan te verkrijgen, vooral door een godsdienstigen leven sregel, die wilskracht en eigenwaarde schenkt. * * * Het is noodig dat iedereen daarin medehelpe. Nooit is er meer geklaagd geweest dan over de onbeschaaidheid, gemeenlieid en zedeloosheid van een deel van 't volk. Welnu, aile goedgezinden dienden hier samen te werken, om dien Walgelijken toestand te doen verdwijnen en het volk tôt eene betere levenswijze aan te sporen. Want het is juist die onbeschaafdheid die de oorzaak is van den armoedigen toestand van velen. * * * Om dit doel te bereiken bestaan er >erscheidene gekende middelen. Zij kun-aen gemakkelijk waargenomen worden zoowel door 't volk als door hen die zich verdienstelijk willen maken op maatschappelijk gebied. Het volk is doorgaans niet slecht van aard en heeft enkel leiding, aanmoediging en goed voorbeeld noodig. Dit zal voortaan de hoofdzaak zijn in het streven naar eene betere wereld. J. L. DE TOESTAND HIER EN ELDERS BELGIË. — Het verminderen Tan den pr\js der •etwaren heeft niet lang geduurd. Voor 't vleesch #n andere voedingsmiddelen is er eene nieuwe stij-ging waar te nemen. Maar die schijnt niet natuur-lijk te zjjn. Het is een soort van prijsopdrijverij door belanghebbenden of door aangestelden van woeker-aars bewerkstelligd. Dit kan niet lang duren indien de burgerij daarin niet toegeeft en zich zooveel mogelijk onthoudt. Zoo zal het ook gaan voor andere waren. Zij die gerekend hebben op het voortduren van den oorlog, zijn door den vrede verrast, en willen zich ontmaken van waren, waarop zij veel zullen verlieien. —o— NEDERLAND. — Fransche vluchtelingen uit het Noorden van Frankrijk die dezer dagen naar Nederland zijn overgebracht, worden reeds terug naar liun land gezonden langs Vlissingen en West-Vlaanderen. Dit zal eene groote ontlasting zijn voor Nederland, want dagelijks komen er nog duizenden vluchtelingen uit streken, die in de nieuwe vuurlyn of in het nieuw front geraken. Zij moeten have en goed verlaten om hun leven te redden. — In de Wetgevende Kamer hebben de Ministers tegenwoordig veel werk met de beantwoording van vragen nopens gebreken en wandaden in de voedsel-voorziening. Tusschen die vragen zijn er oprecht potsierlijke. Men stelt den bevoegden Minister vragen nopens kleine en nietswaardige feiten, zoo bijna of hij ailes kon weten wat in de kleinste gemeenten en in de meest gesloten kringen omgaat. Gelukkiglijk voor den Minister moet hij persoonlijk die vragen niet beantwoorden, vermits de bureelen en de over-heden wien de zaak aangaat, voor het geschreven antwoord zorgen. — Generaal Snijders, opperbevelhebber van het Nederlandsch leger, heeft zyn ontslag moeten geven, tengevolge der opstootjes in 't leger, uit mitnoegd. heid over zijne handelwijze ontstaan. —o— AMERIKA. — De Vereenigde Staten die tijdens den wereldoorlog vele landen van Europa aan eet-waren hebben geholpen, zullen dit werk nog in ruimere maten voortzetten na het sluiten van den vrede. Zij zullen tevens hulp verstrekken met andere benoodigdheden, die het volk het meest noodig heeft, zooals kleederen, schoeisels, enz. Eens dat de vrije scheepvaart hersteld is, zal dit ailes gemakkelijker en veiliger kunnen gebeuren. BULGARIE. — Onlangs deed Czar Ferdinand, na den wapenstilstand, afstand van den troon en wierd opgevolgd door zijnen zoon Boris. Deze heeft nu insgelijks zijn ontslag gegeven en de Republiek schijnt daar uitgeroepen te zijn. TURKIJE. — De wapenstilstand tusschen Turkije en de Bondgenooten, en de wapenstilstand tusschen Oostenrijk en Italie is een voltrokkeD feit. De wereldoorlog loopt dus op zijn einde, tôt redding en geluk van landen en volkeren. De scheepvaart zal er merkelijk door verbeterd worden, zoodat ook uit het Zuiden van Rusland voedingsmiddelen zullen kunnen gezonden worden naar verscheidene landen van Europa, hetgeen vroeger niet kon geschieden door het sluiten der Dardanellen, die nu vrij en open zijn. De binnenlandsche toestand van Oostenrijk laat te wenscheri. De verschillende landen waaruit Oostenrijk is samengesteld, willen zich nu afzonderlijk inrichten, zooals Hongarië, Bohemen an meer andere. Hier en daar wordt de Republiek als staatsvorm aangenomen. Bedriegers Bedrogen In dezen tijd worden vele bedriegers bedrogen.Onlangs sloeg de policie van Antwerpen bij eenen opkooper een aantal pakskens cacao aan, zoogezegd voortkomende van diefstallen bij 't Nationaal Komiteit gepleegd, of van personen die hun rantsoen aan hooge pryzen verkoopen. By het opladen dier pakken gingen er een aantal los en de policie bemerkte, — en zij proefde het misschien ook, — dat die pakskens geen cacao bevatten maar wel bitterpeën of eene andere minderwaardige stof. De opkooper was daarover ten zeersta gebelgd, zoodanig dat hy de verkoopers als bedriegers aankloeg. Dit geval herinnert het voortdurend bedrog, dat in aile samengestelde waren tijdens dezen oorlog is gepleegd. Het was nog niet genoeg dat er voor die waren woekerprijzen werden gevraagd, zoodat de vervaardigers en verkoopers goede waar konden leveren en nog eene aanzienlijke winst konden overhouden ; neen, zij wilden meer en meer en bedrogen hunne klanten met waren van mindere hoedanigheid, waar zy nogtans de hoogste pryzen voor vroegen. à jj De eene vervalsching volgde op de andere, S zoodanig dat die woekeraars niet alleen bedriegers waren, maar ook volksmoordenaars, want ï vel® eetwaren wierden door hen vervalscht idoor grondstoflfen, die hoogst nadeelig en zelfs moordend voor de gezondheid waren. Zij stelden zich echter niet te vreden met vervalsching en woeker, ook op 't gewicht wisten zij te bedriegen, zoodat hunne handelwijze eene oprechte bandietenstreek was, Ondanks het toezicht van policie en overheid, blyft dit bedrog toch voortdurend meester van den toestand. Dit bewys wordt geleverd door vele melk-boeren, die, alhoewel herhaaldelyk gestraft, toch immer voortgaan met de melk te doopen. Dit bedrog is een der ergste, aangezien vele zieken, vooral kinderen, er doodelyk kunnen door getroffen worden. Het is een dubbel bedrog, eensdeels omdat de waar die zij leveren daardoor zijne waarde verliest, anderdeels omdat zy water als melk doen betalen. En wie weet wat een vuil en ongezond water zy leveren ! Tegen die bedriegerij kan niet streng genoeg gehandeld worden. Boeten zijn niet voldoende, er moest gevang by zijn en tevens verbod nog handel te dryven gedurende een bepaalden tyd. Boeten schrikken zulke bedriegers niet af, wanneer zij door bedrog tienmaal meer kunnen « verdienen » dan die boeten bedragen. Het algemeen belangen de algsmeene gezondheid eischen, dat aan dit bedrog paal en perk gesteld worde. Hildebrand Schrikverspreiders Er zyn nog altijd menschen die met den dui-vel van den schrik bezeten zyn. Ondanks de vierjarige oorlogsondervinding, die reeds duizenden onwaarheden heeft doen vernietigen of logenstraffen, zijn er nog immer ongeluksprofeten, die bij het minste slecht nieuws dat zij vernemen, uit hun lood geslagen zijn en schrik verspreiden in hunne onmiddel-lijke omgeving. Daardoor richten zij ook dikwijls veel schade aan, want vele menschen nemen door hunne schuld maatregelen die veel kosten en heel wel achterwege kunnen blijven. Gewoonlijk zijn zulke ongeluksprofeten onbetamelijke luistervinken, die hier en daar een nieuwsken opvangen zonder er het belang of de draagkracht van te begrypen. Zij hebben een kloksken hooren luiden zonder te weten waar de klepel hangt. Zoo zijn er ook die zich met bestuurlijke zaken willen bemoeien zonder daarvan iets te kennen of zonder daartoe aangesteld te zijn. En dan ook wordt de eene onwaarheid op de andere gestapeld, om overheden te beknibbelen en in moeielykheden te brengen, zoo bijna of de druk der tijden nog niet voldoende ware. Die ongeluksprofeten, die tevens alweters willen zijn, hebben reeds oneindig veel kwaad gedaan door medemenschen op kosten te jagen die geheel en al nutteloos waren. Indien zij dit ter goedertrouw doen, moeten zij heel bekrompen, kleinverstandige menschen zijn ; doen zy het uit kwaadwilligheid of uit truut, dan zijn zij misdadigers die niet genoeg kunnen geschuwd worden. Er bestaat reeds ellende genoeg, zonder dit nog nutteloos te vergrooten door allerhande Jobstydingen, die noch aan kant noch aan boom raken. Tegenover die ongeluksprofeten moet men wilskracht en gemoedelijkheid stellen, waar-mede men het best aile moeielijkheden te boven komt. En waarom zich op voorhand afmatten voor iets dat misschien nooit komen zal ? Het best is dus naar zulke lieden niet te lnisteren en zijn eigen weg te gaan : hoofd en hart kloek te houden en van geen klein gerucht vervaard te zyn. Die houding komt te pas niet alleen in bui-tengewone omstandigheden door den oorlog verwekt, maar ook in zake van heerschende ziekten of andere aangelegenheden, die door de ongeluksprofeten waargenomen worden om hunne medemenschen schrik op 't lijf te jagen en hen tôt allerhande niet overwogen daden en onkosten aan te zetten. H. Afzon(li;rlI|lté nummera van het « Vlnamech Heelal » zijn te bekomen ten ouzen bureele, Curnotplaat* Oit, Borgerbout 1 WEKELIJKSCH VERSLAG Borgerhout St-IViklaas Inschrijvingslijst voor het St-Niklaas-feest der ziehe kinderen in 7 gasthuis. Bedrag der vorige lyst fr. 20.— Een lid van den Gemeenteraad 12.50 Nemo 2.50 Ziek.te De Spaansche ziekte die te Borgerhout, even als elders, vele slachtoflers heeft gemaakt, is thans aan 't afnemen. De ziektegevallen zijn niet zoo hevig en niet zoo talrijk meer, maar toch dient eenieder nog voorzorgen te nemen en voorzichtig te zijn. By het eerste verschijnsel of bij de eerste gewaarwording der ziekte, dient er opgepast deze niet te verergeren door de een of andere onvoorzichtigheid, want 't is gewoonlijk door eene bijkomende onpasselyk-heid dat de ziekte soms doodelyk wordt. C2emeenteli|ke Mngazljnen Avpelstraat 39 Buitengewoon Hulkerrantioen voor Rotelhouders, Kinderen en Ziehen Het rantsoen voor de maand November is vast-gesteld op 500 gr. poedersuiker tegen fr. 1.48. De aflevering zal geschieden in het Gemeontelijk Magazijn der Appelstraat op de volgende dagen, telkens van 9 tôt 3 torenuur : Maandag 11 November voor de houders der rantsoenboekjes n™ 1 tôt 4000 Dinsdag 12 November voor de houders der rantsoenboekjes nr« 4001 tôt 8000 Woensdag 23 November voor de houders der rantsoenboekjes n'« 8001 tôt het einde. Het geneeskundig getuigschrift betrekkelijk de suikerkaarten geldig tôt 31 October, moet tezelf- * dertijd vernieuwd worden. De afname der rantsoenen moet geschieden op de vastgestelde dagen. Het is onnoodig zich later aan te bieden. Eenzelvigheidsbewijs en rantsoenboekje mede-brengen.Men wordt dringend verxocht met gepast geld te betalen. Wtiachpoeder « Sol vny » voor Bleekers, Stukwasschers en Haarkapper» De maandelijksche bedeeling Solvay aan de bleekers, stukwasscher» en haarkappers der gemeonte zal plaats hebben in voornoemd Gemeentelyk Magazijn, op Maandag 11 November, tusschen 9 *n 1 torenuur. De verkoopprijs is vastgesteld op fr. 0.63 per kgr. Veevoeder Te bekomen in het Gerneentelijke Magazij» KATTENBERGSTRAAT 65, Maandag 11 November, van 9 tôt 3 torenuur : HAVERAFVAL. — Aan fr 0.80 per kgr. VLEESCHMEEL (voeder voor honden en kiekem). — Aan fr. 0.85 per kgr. Nationaal Komiteit voor Hulp en Voeding, Ledeganckstraat, (Itolectr*) Rantsoenen voor dubbe/e tveek van 4 tôt 17 Novambtr 191$ 300 gr. Boonen fr. 0.50 300 gr. Vet fr. 1.50 De Fransche uitgewekenen kunnen hunne rantsoenen ontvangen den eersten Zaturdag van elke dubbel week. Controol Op 9, 12 en 14 November 1918 hebben in de Han-delsbeurs te Antwerpen, Twaalfmaandenstraat, de controolvergaderingen plaats voor de in de gemeente Borgerhout wonende mannelijke Belgen, welke in de jaren 1877 tôt en met 1901 geboren zijn. De melde-plichtigen moeten zich op de vergaderingen om 9 uren 45 min. (Duitsche Tijd) in de Hal van de Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat bevinden. De toegang is slechts langs de Beursstraat. Op 9 November, om 10 uur, n' 1 tôt nr 2400 ; Op 12 November, om 10 uur, n» 2401 tôt nr 4900 ; Op 14 November, om 10 uur, nr 4901 tôt het einde. Over het planten van den W^ngaard in de Broetkauen Nog stelt men ons de vraag : « Moet men den wijngaardstam, dienstig voor den druivenkweek in de serren, binnen of buiten de broeikas planten ? » De wijngaards in serren opgeleid moeten binnen in de serren geplant worden, 't is te zeggen dat de stam-men in den vollen grond staan achter muur en glas en niet buiten om door den muur of het glas naar binnen gebracht te worden, zooals wij het vroeger meest ontmoetten. Staven wij ons gezegde met de erbij komende voordeelen. De wijngaards op 30 tôt 40 centimeters van het glas geplant, lijden nooit bij strenge winters van den vorst als de buitenstaande. In de Lente komen de wijngaards op hunne ranken vol leven, daar men in de serren wel van 20 tôt 25 graden warmte kan hebben en daarentegen buiten den grond nog bevrozen en met ineeuw bedekt is. De vormsappen van het vorige jaar doen door die warmte het leven hernemen, doch geraken weldra uitgeput. De wortelen der buitenstaande wijngaards, in hunnen winterslaap zijnde, zenden geen voedende sappen op en de wijngaards lijden op het Oogenblik dat zij wel de meeste levenskracht dienen bij te zetten. Ook hebben wij meest altijd gezien dat buiten geplante wijngaards slechteren uitslag leveren dam binnen geplanten. Men plante dan de wijngaards met de stammen binnen, maar zorge dat men ook langs gemaakte gaten of bogen ia den muur de wortelen naar buitea brenjfe.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1878 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes