Het volk: christen werkmansblad

743 0
13 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 19 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/513tt4gw20/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vijfen-Twinligsle Jaar. • N. 276 Gcdsdieost - - Halspiiii - - Eigeadora Woeasdag, Oclober S9IS Aile briefwifseliBgfn vracht-vrij te zen den aan Aug. Van ïseghem, uit gever voor denasml. tn&atsch. «Drukkerjj Het Volk»» Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderent Gaston Bossu y t, Recolletten* itraat, 14, Kortrijk. Bureel van Artwerpen, Bra-hsr t en Limburg : Viktor Kuyl, Vaartstraat, 3, Lcuvea» HET VOLK \ Mon schrljft In t Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes ma-an den fr. 5.QQ» iPrie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Yooiop fcC betalen. Rechterlijke herstelling, 2 ÎB per regel. Ongeteekende brieven worde^ geweigerd. TJSLEFOON N* 137, Gent, Versebijot G maal per weeîç CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiensen Iict nummer 16 Centiemea per week DuitscheMededeelingen en Verordeningen Verordening ever het verschullen van ontplofstoffen. Art. 1. — Wie ontplofstoffen verschuilt of deze zonder schriftelijke toelating der Duitsche Krijgsoverheden vervaardigt, bestelt, wetens in zijn bezit heeft, ze aan andere personen aîstaat of anderen helpt er aan te geraken, wordt met één tôt 15 jaar dwangarbeid, in minder erge gevallen met ten minste ééne maand gevangenis gestraft. Art. 2. — Vervalt in de zelfde straffen, al wie tôt het begaan van strafbare han-clelingcn vaii den aard als onder art. 1 vermeid, iemand verzoekt, aanhitst of traclit te verîeiden. Art. 3. — Zoo goed als de dader wordt de eigenaar, bezitter, beheerder of be-waker van een huis of grond gestraft, die geduld heeft, dat in dat huis of op dien grond verboden ontplofstoffen ge-stapeld of verscholen worden. Art. 4. — Blijkt uit de omstandigheden, dat de ontplofstoffen bestemd waren, de krijgsmacht van het Duitsche rijk of dezes bondgenooten te benadeeligen, zoo wordt in de gevallen der art. 1 tôt 3 tegen al wie, wetens den dader verheeld, ge-lierbergd of anders ondersteund heeft, de doodstraf uitgesprolcen. Art. 5. — Wordt met dwangarbeid gestraft, al wie van de toedracht van het bij art. 4 dezer verordening onder straffe geplaatst misdrijf op klaarblijkende wijze kennis bekomt en verzuimt, de krijgs-overheid tijdig aangifte te doen. Art. 6. — Bevoegd zijn de Duitsche kriigsrechtbanken. Brussel, den 1 October 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von BISSING, Generaloberts. (Dit bevel geldt niet voor het Etappen-gebied.)■— l'i, i.i^mIiihii ■■ BP BE BALKANS, Wifziglng Is 'i Baîoaarscîi Mlnïsterle- Men meldt uit Sofia dat het kabinet eene wijziging zal ondergaan. De minister-voorzitter Radoslawow neemt thfns be-paald de portefeuille van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken en laat die van Binnenlandsche Zaken aan den vroe-geren burgemeester Christo Popow. Gene-raal Madjenow werd aangesteld als mi-nister van oorlog in vervanging van generaal Iekow, die gelast is met het opperbevel der troepen. De Grïeksolia Onzlidigheld. KEULEN, 10 October. (Part.) Volgens ltaliaansche berichten, aan de Kolnische Zeitung geseind, zal de nieuwe Grieksche regeering de onzijdigheid zoolang tràchten te bewaren als de rechtstreeksche levens-belangen van Griekenland gedoogen. Het Servisch-Grieksehe verdrag wordt door haar aldus opgevat, dat Servie alleen dan hulp zal erlangen, wanneer Bulgarie Servië rechtstreeks aanvalt, ech-ter nict wanneer eene andere mogendheid tp.tfpn 5\P.rvip. t p voir! p. trpkt. Franschè Miaisters te Londcn. LONDEN, 10 October. (Reuter.) Offi-eieel wordt bekend gemaakt dat de mi-aisters Viviani en Augagneur deze een bezoek aan Londen hebben gebracht en deelgenomen aan eene samenkomst, waar-bij de président van den ministerraad en versrheidene zijner eollega's aanwezig waren. De Hussische UegeeriDg. Volgens de Russkya Wjedomosti zijn er weer nieuwe veranderingen in het Rus-sische Kabinet te wachten. Minister-president Goremykin zou aan-bïijven totdat de wetgevende lichamen zouden bijeengekomen zijn. Men noemt in dit verband de leden van de Doema Kwostof en Krzyzanofski, als de personen, die op de hoogte zijn van de zaken, het ministerie van Binnenlandsche Zaken be-treffende ; Pogrofski als financieele spe-cialiteit.De minister van Landbouw Kriwo-schein heeft aan het lid van de Doema Karanlof medegedeeld, dat de Doema op 7 November zou bijeenkomen. îm den lfaiaicas^is5 Grootvorst Nikolas Nikolajewitsj is in eijne nieuwe hoedanigheid van onder-koning van den Kaukasus te Tiflis aan-gekomen. Hij is hartelijk verwelkomd door aile klassen der bevolking. In een dagorder heeft hij de verschillende stammen van den Kaukasus een groet gezonden en hun een recfatvaardig en toegewijd bestuur belooîd. Werk voop Belgen in Nederland. Naar wij vernemen zullen aan de Scheepswerf en Machinefabriek der naam-looze venootschap v.'h. J. en A. van der schuyt te Papendrecht 40 à 50 Belgische geïnterneerden aan het werk gesteid worden. Er worden reeds maatreeelen genomen om hen en een bewakingsdeta-chement onder dak te brer.gen. (D. Cl.) Belgische Bankbiijetieii in Ëngeiand, DEN HAAG, 7 October. — De alge-meene bestuurder van post- ai telegraaf van Holland meldt, dat, volgens een bericht van dit beheer der Engelsche telegrafen de Belgische bankbrief jes enkel in Engelànd en in Ierland mogen gebracht worden waarvan de waarde onder brief-inhoud verklaard is. De Belgische bankbriefjes, die op eene andere manier zouden verzonden worden of waarvan zelfs de waarde zou verklaard zijn, doch met een uitbatingsdoel zouden verzonden zijn, zullen aangeslagen worden. Argenlina eo België. Het Argentijnsch Hulpkomiteit zet, ten behoeve der burgerlijke bevolking van België, onder voorzitterscliap van den heer Benito Villanueva, voorzitter van den Argentijnschen Senaat, zijn liefdadig werk met goed gevolg voort. Dit komiteit heeft een grooten voorraad van goederen, etenswaren, tarwemeel, koren, maïs, enz., vergaard, welke binnen-kort door de twee stoombooten Glenal-mond en Herousfool, welke van Londen moeten komen, verzonden zullen worden. Deze twee booten, welke onder het pa-viljoen van het Internationaal Onder-steuningskomiteit en wellicht ook onder de Argentijnsche vlag zullen varen, zullen Buenos-Ayres verlaten en koers Zetten naar een Hollandsche haven, van waar de lading onmiddellijk naar België zal gestuurd worden. Het Argentijnsch komiteit heeft even-eens door verscheidene inteekeningen een som van 250.000 piasters verzameld. Dit geld zal besteed worden om voedingsmid-delen en goederen aan te koopen overeen-komstig het programma van het Internationaal Komiteit. De Argentijnsche inteekeningen ten gunste der Belgische bevolking zijn niet geëindigd, ook heeft het Komiteit de som van 100.000 frank nog niet ontvangen, welke door het Nationaal Kongres toe-gekend werd. 0e buitenlandsche hantiel van Ëngeiand, De Engelsche invoerhandel voor de afgeloopen maand September bedroeg : 70.292.919 p. s. tegen 45. 006.607 p. s. voor September 19141 daarentegen be-reikte de uitvoer voor dezelfde maand 3^.308.843 p. s. tegen 26.674.101 p. s. voor September 1914. (Hollando-Belge.) Aœerika en 't Eagelsch Prijzenliof, New-York : De Amerikaansche regeering heeft, na een onderhoud van ambte-naars van het staatsdepartement met de vertegenwoordigers der vleeschconserven-fabrikanten te Chicago, besloten niet te protesteeren tegen het in beslagnemen van zekere ladingen deel uitmakende van Amerikaansche scheepsladingen door het Engelsche Prijzenhof. Het staatsdepartement hecht geloof aan de getuigenissen afgelegd voor het Prijzenhof, getuigenissen die bewezen hebben dat deze ladingen '«oor Duitschland bestemd waren. Président Wilson en het Vrouwenrecbt. Reuter verneemt uit Washington dat Président Wilson, in zijne hoedanigheid van kiezer voor New-Jersey, verklaard heeft voor het kiesrecht der vrouwen te zullen stemmen. DE DERDE ZOON-Hugues de Castelnau, zoon van den Franschen generaal de Castelnau, is ge-sneuveld. Het is de derde zoon, dien de generaal op het slagveld verliest. Aardbeving in Jura. Het observatorium van Hohenheim heeft zondagmorgen vroeg nogal eene ge-weldige aardbeving waargenomen, waarvan het middenp; n' moet gelegen zijn op ongeveer 140 kilometer ; de aardbeving zou moeten plaats gehad hebben te Eich-statt, waar op 2 Juni laatst aardschokken zijn waargenomen. Nu waren er twee schokken, de eerste om 4.50 ure, de tweede om 5.10 ure. Rond 4.55 voekle mea ook twee schokken in de omgeving van Marienbad, Officieele Mededeelingen In Vlaanderen, Frankrijk en Elzas. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 October. (Wolff.) Uit het groote hoojdkwartier : In de streek Souchez-Neuville en in Champagne Noordoostelijk van Le Mesnil werden vijandelijke aanvallen met hand-granaten afgewezen. Onze kampvliegers velden gister vier vijandelijke vliegtuigen neer. Een En-gelsch vliegtuig stortte Oostelijk van Poperinge ten gronde. Noordwestelijk van Rijssel wierp luitenant Immelmann eenen Engelschen kamptweedekker van 4000 meter hoogte necr. Daarmede heeft die officier op korten tijd vier vijandelijke vliegtuigen doen neerstorten. Verder werden in Champagne bij Somme-Py en op de Maashoogten, Westelijk van Hatton-chatel, ieder een Fransche kamptweedekker in luchtstrijd neergeschoten. Wij verloren een waamemingsviiegtuig Zuidelijk het Priesterweud. V (Fransche Melding.) PARUS, 11 Octolfer. (Reuter.) Am]i-telijk bericht van zondagachtemoen : Dezelfde wederziidfehe werkdadigheid der artillerie op de kammen Oostelijk van Souchez en tegen het Zuiden in de omgeving van den straatweg naar Rijssel. Vijandelijke aanvallen tegen de veld-schansen in het Giveachywoud wierpen wij terug. •> Tamelijk levendig gevecht met hand-granaten en torpédos yan schutsgraaf tôt schutsgraaf in den stetor van Lihons. Tusschen Oise en AisSe zeer roerig we-derzijdsch bombardeiiofet voor Nouvrou en Quennevières. |T In Lotharingen dwirt de strijd met. handgranaten voort iiL àe scnutsgravfcii, j welke wij gister op kçft fropt Refjon- , Leintrey heroverd hebben. Op hët ôverige front was de nacht rustig. — Ambtelijk bericht van zondagavond : In België, in de omgeving van Lom-baertzijde, wederzijdsche werkdadigheid der artillerie. Op gansch het front in Artois, in het gebied van Libons en Noordelijk de Aire, is de strijd met schutsgraafskamptuigen voortdurend zeer levendig. In Champagne rukten wij Noordoostelijk Tahure nog vooruit. Een glanssijke stormaanval maakte ons meester van eene nieuwe Duitsche schutsgraaf ten Zuid-oosten van het dorp. Wederzijdsche beschieting in de Ar-gonnen, in den sector van Courte Chaussée en Fille morte, tusschen Maas en Moesel en Noordelijk Flirey. Zeer hevig gevecht met bommen en torpédos in de Vogezen aan Hartmannsweilerkopf. Een Duitsch vliegtuig, dat door een der onzen neergeschoten werd, viel .in Puyenvellebosch, Zuidelijk van Pont-à-Mousson, in onze linies; de twee inzittende vliegers verloren er 't leven bij. Op het Oostelijk Geveehtsterpein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11 October. IWolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Voor Dunaburg en Noordoostelijk van Widsy zijn Russische aanvallen afge-slagen door troepen der legergroep van veldmaarschalk von Hindenburg. Een vijandelijk vliegtuig werd Westelijk van Smorgon nedergeschoten. Bij de legergroep yan prins Leopold van Beieren, Oostelijk !van Baranowitschi werd een zwakke vijajhdelijke voorstoot gemakkelijk teruggewejsen. In de cavaleriegevechten met de legergroep van generaal "\|bn Linsingen, in de streek van Kuchecka-Wola, is de vijand achter de sectors der Beziminnaja en Wiesielucke geworpen. Bij Ieziercy zijn de gevechten nog niet geëindigd. Noordelijk van Bielskaja-Wola is de vijand verdreven. Het leger van generaal graaf Bothmer wees opnieuw sterke vijandelijke aanvallen af. Duitsche troepen namen de hoogte Zuidelijk Hladki (aan de Sereth 15 kilometer Noordwestelijk van Tarno-pol) en sloegen drie, uit het dorp Hladki aangezette Russische voorstooten terug. ( Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 October. (Wolff.) Amb-tclijke mededeeling : De Russische aanvalswerking is gister op gansch ons Noordoostfront achter-gelaten. De vijand ondernam nog slecMs tegen onze linie aan de Strypa eenige voorstooten, die vooi hem gelijk de voi'ige dagen met eene volledige misluk-king eindigden. In het ruim tusschen Zeleznica en de : beneden-Styr werd de vijand naar het i Nooxaoosten teruggeworjjei^, : DeOostenrijksch-ItaliaascheOorlog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 October 1915 (Wolff.) — Aan het Zuid-westerfront hadden gister geene groote gevechten plaats. Een ltaliaansche aan val tegen den Mrzli Brh werd door ons artillerievuur afgewezen. (ltaliaansche Melding.) ROME, 11 October 1915. — De vijand ontwikkelde eene groote bedrijvigheid in zijne verdedigingswerken en in zijne herstelling van verbindingswegen, alhoewel hij, door het werkzaam vuur onZer artillerie en door de koene overvallen van onze troepen, erg gehinderd wordt. Langs het Isonzofront poogden zeer talrijke vijandelijke strijdkrachten op 9e dezer, den gan-schen nacht en den nacht van 10e dezer, aan te vallen,na eene zeer sterke artillerie-voorbereiding en het werpen van bommen op onze stellingen, op de rechtèrzijde van Clatenick in het Flitcherbekken, bij" Mrzli, in het Carinthegebied, in Dolje, in den rolmeinsector, bij Plawa, in Zegerw en aan den midden-Isonzo. De vijand werd îveral teruggeslagen. OP DE BALKANS. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 11« October. (Wolff.) — Op de Drina ontwikkelen zich verdere gevechten. Op het front tusschen Cabac en Gradista is deDonauovertocht voleindigd; Zuidelijk Belgrado zijn de hoogten tusschen Zarkowo en Mirijewo veroverd. Verder Oostelijk is de aanval aan gang. De Anatemastelling in Donaubogen werd bestormd. Verder tôt bij Orsowa hadden artilleriegevechten plaats. De Duitsche troepen maakten tôt hiertoe 14 officieren 3n 1542 man gevangen en namen 17 ka-rumaep (waaronder twee zware) en vijf [MHpQigeweren. ' (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 11 October 1915 (Wolff.) Aan de Macwa en bij Obrenovace geene bijzondere gebeurtenissen. De Oosten-rijksch-Hongaarsche en Duitsche strijdkrachten die over Belgrado vooruitgingen, wierpen de Serviërs uit hunne aangelegde verschansingen Zuid-oostelijk en Zuid-Westelijk der stad en bestormden den Groenen Berg en den Belky-Bracar. In de ruimte van Semendria en Pozarevac wonnen de afdeelingen onzer verbondenen aogmaals grond. Bij de inname van Belgrado viel de volgende buit in onze handen : negen scheepskanons, 26 veldkanons, een lichtwerper, talrijke geweren, veel muni-tie en ander oorlogsmateriaal. Tien Ser-vische officieren en meer dan 600 man werden als gevangenen binnengebracht. De bloedige verliezen van den vijand zijn zeer groot. De Donauvloct sleepte een aanUJ slroom- en Russische zeemijnen. Aan de Dardanellen ( Turksche Melding.) KONSTANT INOPEL, 10 October 1915 (Wolff.) ■— Onze artillerie bracht op 9e October vijandelijke batterijen tôt zwij-gen, die onzen linkervleugel beschoten. Bij Ari Burun vernielde eene onzer mijnen deze van den vijand, die in opbouw was. De vijandelijke artilleriestelling werd bij Korfordere door het werkzaam vuur onzer artillerie vernietigd. De vijand werd ge-dwongen deze stelling te ontruimen. Bij Seddil Bahr vielen, in den ns>cht van 9e October, onze verkenningskolonnen van den linker vleugel de vijandelijke graven met bommen aan. Zij kwamen met buit terug. Elders niets nieuws. IN BELGIE. NIEUWE GROT ONTDEKT. Het Komiteit van « Oud-Luik », dat kennis had gekregen van het bestaan van een soort natuurlijken kelder te Angleur, die geheel en gansch onbekend was, heeft terstond een methodisch onderzoek ge-daan. Dit onderzoek leidde tôt de ont-dekking van een nieuw onderaardsch ver-blijf. De zalen, putten en galerijen zijn talrijk en zeer aardig aan elkander ver-bonden. Hier en daar zijn de rotswanden met zonderlinge verhoogsels bedekt. Men veronderstelt o k dat een onderaardsche waterloop in het diepe gedeelte nog stroomt tijdens de hevige regens of het tijdperk van het smelten van sneeuw. Het onderzoek is op verre na niet geëindigd ; nauwe wegen moeten nog »enaakbaar gemaakt worden. De ingang îelf is bijoa niet te bereiken. Van Ilouwacrt bc-stolen. Terwijl Cyriel Van Houwaert zich zon< dag, tijdens den Zesdagenkoers, op den velodroom van Karreveld oefende, is een dief in zijne kabien gedrongen en heeft een gouden ring met diamant en ter waarde van omtrent 3500 frank en een andere ring van 175 frank gestolen. De opzoekingen om den dief te ont-dekken gaven geen uitslag. UIT brussel. Parochle van den H. Franciscus-Xave-rius te Cureghem-Anderlecht. — Op don-derdag 21 October wordt deze nieuwe kerk plechtiglijk gewijd door Zijne Emminentie de Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van Mechelen ; de ceremonîën zullen om 7% ure beginnen, om 11 ure solemneele mis met pontificale assistentie en 's namiddags om 4 ure het lof door Zijne Emminentie Mgr Mercier. — De Centrale Maatschappij voor Bouv» kunde van België deelt mede dat zij in het Hôtel Ravenstein kostelooze leergangen inricht voor teekenaars-bouwkundigen. Deinschrijvingen worden van heden ai op-genomen in het lokaal aile dagen om 4 uro 's namiddags. *** Drama. — Zaterdagmiddag wierp de genaamde J. V., 28 jaar oud, wonende te Hal zich in een ketel ziedende zeep, in de zeepziederij van de wijk O. L. Vrouw in 't Rood. De ongeltikkige werd uit den ketel ge-haald, doch het vreesch was reeds van de beenderen afgekookt. Dit verschrikkelijk drama veroorzaakte in gansch de wijk eene groote ontroering. V.. was gehuwd en had dric kinderen. Bandietenstreek. — Zaterdag, rond 9 ure 's avonds, ging Mad. T.., wonende llip-podroomlaan, langs de Klauwaert'slaan huiswaarts toen zij eensklaps door een kleinen mageren kerel Werd aangevallcn. Na de vrouw een hevigen vuislslag op het hoofd te hebben gegeven, wilde hij hare geldtesch afnemen, doch Mad. T.. verweerde zich en riep om hulp. Spoedig kwamen eenige personen toegesneld en de bandiet moest de vlucht nemen.Hij kon niet ingehaald worden. UiT LE§J¥E£3. Men verzoekt ons onderstaaiide' bericht dat te Leuven dezer dagen werd uilge-plakt, mede te deelen en er de grootste ruchtbaarheid mogelijk aan te geven : GOEDKOOPE MAALTIJDEN. Met het inzicht aan onze medebrurers een krachtig en tevens goedkoop votv.sel te verschaffen, hebben wij in do Parijs-straat, 89bis, eene spnarzame kcuken ingericlit, waar men zich aile dagen aan den prijs van 50 CENTIEMEN, een noen-maal Zal kunnen bezorgen, bestaande uit EENE SOEP EN EENE PORTIE VLEESCH MET AARDAPPELEN EN GROENTEN. Zonder soep zal de maaltijd slechts 40 CENTIEMEN koslen. De eerste uitdeeling zal gescliieden op ZONDAG 17® OCTOBER 1915. Eene eetzaal wordt ter beschikking gesteid van dezen die ter plaatse het uoui-maal willcm nutten. Deze personen moeten zich aanbieden van 12 tôt 1 uur. De andere, die het noenmaal te huis zullen verbruiken, moeten zich aanbieden tusschen 11 en 12 ure. Om den dienst regelmatig te kunnen inrichten, noodigen wij de verbruikers uit, zich daags te voren te laten opschrij-ven in het lokaal, tusschen 10 en 12 ure. UIT ANTtfERPEH. Vrede S' Laurys. — Afdeeling Onder-linge Bijstand. — De algemeene verga-dering van zondag 10 October laatstleden was door de leflen talrijk bijgewoond. Dat was een bewijs dat onze werklieden het nut van de mutualiteit niet vergeten hebben en zij nog steeds getrouw zijn aan deze zoo schoone instelling. Het doet verhopen dat, wanneer de toestanden normaal zullen worden, zij alkn al» trouwe leden zullen hunne plicliten doen, Er werd op deze vergadering over den toestand van den onderlingen bijstand gesproken. Alhoewel de bijdragen, grootendeels door de leden niet kunnen betaald worden, zal nochtans onderstand verleend worden aan de leden. Van dien onderstand zal een weinij» afgehouden worden voor de bijdragen. Later wanneer ailes terug zal in orde zijn en het werk zal hernemen, zullen allen met stortingen bij komen. Een oproep werd gedaan door den lieer Constant Cautereels voor den Studie-kring van Vrede. De heer A. Doms, vooizitter van het Verbond der Vakvereenigingen van Ant-werpen, gaf eene verlieugende voor-draclit over de plicliten der leden en zetto. afteman aan getrouw te Wijveu aan Vrcdst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes