Het volk: christen werkmansblad

689700 0
20 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 20 Januari. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/542j67b148/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vljf-fE-Twlntlgste Jaar J. 19 Godsdienst — Haisgezln — Elgsndom Woensdag, 20 Jannari 1915. Alla briefwîsseîingen vracht-tvij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL Siaatsch. « Drukkerij Het Volk », Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen* ©asfcon Bossuyt, Gilde der Am> fcacliten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, ïlinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men selirljft 1ns Op aile posfckantoren aan 10 fï-, per jaar. Zes maanden fr. 6.0& Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop ta fcetalen. Rechterlijke herstelling, 2 fs> per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N» 137, G ont. ¥erschijnt 6 maal per week, CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER Dflicieele Mededeelingen Op de beide Oorfogst ooneelen. (Duitsche Melding) Gisteven te Gent uitgeplakt : Bij La Boiselle hebben bestendige ba-jonetgevecliten plaats : 3 fransche ofïi-cieren en 100 man genomen. In 't Argonnerwoud hebben wij ver-sclieidene fransche loopgraven genomen. Bij Vilcey, noord-oostelijk Pont-à-Mousson, hebben fransche aanvallen plaats tegen onze stellingen. De strijd duurt voort. In Noord-Polen vijandelijke aanvallen tegen Wkra-Abschnicht bij Radzanow pfgeslagen. Elders toestand onveranderd. In Vlaanderen en Fransch-Noorden. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 16 Januari. (Wolfï.) — Uit het groote hoofdkwartier : Noordwestelijk van Atrecht werd een "vijandelijke aanval op onze stellingen af-geslagen. Bij den tegenaanval veroverden onze troepen twee loopgraven en namen de bezetting gevangen. i -'t Meermaals genoemde La Boiselle, ten Noord-oosten van Albert, is gisteren geheel verwoest en door de Franschen ont-ruimd.Ten Noordoosten van Soissons heerscht rust. In de gevechten van 12 tôt 14 dezer ■veroverden -wij er 35 Fransche kanonnen. In Argonne en het bosch van Consen-wye, ten Noorden van Verdun, liepen kleine gevechten gunstig voor ons af. Een aanval op Ailly, Zuidoostelijk van St-Mihiel, mislukte onder het zware vuur. Van de Vogezen niets belangrijks. (Fransche Meldiùg.) PARIJS, 16 Januari. (Reuter.) — Van den generalen staf : Van de zee tôt aan de Leie is er met geschutvuur gevochten. Een hevig artilleriegevecht is aangegaan-in de streek van Craonne en van Reims. Geen ander nieuws van het front. 0p lieî Oostélijk CSevechtsterrcm. , Duitsche en Russische berichten van 16 Januari zeggen beiden dat er niets nieuws te melden is, regen en mist aile krijgsverrichtingen belet hebbende. De Russlsch-TnrkseMe strlji ( Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 16 Januari. — (Wolff.) Officieel : De Fransche duikboot Saphir trachtte do Dardanellen te naderen, maar werd door onze artillerie in den grond geboord. Een deel der bemanning werd gered. De toestand van den H. Stoel. Er is in sommige bladen gesproken van onderhandelingen tusschen do Italiaan-sche regeering en het Pauzelijk bestuur, maàr feitelijk kan er van onderhandelen geen spraak zijn, want de H. Stoel heeft zich van aile betrekking onthouden. 't Is eigenlijk de Italiaansche regeering, die nu inziet voor welke moeilijkheid zij zelve in internationaal opzicht tegenover de katholiciteit zou staan, moest Italie in den oorlog gewikkeld worden. De zoogenaamde waarborgwet, die op den roof der Pauzelijke Staten gevolgd is, voorziet niet wat er in zulk geval zou moeten gebeuren met de gevolmachtigde ministers der vreemde mogendheden bij den H. Stoel. Die staatsvertegenwoor-digers te verwijderen, zou een recht-streeksche aanslag zijn tegen den H. Stoel, wiens diplomatiscli gezag erkend is door de Staten welke erbij vertegenwoordigd zijn en die zich dus zpIî zouden getroffen voelen door dien aanslag. Dat tekort in de waarborgwet aan te vullen, gaat de Italiaansche regeering nu fteproeven. Een lastige Naam. Er wordt gemeld,dateen Amerikaansch echtpaar op de gedachte gekomen is, hun jongstgeborene den voornaam Przemml te geven. Hoe oud zal dat kind wel zijn, eer het zelf zal kunnen zeggen hoe het heet? fcsest en vsrsprsut n£T VOIS. De Aardbeviiig m Italie. Te Paterno en Sampslino- De gemeentc Paterno en Capille zijn vol-ledig vernietigd. Te Paterno schat men het aantal dooden op duizend en zulks op eene bevolking van 1800 inwoners. Sampelino ook is bijna volledig in puin. Van de 1600 zielen zijn er rneer dan 600 dooden. Verhaal van een ooggetuige. Een der overlevenden van Avezzano ver-haalt dat hij zich op het oogenblik der ramp op straat bevond. Ailes rondom hem stortte in gruis, zegt hij, en eene overgroote wolk stof steeg uit de puinen op. Ik liep aanstonds naar huis waar ik mijnte tante en eene meid kon red-den, daarna snelde ik naar de Plaats Torlona waar de enkele overlevenden samenkwamen. Een bezoek aan fle getelsierde streek. Volgens een telegram uit Rome heeft Marconi de meestgeteisterde streek bezoeht. « Nooit had ik mij kunnen voorstellen, zegde hij aan een italiaansch dagbladschrijver, dat eene dergelijke verwoesting mogelijk was. De koning heeft mij verhaald dat hij, sinds zijne jeugd, al de streken van Italie heeft bezoeht, die door eene aardbeving verwoest werden. De ramp van heden overtreft al de vorige, zelfs deze van Messina. Te Avezzano is het percent ontsnapten inderdaad enkel 2 of 3 terwijl het te Messina 30 was. » De hevigheid der aardbeving was zonder voorgaande. Men verhaalt onder andere dat een voerman op meer dan 50 meter van de huizen reed op het oogenblik der aardbeving en de schok was zoo geweldig dat de huizen boven den wagen werden geworpen, den voerman en de paarden onder de puinen begravende. Avezzano heeft opgehouden te bestaan. De stad schijnt in gruis te zijn gemalen door een reuzenmolen. Ook de verbrande lijken, die men overal laat liggen, daar het werk der redders eerst wordt vereischt voor de hulp aan de ge-kwetsten, bieden een afschuwelijk tooneel. En wat nog het wreedst tôt het harte dringt zijn de hulpkreten van de nog levende be-dolvenen, aan wien men niet altijd onmid-dellijk hulp kan brengen. Hier en daar worden païen geplant, om de plaatsen aan te duiden van waar de hulpkreten opgaan, doch dikwijls komen de redders nog te laat en zijn de kreten der ongelukkigen reeds voor goed uitgestorven wanneer men hen bereikt. Marconi bij zijn bezoek heeft zelf, bij de puinen van een gesticht voor jonge juf-vrouwen, de wanhoopskreten gehoord van twee jonge leerlingen. Hij naderde en de kinderen smeekten dat men hen uit hunnen afgrijselijken toestand haalde, dat zij niet gekwetst waren, doch onder eene zware piano lagen, die hen neergedrukt hield. Zij lagen daar reeds een dag en twee 'nachten in die zelfde houding, zonder het ininste voedsel. Ds Paus. Paus Benediktus heeft zaterdagnamiddag een nieuw bezoek gebracht aan de ge-kwetsten in het hospitaal Santa Martha. De bisschop van Marsi heeft den Paus een telegram gestuurd om Hem te zeggen dat het bisdom Marsi veranderd.is in een overgroot kerkhof. Avezzano, Oapelle en Paterno zijn tôt op den bodem als afge-maaid. De bisschop smeekt om den Aposto-lischen Zegen voor de overledenen en het gansche bisdom. De Paus heeft, door kardinaal Gaspari, zijne bewijzen van deelnerning doen over-brengen aan den bisschop van Marsi. Hij zegt dat hij bidt voor de zielen der overleden slachtoffers en voor de overlevenden, de geestelijkheid, het volk en de redders. Het aantal slacfttoffgrs- Volgens de Giornale d'Italia is het aantal slachtoffers zeer belangrijk te Pescina. Van de 6000 zielen in deze kleine stad, blijven er nauwelijks 1500 personen in leven. Volgens de laatste schattingen zou het, aant al slachtoffers op omtrent 30.000 dooden geschat worden en aldus verdeeld zijn : Te Avezzano 10.000 Te Pescina 5.000 Te Celano 4.000 Te Sora verscheidene duizenden. Daarbij moeten gevoegd worden de honderden gedooden uit de vijftig min be-langrijke plaatsen van het omliggende. Nog eene aardsciicmmslîng. Zatei'dag rond 11 ure 's avonds heeft te Sora een nieuwe schok de paniek onder de bevolking gebracht. De schok was zeer hevig. De bevolking, die nog onder den vreese-lijken indruk is van de erge ramp van don-derdag, vluchtte in de velden. De soldaten hadden aile moeite om aan de bevolking kalmte in te spreken. Talxijke gebouwen, die erg beschadigd waren door de eerste aardbeving, stortten neder. De Tribuna schrijft dat in het park van Sora spleten in den grond voorkomen, waaruit solferdampen opstijgen en nu en dan heete waterstralen opborrelen. Deze solferdampen maken het verblijf in de nabijheid onmogelijk, daar de adem-haling er zeer moeilijk is. IN BELGIË. AÀN DE GREÎVS. Een berichtgever schrijft : Ellendig is het met de menschen ge-steld, die tusschen de Nederlandsche grens en de Leopoldsvaart wonen. Over de grens mag niets vervoerd worden. De Hollandsche grenswacht is verplicht zulks te beletten, hoe pijnlijk het menigeen ook valt, die arme Belgen het hoognoodige, dat men over de grens wil brengen, te onthouden. Aan de andere zijde is de Leopoldsvaart, waar de Duitsche schildwachten niemand en niets doorlaten. «Hoe kan ik eten krijgen, mijnheer? » zoo sprak me een boer aan, die ongeveer tien meter van de grens woont. « Ik lieb niets meer, geen brood, geen spëk, geen tarwe; niets meer. Ook uit Holland kan ik niets krijgen. » Ik had innig medelijden met den man, en met allen, die in hetzelfde geval ver-keeren. Ik beloofde hem een goed woordje te zullen doen bij de auteriteiten. En ik neem daarom deze gclegenheid te baat om de aandacht van het komiteit ter voorziening van levensmiddelen in de Belgische grensgemeenten op deze slachtoffers van den oorlog te vestigen. Deze menschen kunnen op gemakkeiijke wijze van uit Holland gespaard blijven voor het allerellendigste dat de oorlog kan veroor-zaken : hongersnood. Scheepvaart op de Maas. Uit Maastricht wordt geschreven : Dezer dagen melddc-n sommige Nederlandsche bladen, dat voor de vaart naar en van Luik alleen stoombooten worden toegelaten. De feiten bewijzen het tegendeel. In vergelijking met gewone tijden is de scheepvaart wel zeer gering, maar elken dag worden in de sluis te Maastricht toch schepen geschut, die van België komen of er naarLoe gaan. Deze laatste varen meestal leeg af en komen geladen terug. Zij brengen voornamelijk steenkolen, cokes en steenen mede. Maar gisteren kwara eene stoomboot met ijzer, die hier te Maastricht gelost werd. De steenkolen die tôt nu toe kwamen, waren voor een klein gedeelte voor Neder-land. Enkele schepen waren echter be-stemd voor Bree in de Kempen en zelfs voor Turnhout. 8JBT LUIK. In tegenspraak met het bericht, dat in België door de Duitschers het geheele : -spoorwegverkeer herstekl is, wordt ge-meld dat in de provincie Luik geen enkele spoorweg in gebruik is. In de koolmijnen te Wandre zijn nu rond de 400 arbeiders aan het werk ge-togen. Al werken zij slechts 4 dagen per week, ze verdienen ten minste zooveel dat ze zich zelf kunnen onderhoudén. U9T NAKâEH. Van heden af is de scheepvaart op de Maas en Samber toegelaten aan de schip-bruggen te Wépion en Beez, en aan de brug van Ronet. Het verbod van door-vaart aan de spoorwegbrug van Luxem-burg is tôt nader order gehandhaafd. De vaartuigen, komende binnen de versterkte stellingen van Namen, aan de sluizen van Tailfer, Maizeret en Floreffe, zullen onderworpen worden aan een bij-zonder onderzoek vanwege de militaire overheid, ten einde den aard der ver-voerde goederen vast te stellen. De bevoorrading van WesM'laanderen, De afdeeling W-Vl. van het Nationaal Voedingskomiteit is op hare beurt onder-verdeeld in twee afdeelingen, waarvan eene haren zetel heeft te Brugge en .eene te Kortrijk. De afdeeling Kortrijk omvat de arron-dissementen Kortrijk, Roesselare, Yper enTliielt,uitgenomen de gemeenten Ruys-selede, Schuylîerscapelle, Swevezeele, Wyngene en Thielt, die, gezien de gemak-kélijke verkcerfniddelen met Brugge, bij deze laatste gevoegd worden, die het overige gedeelte der bezette provincie omvat.'t Is niet zonder groote moeilijkheden, geloop en ook al tegenslagen, dat er tôt nu toe in de behoeften der inwoners kon voorzien worden, doch naar de ingewon-nen inlichtingen, kunnen wij aan de bevolking de verzekering geveh, dat de bevoorrading voortaan goed zal marcheeren. De gemeenten der beide omschrijvingen moeten zich tôt eene der beide hoofdplaat-sen wenden om de noodige levensmiddelen te bekomen. Te Kortrijk is alreeds een nieuw maga-zijn in gereedheid gebracht, waar de koop-waren zullen geborgen worden, die over de Schelde langs de vaart zullen ingevoerd worden. In den loop der week zullen de eerste twee schepen bloem toekomen, maar naar aile waarschijnlijkheid zullenerook binnen kort andere koopwaren toekomen, waar-onder boonen, rijst, zout, konserven, cnz. Laat ons hopen dat de pogingen van het Komiteit met welslagen mogen bekroond worden. Landboinversbelangen van West-Ylaanderen, OpsHsep. Geachle Hoofdopsteller, Wij zien met veel genoegen, door de verslagen die in Het Volk verschijnen, dat in Oost-Vlaanderen de belangen der landbouwers, onze vakgenoten, in deze droeve tijden wekelijks te Gent grondig besproken en ten beste mogelijk ver-dedigd worden, meestal met goeden uit-slag. Onder meer verdienen de heer Maen-haut, Kamerlid, en heer De Caluwé, staatslandbouwkundige, onzen innigsten dank voor hunne bijzondero toewijding aan ons aller dierbare zaak. Menige voor-deelen zijn den landbouwers reeds ten goede gekomen, als het bewaren van prijsbeestcn, de dierenvoedering in het algemeen, enz. In West-Vlaanderen is de landbouw niet min uitgestrekt en eene bron van welvaart dan in Oost-Vlaanderen. Jammer ! de landbouwersbelangen worden er voor 't oogenblik naar ons wete-nogal uit het oog verloren. De landbouw-comicen geven geen het minste teeken meer van leven. En nochtans, nu meer dan ooit verdient de alleenstaande land-bouwer hulp en bescherming; we hebben er de dagelijksche en nadeelige onder-vinding van. Zal men de koppen samen steken als het te laat is ? Hoogst noodig dienen dan de ver-schillige besturen der West-Vlaamsche landbouwersvereenigingen hunne leden bijeen te roepen als te Brugge, Roeselare, Tliourout, Thielt en Kortrijk. De dagorde zal nu en later wel kunnen gevuld zijn, meer zelfs dan in gewone tijden. Dat vragen en verhopen eenige leden van het Landbouwcomice Kortrijk-Mee-nen.Aanvaard, waarde heer, de uitdruk-king onzer beste gevoelens en onzen welgemeenden dank om door uw geëerd blad de tolk te willen zijn van onzen zoo noodigen en dringenden oproep. < OIT WEVELGHEM. BRANDING EN LEVENSMIDDELEN. — Door het gemeentebestuur en ook door bij-zonderen worden herhaaldelijk lofweercfige pogingen gedaan om de bevolking van het noodige te gerieven. Kolen zijn reeds ver-schillende keeren toegekomen : de grove werden verkocht tegen 4.50 fr ; de fijne tegen 3.50 fr. Bloem en tarwe zijn ook meer en meer voorhanden. 't Is te hopen, wanneer or nog wat meer voorraad is, dat eene rede-lijke prijgregeling van 't brood zal kunnen ingevoerd worden. Oolc zouden we vragen, dat bij de verdeeling, de grootste rechtveer-digheid zou heerschen. De meeste soorten van winkelwaren zijn ook reeds te krijgen ; alleen petrool blijft nog achter. Voorzeker is ailes merkelijk in prijs gestegen. Doch, wie geld heeft, kan van nu voort aan het voor-naamste geraken. DE NOOD. -— Hoe zit het echter met den nood? De familièn waar er een soldant is, ontvangen voOrt hun soldatengeld, nog verhoogd door eene veertiendaagsche gifte uit het bijzondere fonds, door den bond der Oud-Soldaten, bij het begin van den oorlog ingezameld. Deze familiën, mogen we dus zeggen, kunnen voort. En de overige werkcrsgczinnen ? Een niet te groot getal werklieden zijn werkeloos. 't Zijn meest fabriekarbeiders, die buiten do gemeente wrocliten of ambachtsmans of ook vlasbewerkers, lijk de werklieden van M. Ch. Verbrugge, wiens fabriek afgebrand is, of van fabrieken die niet kunnen werken, doordien er paarden in staan, of voor wie werk ontbreekt. Al deze werklieden hebben het, na zoovele weken, ongetwijfeld niet breed meer. Doch ook, nopens de werklieden die nog steeds werken, mag men zich niet bedriegen. Velen immers zijn er onder hen, die met bons betaald worden en dus sinds lang geen geld meer ontvingen. Anderen ontvangen maar de helft meer van hun loon ; en dit loon, doordienmenmaargewillig halve dagen meer werkt, is ook op de helft gekomen. Heel zeker hebben vele werklieden een appel t je tegen den dorst vergaard. Edoch, na zoovele weken, begint dit te smelten. En zoo komt stillekens aan de nood in vele deftige werkmanswoningen binnengeslopen, niet die verschrikkelijk nood der groote ste-den, maar toch een nood die iedereens medelijden moet opwekken en dient geholpen te worden. Wat wordt hiervo'or gedaan ? — We hebben vroeger reeds gesproken over de uitdeeling van soep op den Posthoornhoek. Dit werk, door een bijzonder komiteit loffolijk beijverd en grootendeels door do pries ters'bekostigd, draait uittermate goed, en brengt niet wei-nig verlichting in den bijzonderen nood op dien hoek. Ook de uitdeeling van patatten vroeger gedaan, heeft monigeen geholpen. Het bureel van toeldadigheid ondersteurt vorder gereedelijk met geld on brood d* werkloozen, die zich gaan aanbieden. We meenen echter, nu de nood in vele go zinnen, ja tôt bij de treffelijksten onder d werklieden begint in te dringen, dat or vai nu af aan eene vaste, bepaaldo inrichting zoi moeten bestaan om den nood te onderzoekei en te verhelpon. Vele werklieden zouden niet moeten ge holpen worden, konden ze over het loo) beschikken dat ze verdiend hebben. Andere; zouden met een klointje wog kunnen. Aile] die het hert op de rechte plaats dragen, ziji niet geerne ondersteund door den disel] vooral lijk nu als hun nood veroorzaakt i , door omstandigheden onafhankelijk va) 'hunnen wil, namelijk den oorlog. Daarom hebben de besturen van do) Volksbond en van het syndikaat naar ho gemeentebestuur geschreven, en dan oo! persoonlijke stappen aangewend bij de hoc ren schepenen on gemeenteraadsleden te) einde te bekomen : 10 dat er eene regeling in don broodprij zou ingevoerd worden, zoodra de bakker tegen redelijken prijs aan het noodige mec kunnen geraken of geholpen worden ; 2° dat er een komiteit zou ingericht woi den, waarin ook de werklieden zouden ver tegenwoordigd zijn : een komiteit dat d werklieden die in nood verkeeren, desgeval door gedeeltelijke uitwisseling der bons, o] eene gepaste behoorlijke manier zou holpen Die vragen zijn al wat redelijk is. Wij twij felen er daarom niet aan, of ze zullen zo: vroeg mogelijk ingewilligd worden. Het bestuur van den Volksbond en van ht Syndikaat. UIT ICOirrftBJK. PRIJS VAN HET ZOUT. — Een beslui van de gemeenteoverheid maakt de in woners bekend dat het zout in 't groo aan 15 centiemen en in 't klein slecht aan 17 centiemen per kilo mag verkoeh worden. OPKOOPEN VAN BROOD. — Vrijdai en zaterclag kwamen alhier een groot geU vreemdelingen het brood opkoopen. Ui genomen inlichtingen bleek dat dit moes dienen voor de inwoners van Robaais ei Toerkonje, waar sedert twee dagen gee' brood meer kon gebakken worden, bij ge brek aan meel. AANRANDING. — Sedert eenige dagei loopen op de Harelbeeksclie kalsijde kerel rond, die van den donkeren profiteeren on personen aan te randen en de voerliede] te bestellen.Zaterdagmorgen, om 5 % ure kwam de heer Jules Demiddel, van Hare! beke, naar stad gereden met eene vol gela den kar levensmiddelen. Aan 't koersplei: gekomen zag hij een persoon, die lang achter op de kar kroop. Demiddel, di vergezeld was van een ander manspersoor sprong van de kar, waarop hij verraderlij: aangevallen werd door vijf personen, di zich achter boomen verscholen hadden 't Was slechts met zich liardnekkig t verdedigen en om hulp te roepen, dat h: ontkwam en meester bleef van peerd, ka en koopwaren. Aan de Pekelharing ging hij zich vei zorgen, want hij had eerie gapende wond aan 't hooîd bekomen; daarna kon h gerust zijn weg voortzetten. 't Ware t wenschen dat die laffe kerels eens in goed handen terecht kwamen en naar vei diensten beloond werden. DIEFSTALLEN. — Ten nadeele va: Leopold Demaitre, landbouwer, wonend Pyckestraat, heeft men al de kiekens, tWe zakken rogge en een zak tarwe ontvreemd Een wakend oog werd gehouden en vrij dagavond bemerkte men een kerel di nogmaals de hoeve wilde binnendringen De sluiper, die aan zijn proefstuk niet is werd bij den kraag gestekt en in de handei der policie geleverd. Hij werd ter beschik king gesteld van den onderzoeksrechte Debrabander en na onderhoor in het ge vang opgesloten. 't Is zekere J. V., dag looner, die aile plichtigheid looehent. — Zaterdagnacht hebben dieven ui den hof van Henri Balsius, wonendi Graanmarkt 4, en die gelegen is langs di Doornijksche kalsijde, 5 Schoone henner gestolen, ter waarde van 15 frank. Klach is ingediend en onderzoek werd ingesteld — Ten nadeele van Paul Debuy, han delaar, wonende Meenenstraat 86, hebber dieven eene mand haring, ter waarde var 15 frank, ontvreemd. De daders zijn on-bekend.UIT ST-^ISCLUaS. St-Niklaas krijgt meer en meer zijn ge* woon uitzicht. Nogal eenige fabrieken werken een halven dag, en van degene die 't werk hernomen hebben is er nog niet eene die gesloten heeft. 1/3 der onder-steunden is afgedankt; er blijven er nog 10.000 dagelijks te holpen. — Onze don-derdagsche markt wordt ook meer en meer bezoeht door de boeren van den omtrek. De Hollanders, in 't algemeen gesproken, blijven achter. Er is ook nieuw leven in onze gestich-ten. 't Pensionnaat van St. Jozef geeft zekere lessen en een 150tal kinderen doen hun jaar, doch « internes » neemt men tôt hiertoe niet aan. De Normaalschool der meisjes is volop aan gang. Er is zelfs sprakc van te nrotow&n voor die der jota-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes