Het volk: christen werkmansblad

58011 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zg6g15xx28/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^'mm'^^mr^t^mfMY^^^'^^^^^^f^ YijknTwiBÜgste Jaar. — & 71 Alle briefwisselingen vraehtrtq te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamE» maatsch. « Drukkerij Het Volk». Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen! Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten Kortrijk. Telefoon 523". Bureel van Antwerpen, Braj bant en Limburg : Viktor Kuyl', Hmderbroederstr., 24, Leuven. "Verschijnt 6maal per weels r Zaterdag 13 Maart 1915 Men schrijft in : Op alle postkantoren aan 10 fr.^per jaar. Zes maanden fr. 6.00,jDrie maanden fr. 2,50.> Aankondigingen: Prijs volgens tarief. Voorop te^ betalen. BechterUjke^ herstelling, 2 SMper regel.* * Ongeteekende brieven worde»'geweigerd. - -. ? %. TELEFOON N° 137, Gent. ' f£ Centiemen liet nummei» £ ! onderwijs-, is men veel dank verschuldigd, elders ook gebeurt en dat aan 0.45 fr.d 1 ontploffing deed zich voor, waarop het schip zwaar overhelde. Twee booten werden gestreken, waarmede de bemanning naar de Mersey roeide. Eindelijk nam een kleine stooraer hen op sleeptouw. Vijf uren waren zij onderweg geweest De Princess Victoria was in een kwartuur gezonken. Eene visschersboot heeft de bemanning van de Blackwood te Newhaven aangebracht. Dit schip werd om 6 uur des morgens getorpedeerd. Het weer was slecht; er waren sneeuwvlagen. Alle reddingsbooten had men, voor het geval eene duikboot een aanval zou doen, gereed gehouden. De "bemanning was 2.5 uren in de sloepen geweest, voordat zij werd opgepikt. De duikboot was aan de oppervlakte der zee verschenen, doch had geen bijstand geboden. De Taugistan werd om half een des nachts getorpedeerd. De sloepen waren reeds uitgezwaaid. Het schip was plotseling met de reddingsbooten en inzittenden gezonken. De eenig overlevende had zich 25 uren aan eene kist vastgeklemd, voordat hij werd opgepikt. Verscheidene Indische matrozen hadden aan eene plank gehangen, totdat zij één voor één afvielen en verdronken. Ter hoogte van de Mersey heeft eene duikboot gisterenmorgen gedurende 25 minuten jacht gemaakt op het stoomschip Clanmacrae, dat ontsnapte door met volle stoom zigzag te varen. hier plaats op donderdag 4 Maart uitvaartmis van een onzer gesneuvelde jongens, den soldaat Victor Christiaens, gewond op het slagveld en overleden te Antwerpen den 22" October 1914. Plechtig en indrukwekkend werd de requiemmis door talrijke zangers uitgevoerd. Menige traan van aandoening werd in «stilte weggevaagd. De bijzonderste ingezetenen der gemeente, eene overgroote menigte waren daar tegenwoordig. Allen wilden een blijk van genegenheid .^■^..yr ^ jpiidi^n ^"puvphte.^rfcijnlki halve geen schade aangericht. Wij hadmeer óm uitden weg te gaan. Eeue hevige j den ook geen verliesen. OfficieelsHsMeelinoen Op de beide Ooriogstooncelcn, (Duitsche Melding.) Gisteren te Gent aangeplakt: Telegram van 10 ure 25 's morgens: Door de gevechten der laatste dagen is de Winterslag zoover als afgeloopen; 'de gunstige einduitslag zonder twijfel Verzekerd. Twee Rijnsche afdeelingen, ondersteund door garde bataljons en andere korpsen, hebben glansrijk stand gehouden tegen 6 Fransche legerkorpsen op het gansene front van 8 km. breed. Onze verliezen zijn betrekkelijk zwaar, bedragen echter slechts een derde van die onzer tegenstanders. De Franschen verloren over de 45.000 man. p Het Duitsche front in Champagne staat vaster dan ooit. Telegram van 7 u. 30 's avonds: | Engelsche aanvallen bij Neufchatel, ivijand op enkele plaatsen in 't dorp, wijd in gang. I Bij Givenchy Engelschen afgeslagen. In Champagne ten Oosten van Souain, mislukten twee Fransche aanvallen. Bij den Reichsackerkopf (Vogezen) nieuwe gevectiten. Nieuwe . Russische poging om üöojrte breken van Augustow eindigden met vernietiging der ingestelde krachten. Onze aanvallen ten Noorden en ten ^Noordwesten van Prasznysz doen vorSderingen. In de gevechten ten Westen jvan Sereje 600 man, Noordwestelijk föstredenke meer dan 900 en ten Noordwesten van Nowe Miasto 1660 Russen Bevangen genomen; 3 geschutten en 10 machinegeweren genomen. la Vlaanderen en Fransch-JVoorden. (Fransche Melding.) PARIJS^,9;, iMaj^,... -(^^e^^Bgrj^tA^'"vair-deaod-avond"*?^w-"■ • ■ Ten Oosten van Steenstraete hebben Wij een aanval afgeslagen. Bij Notre Dame de Lorëtte is den geheelen dag gestreden; ide stellingen zijn onveranderd gebleven. I In Champagne.heeft een hevig gevecht Maats gehad. Wij sloegen twee tegenaanvallen af in het bosch, waar wij onlangs (vasten voet gekregen hadden. Tusschen Bouaih en Perthes hebben wij vorderingen gemaakt. Hier en in het aangrenzende jbosch hebben wij een aanval afgeslagen. ( Op den heuvelkam ten Noordoosten •van Mesnil hebben wij nog eens 180 ineter loopgraaf genomen. Wij hebben 'ook een aanval gedaan tusschen Four de fParis en Bolante in de Argonnen en 180 imeter loopgraaf genomen. Op het Oostelijk Gevechtsterrein. (Russisehe Melding.) St-PETERSBURG, 9 Maart. (Pet. Tel.- , Ag.) Van den generalen staf, heden avond: Op het geheele front tusschen Njemen ten Weichsel is de strijd gisteren uiterst Iverwoed geweest. In de streek van" Augustowö wordt de slag op 2 werst afstand van de statie van •Augustowö gevoerd. Ten Zuiden van Chorgele brengt deVijand aanzienlijke strijdkrachten in degevechtslijn.^~ ' Op den linkeroever van den Weichsel ga de streek van de Pilice, wisselt de strijd S tusschen offensief en defensief. Duikbooten en Mijnen. LONDEN, 8 Maart. (Reuter.) De admiraliteit maakt bekend, dat het stoomschip {Bengrove, groot 2389 ton en geladen met kolen, bij Ilfracombe, waarschijnlijk door de torpedo van eene duikboot, gezonken is. De bemanning van 23 koppen werd gered. LONDEN, 9 Maart. (Reuter.) Het .stoomschip Bengrove zonk ten aanschouIwe van duizenden toeschouwers. Het •vaartuig had met 5000 ton kolen Barry iVerlaten. Ten tijde van de ontploffing waren er 21 stoomschepen in de nabijheid van de Bengrove, waarvan er 6 hulp verleenden. Toevallig had Hoult, de chef van de firma van de Bengrove, juist gisterochtend in een ingezonden stuk in de bladen 500 pond sterling aangeboden voor elk der 4 eerstvolgende Duitsche duikbooten, die door koopvaardijschepen in den grond zouden gevaren worden. LONDEN, 10 Maart. (Reuter.) Van de admiraliteit : De Princess Victoria werd getorpedeerd op 18 mijl afstand van den mond ,van de Mersey. Men had scherpen uitkijk gehouden naar duikbooten. Het weer Was zoo helder mogelijk en niets was te irien geweest, toen de stuurman om half tien in den morgen een torpedo recht op het'schip zag aankomen. Er was geen tijd italics Ho&üSing» .BERLIJN, 9 Maart. (Wolff.) De Turijnsche Stampa meldt, dat in het Italiaansche parlement na de bekendmaking van het bezoek van Salandra aan Giolitti, alle oorlogsgeruchten verstomden en de meening , overheerschend was, dat de regeering met Oostenrijk onderhandelingen zou aanknoopen. * * * BERLIJN, 9 Maart. (Wolff.);De Jos^ de inwijding der nieuwe waterleiding bij den militairen havendam te Gaëta, hield Salandra eene redevoering, die eindigde met een beroep op de natie om rustig, vol vertrouwen en discipline te zijn en zich gereed te houden. De Corriere della Sera schrijft: Italië's houding wordt door de Grieksehe ministerkrisïs niet beïnvloed. Italië stelt zich geenszins buiten de zaak, omdat het niet meedoet. Eene definitieve regeling van de kwestie betreffende de zeeëngten van Konstantinopel zal volgen en daarbij zal Italië zijne rechten verdedigen. * * * De Messagero verzekert, tegenover nieuwe geruchten over verschil van meening tusschen Salandra en Giolitti, dat volkomen overeenstemming bestaat tusschen alle ministers, zoowel als tusschen dezen en den Koning, die zich dagelijks omtrent den buitenlandschen toestand laat inlichten. Volgens een bericht uit Rome aan de Frankfurter Zeitung had aldaar een ministerraad plaats, nadat vooraf een onderhoud tusschen Salandra en Sonnino en Zupelli, den minister van oorlog, had plaats gevonden. Salandra en Sonnino verstrekten inlichtingen omtrent den toestand. Bulgaarsehe Mobilisatie. BERLIJN, 9 Maart. (O. V.) Naar uit Sofia wordt geseind, heeft de Bulgaarsehe regeering eene verdere uitbreiding aan hare mobilisatie gegeven in verband met de onzekere houding van Griekenland. Honderdduizend man zouden bij Tirnovo samengetrokken zijn. Eveneens ziju er troepen aan de Servische grens samengetrokken. LONDEN, 9 Maart. (Reuter.) De bevelvoerende admiraal ^an de krijgsverrichtingen bij Smyrna bericht dat hij, na het fort Jeni Keleh beschadigd te hebben, er toe overging zich een weg te banen door de mijnvelden, tot hij beschoten werd door verschillende hulpbattcrijen, Een kruiser en een slagschip werden getroffen door 15 c.M. projectielen ; mijnvegers werden geraakt door stukken van granaten, die in de nabijheid sprongen. De verliezen zijn gering. De krijgsverrichtingen worden voortgezet. KONSTANTINOPEL, 9 Maart. — (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : Eergisteren hebben 3 vijandelijke linieschepen zonder resultaat de forten van Smyrna drie uren lang met lange tusschenpoozen uit de verte beschoten, waarop de schepen zich terugtrokken. Heden morgen hebben zij het vuur eveneens zonder resultaat gedurende een uur voortgezet. Deze beide beschietingen hebben der- Nieuw Grieksch Ministerie. ATHENE, 9 Mspt. (Agence d'Athènes.) Goeriari heeft den koning heden middag om 4 uur m lijst van het nieuwe ministerie voorgeleM. De bezetting van de plaatsen is als volgt : Voorzitterschap &h oorlog : Goenan; buitenlandsche zakfn : Zoographos ; verkeerswezen : Bal^adjis; eeredienst en openbaar onderwijfflK Vozikis ; financiën : Protopapadakis'j bjhnenlandsche zaken : Trianlafyllakos ; ?e$tshuishouding : Astasias ; justicie : Tasldaris en marine : Stratos. De Koning heeftldeze lijst van"nieuwe ministers goedgekArd. Het ministerie zal morgen vroeg den eed afleggen. IM■ IK^JB—«■ In üexisso- De corresponded Van de Times, te Washington, seint dtot de bladen melding maken van eene nuuwe. jjaisis in Mexico. Men zegt, dat er ê$nvoud*g een Bokser; opstand iri de hoofdstad gevreesd wordt en dat het diplomatieke korps.er aan deukt te vluchten.? Onder CarTanza in het Zuidenen Villa in het Noorden schijnt er een soort warbOfl te ontstaan, die te Washington onrust; baart. Men twijfelt er te Washington aan of de diplomaten hunne landslieden $n deH steek zullen laten en men achtl'het ook niet waarschijnlijk, dat president Wjlson zijne «banden-af «-polltiK, dié'Jfifj in zijne redevoering te jfflianppolis geschetst heeft,- zal, wijzigen."! Vcrcenigde Staten en Mexico. WASHINGTON,|9 Maart. (Reuter.) c Daniels, de minister van marine, heeft den kruiser Tacoma bevel gegeven, zich van Portau-Princ#naar Vera Cruz te begeven. Ook andérÈ oorlogsschepen zullen vermoedelijk h&vel ontvangen daarheen te vertrekkeïtóL_viHij In de haveftfan Antwerpen. BERLIJN, 9 Mftart. (Wolff.) — De LokalAnzeiger verneemt uit Brussel : De stroom in de Schilde heeft het stoomschip Gneisenau, ^fttt de bondgenoten voor Antwerpen midden op de rivier hadden laten zinkejL verplaatst, zoodat er nu aan beide zijden schepen van dertienduizend ton ïi passeeren kunnen. Eene Duitsche maatschappij zal binnenkort de Gneisenau vlot brengen. AÖe in de haven liggend*: schepen, die door Belgen en Engelsoïïen beschadigd zijn, worden hersteld. ANTWERPEN MECHELEN. —-^f iJitvoer van aardappelen. — De heer Burgemeester, gezien den oorlogstoestand en willende den hongersnood voorfeaJneB, heeft de volgende beslissingen doen afkondigen: Art. 1. Alle voorraden van winteraard-appelen, die isich in de gemeente bevinden, worden hierbij gerïkwireerd, alleen de voorraad voor 'eigen gebruik en herplanting uitgezonderd. '■■ Art. 2. — Dé uitvoer van aardappelen buiten de gemeente^s ten strengste verboden. Voor de behoeften van andere gemeenten kunnen afleveringen geschieden, na voorafgaandelijk.önderzoek en schriftelijke machtiging Vifei den burgemeester. Art. 3. Elke overtreding zal gestraft worden met eene gevangenisstraf van één tot zeven dageiï en de boeten door art. ?8 der gemeentewet voorzien. — Verkeerd begrepen. — Bovenstaande bericht wordt door- sommige menschen gansch verkeerd uitgelegd. Zoo meenen onze landbouwers dat zij geene aardappelen meer .js BRABANT BRUSSEL. — Te Brussel wordt druk geteëketld op een verzoekschrift, dat aan de Duitsche overheden zal worden aangeboden om de invrijheidstelling van burgemeester Max. die sedert 5 maanden in de vesting Galtz (Siiezië) gevangen gehouden wordt, 't e. verkrijgen: LEUVEN. — Vrijdag zijn voor 't eerst gedurende den oorïog de markten te Leuven heropend. Hoewel eenige produkten niet talrijk 'voorhanden waren, was er toen al leveiï-en beweging en zag men veel bezoeker si. De voorraad was echter niet al te gtójrt. Dezer dagen werdHë Leuven de Academie van Schoóne| Kunsten heropend iri het lokaal van- 'den staf der burgerwachtwacht;' Een gedeelte der küssussen zal in de gemeenteschool gelwiiden worden. Aan den Heer Emiel" Schnütt, schepen van Ondanks alle moeilijke omstandigheden is hij er in geslaagd, al de makken van onderwijs te doen herbeginnen. Reeds van de komst' der Duitsche troepen af heeft men den wakkeren schepen bewonderd, om zijne groote werkkracht en uitstekende kennis der administratie. WESTVLAANDEREN OOST-ROOSBEKE. — Hoe hooger de nood stijgt, hoe feller men hier kampt om hem te boven te komen. Overheden en ambtenaren zien onverschrokken hunnen plicht te gemoet en handhaven kloekmoedig de belangen van het volk. Sedert lang is een komiteit gesticht, dat werkt en zorgt om de noodlijdenden ter hulp te komen door uitdeelingen van graan, kolen, ■ enz. Daarenboven is er door bemiddeling van dit komiteit bevoorrading bekomen voor de burgerij. Sinds een drietal weken hebben wij regelmatige bestellingen van levensmiddelen, komende van Er wordt ieverig gewrocht om onderstand te verkrijgen voor de talrijke werklieden dezer gemeente, die gedwongen werden h«n werk te staken e*-elch alzoo beroofd zagen van hun dagelijksch gewin..,'.,, , Eene aandoenlijke plechtigheid had de hunne deelneming toorien aan zijne zoo beproefde ouders,'wiereenige zoon hij was. Dat hij ruste in vrede 1 OOST-VLAAN DEREN WIJNCKEL-ST-KRUIS. — In deze gemeente zljft drie personen aangehouden bij wie men wapens ontdekt had. Het zijn D. Cornells, veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf ; D. Demaré, ook 4 jaar en J. Cornelis 2 jaar gevangenis. Mén kan denken welke ontroering deze ramp in deze rustige gemeente veroorzaakte en iedereen is van gedacht dat het toch jammer is dat men niet liever gehoorzaamd heeft aan het bevel om de verboden wapens onmiddellijk af te leveren dan zich aan zulke gevaren bloot te stellen. Het is spijtig en iedereen beklaagt de betrokkenen en hunne familie zeer. URSEL. — « Derden zondag.» Dit is de derde zondag van den Vasten, in'vredestijd een echte kermisdag. ; Dit jaar was het juist als een gewone Vasten-zondag. En mochte het altijd zoo zijn, ook in vredestijd; dat is de wensch van iedereen. Desnoods zou de gemeenteoverheid wel wijwater kunnen smijten tegen de viering van dien «derden zondag». Eene zende. — Van 't SpaanschAmerikaansch komiteit is hier toegekomen : 100 kgr rijst, 100 kgr boonen en 17 kgr koffie. Het Voedingskomiteit schrijft ons : Wij houden er aan te verklaren dat al het werk, dat de verkoop van bloem en tarwemeel meebrengt, zooals rekenen, schrijven, wegen, bestellen enz., zonder loon, énkel uit offervaardigheid verricht wordt. De verkoopprijs is berekend volgens den inkoopprijs, meer de vervoerkosten. Wij Willen met opene kaarten spelen; daarom zijn de rekenboeken ter ■;. inzage van iedereen. Bij dën verkoop dienen de menschen vooral te zorgen één of twee zakjes (geen papieren) en zoo mogelijk gepast geld meê te brengen. Maandag zal er rapper gewérkt worden. Al de menschen zullen eene nummerkaart voor het toezicht ontvangen, misschien worden zij gedeeltelijk ten huize besteld. SOMERGEM. — Mais. — Eene nieuwe vraag voor maïs is gedaan en binnen kort bekomen wij dus eene hoeveelheid. Men. eischt eene nieuwe inschrijvingslijst. Degene die dus eenig maïs verlangen moeten onmiddellijk hunne vraag doen op het sékrêtariaat. .De vroeger gedane vragen gelden niet. meer. Onnoodig een groot aantal kilos te vragen om reden dat de hoeveelheid die de gemeente zelf krijgt gering is. —Voeding. — Deze week heeft dekoopdag van bloem opnieuw eenen ongemeenen bijval genoten. Wij kwamen ingesprek met eenen persoon die ons vroeg « Hoe komt het dat .hier de bloem is afgeslagen en het brood bij de bakkers is opgcslagen ? » Wij gaan maar al rap zeggendat de bloem maandag weer aan 0.50 fr.zal verkocht worden om reden dat dit gemeente geld verliest. Nu, de prijzen vanjhet brood is 0.44 fr. omdat het tarwemeel 5 fr. per 100 kgr. is opgeslagen door het}Provinciaal Voedingskomitert. Ook vroeg;men ons «Waarbij komt het dat hetbrood bij de bakkers zobveel verschiT heeft». Daarop kunnen w£ maar moeilrjKantwoorden. Enkel zeggen wij U dat alle;relslamatiën mogen gedaan worden aanhet Plaatselijk jkomiteit, dat onmiddellijkeen onderzoek zal instellen.) DENDERMONDE. — De Nationale! Bank schikt haar agentschap te Dender* monde te openen. Men is reeds bezig hetj afgebrand gebouw gedeeltelijk te hersteld -len, om de winketten voor het publieK open te Stellen. Deze tijding zal met ge« noegen'door de bevolking der stad en het) omliggende vernomen worden. - — De Werkrechtersraad van het gebied^Dendermonde heeft insgelijks zijne werfcAzaamheden heropend. De grefïie is operfalle donderdagen van 2 tot 5 ure 's mid-* dags.«j De onderhandelingen voor de terugjkomst onzer rechtbank van SintNiklaas\staan op goeden voet en zijn bijna geëin»digd»......"_ ,'! Zoo zien wij één voor één al onze reeli-. terlijke en bestuurlijke inrichtingen weê^y in onze zoo diep geteisterde stad, heringericht. En wij brengen hier volgaarne hulde aan den achtbaren heer burgemeester Bruynincx, die met onverdroten* iever gewerkt heeft om deze herinrichtin-? —1-* gen te bekomen en zijn streven met wel slagen bekroond ziet. LANDBOUWERSBELMGEN. j, Gistennoqsen, om 10 ure had in hef lokaal v**c\:Landttomeeréfiuïs de gewone, wekelijksche vergadering plaats om de landbouwersbelangen te bespreken. Zooals altijd veel volk.; Wij zien er benevens de heeren Maeniiauf' M. Maenhaut. — Voor wat het verzoek dei Duitschers betreft, om overal aardappelente planten, moet natuurlijk geantwoord wow den dat de meststoffen er eerst noodig zijn. - Als de gemeentebestuurders van nu af da oorlogsschade willen doen-schatten, mogen' zij zich reeds wenden tot de Commissie. HERVERZEKERING DER ZWlJ-\ ■NEN. — Die herverzekering gaat- voort en wekelijks is.bier M. Baeten ter uwer be-, schikking. Zoo spoedig mogelijk de staten' te willen inzenden. VERDEELING VAN GRUIS. — M. ligy. — Het is moeilijk te bepalen hoeveel, gruis er is. Het zal afgeleverd worden door hét Nationaal Komiteit, naar gelang de! bestellingen. De vragen te doen aan M. De Caluwé. , M. Van Overbeke. — Men \ zou moeten?zorgen dat de gemeenten niet nutteloosnaar Gent komen." 1 M. Ligy. — Wij zullen in de mate van betmogelijke de noodige voorzorgen nemen;Voor klachten vriendelijk verzoek zeschriftelijk te doen aan M. Ligy, Onderbergen, Gent.'1 De zaak der oorlogsschade is te Brussel,reeds onderzocht. Men doet best de bejscbadigde eigendommen onaangeroerd te?laten, opdat de werkelijke schade kan bestatigd worden.'! M. De Calüwé. — Dank aan M. Ligy vooBzijne mededeeling betrekkelijk het gruis1'De bediening zal des te gemakkelijker gaan.' VERVALSCHING. — Gevallen zijn'ons medegedeeld waardoor lijnkoeken bij den|lijnbreker bijna de helft vervalscht werdemWil u ifi^ztiïke gevallen tot ons wenden erfdie gevallen ook, zoo mogelijk, trachten;te voorkomen. 'v,f~ j De koeken, te Baesrode verblijvend, zqrfaangeslagen.i LIJNZAAD. — Het lrjnzaad dat wnzinnens zijn te koopen in Holland, zoiikubnen te laat komen .Tracht u dus zooveelmogelijk zelf te voorzien. 0 Het weinige lijnzaad zal nog verkcohtfworden aan 80 frank de 100 kilo, net. J RAVI SON MEEL. — De 50 ton die bdfschikbaar is, moet ten spoedigste afgehaald]worden; dit meel ligt te'Syngem. Men wende?zich Parklaan, 22, Gent, bij M. Gorus, bieitegenwoordig.? SUIKER. — Aan 23 a 24 frank de 10(ïkilo kan die geleverd worden. Hij is enkelvoor dé voeding der beesten bruikbaar. iMESTSTOFFEN. — De ijzerslakkenfzouden aan 6.20 fr. de lOOkilo komen. Datis zeer moeilijk te aanvaarden. S Men spare dé meststoffen zooveel mogelijk/De superphosphaat zal zeer moeilijk tWverkrijgen zijn. Wanneer de vette ook op;slecht, land zal gebruikt worden zal hetgoed land te weinig vette hebben en aal ds

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes

Collecties

Brugse Poort, Gent