Het volk: christen werkmansblad

513 0
10 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 10 Augustus. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 29 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rf5k932m60/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zes-en-Twinlîgste Jaar. — H. 18# GodsSi'enst — Haisyezin — Eigeniom tJP"? * lin—il I -ara» > ■ ' ■ ' ! DonMag, (0 Aupsti 1916 m m"», i■■■' mm i «WM Allé brlefw'sseliBgeii vraeht» I vrfj te zenden aan Aug. Vàfe Isegbem, uitge ver voor de naaml». tneolscli. « Drukkerij Het Volk^ Keersteeg, a° 16, Gent. Bureel voor West-V7aandçren» Gneton Bossuvt, Recolletten-ttre&t, lé, Ko ri rijk, | HET VOLK Men schrljft la : Op aile postkantoren aan 10 f P| Der jaar. Zes maanden fr. 5.00* Drie maander fr. 2,50. Aankondiglngea î Prijs volgens tarief. Voorop M ïetalen. Bechterlqke herstelling, 2 fa ser regel. Ongeteekende brîeven worde* ;eweigerd. TELEFOON N* 137, Qenta Verscliifiit 6 maal per week GHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemen het nummer 1 fiaîfsclitMedcdcelin^enciiTerordenlngcii. lr~ — Verordening betrefferide het in beslag-'■ :f », stapelopnemen en afhalen vdn spaar-metalen in nijverheids- en handelsbedrijven in het gebied van 't 4e leger. 1. Bcsl.rj. Worden door deze in beslag genomen aile in het gebied van 't 4e leger in nijverheids-en handelsbedrijven voorhanden zijnde voorraden van spaarmetalen alsook uit zulke ver-\ aardigde voorwerpen en bouwmaterialen, met uitzondering van huishoudings- en gebruiks-voorwerpen. nopens welke de verordening 196 van 23 Juli 1918 bijzondere schikkingen rieemt. Spaarmetalen zijn : Nikkel, wolfram, tin, koper, antimonium, aluminium, chroniuro, lood, zuiver zink (99,8 % en meer zuiveren inhoud). Worden insgelijks in beslag genomen de mergsels van spaarmetalen zooals messing (geelkoper), brons, spinsbek, kunstzilver, alpaca (nieu*v zilver) enz., alsook spaarmetalen be-vattende asch en andere soorten afval, vorder ertseii welke spaarmetalen bevatten. 2. Vitwerking van 't beslag. De onder cijfer 4 genoemde personen. maatschappijen, enz. zijn er voor verantwoordelijk dat de in beslag genomen goederen goed bewaard worden en ter be-schikking blijven. Iedere besehikking over de onder cijfer 1 in beslag genomen voorwerpen, alsook de han-del er mede en de verwerking en het vervoer Crvan is verboden» in 't gebied van het Marine-korps zonder bijzondere toelating door de Inten-dantur des Marinekorps, in 't overigp lagerge-bied zonder bijzondere toelating der Etappen-Inspektion 4 (Wirtschaftsausschuss). Voorwerpen welke gebruikt worden, mogen trots en behoudens de inbeslagneming voortsge-bruikt worden. 3. Stapelopgeving. De onder cijfer 4 genoemde ; personen, maatschappijen enz. moeten tôt den 20 Augustus 1916 de onder cijfer 1 in beslag genomen voorraden met aangifte van soort, hoeveelheid (getal stukken en gewicht), stapel-pliats en eigenaar sehriftolijk aan de gemeente opgeven. op wier grondgebied de bowaarplaats zich bevindt. De gemeenten moeten de juistheid der op- 1 gaven onderzoeken en deze tôt den 1 September 1916 doorzenden aan de Orts- of Etappenkom-mandantur, op wier gebied de bewaarplaats zich bervindt. Koperen dakken moeten in de opgaven bij-zonderlij k genomen worden met nauwkeurig aanwijzing der betrefiende gebouwen. 4. Pemmen, maatschappijen enz. die deze verordening aangaat. — VaÛen onder toepassing dezer verordening aile natuurlijke en rechtsper-sonen, maatschappijen, verbonden of vereeni-gingen van privaat- of openbaar rechterlijk na-turrr, die spaarmetalen volgens cijfers 1 en 3 be-zitten of in bewarmg hebben of voor eigene of vreemde rekening onder toltoezicht bouden. Bij voorraden welke op vreemde zolders, in vreemde stapelhnizen en andere bergplaatsen liggen, zijn de eigenaars dezer bewaarplaatsen , ervoor verantwoordelijk dat deze verordening nageleefd wordt, tenzij hij die gerechtigd is et over te beschikken, zijne voorraden zen onder elot houdt. 5. Voor het afhalen der voorraden van spaarmetalen, welke voor het vervoer in aanmerking komen, zullen de Orts- betr. Etappenkomman-danturen zorgen en er eene lijst dér ontvangen goederen voor overhandigen. 6. StrafbepaHngen. — Met ten hoogste 5 jaar fevangenis en met geldboete tôt 20.000 mark f met eene dezer straffen wordt gestraft : «) Wie onbevoegd de onder cijfer 1 genoemde voorwerpen verkoopt, koopt of er anders rechtzakelijk over besohikt. 6) Wie onbevoegd deze voorwerpen verwijdert of zeop andere wijze aan het in besiagnemen ont-trekt;e) Wie verzuimt de voorgesebreven stapelaan-gifte te doen, of uit grove nalatigheid een val-sche of onvolledige aangifte doet; d) Wie als vertegenwoordiger dey gemeente zijnea plicht tôt onderzoek (cijfer 3) verwaar-loost;e) Wie op eenige andere wijze deze verordening overtreedt; /) Wie tôt overtredingen dezer verordening aanmaant of aanspoort. Elke poging is strafbaar. Behalve de straf kunnen de voorwerpen, tôt welke de overtreding betrekking heeft, verbsurd verklaard worden, zonder onderscheid of zij aan den overtreder behooren of niet. Zijn bevoegd de Duitsche militaire rechtban-keû en militaire besturen. A. H. Q., den 23 Juli 1916. Der Oberbefehlshaber, 1-1 nvnnn AlikonnUi- "ÏJS/tlV+l-.QTYlVAPl'C- Officieelemededeelingen fn Vlaandercn, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 8 Augustus. — Uit het groote «hoofdlcwartier : Zuidelijk het kanaal van La Bassée tôt in de streek van Loos heerschte levendige vuurbe-drijvigheid.Tussohen Thiepval en de Somme, bezonder bij Pozières, bij Bazentin-le-Petit en Zuidelijk van Maurepas, zette de vijand zijne hevige aan-vallen voort. Op enkele plaatsen leidden zij tôt verbitterde lijfsgovechten, die feitelijk t'onzer gunste afgeloopen zijn. Slechts op enkele plaatsen, zooate bij Pozières, Oostelijk van Hem, wordt nog gevochten. Zuidelijk de Somme werden vooruitstooten van Fransche handgranaten-afdeelingen af-gewezen bij Estrées en Soyecourt. In het Maasgebied wa-s de artilleriebedrijvig-heid beiderzijds den stroom zeer levendig. Noordweslelijk, Westelijk en Zuidwestelijk het vroeger werk Thiaumont braken vijandelijke aanvallen onder ons vuur volslagen ineen. Verder Zuidelijk werden aanvalsinziohten in de kiem verstikt. Versoheidene honderde gevan-genen zijn ingebracht. — Een Engelsoh vliegtuig viel Zuidoostelijk van Kamerijk in onze handen. (FRANSCHE MELDING.) PARUS, 7 Augustus. — Ofïicieel : Ten Noorden van de Somme en in heel de streek van Chaulnes, onophoudende geschut-strijd.Op den rechter oever van de Maas hebben de Duitschers, na artilerievoorbereiding, een aan-val gedaan op het werk Thiaumont. Door het Fransche spervuur gestuit hebben de Duit-achers hun aanval niet kunnen ontwikkelen, en zijn in hunne loopgraven van vertrek terugge-worpen geworden. In het boseh Vaux-Chapitre heeft de aanvallende werking, die te voorzien was als gevolg van de hevige beschieting die de Duitschers gister in die streek hebben uitge-voerd, rond 17 uur 30 's avonds plaats gghad. De aanval, die gebroken werd door het Fransche sper- én machinegeweervuur, is geneel mis-luM.Kalme nacht op het overige front. Op het {ront van do Somme heeft de Fransche luchtvaartdienst binst den dag van gister talrijke gevechten goleverd. PARUS, maandag 7 Augustus. — Officieel : £)e Franschen hobben vaiimiddag in een schit-terenden aanval eene linie Duitsche loopgraven bij het bosch van Hem, ton OoBten van de hoeve Monacu, genomen. Zij hebben 120 gevangenen gemaakt en 12 machiengeworon vermeesterd. De Franschen hebben opnieuw vorderingen gedaan ten Zuiden van Thiaumont en er machiengeweren vermeesterd. In de Duitsche schansen zijn tal van lijken gevonden. In het Westelijk deel van Fleury hebben de Franschen opnieuw huizen bemachtigd. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, maandag 7 Augustus. — Officieel : Ten Noorden en ten Noordoosten van Pozières heeft de vijand vanochtend, om 4 uur, na eene hevige beschieting, ha,rdnekkige aanvallen op onze nieuwe linies gedaan. Op sommige puntën slaagde hij erin onze schansen binnen te dringen, aoch hij is er met zware verliezen weer uit Verdreven. Twee krachtige aanvallen vanochtend tegen negen uur ondernomen, zijn eveneçns afgeslagen. Vanmiddag om 4 uur is een nieuwe, ditmaal zwakke aanval afgeslagen. Wij hebben weer gevarlgenen gemaakt. Élders kleinere gevechten, waarin onze bom-werpers bij val hebben gehad. Op fiet Oostelijk Gevechtsterpcin. (DUITSGHE MELDING.) BERLIJN, 8 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : — Front van generaal-veldmaarschalk von Hindenburg. — Aan den Serwetsch-sector en Zuidelijk daarvàn werd de vuurbedrijvigheid gister levendiger; vijandelijke afzonderlijke aanvallen werden afgeslagen. Herhaalde bemoeiingen der Russen, om bij Zarecze (aan de Stochod) terrein te winnen, bleven zonder uitslag. De vijand leed zware verliezen.Westelijk van Luzk zijn sinds heden vroeg nieuwe gevechten aan gang. Noordwestelijk van Zaloeze zijn vijandelijke aanvallen mislukt. Zuidelijk van Zaloeze werd in veroeaiiging met troepen des legers van generaal graaf von Bothmer aan het Russiseh vooruitdringen door tegenaanval hait geboden. Hier zijn 9 off-cieren, meer dan 700 man gevangen geaomen, 5 machiengeweren buitgemaakt. — Front van luitenant-veldmaarsehalk aarts-hertog Karel. — Zuidelijk den Dnjestr zijn sterke Russischo krachten ten aanval vooruitgegaan tegen de linie Tlu7iacz-Ottynia. Do verbonden troepen hebben voorbereide achterwaartsche stellingen betrokken. In de Karpathen zijn beiderzijds het Bialy Czermos-dal de behaalde voordeelen uitgebreid geworden. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 8 Augustus. — Legerfront van veldmaarscbalk-luitenant aartshertog Karel. — De Karpathentroepen wonnen bodem Oostelijk Zabksiiea en bij Worochta en braehten meer dan 1000 gevangenen en vier machiengeweren binnen. Zuidwestelijk van Delatyn weerden etrijd-krachten van generaal-overste von Koevetz nogmaals sterke Russische stormloopen af. Oostelijk Ottynia en Tlumacz viel de vijand gistervoormîddag met groote massa's aan. Een zijner aanvalstroepen drong Westelijk Ottynia tôt over onze eerste linie, doch werd door een tegenaanval van Oostenrijksch-Hongaarsche strijdkrachten volledig teruggeworpen, waarbij meer dan 1000 gevangenen in onze handen bleven. Bij Tlumacz werd de verdediging, bij eenen ove.wegenden druk des vijands naar de omge-ving ten Westen dier plaats verlegd. Zuidelijk Wertelka zuiverden onze troepen den linker Sereth-oever. Er werden meer dan 700 Russen gevangen, vijf machiengeweren buit gemaakt. Legerfront van generaal-veldmaarschalk von Hindenburg. — Bij Zaloeze verliep de dag van gister redelijk rustig. Zuidwestelijk Torczyn in Wolhynië wees het leger van generaal-overste von Terszty-Anszky, heden vroeg eene reeks hevige Russische stormloopen terug. De vijand werd ge-deeltelijk in tegenaanval teruggeworpen. Troepen van generaal Fath verijdolden Zuidelijk van Stobychwa nogmaals versoheidene Russische overgangspogingen. (RUSSISCHE MELDING.) ST. PETERSBURG, 7 Augustus. - Officieel : Een eskader van zeven vijandelijke vlieg-tuigen heeft verschillende punten van de streek ten Oosten van de Stochod gebombardeerd, slechts onbeteekenende schade aangericht. Aan de Stochod heeft de vijand op versoheidene plaatsen het offensief genomen, maar hij is overal teruggeslagen. Onze vooruitgang in het gebied van de Gra-bierka en de Sereth houdt aan. Onze troepen hebben zich meester gemaakt van eene machtig ingerichte vijandelijke sterling in de streek van de dorpen Zwisjin, Trostjanots en Reriiow. Hevige bajonetgevechten zijn, bij tegenaanval-len van den vijand, in een bosch in die streek ge-leverd. Aile gevecbten zijn onder zeer moeilijke omstandigheden geleverd, tengevolge van onop-houdelijken regen, die den grond doorweekte. Aan de Koropiec heeft de vijand in de streek van Weslesniow versoheidene aaBvallén gedaan, die wij allon met groote verliezen voor den vijand hebben afgeslagen. Aan de Czarny Czeremos, ten, Zuiden van Worechta, heeft de vijand onze be-reden voorhoede eenigermate teruggedreven. DeOostenrijkseh-ItaliaanseheOoplog (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 8 Augustus. — De verwoed< gevechten in de Gorzerstreek duren njet onver minderde hevigheid voort. De troepen die aar het bruggehoofd van Gorz, Westelijk de Isonzo vechten, sloegen sinds 6 Augustus 's namiddag! ta'rijke zwaar overwegende vijandelijke aan vallen bloedig af. Hierbij werden 2932 Italianen waaronder 72 officieren gevangen. Om d< dappere bezetting van het bruggehoofd teger de immer opnieuw herhaalde woedende aan vallen der Italianen te hoeden voor groot< verliezen, werd zij heden op den Oostelijker Isonzo-oever achteruit genomen. Op de Doberdo-hoogvlakte mislukten op der Monte San Michele en bij San Martino all< vijandelijke aanvallen onder de zwaarste ver liezen voor den vijand. Verder Zuidelijk brakei aile sterke Italiaansche aanvallen in ons vuui te zamen. Aile stellingen zijn hier in 't bezii onzer troepen. Op het Karintier- en Tirolerfront plaatselijkt levendige artilleriegevechten. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, maandag 7 Augustus. — Officieel Tussehen Etsch en boven-Isonzo aanhou dende bedrijvigheid der artillerie. Op de hoog vlakte van Asiago heeft de vijand door mijn ontploffingen een onzer loopgraven op de hel lingen van den Monte Zebio vernietigd. Ver volgens deed hij een aanval, die door het vuui van onze artillerie werd afgeslagen. In het Tofana-gebied hebben onze troeper zich meester gemaakt van een sterke stelling die de verbinding tussehen het Travenanze-da en Rio-Sare (Gardor-dal) beheersoht. De be schieting door den vijand van de bewoond« plaatsen aan de boven-Dogana en onze beschieting van militaire gebouwen in Tarvis en Raibi en van Tolmein worden voortgezet. Aan de beneden-Isonzo hebben onze troepen gister op versoheidene plaatsen een aanva! gedaan op sterke stellingen van den vijand, terwijl in het vak van Monfalcone het krachtige offensief, dat den 4e dezer begonnen is, in de richting van de hoogten 85 en 212 is voortgezet. Na voorbereiding door geschutvuur, dat bewonderenswaardig was om zijne snelheid en juistheid, stormde hier onze infanterie prachtig vooruit en vermeesterde stormenderhand versoheidene achter elkaar gelegen verschanste linies. In de streek van Monfalcone hebben Alpen-jagers en wielrijders van het 3e, 4e en 11e ba-taljon, in een bloedigen st.rijd met ongeëvenaar-den moed bijna den geheelen heuvel 85 bemachtigd en hem ondanks versoheidene aanvallen behouden. Wij hebben ongeveer 3600 gevangenen gemaakt. Een luchtsmaldeel Caproni's heeft bij on-gunstigen luchttoestand gister het spoorweg-kruispunt Opcina gebombardeerd, vijandelijke zeevliegtuigen, die zich daartegen wilden ver-zetten, teruggedreven en er een van neêr-geschoten.Een onzer vliegtuigen is niet teruggekeerd, de anderèn zijn ongedeerd. op oe mtKms. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 8 Augustus. — Uit het groote hoofdkwartier : Afgezien van voorpostgevechten in de Street van Ljumnica (Westelijk de Wardar) geen ge beurtenissen. * (OOSTENRIJKSCHE MELDING.» WEENEN, 8 Augustus — Geene bijzondere gebeurtenissen. BERLIJN, 1 Augustus. — Z. M. de Keizei heeft tôt den rijkskanselier volgende boodschaj gericht : Voor de tweede maal verjaart do dag, waarop de vijanden mij dwongen Duitschland's zonon te wapen te roepen om de eer en het bestaan van het rijk te verdedigen. Twee jaren van nooil gezienen heldenmoed in daden en lijden heeft het Duitsche volk doorgebraoht. Leger en vloot hebben, samen met de getrouwe en dappere bondgenooten, in aanval en verweer den hoog-sten roem verworven. Vele duizenden van onze MEN GEL WERK i Twee Zielen d°°r M. Q_É LU. Y. — ZOO dit vertrek u wel bevalfc, ve klaarde M. -de Chil'ac allervriendelijks iâl het u vrijstaan cr uw bijzOnder salo if An te malcen, —<Vndertusschen zjjne jonf vrouw bijstaande in het afnemen har< Jaquette. — Tôt nu toe, vervQlgde Elie, heeft de; plaats, alhoewel eene der beîjoorlijkste va 't gansche kasteel, niet veel gelegen g kend. Mljne moeder eD Fernande konde dit salon, niet uibstoan, beiden eensgezin bewerende dat de blanke kleur der zijc hlmne eigene baarkleur nadeelig dee uitkomen. Doch gij zult- u donkelijk w van die flauwe àwakheden verschoon IhOudeD î — Inderdaad, antwoordde redelijk Oi veraehiuig Vflldcroz. Nooit had ik den tij ftOch maap selfs de gedaehte, mij om zull ftt^esties te bekommereD. — Om die ware w^sbeid mœt ik u gelu wenschen... IVIaar vroest gij niefc dat de gees aer hertogia Claude U zal komen lasfci vallen ? — Wie was -die hertogin Claude? vroe Valderez, terwijl zij op den vuurhaard toe M a—a—»BB—■eagaEa 19 trad en, Lare ijskoude handen boven < vlammen uitstrekte. — Een mijner voorouders, bewoonst van Arn elles. Schoon, ontwiklceld, energie » Onder een bekoorlijk voorkomen was s de ziel der partij, die Onder leiding stor van baran man. Hier werden de schitt rendste feesten gogeven en op die feeat( wetd Claude als eene kOningin omringd < r- gevierd. Ônder de genoodigden bevOnd zU t, eene jonge leeliike vrouw, met een jaloers< n karakter en daardoor licht geraakt. Het w; Je de nicht der hertogin, Françoise d'Etign n die lang gehoopt had de echtgenoote worden van hertog Elie, een der voo ;e naamste en schoonste seigneurs van Franl n rijk. Door bet huwelijk van Elie met Claut s- hâd Françoise een dulvelschen haat tegi n de hertogin opgevat, en naarmaté die ha; d in geweld toenam, had ze dien ook des 1 [e meer io 't diepste haara harten verdoke d gehoudeij. Een dag was Claude verdwenei îl Moij zocht haar lang en overal. Door de d hertog werd een fortuin beloofd aan de: die hem met het lot zijner vrouw zOu beken i- maken. Niemand had de hertogin het kaste d zien verlaten en de wapenkneebten zwOere e dat ze geen enkelen stondhunnenwachtpoi verzuimd hadden. Waarom toch mocht d: k jonge vrouw zoo gelukkig, zoo bemind, a it echtgenoote en moeder zoo verkleefc g waarom toch mocht ze haar huis ontloope g Herfcog Elie deed ailes en den gansche - omtrek doorzoeken, de vijvers pèilen d m s—| le vergeothooken Openbreken, ailes werd door-sn,uffeld, omgeworpen, doch de hertogin jr bleef onvindbaar. k. Door wanboop gedreven ging Elie de ;ij Versanges een afgezOnderd loven leiden. ;d Zijn geestesvermogens werden meer en meer e- geschokt. OjophOudend met toenemende ■n kracht beweronde dat zijne vrouw ergesos n in een kot opgesloten zat en steeds naar :b hem om hulp schreeuwdc. Van den anderen :}i kant beweerde eene kamervrouw, dat ze hare is meesteres om middernacht had zien ver- y, schijnen, gehuld in een lâng doorhar.gend be wit kleed, hetzelfde dat ze droeg don dag r- van hare vordwyning. Het was in dit salon s- waar ze bijzonder gaarne in verbleef en in (e de galerij hier bezijden... n Elie trad vooruit en duwde eene démit open. Nader tredend kon ^aiderez een kreet -,e van pure bewondering niet onderdtukken. n —Deze galerij is een der merkwaardigste i. uit het ronaissanee-tijdsperk en bevat ^e u kosteltjksfce en meest gerOemde kunsfcstuk-;e ken. Ze werd opgevat en aangelegd op d 't bevel van François de Versanges, die ook al het kasteel deed afwerken, door zijn vader n ontworpon. De hertog François was een )t man met harâ en wreedaardig karakter e en men beweerde zejfs dat hij de tooverkunsfc Is bezat. In aile ^eval scheen hij de macht te l, bezitten hem geneerende per son en te doen n verdwijnen, zOnder dat nOg iemand kOn te weten komen waar ze geblever> weaen. d Valderez deed eenige stappen ia de e galerij gebeimzinnig v«riicjht dtm de; WBBB—B—BB—S—BBÉBIB W I ■■ Il 11WÊÊI—BMP—g bleeke dagklaarte die kundig gebroken door de bewonderenswaardige vensterramen drong. Als vastgehouden bield ze stil vôôr de beeltenis eener jonge vrouw, van eene opvallende schoonheid, gekleed in een over-prachtig kleed der zestiende eeuw, en wier geheelohouding van overtolligolevensvreugde getuigde. Bezijden van dit schildarstuk was eene andere beeltenis opgehangen. Het was als getooverd op een somberen achtergrond en gaf de beeltenis van een jongen, fieren seigneur, wiens gelaatstrekken wel eenige gelijkenis met deze van M. de Chiliac ver-toonden.— De schoon e hertogin Claude en de hertog Elie, sprak de markies als diep-voelende kunstkenner de twee portretten zijne vrouw aanwijzende. — En wat is er van den armen hertog geworden? ondervroeg Valderesj, daardoor aan Elie verradende met welke belang-stelling zij deze geschiedenls Ijad aanhoord. M. de Chiliac liet het spottende Iachje Op zijne fijne lippen te vO(|rscbijn komen. — Howel, verteldg hij verder, de ontrooat-bare bertog eindigde eenvoudig mçt Françoise d'Etigny te huwen, want deze had met al de htii^henOten Over d© verdwenen hertogin medegwvre^p en ÔaarbH de kin-deren met d* 201'gék effljat fhOeder omringd. broeders hebben hun trouw jegens hot vaderlantl met hun bloed bezegeld. In het Westen on iix het Oosten bieden onze heldhaftige veldgrauwefï met onwankelbare standvastigheid het hool'd > aan de geweldige aanvallen onzer vijanden. Onze jonge vloot heeft, op den roemrijkon dag t van Skagerrak, de Engelsche Armada een harden slag toegebracht. Schitterend staan mij î de daden van nooit vormoeide offervaardigheid en trouwe kameraadschap op het front voor den , geest. Doch ook tehuis worden heldendaden i verricht : door man en yrouw, door jong en oud, l door allen die moedig rouw en zorg in stiite dragon, die ordenen en helpen om de weeen ' van den oorlog te verzachten, en door den arbeid i van hen die dag en naoht rusteloos in do weer zijn om onze vechtende broeders in de loop-grachten en op zee van de noodige uitrusting > te voorzien. De hoop van den vijand, ons in het vervaardigen van oorïogsmateriaal te over- ! vleugelen, zal evenzoo verijdeld worden a,ls zijn plan, door honger af te dwingen wat zijn zwaard ; niet bereiken kan. Op Duitschland's velden loont de goddelijke genade de vlijt van den s landman met rijker vruchten dan wij durfden hopen. Zuid en Noord wodijveren om de broe-derlijke bedeeling der voedingswaren en andere , voorwerpen van eerste vereischte, op de goede baan te leiden. Naar allen, die thuis en in den vreemde voor volk en vadorland vechten en strijden, gaat mijft warmsten dank. Nog staat ons een zware taak te wachten. Wel komt in ieder menschenhart, na de vree-selijke stormen van het tweede oorlogsjaar, het heet verlangen op naar den zonneschijn van do ri vrede; doch de oorlog duurt voort, omdat ook thane de vernietiging van Duitschland het doel is van hen, die het gezag voeren bij onze vijan, den. Deze alleen dragen de schuld voor al hel bloed dat nog vergoten wordt. Nooit heeft mij het Vast vertrouwen verlaten, dat Duitschland, spijts de overmacht zijner vijanden, niet bedwongen kan worden, en elka dag versterkt mij nog in dat vertrouwen. Het Duitsche volk weet, dat zijn bestaan op het spel staat; het kent zijn kracht en betrouwt op de hulp van God; daarom kan niete zijn vastberadenheid en uithoudingsvermogen aaQ 't wankelen brengen. Wij zullen dezen strijtj tôt een einde voeren, dat ons land voor elkejï nieuwen overval beschut, en dat voor den vreedp zamen arbeid van Duitschen geest en Duitsch» handen in aile toekomst een vrij veld verzekert, Vrij, veilig en sterk willen wij onder de volkeren van den aardbol leven. Dit reoht mag en zal ons niemand rooven. Ik geef u do opdracht, deze boodschap ter algemeene kennis te brengen. Groot hoofdkwartier, den 31 Juli. WILHELM. I. R. BUITENLAND gens eene briefwisseling uit Berlijn aan De Tijd te Amsterdam, zouden in Duitschland over* groote handelszeppelins gebouwd worden. DU luchtschepen zouden 200 kilometer per uur kunnen afleggen, niet bewapend zijn en de ver» bindingon tussehen Europa en Amerika regel, matig onderhouden. — Volgens Parijzer. dagbladen wordt de eerst» Zeppelin op 15 Oogst te New-York verwacht. i — Uitwisseling. — Maandagmiddag is te Hoek van Holland een Duitsch ambulancletrein toe. gekomen, 27 zwaar gekwetste Engelsche soU daten aanbrengende, welke met een zeeboot naar Engeland verder gevoerd werden. Uit Engeland bracht het Roode Kruisschi» St. Denys een aantal zwaar gekwetste Duitsch» soldaten meê. En deze keerden met den am-bulancietrein naar hun land terug. —- De mijnen op de Nederlandsche tcusl. — Men meldt uit den Haag dat gedurende dÇ maand Juli 68 mijnen op de Nederlandsche kust aangespoeld zijn; daaronder waren er 39 Engel. sche, 1 Fransche, 7 Duitsche en 31 van onbe-kende nationaliteit. In het geheel zijn tôt hier-toe 656 Engelsche, 62 Fransche, 215 Duitsche mijnen en 180 van onbekende nationaliteit op de Nederlandsche kust aangespoeld. NEDERLANDSCH-INDIE. - De verdedù ging. — Aan het département van Koloniën wordt gemeld dat te Batavia een komiteit ge-vormd werd, met het doel aile mogelijke krach- • ten in te spannon ten einde doelmatige verdediging Van Nederlandsch-Indië te verzekeren. FRANKRIJK. — Mevrouw Liebaert over-leden. — Uit den Havre wordt op datum 6 Augustus aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant geseind, dat Mevr. Liebaert, echtgenota van staatsmimster Liebaert en gewezen minister van geldwezen, aldaar overleden is. Mon weet dat M. Liebaert het arrondissement Kortrijk in de wetgevende lichamen vertegenwoorigde. ITALIE. — De ministerraad hield verleden donderdag eene nieuwe ministerraadszitting. Het meest werd gehandeld over militaire aangelegen-heden. Nopens do genomen besluiten is tôt hiertoe niets openbaar gemaakt. FORTUGAL. — De Kamers werden op 7 Augustus in buitengewonen zittijd bijeenge-roepen.ZWEDEN. — Vredesbetoogingen. — Verleden zondag hadden door gansch Zweden minstens 400 verschillende vredesbetoogingoi) plaats. Te Stockliolm namen er ongeveet 25.000 personen deel aan. In de gehouden ver-gaderingon werden wenschen uitgedrukt voo» een duurzamen vrede, met het verzoek tôt algemeene ontwapening. Er werd daarbij een verzoek gericht tôt de Zweedsche Regeering, ten einde bij de eerste beste gelegenheid eenè conferencie der neutrale landen bijeeii te roepen, aan de vechtende landen tusschenkomst te bieden en een wereldkongres tôt het sluiten van den vrede voor te bereiden. — Gedurende het laatste onweêr werden de vlasdepots der Zweedsche textielfabrieken door 't vuur vernield. 1100 ton koopwaren, hebbende 2 millioen krones waarden, zijn ocbruikbaar geworden. ZW1TSERLAND. — De verjaardag van d* Zwitsersche overeenkomtt van 1291. — De ver-jaardag der oprichting van het Zwitsersch bondgenootschap werd in aile kontons doof

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes