Het volk: christen werkmansblad

770 0
13 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 13 September. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/m03xs5kv1z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Aile brlefwisselingèn vracht VTy te zenden aan Aug. Va| Iseghem, uitgever voor de naamj Enaatsch. «Drukkerjj Het Volk» ÎJeersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaandereii Caston Bossuyt, Rscolletten' Ctj'çiat, li, Kortrijk. W ' HET VOLK Mei}. s^arljft In s Opalle gostkantoKnaan 10 ff. per jaâï. Zes maanden ff. 5.00' Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop t« betalen, Rechterlijke herstelling, 2 ff. per regel. Ongeteekeade brieven worden geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. * "Verscliîjsit © maa! per weeli CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Cectiemen het nùmmeF TOOITEEL. Hefc tooneel is eene school voor aai: Bchouwer en toehoorder. In zeker opziclit is hefc zulks kraclifcige dan een boek. Immers bij de lezing moe men zelf zich de liandeling der personej yoorstellen volgens de beschrijving, en deze indrukskrachfc bangfc af van hefc minder meerdere voorsfcellingsvermogen van dei schrijver. Bij hefc tooneel worden de hande lingen daarentegen levendig voorgesteld men ziet ze omtrent in werkelijkheid ge beuren, en hoe knapper de fcooneelisfcen zijn des te levendiger en natuurlijker de hande lingen zullen wezen. 'fc Is hetzelfde voor wat de gevoelens ei d rif te il, goede of slechte aangaafc. De goed< tooneelspeler moefc zoodanig den schijn heb ben, in gelaafcsuitdrukking, woord en ge ba.ar, die gevoelens waarlijk te deelen en z< in zijn gemoed te leven, dat de fcoesohouwei en aanhoorder onder den indruk der waar-aclitige werkelijkheid komt. Een zeer krachtig inwerkende school is dus hefc tooneel, krachtiger dan de cinéma die alleen de liandeling zonder hefc woord. dan hefc boek dafc alleen hefc woord zondei de liandeling geeffc : op hefc tooneel gaari woord en liandeling samen. Zulke school moefc dan wel diepen indruk maken op hare leerlingen, de bezoekers van het tooneel. Daarom is de verantwoordelijk-'heid groofc van degenen die hefc tooneel in-richten of besfcuren, en ook van hen die uit bestuursmachfc recht tôt kontrool op het tooneel hebben. Wordfc die verantwoordelijkheid wel alfcijd ingezien? Volgens hetgeen we dezer dagen verno-men hebben, gelooven we 't niet. In een soort schouwburg te Genfc, — die ieigenlijk in gewone fcijden geen schouwburg lis maar wat men meesfcal een Variété noemt, —- worden stukken opgevoerd, waarvan som-muge wel een ouden dragonder zouden doen iblozen, terwijl die inrichting zelve toch aanzion wordfc als geschikt om er met de ifamilie heen te gaati. i Een dier stukken had eenvoudig voor op-ivatting, de ontmoefcing van vader en zoon Sn een ontuchthuis, waar eene vrouw, die jden prijs der deugd verwierf, in ontucht leeft. De strekking van het sfcuk is, het va-iderlijk gezag te ondermijnea en te doen gelooven dat de huwelijksfcrouw een hersen-schim is. i Xu mag men in een stuk van dien aard, fdafc duidelijk de verdorvenheid van den schrijver getuigfc, nog zoozeer de onge-.wenschfce uitdrukkingen matigen en wijzi-igen, de verderfelijke strekking blijffc er toch altijd in. En hefc feit dafc de tooneelzaal niet als schouwburg, maar als zoogenaamde -Variété gekend is, lokfc er de familiën met jjonge zonen en dochfcers heen, wat zulke opvoeringen des te gevaarlijker maakfc. Het tooneel is eene school die, zonder waarschuwing, voor iedereen openstaat, imits te betalen. Wie in een spijswinkel be-taalfc, heeft rechfc op eefcwaar, en de winke-flier heeft hefc recht niefc hem voor zijn geld .vergif voor te dienen. Wie in eene school 'bctaalt, heeft voor zijn geld recht op onder-wijs, en de schoolhouder of tooneelbestuur-der heeft het recht niet hem zedelijk vergif in te geven. De winkelier, die voor spijsgeld, licliame-lijk vergif zou geven, zou bij het gerecht aangcklaagd en door het gerecht veroordeeld -worden. Waarom zou eene moedwillige àedelijke vergiftiging minder kwaad zijn.dan «en liehamelijken ? Of meenfc men hefc vergif min schadelijk te maken, met het te wikke-ïen in 't verguldsel der wijziging van schouw-plaafcs en uitdrukkingen? Niemand. hoe weinig christelijk of zelf a hoezeer onchristelijk hij ook weze, kan wen-schen zijne eigen kinderen zedelijk te zien hederven. En zelfs de onzinnigen, die mee-îien voor httnne zonen te moeten het wreed verderfelijke voorwendsel in te brengen, dat de jeugd haren loop moct hebben, gelijk we helaas zoo dikwijls hoorden, — zelft 'dezulken kunnen niet willen dat hunnt fïochtcrs het slachtoffer van het bederf eens jongelings zouden worden. Welnu, wie niet wil dat de jonge meisjes geslachtofferd worden aan de geilheid dei jonge mannen, moet met ons willen, dat d< openbare school van het tooneel 't rechi niet hebbe de jongelingen moedwillig t* bederven met het onvoeren van stnlckor gelijk hetgene, waarvan we daar de opvat . ting en de strekking bondig geschetsfc heb ben. Indien er geen bedorven jongelingen ei mannen waren, er zouden geen bedrogei r noch geslachtofferde meisjes en jonge vrou I, wen zijn, en wie deze in zijne eigene dochter x wil beschermen, behoort met ons te werkei r opdat genen tegen het moedwillig beder » gevrijwaard wezen. i De ondervinding heeft ons helaas geleerc dat, in dit opziclit, de openbare besturer zoo kortarmig als kortzichtig zijn. Diens volgens zijn 't in de eerste plaats de ouders welke dienen goed en helder uit hunn( ! oogen te zien om het aangeboden toonee op voorhand te beoordeelen, en hunne armer t wijd uit te strekken om liunne zonen ei ; dochters van het verderfelijk tooneel a: te houden. Goed tooneel is eene heerlijke sterking . voor elkeen. Tooneel met kwalijke strekking is eene ondermijning aan de toekomst var hefc volk. IN DUITSCHLAN D. Naar 't front- Dinsdag zijn twee reisgroepen van Rijlcsdags loden, op uitnoodigmg van het Opper-Leger bestuur naar het Oostelijk oorlogstooneel ver. trolcken. Donderdag en vrijdag vertrekken twee anderc groepen naar het Westelijk oorlogstooneel. î); reis wordt op een aehttal dagen gerekend Banevens de afgevaardigden van aHe partijen neemt ook de voorzitter van den Rijksdag dee aan de reis. De nola van Pans Bcncdiclus XV. Do DuHscho Anîwoordnota ln fie bijzonders Koœmissls. Berlijn, 10 Septembsr. — Gelijk hot besloter was, i3 de bijzondsre kommissie heden namid dag bij den rijkskanselior te zsmen gekomen Dùar het gelukt is zich grondzakslijk over der vOrm en den inhoud der antwoordnota aan der Paus te verstaaa, zullen geene zittirgen mee] mosten gehouden worden. De nota zal weinij belang geven aan bijzonderheden, doch tracliter breeder uitleg te geven over het grondzalcelijl! atandpunt der Duitsche regeeiing tôt betrel met de Duitsche pogingen. Het is weinig waar sehijnlijk dat een bijzonder ambtelijk berichl over de beraadslagmgen veischijnen zal, maa: cjienaangaande werd nog geen besluit genonien Ook den termijn voor het openbaar maker der nota werd nog niet vastgesteld. Daar df hoofdmannen der frakties, en al de leden dei hoofdkommissie van de Bijzondere Kommiseû deelmaken, moet do nota aan de hoofdkom missie niet voorgelegd worden. De verhande lingen der bijzondere kommissie droegen eer beraadslagend karakter. Stemmingen werder niet gehouden. Engelanfl en de Antv/oorûnoîa van Wilson. Volgens uit Washington gemeld wordt heefi Engeland aan de Vereenigde-Staten medege deeld dat het antwoord van Wilson op het vre desvooratel van den Paua, in den zin van hei Engelseh antwoord is, zooals lord Robert Ceci het onlangs verklaarde. IN FRANKRIJK, Be Mlnisterkrîsis. Geneve, 11 September. — Volgens de Matir wordt in de parlementaire kringen den naair Painlevé voor minister-président vooruitgezet Ook Jules Pams wordt genoemd. Later. — Président Poincaré riep gistei Painlevé tôt zich en droeg hem op het ministerie samen te stellen. Painlevé behield zich voor tôt den avond met zijn antwoord te wachten Het nisuw Kablnet. De Kolnische Zcitung verneemfc van de Zwifc-sersche grenzen : De dagbladen uifc Parijs melder over de minisfcerkrisis dat, in geval Painlevi de samensfcelling van het kabinefc ovemeemt ; hij waarscliijnlijk hefc ministerie van oorloj zal behouden en het voorzifcterschap ook za waarnemen. Thomas, de minisfcer van munifcl( zou, naar aile waarschijnlijkheid minister var ; financiën worden en zijn ministerie van munith . overlafcen aan Loucheux. Bienvenu-Martin zoi , het ministerie van justicie en Sfceeg het minis ; terie van binnenlandsche zaken bezetten. Ool , de vroegere minister-voorzitfcer Barthou wordl ' genoemd voor het ministerie van justicie. D< - soclnlisfcen zouden ln 'fc kablnet vcrfcegenwoor- - digd zijn door drie of vier leden. Volgens de î opvafcfcing der parlementaire middens zou het i ministerie een gansch nicuw uitzicht hebben. 3 ! N ITALIE. ; Ds Konînri naar 't Westarfront. Geneve, 8 September. — De .dag der aan-, komst van den Italiaansehen koning te Parijs is nog niet kenbaar gemaakt. Petit Parisien \ verneemt van den gezant Salve go-Raggi dat de koning slechts enkele uren te Parijs zou ves-[ . blijyen en dan met Poinoaré, de voorzitter der Fransehe republiek, versehillige seetors van het Westerfront zou bezoeken, hetgeen twee of 1 drie dagen zou duren. i Den loop der gebeurtenissen zal beslissen of do koning ook Londen zal bezoeken of zieh r rechtstreeks naar het Italiaansch hoofdkwartier ; zal begeven. Nisnwo îrospsn naar den isonzo- Karlsruhe, 10 September. — Zwitsersche bladen melden van de Italiaansche grenzen : De voorfczetting van den Isonzoslag wordt aan-gekondigd door groote troepenverzendingen uifc Zuid-Italie, naar het front. De Italiaansche klas van 1919 wordt fleze week opgeroepen. IN RUSLAND. Ds AfzÉttinfl van Oensrasl Kcrallow. Stockholm, 10 September. — Kercnski heeffc de yolgende proklamatie gepubliccerd : Den 8 September kwam het lid der Doema Lvof 1 naar S. Petersburg en eischte van mij, namens generaal KornHow, de burgerlijlce eii de militaire macht in handen van Komilow te geven opdat deze, naar goeddunken,_ een nieuwe regeering zou kunnen vormen. D^echtheid van dezen eisch van Lvof werd mij dan door generaal Kornilcw in eene mededeeling door de recht-streeksche telegraafverbinding tusschen Sint-1 Petersburg en den genernlen sfcaf bevestigd. Daar ik dezen aan de voorloopige regeering gesteld.en eisch als cer.e poging van zekere volks-kringen beschouw, om van den moeilijken toe-stand in het land gebruik te maken om een ' toesfcand te ^cheppen, welke niet overeensfcemt : met de revolutie, heeft de voorloopige regeering het noodzakelijk geacht, voor het welzijn van het vaderland en de vrijheid van de republi-' keinsc'ne regeering, mij te gelasten met het nemen van dringe en scherpe maatregelcn om ' aile aanslagen tegen het hoogste gezag en tegen de door de revolutie veroverde burgerrechten i te verhinderen. Daarom tref ik, om de openbare i orde en de vrijheid te handhaven, aile maat-i regelen welke ik op het gepast oogenblik ter ' kennis van de bevolkhig zal brengen. Terzelfdcr i tijd beveel ik : 1. Generaal Kornilow moet zijn ambtaan generaal Klembofsky, den opperbevellïebber der i legers welke den toegang naar Sint-Petersburg versperren, toevertrouwen, en generaal Klembofsky zal voorloopig opperbevelhebber zijn, maar in Pskof blijven; 2. Ik verklaar de stad en het disfcrikfc Sint-Petersburg in staafc van beleg. Ik eisch dat al de burgers tôt handhaving der openbare orde voor het heil van het vaderland medewerken. Ik eisch dat het leger en vloot rustig en trouw hun plichten tôt verdediging van het vaderland ! tegen den buitenlandschen vijand vervullen. L * * * Keulen, 11 September. — Uit Stockholm wordt aan de K. Z. gemeld : Volgens een gerucht dat uit het Engelseh gezantschap komt, zou Kerenski door de kozakken vermoord zijn. Dit gezegde wordfc echter maar onder aile voorbe-' houd voortverfccld. S. Petersburg, 11 September. (Renier.) — Tengevolge der eiselien van den oppergeneraal Kornilow heeft het gansehe kabinet ontslag ge-nomen. Zulks werd gedaan om Kerenski voile bewegingsvrijheid to geven. Voorloopig blijven aile mioisters hunne ambten waarnemen. Des morgens was de stad rustig. Karlsruhe, 11 SqptemJjar. — Daily Chronicle verneemt uit S. Petersburg : Generaal Kornilow is met zijnen staf te Kieuw aangekomen en werd i met grooten jubsl ontvangen. De afgevanrdig-, den der voorloopige regeering te Kieuw werden [ aangehouden. De draadverbmding met het i hoofdkwartier is onderbroken. i Volgens Daily Mail heeft de kommandeorende staf zieh met generaal Kornilow eens verklaard. ! Karlsruhe, 11 September. — Uit Sint-Peters-l burg is aan Petit Journal geseind : De troepen • der militaire omschrijving S. Petersburg houden : betoogïngen ten voordeele der voorloopige regee-; ring. Tegen Kornilow eh 18 stafofficieren is een i aanhoudingsbevel afseleverd. MBNGELWERK. 87 CAPITOLA. En was die verdeeling billijk en rechtvaai • dig, althans wat het vermogen betreffc? — Ja, want men weet, dat hefcbaar vermogen van Victor Lenoir meer dan een half mil. lioen dollars bedroeg. Doch hoor verde»: Eugène bevond zich op reis in Europa, toen hij het overlijden zijns vaders vernam. Hij keerde spoedig terug en bracht eene beeld-sclioone, jonge dame mede, die hij zijn ver-raste buren voorstelde als Mevrouw iEugène Lenoir. Hij had haar als verlatene hulpe-lopze weeze leeren kennen en om haar, die a leen op de wereld stond, zijne beschormirvg te kunnen verleenen, trouwde hij met haar, ftlvorens wegens het sterfgeval zijns vaders, de terugreis te ondernemen. Hefc zou hem nelaas, met lang vergund zijn, als gelukkige eentgenoot aan de zijde van dit beminnelijk «chepsel te leven! Ik zeg, als gelukk:ge echt-genoot, want mevrouw Eugène Lenoir was do Bcnoonste vrouw, die men kon ontmoeten en fij aanbad haren man als hefc ware, die haar, it moet gezegd, uifc een zeer neteligen toe-®tand had opgeheven en met aile rijkdom-e® aarde omringd» aan wien «y der- halve een leven te danken had, zooals zeker nooit door haar gedroomd was. Doch, arme vrouw I Haar geluk was van korfcen duur. Zij had nauwelijks den fcijd gehad, om zieh aan hare nieuwe positie te gewennen, toen Eugène op zekeren dag niet te huis kwam. Den volgenden morgen bracht men zijn lijk, dafc men in het woud, hefcwelk hefc « Verborgen Huis » omgeeffc, gevonden had. De moordenaar van den ongelukkige is nooit onfcdekfc ge worden. Gabriël Lenoir kwam in ' allerijl uifc de militaire sfcatie, waar hij des-tijds in garnizoen lag ; doch mevrouw Eugene Lenoir bleef na den dood van haren echtge-noot voor de wereld onzichtbaar. Weldra verspreidde zich hefc geruchfc, dat zij krank-zinnig geworden was, waarover niemand zich verwonderde. Daar Eugène zonder kinderen na te laten, gestorven was, trad Gabriël, volgens testamentaire bepaling zijns vaders, onmiddellijk in het bezit van het geheele vermogen. — Ik herinner mij, dafc men mij zoo iets dergelijks verteld heeft, merkte M. Codiment op. — Waarschijnlijk; want deze gebeurtenissen waren in elks mond. Doch wat men niet vertelde, wat buiten den schuldige alleen ik weet, is dafc mevrouw Lenoir drie maanden nadat haar eclitgenoot vermoord werd, een kind ter wereld bracht, en dat dit kind mot zijne min, de eenige getuige dei geboorte. geschaakt wevU. — Groote God, is het mogelijk ! riep de kapitein door deze mededeeling ten zeerste ontsfceld. ® — Wat ik u zeg is waar gelijk hefc evangelie, vervolgde majoor Warfleld. Ik heb genoeg bewijzen, om ieder rechfcschapen mensch, om de geheele wer_eld te overtuigen.... uitgezon-derd het gerecht. Oordeel zelf. Gij hebt onge-twijfeld die stervende vrouw niefc vergeten, aan wier ziekbed ik geroepen werd in dien stormachtigen nacht, te midden van eene sneeuwjacht, alvorensik onlangs opreis ging, en wier ellçnde ik u bij mijne terugkomsfc vertelde, zonder namen te noemen. — Neen, zeker niet. — Die vrouw was de geschaakte min. Men heeft haar met het kind aan een slaven-handelaar verkocht en op een schip gebracht. welker bestemming zij zelve niet kende. Het schip verging en de geheele bemaning vond een graf in de golven van den Oceaan, doch zij en het kind werden op wonderbare wijze gered. Sedert woonde zij veertien jaar in New-York, totdafc zij eindelijk besloofc degevaren, welke haar hier bedreigden, te trotseeren en naar het tooneel van de misdaad, welker offer zij was geweest, te reizen ommij van hefc bestaan van dat kind in kennis te stellen. Grànny Crewell heeft hare getuigenis met een eed bokrachtigd en bovendien voegde zij bij hare mededeeling bijzonderheden, die over Capitola's idoatiteit geen twijfel toeiaten. £'t .Vervolgt.i j " 1 i . i..... Kopenhagen, 11 September. — Uit Finland 1 komen geruchten als zou Kerenski zaterdag-J nacht te S. Petersburg vermoord zijn. De regeering heeft echter pogingen aangewend om de moord geheim te houden. De moord is toch bekend geraakt en heeft bij de bevolking de grootste verbijstering teweeggebracht. Kornilow weigert zich aan zijne afzetting te i onderwerrien, en vordert aile burgerlijke instel-t lingen op hem bij de herstelling der orde behulp-; zaam te wezen. Het is nog niet gekend of Kerenski d or partijgangors der Volkschowiki of van leden der grootvoraten- en reaktionnaire ; partijen vermoord werd. : OfficieeleMefledeelinpn în Vlaandcpea. FraiskTÎjk ea Eizas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, U September. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep van kroonprins Rupprecht van Beieren. — De artilleriestrijd in Vlanndercn bereikfce bijwijlen groote sterkte aan de kust en in de bocht van Yper. Vooruitsfcooten der En- -gelschen Zuidoosfcclijk van Langemark en Noordelijk van Frezenberg werden fceruggewe-zen. Bij Villeret, Noordwestelijk van Sfc-Quentin, onfcsponncn zich dezen morgen nieuwe gcvech-ten, die gur.sfcig voor ons uitgingcn. — Legergroep van den Duitsehen kroonprins. — Onderncmingen van Fransehe verkenners-troepen, door lievig vuur voorbercid, werden Noordwestelijk van Reims en in versclieidene seetors van Champagne tôt mislukking gebracht. Op d.en Oostelijken Maasoever vielen sterke Fransehe krachfcen gistermorgen aan, van het Fosses-woud tôt het Chaume-bosch (3y2 kilo-meter). De Zuidelijk het Wavrille-bosch in onze gevechtsstrook bir.nengedrongen vijand werd door tegenstoot verworpen. Aan het overige front braken de Fransehe sfcormgolven met ver-liczen samen in ons afweervuur. In den loop van d.en dag nog meermaals vol-gende aanvalspogingen van den vijand schamp-, ten steeds af. In den nadrang schoven wij aan eenige punten eigen linies vooruit. — Luifcenant Vosz schoot gister drie vijande-lijlcc vliegers af en verlioogde daardoor hetaan-tal zijner luchtzegepralen tot 45. — BERLIJN, U September, 's avonds. — Uit hefc groote hoofdkwartier : Tôt lxiertoe geen meldiug van groote gevechts-handelingen.(FRANSCHE MELDING.) PARIJS, maandag 10 September. — Officieel: Geslaagde overvallen op de vijandelijke gra-ven in Champagne en de Argonneni, lieten one oorlogsgerief en gevangenen wegvoeren. Op de boide Maasoevers w.rd de artilleriestrijd gansch den nacht met hevigheid voortgezet. Wij vol-ledigden ons welslagen van 8 September in den seetor Fosses- en Caurrières-woud, hieven Over-blijfsels van weeistand op en namen nieuwe gevangenen. De vijand hernieuwde in deze streek zijne aanvallen aiet. Nieuwe verkenningen be-vestigen de beduiding der mislukking, welke hij gister geleden heeft. Zijne togenaanvallen volg-den elkander met verbittering op, ondanks de uiterst zware verliezen, welke ons vuur hem toebracht. Aan verscheidene punten hebben onze troepen tôt vijf maal toe vooruitgestooten en deelsgewijze de vijandelijke eenheden ver-nietigd, welke ten aanval opkwamen. Elders overal ruatige nacht. — Avondberieht. — Op den reehter Maasoever hevige artilleriestrijd in de streek der hoogte 344 en in het Fosses-woud. Elders overal ' rustigo dag. . Tijdens de 8 en 9 September werden vijf vijandelijke toestellen in luehtgevechten neerge-schoten. In de laatsto weken hebben onze vliegers hunne reeks suecessen voortgezet en vol-gende uitslagen behaald : Kapitein Guinemer bracht het getal door hem vernielde vijandelijke toestellen op 50. Onderluitenant Nungesser behaalde zijn 30° zegepraal. Onderluitenanten Madou, Ortoli on Lufrery, adjudanten Foueket en Jarlier hebben ieder hun tienden tegenstre-ver afgeschoten. (ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, zondag 9 September. — Officieel avondberieht : In een gevolgrijke onderneming vielen North-umberlandsche troepen heden vroeg de Zuid-oosfcelijk van Hardicourt veroverde 600 yards der Duitsche schufcsgraven aan, Zuidelijk der door hen in dit gebied op 26 Augusfcus gewonnen sfcellingen. Wij namen ook 52 gevangenen en veroverden fcwee schufcsgraafmorfcieren. ! Ter zelfder tijd vielen onze troepen een klein > deel aan van de vijandelijke schutsgraven, wat bevordelijk was om onze beide graven Oostelijk de Malakoff-hoeve af te ronden, en veroverden i het na lievig gevecht, waarbij zij den vijand i aanzienlijke verliezen toebrachten. Blnsfc den nacht viel eene tochtsafdeeling fcwee onzer posten Zuidelijk van Hollebeke aan. i Na een scherpen strijd, in denwelken hij ver-i lieZen geledcn heeft, gelukte het den aanvaller, ! ' binnen te dringen in een onzer posfcen, van denwelken drie onzer manscliappen vermist werden. i Een aanval op een tweeden post werd onder verliezen afgeslagen. , Heden, 's morgens vroeg, viel de vijand ook onze graven aan het Inverness-bosch aan. Hij werd teruggeslagen en llet twaalf gevangenen ln onze handen. Binst den nacht verbeterden , i wij wat onze stelling Noordoostelijk van Sint- ' Julianus. — LONDEN, maandag 10 September. — Officiel : Wij bevesfcigden gevolg'rijlc de gister genomen , sfcelling en sloegen verscheidene overvallen i terug. — Avondberieht van 10 September. — ; Buiten de 's morgens gemelde, werden binst den nacht, ln den loop van patroeljegevechfcen ; in Lagnlcourfc en daar nabij, door ons eenige gevangenen genometi. In den laatsten nachfc ■ was er een plaatselijk gevecht, in hetwclk wij eenige gevangenen namen en Zuidoosfct'liik van S. Julianus terrem wouneu. —■———-mwi ■■ ■ « ii ■ »>.!., ,m< t > ————mmr 1 Zuidoostelîjk van S. Jans-Iioek ovcrvlel de - vijand een onzer vooruitgeschoven posten, van - denwelken eenige onzer manschappen vermist i worden. De post Word intusschen weer licrsteld. i De artillerie was binst den dag van wccrskanfccn > bedrijvigin 't Oosten van Yper. Den 9 September liinderde dichte mist sfcerk > de ondernemingen ln de luchfc. Zoo dikwijls . als 'fc mogelijk was, werkfcen vliegtuigen met de artillerie samen en wierpen bij dag en bij nachfc eenige bommen op vijandelijke vliegplaatsen. ; Drie vijandelijke vliegtuigen werden afge-, schoten of overstuur ber.eden gedreven. Vijf onzer vliegtuigen worden vermist. dp bel Oosteîïjk Geveetilsterrm (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 11 September. — Uit het groote hoofdkwartier : — Front van generanl-veldmaarsohalk prins Leopold van Beieren. — Tusschen de Russisehs on onze stellingen, van de zeo tôt aan de Duna. talrijke botsingen van voortroepen. De vijand boette gevangenen in. Vooruitstooten van Rus-sische tochtsafdeelingen in het woudgebied Noordelijk van Husyatin en aan de benedon-Zbruez, werden afgewezen. — Legerjront van generaal-overste aartshertog Jozef. — In do Zuidoo3tpunt der Boekowina zijn de Russen tôt den aanval overgegaar ; slechts plaatselijke voordeelen. Bij Solk?, tusschen de Trotus en het Oitoz-dal, heeft de vijand zijne vruchtelooze aanvallen tôt hiertoo niet herhaald. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 11 Septembar. — Ambtelijlse mededeeling : Bij Solka in de Boekowina, drukte een Rus-sische aanval onze linies wat terug. Aan de Pruth en in Oost-Galicië van weerskanten le-vendige patroeljebedrijvigheid (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 10 September. — Van den generaal-Staf : ^ Bij Tulcea geweor- en artillerievuur. Bij Relata sfzonderlijke kanonschpten. (RUSSISCHE MELDING.) S. PETERSBURG, zondag 9 September. — Officieel : Nadat de vijand in de streek van Riga bruggen over den benedenloop der Lyflandsche Aa ge-slagen heeft, verzamelt hij zijne troepen op den Noordelijlce oever der rivier en dekt zich door cavalerie, die voortgaat met verkenningen van onze stellingen op te nemen. _ Op den straatweg van Pleskan in de richfcing van Se ge woud, duurtde strijd voort van vooruitgeschoven vijandelijke afdeelingen niefc onze cavalerie-afdcelingen, die den druk van den vijand weerhouden. Verder Zuidelijk tôt aan de Duna vuurwis-seling tusschen onze en de vijand;lijke posten; 1 onze verkennin gsvliegtuigen melden aanzienlijke bedrijvigheid in de statiën der vijandelijke spoorwegen, die in de streek van Jacobstad en Dunaburg eindigen. Van het overige front; is ' niefcs wezenlijks te melden. Roemeensch fronl : In de streek Zuidelijk de ' stad Radanfcz brachfc de vijand 's avonds van 8 September, met behulp van gordijnvuur, een aanval vooruit tegen den secfcor onzer stelling 1 Zuidelijk van Arberi; maar een tegenaanval 1 wierp hem terug. Op de overige frontsecfcors 1 geweervuur en schermufcseling van pafcroeljes. 1 Den 7 September deed een eskader vijandelijke vliegtuigen een aanval op de spoorstatie 1 Ajour, op welke bommen geworpen werden. Onze vliegtuigen wierpen bommen op vijandelijke kampen bij de plaatselijkheid Rucdze, ' Noordwestelijk van Postawy, alsook op de 1 Ozaritsclii aan het Ogiuskikanaal, in welke stad1 een vijandelijk regiment ligt. — St-PETERSBURG, maandag 10 September. — Officieel : , ^ Tti den seetor van Riga, in de streek van cleQ Straatweg naar Peslcow, gevechten van vooruitgeschoven vijandelijke afdeelingen met onze achterhooden, die den vijandelijken troep weer-l stand bieden op de linie hofstede BrUtneek-Sege-i woud-Caile. In verscheidene seetors ondernamen onze nfd3elingen het offensief om voordeeliger, stellingen te bezetten. Een stootsbataillon eener divisie verdreef den vijand bij (naam weg-gevallen), nam gevangenen en maakte vier ma. I chiengeweren buit. . . In de streek Noordoostelijk van Fnednch- • stad beproefde de vijand vergeefs onze posten, terug te werpen. Van dit front is overigens mets 1 bijzonders te melden. In de streek Zuidoostehjk het Vlek Krewo schoot onze artillerie een vijandelijk vliegtuig neer, dat bij het dorp Nikulewschigna neer-stoïtte. De Duitsche vliegers zijn verpletterd. In de streek der statie Luninetz wierp een vij-1 andelijk vliegtuig den 9 September verscheidene • bommen op hospitalen en doodde drie lcranke soldaten en verwondde tien zieken, drie gezond-heidsmanschappen en een knaap. Roemeensch front : In de streek Westelijk van 5 Ocna streden Roemeensche en onze afdeelingen • den 9 September met vijandelijke afdeelingen, om het bezit eetiiger hoogten Zuidwestelijk lie"! ' dorp Slonilsu. Aan het overige front geweervuur " en verkennersbedrijvigheid. : OP DE B&LKftRS. (DUITSCHE MELDING.) j BERLIJN, 11 September. — Uit het groote [ hoofdkwartier : t In het bergland Zuidwestelijk het Ocliiida-meer belettedcn Duitsche en Oostcm ijksch-Hongaarsche krachten den Franschen een - verder vooruitxlringen. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) i WEENEN, 11 September. — Ambtelijke i mededeeling : , De vijand glng gisternamiddag ten aanval - over tegen onze gebergfcesfcelhngen Oostelijk b van Pogradec. Hij werd overal afgeslagen, aan; i twee plaatsen door een flmken tegenstoot vani > Oostenrijksch-Hongaarsclie bataillons. In lie*! b gebied Zuidelijk van Berat wezen onze verzeke-j ringstroepen vijandelijke tochtsafdeelingen m. i levendige gevechten terug. Eea Italiaansch scheepseskader beschoob w» Zeyen-en-Twintigslc Jaar. — H. 215 EodsSienst — Huispzln — Eigeadem Donderdag, ! 3 September 1917 . . . ■ - . ...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes