Het volk: christen werkmansblad

2266 0
29 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 29 September. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1v5bc3v123/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

YijïenTwinflgste Jai N. 204 ïoMenst — Halsgezin — Eigendom Wocnsdag, 29 September 191S Aile brîefwissolingen vrach vrij te zen den aan Aug. Va Iscglw m, ui< ge ver voor de naam nsaatfch. «Drukkerig Het VoJk Meersteeg, n° 10, Gent. BureeJ voor West-Vlaanderer Gaston Bossuyt, Recolletten etraat, 14, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bra bart en Limburg : Viktor Kuy Vwirtstraat, 3, Leuveu. HET VOLK Men schrljft In : Op aile postkantoren aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. I)rie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop U betalen. Reehterlijke herstelling, 2 fB per regel. Ongeteekende brieven wordei geweigerd. TELEEOON N» 137, Gent. Verschijïit 6 maal per vveel CHRISTEN WERKMANSBLAD Zi Centiemen liet nammer 1© Centiemen per week PRSJS VUfil 'T SL&B. 16 GeiUlmsn, psr week betaald-3 CsnUmen 't mimmar. afzonderlljk genomen- Verordeningen. Aile aankondigingen, welke volgens de Bclgische wetten in den Belgischen Moniteur of de liieraan bijgevoegde bladen te verschijnen hebben, moeten van nu af in het Verordeningsblad voor liet Etap-pengebied van het 4e leger bekend ge-tnaakt worden. A. H. Q., den 17 September 1915. Der Obsrbefehlshaber, Herzog Albrecht von WurttembergI EEN VOLLEÛIG BLAD. Ter herinnering zij er de aandacht op geroepen, dat we van heden af, voor aile dagen verschijnen met een volledig blad van vier zijden, zooals wfi tôt nu toe slechts tweemaal per week deden. Aldus kunnen we dagelijks meer be-langrijke lezing verschaiïen en tevens er aangename lezingen aan toevoegen, zooals mengelwerken en anderc. Deze vermeerdering van papier en gezetsel brengt den prijs van het blad op 3 centiemen 't nummer. Per week : 16 centimen de zes nummers. Vergelijkt uw blad met andere, en ge zult vaststellen dat ge goedkoop en ruim bediend zijt, zoodat deze verandering eene verbetering uitmaakt, waarmede gij zelf gemakkelijk propaganda voor uw blad kunt doen. FRUITNIJYERHEID. De knappe staatslandbouwkundige, heer Miserez, van Aalst, gaf verleden vrijdag, in de zaal van den « Rooden Hoeo », te Gent, voor een talrijk en leer-gierig publielc, eene zeer praktische, aan-scliouwelijke voordrecht over 't benutti-gen van het fruit. "Wij vatten samen : België heeft 65000 hectaren boomgaar-denjécn hectare bevat 100 boomen, die ieder 50 kilo fruit opleveren, of 325 mil-lioen kilo fruit per jaar, meest peren en appelen. Aan gemiddeld 5 frank pei boom, 10 frank de 100 kilo of 500 frank per hectare is dat eene jaarlijksche op-brengst van 32 % millioen frank. Door het fruit lot nijverheidsprodukt om te werken, is er middel de opbrengst 4-5 maal te verdubbelen. Nu wordt bel fruit in een enkel seizoen op de markt ge-Worpen, en dat doet de waarde en ook de prijzen d?len. Daarom is het noodiç ons fruit te verdeelen, 't fijnste en he1 schoonste als tafelfruit, 't overige al; nijverheidsfruit. Het tafelfruit wordt ge rangschikt in twee paarter.; 't eerste paart dat niet liggen mag, wordt onmiddellijli ua de plukking verkocht, het bewarendc wordt gelijk paUten en beeten tôt na den wiuter ingckuild. Het minderwaardij of nijverheidsfruit zal men op drie ver-schillende wijzen bewerken: drogen, kon fituur of cider van maken. Het malschstf fruit wordt gedroogd op een ast en za veel aftrok vinden, want nu koopen w< er aile jaren 2 millioen kilo in Amerika. Van het zoet-smakende fruit en van d< pruimen maakt men konfituur of msrme lade. Dit zal uitstekend van pas komer a's breedsel op 't brood, nu dat boter er smout niet meer kooplijk zijn. Twee ketel; met fornuis en eene zeef, is al het ma teriaal daartoe van noode. Het moeter rood-koperen ketels zijn, maar men ma; er niets in laten koud worden. Eene gelijke hoeveelheid fruit, peren appels, pruimen, worden, zooals ze vai den boom komen, maar zeer zuiver gezamenlijk in den eersten ketel tôt moe gekookt en dan in den tweeden ketel doo de zeef gestoken, even aïsof mei erwtensoep zou doorsteken. Aile hard deelcu en vellcn blijven in de zeef. Op 3 maal 40 kilo fruit geeft mej 40 kilo suiker. Dat geeft eîne marmcladi die wij in Aa'st GO centimen den kilo ver kochtcn. Wil men echter konfituur, «ai wordt het koken driê-vier uren voortgeze en de suikjrijij voeging tôt 50 à 60 kil< verhoogd. Die voortkrcngst bewaart et ta1'. 0,80 fr. den kiio v< rkccht worden. Van al het overige fruit maakt mei appt.lcider. Een pletmoU» en eene per volstaan. Om dai te doen is het echte noodig de samensvelling van den appel ti kenricn. Hij bevat : 35 % water, 10 c/ suiker, 0,05 % organisch lujur, 0,25 °/ looizuur, 0,1 % iijmachtige 'toffen, enz Hoe meer suiker, hoe meer alcool, ho< ioof'ei de waarde. Met etr peeei kan mei het suikergehalte meten. Zoete, zure en bittere fruiten worden dooreengeworpen, in een molen gepletterd en door eene pers het laatste druppeltje uitgeduwd. Het vocht loopt regelrecht in 't vat, dat acht dagen ongestopt mag blijven liggen, ten einde te laten bezinken en 't koolzuur te verjagen. Door middel van een siphon-darm wordl het in een ander vat over-gebraclit, wel zorgende dat 't bezinksel in 't eerste vat blijft. Dit tweede vat mag gansch vol en gestopt worden en nu be-gint de tweede ernstige gisting. De waarde kan verhoogen door toe-voeging van suiker en eiwit. Na eenige maanden ligging mag de cider op cham-pagne-flesschen afgetrokken worden, het is immers eene voortbrengst die de Champagne zeer nabij komt. M. Miserez sloot zijne voordracht met den wensch dat elkeen oe hand aan 't werk zou slaan om voor 't beproefde vaderland nieuwe vooruitzichten te openen. Door hartelijke toejuichingen gaf het leergierig publiek zijn dank te kennen. UP DE BALKAMS, Qs gezantâii bij den Bulgaarscbsn Minlster. De Associated Press meldt uit Sofia dat de gezanten van het Vierverbond vrijdagnamiddag bij den Bulgaarschen Ministervoorzitter enkele bezoeken hebben gedaan. Later werden dan door den Rus-sischen gezant Sawinski, de nieuwe voor-stellen der Entente aan Bulgarie over-handigd. Sawinski bleef enkel korten tijd bij den Ministervoorzitter. Men verwacht dat de Russische en Italiaansche gezant weldra Sofia zullen kunnen verlaten, terwijl de Engelsche en de Fransche gezant ter piaats zullen blijven. Senrische Rota aan BalgariS. Uit Sofia wordt op 27 September ge-meld dat de Russische gezant aan de Bulgaarsche regeering verzocht heeft, eene nota van Servië af te wachten, al-vorens verdere maatregelen te nemen. Deze nota van Servië is op verzoekvan het Vierverbond, op 25 September ver-zonden.Grlîkenland legt uit wasrara MmDbllisssrt. De grieksche gezant verklaarde vrijdag dat zijne regeering het inzicht heeft goede betrekkingen met Bulgarie oprecht te onderhouden en dat tôt dit doeleinde onderhandelingen aan gang zijn. Grieken-land heeft zijn leger en vloot gemobili-seerd om zijne eigene belangen te vrij-: waren. Zijne maatregelen zijn op geenerlei wijze tegen Bulgarie gericht. De gezajit ; was geheel optimist over den tegenwoor-digen toestand. Velerlei geruchten zijn in omloop over de onderhandelingen tusschen Bulgarie en Griekenland. Ambtelijlce kringen geven geen oordeel over deze onderhandelingen. 5 Grlske land en 't Vierverbond- Het half officieel blad Heftia van | Athenen schrijft dat de gezarten van ! Frankrijk en Engeland aan Griekenland 150.000 man troepen met sterke artillerie aangeboden hebben, ingeval het Servië wil helpen. De Koning machtigde Veni-zelos de onderhandelingen met het Vierverbond voort te zetten. LONDEN, 27 September. — Uit ' Athenen wordt door het Reuterbureel " gemeld dat de Ministervoorzitter Veni-zelos, na een lang onderhoud met Koning \ Constantijn, nogmaals de gezanten van ' Frankrijk, Engeland en Rusland ontving. De onderhandelingen worden algemeen ' aanzien als van politieke beteekenis. 1 Zulks geldt ook voor het onderhoud van ! Venizelos met den Koning, dat meer dan een uur duurde. ! Zoo 't kabinet Yenlzelas Eftredea? ; De berichtgever van de Corriere délia Sera telegrafeert uit Athenen dat de i dagbladen van aile partijen, van zaterdag- : avond tôt zondagmiddag, het aftreden - van Venizelos voor onvermijdelijk dach- i ten. De openbare beroering in Athenen t was zeer sterk. Groote volksmenigten > slonden aan de redaktiebureelen der ver- i schillende dagbladen.Deministerieswaren gesloten. Zondagmorgen om 10 ure begaf i Venizelos zich naar het Koningskasteel » van Dekella, om den Koning over den r toestand in te lichten. Kort voor 12 ure i keerde de Minister-voorziUer terug. Wei- , nig daarna werd officieele mededeeling , gegeven dat de inzicht en van het kabinet . en van den Koning over de genomene : en de te nemen maatregelen volkoinen i overeeustemmen. ONTRUIMIiVG VAN BELGRÀDO. Volgens de Az-Est, uit Budapest, was Belgrado ontruimd geworden, van zoo-haast eenige dagen geleden het bombardement der stad hernomen werd. De be-volking was grootendeels gevlucht ; de inwoners, die er nog wilden blijven. werden verwijderd. 't Porîageesch Mlnisterie. Van Reuler. — Het Portugeesch mi-nisterie is zinnens aan den nieuwen voor-zitter der republiek, die den 5 October zijn ambt opneemt, zijn ontslag aan te bieden maar het zou tôt in December in dienst blijven en dan vervangen worden door een uitsluitend demokratisch ministerie met Alfonso Costa aan 't hoofd. Sluiting der Fransch-Zwitsersche grens, Men meldt uit Bazel dat de Fransche regeering het verkeer over de Zwitsersehe grens stop gezet heeft. Alleen Genève en Verrière blijven voor het verkeer geopend. GfncieeleMeâeâeelIngen lu Ylaanderea, Frankrijk en Elzas. (Duitsche Meldirig.) BERLIJN, 27 September. (Wolff.) Uit het groote hoofdlcwartier : Aan de kust heerschte rust. Slechts enkele schoten werden van ver af liggen de schepen zontler uitwerksel op de omgeving van Middelkerke af gegeven. In den IJsei'-sector heeft de vijand geen nieuwe aanvallen herhaald. Zuidwestelijk van Rijssel is het groot vijandelijk offensief door tegenaanvallen tôt stilstand gebracht. Hevige afzonaer-lijke vijandelijke aanvallen Noordelijk en Zuidelijk van Loos, braken af onder de zwaarste verliezea voor de Engelschen. Ook in de streek bij Souchez en bciderzijds Atrecht werden aile aanvallen bloedig afgeslagen. Het gevangenental ver-hoogde hier tôt 25 officieren, over de 2600 man, de buit aan machiengeweren tôt 14. Het Fransch offensief tusschcn Reims en do Argonnen deed geenerlei verdere vorderingen. Gezamenlijke aanvallen des vijands, die aan den straatweg Somme-Py-Suippes alsook Noordelijk de Beau-Séjour-hoeve-Massiges en Oostelijk de Aisne bijzonder hevig waren, mislukten onder de Zwaarste verliezen voor hem. Het gevangenental stecg hier tôt over 40 officieren, 3900 man. Drie vijandelijke vliegtuigen, waar-onder een Fransch grootkamptuig, werden gister in luchtstrijd Noordoostelijk Yper, Zuidwestelijk Rijssel en in Champagne, twee andere vliegtuigen door arlillerie-en geweervuur Zuidwestelijk Rijssel en in Champagne tôt lieerstorting gebracht. Vijandelijke vliegers bewierpen met bom-men de stad Péronne, waar twee vrouwen en twee kinders gedood en tien andere inwoners zwaar gekwetst werden. (Fransche Melding.) PARUS. 27 September. (Rc.'-' \ — Ambtelijk bericht van zondagachten.oen : In Artois behielden wij 's nachts en gister de veroverde stellingen, bestaande uit het slot van Carieul, het kerkhof van Souchez en de laatste schutsgraven die de vijand nog Oostelijk de bevestigde stelling 't Labyrinth bezet hield. In Champagne duren de hardnekkige gevechten op gansch het front voort. Onze troepen drongen in de Duitsche linies. Van het overige front is niets te melden. tenzij eenen vuuroverval onzer artillerie op de Duitsche schanswerken in de ge-westen van Launoisen Ban de Sapt. — Ambtelijk bericht van zondagavond: Een aanval Noordelijk Atrecht teekende nieuwe vorderingen. Wij bezetten in levendigen strijdhetgansche dorp Souche! en ruktcn naar het Oostcn voort in de riehting Givenchy. Zuidelijk bereikter wij het Noorden van het dorp Thelus. In Champagne deden onze troepen verdere terreinwinst. Op bijna gansch hel front tusschen Auberive en Ville su) Tourbe, doorschredcn zij een van dei: vijand sedert maanden ingericht, vastge-bouwd net van schutsgraven, verbindings gangen en veldvestingcn ; dan rukten zi, naar 't Noorden op en dwongen de Duit sche troepen zich op de daar aciitei liggende scliut sgraven der tweede stellinj terug te trekken. Het geveclit duurt oi gansch het front voort. Wii bereiktert Epine en Vedegrange er togon overheen C - V:to nan den straatweg Souain-Somme-Py, alsook ovet de ba rakkcn aan don stïa: tva g Souain-TaJiure Verdcr Oostelijk houden wij Maisons d> Champagne. Wii Jièhaalden <'r.ar!)ij eei buit die nog niet geschat is.Men vermeld rpp'iï iwiniiti veldkanons. (Engelsche Melding.) LONDEN, 26 September. (W. T. B.) — Veîdmaarschalk French meldt heden : Gister vroeg vielen Wij den vijand aan, Zuidelijk het kanaal van La Bassée, Oostelijk van Grenay en Vermellcs, en verover-den de voorste loopgraven. We verover-den het Westelijk deel van het dorp Loos, de mijnwerken eromheen en den heuvel70. Andere aanvallen werden Noordelijk het kanaal ondernomen, waardoor sterke reserven des vijands naar deze punten getrokken werden. Het kwam tôt harden strijd, die gansch den dag met wisselende kansen duurde. Bij het vallen van den nacht bezetten de troepen Noordelijk het kanaal de stellingen van 's morgens. Bij Hooge ondernamen wij eenen an-deren aanval aan beide Zijden den straatweg van Meenen. Bij den aanval Noordelijk den straatweg gelukte het ons, het boerenhof Bellewarde en eenen heuvelrug te veroveren, doch de vijand heroverde deze stelling terug. Zuidelijk den straatweg veroverden wij ongeveer 600 yards vijandelijke loopgraven en vcrsterkten het veroverde terrein. LONDEN, 27 September. (W. T. B.) — Volgens Reuler meldde veîdmaarschalk French zondagavond : Heden had een hevig gevecht piaats op het terrein dat wij gister veroverd hebben. De vijand ondernam krachtige tegenaanvallen Oostelijk en Noordoostelijk van Loos, met het gevolg dat wij buiten de strook Noordelijk van Loos, gansch het veroverd terrein behielden, Loos zelf medebegrepen. Wij veroverden de steenen brug, welke gister echter elkander genomen en ver-loren was. In dit gevecht trokken wij de vijandelijke reserven op ons en maakten het daardoor den Franschen mogelijk aan den rechter vleugel verdere vorderingen te doen. Op het Oostelijk Geveclitsterrein. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 27 September. (Wolff.) Uit het groote hoofdkwartier : In de Golf van Riga werden Russische oorlogschepen, waaronder een linieschip, door Duitsche vliegers aangevallen. Op het linieschip en op eenen torpedojager werden treffers waargenomen. De Russische vloot stoomde ijlings naar het Noorden weg. Op het Zuidwestfroïit van Dunaburg werd den vijand gister ; eh ; verdere stelling ontnonien. Er zijn 9 officieren en over de 1300 man tôt gevangenen ge-maakt en twee machiengeweren ver-beurd.Westelijk van Wilncjka worden onze aanvallen voortgezet. Zuidelijk van Smor-gon werden sterke vijandelijke tegenaanvallen afgewezen. Tusschen Krewo en Wischnew deden onze troepen vooruit-gang.De rechter vleugel der legergroep van veîdmaarschalk von Hindenburg en de legergroep van prins Leopold van Beieren hebben den Westoever der Njernen tôt Schtscherssy, der Serwetscli en der Szczara van vijanden gezuiverd. Zuidelijk van Baranowitschi houdt de vijand nog kleine bruggehoofden. Het gevecht op gansch het front is aan gang. Bij de legergroep van veîdmaarschalk von Mackensen isdetoestand onveranderd. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 27 September. (Wolff.) Ambtelijke mededeeling : Evenals in Oost-Galicië en aan de Ikwa, is nu ook in het Wolliynisclie vestings-gebied het Russische tegenoffensief ge-broken. De vijand ontruimde gister zijne stellingen Noordwestelijk van Dubno en in den Styr-sector bij Luzk en wijkt in Oostelijke riehting terug. Het brugge-hoofd Oostelijk van Luzk is weder in onze handen. Aan ons iront Zuidelijk van Dubno was er hier en daar geschutvuur en schermut seling. (Russische Melding.) St-PETERSBTJRG, 25 September 1915. — In de omstreken van Riga werd het ge-schutsvuur aan verscheidene stellingen he-viger. De Duïtschers gebruiken hier geschut, dat giftige gassen verspreidi. Een hevige strijd ontwikkelt zich op het • gansche front aan de stellingen bij Dunaburg en aan de Zee van a-an Driswjaty, waar de Duitschers, ondersteund door een verwoed vuur hunner artillerie, herhaalde hevige aanvallen deden, die echter allen terugge- i slagVn werden. 7/nkele loopgraven gingen horhaaklelijk ' v./n de eene hand in de andere over. Tijdens ; 1/et offensief, langs den steenweg naar Duna-j ourg, in de omge ,Ting van het meer Lavkzbij Nowo Alexandrowsk, gelukte het den vijand eerst in onze loopgraven te dringen ; hij 1 werd er echter spoedifc' door een tegenaiinval ■ onzer troepen terug uit geworpen. Wanneer c\e Duitschers zich opnieuw ver-zameld hadden, deden zij opnieuw, in • dichte gelederen, een aanval op onze loop-i graven. Nogmaa.ls verzameld. vielen de Duitschers noû tweemaal aan, in dezelfde richtinsr. Het vuur der artillerie was hier ook van buiten-gewone hevigheid, doch ook deze aanval werd afgeslagen. Onze betrekkelijk i<eringe verliezen na dezen hardnekkigen strijd, zijn de beste bewijzen van de dapperheid onzer troepen. Tijdens een dezer tegenaanvallen werd eene onzex troepenafdeelingen in den ijver van den strijd door de Duitschers omsingeld, doch baande zich met de bajonnet een weg en sloot zich terug bij de naburige troepen aan Aan het front der omgeving van Osch-mjana tôt aan de Pripet, geene bijzondera feiten. Enkele gevechten in de streek van Nowo Grodek en van Baranowitschi. In de streek van Dubno werd hevig ge-vochten aan de dorpen Chorupan en Golo-wozica, Een offensief bij deze piaats ging vooruit onder het overweldigend artilierie-vuur des vijands, welk onze troepen verder dwong zich weder terug te trekken aan den oever van de Ikwa. Aan de grens tegen Galicië deed de vijand eene reeks aanvallen bij het dorp Nowo Alexiniec, doch onze troepen gingen weder over tôt een krachtig offensief en wierpen den vijand terug. Bij het dorp Dobropol, Zuidwestelijk van Trembowlo, viel onze ruiterij den vijand aan, die devluchtnam, en sabeldetijdens de vervolging vele vijandelijke ruiters neder. St-PETERSBTJRG, 27 September. (W. T. B.) De groote generaalstaf deelt mede : In de streek van Dunaburg werd het wat rustiger. Gister werden de Duitschers na een gevecht om het dorp Driswjaty aan het meer van denzelfden naam, uit het dorp verjaagd. In den Wiljà-sector en stroomopwaarts bij Wilejka duren de hevige gevechten voort. Wij namen het dorp Nestuka. De Duitschers ontwikkelden eene reeks aanvallen. In de streek van Wilejka konden wij h en herhaal-delijk met de bajonnet verdrijven. Aile aanvallen werden teruggeslagen. In de streek Noord westelijk van Wilejka bemachtigden onze troepen met de bajonnet het versterkte dorp Astrow en veroverden terug het dorp Giry. Aan het front bij Smorgon en Zuidelijk daarvan duren de gevechten voort. In de streek van Lasduery, Oostelijk het vlek Iwje, ontwikkelde de vijand hevig vuur van zware artillerie. Onze troepen ontruimden dit dorp. Wij bedwongen met bajonnetaanval den hardnekkigen wederstand der Duitschers bij het dorp Podgorie. Een ongemeen hevig gevecht werd den ganschen dag geleverd bij het landhof Marissin, Oostelijk van Nowo i Grodelc. Zuidelijk van dat landhof werd de vijand door hcrhaamde aanvallen uit de schutsgraven bij het dorp Alt-Koltschrzy geworpen. Nog verder Zuidelijk namen wij na bloedig bajônnetgevecht ook het dorp Pordlygi. Aan de Strumen wierpen wij den vijand over den vloed. Hij verbrandde de brug bij Statitschew, Zuidelijk Pinsk. Aan het front Zuidelijk de Pripet en op het Galicisch terrein geen bemerkenswaar-dige gebeurtenissen. Hasâis û® Oa^eSaneSSen* (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 26 September. (Wolff.) Bij Anaforta maakten onze ver-kenningsaîdeeiingen, van uit den rechter vleugel afgezonden, 13 geweren en mu-nitie buit. Op 25 Septemb r beschoot onze artillerie vijandelijke kampen bij Mestan Tepe en veroorzaakte zware verliezen.Bij Ari Burun vernielde eene mijn, die wij vôôr onzen rechter vleugel tôt ont-ploffing brachten, eene vijandelijke tegen-mijn. Op den linker vleugel beschoot onze artilierie de stellingen der vijandelijke bommenwcrven, bracht de vijandelijke artillerie, die antwoordde, tôt zwijg'en en dwong drie transportschepen, die van verren aistand van Ari Burun schoten, tôt de vlucht. Bij Scdclil Bahr ontplofte geen enkele der 24 bommen door den vijand in onze loopgraven geslingerd. Integendeel ont-ploften er vele in zijne eigene loopgraven. Elders niets bijzonders te melden. 4 i. m—mncrwi Hei @H*ieksch Leger. De bevolldng van Griekenland bedraagt met inbegrip van die van het nieuwe ge-bied, dat na de oorlogen van 1912 en 1913 verworven is, ongeveer 4,400,000 zielen; zij is dus ongeveer even groot als Bulgarie. De dicVnstplicht duurt er 36 jaar, van het 21e jaar af. Gedurende den Bal-kan-oorlog van }912—13 was de sterkte van het Grieksche leger 210,000 man; De nieuwe wet, thesns in uitvoering be-doelt aan Griekenland een leger van 690,000 man te geven. Maar deze cijfers zijn niet bereikt, voor zoover geoefende manschappen betreft. Vôôr den Balkan-oorlog had Griekenland. slechts vier divisies. Nu zijn er elf, verdeeld over zes legerkorps-districten en deze korpsen zullen waarschijnlijk uit-gebreid worden door het oprichten van tal van reserve-divisies. De divisie bestaat gewoonlijk uit elf of twaalf bataljons en 24 Vanonnen. i>- Grieksche infanterie is bewapend met het Mannlicher-Schonauer geweer ; de veldartillerie lioofdzakelijk met Schnei-der-Canet 7.5 cm.-kanonncn

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Oorlogspers|Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes