Het volk: christen werkmansblad

3305 0
18 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 18 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kp7tm73c8s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Allé briefwîsselmgêh VT&eht-▼rlj te zen den aan Aug. Van ïseghem, uitgever voor de naoml, iriaalscli. « Drnkkery Het Volk», fcleeret eeg, n « 16, Cent. Bureel voor West-Vlaan dorent Castoa Bossu yt, Recollefcten-•traat, li, Koitrijk. Msn schrij't la » Op aile postkantoren aan 10f?< per jaar. %es maanden fr. 5.00* Drb maauâmi fr. 2,50. Aankondlglcgen : Prijs volgens tarief. Voorop't* betaien. Itecbterlijke hersteîlitig, 2 fr. per regel. Onîreteekefiie brieven wordsït geivelgerd. TBLSFOOJî N* 137, Oenfc Verechljnt 6 maal per weeli CHRISTEN WERKMANSBLAD S Centîemen het nummer tMîs^IfMéeÏÏBgen en TerorflenlngeH. 413. — VERORDENING betreffende het gt-bruiken des tabàkoogst van dit jaar in htt gebied van het 4e leger. Door de verordening van 22 Juni 1917 (V. 151 4®lsger blz. 291 n. 995 en V. BI. v. h. Etappon-g< bied blz. 704 n. 354) werd de tabakoogst van dit jaar in b°skg genomen. Betreffende het g* bruiken wordt voor geheelhst legergebied b. Ktc-md nli» volgt : i. — Wie rnire tabak des oogst van dit jaar in bewarirg: heeft, is verplicht ze behoorlijk t» drogen en te bowaren. Het is verboden ruwe tabak eenigszins te ver-voi ron, te VBrvreemden of ze van bewaarplaats te doen veranderen. H- — Wie ruwe tabak des oogst van dit jaar an b^wnxin.g hrrfl, ia verplicht geheel zijne voor-raden op de ambtelijke wegingstermijnen (arti-krl 14 enz. der verordenipg van 19-6-17 V. Bl. v. h. Etappcngebied van het 4* leger blz. 761 er.z. ) of op de anders bepaalde termijnen tegen brt'ling pS te leverea. AUeea-zulke gel&stea der Etappen-Inspektioa die van een schriftelijk bewijs der Etappen-In-epeklion (« Wirtschaftsausschuss ») vooizien zîjn, mogen de hoeveelhcden tabak in ontvangst ne-m<-n.Voor de betaling der afgeleverde tabak geïden de op de verscheidene afleveringstermijnem door de galasten bekendgemaakte prijzen. Op grond der ramingen door de ®ccijnsdienst op de akkers gedaan, zal er onderzocht worden, of fJle voorraden afgeleverd zijn. IH. — Van de afgeleverde voorraden van ruwe tabak zal de Etappen-Inspektion (« Wirtschaft-flausschuss ») de voor de behoeïte der bevolking bspaalde hœveelheden vrijgeven. Het vervoeren en verwerken dezer vrijgegeven hoeveelheden alsook van elle van vroeger» oogstèn voortkomende of ingevoerde ruwe tabak en het vervoeren van aile tabalcvoortbrengsels, «m 't even of zij vit ruwe tabak van hiorvoren «angeduide aarden vervaardigd of ingevoerd zijn, is zonder toelating der Etappen-Inspektioa {« Wirtschafteasusschuss •) verboden. IV. — Wie de bestemmii\gen dezer vorordo-ning overtreedt, wordt met ten hoogste 3 jasr gevangenis en met geldboete tôt 50.000 mark of met eene dezer straîfen gestraft . Daarnevens moet tôt betaling van het tienvoudig bedrag der vraarde van de ruwe tabak veroordeeld worden, tôt welke de overtreding betrekkiug heeft, vast-gesteld volgens de op de aflevertDgstermijnon bebend te maken prijzen. Ook kunnen de voorradesa tôt welke de overtreding betrekkmg heeft, verbourd verklaard worden. In geval van opzettelijke overtreding moet de verbe uxd verklaring uitgêsprokcn worden. Elke poging ia strafba*r. Zijn bevoegd de Duitsche ruilitfire reoht-banken en militaire bevelhebbars. A. H. Q., den 4 Ootober 1917. Der Oberbefehhhabcr, Sixt von ARMIN. Over Suiker. (Yervolg.) Alvorens den strijd tosachen debeet- en de rietsuîker verder te bespreken, stippen wij hier eacst nog aan, dafc men in de Vereenigde-Stateri van Noord-Amerika en in Kuid-iJanada ook suiker trekt uit het sap vaneenen bw>m, een Esdidoorn, namelijk Acer Saccha-linnm. Dit voortbrengse) verlaat eohternooit den Amerikaanachen bodem en stalen ervan zâjn zel£s zeer aeîden in. de Buropeesche traçaiverzaœelingen aan te trefren. De aanplaiiUng en het verwerken van «nïkerriet was ui West-Iridié, godurende veracheidene eeuwen, de voornaamste tak van den landbonw en werl er gedaan door de Tieiboeren, die tevsns sapsieders, dus klein-e «uikerfabrikanten waren. De immer ma^htiger word-ende Enropeesche beet-saikcsmijverheid herft aan het Indische kleiiLbedcjjl den knak gegeven : thans is daa* ook de splitsing moeten doorgezet worden. tnisschen hot rietverbonvcen en het snikOT-faï:>i'ikeeren. Vindt naen er teai huidigçn dage, benevena de groote teelten, ©en kîeîn getal rietbaerderljren, deze kweeken nog eiikel voor de groote labrieken; die menschen hamdelen dus j-aist gelijk het de beetboeren onzer ge-westen doen. JEeuige woorflen nu over de eigenlijke teelt vasi het suikemet aullen hîea' niet ten onpaa komen. De.suikerrietpîant, Saccharum officinarum Si, is ieene Gramiaoeê, dus een grasplant. Ze wiowit ate voîgt besproken in het vermaarde werk over systematische plantenkunde « Die watilrlichen Pjlamzenfwnilicn, von A. Engler und Pranil; II Teil, 2 A bteïïun$. — Leipzig, W. Engelmtmn, 1SS7. — Graminsae, ÈchU GrSser,von J2, Hackël. i> — (Vertaling bL 23 en 24). Suikerrisfc; halm (stam) 2-4 m. hoog, 2-5 cm. dik, met eaprijk merg; blad lang, 2-4 cm. breed; bloei-aar 40-80 cm. lang, pyramidaal. Vadsriand onbekend, waarschijnlijk het tropengewest ▼an Oost-Azia, thans in aile tropenlanden geteeîd en meeat in Zuid-Amerika» ook nog m Ziiid-Spanje. In menige streken, bijzondep-lijk in de eilanden van den Stillen Oceaan, vei-wildert het çemakkelijk en bloeit alsdan. Voor de teelt verkiest men eene variëteit, die tengevolge der eexiwenlange voortaetting door stekken het bloeivermogen bijna vol-komen verloren heeft. Het ie bij de voort-«etting vohloende dat men haïrastukkon, met knoopen bezet, in putjee of voren legt. Bij voldoende bevochfciging wortelen deze stekken spoedig in. De verschillende teelt-▼ariëteiten zijn slechts uiteen te kennen door de kîeuring en hoogte van de halm. tlit. het Bitgeperst sap wordt (17-18 %) rietsaiker getrokken; uit de daarbij overschietende oncrystalliseerbare mêlasse wordt Rhum ge-raaakt. In menige streken verkoopt men de «enche haJmen, die dan voor het kauwen dienen. De ko!qj>iiale suikemijverheid ïs tegenwoordig <lS87) tamelijk in aohteruit-gang, waartoe, ongeminderd de concurrentie van de beel suiker, in het bij zonder de woeke-ring van zakere schadelijke insecten (Tortrix Saccharipliaga en Coccus Sacchari) hebben bijgedragen. « » * * 0<p wel te godijen, vraagt het suikerriet een welgewaterden grond, bestaande uit lichte klei, of wel volkanische aaxde, of ook nog rjjke alluvie en in aile geval een bodem, die eene goede verhouding fosfoorzurekalk en potaschzouten bevat. Zijn teelt is eigenlijk maar in tropische luchtstreek winstgevend; reeds in de subtropicale gewesten, daalt de suikerinhoud der halmen zoo zeer, dat de aanbouw voor de nijverheid niet meer loonend is. Met de cocosnootpalm is het suikerriethet best geschikte gewas voor het kustgebied. Inderdaad, het verdraagt zeer wel de zee-lucht en de winden met zeezout bezwangerd. De stekken, van welke hooger reeds spraak was, worden op eene lengte van 15 cm., met twee knoopenten minste, gesneden en op eenen afstand van 1,50 tôt 2,00 m. geplant. Ze zijn na een veertiental dagen reeds inge-worteld en uitgeschGten. De scheut wordt op eenige oogen ingenepen om de plant te doen vertakken; verder past men de gewone teelt-zorgen toe en men snijdt de bloeiaren af wanneer zij zich vertoonen. 12 tôt 14 maan-den na de planting mag men voor de eerste maal het rict snijden en verder mag men jaar-lijks den oogst berhalen; in West-Indië ge-schiedt deze van Januari tôt Mei. In vroeger tijden werd het rietveld 30 jaar lang aange-houden, thans hernieuwt men de teelt aile 8 jaren. Men kan goed zien wanneer het riet tôt den oogst geschikt is: dan heeft het eene gladde, breekbare, drooge schors; het heeft groot gewicht; het zit opgepropt met bruin-achtig, zoet en rekbaar sap. Een onrijpe halm of rietpijl breekt bij de knoopen af, als men hem plooib; een rijpe is taaier en klinkt niet af. De pi.îlen kunnen soms tôt 6-7 meter hoog wassen; doch in den band hebben zij maar de helft dezer hoogte. Men hakt ze tegen den grond af, snijdt ze nog eens door, bindt ze in bundels vanongeveer 1,50m. lengte en stuurt deze spoedig naar de fabriek. Het valt buiten ons bestek hier eene moderne rietsuikerfabriek te beschrijven; wij zullen verder evenmin van de inrichting onzer beetsuikerfabrieken getwag maken. AI3 toonbeeld van rietsuikervoortbrengst kan deze van Cuba aangehaald worden. Dit eiland was vroeger eene Spaansche colonie en is sedert 1898 eene republiek on der de voogdij van de Vereenigde-Staten van Noord Amerika. Het heeft eene bevolking van 2 millioen inwoners, waaronder 500.000 kleurlingen en 50.000 Chînezen. Zijne hoofd-stad, Havana, telt 300.000 zielen. Zijne landsuitgestrektheid ia 118X00 vîerkant kilometer. , Door den steun der Amerikaansche kapi-talen, werd de lîetsuikernijverheid in Cuba volkomen opgebeurd : de wegenis ia ver-beterd; de teelt is verjongd door het aanwen-den van mecanische ploegen en maaitoestel-len; de rietbewerking is gecentralîseerd m groote en voortreffelijk ingerichte fabrieken, die de voortbrengst vande suiker deden stij-gen en deze van de melasse dalen van 60 tôt 30 %. De fabriek van Chapara alleen brengt aarlijks verscheidene miffioenaa kilogr sui-ker verart; zij mag als eene der grootste srd-kerïabrieken der wereld aanzien worden; haar vroegere hoofdbestuurder was de tegen-woordige Voorzitter der Cubaansche Bepu-bliek.Het middeneyfer van de jaarlijksche g»-zamenlijke suikervoortbrengst van Cuba was in 1014 op 15 millioen kilogr. te sebatten. Benevena deze aaazieixlijke voortbrengst, betracht men in Cuba ook de mogelijke ver-mindering der voortbrengstkosten ; ditblijkt, klaar uit het ondées fcaaride b^chiâd. Volgons de inlichtingen versfcrekt door F. Sacha in het vakblad La Sucrerit Belge, n. van 1 Augustes 1914, wordt da voort-brengstprus van de ruwe suiker ia Cuba ai» volgt geschat. De Algomeena consul der Vereenigde Staten, te Hav»na, geeft de aanduiding : 100 kilogr. kosten in de oude fabrieken 22.80 fr. î 100 kilogr. kosten in de moderne fabrieken 14.35 fr. De Amerîkaansche schrijver, Blakey, geeft de schatting op î 100 kilogr. kosten !n eene kleine fabriek : 22.50 fr. ; 100 kilogr. kosten in eene middel-matige fabriek : 17.00 fr. : 100 kilogr. kosten m eene groote fabriek 13.00 fr. De_ correspondent der Deutsche Zttckeritv-dustrio in Cuba berekent, als middenpriis van tien fabrieken, den prijs op 19.60 fr. perlOOkgr. " De Maatscliappjj « Santa Cecilia Sugar Co Oriente », geeft voor de vier laatste jaren, de prijzen per 100 kilogr. aan : 30.20 fr., 30.90 fr., 30.80 en 22.10 fr. Uit deze gegeveis, kan men opmaken, dat de middenpriis in Cuba mag geschat worden op ongeveer 20 fr. per 100 kgr. en dat de waar nog aan minrleren prijs kan voortge-bracht worden door de groote fabrieken. «Suiker aan 20 csntiemen den kilo? Maar zij kostte in ons iand veel meer voor den oorlog! » zal wellicht eene lezeres uitroepen. Men gelieve echter in te zien, dat de Cubaansche suiker aan 20 fr. per 100 kilogr aleer hier te geraken moet -ingopakt, ingescheept en overgebracht worden ; dat zij, bij de aan-komst in ons land, met een imkomrecht van 20 frank en een bijrecht van 5.50 frank per 100 kilogr. beîast is; dat zij nog door de raf-fmaderij moet bewerkt worden om nevens de schoone beetsuiker op of in de laden onzer winkefe te mogen prijken en ten slotte, dat allen._ die op de eene of de andere wijze een handje toestaken om ze zoo ver te krijgen, hun loon moesten ontvangen ; al dus is die prijsverhooging dezer waar te veiklaren. Met de rietsuiker, dat uitheemsch pro-duct blijft er bggevolg, zooals men gemeene-lijk zegt, veel pan den strijkstok hangen en, het is eigenljik niet te verwonderen dat de mededinging van het ihlandsch voortbreng-sel, de beetsuiker, die onder aile oogpunten voortreffelijk is, het vreemde bijna buiten de markt heeft kunnen duwen. ('f SToi vJgf.) '■■■■■ I JWttHUMW— IN DU1TSCHLAND. voa t3 Wwnrn- WEENEN, 16 October. — Voljïens uit geloof-waardige bron verrneld wordt zal do staatssekîe-taris vaa het Buiteitlandsch ministerie, von Kuhlmann, op zrjn» terugreis van den Balkan, één of meer dagsn te Wsenen vcrt>lijven eu onderhandelîngen hebbsn met graaf Gzerrûn. Eeîzsr Wlîèîia îs Turliik. KONSTANTINOPEL, 15 Ootober. - Keizer Wilhelm is hierheden maandag om 11.40 ure aangekomen. Ds Snaassshg mbistsrvso-'zltî^r en de BuîtscSa pzsnt. MADRID, 16 Ootober. — Da ministarvoor-zitter Dato, van Spanjc, ha,d zatcrdag laaist een lang onderhoud met den Duitschen gezant, te Madrid. VBEBESïmRKUm, OorlegsSoalsInde- "WEENEN, 16 Octoder. — Volgens verschillende dagbladen 1s door delaatste verkli'rîngen vanLloyd George, Asqnîthen Ribot, in de plaatse-lijkc diplomatîscbe mîddensdemePijingoiitstaaD k dat de vredeswerklng der Middelmachten tôt eene voorloopige stllstand is gekomen. Door het afwijzen onzer vredesvoorstellen zijn er veranderingen gekomen, van dewelke Caernin sprak, over het herzien van onze oorlogsdoél-einden.BefranssheBtesshoppsH naar 'tfatlkasa KEULEN, 16 Ocbober. — Volgens een tele-gram aan de Koln. Zeitung, gezonden uit Bazel, wordt te Roms gezegd, dat op bijzondcren weiisch van den Pauj, verschillende dèr meest In aanzien zîjnde kardlnalen en bisschoppen van Frankrijk, ia ht* Vatlkaan toegekomen zijn. Over hâfc doel der reis, wordt In die katlioliekc middens, het grootstc stilzwijgan bewanrd. Nsfleriastd en EspIaniL BOTTERDAM, 14 Oetdber. — De Moctsbotle Tatneemt utt weîir.gplichts bron. rlst de reiz^n vaa Nederlaadsche sfchepen naar Er.gelîxd r.iap geset is. Dezen maatregel staat in v -rband met de hangende kwestifi tU3sehea Kedcrlaad en Engelarid. IN NEDERLAND, NsâçrlanSsGbs Staatsr?aa, DEN HAAG, 16 Ootober. — De Nederland-seh; Sfoatspaed iHzondegmorgensamengekomen. Bij de bespreltir.gen zijn 00k aanwe7ig : de }"■ ti rairu.-it'T^-ooiv.i't tes en de Overste van den algemeenen staf. Vandar.g, dinsdeg, heeft de etïeh.tingsver-gadering plaot» van de Nederlandgche uitvoer-centrale.IN ZWEDEN. Het nlsuw kabinsf. STOCKHOLM, 16 Ootober. — Do oplossing der Zwcedaeho ministerkrisie schijnt onmiddel-lijk aonstaande. De Gotenburger iî&ndeh-zeii'ung die gewoonlijk het best ingeiieht is, yveegehijnt reeds met eene lijst psrsonen van nieuw k binet.. In deze lijst komen e. a. voor': dis stasrtsr&ad de mieister van jnsticie, generaal Tii'gsten, verder Nileon en Brantir g. Von betee-kenis wordt het feit gemeld dat Widen zaterdag opnieuw door den Konin.g ontvangen werd. OflieieeleMeddeeiingeii I» YJaandcim Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 Oetober. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep wm kroonprins Ruppreeht van Beieren. — De geveohtsbcdrijvigheid der artilleries ia Vlaanderen geleek gister aan die der vorige dagen. *■ Groote inïanteriegeveehten waren er niet. VerkenningsBtooten der Engelsehen werden af-gewezen verscheidene plaatsesi, ook in I Artois. — Legergroep van den Duitsdwn kroonprins. — Weer was do artillciïestrijd den dag door levendîg in 't Nowdoosten van Soissons. Ook Westelijk van Craonne steeg hij bij twee nieuwe vergeefsche aanvallen dex Fx'ansèhen tegen de onlang* door ens gewonnen, graven ïfoordelijk den molen van Vauolerc. Versebeiden© verken-ringsgevecliten verliepen gunstig voor ons. Westelijk de Suippe haolden Saksieehe grenadiers, Westelijk ds Maas Bsiersche.stormtroepen -een groot aantal gevangenen en verscheidene maehiersgeweren uit de Pransehe stellicgen. Da vuurbsdrijvighsid aan het Noorder front van Verdun -was levendiger dan in deîi laatsten tijd. — BERLUÏT, 16 October, 'a avonda. — Dît hot groote hoofdkwartier : In Vlaanderen stexke ortilleriebedrijvigheid, tôt hieitoe -sonder iafanteriegevechtsai. (FRAN3CHE MBLDIN<5.) PASIJS, maandag 15 October. — OSicieel: Op het Aisneîront heeft de werking der twee artilleries zich zeer lavendig gehandnaafd in de ^streken der hoogvlalcten tussehen Ailles en Craonne. In Champagne hebben de Fransehen een overvâl verwezenlijkt in de Duitsche linie» ten Oosten van Maison de Cliampagne en namea gevangenen. Op don rechteroever van do " Maas hevige artiilrriebedrijvigbeid ten Noorden van de hoogte 344. Mets te melden ophetoverige van het front, — Avondbericht. — In het gebied der hoog-vlakte tiBsschen Ailles en Craonne betoonde zich hevige artilleriebedirijvigheidîn denl(X>p vaa den dag. Patroeljegevechten in Champagne, ten Weston van Auberive. Bijwijlen uitzettende be-sehieting op de overige deelen van het front. Twee vijandeîijke lsabelballons werden heden door ons vernietigd, de eeme door het vtiut van ons aîweergesehut,«ie œndere door een onzer vliçgera. (ENGELSCHE MELDING0 DONDÈN, zondag 14 October. — Officiel!: Noordoostefijk van Tper was ds vijacdolÇke artillerie in den naœht bedrijvig. Westelijk van Decelaere en Sborde-Ejk van Poelcapello werdan v^andélijke verkennersaldeelingen terugge-dreven. In de nabiwrschasp vaa HuUttch dedeo wij een gevolgrijtoa u itipclrt. — Avondbericht. — Heden namiddag hebbe» troepen ait de Oostelijke graafechappen In de vijaadeJijlœ schutsgraven Zuidoostelyk van Monehy-le-Preusc een gevolgrijken vooruitstoot gedaan en eernge gevangenen ganomen Asn het plsgfcon.t heercchte overdag aanzimlijke art3-leriebedrijviglieid zonder infanteriegeveoht. Ingevolge de weersgestelt«iu8 werd er gister welnlg gevlogen. In afgemeten tiMSehenruimten werden zekere 'vyerken van armierieverkennin-gen en fotografische opnamsn gedaan en de nieuw-e steHingen van den vijand verkend. Een onzer luehtpatrotljes ontmoette eone dubbel zoo sterke afdeeling vijandeîijke vlieg-tuigen; het kwain tôt een hevigen strijo, uit den-welken vier onzer vliegtrigen niet terugkeerden. In het strijdgedrang kon het nauwkeurig aantal der vijanc"elijke vliegtnigen door onze vliegt uig-voerdere niet va«tgesteld worden. Andere vlieg-tuigen der Verbondenen, die te laat kwamen om nog aan den strijd oeel te nemen, zagen uit de verte verseheidene vliegtuigen beschadîgd neer-gaan.dp het Oosteiijk Gevechisterfein, (DUITSCHE MELDING.) BERIiIJN, 16 October. — Uit het groote hoofdkwartier t Da onder bevel van infanteriegeneraal von Kathen op Oesel strijdende troepen stelden zich gister voïledig in het bezit der hoofddeeleii vrti het eiland. Op het naar 't Zuiden vitloopende echier-eiland Sworbe boden de daar afgesneden Russi-sche troepen nog hardnekkigen wederstand. De zware kustbatterijen zijn door het vuur onzer schepen tôt zwijgen gebracht gewordeil. Do vijand werd zoo scherp te^en d© Oostkust gedrongen, dat slechts deelen zich vermochten te redden over den dam naar Moon. Bij de gevechten om het bruggehoofd van Orrissar aan den Oosfcrand van Oesel, werkten onze zeestrijdln"a(Aten van uit hej Noorden-ge-volgrijk met hun vuur mede. Tôt hiertoo zîjn meer dan 2400 gevangénen geteld geworden. Uiteengeslpgenen zullen dat getal nog verhoogen. 30 kanonnen, 24 machien-geweren, eenige vliegtuigen en vele voertuigen vielen tôt nu ia de handen onzer landingstroe-pen, dis onder voortreffelijke medewerking der onder 't bevel van schout-bij-neeht Schmidt staande vlootdeelen, het wezerïlij kste deol hun-ner taak in vier dagen vervulden. In de Golf van Riga zijn de eilanden Runoe ea Ebro door ons bezet geworden. — Aan het landfront geen voorv»Hen vaa beteekenis. — BERIiUN, 16 October. — Uit het groote hoofdkwartier : Vooruitgang op het schiereiland Swoxhe. Nog 100 gevangenen zijn ingebracht. Ander» niets van beteekenis. (OOSTENRIJSSCHE MELDING.) WEESE'N, 16 Oetober. — Ambtelijke mede-deeling : Onzérzijds is niets te berichten. (BUDGAARSCHE MELDIKG.) SOFIA, 15 October. — Van den geaeraalstaf r-In de nabijheid van Tulcea. leveedig artillerie-vuur. Een aterke vijandeîijke veirkenîiersafdeei ling, die mat verscheidene kleine sehepen den rechter Doixau-oever îîoordelijk hot dorp Par-kreseîi zoeht te naderea,werd door ®nB vuur ver-dreven.OP D£ 8AL.KANS. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 16 Octobw. — Uit het groot» hoofdkwartier : In de Stroema-vlakte lietea de Buigaren aatt de Engelschen ©enige plaatsea over. (BUEGAARSCHE MELDING.) ' SOFIA, 15 Ootober. — Van dea geaeraalstaf l Levendig artillarievunr in dea mereasector, în de Cemabocbt en aan de Dobropoija. In het Stroema-d&ï levoudig© iiifaJit€Tiel>G<32*ij!vrigIieid« Westelijk van Doiraa levendige vliegersbedrij-vigheid.Mosleanikseh-ïtalîaaiîschsoorlog ^OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEESEN, 16 October. — Ambtelijke mede-' deeling ; Op de hoogvlakte vaa Bair.sizza-Hefligengeest misluktea iSzondcrlijko Italiaansche vooruit-Stootea. Op don Monte San Gabriele werden voorwerken van vijandeîijke ofdeelrngea in handgranatenstrîjd verijdeld. (ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, zondag 14 Ootober. — Officiecl : Vaa het Stflfser «Tuk tôt den Rombon afge-zonderde maartah*ijke artiDerie-ond^nemingen, Op de hoog\rlakto van Bainsizza en op het Zui-delijke Karstfront wederzijdsehe hevige vuur-overvallen. Westelijk van Chievovano beproef» den vijandeîijke aîdeelingen onze etellingen t» naderen. maar ze werden teruagesl. f>-3:. MENGELWEBK 11« CAPITOLA. — Ja, xrBtm bedaard, béate Traversa, voegdn Williams er bij. De grove beieediging, «en man vaa e©r zooals u aangedaaa, valt terug op hem van wion ze uitgaat. Ja, kolonel Lerarir, rîep hq met -*erhoïfing va® stem oit, het kwetst ieder fatsosnEjk man, zoo smadelijk over een jongeling te spreken, die wegeM zijne voortreffelijke hoedanigheden door iedereen geacht wordt. — Wij ktrnoen n ook verklaren, dat dcktfflf Day hem al# zijn aanstaanden sehoonzoon be-schonwde, dat Clara met dokter Rocke verloofd is en hij door uw overleden twager gemachtigd werd haar na drie jaar te hnwen. Dit weten wq uit den moad van den doode, die zeer goed wiat, dat hij voor zijne dochter geen beteren echtge-noot lâin vinden dan deze jonge man. — Jammer, herhart Lenoir met zijne bltêe spotternij, dat deze voortreffelijke, uitmimtende, brave en edelmoedige jonge man het ongeluk heeft mq te mishagen. Ik, mijne heeren, ik ben de voogd vaa Clara en aiet gij; vaa mij hangt dus de beslissing af en aiet van u of de heer Rocke de eohtgenoot mijner nicht zal worden, ja of neen. En daar ik dit aiet van plaa ben, mag do heer Rocke op eene andere partij llitzien, vhujt mija nicht krijgt hy uooit i De kolonel stond op en nam zijn hoei — G:j zult an welinzien, itûjne faeeren, dat het volkomen nottelooa sa, dezen woordenstri'jd langer voœrt t» ïsette». Ik houd strong vast aan het reeht, dat de> w®t mg geeft, «n handel aïs een, maa, bij wiea de eer allcv^n totriclrtanoer gelÂt. Zonder dat Clara bij mij ia, kan ik over haar geen vaderEjk toszîcht uitoefonen. Dit zeggende, boog GabriSl Lenoir -voor de beide heeren tôt teeken van afscheid. — Ntxg een woord, riep dokter Wifliams, ah deze zag dat hij w3de heengaan. Ik sàe tai} go-aoodzaakt tegen n eene aankk.oht bij het s/y-recht in te dîensn, on» a de voogdÇ to ontaemen, indie» gy den laatateo vril des overledene niet eer"fc|;d%t. — Zooals gij verkiefit, dokter Wiîliamfl, fcoï-vatte de kolonol trotsch. Steunende op mija goed reeht, vrsea ik uwe aanklacht aiet. Hç keerde den geneesboeren den rug toe en verliot met een veraohtolijken blik cp Traverse 4a bibliotheek. Volgens zijne belofte, begaf zioh Williams naar Clara, terwijl dokter James met Travers» in den tuin wandelde, om den opgowondan jongen maa tôt bedaren te brengea. Dokter Williams vond mej. Day ia tranea op hare karaer bq m«>. Rocke. Toen het Jonge mois je don gesteesheer zag binnentreden, spro«g ze op en riep: «Gij, de vriend mijns vaders, gij zult mij niet verlatenl Help mij en verlos mij uit de handen van dezen hatelijken iBenach, die het op mija ongeluk gemuat heeft! » Met moeite gelukte het dokter Williams haar tôt bedaren te brengen. — Troost U, lieve Clara, ik zal allée doett, om dsa kolonel te* toegevendheid te dwingen. Ik behoef u aiet t© vrageo d ge er mee ingeaomea zijt, dat ik mij tôt de recht ban k wead. — Zèker ben ik dat! riep Clara. God gov*, dat wwe pogingea met een goeden uitsîag be-"kroond worden. — Ik twijfol er aiet aai», verzekerde de dokter, intussohen moetea wa ons ook op het tegeadeel voorbereidea. Het ware aiet onmogelijk, dat de rechter zich etreng aaa den in.houd van het testament hield; in dit geval bloef u niets anders over dan a in hst onvermijdelijbe te echikken en met waardigheid uwlot te dragen, hoe verechrik-kelijk het n ook moge toesohijnen. — Donk eon.B aan, dokter, zuchtte ze, wat een lijdea het voor mij zou wezen, indien ik mijn voogd volgen ea dit vriendelijk huis verwisselea moest met dis onhebbelijke woning, die niet voor niets «het Verborgen Huis» gonoemd wordt. Het sombere gezicht van den kolonel, zijn trotsehe toon, zijn heerzuehtig karakter.,., mijn God, mija God, welke eigeaschappen voor eea voogdl O, mija lieve beste papa, hoe kon hij, die het toch zoo goed met mij meende, mij zulk een maa tôt voogd geven, vaa wien ik zeker weet, dat hij mij vijandig gezind isl — Juist terwilte van uw pap$ moet ge trachteD uw lot te dragen. Indie® ik u een goeden rasd kan geven, volg dan morgelt zonder tegenspreken uw voogd. De weg naar zijne woning leidt door Stailuton, daar ual Lenoir sùcb moetea onder- werpen asn de uitepraak van den rechter, die t» beslisaen heeft of gij uw voogd moet volgen of weôr naar Willow-Heigbts kunt teriigkeeren. — En duTikt tl, dokter, dat deze beelissing t<»n mijnen ganste zal nitvallea î vrcegOlara aïigst jg. — Ik hoop het te» minste, hfrram do dokter, anders zou ik dezen stap niet doon. Duà den moed niet verloren, lieve mejufvrojiw, voégdo hÇ er bij, t-ot weerziens, morgen ia Staunton! Mej. Rocke vergezelde den geneesbeer tôt in den tuin, waar hij James vopd, wien hij uit-noodigde met hem te rijder.. Terwijl de geneesheeren vaa Traverse rfsehcid namen en hem drin^end vermeanden, zich i iot door drift te latefe ververten, zsgen «ij .den kolonel te paard stijgen er. ook de rich<irç raar Staunton inrf«ar. — Hm, fh'ist<rdedokter Wilîirms. i': b"r( btlj, diit hij woggaat, dan kan Trav-rse ckt rnet b-n» in botsrng komon, ta StMtatoa g«at hij aeket naar den reebter, die nivt geheel oromkoôp. baar ia. — Bah, hernam dokter Je m s. 'indien het moet, biedea wij meer dsft de ko!i?îielH rds in on* gezegend Amerika de jastieie toeh roo l".?g gezonkon ia. De geneesheeren wÎKfle!«ien met Tr^ver ^ ^ea laatsten gioet enetapten in iJen wugen. Kolonel Lenoir reed nog geen duizend passen voor heû, Hij kwam eerst laat ia den naeht terug, wnar> door hij onzea vrienden het genoegeri bereidde, hea bij de thee niefc te storea dooi zijne tfgen-woordigheid. Het was voor langen tijd de laat.ito lceer, dat «t> ongestoord tsonden spreken oveo hua lioî on ieod. ( t .Vervt»igi.ix ZêieneaTwJhtigsle Jaar. — N. 245 GoWiSBSt — HslsjezlB — Elpntom Bonèrfeg, J8 Odobsr 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes