Het volk: christen werkmansblad

1164 0
28 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 28 Januari. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 13 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j09w090t4s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

cy^sirigi^^!^^^igia1i,^i&g^^v_-gi«^-----.i fijf-efi-Twiitigste Jaar, 1 U Eeflsdienst — Halsgezin — Qieniom liïSiSkïi Janoari 1915. . AHe briefwisselingen vracht. Mg te zenden aan Aug. Vaa Iseghem, uitgever voor de naamL gnaateoh. « Drukkerij Het Volk », Weersteeg, n° 18, Gent. Bureel van West-Vlaanderen t «aston Bossuyt, Gilde der Am-«achten«, Kortejjk Telefoon 523 Bureel van Antwerpen, Bra-Bant en Limburg .• Viktor Kuyl, «underbroederstraat, 24, Leuven Men schrijft In: Op alle postkantoren aan 10 ffe per jaar. Zes maanden fr. 5.001 Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. Rechterlijke herstelling, 2 itt per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N« 137, Gent VerscEiif ut O maal per week. CHRISTEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER Dekreet ?aa Z. H. Z. H. Benedictus XV — smartelijk getroffen door het aanschouwen van den oorlogsgruWel, die jeugdige levens verwoest, huisgezinnen en steden in rouw 'dompelt en bloeiende natiën ten gronde licht; overwegende dat God de Heer, die «geneest door te slaan en behoudt door te vergeven», zich laat vermurwen :door de gebeden van berouwvolle «» nederige flarten — heeft, terwijl hij geestelijkheid en volk uitnoodigt en aanspoort om werken te verrichten van boetedoening voor de zonden, waardoor de geesels van Gods rechtvaardige straf :worden afgeroepen, bepaald, dat in geheel de katholieke wereld tot God nederige smeekbeden zullen worden opgezonden, ten einde van Zijne barmhartigheid 4eh zoozeer verlangden vrede te verkrijgen. Te dien einde schrijft Zijne Heiligheid voor, dat in elke metropolitane, kathedrale, parochiale en regulier* kerk van Europa op 7 Februari aanstaande, Zondag Sexagesima, en in de bisdommen buiten Europa op 21 Maart, Passiezondag, de volgende bijzondere godsdienstoefeningen plaats hebben: i Des morgens, na de conventueele of parochiale H. Mis, zal 't Allerheiligste plechtig worden uitgesteld en, na de bewierooking, zal gezongen worden psalm L : Miserere mei, Deus, gevolgd öoót den aritiphoon; Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia nan est alius qui 'jnignet pro nobis nisi tu, Deus noster, met bet vers^ Fiat pax in virtute tua, het resp.: Et abunSantia in terribus tuis em de oratie voor den vrede: Deus a quo sancta desideria, enz. ? Het Allerheiligst* zal den geheelen iiag blijven uitgesteld ter aanbidding; fret is wensehelijk. dat ook de kinderen, jypor zooverre "mogelijk, daaraan deelnemen. F 's Avonds zal, voordat het Allerheiligste wordt weggesloten, de rozenkrans iworden gebeden en — gemeenschappelijk — Jiet g^bed, door Z. H. saamgesteld ter .verkrijging van den vrede. Daarna volgt-fiet zingen der Litanie van Alle Heiligen, Volgens $e regelen bij de expositie van liet veertigurengebed (Romeinsch Rituaal jï913). Na de litanie wordt gezongen: $ïi De plechtigheid zal gesloten worden ïngen ;0p de beide Oorlogstooneelcn. (Duitsche Mektmgi) i#. Zuidelijk het kanaal Lr Bass ée veroverden de Badensche soldaten 1100 meter jterrein van de Engelschen stellingen en Jtwee hoogtepunten. DeEngelsche tegenaanvallen mislukten onder zware verliezen. Onze verhoudingen Ivan verliezen zijn onbeduidend. Op de hoogte van Craonne wordt het gevecht voortgezet. |i Jn Zuid-Vogezen werden de vijandelijke aanvallen afgeslagen. . f In Oost-Pruisen hevige artilleriegesrechten. Noordoostelijk GumbinnenRussische aanvallen afgeslagen. f Noord-oostelijk Wlozlaweck had een gevecht plaats, dat goede gevolgen had. Anders is in 't Oosten geene verandering /h Vlaanderen ea Fransen-Noorden. f BERLIJN, 24 Januari. (Wolff.) Officieel wordt uit het groote hoofdkwartier ■gemeld: De dag van gisteren is zonder gebeurtenissen van belang voorbijgegaatu '.'• In het Argonnerwoud hebben wij twee ^aanvallen van de Franseben zonder moeite afgeslagen. Bij Hartmannsweïter-Kopf in den Elzas maakten wij vorderingen en namen wig

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes