Het volk: christen werkmansblad

1410 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 01 Juni. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610x726/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZesenTwialigsle Jaar. ■ (L 126 Godsdleust — Haîsjezln — Eipnilom Btaderda», I Juni 19IS 5!!e fcrîeftrîsselingen viacM* vrïj te eenden 8an Ang. Van Iseghem, uit gerer voor de naaml. maatech. «Drukkerij Het Voit», Hce^eeg, n° 16, Gent. -Bunuel voor West-Vlaanderens Gaston Bossu yt, BecoHelicn-«traat, 14, KortrijV Bureel van Antwerpe», Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, V&arteira&t, 3, Leuven. HET VOLK Men schrîjft In t Opalle postkantorenaan 10 per jaar. Zes maandcn îr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aankondlgingen : Prijs volgens tarief. Voorop fc« betalen. Rechterlijke hersteîling, 2 If per regel. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N* 137, Gent-, Verschijnt 6 maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 2$ Gentlemen Iset mimmep SLECHTE LEZING. Met den oorlog weten vele menschen niet wat gedaan; ze zijn in hun center niet; ze voelen zich ap hun ongeiyak, mistevredcn, misschien mis-ilaan; hunne gedachten zijn half ingedommeld sn verdraaid : ze snappen nu dikwijls naar (ezing die zij andeis zouden laten liggen. Ze weten zich gewis vvel te verschoonen : — <• "t Is maar alleen voor tijdverdrijf ; of alleen maar voor het oorlogsnieuws » Maar zc iezen in werkelijklieid ailes, verkneukelen zicli zelfs in de uitgeoefende kritiek, het uitspreken van eene vage mistevredenheid die zij zelf gc-voelen; en vandaar verergeren ze zich zooveel niet meer, ja vinden min erg in de nogthans dikwijls zeer erge, afschuwelijke godslasteringen en godloocheningen die vele artikels bevatten. Is dit niet onredelijk? ♦ + * De dampkring van ons gemoed is door de lang-durigheid en de ongemakken van den oorlog veelal reeds verdossemd en zwanger. Moeten wij hem nog meer bederven door ongezonde, door slechte lezing? We voelen veelal diep in ons eene wonde serren van mismoed en mistevredenheid. Moeten we in die wonde late'n peuteren? Zal dit ons leed verzoeten en verhelpen? Hoe veel meer deugd zouden we hebben van ernslige, opbeurende lezing — en vooral van ernstige, opbeurende werking, die onzen toe-s^and verbeteit. 't Is reeds zoo dikwijls er op gewezen geworden ; nu in den oorlog zouden we zooveel kennis en levenswijsheid kunnen opdoen die ons later zal te pas koment De meeste kritiek laat de zaken gclijk ze zijn. Zoovele menschen doen den dag door niets anders dan kritikeeren fin naar kritiek luisteaen; maar nooit steken ze cens de handen uit de mouwen. Integendeel, als ze werken aan de organisatie van hun vak en van hunnen stand, komt er altijd iets goeds van : nu binst den oorlog kunnen ze zich veelal menige voordeelen, en veel genot verschaffen. En na den oorlog zal het normale leven, zullen de strijd voor het bestaan en de lust in het leven, loch moeten hernemen en voort hunnen gang gaan. Doen we nu niets dan kritikeeren, hoe verre zullen we dan, bij hen die zich geweerd hebben, ten achter staan 1 » % Vele menschen geven zich toe dat ook zij het recht hebben slechte dingen te lezen; dat nie-mand hun dat recht lcan ontaèggen; en ten an-dere, dat ze daar tegen kunnen, daar geen kwaad van hebben. Het eene en het andere is doorgaans geheel en gansch mis ! Zoovele afschuwelijkheden zijn vaak in die schrîften met drogre denen omkleed. Kan elkeen altijd die drogredenen doorschouwen en ont- rafelen? Neen I Als men rechtzinnig wil zijn, zal men moeten bekennen, dat men, bij 't lezen van soms een erg godslasterend en in den grond geheel onzinnig artikel, bij zich zelf wel eens de bemerking gemaakt heeft: « Zie I ik liad daar nog nooit aan gedacht ; daar is wel iets van! »; derhalve dat men den twijfel in zijn geest heeft laten binnensluipen.... Waarom? Omdat men niet fijnaangelegd, niet geleerd ge-noeg is, om het bedrog dat den nogthans echten onzin omkleedt, te doorblikken en te weren. Ten andere : de slechte lezing is doorgaans meer gericht op ophitsing van de driften, dan op kalme beredeneering. Ze tracht te vleien, meè te sleepen, mistevreden te maken. Als men eens met iets ingenomen i's, of als men zich miste-reeden gevoelt, redeneert men niet meer. En men laat zich vangenl Aldus is het zeker dat vele menschen, niet-.egenstaande ze denken daar tegen te kunnen, /an hunne slechte lezingen veel nadeel hebben — ladeel dat ze alleen maar zouden kunnen ver-nijden, door vrijwillig, uit voorzichtigheid en net ootmoed, hunne slechte lezingen te laten. * * * Maar, neem nog, vriend, dat gij van die lezing geen nadeel hebt. Berokkent ge soms aan an-deren geen nadeel: door verergenis te geven; zwakkeren dan gij tôt dçrgelijke lezing te ver-leiden; aan die slechte lezing ondersteuning en gezag te verleenen ? Ten andere : de H. Kerk verbiedt eenvoudig-Iijk die lezing, algemeen, aan alwie geene toe-lating heeft. Is die lezing u nuttig of no >di;J, gij zult, zoo uwe redenen gegrond zijn, toelating krijgen. Maar zoolang gij cr geene hebt, 't zij dat die lezing u schaadt, 't zij dat ze u niet schaadt, moogt ge ze niet gebruiken. En doet ge't toch, gij overtreedt een stellig gebod van eene vereeniging aan deweike gij nochtans gehecht zijt. 't Is waar : onze vijanden spotten dikwijls met dit verbod van siechte lezing. Maar kunnen ze de onrédelijkheid er van aantoonen? Anderszijds steunen zij gedurig op de noodzakelijkheid van regeltucht in hunne. partij en houden er aan met ijzeren arm. Waarom zouden wij dan de regeltucht in onze H. Kerk niet eerbiedigen, met ; ons aan haar rechtmatig gebod te onderwerjien? * * * Er zijn z6ô vele nuttige en schoone dingen te lezen en te bestudeeren! Als we al onzen tijd er aan besteden zullen we nog altijd tijd en kracht te kort k >men. Zouden we dan — al de andere voordeelen nog daar gelaten -— onzen tijd ver-, beuzelen en onze kracht verspillen aan slechte lezing, die ons of anderen schaadt en altijd onze heiligste belangen bekampt, onze edelste over-tuiging kwetst? Neen 1 Weg met aile slechte lezing. Doch vooruit met de goede I De aaïïslaande Moiiierencie le Parijs. Op de konferencie,-die op 1 4 Juni aanstr.ande teParijszal gehouden worden, zullen de volgende landen vertégenwoordigd zijn : Engelànd,"door Runciman en Bonar Law; Beigic, door de Bro-queville en baron Beyens; Italie, door Daneo; Rusland, door Patrowski en Prilejajeff; Setvië, door Marmkowitscli; Japan d.ior Sekatuni. De konfereacie zal maatregelen nemen voor den oorlogstijd en don vredesovergangstijd, voor wat op den handel betrek heeft, «Jet ïîieaw Oorlogskrediet. BERLIJN, 30 Mei 1916. — Het nieuw oorlogskrediet dat aan den Rijksdag zàl gevr^a^d worden, zal 12 milliard mark bedragen. bp 'm'mimms. Aan de GrîckscËe Grenzan. Uit Rotterdam wordt medegedeeld dat de Buigaren, ten getalle van 25.000, de Grieksche grenzen hebben ovërschreden. Verder wordt uit Saloniki geseind dat de Buigaren het Grieksche fort aan de monding van de Struma en de statie en brug van Demir Hissar hebben bezet. Duitsche en Bulgaarsche officieren verklaardcn donderdag aan den Grieksehen bevelhebber von Rupel, dat zij bevel ontvangen hadden, de Bulgaarsche linker flank tegen eeS aanval der Verb'ondenen te dekken en zegden dat zij, in overeenstemming . met de onzijdigheidswaarborgen, zooals zij in Athene uitgelegd worden, het fort zouden bezetten en vi'riingden den aftocht der Grieken binnen de 24 uren. De bevelhhebber telegra-fieerde naar Atlienen. In een protokooi namen de Duitsche en Bulgaarsche officieren de ver-plichting het fort teontruimen, van zoohaast dé aanlanding dezer bezetting zou ophouden. De Grieken trokken zich dan terug, bij uit-zondering esner compagnie, die 21 schoten loste en zich dan op bevel uit Athenen, ook terugtrok. De Duitschers en Buigaren zijn zeer aan 't werk bij Xanthi en Estige, Noordoostelljk Kawalla, waar zij sloepen samenbrengen, om de Meosta te overschrijden. OflicieeîeMededeelingen fn Vlaandercn, Frankrijk en Elzas, ( Duitsche Melding. ) BERLIJN, 30 Mei. (Wolff.) Uit hefc groote hoofdkwartier : Levendigo vuurgeveehten hadden plaats op het front tussehen het kanaal van La Bassée en Atreeht. Ook Lens en zijne voorsteden werden weder beschoten. In de streek van Souchez en Zuidoostelijk van Tahuro mislukten zwakke vijandelijke voorstooten. Verhoogde gevechtsdadigheid heerschte in de seetors van de hoogte 304 tôt do Maas. Zuidelijk het Ravon- en hot Cumiéreswoud namen Duitsche troepen de Fransehe stellingen tussehen de Zuiderhoogte van Morfchomme on hot dorp Cuiniéres in ganseh haro uitgestrekt-heid. Aan ongewonde gevangenen zijn 35 officieren, waaronder verseheidene stafofficieren, en 1313 man ingebraeht. Tweo tegenaanvailen tegen het dorp Cumiêres worden afgewezen. Oost;>Hjk de Maas verbsterden wij door plaatselijk vooruitrukken de nieuw gewonnen Jolies in het Thiaumontwoud. Het wederzijdseh vuur bereikts hier bijtijds de gi-ootsto hevigheid. Onze vliegeniers vielen gisteravond met waar-neembaar succès een vijandelijk smaldeel tor-pedojagers voo r Oostendo aan. Ee n Enge^sehe tweedekker stortte na luehtgevecht bij Sint-Elooi naer en werd door ons artillerievuur vornietigd. (Frans~he Melding.) PARUS, 30 Mei. (Reuler.) Ambtelijk bsricht van maandagaehternoen Op den liiiker Jîa?soever aanmerkelijke be-drijvighoid der wgderzijdsehe artilleries in den ioop van den naeht. Een Duitsche aanval,i die gisteravond om 7 mu- uit het Ravenwoud vooruitbrak, werd door ons gorciij nvuur en ons infanterievuur tt-ruggeslagen. Op den reehter Maasoever betrekkelijk rustîge naeht, uitgezonderd in de omstreken van het fort Vaux, waar de artiileriestrijd zeer hovig was. In Lotharingen hebben wij in de streek van Paa'oy eene sterka Duitsche verlcennersafdeeling verstrooid. Den dag van gister hebben onze vliegeniers den Duitschen vliegeniers vijftien luchtge-vechten geleverd. Twee vijandelijke vliegtuigen wertlen neergehaald. Het eene daarvan viel, in vlainmen gehuld, aan den rand der Argonnen neder: het ander in de streek van Ami-Fontaine, Noordelijk van Berry au > Bac. Op den linker Maasoever hebben onze afweer-kanonnen twee Duitsche vliegtuigen neer-geschoten, die Noordelijk van Avocourt en bij Forges ten gronde stortten. — Ambtelijk bericht van maandagavond : Op den linker Maasoever rieht-te de vijand gedurende gansch den dag een hevig vuur met gescliut van zwaar kaliber op onze eerste en tweed e linie tussehen het woud van AvoeoUrt en Cumiéres. Vyandelijke troepenverzamelingen, die Wes-telijk den heuvel 304 gomeld waren, werden door onze batterijen onder vuur genomen en verstrooid. Tussehen Morthomme en Cumiéres werd een sterko vijandelijke aanval, die zich van uit het Ravenwoud ontwikkelde, door ons gordijnvuur gebroken. Slechts op een punt gelukte het den vijand op een front van omtrent 300 meter voet te vatten in een onzer vooruitgeschoven graven Noordwestelijk van Cumiéres. Op den reehter Maasoever hevige artiileriestrijd Oostelijk en Westelijk van het fort Douaurnont. Van het overige front is niets ge-wiehtigs te melden, ongerekend de gewone wederzijdsche beschieting, die bijzonder hevig was in het woud van Apremont. — PARIJS, 3* Mei. (Reuter.) Ambtelijk bericht van dinsôagachternoon : Op den linker Maasoever heeft de beschieting gister tegen het eindo van den dag hare hevig heid verdubbeld in de streek tussehen Mort-homme en Cumiéres. Westelijk daarvan richtte de vijand op de gezamenlijke stellingen van dezen sector eènen zeer hevigen aanval. Op onzen linker vleugel hier, braken aile vijandelijke aanvallen, die op de Oostelijke helling van Morthomme gericht waren, onder ons vuur ineen. Verder Oostelijk in de streek van het Caurettenboseh moèsten wij na ver-seheidenepogingen van den vij and onze stellingen op de Zuidzijae van den straatweg Bethincourt-Cumiéres terugnemen. Op onzen reehter vleugel eindelijk, konden de Duitsehers, ondanks hunne herhaalde pogingen, ons uit den Zuiderrand van het dorp Cumiéres niet verdrijven. Tijdens den naeht werd de beschieting hevig voortgezet. Op den reehter Maasoever was de artiileriestrijd zeer levendig in de streek Westelijk van het fort Douaurnont. Op het overige front betrekkelijk rustige naeht. (Ertgélsche Melding.) LONDEN, 29 Mei. (W. T. B.j - De vijandelijke artillerie was in de laatste 24 uren aan bijzondere. deelen van ons front zeer bedrijvig, namelijk aan het kanaal van La Bassée en bij Atreeht. Bijzonder hevig was in den vroegen morgen de beschieting van ons front en onze ver-bindingslinies bij Loos; zij duurde binst den dag met onderbrekingen voort op aile taktisch ge-wichtige punten. Ook de nabuurschap van Atreeht en Neuville-St-Vaast werd' met tusschenpoozen onder zwaar concentriseh vuur genomen. Wij antwoordden met succès. De vijand liet in de streek van Loos mijnen springen, zonder onze verdedigingswerken te schaden. Aan doBritsehe linie bij Mametz en Fricourt was de artiil^riewerking niet ernstig. Het front van Zilieibike tôt 't Hooge en de omgeving van Elverdinge we.-den hevig beschoten. Noordelijk van 't Hooge bescliadigde de artillerie eene vijandelijke verschansing en vernielde eene machien-geweerstelling. Onze kanonnen veroorza,akten den vijand aanmerkelijke schade èn hieldèn bo-vendiea de vijandelijke artillerie bezig. Tijdens de laatste 24 uren geen artilleriegfe-vecht.Veel gevolgrijk werk in de lucht. Op liet Oostelî k Geveehtstenm (Duitsche Melding.) BERLIJN, 30 Mei. (Wolff.) - Uit het groote hoofdkwartier : Zuidelijk van Lipsk stootten Duitsche af-deelingen over do Sehtschara ' vôoruit en ver-niolden eene Russisehe blokhuisstelling. (Oostenrijksclie Melding.) WEENEN, 30 Mei. (Wolfï.) - Ambtelijke mededeeling : Levendige artilleriegevechten, namelijk aan het Bessarabisch front en in Wolhynië. Anders geen bijzondere gebeurtenissen. (Russisehe Melding.) ST. PETERSBURG, 30 Mei. (W. T. B.) -In den sector van Riga beschoot de vijandelijke artillerie meermaals de spoorbaan in de streek van Kurdenhof, 12 kilometer Zuidoostelijk van Riga. Een onzer vliegtuigen wierp bommen op don vijandelijken draadloos-telegraafpost bij Komaï, 18 kilometer Noordelijk het Naroczmeer. OeOostenrSjksch-ItaïîaanscheOopIog (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 30 Mei. (Wolfï.) - Ambtelijke mededeeling : Gister viel het pantserwerk Punta Corbin in onze handen. Westelijk Arsiero forceerden onze troepen den overgang der Posinabeek en be-machtigden de Zuidelijke oeverhoogten. Vier hevige aanvallen der Italianen op onze stelling Zuidelijk van Bettale werden afgeslagen. (Italiaansche Melding.) ROME, 29 Mei. (W. T. B.) Ambtelijk bericht : In het Lagarinadal hernieuwde de vijand in den naeht vôôr 28 Mei en den volgenden morgen, tegen onze stellingen tussehen het Etseh- en MENGELWERK IS Eene Zonflerlinge Verâwïjning door A. K. GREEN. «Wat?» riep een der jongens uit, «ge weef dus niet? Dat is waar de twee stouto mannen huisden, die in Rutland Bank geld gestolen hebben. Ze zijn in 't gevang opgesloten gewor-den, maar eruit ontvlucht, en.... » De andere kleine jongen nam den oudsten bij de mouw, zoo versehrikt, dat hij mij vreesachtig toekeek, en zijn gezel bij de hand voorttrok" Wat mij aangaat, ik stond verstomd en aïs aan den grond genageld. Dat verlaten en verouderd huis had gediend tôt verblijfplaats der befaamde 3ehoenmakers, waaraehter de helft van het deteo-tievenkorps der streek was op zoek geweest. Ik kon bijna mijne ooren niet gelooven, inder-daad, 'k herinnerde mij nu dat ze van die streek kwamen, nochtans Ik bekeek het huis nog eens te meer in aile richtingen. Welken moorddadigen aanblik hadhet nu, en welke droevige geheimen huisden aehter die dichtgesloten vensters en vastgenagelde deur, waarop, met roode kalk, een kruis, grof-weg was geteekend, van heimelijken aanblik. Ook de oude'spar was leelijk van uitzicht, als ïijnde de gevaarlijko bewaarder dergeheimenis-sen van treurige droomen, en hij gromde en murmelde tôt zijn eigen in den killenOostwind Lijden en misdftad schenen te zwerven over de ATeesaanjagende plaats, over de met zwart most gelijste doorvreten kelders, de verraolmde gteenen puistig-zwart van bloed misschien? — welke dienden als dorpel van de deur. Eens-klaps rees in mijn brein de gedachte op, van 't geen M. Blacke, de aristocratische vertegen-woordi^er van New-York's oudste familie" m dit nest kon te verrichten hebben? Wat moest hem daar heendrijven, hoop, vrees, wanhoop, gierigheid of wraak, — hem, dien uitgelezen gentleman van fijnen smaak en fier terughoù-dende doening, om het huis waar ailes hem toe-lachte, te verlaten voor een hol, gekend 't verblijf te zijn van misdaciigers, voor wien zes weken ge-leden 't gevang was geopend, tôt ze naar de galg konden worden geleid, omdat ze veroordeeld waren geweest twee jaar tëvoren, als janhagel van de slechtste soort. Daar kon ik niet wij s uit worden, maar aile overwegingen dienaangaande verdrijvend, werd ik meer en meer aangezet om.in 't huis te dringen. Bemerkende van waar ik stond, dat de drie verschillende banon verlaten eh de schoolkin-deren verdwenen waren, in het vier- of vijftal huizen in de verte gelegen, besloot ik de oude spar op te klauteren,'en van een der twee tak-ken, aan 't huis rakende, langs een opën dak-venster, dat mij als een wegwijzer de baan tee-kende, het huis binnen te dringen. Zoo gedacht, zoo gedaan. Ik speelde mijn jas uit, en, bedrukt om mijne kasimiren nieuwe broek, zameldo ik mijne krachten te zamen, en daar ik geen stede-•ling van New-York, maar elders opgeleerd was kon ik tegen den besten op, den boom beklim-men. Na enkele minuten,gedurende welke ik diep adem haalde, bereikte ik het dakvenster, en met een sprong kwam ik terecht op een hoop gebroken glas, liggend in eene eenvoudige kamer. Ik ben geen kruidje-roer-mij-niet, maar als de weergalm, tussehen de vier blanke muren mij tegenklonk, toen mijn voet den vloer der kamer raakte, klopte mij het hart, en aarzelde ik een oogenblik, om verdere opzoekingen aan te vangen. Een kijk naar het open venster, naar de kronkelende en wiegelende takken, zette mij aan tôt verder handelen. Indien ik aan lijf en beenen hield, moest ik een anderen uitweg vinden om heen te gaan. Eens aile schuchterheid overmeesterd, kwam ik weer tôt bezinning. Met een oogslag had ik ailes in 't zicht, dat op de kamer te vinden was, twee of drie houten stoelen, in een hoek geworpen, eene beroeste stoof, een hoop slordig gescheurde kleederen, en 't was al. Dan naar 't nauw gat gaande, dat zicht gaf beneden, waar het hellekonker uitzag, besloot ik af te dalen langs eene ladder, die de afklimining mogelijk maakte. De oponing was juist groot ge- noeg om mij door te laten, en beneden de ladde: vond ik langs den eenen kant eenen trapmantel en den anderen kant eene deur die 'k opende. Ik stond daar pu als verloren in eene over groote vierkante kamer, waar ik een viorpooti; bed zag staan van kolossale afmeting, ontdaar van 't gewone gerief en van de hoofdkussens Voor een oogenblik trof dit bed mijne aandacht Andere benoodigheden bevonden zich insgelijki in die kamer; eene ongebruikte bureelkast, eei wipstoel en eene tafel, maar niets was meer ii 't oogspringend, dan de ouderwetsche bed ..stoel, voorzien van lijnwaad, 't welk, gelijk vod den, een naakt geraamte bekleede. Eindelijli verhet ik de kamer om in eene kleinere te treden waar ik niets opmerkenswaardig vond. En opge-jaagd om ailes te doorsnuffelen, spoedde ik mij in eene andere plaats, die, alhoewel ze niet veel inhield, toch voorwerpen bevatte, die mijne nieuwsgierigheid opwekten. Alhoewel gering van afmeting, had de kamer een voortrefïelijk uitzicht, en scheen ze langen tijd bewoond te zijn geweest. Eene bedstede, gansch overhoop, die mij toescheen door een man beslapen te zijn geweest, trof mij; en daar het pikdonker was geworden, keek ik naar 't venster, waar een oude shawl en gescheurde kleederen aanhiftgen. Dan tastte ik in mijnen borstbuidel, en gerëed was ik, tegen dat een der schoenmakers, uit den een of anderen hoek moest komen gekropen. Haastig snelde ik rrn naar 't venster, en met een ruk trok ik ailes wat vroeger eens schoongekleurd geweest was, naar'beneden. Nochtans was dit het eenig kenteeken niet uit de kamer, 't welk de aanwezigheid liet ver-moedon van iemand die verdwenen was en goesting liet blijken tôt do noodwendigheid van 't leven. Aan de grimmig behangen muren hing meer dan eene teekenirig, waarsehijnlijk uit nieuwsbladen geknipt, ieder en allen samen, — indien ik op dit gebied een oordeel kan vellen — behelsden eene beteekenis die de eigenaardige goesting der inwoners vertoltke, geweldig van actie, geziehten van mannen en vrouwen, vol leven en stoutmoedigheid, een jager die eene tijgerkat welke naar zijne keel greep, afwendde, een soldaat, die zijn wapenmaker beschermde " tegen eene overvalling, en de meest aangrijpendi ' onder allen, verbeeldde eene vrouw, zoo sluv van uitzicht als arm, van schrik ontroerd wegeni iets wreeds van of wat ? dat kon ik niet op > helderen, daar eene ruwe hand het overige dee 1 der teekening van den rriuur had losgescheurd Op den grond lag een stuk van een kandelaai en de helft van een nieuwsblad, 't welk ik opnam ' Het was de Rutland Herald, met den dat un 1 van twee dagen te voren. 1 Wanneer ik 't blad had ingezien, gaf ils mij rekening over 't geen ik had verricht. Indien deze stoutmoedige roovers op dit oogenblik niet in 't huis waren, dan waren ze er toch twee dagen te voren geweest. De gebroken stukken glas van den zolder hadden nu voor mij hunne beteekenis. Ik was de eenige niet die den boom had beklommen. Sommige dingen geleken een dreigend gevaar te zijn voor mij. Hadde ik in dit roovershol in handen moeten vallen van een dier vervaarlijke kerels, mijn pistool zou mij 't leven niet gered hebben. Gelijk een jagershond, in een hol inge-sloten, zou er weinig hoop zijn op ontvluchting, indien een hunner, omhoog van de trap, of uit een hoek der andere plaatsen moest te voorsehijn komen, — plaatsen die mij nu al te groot schenen om gemakkelijk te zijn en waar ik zooveel had gezien dat mij ergerde. Ik ging tôt aan de trapkast, en spitste mijne ooren. Ailes was doodstil, de oude sparzuehtte en kronkelde gestadig, van tijd tôt tijd zweepte de wind in de schouw, en maakte lawijt in 't huis, zoo naar, dat het tôt vluchten aanzette. Behalve dat, was het er sfcil als in een graf, en alhoewel onwetend over 't geen roorvallen kon, besloot ik tôt mijn verder onderzoek, mijn pistool in de hand, en oogen en ooren wijd open te houden. Zoo ging ik verder door, geen 't minst gerucht noch teeken kwam mij verklaren dat er iemand in huis was. Eerst trok ik langs een slach spreekplaats, om terecht te komen in de keuken. Ik sehudde aan de vensters, en met een gevoel van verlichting besfcatigde ik, dat een dezer open koa. JCi Vervokfc.} i 5 r l L E r c e d n e v t< b v 8 v w VI v< b< d( gi het Branddal, zijne hardnekkige aanvallen, die bestendig gebroken werden door den weerstand van do troepen der 37e divisie. In den sector Posina-Astach ging het artil-leriegeveeht gister krachtig voort. 's Namiddaga ondernam de vijand eenen sterken aanval op een deel onzer stellingen Zuidelijk de Posinabeek. Na een verbitterd gevecht werd hij teruggeslagen. Op do hoogvlakte van Schlegerf bezetten onze troepen de stellingen die het bekken van Schlegen beheerschen, en verschansten zich daar. In het Suganadal eenvoudige schermutseling. Op de overige deelen van het front waren de artilleriegevechten heviger in de seetors van Plava en Monfalcone. OP DE BALKANS. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 30 Mei. (Wolfï.) — Uit het groote hoofdkwartier : Om zich te verzekeren tegen oogenschijnlijk voorgenomen verrassingen door do troepen der Entente, bezetten Duitsche en Bulgaarsche strijdkrachten de in dezen samenhanggewichtige Rupel-engte aan de Struma. Onze overmacht dwong de zwakke Grieksche posten uit te wijken; voor 't overige zijn de Grieksche opperrechten gewaarborgd geworden." (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 30 Mei. (Wolff.) - Ambtelijke mededeeling : Rust. DardaaelîenKaukasus en Klein-Aziê. (Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 30 Mei. (W. T. B.) -Aan het Irakfront in den sector van Felahia op den ïechter oever van de Tigris, bracht onze artillerie twee vijandelijke kanonnen tôt zwijgen. Wij maakten op dezen oever zeventien wagena met vee buit en namen bij eenen over val 24 En« gelschen gevangenen. Kaukasusfront : Aan den reehter vleugel en in 't centrum patroeljegevechten. Aan den linket vleugel schermutselingen van enkele aîdee^ingen. In den sector van Smyrna verjoegen onze kanonnen drie vijandelijke vliegeniers, die ovet Phokia vlogen. Eenige vijandelijke oorlogssche-pen onderhielden korten tijd een ondoeltrefîend vuur tegen eenen heuvel in Westen van hel eiland Keusten en trokken zich dan terug, Aan de andere fronten geen veranderirigen. IN BELGIË. Bekendmakïng Bij vonnis van 11-12 Mei 1916 van een Veld« krijgsraad werden : 1. AifonsRamet, handelsklerk, 2. Viktor Len^oine, kofiiehuisbediende, 3. Alfonsine Ramet, naaister, aile uit Verviers, wegens krijgsverraad, bestaan» de in verspieding, ter dood. ; 4. Weduwe Louisa Ramet, geboren Mathieu,' handelaarster uit Verviers, wegens het verleenen' van hulp bij verspieding, met erkenning van een minder zwaar misdrijf, tôt 10 jaar dwangarbeid veroordeeld. , Do terdoodveroordeelden hebben voor den vijandelijken verspiedingsdienst, tegen bezoldi-ging, spoorwegtransporten en de daarmede samenhangede troepenbewegingen gadegeslaan en verder het noo lige gedaan om hun schriftelijk opgenomen waarnemingen aan den vijandelijken verspiedingsdienst te laten toekomen. De weduwe Ramet is haar zoon Alfons be-hulpzaam geweest bij zijn verspiedingswerk. Het doodvonnis, uitgesproken tegen Alfona Ramet en Viktor Lemoine, is voltrokken. De straf geveld tegen Alfonsine Ramet, werd krachtens het genadegerecht in levenslangea dwangarbeid veranderd. Luik, den 19 Mei 1916. Das Gouvernement Hierbij breng ik deze bekendmaking ter kennis der bevolking van het gansche onder mij staande gebied. Brussel, den 26 Mei 1916. Der Oeneralgouverneur in Belgiem Freiherr von BISSING, Generaloberst. 't Groen Kruis le Gecraardsbei'gen; Uillreksel uit U verslag over hcl 1 « kwarlaal 1916. De algemeene werking en onpartijdige han-delwijze van het Groen Kruis zijn reeds vroeger voldoende uiteengezet en genoegzaam gekend om er niet verder over uit te weiden. Wij zullen dus enkel eenige cijfers aanhalen die voorzeker welsprekender zijn dan lioogdravende bewoor-dingen.Gedurende de eerste trimester was het ge-middeld aantal eetmalen per dag minstens 720, t zij te zamen 56.160, de zondagen niet inbe-grepen.Men betaalt voor een volledig eetmaal niet meer dan 20 centiemen, daarenboven genieten Dngeveer 175 personen dagelijks een gratis :etmaal, 't zij 12.500 kostelooze eetmalen ge-lurende dit verloopen kwartaal. De uitgaven per eetmaal bedragen op strikt ninimum berekend 37 cent. 5 : dit dank aan iigen slachterij en aile mogelijke bezuihiging /an onkosten en loonen. Dit ailes leidt nochtans ot de globale s'om van 21.060 frank. De inkomsten aan 20 centiemen per eetmaal >eloopen 8.732 fr. plus de wekelijksche bijdrage ?an het Spaansch-Amerilcaansch komiteit 1732 + 2925 = 11.657. Blijft door de private liefdadigheid aan te •ullen 21060 — 11675 = 9385 frank. Bij die sprekende cijfers zouden van onzent-?ege geen bedenkingen passen... N. B. — Sinds 5 à 6 weken is het getal aan-ragen geklommen tôt 1339; onze inrichting elstaat voor 850 eetmalen per dag, daarin egrepen 30 à 40 zwakke arme kinderen welke oor tusschenkomst der Kostelooze Raadple-ingen hun eetmaal ter plaatse nemea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Oorlogspers|Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes