Het volk: christen werkmansblad

437 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 25 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 19 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q23qv3dh2n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zes-cn-Twintigsle Jaar. — K 68 Batiste! — Hsispzin — Eigsnifi® ZaleiiM, 25 iaart 1916 AHe tirîrfwiFselîugcn vrroht-•prii te zen den aan Au g. V&n m, oit ge Vf r voor de- esse1.!. tr.ejiurh. « Drukkerij Het Voik», J'rt.'-tecg, n® 16, Gent. B-cm-el voor West-VIaanderen: Gaston Bossuyt, Recoiletten-itraat, 14, Kortrijk. Burcel van Antwerpen, Brn-f ri t ri> Liml urg : Viktor Kuyl, V.-i&rtstraat, S, Leuven. HET VOLK Men sehtljft In : Op aile posfckantorcr» aan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2,50. Aanko&âigingen : Prijs volgens tanef. Voorop ta betalen. Kecliterîijke herstelling, 2 f® per regel. Qngeteekende brieven wordes _ geweigerd. 1 TELEPOON N° 137, Gent. Vergchijnt 6 maal per weeli —n CHRISTEN WERKMANSBLAD 8 Ceatiemen hel numnic? 0? On lerslsuniiig der Yocrailziciide Werkloezen te Geat m voorsteden. Het Int^r,-c rmunsal Werkloozenfonds dev Conts :he Omsdxrijving (Gont, Ledeberg, S' Aiï&ndoberg, Gendbrugge en Heusden zijn cr tî ans nog bij aangesloten) is het oen go van BeL-ië, dat tijdens deze lang-durigo oorlog-.krisis in wetking bleef. Vt'v.'.r den oo*-log gaf het IntercOmmunaal Werkloozenfonds ecn bijleg (vermeerdering) vkii 60 coniiemen per fraille syndikale ver-gooding. Het Werkloozenfonds verleende bijleg, in don regel zoolang de betrokken vereeniging onderstand gaf, doch met een maximum van 60 dagen per jaar. Met de vereon'gden waren de ai'/.Onderl ijke spaarders (bezitters van een spaarboekje op de Spaar- en tijfrentkas) gebjk gesteld. \>.n bij 't uitbreken van den OOrlOg broidde de werkloosheid zich s lirikbarend uit. De vereeni_;ingen, Om de Oniersteuning langer te kunnen volbouden, verrainderden de syndiJ aie Ondersteunîpg op 50 centiemen per werkloosheidsdag, of 3 fr. per week. Het Wçrklooze&Conds, gelijkvormig zijne standregelen, verhoogde integendeel zijnc tussehenkomst tôt 100%. Aldus Word do o.iiersteuîeing van de vooruiteiende werkloozen gebrar'ht op 1 frank per dag (50 centiemen van de vereeniging en evenveel van het Werklooxenfondsl- Op dien grondslag gaven de vereenigingen, ranges? oten bij het IntercOmmunaal Werk-loo -entends,van Augustus tôt en met Dec em-ber 1014, Oiîgeveer 125.000 fr. uit. Voornamelijk de groote vereenigingen waron daardôor reeds in schulden ge-bracht. De omstandigheidgebood derhalve : ophouden met te ondersteunen of naar andere «nddelen uitzien. Dit laatste werd gedaan. 't Bestuur Tan het IntereOmmunaal Werklwzenîonds vrOeg aan de besturen der aangedoten gemeenten, ganscb den ondereteuningslaBttowillen oveinemen. De Gemeerrteraad van Gent nam dit voorstel aan in zitting van 28 Deoember 1914. De >,■ ~ir-'3u van de a.ndere gemeenten volgden. Van af 1 Januari 1915, kwam de onderst»u-ningdast der veoruitaiende werkloozen op rekening der stad en aangenomeu gemeenten. Aan die beslissing waren echter eenige beperkende bepalingen gesteld, Onder andero dat men bij de vereenigingen moest aange-sloten zâjn v66r 1 October 1914. (Die be-palingkontoenals volkomen redelijk aansien worden, want niemand kon vennoeden of vermoedde, dat de oorlog in 1916 nog kOu voortduren.) In die voom-aarden werden de vOOruit-ziende werkloozen regelmatig ondersteund aan 1 frank per dag. Dit duurde tôt 15 Mei 1915. Van op dien datum Ewam het Natio-naal Komiteit vOOr werkloozensteun vOOr een groot deel den ondersteuningslast ver-minderen. Voor al de vereenigde en vooruit-ziende werkloozen van meer dan 16 jaar, die krachtens het règlement van het Natio-naal Komiteit als behoeftig aan'sien werden, betaalde gezegd Komiteit 3 frank per week, plus den familiesteun (steun van huisvrou-wen en van kinderen beneden de 16 jaar). De vooruitziende werkloozen, niet als be-hoeftig aanîien, bleven niettemin voort lfrank p»r werkloosheidsdag ontvangen.Hun lidir.aatefliap in de vereeniging gaf hun daarop recbt. Daaruit volgde dat de stad Gont en de andore gemeenten ten vOOrdeele van de zoogezegd niet-behoeftigen voor het dubbel en îaéér mOest-n tusschenkomen dan voor de beboeftigen. (De staat van behoeïtigheid werd tôt dan toe voor Grent en voorsteden als volgt berekend : hoofd van het gescin, 7 fr. per week; leden van het gezin van meer dan 16 jaar, 3 fr.; kinderen beneden de 16 jaar, 1 fr. 50. Bij gedeeltelijke werkloosheid werd het noodcijfer nog met 5 fr. per week verhoogd, dit ten titel van aamnoe-diging tôt het werk. Overtroffen de inkom-Bten van het gezin het aldus verkregen cijf er, dan werd betaaazienals nietmeer behoeftig, en 't Nationaal Komiteit kwam in de on-derstouning niet meer ttissehen.) ïjjdens den oorlog traden Ongeveer 1700 n euwe leden de aangreloten vereenigingen bij. Volgens de standsegelen der vareenigiDgen en van het Werkloozenfonds hadden deze nieuwe leden na ééïk jaar lid-maatschap recht op onderstand. Doch dit was in strijd met de beperkende bepaling, door den Gemeenteraad van Gent gestemd den 28 December 1914, en hierboven reeds berinnerd. Het besbuur van 't Werkloozenfonds drong bij den Gemeenteraad aan op her-ziening van genoemd besluit. In plaats van een gunstig besluit, werd medegedeeld dat het Gemeentebestuur van Gent (de besturen van de andere aangesloten gemeenten heb-ben iiOOit op de uitgaven voor het Werk-loozenfonds gereklameerd") de uitgaven voor het Werkloozirionds aanzienlijk moest ver-mmderen. Dit werd bevefjtigd in eem-Ond^r-^ handeling tusschen eene afvaardiging va; het bestuur van 't Werkloozenfonds ms M. Braun, burgemeester. 't Bestuur van he Weïkloozenfonds vergaderde lierhaaldclijl om te Onders'.O 'kea welke besparingen kon den voorgesteld worden. De christeno en er kende vaikvereenigingen deden het voorste al hunno ontvangsten, na afrekening de bestuurkosten en buitengewono ondereteu ning van leden, buiton Gent en voorstedei gevestigd, aan het Werkloozenfonds af t staan. De so. ialisten stelden voor 10 con t'-emen por lid en per week te betalen M. Variez, voorzitter van het IntercOm munaal Ponds deed een ander vOOrstel De vereenigingen zouden in verhoudinj van 10% in de ondersteuning der werk loozen tusschenkomen; voor de niet-behoef tigen zou het Ponds slechts 2 fr. 70 pe week geven. Het bestuur van het Werkloozenrond kon het niet gansch ééns worden. 't Voorste van M. Variez legde een zwaren last O] eenige vereenigingen die de grootnijverlieit vertegenwoordigen, en 't voorstel der socia listen was nadeelig vOOr minstens 2/3 de aangesloten vereenigingen. 't Voorstel vai M. Variez werd aangenomeu met 7 stemmei tegen 3. Doch inden Gemeenteraad geJjraoht werd beweerd, dat al de aangesloten veree nigingen gunstig waren aan bet voorste der sociaJiston. Daarop besloot de gemeente raad het gedane voorstel terug te sturei naar 't Werkloozenfonds. Daar brach M. Variez de twee voorstellen tôt één. B vereenigingen zouden rnogen kiezen : o betalen in verhOuding van de leden, o tusschenkomen in verhotiding der vergoed1 werkloosheidsdagen harer leden. De onder steunmg der zoogezegd niet-beboeftige] werd opgelostin dezen zin : het Werkloozen fonds zou 1 fr. per dag betalen tôt aoclai* de inkomsten der famille 1 frank per hoofi en per dag niet -overfereffen. Alleeu degenei die een booger inkomatencijfer bebben zouden bunne ondersteuning op 3 frank zie verminderen. Met algameene stemmen wer< dit vOOïstel aano^enomen. De Gemeenteraai heeft dit voorstel vervolgens bekrachtigâ Onder voorbehoud dat het voorgesteld noodbarema door het Wefkloozentond worde herzlen. Eenige honderddui/.enden frank zulîe gespaard worden, in feite op de bestaans middelen van werkloozen; de afzonderlijk spaarders zullen daarvan het grootste de< af te staan hebben, gezien de tusschenkojmt fhunnen voordeéle op de belft va vroeger wordt gebracl t. Over de bealuit-e van het Werkloozenfonds en de stemmin van den Gemeenteraad mogen wij ecbt< tevreden zijn. 't Werkloozeafonds blijît i werking; de vooruitziende werklteden zu len voort de vruchten van. hun vooraifesiel mogen genieten, en intueschen zal 't leve van het waardigste on zedelykste deel snzi werkersbevolking toch eenigszms draaglrj gemaakt zijn. * * * Bovenstaande bewijst, dat wij gereohtij zijn namens de werkloozen hulde 'en dank i zeggen aan de leden van den Gentschen g< meent-eraad, die allen de belaagen der hulj behOevenden daarbij behartigd hebben rtw bijzOndere aanmerking voor de vOOraitzieï de werklieden, en inzonderheid aan ooi katholieke vertegenwoordigers in den g< meenteraad, die voornamelijk medegewevi hebben om aan de opgcrezen moeili.jkhei eene verzoesiende en alleszins bevredigenc oplossing te geven. ©F BE BJILICMIS. 9s S&Fvischg traepsa op Karfag. Volgens Bussisehe meldingen bedOelt c reis van den Servischen kroonsprins Alexai der, en den mmistervoorzitter Paschilec] naar Parijs, het bepaald gebruik van t nieuwgevormdo trOepen van Koritte. E Novooje Vremja zegt dat do Seiviscbe troep« enkel zuilen dieneu voor doverachtingen b Saloniki. CTraQC»[.XTO.u__»___ De Servisclie SkoepsehUiia. Volgens eene melding van de Ncue.Zurch Zeiiung zal de Servisehe Skoepscbtina zei waarschijnlijk in^de maand Mex bijeetikome te Aix-les-Bains. De voorzitter, Stowan< witsch, is reeds ter plaats gekomen. Mamerzittiagen gesebopst Ib Italië. De Agencia Stejani meldt : Bij heteinde der Kamerxitfeing van wûen dag vroeg de miaister-voorzitter Salandv; die met Sonniao voor staatsaaken na; Parijs moest, de zittingen der Kasner te oa derbreken van donderdagavond-totf 5 Apr Dit voocjtoV.weîd tQ^g^aan. I Id den Duilschen ïlijksdag. 'J Do vorgadering van den Duitsehen Rijks-c dag werd donderdag voortgezet. Veel \ olk is in de oponbare tribunen aanweaig. j Dr Kaempf zit de vorgadering voor. Men zot de lf âng \oort van de ontwerpen L' der nieuwe belastingen. Dr Strefemann, nationaal-iiberaal, ge-denkt don oorlogstocstand en bespreekt daama den financieelen toestand. ïïij is van oordeel dat het noodzakeîijk is dat nieuwe financiewegen worden gebaand on. kem t daarom de belàsting goed op tabak, oorlogswinsten, onz. Graaf von Westarp is van meening dat de nieuwe lasten flîot onkel op de bezitters, doeh ook op de min begooden moeten wegen, c opdat ccnieder zijn pliebt volbrenge tegen- Over het Vaderland. f Na graaf von Westarp spreokt nog de socialist Hocb, die tôt do ordo moet gc-î roepen worden, on do besproking wordt gcsJOten. De belastingsontwerpeu on debngrooting L' worden naar de budgetkonxmisstie en do 1 Overige ontwerpen liaar oone bijaondeïe 1 kommissie yerzonden. , ■ i De Diîitseiie sckpsn ; ia de Braziiiaaesche havens. t In de versjheidoae bavons van Brazilië 3 liggen tegenwoordig 45 Duitsche sehepen, f met een gezamenl^ken mhoud van 235190 f bruto ton. Hetgrootsteediip, dat 12.350 ton s laadt, is de Blucher, van de Hamburg- - Araerikalijn; de overige booten hebben eenen i inboud van 3000 tôt 9000 ton. Van deze - 45 sehepen bekoûren er twee tôt de Boland-; en de ïlaifiburg-BroKior-Atrikaliju, vjjf van l de WoeïieaîmÛjn (Hamburg), 14 van de i Eambnrg-Zùid-Amoi-jk;raîJS-Ao Zeevaart-, maateehawgjj van Hawftwiyg. drio van de a , Brsmer Hansaljjn, îsett van de Korddeuktch< i Lloyd (Bremen) en elf van do Hamburg-1 Amerikàlirfn. I Va!sehe Vpedfsgeruehlen. AMSTERDAM, 22 Ma.art. (Woîff.) - 1 Volgens een plaatselijk blad berichtt« d' - brieïwisaelaar van do Timr.s uit Ncw-Yovk e dat het ft';aat«ïep;vi-t.eineut bepaald t^'gen '1 spreokt dat do Duitsche regoeriag, in d< t laatste dagen, om esne tusschaakoiiist vav o de regeering der Voreauigde-Staten verzochi a heeft. Vei'&ep spre«kt hf Br, aatsdepaïfcemûni g het niôu,wstegen dat de Duitsche ïtijkskanse ,r lier aan den Amerikaanechen gezant te Ber n lijn verzocht heeft zijn verlof te verdagen i- om bij de voox'bereiding der vredesonderhan it delingen tegenwoordig te kunncii zijn. n Koln. VoVtszeilung 478. ^ pissnniiiG. De Times raeWt uit Lissabon dat drie be à sluiten der regeering bekend zijn gemaakt e Door het eersto besluit wordt de oorlogs j. miniater gemachtigd aile jaarklassen,dio bi, j. i nooaig achtvoor de militaire voorbereiding op te roepen. Door het tweede besluit, zullei L. aile mannen, tusschen 19 en 45 jaar, dit ;e vrOeger buiten dienstwaren gesteld, tôt eei L nieuw* OnderzOek opgcroepeti worden; vol {% gens het laatste besluit ^vordt bet pensioei ^ van allé officieren, dio d« ouderdomsgreni 0 niet hebben berçikt, opgoheven. Be Oostesrpsehe Tfsonspyolger aaa hsi Itaiiaasscli Fronl Veldmaarso&alk en onder- admiraal aarts herfcog troonopvol^CT Karel-Prans-.Tozef, ver bleef in de laatste dagen aan het front û [e . Carintfaie. De aartahertog nam verscheidem i- werken en verdedlgkigsplaateen in oogen X, sebouw en bezocht ook eenige plaateen le door de Italiaansche artillerie b^ebadigt e werden. ||| S De ReYolotie ia feieo, Men meldt ait Golombus dat, generaa Bferrera, die tût voor kortsn tgâ mijlfettfi gotwerneur waa van Chiuabua, zieb tege» ,r Cavranza heeft gesteld. Hij heeft met 200( jr man den strijd oj>gen«iuen in West-Chiuahuî 'n ten voordeeto vau Villa. De benden van Villa hebben tel ' Noordweèten van Tampico, groo.te olie bronrren bomaehtigd. Zij braohtèn e® groot aaatal arboiders om het leven. Generaal Ftififitoi^'inoeat om verpteïkin vragen. ». Bîjïroa^iuk i» Siîezië. f. BEN'REN (Oppersilezië.). — In^e Pi'inscn il «mijn (bij Miechowits) heeft woensdagavouc TOni Siujjjj Op îft. zaal ZuHtoi4.ee» ontplofling plaats gehad, v^aarvan do oor-zaak tôt hiertoe niet bekend is. Door eene tredeeltelijke historting zijn 20 man voronge-, lukt. rL'ot hiertoe gelukto men er in van de begravenen or 11 dood bovon te halen; er wOr.lt nog gewerkt om de overige 9 man los te halen. Het is echter niet aau t*i nénxen dat deze mannen nog in 't leven zullon zijn. De overige niijngraven, dio païen aan do inge-utorte, haddèn slecMs weinig te lrjden. De oorzaak der ontploffiins wordt opgozocht. De- Opslaad isi Ghiaa, Berichten uit St. Petersburg zeggon dat uit Urumtsi (provincie Sinkiang) getcle-foneei.'d wordt "dat een ■ gi'Oep Chineosche officieren een aanslag hebben verzonnen om don generaal-gouvemeur inUrumtei te ver-mooïiden en de provincie Sinkiang oiiafuan-keljjk te vorklaron. De generaal-gOuvcmeur heeft het boos inaicht echter ontdekt en 10 officieren do,:n ter dool brengen. filîiaa wctorn Hepu'âM. NEW-YORK, 23 Maarf. (W. T. B.) Associated Press verneemt uit Peking, dat door ministerieel besluit de monarchie woder opgeheven en do rep-abiikeinsche regeerings\r0mi terug ingevoerd is. SicIe©IeMeil8ae§îiiig8!i lû Vlaaadefcn, Fsaukryk eu Elzas. (Dit'dsehe Melding.) BERLd-IN. 23 M»art. (Wolff.) Uit het groate hwKdkwaïtier : Bet tvvlfifa.fcvn bij het wOMd van Avocourt werd voî)*ditfd met het in boztt ueiu^n der F*iaeche ^«uaj/vuiten op den heuvehwg SK«idvrrfst»lgk vaa HaacOurt. Ev werden «misent -460. geveangene» ia^fceacJht. VOO-' het. Overige heeft bét gfaaînenlijk froiitbeeld k'ven verandering Oudergaa». ( fîrnnsv)n> Mf.ldviu).) PARUS, %3 Maart. <Rewter.) Ambtelij.k -l>eri< ht van wositsdagachtej'jioen : s Westelijk de Maas tnmclijk fevendige , aïtilieïieatrijd in de cfyeek van HalancOart- ■ Esneti-hoogto 304, bijzOnder lxovig Op den > henvel vau HaueOurt. i Oos'tr.'Ujk de Maas eterk vunr in de streek - van Vanx-DaaJOup'. Geen infanterieg*»-; vechten in d'«i loop van deu naeht. Op het - overige front rustige naeht- — Ambtclijk be3?iclut van woansdagfivond : In Brigio richtte Onze artillerie vuur op ■ 1 de schutsgraven en verbindingsgvaven der tweede vijarîdelijke linio in de sireek van Steenstraete. Noo."<le!ijk do Aisne beschoten wij den sector van Ville-an-Bois. In de Argonnen vereenigd vuur op de Duiteche iurichtiagen Noo?deli)k Pour de Paris, aan Pille Morte • en in de etreek Monfcfaucon-Nantiliois. ; Tusschen Haute Chevauchée en d : hoogte i 2S5 mqnenstrijd in Ons WOrdeeJ. Wij be-, < schoten bijzOnder het wOud van Malan-i court. : Westelijk de Maas richiten de Duitsehers. ^ na een hevig vuur dat gansi-h den dag duurde, verscheidene aanvallen op One ' foOnt tasscfcen den vOOruit'sproag van het 1 wOud van Avocourt en h-.'t dorp Malan-cOnrt. De vijand vcrmoelit. vOet te vatten Op den kleinen hsuveltop van HaueOurt, Qmiïvtxï ecn kilometer Zuidwestelijk van Maancomt. Oostelyk de Maas, vuur met onderbre-kingen in de streek DOaaumant-Vaus. ( Eagel/Khe Mulding.) LONDEN, 23 Maart, (W. ï\ B.) Bericht L van 22 Maart : - Den î aatsten nacht waren er twee mijn-' Ont)>fo/fingen vamwege den vijand, die 5 , onz' troepenjgeenerlei veriiezen toebrachten. IndetrechteTsdierontplOstingen.geveehten jnêt handigranaten. Soardoostelijk van Ver-meDes is de toestand onveranderd. Heden bewierpen wij met onze schnt«-. gïaafkanonnen en -■mâatioren de vijaiîdelijke * steliing 'Ziaidwestelijk van Les Mar quart . j Op het Oosteiijk Gevechtsterreia. t (Bwitsche Holding.) BERLIN, 23 Maart. (Wolff.) Uit bot ■ ' greote hoofdkwartwr : t Hunno hoofdaanvalswerking verlegden - I de Russen op gisteravOnd en de nachturen. if'l JsfeefEiaals braken zij met sterke krachten ïyo&ruit tegen Onze-steliingen in het brugge-ft-f5hQG.fd van Ja. crbsfcadt, beiderzijds de spoor-fbaan K it a a- Jac obs tad t, en viermaal tegen i onze linie Noordelyk vau Widsy. ïerwijl zij op het front Noordwestelijk van Postawy, waar bet aantal ingebraclite i- gevangenen tôt 14 offkieien en 889 man gostogen is, wel jngevolge de bovenmatige i 'blo^dige vefliezfiûr^n gr?Ote aanvatepo-; gingen verzaakten, stormdctn zij woderOrn met niouw geweld aan tusschen bet Narocz-en het Wiazniewinoer. De hooge mzet aan inensahon on munitio heeft ook in de:;e aanvallen en in Veel-vuldigc afzOnderlijko ondornsnaingen aan andero plaatsen, den Russen niet het minsto voordeol kunnen aanbrengen t«gen-ovor de onwrikbare Duitsche verdeligîng. (Oostcnrij/esche Mvldi-'ig. ) WEENEN, 23 Maart. (Wolff.) Ambtelijke mededeeling : G een bijzOndere sgebeurteiiisr,on. ( Russiss'ie Melding. ) S1 PETERSBURG, 23 Maart. (W. rP. B.) Ambtclijk bericht van 22 Maart: Op gansch bet front sx>eelden zieb oeno recks gcvcchtcn af. In de streek van Riga bij het dorp Plankanerr on in de strook aui-delijk van het eiland Dalen hadden onze trOepen gevc.uten met bedtiidonde vijando-lijke v()Orj)Osten. . ' In den seetoi' van Jaeobstadt «amc-n wij na ecn geveeht het dOrp en het wOud van Adgusîenhof, alsook de hofeiede gelcgen tusschen het woadgebied van Dikemek on het dovp van Delvinek,- in de streek van Bus< lihor. Vôôr Dunaburg vuurwiwselinf;. ZuideHjTs de streek van Dunaburg levendigé inîan-terie- en artilieriegevechten. Onze artillerie beseboot gevolgrijk de streek îvOOïdclijk van Miuteiuni, waar wij vijandelijke ver-zamelingen opgespoord hadden. Nadat Onze trOepen het vuur der vxjan-delijke batterijen in de streek van Mevbkelfl toi zwijgan gobracht liatidca, bcmachtigden zy eene linie vijandetijke «ehwtegraven in den -aectOr van Miutâiuni-Seklyraeer. De «Oging des vjjands, iSaidelok van Tweretscb bei- flîfcnsief te hernemen. wol'd dOOr ons vuur w.scrhoadeii. In de stroek Miljeka-Mojeika, Noordeîi>k het vlek jPostawy,«peelden œkîi verbitterde infantericgevechten af. De vijand richlte hier h^vige tegeriSanvallen op onae "Iroepen, die plaats voor plaais dsn vijand uit zij no scliutegïax'cn vo-ydreven "hirbîv-n iJi'tt. afname van maehkngeweïe». In de streek van 'ftiÇ:lïe*niaty-U)twa, Noordelijk het Miadzioîmeer, viel do vijand na eene h"vige P.rtiHerievcOrbeveWing On»; etellingen aan. Wij sïoegen hem met Ons ■wuur temg. Op den 7midwestoever van het NarOçz-meei' Ontwikkeîde zieb het geveeht gevolgrijk voor Onze trOepen. De v i j andoTijke tegen? anv a 1 spogin gen werd en-doo^ ons vuur weevhouden in vei'binding met Onze doodelijk wet'kende gassen. In do streek van Smorgon hevig geschut-vuur. De vijand befichoot kraehtig den sector aan den Wiljafffroom. In de streek van Deliatschy-Baranowitscki vlogen Duitsche vliegtuigen Over onze steîlingen. Op den straatwsg van Moskou naar Brest en Noordelijk het dorp Telakhany hevig we-derzijdsch bombardement. In de streek ftuidoostelijk van Kolky Ijemachtigden Onzo verkenners eenen vijandelijken post. DeOcskuFîjksch-IlaîlagMSikOôi'Iog (OosienrijlcscJic Mélding. ) WEENEN, 23 Maart. (Wolff.) Ambtelijk mededeeling : Geen bijaOndere gebeurtenissen. (Iialmansche Meldïng.) ROME, 23 Maart. (A. S.) — In den narbt vôôr 21 Maart beproefden vijandelijke infanterie-afdeelingen kleine overvallen op Onzo stellingen aan het kruispunt van Ribor (Daonedal), in het Orestadal (Caméras- en, Etschrivier), Noordwestel^jlc van Piazza (Teiragnoîadal) en op do hoogte van Raw-nilaz ^bekken van de Plitseh). Zij werden Overal teruggeslagen. Op de hellingon der Santa Maria-boogta (Tol'-iïeinstreek) ondernam do vijand in denzolfden nacht eonen aanval, dio dpoi Ons vuur weerliouden werd en zi< h in con-voudige. gemakkelijk afgeweerde patroelje-aanvalten oploste. Gister duurden de a tilk-riegevechten op gansch het front voort, alhoewel het her-nieuwde slecht weder 't schieten zeer be-mo<iilijkte.Dawîanelleo. Kaiikas«s enîileio-Âzië ( Turlcschc Melding.) KONSTANTINOPEL, 23' Maart. (Wolff.] Op de verzchillende frOnten is geene werking van beteekeiiis te melden. OP Q£ WHI. {Duitsche Melding.) BERLIJN, 23 Maart. (Wolff.) Uit bel groote hoofdkwartier : Geen bijzOndere gebeurtenissen. (Oostenrijksche Melding.) WEENEN, 23 Maart. (Wolff.) Ambtelijk* mededeeling : Geen biizondcïe gebcarteiussen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes