Het volk: christen werkmansblad

2075 0
12 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 November. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/k649p2xg44/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VOLK Alla briûfwisselingen vracht- ËfSSI Tij (g zenden aan Aug. Va.u ^^«8 Iseghem, uitgever voor de naatril. tna-atsck. « Drukkerij Het Volk •, iloersteeg, n° 10, Gent. Burcel van West-VIaanderen: Gaston Bossuyt, Gildo der Avn-bachten, Kortrijk Ïelefoox 523 Bureel van Antwerpen, Br»- f® bant en Limburg : Viktor Kuyl, agmSfi Minderbroederstraat, 24, Leuven EàPM [g, 12 LWmiHJTt SÎJl'i ■ >m,j, NI. ■' 'V- j Mon sclirijft in: Op aile postkantoren aan 10 ff. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie. maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop t» b étalon. Rechterlijke herstelling, 2 ff. per regel. Ongeteekende brievan wordou m geweigerd. Û TELEFOON N« 137, Gent. :en met nummer Yier-eiî-Twiïiïl.^sle Jaar, -% 264 Godsdienst — ïïuispzm — Eigeiiiom Doodeidag, 12 Noveiiîkr !9H Verachlgnt O Per «eeU. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER OflicieeleMedsdeelingen lis België en Fraiikrijk. (Fransche Melding.) PAPTIC o \ rvF« » i i v « ivutvji . y vy iii cicele kennisgeving van vanmiddag drie uur : De Duitschers hebben hunne aanvallen op Dixmuideïi en in de streek van Yper en met name op de stad Yper hervat. Die aanvallen zijn echter aile afg'eslagen. j Op het geheele front tusschen Dixmui-den en de Leie zijn wij eenigzins gevorderd. De mist heoft de krijgsverrichtingen ten zeerste bemoeilijkt, vooral tusschen Leie en Oise. Wij hebben onze gisteren gemelde voor-, deelen aan de Aisne gehandhaafd. In den Elzas zijn de aanvallen der Duitschers op de pas van Ste-Maria (Markirch) op eene volkomen mislukking uitgeloopen. \ Op de overige deelen van het front is niets van belang gebeurd. i PARIJS, 9 November. (Reuter.) Offi-cieel bericht van 11 uur 's avonds : 1 De to estant! onderging" geen verandering van beteekenis wegens den heerschenden tlikken mist, welke moeilijkheden bereidde aan de krijgsverrichtingen. In het noorden is de dag gunstig geweest. Wij hebben ons In onze stellingen tusschen de Leie en Langemark gehandhaafd en aanzienlijke vorderingen gemaakt tusschen Lange-mark en Dixmuide. (Belgische Melding.') HAVRE, 9 November. (Reuter.) Het offieieele Relgische bericht over de krijgs-verrichtingen luidt : ; De toestand is aan de zijde van Nieuw-poort dezelfde gebleven. Op dit deel van het front houdt de vijand nog maar enkele punten, steunende op den linkeroever .van de Yser, welke wij onder vuur ge-nomen hebben, bezet. 1 Dixmuiden is door de Duitschers ge-bombardeerd.(Duitsche Melding.) , BERLIJN, 10 November. (Wolff.) Ambtelijke mededeeling van hedenmor-gen uit het groote hoofdlcwarLier : ;i Met onze aanvallen bij Yper vorderen wij oolt gisteren langzaam. Meer dan 500 Fransche kleurlingen en Engelschen wer-den gevangen genomen. Verscheidene machinegeweren zijn buit gemaakt. Ook verder zuiclelijk hebben onze troe-pen terrein gewonnen en zijn hevige tegen-aanvallen van de Engelschen afgeslagen. i In het Argonnerwoud hebben wij goede vorderingen gemaakt. Vijandelijke aanvallen zijn zonder moeite afgeweerd. Op M ooslelljk devechi^errein (Duitsche 'Melding.) BERLIJN, 10 November. (Wolff.) — Ambtelijke mededeeling van heden marge n me het groote hoofdkwartier : In Russisch Polen, bij Konin (a/d. Warta, westelijk van het dezer «lagen genoemde Kolo), lieeft onze cavalerie een Russisch bata'ijon uit elkaar geslagen, 500 man gevangen genomen en 8 machinegeweren buit gemaglct. Hé Turkscli-iissslsclie Slrijd. (Russische Melding.) ST. PETERSBURG, 9 November. — (Wolff.) — Een bericht van den marine-staf over de gebeurtenissen in de Zwarte Zee op 29 October, gceft als verliezen aan boord van de Prooth (mijnenlegger) op : twee officieren,. een seheepsgeestelijlce en 26 matrozen gedood ; aan boord van de torpedoboot Laitenant Poestsjin zeven matrozen gedood en evenveel gewonden ; aan boord van de Koebanets 7 gewonde matrozen en op de Donets een arts gedood.(Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 9 November. (Wolff.) — Het Turksche hoofdkwartier meldt nader omirent de overwinning aan de Kaukasische grens : Terwijk onze ruiterij over Kaghisman tegen den vijand oprukte, deed de hoofd-macht van ons leger een aanval op het sterke Russische centrum. Na een ver-woeden tweedaagschen strijd werd de vijand verslagen.Ons leger heeft de door de Russcn ontruimde stellingen bezet. (Russische Melding.) S. PETERSBURG, 10 November. — (Reuter.) •— Mededeeling van den geae-ralen staf van het Kaukasische leger : Ecrgisteren is bij het aanbreken van den morgen de strijd bij Koeprikoe met nieuwe kracht hervat, naclat de vijand de in de streek van Erzeroem samenge-tïolcken troepen, welke op hunne beurt versterkt werden door het garnizoen van die vesting, tegen ons had laten oprukken. In den namiddag, toeri de Turken hunne voorhoede door de nieuwe divisies steunden, werd de strijd vooral hard-nekkig. Intusschen is hunne poging om een van onze flanken om te trekken mis-lukt, dank zij de dapperheid van onze troepen. Wij konden tegen den avond, toen de slag bedaarde, ons handhaven in al wat wij veroverd hauden. ( Turksche Melding.) KONSTANTINOPEL, 10 November. (Wolff.) — Mededeeling van het hoofdkwartier : Ofschoon liet sneeuwt en mist, wordt ons offensief aan de Kaukasische grens voortgezet. Oostenrljk tegen Ssrtië. WEENEN, 9 November. (Wolff.) — Officieel. — Onze krijgsverrichtingen op het zuidelijke oorlogstooneel hebben over 't algemeen een gunstig beloop. Terwijl onze opmarsch over de linie Sabats-Les-nitsa (in den uitersten N.-W.-hoek van Servie) over sterlc verschanste bergpas-sen den hardnekkigsten tegenstand heeft ontmoet, zijn de driedaagsche gevechten op de linie Losnitsa-Kroepanj-Ljoebovija (in West-Servië, bij de Bosnische grens) reeds met tastbaar succès geëindigd. De tegenstanders, die wij hier tegen-over ons hadden, bestonden uit het 3 e Servische legerkorps onder generaal Paul Sturm, en het eerste legerkorps onder generaal Patar Bojavits, te zamen zes divisies, tellende 120.000 man. Beide legerkorpsen bevinden zich, na verlies van hunne dapper verdedigde stellingen, sedert gisteren op den terugtocht in de richting van Waljevo. Onze over-winnende legerkorpsen hebben gister-avond Losnitsa bereikt, ten oostenvan de hoogste toppen van den voornaamsten bergrug der Solcolska Planina en ten Zuidoosten van Kroepanj (dus een ander Losnitsa dan het eerstgenoemde, hetwelk bij de Bosnische grens is gelegen). Wij maakten vele gevangenen en ver-meesterden veel oorlogsmateriaal. Bij- Ati+hmlron Bis Zuôd»J&fB*iteaa ( Transvaalsche Melding.) •PRETORIA, 9 November (Reuter, Part.) Officieel : Cronié. het lid van den volksraad, bericht dat hij eergisteren-morgen met een klein regeeringscomman-do Winburg (in het hart van den Vrijstaat) verliet, nadat hem bevolen was zich met andere kleine commando's in de buurt te vereenigen. De Wet, die in de nabijheld met 2000 opstandelingen gesignaleerd was, viel Cronjé aan de brug over de Zandrivier bij Doornburg aan, met dezen uitslag, dat Cronjé 20 man gevangen nam, waarvan 11 gewonden ; 10 opstandelingen sneuvelden. Cronjé had 3 dooden en 6 gewonden. De Wet zond echter versierking. die een stormaanval deden, de gevangenen ontzetten en Cronjé's trein vermeesterden. De Wets zoon David sneuvelde. Ons commando is bezig zich te herstel-len. De regeering zendt aanzienlijke ver-sterkingen. Gevangen genomen opstandelingen deelen mede, dat zij door De Wet gedrongen zijn, om hen te bewegen zich aan de zijde van den opstand te scharen. Gî'ieksche Heweging. ( Oostenvijksche Melding. ) WEENEN, 9 November. (Wolff.) De Sudslavische Correspondes meldt, dat Zografos de vereeniging van Epirus met Grickenland heeft afgekondigd. Grieksche posten zijn aan de Albanee-schc grens uitgezet. WoeliHgen in Portugal. KEULEN, 9 November. (Part.) Vol-gens berichten uit Portugal aan de Kolnische Zeilung worden er nog steeds bomaanslagen op bruggen en statiën gepleegd. Hierdoor is o. a. de trein, waarin de minister-president uit 't Noorden van Portugal terugkeerde, ontspoord. Ook zouden er militaire muiterijen te Braganza en Mafa zijn voorgekomen, waarover de bladen vanwege de censuur geen berichten mogen opnemen. De redactielolcalen en drukkerijen van verscheiden konings-gezindc bladen zijn vernield en geplun-derd. Op 11 October moet voor het Duitsche consulaat te Oporto eene boni zijn gebarsten. Niemand was er thuis. De schade was gering. Zwcedsche Sloomer gemijnd. LONDEN, 9 November. (Reuter.) Vol-gens een Lloyd's telegram uit Yarmouth, is het Zweedsche stoomscîiip Atle gister-middag in de Noordzee op eene mijn ge-loopen en uiteengeslagen. Zcs man worden vermist, de ovrrige opvarenden zijn gered en te Yarincmth aan laiid gcbracht. DelIescSsietlng vais ÀSrecIit(Arras) Aan den brief van een inwoner te Atrecht d.d. 1 Nov. ontleent De Tijd : Den 30e October heeft Atrecht voor de deide maal een zwaar bombardement moeten doorstaan. Het helsclie werk heeft geduurd van half aclit 's morgens tôt zes uur in den namiddag. Bij korle ongelijke tusschenpoozen kwamen cle bom-men aansnorren in de richting der stad. De vele winkels in de Saint-Auber-straat zijn allen vernield. Van een groot aantal huizen, welke reeds waren getrof-fen, zijn slechts de puinhoopen overge-bleven.De kathedraal is opnieuw beschoten ; zij is ernstig gehavend. Dak. koor, absis-kapellen, ailes is getroffen en beschadigd. Binnenin ziet men niets dan neergevallen steenen en puinhoopen. Het dak der lcerk van Saint Giry, die tôt nu toe was geërbiedigd, is doorboord. Men kan geen godsdienstoefeningen meer liouden in deze lcerk. Het ergste was er het burgerlijk tehuis voor oude mannen aan toe ; eene bom heeft er dertig bewoners gedood en zeven-tien andere gewond. Eene brave zuster Augustinesse, de xweede sedert een paar weken, is ernstig getroffen en haar leven loopt gevaar. Het burgerlijk en militair Sint-Jans-Gasthuis heeft door nieuwe bommen zoo geleden, dat men het moet ontruimen. Al de ongelukkigen zieken heeft men in de ongezonde keklers moeten samen-brengen.De houding van Mgr den aartsbisschop is, gelijk overigens van lieel de geestelijk-heid, bewonderenswaardig. Ondanks de onzekerheid omirent den duur van het bombardement, want de Duitsche kanon-nade hield niet op, is Mgr overal met twee vicarissen-generaal zijne ongelukkige dio-sesanen gaan troosten. Het kwam hem voor alsof hij een doodenstad doorlcruiste, een ander Pompeji. Verre de meeste bewoners zijn gevlucht. De lcerk van Notre-Dame des Ardents is nog onbeschadigd gebleven. Om tien Uur gisteren dreigde er evenwel eene bom. Gelulckig kwam zij op eenige met ers af-stand van de kerlc neer. Van de kerk der H. Maagd van Atrecht is alleen de toren ongeschonden gebleven. De Scheepvaai't der Noorderlandcn. Voor Denemarken schijnen de bezwaren verbonden aan de Engelsche maatregelen in de Noordzee, mee te vallen. Al.thans de onmiddellijlce gevolgen,zegt de Berlingske Tidende, zullen, in het licht van nadere verklaringen, de neutrale schcepvaart niet bijzonder groote moeilijkheden be-reiden.Voor de vaart van Denemarken op Amerika is hetzelfde toegestaan als voor die van Noorwegen op Amerilca. In aile geval is aan de Oscar II, van de Skandi-naafsch-Amerikaansche lijn, die vrîjdag van Kopenliagen is verLrolclcen, verlof ge-geven dat ze haren gewonen weg" nam om het Noorden van Hilland ( de Shetlands) heen. En de vrachtboaten naar Grimsby en Newcasile hoeven niet eerst naar Lin-desnas, maar lcunnen recMstreelcs van Skagen naar het eiland Farne op de Oosi-kust van Engeland oversteken. De booten op Leith lcunnen van Slcagen rechtstreelcs daarheen stevenen. Dit is eene later ver-kregene tegemoetlcoming,want de eerste drie booten voor de Oostkust van Engeland zijn naar Kristianssand gegaan. Nu de zaak zoo staat, is men, volgens de Berlingske, bij de Deensche reeders tevreden, want de nieuwe wèg heeft bij den ouden voor, dat het mijngevaar ge-ringer zal zijn. Het is. mogelijk, dat de booten bij het eiland Farne zullen moeten wachten vocr ze de reis zuidwaarts mogen voortzetten. Voor de vaart op IJsland, is uit Engeland de verklaring gekomen, dat de weg Jean gaan « van Leith naar de Faroer, oosteiijk om Hitland (de Shetlands) in diep water. » De Deensche gezant te Londen deelt nog mede, dat schepen, die yan Lindenâs westwaarts gaan, niet lcunnen rekenen op het geleide van Engelsche oorJogsschepen, maar recht op de Faroer moeten aansturen. Welke îanden zijn in den oorlog bclrokken? Niet min dan tien landen zijn in Europa in oorlog. Hieroudcr deelen wij mede welke die landen zijn n tegen wie zij oorlog te voeren hebben. Duitschlancl is in oortog tegen Engeland, Frayikrijlc, Ruslancl, België, Servie, Japan en Monténégro. Oostenrijk is in oorlog met dezelfde landen. Turkije voert oorlog tegen Engeland, Frankrijlc, Rusland, België, Scrvië. Engeland, Franlcrijk, Rusland, België en Servie zijn in oorlog tegen Duitschland, Oostenrijk en Turkije. Japan en Monténégro zijn in oorlog , met Duitsch&nd en Oostenrijk. De Pesl op Java, * Bij het Département van Ivoloniën is het volgende telegram ontvangen van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Inclië, be- ^ treffende pestgevallen op Java en Ma- i doera van 21 October tôt S.dezer : j Afdeeling Malang 337 nieuwe gevallen, i 302 dooden. Toeloengagoeng 10 nieuwe gevallen, 7 a dooden. i Madioen 21 nieuwe gevallen, 18 dooden. Kediri 76 nieuwe gevallen, 63 dooden. Stad Soerabaja 35 nieuwe gevallen, 34 t dooden, en het overig gedeelte der afdee- r ling van dien naam 8 nieuwe gevallen, 10 dooden. Parée 54 nieuwe gevallen, 51 dooden. i Bangkalan 6 nieuwe gevallen, 5 dooden. Laaiongan 3, Bangil- en Modjolcerto 2 s nieuwe. Magetan 1, Berbelc, 7, Pamelcasan 5, ' Lamongan 3, Bangil 1 en Modjolcerto 2 nieuwe doodelijke gevallen. , In het vorige tiidvak : Malang nog 30 oldaten aan, die de grens waren over-ichreden.Aan de Belgische vluchtelingen worden oorloopig geen g'ratis-spoorbiljetten uit-;ereilct, omdat het Belgische spoorweg->ersoneel weigert de treinen van Esschen laar Antwerpen te bedienen. TcHaarlem is met twee Belgische onder-vijzers een school geopend, waar 60 Bel-(ische lcinderen onderwijs lcrijgen. Gswonda SoMaîen. Maandagvoormiddag te 11.15 uur zijn lit Breda te Rotterdam aangekomen ;even gewonde Belgische militairen, die e Breda reeds jn verpleging waren. Zij ;ijn met een ambulancewagen naar de ^oode Kruis-kliniek in de Raampoort-traat gebracht. Uit de Roode Kruis-kliniek zijn 4 Bcl-:ische militairen hersteld ontsiagen van vie 2 naar Harderwijk w'orden overge-iracht en 2 aan de poiieie overgeven. Uil îudolda zijn 3 Belgische militairen her-teld ontsiagen, die allen aan de policic :ijn overgegeven. * * * Volgens men uit Rotterdam meldt oopen er sinds maandag weer treinen van ^oosendaal naar Merxem en wel te 7 en 0 nnr \-nrvrmr»n 19 9 uur riaînirl- gevallen, 25 dooden. ÏÏOËREM 6ËBËURTEN1S. (Correspondentie uit Boedapest aan Ni pi hdp Rnffprrlnmsrhp C.mimnt. i E i E i E Een treffend verhaal deed mij onlangs een gewond officier, die hier in een militair ( ziekenhuis ligt. Bij Grodelc werd het ge-vecht 's avonds afgebrolcen, en vrij ver 1 van de plaats waar gevechten was, moest zich 't regiment verzamelen, zoodat de manschappen over 't slagveld moesten 1 marcheeren, waar de doktoren reeds druk c aan 't werk waren. Op het appel ontbralc mijn oppsaser, 1 die den heelen dag in mijn nabijheid dap- s per had meegevochten, zonder dat ilc had gezien dat hij was gevallen ; maar helaas, hij was er niet en werd als vermist opge-schreven. Een paar uur later,toen de soi-daten aan 't eten waren, zag ik plotse-ling den vermiste aankomen, gezond en wel, maar erg vermoeid. Op mijne vraag 5 van waar hij kwam, vertelde hij mij be- ^ schroo^id dat een gewonde Rus, wien een granaatkartets een been had wegge-rulct, hem onderweg had gesmeekt hem op te nemen en naar zijn regiment te breng'en. Een goed uur had hij den man gedragen naar de Russische voorposien, waar de bevelvoerende officier zijn oogen niet geloofde, toen hij een mongaarsch soldaat voor zich zag. Maar hij had hem de hand gegeven en een Russisch soldaat opgedragen hem den weg te wijzen om eerder bij zijn regiment terug te komen. Den volgenden dag werd ik met mijn op-passer bijna op hetzelfde oogenblik door een vijandelijken lcogel getroffen, en hoe ' groot de pijnen ook waren, die hij zelf ' leed, heeft hij toch meer dan zes uur bij mij de wacht geliouded en ailes gedaan om mij te belpen. Later bleelc het dat hij veel zwaarder gewond was dan ik. En evenals ik danlcen tal van Hongaarsche ( officieren hun leven aan den moed en s de trouw hunner oppassers, die elle gevaar 5 trotseeren, wanheer het geldt hun officier ( te redden. ! In HolKansIr i Uiîyoer van psalvruc&tSH. i Nadat gebleken was, dat de uitvoer uit < een ncutraal land van levensmiddelen <■ voor de noodlijdende bevolking van België 1 niet langer op bezwaren van oorlogvoe- i rende® staai, heeft de Nederlandsehe re- 1 geering harerzijds den uitvoer van zekere <■ hoeveelheden peulvruchten toegestaan. i D3 Belolscîis VIusMsllnpa- Eenigen tijd geleden is gemelcl, dat een regeeringskamp vaor Belgische vluchte- i lingen te Roozendaal zou worden opge- c riebt. i Naar tlians kan worden gemeld, is ] hiervan echter afgezien, wegens bezwaren s van de militaire overheld daartegen. Om dezelfde redenen zal het regeeringskamp te Hontenisse geen verdere uitbrei-ding ondergaan, waarvan aanvanlcelijk ^ het voornemen bestond. Daar wij vernemen, wordt van wege den minister van binnenlandsche zake.n een onderzoelc over het geheele land in- i gesteld, betreîfende de vraag, waar nog ' 2 meer regeeringslcampen voor belgische c Vluchtelingen zouden kunnen worden op-gericht, met de bedoeling zoo veel mogelijk g aile vluchtelingen in deze regeeringslcam- ^ pen onder te brengen. 1- ❖ * * De maatschappij Zeelcind heeft besloten van 15 November af het verirek van Fol-lcestone voorloopig vast te stellen op 8 uur des morgens. De mailbooten zullen clan des middags ongeveer halfvijf te Vlissingen aankomen. 1 * * * ^ Te Hansweert zijn gisteren ongeveer s S0 personcn uit Brussel aangekomen, die n allen daar hadden dienst gedaan als k burgerwacht. je j Ook kwamen er weer eenige Belgische t: lags. In aansluiting op de treinen komende <an Antwerpen, zullen er van Roosendael reinen verlrelcken om 10.1, 3 en 5 uur. Dinsdagvoormiddag te 9 uur 40 min, -ertrolc er voor de Belgische vluchtelingen en trein naar Roosendael. Aan de vluchtelingen worden door be-nidcleling van de comiteiten weer g'ratà» in België^ MIT MTWERPEI. T_T ni .. "O,, i 1 J.VL UUUtgt V ail JUIU0V.1UI.VOH.4 vil chepmeii der stad Antwerpen beèft aan jeneraal Von Bodenhausen, bevelbebber 1er stad, het volgende sehrijven gezon-len : « De heer voopzitter van de intercom-nunal-e Commissie heeft ons wel willen nededeekm dat u hem bevestigcl liebt, lat de onderwijzers die volgens onze wet ip de militie ontsiagen zijn van den eigen-ijken krijgsdienst en die enkel worden ngelijfd bij oorlogstijd als ambulanciers d brancardiers en die thans ontsiagen verden, vrij in Antwerpen mogen terag-ceeren.» Wij bedanken u voor deze mededee-ing en hebben dus aan de belanghehben-len laten weten dat niets zich tegen hun eruglceer verzet. » DE STAD YPER IN BRÂND ? Aan de Daily Chronicle is geseind : Yper staat in brand en een groot ge-leclte van deze sclioone, onde Vlaamsche tad is verwoest. Vrocg in den morgen laagden de Duitschers er in de stad mder het vuur van hun zwaar gesehut te îemen en er de 11 en 13 duimsgranaten n te werpen. Geen m ensclie nleve ns giiigen echter ,'erloren, aangezien de stad geheel ver-aten was. Een zeeofficier, die 's morgens lit Yper verlrokken was, zegde, dai ■ene oude, kreupelc Vlaamsche vrouw en :en hond de eenige, achtergebleven le-^ende wezens waren. De vrouw trachttc net emmers water te vergeefs net laaîenck: uur te biiisschen. Aangewakkerd door ■enc noordooster bries, lelcten de vlam-nen gretig langs de huizen. Spoedig was -tet westelijk gedeelte van de stad een aaiendc puinhoop gewonden. De toren van de S. Martijnskalhedraal 5 ook gedeeltelijk vernield. I11 de noor-leiîjke wijken van de stad, wnar vele nooie, oude huizen staan. hebben de irand en de granaten evciicens groote chade aangcricht. Krijgsgevangen ia Duilschlaiu]. Menschen van Lovendc-gem hebben ran hun zoon volgend brieîje ontvangen : Soltaw, 26 October 1911. Beminde Ouders, Met genoegen mag ik U sehrijven dat k mij hier friscb en gezond bevind, Isoolc nog eenige van de parochie; Ri-hard N..., brouwersknechl, ook. Binnen eenige weken komen wij : llen ezond bij U terug. Hebl geen schrik ; fij zijn hier goed en zullen goed terug-:eeren.Aïs gij schrijït. enz... Ziehier mijn adres : Edmond. D... enz. enz. enz. UIT miLgT. De spoorwegbrug te Aalst, die d?» >uitschers hcrstclden, om het verkeer an den spoorweg Brussel-Gent te her-teâen, is ingestort, verscheidene werk^ eden medeslepcnde, welke er met een oud bad van afgelcomcn zijn. Daardooi cle vc^binding voor een onbcpaaldeu jd uilg.^teld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes