Het volk: christen werkmansblad

1975 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 Juni. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/707wm14z3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Wei -en-Twiniple Jaar, -N. 134 GQdsdleiîsl - Msgezin - Eigendon Donderdag, Il Juni 1914 Alla briefwisselingen vrachfc-*rij te zénden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij net Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Buroel van West-Vlaanderen t Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bm'eel yan Antwerpen, Bra-banfc en Limburg : Viktor Kuyl, llinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijft In s Op aile postkantoren aan 10 fr« per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens tarief. Voorop t® betalen. Becliterlijke herstelling, 2 fr. per regel. Ongeteekende Jirieven wordoa geweigerd. TELEFOON N® 137, Gent. Vei'scliïjnt G maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIBMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEI* De toestand in 't arrondissement Aalst. In cms artikel De Les der Kiezing, ver-schenen in ons nummer van 26 Mei, zegden we onder meer dat, naast andere lessen, uit de verkiezingen te leeren ken-nen was : het gevaar van 't gebrek aan vrnstig katholieke werkersorganisatie. En we schreven dienaangaande : * Vergelijkt bij voorbeeld Gent met Aalst. » In de stad Gent hebben we de eerlijk erkende, vrije katholieke werkersorganisatie bij de katholieke partij. In 1912 deed de stad Gent een voorsprong van 5 % ten voordeele der katholieken. In 1914, terwijl overal elders het katholiek stemmental verminderde, heejt de stad Gent dien voorsprong behouden. » In 1894 hadden de katholieken te Aalst, bij de ballotteering van 9 December, 899 stemmen meerderheid op al hunne tegen-strevers samen. Den 24 Mei 1914 hebben zij no g 708 stemmen meerderheid op al hunne tegenstrevers. Zij zijn er geen stap vooruitgegaan, integendeel. Maar zij hebben er ook nooit eene emslig vrije katholieke werkersorgaiiisatie, zoo politieke als andere, gewild. » In ons eigen arrondissement Gent-Eekloo is de uitslag der verkiezingen 't best in die kantons, waar we organisatie Iconden bewerken en waar het sociaal strijdend katholiek werkmansdagblad meest gelezen wordt. » We hebben aile reden bm fier le zijn op de toestanden in de stad Gent. We hebben ook aile reden om er de algemeene aan-dachl op in te roepen tôt vingerwijzing VGor andere nijverheidsslreken. » Naast andere beschouwingen uit ons artikel van 26 Mei, werden ook boven-staande overgenomen door versehillende bladen, onder ander door Bien public en XXe Siècle. Dit laatste blad laschte daarop verleden zondag, 7 Juni, een antwoord in van den àchtbaren heer sekretaris der katholieke Associatie van Aalst, die de zaken voor-stelde als zou de katholieke werkersorganisatie aldaar een model zijn voor aile andere belgische steden en als waren de werklieden nergens beter dan te Aalst vertegenwoordigd in de leiding der katholieke partij. De XXe Siècle lieeft de beweringen van dien brief weerlegd voor wat het wetgevingswerk betreft, en we zouden er niet van gewaagd hebben, ware 't nict dat we, van een gezaghebben persoon uit het land van Aalst, volgenden brief ont-vangpn hebben : Heer Hoojdopsteller, De heer sekrelaris^der Katholieke Veree-jiiging van het arrondissement Aalst, ant-woordt in het dagblad XXe Siècle, van Brussel, op de bespreking verschenen in Het Volk bctrekkelijk den poliiieken toestand der katholieke partij in dit arrondissement. Hij schrijft haren achteruitgang alliier vooral loe aan de oneerlijke uit-buiting van legerwet, schoolwet, drank-zucht, Congo enz. door daensisten en andere n. Voor mij bewijst de uitslag van 24 filei dat de inrichting der kiezingen hier zeer veel le wenschen laat. Er is hier te veel alleenheerschappij. Dat is de onder gang der katholieke partij in ons arrondissement. De eerste voorwaarde om te zegepralen is de geestdrift. Zonder geestdrift geen volksstroom. En zonder volksslroom geen zegepraal. Nu die geestdrift onlbreekt in onze pùrtij, bij het volk. Daar ligt de oorzaak van onze nederlaag, (welke niet in verhou-ding is met den achteruitgang der Katholieken in andere arrondissementen, waar ook de legerwet, de leerplicht enz. zijn aan-f/euallen.)De heer sekretaris zegt, dat het midden-komileit is samengesteld uit leden, benoemd door de kiezers. Dit is niet echt. Dat komiteit is saniengesteld uit per-sonen welke zich zelven benoe'men, ofwel die,aangesteld zijn door eenige hoo/dmannen der Grondiveltelijke Katholieke Vereeniging. Dit middenkomiteil stelt de kandidaten aan ; hetzelfde komiteit rangschikt de volg-<jrt}c der kandidaten volgens zijn goeddud-ken. De afgevaardigden kunnen deze rang-schikking zeer moeilijk veranderen. In voile recht zouden de kandidaten den eerslen, tweeden, derden rang enz. op de lijst moeten bekleeden, in evenredigheid der stemmen welke zij behalen, derwijze dat zij alzoo beanlwoorden aan de plaals welke de kiezers hun toekennen. De afgevaardigden zijn immers de machtdragers der kiezers. (Eene enkele uitzondering zou kunnen gemaakt worden voor M. Woesle, welke nu 40 jaar 't arrondissement vertegenwoordigt.) Er dient ook opgemerkt te worden dat hetzelfde middenkomileit, door niemand aangesteld, zich nog het voorrecht aan-matigt de plaatsvervangers te benoemen. De kiezers zijn dus verplicht de kandidaten en de rangschikking te aanvaarden, welke hun worden opgelegd. Voorheen was de kiezer vrij in zijns keus. Hedendaags, met het hatelijk hoofd-vak, dat de politieke vereenigingen almach-tig maakt, is het zoo niet meer. Reden te meer om den wil van den kiezer in de aan-stelling van zijne kandidaten te eerbiedigen. Ilct is dus hoog tijd dat de katholieke volkssland welke hier machtig is, op zijn eigen worde ingericht, dat hij vrij en on-afhankelijk zijne kandidaten aanstelle, zoo-als te Gent ; mits lijdens de kiezing eene overeenkomst te sluiten met de Katholieke Grondwettelijke, Vereeniging. Aanvaard, enz. P. S. — IIet algcmeen gevoelen alhier is ook, dat de plaatsen van litelvoerende en plaatsvervangende kandidaten zouden moeten bekleed worden door zooveel personen als er plaatsen zijn. De kandidaten worden aangesteld in 't belang der katholieke partij en niet in hun eigen belang. Dat klinkt heel anders dan de beweringen van den sekretaris der katholieke Associatie van Aalst in den XXe Siècle. Overigens, wat wij zelf geschreven hadden werd bevestigd door eene correspondencie uit Aalst aan den Bien public en door de volgende katholieke weekbladen uit het arrondissement Aalst, het eene wat min nadrukkelijk dan het andere : Klokke Roeland, van Aalst, De Voorwacht, van Ninove, De Dender, van Denderleeuw, De Vaandrig, van Geeraardsbergen, en De Zondagbode, van Sottegem, zonder nog te gewagen van den veelgelezen Beiciard, van Sottegem Allen zijn t'akkoord met den schrijver van bovenstaanden brief, dat de katholieke volksStand van 't arrondissement Aalst niet voldoende erkend is bij de politieke inrichting der katholieken van dat arrondissement. Er zijn syndikaten, maatschappijen van onderlingen bijstand enz., ja, maar dat zijn geen politieke inrichtingen, aangelegd op politiek leven en werken, zooals de Werkliedenbond van 't arrondissement Gent. Op verzoek van een katholieken volks-vriend uit Aalst is er, twintig jaar geleden, beproefd geworden aldaar zulk een katholieken Volksbond, gahsch demokratisch opgevat, in te richten. Dadelijk ging de stichting zeer snel aan 't groeien, maar dit juist werd met leede oogen aanzien. De hoofdmannen der katholieke partij wilden er niet van weten : de jonge Bond werd door hen geknakt en vérder door de daensisten verscheurd; Tlians wordt t'allen kante van dat arrondissement geklaagd over 't gémis aan zulke inrichting, en wanneer de tijd gunstig was, heeft men er niet van gewild. We schrijven dit geenszins voor 't ple-zier van te klagen, want daar is geen ge-noegen aan, noch om iemand verwijtingen te doen, daar hiermede niets of niemand geholpen is. Doch we wijzen eerlijk den toestand aan gelijk hij is, opdat onze vrienclen van 't land van Aalst zouden inzien wat er aan verholpen dient te worden. Het is nooit te laat om wel te doen. Men sla de handen vastberaden aan 't werk en na enkele jaren zal men er de vruchten van plukken, misschien meer en beter dan sommigen wel zouden kunnen denken. Die beschouwingen kunnen overigens zoowel ons zelven en anderen ten dienste zijn als aan de vrienden van 't arrondissement Aalst, want niemand mag denken de vohnaaktheid te hebben. Bnitenlandsche Politiek FRANKRIJKS MINISTERIE. In onze morgen-editie konden we gisteren reeds melden : Parijs, 9. — M. Ribot heeft zich dezen avond ten 7 uur naar het Elyseum bege-veu, ten einde M. Poincaré te berichten dat het ministerie is samengeste'd. Voorzitter en Justiçie, M. Ribot ; In-wendige, M. Peystral ; Buitenlandsche zaken, M. Bourgeois ; Oorlog, M. Delcassé ; Zeewezen, M. Chauteinps ; Openbaar on-derwijs, M. Clémentel ; Openbare werken, M. Jean Dupuy ; Handel, M. Marc Révillc; Landbouw, M. Dariac ; Koloniën, M. Maurice Maunoray ; Arbeid, M. Abel. * * * In de ministerieéle verklaring, welke opgemaakt is doch slechts vrijdag ter ICamer zal gelezen worden, merkt M. Ribot aan dat de wet voor driej arigen legerplicht slechtzs zes maand geleden werd gestemd, dat hare toepassing nauwelijks begint en aangezien er geen verandering is in de om-standigheden welke ze deden stemmen, dat ze nu niet terug in bespreking kan ge-bracht worden. Het ministerie zal trachten het finan-cieel evenwicht te herstellen en de overeenkomst der twee Kainers te bewerken op de belasting op 't inkomen. Dezelfde overeenkomst zal het ook betrachten voor de her-vorming der kieswetten. De ministers verklaren dat zij hunne politiek gansch willen steui en op de lin-kerzijde alleen, maar radikalen en radico-socialisten, die 't gros der linkerzijde uit-maken, zijn hardnekkigtegenhetministerie Ribot aangekant en zullen het uit aile macht bestrijden. * * * Woensdagmorgen heeft de heer Ribot de leden van het nieuw kabinet aan président Poincarré voorgesteld. De ministe-rieele verklaring zal eerst vrijdag aan de Kamer medegedeeld worden. VOOR DE GRIEKSCHE VLOOT. Sedert de vrede tusse hen Griekenland en Turkije is geteekend en blijkbaar ook in verband met de spanning naar aanlei-ding van de wijze waarop het den Grie-ken in Turkije wordt lastig gemaakt, is tusschen beide landen een wedstrijd voor de sterkste oorlogsvloot ontstaan. Griekenland lieeft geen rust meer sedert Turkije onlangs twee dreadnauglits in En-geland kon aankoopen. Het onderhandelt tlians met een aantal Staten, die op het oogenblik slagschepen in aanbouw hebben, om deze af te koopen. Zoo meldt men uit Londen dat Griekenland zich aangeboden heeft om twee slagschepen die thans op eeno werf te Boston (Amerika) voor rekening der Argentijnselie republiek worden gebouwd, aan te koopen. Argentina heeft het aanbod eehter afge-slagen, hoewel Griekenland een zeer lioo-gen prijs bood. Anderzijds wordt uit Washington ge-meld dat Griekenland een kruiser van 26 duizend ton, gebouwd voor rekening van China, heeft aangekocht voor ongeveer 250.000 p. st. (6.250.000 frank). Het wetsontwerp waarbij het Amerika ansche vlootdepartement gemaclitigd wordt de pantserschepen « Idaho » en « Mississipi » aan Griekenland te verkoo-pen, is door den Senaat aangenomen, maar nog" niet door de Kamer. Voorzien wordt dat, zoo Griekenland er in gelukt dezen koop te sluiten, Turkije ook weer naar nieuwe oorlogschepen zal uitzien. SERVIE'S MINISTERIEELE KRISIS. T'einde raad had de Servische Koning, sinds meer dan eene week zonder ministerie, onderhandelingen aangeknoopt met de leiders der oppositie. Thans wordt gemeld dat die onderhandelingen mislukt zijn en algemeen wordt het gevoelen geuit, dat het afgetreden ministerie Pasjits waarschijnlijk terug aan het bewind zal komen. TURKSCHE VERVOLGINGEN. De grieksche bladen melden dat de toestand in Tliracië en Klein-Azië verer-gert. Zij dringen er bij de regeering op aan maatregelen te nemen om de Grieken in die streken te steunen. Uit Rodosto wordt gêseind dat tal van Grieken uit het dorp Maip zich naar Salo-niki hebben ingescheept. Te Aktsjai bij Adramiti is de staat van beleg afgekondigd. Te Ailwali vreest men voor gebrek aanlevensmiddelenenhongërs-nood onder de vluchtelingen. VRIENDELIJK AFTREDEN. Een New-Yorksch blad meldt dat président Huerta en genderaal Villa dagd jks « vriendelijke » telegrammen*wisselen. Het geeft zelfs den teks van een er van, door Villa afgezonden. Het luidde : « Ik kom^ varken. Ik zal u ophangen ; zoek uw boom maar vast uit. En haast u wat I » In verband met de opheffing der blok-keering van Tampico, wordt hier uit Mexiko-stad het gerucht vernomen, dat generaal Huerta reeds Woensdag aftreden h zou. Zijn ontslag zou reeds opgemaakt zijn c en in het Engelsch gezantschap aldaar be- v rusten. v In eene ambtelijke kennisgeving ver-klaart de regeering dat zij de blokkeering niet had afgekondigd om den handel op Tampico te belemmeren, doch alleen om _ de opstandelingen te beletten, zich van g munitie te voorzien. y VAN ALLES ^JAT. * OVERZETDIENST te ANTWERPEN. r — Te rekenen van de maand Juli eerst- g komende wordt tu:.'.;chen Antwerpen en z den linkeroever der Schelde een hulp- s overzetdienst ingevoerd, door middel van passagiersbootjes die uitsluitend dienen voor het vervoer van personen. ; r De prijs voor de enkele overvaart met | v die stoombooten is vastgesteld op 10 cent., ! zonder onderscheid tusschen de plaatb , v van vertrek | s DE OUDERDOM DER VORSTEN. C De ouderdomsdeken der vorsten is (] keizer Frans-Joseph van Oostenrijk, die ^ geboren is den 18 Augusti 1830, zoodat « liij weldra 84 jaar zal zijn. Dan volgt r Z. H. Paus Pius X, die over eenige dagen'j g zijn 79e verjaardag vierde. Ziehier in volgorde den ouderdom der andere vor- v sten : koning Carol yan Rumenië, 79 jaar, ^ Nikolaas I van Monténégro, 73 jaar, T Pieter I van Servie, 70 jaar, Ludwig II, j; van Beieren, 69 jaar, prins Albert van Monaco, 66 jaar, Gustaaf V van Zweden, j( 56 jaar, Wilhelm II van Duitschland, x 55 jaar, koning Ferdinand van Bulgarië, j, 53 jaar, Nikolaas II van Rusland, 46 jaar, koning Constantijn van Griekenland, 46 jaar, Victor-Emmanuel III van Italie, 45 jaar, koning Christiaan van Denemar- ^ ken 42 jaar, koning Albert van België, ^ 39 jaar, koningin Wilhelmina van Neder- i: land 34 jaar, koning Alfons van Spanje, 1 28 jaar, groot-hertogin Maria-Adelheid 3 van Luxemburg, 20 jaar. e r.». ■ . — w SI NON E VERO. — Is 't niet waar, j 't is toch goed gevonden. We lezen in y een fransch blad : i Dezer dagen werd het lijk van een liol- 1 landschen zeeman geopend en geschouwd. I In zijne maag vond men : nagels, vijzen, ' gespen, stukken scharnier, brokjes lcet- s- ting, brokjes van sleutels en van twee ; stopseltrekkers, verscheidene ringjes, me- , talen hemdknoppen en eene revolverkar- 1 does met bal, ailes samen 750 gram in koper, ijzer, lood, zink, glas, steen, kuxk, 2 enz. De man is gestorven van eene long- j ontsteking ( MODEL-ONDERWIJZER. — Het Be- A roepshof van Toulouse, in Frankrijk, heeft T de klacht aanhoord van twee vaders van a Blajan, die den onzijdigen onderwijzer 6 Escazeaux van hunne gemeente aankloe- ( gen voor onzedelijklieid in de diktaten j welke hij aan hunne kinderen opgaf. ' Het gerecht heeft in de sclirijfboeken v der kinderen tien plaatsen aangeteekend, 1 waarin de onderwijzer de knapen zeden- kwetsende dwaasheden tegen den Gods- , dienst had doen schrijven. \ Het heeft dien model-onderwijzer naar et hart onzer belgische liberalen en so-ialisten veroordeeld, 500 frank schade-ergoeding te betalen aan ieder der twee aders die (te aanklaclit deden. Onders, hoectt uwe kinderen 1 VROUWELIJKE TUSSCHENKOMST. - In Colorado, een der eerste vereenigde taten van Noord-Amerika, waar de rouwen kiesrecht helrben en kiesbaar ijn, hebbfen zij thans op goede wijze are tusschènkomst doen gelden. Sinds zêven maanden woedde eene îijnwerkersstaking in 't Zuiden van den taat. De gouverneur Animons die er elf geen weg mede wist, weigerde de tus-îhenkomst van het middenbestuur der rereenigde-Staten in te roepen. De Vrouwénvereeniging voor den vrede iep eene meeting van een duizendtal rouwen samen, welke eene afvaardiging ij Animons stuurde. Deze trachtte te ntsnappens- maar 't ging niet en de enatores Helen Ring Robinson zettehet oel der komst niteen. Twaalf nren lang lieten de afgevaar-igde vrouwen, van den noodigen mond-o 'raad voorzien, niet los, zoodat de ouverneur ten slotte moest telegrafieeren aa Wilson, président der Vereenigde-taten.Enkel wanneer een gunstig antwoord ail Wilson gekomen was, verlieten de rouwen lie't gouvernemeiitsgeb'ouw. Ei ,'as er eene bij met een kind van acht laand op tTen arm. Men zegt dat de gevolgen dier tusschen-omst zicli reeds doen gevoelen en eene rédelieveitde oplossing der staking na-end is. 10 JUNI 1SS4. -— Gister 10 Juni, was liet list 30 jaar geleden, dat het libéralisme, ls regeeringspartij, in BeJgië zijnen genade-lag kreeg. Zes jaar had het 't bewind in anden gehad, en op dien betrekkeli.jk kor-en lijd hadden de vrijmetselaars, die het linisterie beredderdon, -het land- zedelijk n stoffelijk gesproken, met puin bezaaid. De vreeselijke schooloorlog had veete n onvrede gesticht tôt in de minste ge-nichten ; hij had de geldmiddelen nitge-lut en van den Staat, en van de gemeen-en ; t was al belasting wat de klok sloeg ; ie( bankroet stond voor de (leur, want aan loogerhand verwaarloosde men ailes wat lijdragen kon tôt de algemeene welvaart : ,nti-clericalisme, krenking van gewetens, acht op de zielen, verdrukking van anders-[enkenden was schering en tnslag van de egeeringsbedrijvigheid, om iets anders fce-;ommerden zich de liberale ministers niet. De kruik ging zoolang te water, tôt dat e brak. Op 10 Juni 1881 verbralt het kiezers-:orps de kluisters, waar de liberalen het and in geklonken hadden, en met - eene mtzagelijke meerderheid zegepraalden de :atholieken, zoowel te Brussel als te Ant-verpen, zoowel te Brugge als te Philippe ville. Frère, Bara, Van Humbeeck, Graux, aoesten het bewind afstaan aan Malou, Victor Jacobs, Beernaert en Woeste, en edertdien wordt België, zonder eenen dag ►nderbreking, bestuurd door katholieken. Il de moeilijkheden, welke de tijdsomstan-ligheden, of de tegenpartij op liunnen weg tapelden, kwamen zij te boven, en zooverre s 't gekomen — dank de verblindheid en den lommen haât der liberalen — dat er op dit logenblik in België maar ééne ware regee-ingspartij bestaat, de vereenigde katholie-ce n. God geve dat het zoo nog lang dure ! Arbeidersbeweging. DE METAALBEWERKERS VAN ANTWERPEN. Iedereen weet hoe de socialisten door schrik en geweld zich hadden meester gemaakt in de automobielwerkhuizen Minerva van Anlwerpen. 't Was effenop rood of geen brood. Ook hadden zij eenver-drag wei*.n lçe "sluiten met het beheer, zoodat iedereen zoowel bazen als werklieden, op hun flvitje dansen moesten. Doch daar kwani de algemeene politieke werkstaking van April 1913. Zoncîer naar kontrakt of overeenkomst 0111 te zien, dreven de roode deugnictcn de de werklieden der Minerva in staking... En dat was de verlossing. De banden wicr-den verbroken, ongelukkiglijk ook met het gevolg dat wel 1000 werklieden zonderbe-zigheid vielen. Sindsdien heeft het beheer met aile vak-bonden afgebroken, doch in hare werkhui-zen een fabrieksr^ad samengesteld. Op dringend verzoek van den christen metaal-bewerkersboiul, gesteund door de werklieden van dien raad, heeft het beheer van de Minerva nu weer loegestaan het instel-lei» der vacantiereis, zooals dit vroeger bestond. In de 71 linerva is de socialistische in-vlocd verre onder zéro gedaald. Dwingelandij en verdrukking moeten toch fcindelijk iedereen de keel uithangen. HOE ZE DAT ARRANGEEREN. Le Peuple meldt ons dat de socialistische ziekenbeurzen van 't Centcr, 21.000 leden a" tellende, eene federale kas gaan sticliter.. die zij niet wettelijk zullen doen erke-her lien. En waartoe zal die kas dienen? 1. — Om de bijdragen te betalen dcî aansluiting bij de socialistenpartij. 2. — Om de toelagen te geven aan aller-lïande socialistische instellingen. 3. — Om aan de invalieden-leden 10 fr. peyiliaand onderstand uit te keeren * * * Men ziet van hier wat die socialisten hie"r in 't schild voeren r al de voordeelen der wettige erkenning binnenpalmen, zonder zich in 't minste om de wettelijke voor-schriften te bekommeren, vooral het geld van den onderlingen bijstand gebruiken tôt allerhande socialistische doeleinden. De truc is immer eenvoudig : neven de erkende kassen, waar de toelagen in te-recht komen, niet erkende stichten of behouden waarin ze overbren^en en waar-uit ze putten naar beiieven. DE 8URENDAG TE BRUSSEL. Volgens Le Peuple die 't wel weten kan. zou er in de brusselsche sladsdiensten-on-derduims gewerkt worden om den 8uri-gen werkdag af le schaffen en het vroe-gersysteem weer in toepassing te brengen. WOELINGEN IN ITALIE. Verleden zondag hadden bctoogingeiv plaats te Ancone. Drij manifesteerders werden gedood. Om daartegen te protes-teeren zijn in verscheidene steden ge-deeltelijke werkstakingen losgebroken. T«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes