Het volk: christen werkmansblad

575474 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 18 Mei. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jm23b60q61/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

SS3 m Pi*r~» -9UF»Tn'in%8ie Jmr — R f 50 ÊöösflMst — BfögeziH — Eigendom Binsdag, 18 Mei 191S ^Alle Briefwisselingen Vrachtvrij te; zenden aaa Aug. Va» Sfeeghem, uitgever voor de ttaamï. inaatsch. «Drukkerij Hèt Volk»» /Meérsteeg, n° 16, Cheat. lyBureel voor Wert-Vïaanderero «aston Bossuyt, Recoüetten■ïtraat■, M, Kortrijk. Vjouree* van Antwerpen, Brabant en Limburg : Viktor Kuyl, MMderbroederetr., 24, Leuven. Men schrijft In : Op alle postkantoten aan 10 f ft per jaar. Zes maanden fr. 5.00. Drie maanden- fr. 2,50. Aankondigingen s Prijs volgens tarief. Voorop to betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr. per regei. Ongeteekende brieven worden geweigerd. TELEFOON N« 137, Genfc. Verschijnt « mBa, pcrweekCHRISTEN WERKMANSBLAD S Centiemen liet nummes* neele Rechtbank Van Audenaerde verschijnen en gestraft worden. EREMBODEGEM. — Ongehoorde bandieterij bij Aalst. — Woensdagnacht, rond 11 ure, zijn drie zwart gemaakte bandietenin de woning gedrongen, bqflïïd» del van braak bij de kinderen Asscherickx, oorspronkelijk van Denderleeuw. Zij stampten de ingangdeur open en met wapens in de hand dwongen «5 Vader Asscherickx, een bejaard man, de plaats aan te wijzen waar de spaarcenten verborgen waren. Denzelfden morgen was een schaap geleverd voor de som van 125 frank. - Vader Asscherickx wilde niet de bandieten inlichten, hij werd met dolksteken getroffen en doorkerfd, totdat het slachtoffer zonder kennis ten gronde ©leef liggen. Ohdertusschen werd eene som van 200 frank gerobberd alsook eenige hespen en andere waarden; dah namen de bandieten de vlucht. Toen des anderdaags de Duitsche gendarmerie ter plaatse kw*m, kon de veldwachter hen inlichten. Twee aanhoudingen zijn gedaan; die van zekere M.... Té — Zij zijn door de slachtoffers herkend geworden en naar het gevang va» Audenarde overgevoerd. OOST-uKKER — Verkooping ten gemeentenhuize op woensdag 19 dezer, Van 's voormiddags voedermaïs, 's namiddags plantmaïs. Voor de plantmaïs móet men op voorv hand ingeschreven zijn. I*rijs : 34 centiemen de kito„ A. L. SOMERGEM. — Voèderm-a/s en plemt«raöis«. — Heden dinsdag van 9 tot 1 ure (Duitsche uur) zal men op den koer vaa Jules Ysebaert voedermaïs eet plantmaïs bestellen tegen 0,35 fr. de kilo. De toegekomene hoeveeelheidtór gering en bijgevolg, gezieirhet groof getal aanvragers zal de bestelling ook to kfeihe mate moeten geschieden. Voeding. —■ Rantsoent^ Op bevel van ' het Provinciaal Hulp- «in Voediagskomiteit moeteri de gemeenten het rantsoen pïü=islitss—Xa^-titeL.wai*2u»£f JipgÖ-„.o.nvj, plaatselijk komfteit beslist aan elk huisgezin zijne hoeveelheid bloem af te leveren berekend tegen 195 grèmmen daagjs éft per persoon. Die eerstf bedèeling heeft plaats op^morgen woensdag, in de Wïgende schikkingen. Wijk Stoktevïjvèr «ö Meïrfare van (Duitsche tïjd) 8 tot 9^ uur. Rijvisch van 9% tot 10 % uur HoetS©1 en Necke, van 10% tot 12J§ uUT. Beke van 1 % tot 2 y2uur. Durmen van 2% tot 3 % «ur. Boven 3 % tot 4% uur. Langeboeken en Kortcboeken Van 4% tot 6 uur en 't Dorp van 6 tot 9 «Ur. Ieder huisgezin bekomt aijne kaart, aanduidende de hoeveelheid waarop hij recht heeft. Niets verplicht u die bloem zelf af te halen. Men kan zijne kaart aan den bakker geven en deze weet hoeveel ferooden hij u voor die kaart per week moet afleveren. De bakkers mogen denzelfden woensdag van 7tot 9 Uur de hun toevertrouwdehoeveelheden afhalen. De prijs is VanBloem en meel voorloopig bepaald aan 50 centiemen de kilo. Op bevel van hetNationaal Hulpen Voedingskomftótmogen de bedeelingen van bloem nochde vergaderingen der Komiteiten nietmeer plaats hebben in de gemeentehuizennoch in de herbergen. Uit dien. hoofdezullen dus de bestellingen van woensdaggedaan worden in het huis van den. heerveearts Doorme. Woensdag zal men ookgoed spek kunnen krijgen tegen 2,1$ f*,de kilo.a».T. LOVENDEGEM. — Broodbonè. — Einde-. lijk komt het stelsel der broodbons ook hier, «it noodzakelijkheid, in voege. Het «treeft er naar de belangen zoo van de bevolking als van de eerlijke bakkers te vrnwaren. Volmaakt is het niet, maar de tqd zal mogelïjka nuttige verbeteringen aanwijzen. We beginnen dus donderdag aanstaande met aan al de huisgezinnen in ons magazijn van het voedingskomiteit zooveel broodbons uit te deelen als het rantsoen ons voor het oogenhlik toelaa* i met die bons zullen de menschen onmiddellijk bö hunnen bakker gaan ; den vrijdagmorgen komt deze met al de bons die luj van zHji klanten ontvangen heeft, zooveel meel afhalen als mj noodig heeft om Voor een week te bakken. Degenen die liever zelf te bakken hebben, «uilen daarvoor donderdag terstond meel ontvangen, zonder bons. Die b. v. de-helft bons verkiezen en de helft meel, kunnen dit insgelijks bekomen. Het meel wordt komptant en zooveel mogelSk met gepast geld betaald. Die meel komt-halen, brengt natuurlijk een of meer zakken mee volgens noodzakelijkheid. Het Wordt den menschen aanbevolen zoo goed als 't mogelijk is, op te komen volgens den A, B, C, 't is te zeggen de letter D 's voormiddags, de letter V 's namiddags. Zoo zal er meer orde en des te spoediger bediening zijn. Bijzondere maairegd. — Tot gemak van de inwoners der wijken Eeksken, Boterhoek, Haanfcjen en Meienbroek zullen de bons voor hen trithedeeld woiden den donderdag na 5 ure (Duitseh, aar) ïn de schoei van *t Eeksken. De bons worden insgelijks naar df*> bakker gebracht. Wie echter meel vér-, langt te bekomen, moet dit met zijne bons vrijdagmorgen komen halen, naar't magazijn op 't dorp. Nochtans kan een bereidwillige gebuur met de bons van verscheidene gezinnen tegelijk om meel komen. BemerMng. — Er zullen alleenlijk bonsafgeleverd worden volgens het getal personen die in het huis inwonen. Een daghuurman bij voorbeeld, woeüt niet bijzijnen boer in; hij moet dus ofwel zijn broodmeedragen naar zijn werk, ofwel zijne bonsaan zijnen boer geven, ofwel zich op eeneandere wijze met den boer trachten teVerstaan.Het Voedingskomiteit. UIT GENT. KLOPJACHT. — De policie der 5« wijk, vergezeld van Duitsche soldaten, heeft zaterdag eene kfopfacht gedaan iö verscMtende herbergen van Shrt-Pleters.lSefl dertigtal vrouwen werden aangehouden en in de stadsgevangenis opgesloten. SCHIELIJK OVERLIJDEN. — De genaamde Karel Sanders geboren te Gent den 17 Juli 1864, wonende PiateauStfaat n» 55»-(Se naar het hospitaal was gegaan ten-einde zich te laten verzorgen, is aldaar schielijk overlede». VAL. —i Zondagmorgen viel de genaattt» de Zareus, oud 69 jaar, woonachtig Kleine Ram, op de Groenselmarkt en werd erg aan het hoofd gekwetst. Geneesheer Verstricht verzorgde haar. AAN DE WERKLIEDEN DER DARSEN. — De Werken, die stilliggen sinds 10 Mei, worden hernomen den 17 en 24 Mei aanstaande: Den 17 Mei voor de werkers vaa. 25 tot 50 jaar; den 24 voor deze van 24 jaar en min en van 51 jaar en meer. Wij hebben dezen maatregel genomen, omdat voortaan de werkers volgens hunnen ouderdom ia ploegen zulten gegroepeerd wordeaj omdat, «ver het algemeen, da volwassenen de» grootaten last van fafmilie hebben en ook omdat de nieuwe werkregelingniet goedkan toegepast worden wanneer ih één dag het werk hernomen wordt door omtrent 0080 werkets, dfe ons, door hun gemis aan orde «n tucht, tefc het stilleggen der werken genoodzaakt hebben. Wjj laten hieronder de voornaamste bepaMnge» van het Nieuw Werkreglement volgen. muSÜL hopen, -Jat. alle werkers het zullen naleven. MoeS?^'tff^etiïif£êl?*mt*^^?rBle*" aSfr., wij zulten liet Streng doen uitvoeren en de Werken aan de darsen voortzetten enkel met die groepen, welke begrijpen dat de werkman altijd dé fierheid moet bezitten door zijn arbeid ztin toon te verdienen, en dat hf|, vooral te dezen tijd, gelijk al onze medeburgers, zijn plicht moet doen tegene^ef de Stad, dte than» de duurbaarste belangen vertegenwoordigt en verdedigt. Wij vernemen met genoegen dat ruim 1500 werklieden gevraagd hebben zelve hunne ploegen te mogen vormen. Het weikreglement kan elke Werker volgenl de vereischte voortnrengst kan elke ploeg leveren. Zoodat, met goeden wil, het werk aan de darsen in goede orde kan geschieden. / Zietéer êè voornaamste bepalingen- van hel uierkreghemeniï De werkuren aan de darsen zjjn (Belfort* uur): van 1 tot H uur; van II % tot &$& van 4 tot 8 Uur. Het loon blijft 50 centiemen per uur. De ploegen, van omtrent 20 man elk, zijn samengesteld naar den ouderdom der werkeï* i van 24 jaar en min, van 25 töt 50 jaar en van 51 jaar en meer. De ploegen bliJTOö verantwoordelijk voor de voortbrengst, die moet zi$n van minstens 60 goed gevulde kruiwagens gestort per week en per man. De werkers moeten aan den arbeid zqtt van bij den aanvang der werkuren van den ploeg waartoe zïf behooren., 2ÏSJ zulten die ï uren Werken, min een rustkwaftieï. De toezichter duidt het werk aan dat elkeen moet Volbrengen. De toezichter stelt de «ree's» vast} de werklieden mogen de palen der tree's » ntet verplaatsen en als de ploegen onvolledig zijn, moeten zij doorrijden. Be werkman die Bonder gegronde reden te laat komt wordt gestraft. Niemand mag het werk verlaten, zelfs niet bij slecht weder, vóoï het signaal, gegeven door den toezichtdienst. De werkman die, daartoe door den toezichtdienst, weigert zijn jeton af te geven, wordt afgedankt. J&e Gemeentesecretaris, De Burgemeester, DE BBUYOKEB.B. BRATJN. DE WERKEN AAN PORT-AHTHUR. -Het stilleggen en weer beginnen der delfwerken aaU de haven van Port-Arthu* i» biet zonder moeilijkheden gegaan. Zaterdagnamiddag moesten honderden mannen op de werken den onderstand van hetNationaal komiteit ontvangen. Op zekere oogenblikken ontstond geweldig geareum. zoodat de policie moest tusschenkomen. Zondagsmorgen stonden honderden darsewerkers aan de Werkbeurs op de Hoogpoort hun toer van onderstandsuitkeering af te wachten. De menschen waren nogal .opgewonden. De socialistische schepen Lampens, die met den hoofdingenieur daar in rijtuig voorbij reed, werd geweldig uitgeschuifeld. Gistermorgen zijn de werken met nogal een groot getal ploegen hernomen. De nog nfet weer aangenomen Werklieden, worden in de Werkbeurs voort ingeschreven. % moeten echter ecu bewijsschriffc van goed gedrag bij hun nen policiekommissaris gaan halen. Volgens wij op eene lust van Port-Arthurwerkers persoonlijk konden vaststellen moeten nogal veel misslagen begaan zijn in het (zeker zeer te haastig) opmaken der fichen, die moesten dienen. Burgerwacht van Gent. De kontroolvergadering van de burger* wacht der vierde wijk zal pfeats hebben gen 2». dezer, 's morgens ten 10 uur, SBelfort) irtde 2«idsfcttiev JVoer de 5» wijk heeft de coatrbolverigadérteg plaats op 22 dezer, om 19 uur KBellOBpt} in de zaal Willem feil, Ba~ gattenstraat. '*% De afwezigen zullen gestraft worde». De Kommandant. KEtnUÊN, 15 Mei.De Zurichet «örrespondent van de Kolnische Zeitung Seint : Een Italiaansch journalist heeft als _teijne meening te. kennen gegeven-dat het jverzoek om ontslag van het kabinet Satandra' Italië e«ne onzekere toekomst tegemoet doet gaan en misschien het begin Js van het grootste treurspel in zijne geschiedenis. Hetsenaat inderdaad, alsof -*r eene Omwenteling vöör de deur staat. >e_klQ_vfl tussehen oarfempntjm vnifr is £iog nooit zoo d»ep geweest als thïüas^. ROME, 15 Mei; (Reuter.) Gistermorméu zijn honderden studenten, voorstaar|de»s| vans osrlogsbemoeifng, naar het IPiazza Mante Gitorio getrokken ea plotfceiing:*a*e vestibule van het gebouw der jKamer van Afgevaardigden binnen gejörongën. Zij hebben deuren en vensters jvernüjld'. Be aanwezige afgevaardigden jhebben met ;bé%alp van beambten de pinnegedrongea studenten weer verwijïlerd. r Nadat drie afgevaardigden eene rede padden gehouden ten gunste van den oorlog, züa. de betoogers afgetrokken, r Tengevolge van dit incident is de lfiom* pussarkf- van policie, belast met de bepcherjning der kamerleden^ op test van pen minister van binnenhfndsch» zaken geschorst?. 'S D« oorlogsbetoogingen hebben op het Piazza Barberini en andere plaatsen in de middenstad tot den middag geduutd» Vow jSalandra's woning en het ministerie van jorlog hebben de betoogers geestdriftige kreten geslaakt ab>» «lang leve het ïeger.» IfDe betooge» b^jt ten slotte tdteengegaan zonder dat de orde Verder Werd gestoord. * ** • / ROME; t& Ma. (Wolff.) De Giornale U'ItaHa meldt dat de Koning aan den Kamervoorzitter Marcora t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie