Het volk: christen werkmansblad

2122 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 18 Juli. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7d2q52gh5h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vier-en-Twinligste Jaar, -N. 16 S GoMienst — Huispzin — Eigendom Zaterdag, 18 Juli 1H4 Alla briefwisselingen vraehfc-trij te zenden aan Aug. Van Iscghem, uitgevcr voor de naaml, tnaatsch. « Drukkerij Het Volk », sfecrsfcêeg, n° 16, Gent. Bureel van Wesfc-Vlaancleren : Gaston Bossuyfc, Gilde der A m. bachtcn, Kort'rijk. Burecl van Antwerpen, Bra-bant en Limburg : Viktor Kuyl, Minderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men sehrijft in: Op allé postkantoren aan 10 flV per jaar. Zes maanden fi'. 6.00» Drie maanden fr. 2.50. Aankondigingen. Prijs volgens iarief. Yoorop te betalen. Sechterlijke herstelling, 2 fr« per regel. Ongeteekende brieven wordoa geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent. 'VefscSiïfot G maal per week. CHR1STEN WERKMANSBLAD 2 CENTIEMEN HET NUMMER 3 CENTIEMEN MET BIJVOEGSEλ ANTONIUS STILLEMANS loor do barmliartigheid Gods en de genade van dôn H, Apostelijken Stoel, B1SSCI1©!8 ¥&lî &EMT Kuisprelaat van Z. H. den Paus en Assistent aan den Pauselijken Troon, vereerd met het Heilig Pallium. A an de geesielijkheid en geloovigen van ons Bisdom, zaligheid en zegen in Onzen Iicer Jezus-Krislus. ' Zeer Beminde Broeders, ■ In overeenkomst met Zijnc Eminentie Sen Kardinaal-Aaitsbisschap van Meche-;en en Hunne Hoogwaardighedcn de Bis-schoppen van België, komen Wij u ver-ïoeken u in den geest aan te sluiten bij het XXVe Internationaal Kongres der Eucha-ristische Werken, dat te Lourdes zal plaats iiebben van 22 tôt 26 Juli aanstaande. Al de katholieke volkeren zijn uitge-aoedigd zich te vereenigen met de bischop-pen, de priesters en de geloovigen die het geluk zullen hebben het Maatschappelijk Koningschap van Jesus-Kristus te mogen begroeten en toejuichen, in de stad welke de verschijningen der Onbevlekte Maagd wereldberoemd hebben gemaakt. In die zegepraiende betooging rnoet België eene eereplaats innemen. Onze Heilige Yader Paus Pius X heeft gewaardigd eenen vollen aflaat te verlee-n'en toepasselijk aan de zielen des Vage-vuurs, aan aile geloovigen, geheel de we-reld door welke den 26 Juli, in vereeniging met het Congres, de heilige Communie zullen ontvangen. Om aan den oproep van den Heiligen Vader te béant woorden en bij instemming met het veriangen van Zijne Hoogweer-digheid Monseigneur den Bisschop van Namen, Voorzitter van het Bestendig Ko-miteit der Eucharistische Kongressen, zouden wij willen dat de zondag 26 Juli, in aile parochiën van België een II. Sa-cramentsdag zij. Om die wcnsch te verwezenlijken wen-den wij ons op eene bijzondere wijze tôt den iever der geestelijkheid en tôt de godsvruchl onzer geliefde Konfrerieën van het H. Saerament en onzer Bonden van het H. Hert. I* Met het inzicht den vollen aflaat, toegestaan door Zijne Heiligheid den Paus, te verdienen, zullen deze Konfrerieën overal eene algemeene Communie inrich-ten en groepsgewijze tôt de H. Tafel na-deren, in vereeniging met de kongressisten van Lourdes. 2° De EE. HH. Pastoors zullen dien zondag eene processie van het Heilig Saerament houden, ten minste binnen de kerk, en, vôôr den zegen met het Ailer-heiligste, de vernieuwing doen der toe-wijding aan Onzen Heer Jezus-Kristus in het H. Saerament. Vereenigen wij ons allen, het hart vol vreugde, over de heilige pleehtigheden van Lourdes. In onze kerken en in onze parochiën weergalme het eerebetnig' onzer liarten : Sacris solemniis juncta sint gau-dia, et ex proecordiis sonent proeconia. .En zal deze herderlijke brief van op den predikstoel afgelezen worden in aile kerken, openbare kapellen, bidplaatsen der kdlleges en pensionaten van Ons bisdom, den zondag 19 Juli. Gegeven te Gent, onder Onze handtee-bchmg, Onzen zegel en de tegenteekeuing van Onzen Sekretaris, den 11 Juli 1914. ANTONIUS, Bisschop van Gent. Op bevel van Zijne Hoogwaardigheid den Bisschop, A. De Meesier, kan. sekretaris. Plaats t des zegels. Buïtenlandsshe PoIItiek HOME-RULE. Minister Asquith heeft in 't Lagerhuis verklaa'rd, dat liij het door de Lordskamcr gewijzigd Home Rule zoo spoedig mogelijk •verlangt te zien bespreken in de tweede jKamer. 1 De handelaars van Carrick-op-Shannon hebben eenparig besiist geen handel meer te drijven met Belfast, indien Ulster weer-spanning blijft aan Home Rule. ONTSLAG van HUERTA. Generaal Huerta heeft ontslag genomen. Al de leden der Regeering volgden zijn voorbeeld. De Generaal vertrekt onder 't vrij geleide van de nieuwe regeering, waarvan M. Carbajal voorzitter is uit-geroepen.I De Amerikanen hebben vrede met dien nieuwen voorzitter, maar de roervinken jvan Mexikanen ? Dat is twijfelachtig 1 SOCIALISTISCH CONGRES. , De fransche socialisten hebben congres jgehouden te Parijs. Daar is gehandeld ge-; worden over aile slach vraagstukken, waaronder imperialism, alcoolism, socialisme.Met 1690 tegen 1174 stemmen is, op voorsteî van Jaurès-Vaillant, een besluit gestemd waarbij verklaard wordt dat in geval van oorlog, de algemeene werksta-king wordt uitgeroepen. Goed, maar veronderstel, dat er oorlog uitbreekt tusschen Frankrijk en Duitsch-land ; de franschen staken, maar de duit-schers niet ? Wie zou ër de uil zijn van zulk spel? De congressen der socialisten zijn gewoonlijk zwanspartijen. Niets van het-geen er beslist wordt, wordt uitgevoerd. Vraag het maar aan de bruine socialisten van Gent. WAN ALLES WAT. AFSCHAFFING der BURGERWACHT. — De XXe Siècle dringt daarop aan. Het brusselsch blad beweert dat de burger-wacht nooit tôt een degelijk soldaat kan worden opgeleid, en hij dus hoegenaamd geen diensten bewijzen kan. Best ware het, volgens 't blad, de burgerwacht af te schafïen. Maar dat vraagt eene grondwetsher-ziening. Mogelijks, zonder aan de grond-wet te raken, zou men de inrichting kun-nen laten bestaan op papier. DE KONING TE NAMEN. — De Naam-sche bevolking maakt aile slach toebe-reidselen voor de ontvangst van het vor-stenpaar, hetwelk op 2 Augusti is bepaald. Men is reeds bezig aan de versiering van St-Aubin, die de Koning zal bezoeken. SPIEGELGEVECHTEN ROND BRUS-SEL. — Den 23 Juli zullen bélangrijke, spiegelgevechten in den omtrek der hoofd-stad worden geleverd. De bezettingstroe-pen van Antwerpen zullen op Vilvoorden aanrukken en deze stad belegeren. In den namiddag zullen de troepen de hoofdstad trachten te bereiken, doch door de be-zetting van Brussel afgeslagen worden. DE ZAK VAN DEN KONING. — Som-mige wandelaars hebben reeds opgemerkl dat de koning, wanneer hij langs het strand wandelt, altijd een zwarten zak aan de hand draagt, min of meer het fatsoen hebbend van een dameshandzakie. En men heeft zich dan al afgevraagd wat daar wel in zou zijn ? Zand. De geneesheeren hebben hem dat aan-geraden om de stijrheid te weren, die, bij verwaarloozing wel het gevolg zou kunhen zijn van den val van zijn paard, toen hij over eenige maanden een rijtoer deed in 't Soniënbosch. HET HUIS VAN RUBENS. — Het ge-meentebestuur van Antwerpen had aan de huurders van het Rubenshuis de toe-lating geweigerd er een stoom-schrijn-werkerij in te richten, met schaaf- en zaag-machiencn.Belanghebbenden zijn tegen deze be-slissing in beroep gegaan bij de Deputatie, die nu op hare beurt uitspraak heeft ge-daan.De Deputatie heeft de beslissing der stad puur en simpel bekrachtigd en het beroep der huurders afgewezen. Het huis van Rubens zal dus niet ge-schonden worden. EN DE VISSCHERSWERELD. — De heer Minister van Landbouw en Openbare Werken heeft eene afveerdiging ontvangen der visschers van Heyst-aan-Zee, aan-geleid door MM. baron Ruzette, senator, notaris de Gheldere, burgemeester van Heyst, en advokaat Van Caillie. De ontvangst was zeer hartelijk. De visschers kwamen den minister de uitbaggering vragen van den visschersdok, die toege-voegd is aan de haven van Zee-Brugge.. Het antwoord van den minister luidde dat de verzoekers meer zullen bekomen dan wat zij hem vragen. In den kortst mogelijken tijd zullen er nog werken uitgevoerd worden die de visschers algeheele bevrediging zullen geven. BETOOGING LEON de LANTSHEERE. — De betooging Léon de Lantsheere heeft plaats te Assche op zondag 26 Juli. — De De inschrijving, voor allen op vijf frank gesteld, mag toegezonden worden aan Hoogleeraar Nerincx, Maria Theresia-straat, 36, Leuven, geheimschrijver van 't Comiteit. DE BELGEN TE LONDEN. — Ziehicr eene vleiende beoordeeling van Daly Graphie, het groot Engelsch dagblad, no-pens de Belgische afdecling in de caou-tchouctentoonstclling van Londen : « De meeningen verschillen natuurlijk nopens het punt te weten welk het belang-wekkenste deel is der tentoonstelling. Een overgroot getal bezoekers evenwel kent den palm aan België toe, en dit moet niemand verwonderen. Nooit zag men te Londen een welsprekender bewijs der Europeesche beschavingskracht dan de huidige Belgische tentoonstelling. » De Belgische Kommissie is erin gelukt aan dit deel der tentoonstelling, dat onge-veer een 20tal zalen nabij den ingang in-neemt, voor het publiekten uiterste be-langwekkend te maken. De Kommissie en de maatschappijen die haar ter zijde stonden vergenoegden zich niet stalen van rckgom te vertoonen in den oorspronke-lijken toestand, hoewel de caoutchouc, in dien staat overvloedig tentoongesteld, den rassen vooruitgang aantoont der Belgische koloniën : panoramas en taferee-len, door uitstekënde Belgische kunste-naars geschilderd,.evenals liclitteekenin-gen, elke stand van het koloniaal leven voorstellende, omrùigen de uitgestalde produkten. » PROVIN CIA AL BESTUUR van OOST-VLAANDEREN. — De Gouverneur van Oost-Vlaanderen laat weten dat de reke-ning van het jaar 1913, der provinciale ontvangsten en uitgaven, de dienstjaren 1912 en 1913 bevattende, door den Pro-vincieraad in zitting van 3 dezer maand vastgesteld, ter inzage van het publiek ter griffie van het Provinciaal Bestuur be-rustendc is, overeenkomstig artikel 68, § 2, der wet van 30 April 1836. ■ i -■■ ■■ ■'MVfj-jM ■ EERÉTEEKENS. Bij koninklijk besluit is aan de nage-noemde personcn het burgerlijk eere-teeken verleend, tôt beîooning der diensten die zij bewezen hebben, gedurende : Ruim 35 jaar. —- Het kruis 1° klasse, aan : Mejuffers C. Neckebroeck, Zuster-ver-pleegster aan het burgerlijk gasthuis, te Aalst ; C. Wilryckx, Zuster-huisbezorgster aan de burgerlijke gcdshuizen te Dender-monde ; MM. de Kerchovc d'Exaerde A., raads-heer bij het hof van beroep, te Gent ; C. Schellekens, secretaris van de burgerlijke godshuizcn te Dendermonde. Ruim 25 jaar. — De médaillé der eerste klasse aan : Mejuffers P. Bayens, Zuster-verpleeg-ster aan het burgerlijk gasthuis, te Aalst ; A. Bruyninckx, overste aan het burgerlijk gasthuis, te Aalst ; E. Mertens, Zuster-verp'eegstcr aan he't burgerlijk gasthuis te Aalst ; C. Schrevens, Zuster-verpléeg-ster aan het burgerlijk gasthuis te Aalst ; L. Smet, Zuster ziekendienster aan de burgerlijke godshuizen te Dendermonde. De heeren J. De Ruyter, gençesheer aan het Weldadigheidsbureel te Lovendegem; H. Vandekerckhove, voorzitter van den fabriekraad der kerk, te Ledeghem ; L.-L. Verlinden, wijkbewaker in de krank-zinnigenkolonie te Gheel ; J. F. Ver-meersch, lid van de commissic tôt beheer der burgerlijke godshuizen te Oostakker. J. Vermout, ontvanger van het Weldadigheidsbureel te Veur'ne ; E.-A.-F; Mestdagli, bediende ter grifïie van de handelsrechtbank te Brugge. Casliasan:. Maandag verschijnt voor het assisenhof de beroemde Mad. Caillaux, die te Parijs den bestuurder der gazet Figaro, den heer Calmette, als een hond neerschoot. Het zal de lezers van ons blad zeer wel aanstaan, dat we hier op voorhand eene samenvatting geven van den BE S CHULDJG INC- SAKT. Zooals door den procureur-generaal Hcrbaux, maandag in het begin der zitting zal voorgelezen worden. DE MOORD. 't Was den 16 Maart 11., rond 6 ure des avonds, dat er op M. Calmetté, bestuurder van de Figaro, te Parijs, in zijn bureel der Drouotstraat, zes revolverschoten werden gelost. Door vier kogels werd hij getroffen. Rond middernacht gaf hij den geest, nadat de geneesheeren Hartmann, Cunéo en Reymond eene laatste operatie hadden beproefd. De plichtige was Mad. Caillaux, echt-genote van den franschen financieminister. In den loop van het onderzoek ver-klaarde Mad. Caillaux dat zij geenszins het inzicht had te dooden maar M. Calmette had willen waarsciiuwen, omdat hij in zijn blad een geweldigen pennestrijd tegen haar m an voerde en ze vreesde brieven van intiemen aard te zien afkondigen. « Mijn gedacht was, » zoo verklaarde zij, » van Calmette de twee fotografiën terug » te bekomen, welke hij van ons in zijn be-»zit moest hebben, of ten minste de ver-» zekering te verkrijgen diensaangaande » niets openbaar te maken. Enkel om hem » vï'ees aan te jagen, en dit in geval van » weigering, nam ik een wapen mede. » Nochtans, van als zij het kabinet bin-nenslapte, gaf zij vuar, zonder de reden van haar bezoek te doen kennen. Omdat uit te leggen beweert Mad. Caillaux, dat zij gedurende den tijd van wachten, meende door de bedienéen bespot te worden en ze had zelfs de opstellers een ge-sprek hooren vocren, v/aai'in de campagne tegen haar man bediscuteerd werd. Dit t ailes maakte haar als zinneloos, nog ver- i: meerderd tôt ze zich in de half-duistere 1 kamer eensklaps in tegenwoordigheid van haren vijand bevond. r Dit ailes wordt echter door de getuigen I en de feiten tegengesproken. t Hare daad was een vrijwillige doodslag. 1 Aan den bureeljongen, die haar ontwapen- j de, zejrde zij : — « Ik kom gerechtigheid te plegen. » En wat later aan een opsteller 1 van Figaro, voegde zij er bij : « 't Is het s » eenig middel om er gedaan meê te ma- c ken. » < DE VOORBEDACHTHEID. — Is er voorbedachtheid ? vraagt de < bezwaarder. En onmiddellijk antwoordt hij : ' — Om dat te bewijzen is het voldoende s na te gaan wat Mad. Caillaux had gedaan '< in den namiddag van de moord. 1 Tusschen 3 en 3 3/2 ure is zij een brow- 1 ningsrevolver n. 6 gaan koopen bij den wapenmaker Castinne-Renette en heeft '■ daar het wapen, op tien meter afstand, 1 geprobeerd. Geladen met zes kogels droeg zij het moordtuigin haar kleêren verborgen, meê naar haar wachtende automobiel en reed weer naar huis, niet zonder onderweg ! het veiligheidsstaafje weg en weer te ' hebben geschoven. Te huis gckomen schreef zij den volgen-den brief aan haar man : Mijn welbeminde echtgenoot, « Toen ik u dezen morgen verslag gaf » over mijn onderhoud met den voorzitter » Monicr, van wien ik vernam dat er in » Frankrijk geen enkel wet is om ons te » beschermen tegen den perslaster, hebt , » gij gezegd dat ge den onwaardigen Cal- ! » mette den k zoudt verpletteren. Ik . » heb begrepen dat uw besluit vast stond. » Mijn deel heb ik dan genomen. Ik zal ge-» rechtigheid plegen. Frankrijk en de repu-. » bliek hebben u noodig. Ik zal de daad be-! » drijven. Als dezen brief in uw handen » komt, 't is dat ik gerechtigheid heb ge-, » daan of getracht heb te doen. Vergeef » mij, maar mijn geduld is ten eiiule. » Ik bemin en omhels u uit het diepste . » des harte. Uw Henriette. » ^ Mad. Caillaux werd rond 5 ure in de - wachtzaal van de Figaro binnengeleid. J Te zes ure en een kwaart werd ze, na haar - kaartje in een gcsloten enveloppe, door ; den deurwaarder, aan M. Calmette, die te ; 6 ure met M. Paul Bourget was aange-■ komen, te hebben doen overliandigen. i In de tegenwoordigheid van M. Cal-; mette waren hare eerste woorden : i « Gij kunt wel raden waarvoor ik kom. » ; « Wel neen », weersprak het slachtolïer. - Voor aile antwoord trok zij haar revolver - en gaf vuur. p DE OORZAAK DER MISDAAD. Na den vrijwilligen doodslag met voor-. bedaeliten rade, aldus te hebben bewezen, ' onderzoekt de heer procureur der Repu-" bliek de aanleidende oorzaak dezer we-reldbesproken misdaad. Madame Caillaux, geboren Henriette Rainouard, was de eerste maal gehuwd in r 1894 ; in 1908 had zij de echtscheiding be- omen. M. Caillaux, van zijnen kant, was' i 1906 getrouwd met Mej. Gueydan en' >ekwam de echtscheiding in 1911. Reeds van 1909 onderhield Caillaux eeds de vriendelijkste betrekkingen met< îenriette Rainouard en schreef haar zelfsi wee brieven waarin politieke aangelegen-teden werden gemengd met zaken van! •ersoonlijken en intiemen aard. -i Deze brieve , die op verzoek van Cail-aux hem door Henriette (de dood-chietster) waren teruggezonden, werden mderschept door zijn vrouw, geboren ïueydan. Dit was een vreeselijk wapen in handen lezer vrouw. Ook moest Caillaux het wel veten want eenigen tijd later, den 25 Sep-ember 1909, deed hij Henriette het voor-tel aile betrekkingen af te breken om tldus hare eer( ! ?) van echtgenote en noeder te redden en een schandaal te /ermijden. Welhaast echter kwamen Caillaux en :ijne vroûW faklcoord de brieven te ver-xietigen. Dit gebeurde in bijzijn van een mend. De sluwe vrouw had echter eene wreede roorzorg genomen : de brieven' doen foto-|rafieeren.- -Nauwelijks de echtscheiding ritgesproken- en Caillaux gehuwd met Henriette, begonnen reeds geruchten te oopen. 't Was op het einde van 't jaar 1911, ;oen Caillaux voorzitter was van den ihnisterraad. -Een dagbladschrijver, ver-:elde men, liad de afdrukken gezien en wist wat er in te lezen stond. Een andere brief, geteekend : « Uw Jo », werd den 13 Maart 1914 in de Figaro afgekondigd. Daarin Werd gedoeld op de belasting op 't inkomen welke Caillaux in schijn ver-dedigde, maar Qnderduims werkte om de stemming er .van te beletten. De polemiek in de Figaro was volop weer begonnen, toen Caillaux, einde 1913, minister van Financiën werd, onder het ministerie Douriiergue. 'Tôt vôôr de ver-sehijning 'Van den brief geteekend « Uw Jo », — ook eep, Jjyef yan Caillaux aan Henriette — was het wel geweldig geweest, maar niet al te persoonlijk. Toch geraakten Caillaux aïs minister en zijn Henriette — wij kunnen moeiiijk zeggen zijn vrouw — in groote verlegenhcid, vreezende dat ook. de twee andere brieven zouden afgekondigd worden. Zij deed voetstappen bij den' voorzitter der rechtbank, M. Monier, en na vernomen te hebben dat die perspole-miek niet kon verhinderd worden, had zij het gesprek met M. Caillaux, waarin er werd gesproken van « Calmette te verpletteren. » Getuigen beweren dat ze er dien middag als « getokt » uitzag. BESLUIT. Dit was de geestestoestand waarin Mad. Caillaux zich bevnod in den dag van 16 Maart 1914, tôt zij de misdaad pleegde. Bijgevolg is Rainouard Geneviève-Jo-sephine-Henriette, vrouw Caillaux, be schuldigd van vrijwilligen doodslag met-voorbedachtheid, op den persoon van Gaston Calmette, te Parijs, den 16 Maart 1914, Arbeidersbeweging STUDEEREN. In navolging onzer Vlaainsche en Fransche Sociale Week, welke reeds vôôr 7 jaar door Pater Rutten werden ingericht en zulken verheugenden bijval verwier-ven, houden de socialisten eene « syndi-kale week » te Guesmes (Walenland), door 46 vereenigingsmannen gevolgd. Wij zeggen niet dat de socialisten na-apers zijn, maar door de overweging en de studie, voor dezen die ten minste ter goe-der trouw zijn, zullen ze alrap tôt het besluit komen, dat ze op 't verkeerde pad staan en rechts omkeer moeten maken, meê met de christene volks- en vakbe-weging.VOOR BETE RE HUISVESTING. Het Verbond der Tijdelijke Uitwijkelin-gen van Oost-Vlaanderen, te Gent ge-vestigd, met den vriend Lodewijk Duprez als secretaris, gaat dezen zomer eene campagne (strijd) aanvangen tôt het bekomen van betere logementen voor onze Vlamin-gen in Franlffijk. In Het Volk van Vlaanderen verschijnt diensaangaande dezen oproep : « Iedereen zal bekennen dat het meer dan tijd is 1 Onze werklieden zelf kunnen ons daar behulpzaam in zijn : wij ver-zoeken dringend dezen onzer mannen die peinzen dat ze over hunne logementen te klagen hebben, van het ons te laten weten en ons een weinig uitleg over hunne cambuize te geven, bijv. de lengte, de breedte, de hoogte ; 't getal deuren en vensters ; met hoeveel man zij er moeten logeeren en hoeveel man per bed ; of er eene bijzondere plaats is voor te koken en te eten ; enz. enz. ; hoe meer inlichtingeft men ons geeft hoe beter. -a Wij rekenen op de medewerking onzei werklieden om dit vraagstulc grondig te kunnen onderzôcken en om onze pogin-gen tôt een goed einde te kunnen bren-gen. - L. D. i VERHOOGING. In de verlakfabriek Leblanc, te Gosse-lies, hadden de werklieden den arbeid ge-staakt, loonsverhooging vragende. De patroons riepen den lock-out uit, die 18 dagen duurde. Bij Leblanc werden de onderhandelingen hernomen en nu wordt bericht dat ze 15 per honderd loonsverhooging bekomen. DE TRAMSTAKING in den HAAG; Geene verandering, tenzij in 't nadeel der trammaatschappij. Woensdagavond werd vergadering geliouden in 't lokaal van den Roomsch-Katholieken Volks-bond, waar de vrienden Haezevoet (die maandag te Gent op ' t Congres was) meedeelde dat de vereenigde trambedien-den uit andere landen, reeds sympathie betuigden met de strijdende nederlandsche kameraden. Ondertusschen ontvingen wij nog na» dere berichten. Reeds zijn 60 van de 90 duitsche werk-innemers naar Duitschland weergekeerd en de contrôleurs en monteurs weigeren den xlienst. van geleiders te doen. De werklieden blijven vol hoop. DE STAKINGEN IN RUSLAND. In de omsclirijving van Kostrowâ' neemt de werkstaking der textielbewer-kers voortdurend uitbreiding. Reeds viif-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes