Het volk: christen werkmansblad

621456 0
17 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 17 Oktober. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2f7jq0v00j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Aile brîefwieseîingen vracM-*rij te eenden aan Aug. Van îteghem, uitgever vbor de naaml, maatech. «Drukkerij Het Volk»» Mcersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt, Recolle ttea* «triât, 14, Kortrijk, r tfi- A'ï J HET VOLK Men schrljft ln : Opalle postlcantoren aan 10 tr. per jaar. Zns maanden fr. 5.00< Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingen : Prijs volgens tarief. Voorop ta betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr» per regel. Ongeteekende brieven wordea geweigerd. ÏISLEFOON N* 137, Gent. Versclsljnt © maal per week CHRISTEN WERKMANSBLAD 3 Centiemen liet «umiaep Zorg voor Kleedingstukken. « Goed onderhouden is half gevoed ». zegt eene oude ruiterspreuk omtrent de paardenverzor-ging. Men kan met even veel reeht beweren, dat door eene zorgvuldige behandeling, en goede be-waring aile voorwerpen van het dagelijksch ge-bruik, vooral die welke tôt de kleeding behooren, twee maal zoolang doen duren. Het is vooral de zorgzame behandeling van deze voorwerpen na hun gebruik, die daaraan het frissehe voorkomen sehenkt en de bruikbaarheid verlengt. WANNEER MANTELS, OVERFRAKKEN OF FRAKKEN aanstonds na het uitdoen aan een kapstok gehangen en met eenige knoppen gesloten worden, om hun goeden vorm te be-houden, dan kvmnen er nooit verkeerde plooien, omgekeerde punten. op de kragen of aan de mouwen ont-staan. Zoo is het ook bij kleederen en al wat er tôe behoort. Want de hoofdzaak is, dat de kleedingstukken wanneer ze afgelegd zijn denzelfden vorm beh'ouden dien ze op het lichaam hadden. Zulks is natuurlijlc van bijzonder be-lang, wanneer ze nat van den regen géworden zijn, omdat vouwen en plooien die alsdan ont-staan zijn, maar met moeite kunnen verwijderd worden. Men sehrikke toch niet terug voor de kleine uitgave voor goed passende kapstokken ; men wint ailes ovcri'ioedig terug aan het goed bewaarde kleedingstuk. Voor de reis bestaan er opvouwbare lichte metalen kapstokken, die weinig plaats in het koffer vergen en geen ge-wieht bijbrengen. Indien er geen behoorlijke kapstok voorhanden is, kan men lange kleedingstukken met de schouders op twee kleerhaken ophangen of korte kleedingstukken, als frakken, bloezen en dergelijke over de stoelleuning uit-eenhangen. Dit laatste is ook aan te bevelen voor bloezen die men over dag gedragen heeft en 's nachts aflegt, en zulks om overvloedige verlichiing mogelijk te maken. SCHOENEN EN LAARZEN dienen om hun goeden vorm te "behouden, aanstonds na het uittrekken op wel passende lessten gezet, die het leder effen maken en bij het gaan ontst&ne plooien verwijderen. Wie geen leesten genoeg •heeft, kan zich behelpen met verfrommeld dag-bladpapier. Men verzuime eehter niet, eerst den echoen uit te rekken ; d. i. hem met de punt en den hiel te nemen en hem zooveel mogelijk naar buiten recht te buigen, zooals het een leest zou doen. Daarna stopt men hem zoo vast met kleine bollen papier toe, alsof er een voet in stak. Ook HOEDEN zijn gevoelig voor goede behandeling. Wanneer men ze bij het thuis komen achteloos op de sofa, bed of tafel werpt zonder te letten op gebogen randen, geplooide bloe-jaic-n of andere versiering, dan verleent men op korten tijd een volkomen afgedragen uitzieht aan den hoed. Ook de leelijke, doorstoken plek-ken kan men vermijden, wanneer men de hoed-speld altijd in hetzelfde gaatje steekt, wat ge-makkelijk gaat, wanneer men vôôr het opzetten van den hoed den punt van de naald er in steekt, waar zij zijn moet en dan na het opzetten de , naald volkomen doorsteekt. Doch ook voor maiinenhoeden geldt de vormaning, om plooien 'en vouwen door zorgvuldig omgaan met den hoed te vermijden. Menige strooien hoed weet van het tegendeel te vertellen. Voor de blijvend goede houding der heeren-broelc bewijzen de bekende broekuitrekkers, die men "s nachts aanlegt, uitmuntende diensten. HANDSCHOENEN, vooral lederen, moet men na voorzichtig aan- en uittrekken altijd in de lengte uitstrekken, zoodat ze opnieujv even sier-lijk worden als nieuwe pareil. Tôt het bewaren van DASSEN zijn de kleine staandertjes ge-schikt, waarover men de das goed kan uiteen-hangen, ofwel moet men ze éénmaal geplooid in lange kartomien doozen leggen. Om hygiënische redenen i s het aan te bevelen fie KOUSEN na het uittrekken omgekeerd ter V'-rluchting op te hangen, zooals dit ook geraad-zaam is voor aile 's avonds afgelegd ondergoed. Doeh zulks, zooals hierboven gezegd, meer om hvgienische redenen dan om de voorwerpen te sparen. Omtrent de juiste behandeling van den RE-GENSCHERM zijn de meeningen zeer verdeeld. Velen beschouwen het overtreksel als nuttig. Anderen meenen dat het bij herhaald overtrek-ken te veel schuurt en de plooien gemakkelijk doet selieuren. Ook omtrent het vraagstuk of men een natten regenscherm opengezet om te drogen of gesloten met de hand naar beneden moet plaatsen, zijn de kenners het oneens. Vol-gens mijne ervaringen — ik bezit mijn paraplu zeer lang — is het open zetten om te drogen zeer gunstig gebleken. Daarna laat ik den regenscherm nbg onopgevouwen hangen, om de plooien niet te schenden. (Het Rood Kruis). OP DE BALKANS. Id Grlskenlaiifl, LONDEN, 14 October 1916. — De Morning Post verneemt op 11 October uit Athenen, dat eene Grieksche troepenafdeeling die in Chalkis sinds 14 dagen verbleef uit de stad naar fiooflê teruggetroklcen werd. De troepen, die op ver-schillige plaatsen van Peloponnes stonden, zijn naar Korintliie teiuggetrokken vanwaar zij ook in korten tijd Bootië bereikten. Het koninklijk domein Tatoi is sterk verschanst en de toegang is sterk bewaakt. De toegang wordt enkcl ver-loofd met bijzondere toelating AMSTERDAM, 15 October. — Uit Athenen meldt men, dat de Verbondenen, oin eene kontrool te hebben op het handelsverkeer van Epirus, de forten bezelten, die de stad beheer-schen.AMSTERDAM, 14 October. — Volgens een telegram uit Londen, werd aan de Morning Post uit Athenen gemekl : Wanneer, in den verloopen nacht eene Fransche landingsafdeeling te Athenen, de statie van den Larissa-ijzerenweg be-zette, waren juist twee volledige veldbatterijen aangekomen, die naar Larissa moesten cverge-laden worden. Zij trokken zich terug, maar de officier, die de Fransche landingsafdeeling be-sluurde, liet niet toe den trein te ontladen. De Fransche afdeeling heeft beduidende ver-sterking bekomen. Eene andere Fransche afdeeling heeft zich naar Por.'s begeven om dsar het oorlogsch;p Pfara over te nemen. De Voorloopige Regeering. De Times verneemt uit Athenen, dat het be-vestigd wordt dat Polotis, de bestuurder van htt ministerie van buitenlandsche zakcn, de portefeuille van het ministerie van buitenlandsche zaken, in de regeering Venizelos heeft aange-nomen. Hij zal op een oorlogschip der Verbondenen van Athenen naar Salôniki gebraeht worden. * * * De Journal ineldt uit Athener : De voorloopige regeering in Salôniki is thans als volgt samengestcld : Renalas, ministervoorzitter; Ne-gropontes, financiën; Polatis, buitenlandsche Zaken; Argyropilos, onderstaatssekretaris van buitenlandsche zaken; Miaculis, maiine; Iophu-lis, binnenlandsclie zaken; Dingas, ondeiwijs; Michalacoponlas, handel; Spyrossimos, kamer-voorzitter.De Roemeensche verliezen- BOEKAREST, 13 October. - De verlies-lijsten der onder beseherming der Roemeensche Koningin staande gezondheidskommissie van 4 October, teekenen een gezamênlijk verlies aan van 149.628 manschappen, gesneuveld, gewond of vermist. Het aantal als vermist, gewond of gesneuveld gemelde Roemeensche offieieren bê-draagt 5894 man, waaronder 5 generaals, 26 ko-lonels en 3 opperluitenants als regimentskom-mandanten. Het aantal gevallen vliegers is tôt 8 gestegen. Daar die verliesopgave sleehts een deel der tôt hiertoe ondergane Roemeensche ver-liezen kan bevatten, is desvolgens minstens een derde van het werkdadig Roemeens'eh leger tôt hiertoe buiten gevecht gesteld geworden. Blnnenroepen der zaventienjarlgen. BERNE, 13 October. — Volgens de Berner Bund meldt, telegrafeerde de correspondent uit Boekarest van de Moskauer Wjedomosti, dat de in 1899 geboren rekruten den 14 October van dit jaar binnengeroepen worden. BUITEN LAN O NEDERLAND. — Belgische kinders. — Onder toezicht van Mevrouw Villers zijn uit de om-streken van Luik, 100 kinders in Leiden aangekomen In den omtrek van Leiden zijn ze onder de bewoners verdeeld geworden. Het spaargeld der geinlernecroen. — Gezien de stijgende levensduurte besloGt de komman-dant der land- en zeemachten, dat nog slechts eene geringe som van het loon der geinterneerden op de spaarboekjes mag ingeschreven worden. —- De Belgische vluchlelingcn. ■— In de pro-vincie Zeeland verblijven nog altijd 7689 Bel-.gische vluchtelingen, en met de vluchtelingen te Sas van Gent, Terneuzen en De Cîinge inbegre-pen, stijgt het getal tôt 10.000. — De opstand in Nederlandseh-lndië. — Ook in de residentie Palembang is de opstand uitge-broken. Er worden versterkingen gezonden. De opstandelingen gaan langs de rivier Rawas naar Soeroelangoen op en dwingen de bevolking tôt aansluiting. Ir de streek der rivier Rawa worden de telefoon- en telegraafdrader doorge-sneden. Uit Banho en Djambi geen berichten. — Eene moordî. — Verleden maandag werd Anna-Jaeoba Speelman, 23 jaar oud, in een veld vermoord door een Belgisch vluchteling. Die vluchteling was verkzaam op de hofstede van vader Speelman, te Haamstede. Tusschen den Belg en den broed'-ir van het slachtoffer was twist ontstaan en het meisje was er tusschen ge-komen. Volgens het zeggen van haar broeder heeft den Belg haar onvrijwillig aan den hais met een mes getroffen. De dader heeft zich on-middellijk in handen gegeven. FRANKRIJK. — Le Havre. -— De pensioenen. — De (Belgische) minister van geldwezen is gemachtigd, en dit zonder de minste afhouding, de pensioenen voor den vierden trimester uit te betalen. De uitbetaling strekt zich uit tôt al de rechthebbenden in het onbezette gebied, eveneens tôt de BeJgische vluchtelingen in Nederland, Engeland, Frankrijk of Zwitserland verblijvende. Zeppelinetlts. — Twee nieuwe bestuurbare Fransche luchtschepen van het systeem Rigide deden vlieglochten boven Parijs. Die luclit schepen worden Zeppelinetles genoemd. ZWITSERLAND. — De Belgische kinders. — Het getal Belgische kinders dat in Zwitserland reeds verblijft, gaat nog merkclijk vermeerderd worden. Sommige Zwitsersclie families, welke reeds aan vijf tôt zes Belgische kinders onder komen verschaffen, verklarcn zich bereid er nog onder dak te nemen. De 500 Belgische kinders vluchtelingen uit de onbezette streek van België beg.nnen aan te komen. Vier groote lokalen werden tôt hunne ontvangst in gereedheid gebraeht en zijn reeds gedeeltelijk ingenomen. Een der zalen is den zwakke en zieke kindeikens voorbehouden. Ook voor de voortzetting van het onderwijs wordt door de Zwitsersche overhtid gezorgd. ITALIE. — Rome. — Ten einde aan het smadelijk verwijt een einde \e slellen, als zou liet Vatikaan de spronnage bevorderen door de brieven aan de krijgsgevangcn soldatèn te bc-zargen, zoo zitt de Heilige Stoel zich verplieht van dat menschlièvend werlc a te zien. Dit nieuws komt uit Ainsi erdam. SPANJE. -—• In den Senaat weigerde de voor-zitter van den ministerraad te antwoorden op eene ondervraging, nopens het torpedeeren van Spaansche zeebooten. Hij beloofde eehter later uitleggingen te geven en deed een beroep op de zeereeders om de zeevaartdiensten niet te onderbreken. — De Sp.aansche minister van Buitenlandsche Zaken, geeft de stelligste Iogenstrafîing, als zou den hoofdman Baissouii, in Spaansch-Marokka, verraad hebben gepieegd OflicieeleMededeelingsn ïn VlaandereD, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLLJN, 14 October. — Oit het greote hoofdkwartier : Op het Noordelijk deel van het front zetten de Engelschen, zooals tijdens de vorige dagen, himne levendige verkenningsbedrijvigheid voort. De slag van de Somme dviurt voort. Eene her-haliug van de vijandelijke aanvallen ten Noorden van de Somme op groote frontbreedte zooals op 12 October slaagde door ons spervuur niet. Tusschen de Ancre en Morval kwam slechts een sterke afzonderlijke aanval bij Gueudeeourt tôt volkomen ontwikkeling. Hij werd afgeslagen. De op de linie Morval tôt ten Zuiden van Bouchavesnes uitgevoerde aanvallen leidden over 't algemeen tôt zware gevechten op dichten afstand, in dewelke de Fransche infanterie overal het onderspit dolf. De troepen der generaals von Bohn en von Gamier zijn in het volkomen bezit hunner stellingen. Aan het Zuiderdeel van het bcsch van Saint-Pierre-Vaast werden den Franschen de tijdens vroegere aanvallen verkregen voordeelen op-nieuw ontrukt. 7 offieieren, 227 man en ver-scheidene maehiengeweren werden aangebraeht. Met bijzondere onderscheiding vochten het fusilier-regiment N° 36, het infanterie-regiment N° 48 en de divisie van generaal-majoor von Dresler en Scharfenstein. Ten Zuiden van de Somme flakkerde de strijd in Ablaineourt opnieuw op en braeht ons voordeelen.Gedeelten van Saksische regimenten brachten M ENGELWBRK 36 SCHOONE NORA DE D0CS1TER VAN DEN KL\STiUjD£H, Graaf Koert had Lilly bijna ruw laten staan om met onstuimige ^l'eugde zijn vriend Dahnous te vérwelkoslien, die door eene noodzakelijke rcis plots !i ig in de leâdentij geLraeht was en op een <iri ig nds ui .uoodiging der gravin het fe st kwam bijwonen. — Gij /.i) i t heel beleefd jegens uwe pleeg-zujur, z ii Dahnous, uoen zijn vriend hem in eene zijKainfci irok. Gij liebt haar laten staan. — Ocli, wat maakt dit onder huisgenooten ? Doch zeg, wiisi'om komt gij nu bij het i idig.în van den vast1 navond ? — I k deed een reisje alvorens met mijne examen-studién te bcgiunen. Uwe pleagzuster k,' i nog sehoon worden als zij wat doorgroeit; zij heoft een allerliefsten trek om den mond. — Zoo, best mogelijk, zeide Koert. Zij behoort tôt die wezens, welke voor mij niet bestaan.— Maar gij bestaat voor haar. Ik had waarlijk medelijden met haar treurig gelaat, toen gij h a \r eenvoudig liet staan. — Dat komt van dien malien praat, welke (non ïiaar als kind ia het hoofd gezet heeft en dien zij er nu uit moet zetten. Dahnous, ik b zL een talisman. Ik wilde daarover niet aan u schrij -ven, doch zie hier. — Hij trok een zorgvuldig ver-borgen médaillon te voorschijn, dat geopend een meisjeshoofd vertoonde. — O wonderschoon ! riep Dahnous, dus nog.... Toen gij u na zulk een kort verblijf in zulk een diep stilzwijgen verwijderdet, dacht ik, dat ailes uit was. Gij hoopt dus nog uw doel te beroiken ? — Ik heb het, om zoo te zeggen, bereikt, want het hangt slechts van voorwaarden af. Mijne moeder eischt twee jaren uitstel en ge-heimhouding. Hoorde men er aan den Rijn iets van ? — Geen woord. Men clacht eenvoudig dat uwe moeder u naar huis had geroepen. Daar de bes.uurder mot zij ne dochter ook weldra ver-trok, was de zaak zoo goed als vergeten. Studen-tenliefde wordt toch niet geteld. — Nous verrons, zeide Koert droog. — Waar is zij nu? — Op eene villa bij D., door haren vader onlangs gekocht. Zij zal daar twee jaren door-brengen. Ik kon niet uitstaan, dat zij bij het gezelscliap bleef en heb zulks daarom geeischt. Dahnous zag diep nadenkend voor zich. — Weet gij.... begon hij, doch plotseling afbrokend ging iiij op veranderden toon -i'oort : zeg cens, wat zijn uwe plannen ? Ik wee.t dat gij eene diploma-tise.he loopbaan f.;i kozen liobt. Biijft gij voor-loopig liicr 1 — Mime voorbereidende stuciién zijn voltooid., Ik zal dezer dagen bij een gezantsehap gehecht worden, en denk hierover weldra iets naders te vernemen. — Zoo, zeide Dahnous als gerustgesteld, doch, beste vriend, zié eens om, een lakei wacht u mot zulk een verlangend gelaat, dat gij wel zult doen met naar hem te gaan. — O, zeide Degenthal met een blik op den wachtenden lakei, het zal over het avondmaal zijn, waarvoor ik nog iets heb te regelen. Men eet geheel ongegeneerd aan kleine tafels. Zorg voor u zelven, mijn vriend ; ik moet mij, helaas, in hoedanigheid van huisheer aan de sterren der eersto grootte wijden, Zoodra ik vrij ben kom ik naar uwe groop. Neem de kleine Lilly mede, daar gij nog geene andere damen kent. — Ik zal mij wel weten te helpen, bromde Dahnous. En hij deed dit ook, want, toen Koert hem eenigen tijd later opzocht, vond hij hem in de vroolijkste kringen. — Graaf Degenthal, riep eene jonge dame, hem met hare zwarte oogen vrijmoedig aan-ziende, zeg gij ons waarom uw vriend eerst zoo laat in den tijd onze verblijf plaats opzoekt, nu juist met vastenavond de wintervermakelijkhe-den eindigen. — Ik ben er ra ds hard genoeg voor çertraft z ide Dahnous, want nu eerst leer ik kennen wat ik verloren heb. Zoudt u ni >t de goedheid willen hebben mij ten minste door een dans-(o .rtje schadeloos te stellen. M -, - tijdens een handgemeen van frissehe troepen liet Oostelijk deel van het Ambosbosch ten Noorden van Chaulnes opnieuw in ons bezit en wij namen hierbij 6 offieieren en 400 gevangen. In het Maas-gebied tijdelijk hevig gestegen artilleriebedrijvigheid. Ten Oosten van de Maas handgranaatgovechten zonder beteekenis en zwakke vergeefsche aanvallen — BERLIJN, 15 October. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep van kroonprnis Ruppreeltl van Beieren. — Beiderzijds de Somme sterke ariil-leriestrijd, die zich overheen de Ancre naar het Noorden uitstrekte en tusschen Courcelette en Rancourt alsook aan het front Barleux-Ablaincourt groote hevieheid bereilete. De aanvallen leidden N tordelijk van Thiepval tôt handgemeen in onze iinies; op eene plaats zette de vijand zich vast. Verders is hij overal met zware verliezen teruggeworpen. In de streek van Lesboeufs werd de vijP/nd afgewezen. De Franschen vi len tusschen Barleu-i en Ablaineourt aan. Zij hebben voet gevat in het dorp en in de suikerfabriok Genermont. \oor 't overige werden zij teruggeslagen. Het Zuiderdeel van Ablaineourt is in ons bezit. Legergroep van den Duitschen leroonprins. — Bijtijds sterk artillerievuur Oostelijk de Maas. (FRANSCHE MELDING.) PARIJS, vrijdag 13 October. — Offieiee] : Tamelijk woelige nacht op beide oevers van de Somme en wederzijdsche beschiet.ing die soms eene groote verwoedheid berfikte in den sector Morval-Bouchavesnes-Ablaincourt en Chaulnes. Niets te vermelden op het overige front. — PARIJS, vrijdag 13 October. —- Officieel : Bij eenen Duitschen aanval met brandende vloeistof, zijn enkele gedeelten van onze loop-graven aan den zoom van het boseh van Saint-Pierre-Vaast genomen. Zeer hevig geschutvuur ten Zuiden van de Somme. — PARIJS, 2aterdag 14 October. — Officieel: Ten- Noorden van de Somme hebben de Franschen vorderingen gedaan op den heuveling van Malasisse. Ten Zuiden van de Somme hebben de Duit-schers, na verwoed versperringsvuur, eenen aanval gedaan op de Fransche stellingen van Ablaineourt. Zij zijn er in geslaagd een deel van het dorp en van de loopgraven ten Noordoosten te hernemen, maar door eenen onmiddellijk ingezotten tegenaanval van de Franschen zijn zij er weder geheel uitgeworpen. Niets te vermelden op de rest -van het front. — PARIJS, zaterdag 14 October. — Officieel: i Ten Zuiden van de Somme twee schitterend . gc slaagde Fransche aanvallen, de eene ten Westen van Belloy-en-Santerre, waarbij de voorste Duitsche linie over een front van twee kilometer genomen werd: de tweede (1200 meter) ten Noordoosten van Ablaineourt, waarbij Gener. mont met de suikerraffinadcrij werd genomen, Totdusver zijn 800 ongewonde gevangenen waaronder 17 offieieren, aehter het front wegge-voerd.(ENGELSCHE MELDING.) LONDEN, wij dag 13 October. — Officieel : Ten Zuiden van de Ancre aanmerkelijk vijan-* delijk granaatvuur, vooral in de sVreek van Gueudeeourt en Martinpuieh en ten Noorden van 1 Courcelette. > Eene vijandelijke afdeeling heeft, na eene be-schieting, eenen inval i». onze loopgraven be-proefd ten Noordoosten van Wulverghem, doch 1 is door ons vuur verdreven. 3 — LONDEN, zaterdag 14 October. — Officieel : 1 In plaatselijke aanvallen hebben wij vandaag ; onze stelling bij de Schwabenschans aanmerkelijk verbeterd en 200 gevangenen genomen. 1 Elders niets van belang, behoudens bedrijvig-' heid van artillerie en sehansmortieren. i ! Op het Oostelijk Gevechtsterrein. 1 (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 14 October. — Uit het groote. 3 hoofdkwartier : Op vele plaatsen van het front ten Westen . van Luzk levendige gevechtsbedrijvigheid. — In Zevenburgen : De achtervolging aan het t Oosterfront doet goede vorderingen. Ook aan t de baan Csik-Szereda-Gymos-pas gaf de vijand ! aan den druk toe. Aan de grensketenvanhetBurzenland wonnen 1 de verbonden troepen terrein. De Roemenen verloren hier 292 gevangenen, waaronder acht offieieren, evenals 6 maehiengeweren. ! Ten Westen van den Vulkaan-pas werden vijandelijke aanvallen in tegenaanval afgeslagen. ■ Op eene plaats heeft de vijand op de kamlinie voet gevat. — BERLIJN, 15 October. — Uit het groote 3 hoofdkwartier : Aan het front Westelijk van Luzk hield de ' v rlioogde gevechtsdadigheid aan. Sterk artil-J lerievuur, dat zich uitstrekte op het front van Siniawka (aan de Stochod) tôt Oostelijk van Gorochow, leidde Russische aanvallen in, die | gister tôt het woudterrein Zmclelijk van Zaturcy en de streek van Bubnow beperkt bleven en afge-1 slagen werden. S Ook tusschen de spoorweglijnen van Pluhow 1 en Rohatyn naar Tarnopol en aan de Narajowka werd het levendiger. ' In de Karpathen wonnen wij de op 21 Septem-ber verloren bergkruin Smotrec terug. In den Kirlibaba-sector behaalden Oostenrijksch-Hon-' gaarsche troepen voordeelen in den aanval en ; namen 444 man gevangen. 1 — Jn Zevenburgen. — Aan het Oostfront ge-volgrijke gevechten met vijandelijke achterhoe-den. Aan de gronspassen van het Burzenland geen wezenlijke verandering. Beiderzijds den Szurduk-pas werden Roe-1 meensche aanvallen afgeslagen. Van het eer-gister bezette kamgedeelte is de vijand weder verdreven. (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) WEENEN, 14 October. — Ambtelijke mede-deeling : Zuidelijk van Hatseg (Kotzing) bernachtigde de vijiyul éeli ytafi d<m gicnskanj, Een nachtelijke tegenstoot wierp hem terug.. Op C hoogte wordt nog gestreden. De zuivering van het Zuidoostelijk grensg hied van Zevenburgen doet snelle vorderinge. De Roemenen werden op talrijke punten ov de passen teruggeworpen. Overal, namelijk het Gyorgj'o-gebergte, heffen onze troepe gansche afdeelingen uiteeng'eslagen troepen v? de verschillendste Roemeensche korpsen op. In Wolhynïë heersclite gister zeer levendi; gevecht sbedrij v i gheid. — WEENEN, 15 October. — Ambteliji. mededeeling : Zuidelijk van Hatszeg (Hoetzing) behieldc onze troepen in verbitterde gevechten den gren kam in zijn geheel. Zuidelijk en Oostelijk va Brasso (Kroonstad) is er gister geen wezenlijt: verandering ingetreden. In het Oostelijk gren gebied van Zevenburgen worden nog in h< Gyorgyo-gebergte smalle landstreken van vijai den gezuiverd. Oostelijk van Kirlibaba wonnen onze troepe in eenen verrassenden vooruitstoot terrein c brachten drie Russisch9 offieieren, 443 man e een maehiengeweer in. Duitsche bataillons heî ben de hoogte Snfctrec weer in bezit genome ■ Zuidoostelijk het Pantvrzadel werd een Musse lie vooruitstoot afgeslagen. In Wolhynië nieuw aanzwellen der Russisch • gevechtsbedrijvigheid. Op de breede frontsector lag gansch den dag door, zwaar Russiseh g schutvuur. Hier en daar brak ook de infanteri uit de vijandelijke graven vooruit; zij kon echte nergens tôt aan onze hindernissen geraken. (RUSSISCHE MELDING.) S' PETERSBURG, 13 October. — Ambtelijk . Den 8 Octobir 's namiddags werd een voorui geschoven post vôôr het bruggehoofd van Uxku overvalien mel doodende gaswolken. Dank aa den telefonist Kitajew, die er zijn leven voo offerde, konden de overige manschappen zit voor den vergiftigingsdood redden. Drie aan vallen met twee bataillons tegen het bruggc hoofd werden gansch afgeslagen. De verdedigei-van Uxkull behielden hunne stelling. — S' PETERSBURG, zaterdag 14 October. — Officieel : In het grondgebied van de Stochod, in de t omtrek van het dorp Raymesto, bij Hemerink; -ten Zuiden van Kisseline en in de woudstree ten Westen van Doebnof, hebben onze verkei: ners geslaagde speurtochten gedaan, vijandelijk veldposten verdreven, en hunne loopgrave , bezet. Vijandelijke tegenaanvallen zijn door oïl vuur afgeweerd. In den omtrek van Dorna-Watra geschui strijd. Hier is kolonel Toeskajef, aanvoerder va een onzer dappere kozakken-regimenten, gi sneuveld. DeOoslenrijkseh-ItaliaanseiicOorlof (OOSTENRIJKSCHE MELDING.) . WEENEN, 14 October. — Ambtelijke med deeling : Daar ook gister de dag aan het kustenlandsr front rustiger verliep, is de achtste groote aa: storm der Italianen met de gevechten vr -11 October als afgeslagen te aanzien. Meer ne dan in de laatste dagen heeft de vijand ditma zijne krachten tegen den Zuider vleugol same;.-gesehoven.Tusschen de zee en de hoogten Oostelijk Vf Gorz waren het derde en deelen van het twee< leger, met te zamen 16 infanteriedivisies m • eene zeer maehtige artillerie en talrijke mijn weipersbatterijen aangezet. Onze doodsmoedir Karstverdedigers hielden het eene week lang i het zwaarste vuur vol en trotseerden dan dr ' dagen de onophoudende stormen van den i aantal ver overmachtigen vijand, tôt wannei zijne verliezen hem dwongen den aanval i • staken. * * * — ln den nacht van 12 op 13 October, b' legde een onzer zeevliegtuigeskaders opnieu de militaire werken van Monfalcone en Sa ■ Canziano gevolgrijk met bommen. Den 1 's avonds vielen onze zeevliegtuigen de Adri werken in Monfalcone aan en bereikten vei ■ treffers. Vijandelijke vliegers wierpen op de oude have van Triest en naast Miramare bommen a . zonder welkdanige schade aan te riehten. '/ werden door onze zeevliegtuugen vervolgc Hierbij werd een vijandelijke vlieger doo linieschipsluitenant Banfield gedwongen i stortvaart neer te gaan achter de vijandelijk linies. Bij aile ondernemingen werden onze vlieg tuigen zonder uitwerksel beschoten. Vlotencommando. — WEENEN, 15 October. - Ambtelijk-mededeeling : De gevechtsdadigheid bleef in 't algemeen gering. In de streek van Gorz vielen de Italianei heden vroeg onze stellingen op de hoogte Oostelijk van Sober aan. Deze vooruitstoot brak deelsgewijze reeds onder ons artillerievuur ineen, anderdeels werd hij in handgemeen afgewezen Oostelijk van Triente werd een vijandeliji Farman-vliegtuig in luehtgevecht neergescho-ten.(ITALIAANSCHE MELDING.) ROME, vrijdag 13 October. — Officieel : In het gebied van den Pasubio hebben wi verwoode tegenaanvallen afgeslagen tusseher den Monte Spil en den Monte Gorno en langs d -Zuidelijke hellingen van de Boite. Ver vol gens vielen onze troepen sterke vijandelijke stellingen aan tusschen de Sette Croci en de Boite en slaftg den er in, ondanks de moeilijkheden van het tôr-rein en den hardnekkigen tegenstand van den vijand, vorderingen te doen. Wij namen 32 fcrijgs-gevangenen.In het Posina-dal geschutwerkzaamheid en kleine ontmoetingen, die gunstig voor ons af-liepen.Aan de Ponte Bianca Fella heeft de vijande lijke artillerie een hevig vuur op onze stellingen onderhouden, zonder schade aan te riehten. Langs het heele Giula-front hevige gescliut-strijd.In den nacht van 11 op 12 dezer en den ochtond va» deu l&lea keait do yijaq^ ZesenTwintigsîe Jaar. — N. 244 Ooâsdleust — Euispzln — Eipsdom Dinsdag, 17 October 1016

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie