Het volk: christen werkmansblad

1322 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 Maart. Het volk: christen werkmansblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vt1gh9cs3x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

feen-Twinfigste Jaar. - N, 62 findsdiensf — Haissezin —- EioeMom WaotisiI»?. IS Maapî 1016 /lie fcriefwisselinger vract rrij le zer.den aan Aug. Vt I f c ghem, ni i ge vc r vocr de r.a err ir.tûtEcJ). «Drukkerij Het Voli SV!ce,*«*<eeg, n° 16, Gent. Rcrtte 1 voor Weet-Vla&ndere: Gaston Bossuyt, Recoliettei ttrnat, 14, Kortrijk. Bnreel van Antwerpen, Br, l-.-.nt en Limbtirg : Viktor Kuj Ya&rtetra&t, S, Ltuven. HET VOLK i Men schrîjft In s Op aile postkautort-n aan 10 fp. per jaar. Zea maanden fr. 5.00. Drie mcanden fr. 2,50. Aankondlgingen : Prijs volgeris tarief. Voorop t« betalen. Rechterlijke herstelling, 2 fr-per regel. Ongeteekcnde brieven werden geweigerd. ! TELEFOON N° 137, Gent. Verselsijot © inaa! per week CHRISTEN WERKMANSBLAD S Ceatcemen Iiet numnier DE LIEFBE GEVE! Nu is 't de tijd der daadwerkelijke naaste tiefde... Zoo dachten we diep ontroerd bij 't aa «chouwen van het volgende tOOneel : Langs een der buitcnvestén van de sta Ken oud, tameîijk welverzorgd m; komt daar wankelend aange&tapt. M moeite geraakt hij aan ceno bank waav< hij zicli laat neerzijgen. Eene jonge moedev, de vrouw van e< bediende, met twee kinderen aan de l'Ol panden, komt daar tegenover liare de Dpenen om hare twee andere kinder binnen te laten, die van school komen. — Moeder, kijk eens, die oude man zi tr zoo aardig uit. Zoo zegt een dér sclioolgangers. De jonge moeder gaat tôt aan de bai sn vindt den Oudevling half bedwelmd. Geen geur van alcool. Puur flauwte. 't Oudsto manneke : — Geef lien: eene telloor soep, moede De vrouw geeft haren jongen een warm Won, terwijl twee tranen Over hare wang biggelen. 't Manneke laat ook parels loopen, ma te toeh niet vordrietig. Vlug in huis gevloden, komt de jon moeder terug met eene kom dampen tnelk en een boterham. Zij heeft de noodige kracht niet om <1 grooten Ouden man te schragen ten ein hem binnen te leiden. Maar heur liart he< ovcrvloed van 1 iefdeltracht om den bedweli lira Oudevling te helpen. !t Oudste schooljongentje richt 's ma hooîd Op. De ongelukkigo raikt, ziet, ( vOelt de dampende melk. Hij slorpt gretig. De boterham gaat ei'bij. De laat) droppels van den sterkenden drank vloei Onder do gt'ijze knevels binnen, terwijl ; dankbare oogen eenige zoete tranen in kom leken. Aeht kinderhandjes hebben twee ouc manshanden vast. De zachte vr-Ouwenlia Jaat een muntstukje in den zak van d ouderling glijden. Deze vraagt nog ce enkele gunst : — 't Kleintje te mogen omhelzen 1 Een lieve blonde kleuter van drie Of v: jaar kruipt op zijnen schoot en geeft hc twee klappehde kussen. Hij weent. De vrouw weent. De kindèr weenen en jutehen. De ouderling drukt « kus op de hand der jonge moeder. Dik tranen van dankbaarheîd vallen op h£ vingerèn. Hemelparelen, aan hare oog ontsproten, vallen op zijn grijs hoofd. Honderdvoudig vorsterkt, meer door liefde dan door liet vOedsel, gaat hij hec —■ Dat dit nu grootvader geweest war tegt de voorjongste der vier kleinen. Moeder streelt zijn lieven kop en ga God-dankend binnen met haar kroosl * * * Niet uitgevOnden. Geen literarieche fa tazii. Echt gebeurd. Met eigen oogen gezi( Omdat we het gezien bebben, hadden 1 âknaangaande persoonlijke plichten te v< vullen. We hebben het gedaan naar de ma onzer kraehten. En we hebben ervoor t Dnsohatbaren dank gehad, hcteelfde ki te mogen omhelzen, dat dien ouderling z hartelijk gezoend had. Ten onschatbaren dank, ja. Want onsch: baar i^ het genot, liefde te hebben van hc die uit eif-en moeders liefdeschat mog leeren zoo liefderijk te zijn. Thans is het do tijd der daadwerkolij naastenlieîde. Ouderlingen verkwijnen. 't Is erg, ma 't is het ergste niet, al moge dit woord ] OOk wreed schijncn. Erger is 't, dat moeders geen voeds hebben, dat kinderen den boterham en d «ardappel mOeten missen, dat aankomeling nocli voldoendo gekleed noeh voldoen gespijsd zijn. , Er wordt ofîicJcel en officions zeer vi vocr de noodlijdenden gedaan. Er kan er de/.en tijd niet genoeg, verre van te ve voor gedaan worden. Do persoonlijke christene naastonlief bceft nu een onmeetbaar arbeîdsveld vû «ich. Do hoogwijze en geliefde volksbisscli1 van Gont, Z. D. H. Mgr Stillcmans, zegt Eijn vastenbrief van dit jaar : « Wat degenen aangaat welke door » fortuin begunstigd zijn, aij ZULLIt »niet aarzelen hunne uilgavcn te beperk » en hunne besparingen ten behoeve der arm »aan te wenden. » Waaronze geliefde, wijze Keikvoogd zei dat de bemiddelden dienaangaande n eullen aarzelen, daar weet ieder bcwi: christen^hoezeer hij uit ter harte bedoe dat ze in dat opzicht niet mogen aarzeli Ze mogen dit inderdaad niet, want nood stijgt in de kleinburgers- en werke gC7,innen van dag tôt dag, van uur tôt ui Dat de Liefde -nu- al geve wat ze ka Want thans is het waârlijlc de tijd ( •Jaadwerkelijke naastenliefde... Wat zal Portugal doen ? n" Een dagbladscbrijver van het Berner Tagblall had met den portugeesehen gezant n" te Borlijîi een onderboud. Do portugeesclic gezant SidOnis Paos verklaardc dat Por-tugal een verdrag had met Engeland, vol-u? gens liotwelk Portugal aan Engeland hulp te c!i ' verîecncn had in geval van oorlog. Op 7 Augustus 1014 heoft Portugal verklaard dit vei'bond te zullen nalcven. ?u Op de vraag of Portugal aan het Vior-■H~ verbond militaire hulp zou verleonen, ant-ur' woorddo do gezant dat Portugal 100.000 311 man en eenige batterijen ter beschikking der Yerbondonen zal stellen. Met Spanje. ct zegde M. Paes verdor, staan wij op zeer vriendschappelijken voet. ik Duiîscb geïBtsrneerdeo. LONDEN, 13 Maart. — Het blad Centra i News verneemt uit Johannesburg : De Por-tugeezen in Mozambique hobbon do aldaai r ! wonendo duitschers goïnterneerd. en BEIBA, 13 Maart. -— Do geïntcrneerderi en , zij a op opgeëisclite schopen en slepers ondor-; gebraebf. ar AMSTERDAM, 18 Maai't, — Volgenf bericliten uit Londen verl laardo dcPortu-ge geosebe hoofdministor in het Portugeesol de kongres : De ïegeoring beziD do overtuiginc dat haro handelwijze overeenkomt met de en Wenschen der natie. Wij zullen onze natio do nale politiek voortzetten en Portugal'! >ft reohten verdedrgen zonder uitdagend op t< n- treden. Aangekomaa- ns >e. HA1MBURO, 13 Maart. — Do Oldenburg 'zo sche-portugeescho seheexivaartreederij deel1 mede : Naar een zooeven ontvangen telo en gram uit Madrid, zijn de manschappen onze: in Lissabon (Portugal) ontruimde booten (|0 welbehouden in Cadix aangekomen en Oj de daarliggendo scliepen ondergebraent. le- II., i lia IIIHIIIII ^ Legei'voorzorgeu in Spanje. ne Het fransch blad Progrés de Lyon vornair uit Madrid (hoofdstad van Spanje) dat di Spaanseho krijgsniinister Luque een voorste er deod om een modem loger van 500.000 mai m uit te rusten. Behalve de infanterie, de ar tillerie on de ruiterij zullen ook machien-en geweeir-, aulximobiel-, handgranaten- ei en mun:t:eafdeelingen opgerieht worden. Werk ko plaatsen vOOr herstelling van krijgsmateri aa ire zullen vergroot en ook de privaatnijvorheic en zal tôt levering van munitie toegelaten wor den. De kosten worden op 250 millioen pese-de tas geschat. n. imwi mu Binnenroeping in Bulgarie. ... SOFIA (hoofdstad vanBulgarië) 12 Maart — Een dekreet beveelt het binnenroeper n- der klas van 1016 voor den 18 Maart. Ir n. tegenstelling mot andere oorlogslandon wordi ve do bulgaarsche klas van 1916 op 't gewonc ;r- tijastip binnen geroepen. at en Gregoriaansche tijdrekeniBg ia Balgarië, 00 SOFIA, 12 Maart. — De regeering heef in de Sobranjo (Kamer) een voorstel neer gelegd om met 1 April 1910_de gregoriaan rl; sche tijdrokoning in toepassing te brengen Cn De daturas zullen met 13 dagen vervroege worden. De kerkelijke feestdagen der Oïtho te doxen zullen gelijktijdig vallen met de ka tholieken. Daar de meeste oppositiepartijei ar met de invoering instemmen, zal het regoe m ringsvoorstel zeker gestemd worden, S lu Watikâsait. ™ Het hulpkomiteit aan de Serviërs kom: "e door het Vatikaan verwittigd te worden dat te Londen een bijzonder bureel komt ge '.e* opend te worden, waardoor de Serviërs ii ij1 het Buitenland verblijvendo, in de moge 3*> lijkheid zullen gesteld worden briefwisselin< te houden met hunne familie en vrienden 3° die nog in het Vaderland zijn. De brievei or zullen t er bestemming komen door bemidde-ling van den Pausclijken Nuncius te Weenen !" Am«rika en DuitscMand. de 1N NEW-YORK, 12 Maart. - Naar eei en artikel in de Associated Press, een blad dai en te Washington verschijnt, verklaarde d< staatssecretaris Lansing : Wij hebben de ;t, bijlagen aan het Duitsche Denkschrift ge çt lezen, maar daarover kan ik mijne meeninf isb niet uitspreken. lt, — Inhetstaatsdepartement.zegthetzelfd' ;n. blad verder, weî'd verklaard dat de er bij do gevOegdc afdruksels van Onderrichtingei rs- der engelseho adoïiraliteit, waarschijnlij] ir. aan Engeîand tel? opheldering Kullen voor a I gelegd worden. Zoolang dit niet gedaan ii 1er zouden de Ycreenigde vStaten niet yei'de Optredeii. " Vereenigde Stalcu en Mcxiko. WASHINGTON. 12 Maart.— (Renier.) — Een aautal dagbladcn bericliten dat do svraf-expeditie naar Mexico bedon vroeg îvaro werkzaamheden begOn. Het krijgsambt hjeft echter geen mededeelingen afgekon(l>gd. Drij regimenten ruiterij zijn aan do g'-enzen saamgetrokken. Volgéns do krijgssecretaris wordt do expeditie naar Mexico een verdodi-gingsmaatrogol genoeald. ..lui. ■ Il ii;i,»i.',ar^M m— mm». .■■■ - Opscîiuddiiîgwelikefid procès le Parijs. Voor den krijgsraad is versehenon Armand DebisscliOp, ruiter ljij het 7° rogiment dra-gOndcrs, beschuldigd de bijzit van zijnen vader met po,\]aardsteken gedood te hebben. Het was in do lwpgrayen dat do jongeling vernam dat zijn vadov bot eohtêlijlc huis ver-latcn had om met ceno bijzit Ida Roche ge-naamd te gaan levon. Hij schreef onmiddel-1 lijk een brief aan zijn vacfer, liom smeokende tôt betere gevoelons terug te keeren. Zes dagon vorlof gekrogen hebbend, yor-trok hij den 27 Docember laatst naar Parijs, ging bij zijno mOed.ee, die hem vroeg eens bij 1 zijn vader te gaan Ion einde hom tOelatingto vragen om handel to mogen drijven. De jongeling hegaî,zieh naar do Moscou-; etraat, 27, alwaar |pj do bijzit van zijn vader î alleen te huis voud. Na oen twist, tijdens dowelke zijn vader binnen kwam heeft hij ' do vro«w mot ■ponjaardsteken zoo org ge-> kwetst, dat zij bij haro overbrenging naar het gasthùis bezweketi is. Tijdens de zitting bekende do beschuldisf-do de feiten. De voorzitter ondor\'roeg daar-na vader Debissehop en zegde hem : Gij ' sijt de schuld van ailes wat voorgevaUen ia. Dii/.c antwoordde : Ik iveet lu t. De moeder van den jongeling werd daar-' na gehoord on dozo zegde : Indien m'jn 'Mon ' hier verschijnt het is mijne joub. 1k was zoo ongehikkig, ik heb hem bij zijn vader" gezon-den. De vrouw was zoo erg aangedaan dat zij in bezwijming viel. Het krijgsgerecht vorwijst met zes steta-i men tegen een Debissehop, ondor besuhul-s diging Van slagen en kwetsuren, tôt een 1 iaaand gevang. SPOORWEGONGELUK PARUS, 12 Maart- - In den laatsten 1 nacht, dit tengevOlge van den niist, zijn op ' de lijn Brest-Ohaïtres twee treinen op elk-1 ander geloopen. Twee rijtuigen werden be-L schadigd, zoven porsonen gedood en vijftis gekwotst. SNEEDWL4WINEN IN 1TÀL1Ë. BERNE (Zwiteerland.) —• In het Italicïn-sche krijgsgebied, vonden gedurende delaat-ste dagen een aantal sneeuwafschuivinger plaats. In hot dal van Terragnola werden S 1 soldaten gedood, in Agordino 5 burgers en in Soottoguado 20 burgers. De aardbeviag in Ooslenrijlt. De aardbeying die wij gister hebben ge-, meld werd 's morgens ook in Graz, in ganscb Zuid-Stiermai'ken, in Karintio en Klagen-' furt waargenomen. Het middenpunt dei ■ aardbeying is in Pola. i Op het Kussisch front. De Telegraaf meldt dat eene nieuwe wer-" king des vijands op hot Russisch iront te i bespeuren is. In militaire kringen zegt mer ■ van den eenen kant dat aile bewegiiigen op den uitersteaDuitschen vleugel enkel ooi-logslisten zijn om te doen gelooven dat een groot offensief zal plaats grijpen, anderzijds dat Hindenberg binnen kort zal u'jtgenoo- i digd worden het offensief in den Noordelij-ken sektor te beginnen, zoowel om zijne ' . thans onvaste linie te versterken als om het ! Duitsche volk gerust te stellen. Dezelfdc berichtgever meldt verder dat de Duitschers , uit vrees voor de Russische vloot aan ver-schillige punten der Oostzee waarnendngs-J posten hebben opgerieht. ifi In gansch Bessarabie hebbe,n ook groote troeponbewegingen plaats. l'ransportbooten brengen troepen van Reni, waar zij do wegen bestijgen. Het gebrek aan wegen beîûoeilijkt de troepentransporten. De Russen maken, l met allen spoed, nieuwe ijzerenwegen tus-schen Neukilia enBolgrad, aan Reni-Ismail-Bolgrad.TER ZEE. De Nooïweegsche driemaster Sirius en de fransclic st6omboot.£otfisi«nw« zijn, in hol engelsch kanaal, door een Duitschen onder-zeeboot in den grond geboord. Volgens een bijzondev telegram is de Noorweegsche kui-pitein en drie matrozen, waarohder een Amerikaan, omgekomen. Ovor dit laatste geval heeft de Ameri-taaas^be rogeorine een oat^zoek iugesteld. Tiir'iscfî Parlement geslolen. KONSTANTINOPEL. - Nadat gister de Senaat zOuder bespreking het algemeen tarief had sangenomen, werd heden het Pavlemeiit, oor besluii an don Sultan, gesloten verklaard, do jaa îdaten geëindi^d zijnde. GnicieeleMeâeâeciingen [a Vlaaaderea, Frankrljk en Elzas, (Duiteche Mclding.) BERLI.rN, 13 Maart. (Wolff.) - Bij gunstige wedorverhOudingen was do werking der beido artillerien Op een groot deel van het front zeer levendig ; op do twee zijden der ÎNÎaas en iot op do boorden van de Mosel bloof zij redelijk li<^vig. Behalve pai rOeljegt-Vt chien aan de Somme en het mislukken van een kleinen Fransehen aanval in het Priesterwflud waren geeno ge-beurtenissen tenn-lden. Benevens overvloe-digo verkenningswerken vielen onze vliegers vijandelïjte ijzerenwegwerkcn en kampen, met gôed gevolg, aan en zulks voor al aan den ijzerénweg (,'lermoni-Verdun. Drie vijandelijke vliegtuigen Werden ver-nietigd, twee in Champagne en een in het Maasgebicd. (Franscho Holding.) PARIJS, 13 Maart. — Ambtelijk bcriclit van zondagachternoen : Noordelijk der Aisne was de artillerie-etrijd in de omgeving van het woud van Buttes, Zuideiijlc van Ville-aux-Bois, zeer levendig. Op den linker Maasoever hevige bo-Behieting in'do buurt van Béthincourt. Op den rochter Oever werd een zwakke Duitsche aanval met handgranaten, bij het boscli kCarré Op de 06te du X'oivre, gemakkelijk afgeslagen- Het a, tillerievuur bleef hevig Oostelijk van het foxt van Douaiimont en in de omg<;ving van het fort Vaux, waar de vijand sinds eergister geen nieuwe pogingen deod tôt bosteiging van de hoogteviakte die het fort overheerscht. Op het einde van den dag van gister ver-Overden do Duitschers, na artillerie voorhe-reidiug. tijdens een aanval bij de straat naar Etain, Noordelijk van Six, een kleine loop-graaf.In LOtharingen, Westelijk van Arraeourt, eenige patrouniegeveehten. Van do overige fronten werd niets van beduidenis gemeld. — Ambtelijk bericht van zondagavond : Zuidelîjk de Somme richtten wij een ver-storend vuur op de vijandelijke schanswer-ken tegenover ManoOurs. Tussehen Oise en Aisne beschoten wij do vijandelijke verdedi -gingswerken in de buurt van Rouvron. In de A]"gOiinon verstoorde ons gekonsentreerd vuur tegen het houtwerk van Cheppy, een ' aantal vijandelijke waarnemingsposten. In de buurt Noordelijk van Verdun hadden in den loop van den dag, geen infanteriege-vechten plaats. Op de beido Maasoevers was de weder-zijdsche beschieting hevig. Onze artillerie ' vuurde op vijandelijke vorzamolingen in een dal aan de î^oordzijdo van Peperhoogte en op de Duitsche batterijen in de buurt Weste-lijk van Louvemont. Bij Ban do Sapt verstoorden wij vijandelijke schutsgraven in do omgeving van Se-nones.Heden morgen schoot ondorluitenant Guyemer een Duitsche vliegmachien neder, dat bij Thiereonrt braudend in onze liniën viel. Dat is het achtste vliegfcuig dat door Guyemer nedergeschoten wordt. Zes daar-van zijn in ônzelinien en twee in vijandelijke gevallen. Een andere Onzor vliegers schoot insgelijks een vijandelijk vliegtuig neder dat bij Dom-baslc in de ArgOnnen in onzo lijnen neder-viel. Do inzittenden der beide verstoorde vliegtuigen, zijn dood. Denralfden dag leyerden verschulenue groepen van onze kampvliegtuigen, 18 luclit-► gevechten in de Olngeving van Etain. Zij slO'egen den vijand'&p de vlucht. (Engelsche Melding.) LONDEN, 12 Maart 1916. — De vijand liet vier mijnen ontploffen bi,j de Hohen-zOller'my<ïrk.(5n en er volgde een strijd met handgranaten. Wn leden weinig verliezen, ook de'schada aan on-sa werken is zeer ge-ring. Bij L(J0z cjî ia' het woud van Grenier werden Onze g r aven door zwâïe artillerie beschoten.' Hij Y^er wederzijdsche beschieting Op het Oostclfjk Gevechlsterreiiî. (Duitsche Mclding.) BERLIJN, 13 Maart 1010. (Wolff.) — Do toestand is in 't algemeen onveranderd. (Oostcnriikeche, Melding.) WEENEN,. 13 Maart 19JG. (Wolff.) — Op het front van. Bessaçabie on aan den Dniester werden: russischo' s'tormlpopen af-gewezen. Eldors geene hijzOnderé feiten. (Russische Melding.) S. PETERKBVRG, 13 "\faart 1916. — Bij Bersemtuide wierj) de vijand mijnen van groot kaliber op onze loopgraven. In Gaiicie hebben onze verkennors, aan den Dniesien de plaats Latatsqh aa'ngevalWu en trots het hevig vuur van den yijand zijae loopgraren genomen. OeOosteiîrijkseh-IlalîaaoselieOoplog (Oostenrijkschc Mcldim7. ) WEENEN, 13 Maart 1916. (Wolff.) Do verhoogde werking der ilaliaansche artillerie spreiddc zieh uit op het ganseha Isonzofrônt. 's Nan\iddags werd een vijandelijke aanval bij Sél'z afgeslagen. ( 1 taliaansche Mclding.) ROME, 13 Maart 1916. - In de hoogo sti'eken van het oorlogatooneel blijfl. de werking Onzer tjoepen voiliindevd door het aanhoudend sleeht weder. Op zekere plaat-sen, in het hooggebei'gte. ligt de snceuw meer dan 10 meter hOOg. De werking Onzer artillerie was op het gansçlje.fiont, van den midden Isonzo lot aan de zee, levendig en werkzaam. Wij liebben versclieideno sektora der vijandelijke linies.besehadigd en do ver-dedigers uit hunne stellingen verdi'even. Aan verscheideno punten werden do ' vijandelijke batterijen tôt zwijgen gebracht. Tijdens het kanOnMiur viel Onze infanterie, Op do hooge sneeifcjtvelden 01' de steila hellingen der v ij an dcl is^fet e i [ i ngc 11 aan en wierp or Op met haudt^PSaten. V'ijandelijkn afdeelingen die ter hulpe site!den werden Onder liet welgemikt vuur vfln Ons artillerie-en machiengeweervuur genomen. OP BE ESMUKANS. (Duitsche Melding.) BERLIJN, 13 Maart 1916. (Wolff.) -De toestand is in 't algemeen onveranderd; (Oostenrijksche Mclding.) WEENEN, 13 Maart 1016. (Wolff.) -Onveranderd.Àan Raukasus. Dardanellen, enz. (Turkséhc Mclding.) KONSTANTINOPEL, 13 Maart 1916. (Wolff.) Van het Irakjront is geene melding van belang ingekomen. Op het Kaukasusfront, op zekere punten schermutselingen tussehen verkennersaf-deelingen.Aan de Dardanellen vuurde een monilor des vijands eenige granaten tegen Tehke Buran, daarna trok hij zieh terug. Tweo vliegtuigen des vijands wierpen bommen op tiansporten, die zieh in de Akababaai be-TOnden. Allé bommen vielen in 't water. M BELGlL iCar>^inaal BSepcisr. Men meldt uit Meehelen dat Kardinaal Mercier daar van zijne reis uis Rome is te-ruggekeerd.EeskencSmakinfj. Bij VerOrdening van 5 Docember 1915 (Wot- en Verordeningsblad blz. 1405) had ik het opnemen van do ter vOcding der burgerbevolking beschikbare voorraden aardappelen bevolen. Het is ter mijtier lcennis gekomen, dafc bezitters van aardappelen hunnen voorraad te laag hebben aangegeven, gedeeltelijk in do meening, dat de hoeveelhedon voor eigen gebruik, nameliik voor de voeding van men-sclion en dieren, evenals voor plantgood bestemd, niet onder de voorgeschrevcn aangifte vallen. Dezo Opvatting is valsch. De verplichte aangifte omvatte de gezamen-lijke voorraden, zooverre zij in 't geheel 50 kgr. te boven gingen. Dientengevolgo heb ik onderstaande VerOrdening uitgevaardigd, dio het allen bezitters van aardappelen mogolijk maakt, zieh aan de onder art. 4 der VerOrdening van 5 Docember 1915 (Wet- en Verordeningsblad blz. 1405) bepaaldo straffen te ont-trokken, door nogmaals Kun voorraad aardappelen, doch volledig aan te geven. Brusse!. 26° Fcbruari 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr "von B1SSING, Generaloberst. • I (Niel jpidig voor liet Eùippengebied.)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: christen werkmansblad behorende tot de categorie Oorlogspers|Katholieke pers. Uitgegeven in - van 1891 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes