Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

412 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Mei. Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen. Geraadpleegd op 02 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0c4sj1bp91/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

inschrijvingsprijs België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren Losse nummers m 10 centiemen. m AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres op te geven. Aile bijdragen, waarvan de inzender zich aan de Redactie niet volkomen bekend maakt, worden onverbiddelijk geweigerd. Beheer en Opstelraad : Minderbroedersstraat, 44, Leuven. Gedrukt in DE VLAAMSCHE DRUKKERIJ Bestuurder hugo bomans, Minderbroedersstraat, 44, Leuven. Vtaamsch dagbtad " DeStandaard „ ; * Op zaterdag 2 Mei werd te Antwerpen voor ( notaris de Weerdt de akte verlijd tôt stichting , van een naamlooze vennootschap, hetwelke voor | doel heeft de uitgave van een groot Kath. VI. dagblad te Brussel. De zaak is prachtig en degelijk ingezet. De ontwerpers hadden gemeend een eerste maatschappij te sticbten, met een kapitaal van 100.000 frank, en dan korts nadien over te gaan tôt eene verhooging van kapitaal. , Hun vooruitzichten zijn verre overtroffen. Spontaan werden 25o.ooo fr. ingeschreven. Dat ( belooft voor de toekomst. , Sommigen zullen zich afvragen waarom het noodig was eerste de maatschappij te stichten ( en dan het kapitaal te verhoogen. Welnu deze handelwijze drong zich op. Slechts bij de stichting konden de verantwoordelijke personen aangeduid worden, die over de uit-breiding der maatschappij en de stichting van het * ( blad zouden wajten. Deze werden bij algemeene . v. stemmen aangeduid. , * Tôt beheerders werden benoemd de heeren : Dr Depla, Kortrijk. ] Dr Sepleers, Gent. J. Ramaekers, Volksvertegenwoordiger voor , Hasselt. 1 Jacobs, Kandidaat notaris te Brussel. , de Baerdemaeker, Handelaar te Brussel. j Dr Van Cauwelaert, Volksvertegenwoordiger te Antwerpen. « Dr Van de Perre, Volksvertegenwoordiger te Antwerpen. De heer Hillaert, bestuurder der nationale , drukkerij, werd tôt commissaris aangesteld. Verder werden : De heer Van Cauwelaert aangeduid als voor- , zitter van den beheerraad ; Dr Van de Perre als : afgevaardigde beheerder. De Vlamingen zullen met ons instemmen, dat - de beheerraad aile waarborgen biedt. Onder zulk beheer zal ons Vlaamsch dagblad groeiën en ( bloeiën. , Wij vernemen dat de beheerraad deze week \ een eerste vergadering hield om het programma , van werkzaamheid op te stellen en het werk , te verdeelen. Binnen enkele dagen zullen de Katholieke Vlamingen verder bericht ontvangen over de werking. Zij zullen zich eerst bezig te houden hebben met dé uitbreiding van kapitaal, dat niet groot genoeg kan zijn. Hoe grooter het kapitaal is, des te zekerder zal de onderneming gelukken, des te grooter de k'ansen zijn voor elken in-schrijver.Er kan toch niet nadruk genoeg op gelegd worden, dat het hier gaat over een zaak, die eerst en vooral een handelszaak is, en aldus moet beschouwd worden. De Vlamingen die voor de uitbreiding van het kapitaal wenschen te arbeiden, dienen dus wel in het 00g te houden, dat de zaak niet in een bedelarij mag ontaarden ; dat hun vrienden en kennissen niet per brief maar persoonlijk moeten aangesproken worden. 't Zij van heden af 00k gezeid, dat hoe eerder er een machtig kapitaal bijeengebracht is, des te vlugger de beheerraad vooruit kan. Wil hij klaar komen tegen nieuwjaar, dan moet er vlug en zeker gearbeid. ■==== De Schoolstrijd in Nederland. Nu, hier in ons land, zooveel noodeloos gepraat wordt over de schoolkwestie, kan het van belang zijn eens in te zien hoe het daarmee staat in Nederland. Lijk de toestand daar nu is, is het er veel beter gesteld voor de bijzondere scholen dan het zijn zal na het in voege treden van de nieuwe schoolwet hier in ons land : de Staat betaalt aan de schoolbesturen, voor de bijzondere scholen, zooveel als hij geeft aan de gemeenten voor het openbaar lager onderwijs. Men mag zeggen dat tegenover het Rijk, gemeenten en schoolbesturen ongeveer in dezelfde voorwaarden staan. Aan beiden geeft hij : de minimum jaarwedde van de onderwijzers ; 1/4 van de bouwkosten ; gelijk hulpgeld voor het herhalingsonderwijs, gelijke onrechtstreeksche voordeelen, als voor de school- 1 soep, enz. 1 | Maar daaruit mag niet besloten worden dat < openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs op ] ^denzelfden voet staan in Nederland ; voor het rijk j is dit zoo, maar de gemeenten begunstigen veel j j het openbaar onderwijs, puttende daarvoor in de ] ! gemeentekas, gevuld door de belastingen 00k van lien die hunne kinderen naar de bijzondere 1 scholen sturen : in zeer vele steden en 00k in de gemeenten bouwde men echte schoolpaleizen als 1 openbare scholen ; aan de onderwijzers van 1 openbare scholen wordt door de gemeente meer ] betaald dan het minimum, er zijn openbare : onderwijzers die per jaar 1.000 fr. meer hebben i dan hunne collega's uit het bijzonder onderwijs. 1 Het Rijk bekostigt maar ten deele het herhalings- ; onderwijs, in dezen zin, dat de Staat maar betaalt 1 tôt een maximum van 192 lesuren, wanneer in werkelijkheid de lesuren veel talrijker zijn. Tegenwoordig gaat de strijd om de volkomene 1 gelijkstelling. Eene staatscommissie werd door < de liberalen die nu aan 't hoofd zijn, ingericht om te zien hoe deze zaak zou kunnen worden opgelost i en het is werkelijk wonder het verschil na te gaan 1 tusschen de Hollandsche en onze Belgische < liberalen op dit stuk. < In Noord-Nederland zijn vele liberalen goed < gesteld voor de volkomene gelijkheid van open- : baar en bijzonder onderwijs. Misschien wel is de 1 reden hiervan daarin te vinden dat zij denken dat : het verbond tusschen katholieken en geloovige ] protestanten maar samenhoudt door die gemeen- ; schappelijke grieven en dat, wanneer die uit den weg geruimd worden, dit verbond niet meer zal s blijven bestaan, en als gevolg de liberalen veel sterker zullen zijn. t Wat er 00k van zij, met D. Hans, redacteur e van het liberaal dagblad De Telegraaf, zeggen i vele Noord-Nederlandsche liberalen dat het beter ] is dat de liberalen die zaak oplossen omdat « de ] finale gelijkstelling komt toch ». Opmerkelijk is het hoe, in de laatste jaren ï vooral, de bijzondere scholen bijgewonnen hebben ( en hoe de verhouding van 't getal leerlingen der i openbare scholen en dèr bijzondere scholen aan j 't veranderen is : in 1875 waren er in de openbare 1 scholen 386.293 leerlingen, hetzij y5,8°j0 van al de j schoolgaande kinderen ; in de bijzondere scholen waren er maar 123.397, hetzij 24,2 % ; in 1900 1 was het getal kinderen in de openbare scholen j geklommen tôt 508.276 en in de bijzondere scholen tôt 231.534 > de verhouding was dus 68,7 : tegen 31,3 ; eninigi2 waren er in de openbare scholen 566.867 leerlingen tegen 365.887 in de bijzondere,. wat eene verhouding maakt van 60,8 °/o tegen 3g,2 °/0. 1 ■ ■ Elke rechtgeaarde Vlatning moet het zich ten plicht rekenen zelf ingeschreven te zijn op het dagblad « de standaard » en op het geillus-treerd weekblad «ons volk ontwaakt », en aanhoudend propaganda te maken voor beide bladen. ■ :"~rrzzrrz~r.r~::~"~ r: ■ Een ontwerp van Kath. Hnogeschoo! in China. ; Van 16 tôt 19 Februari 11. vergaderde te Tsinanfu, de hoofdstad van Shantung, een confe-rentie, waarin vijftien vicariaten vertegenwoor-digd waren, hetzij door den apostolischen Vicaris, ! hetzij door een afgevaardigde, onder voorzitter- < schap van Mgr. Giesen, apostolisch Vicaris van ' Noord-Shantung. Prof. Dr Schmidlin der Hooge- 1 school te Munster, die China doorreist om de '> gedachte van een katholieke Hoogeschool in ' gang te steken, leidde op 16 Februari de confe- 1 rentie in. ' In de derde zitting, gaf P. Rutten, afgevaardigde van Mgr. Van Aertselaer en Mgr. Bermijn, 1 lezing van een ontwerp, dat wij overdrukken uit het verslag van Z. E. P. Jozef Hoogers, procu-rator der missiën van Scheut te Shanghaï, schrij-ver van de Conferentie : Enseignement supérieur en Chine. L'érection en Chine d'une Université catho-. lique est une œuvre tellement difficile, qu'elle réclame le concours de tous les vicariats. C'est une œuvre aussi, qui ne peut se créer en un jour et qui demande, dès maintenant, une très sérieuse préparation. P n>r que cette préparation puisse se faire sans gaspillage d'efforts inutiles, il importe d'être préalablement fixé sur certains points : Quelle sera la langue véhiculaire de VEnseignement dans la future Université ? Disons d'abord que l'on ne peut songer à faire une Université où les langues anglaise, française et allemande seraient toutes employées comme langues vébiculaires : cela produirait une confusion inextricable, qui ferait certainement échouer l'œuvre* Quant à ériger plusieurs Universités en divers lieux de la Chine, l'une française, l'autre allemande, une troisième anglaise, cela demanderait des ressources énormes, que nous ne pouvons guère espérer ; et puis, ce serait introduire, pour toujours, dans nos œuvres ces rivalités politiques, qui nuisent à l'action religieuse et nous compromettent aux yeux des Chinois. Un troisième moyen serait de s'entendre pour choisir tous une seule langue européenne comme langue véhiculaire : mais en supposant même qu'on parvienne à s'entendre, pour déterminer quelle sera cette langue, il faudra encore que, dans toutes les écoles secondaires de nos missions, cette langue-là soit enseignée aussi parfai- , tement que possible, afin que les élèves puissent , suivre utilement les cours de l'Université. Or je pense que bon nombre de missions ne seront pas à même de donner cet enseignement. A notre avis, du reste, la langue véhiculaire de l'en- \ seignemcnt supérieur en Chine doit être le chinois. Car : : i°) L'instruction est toujours mieux assimilée, quand , elle est donnée dans la langue maternelle de l'élève ; elle est mal assimilée, au contraire, s'il la reçoit dans une langue imparfaitement apprise, comme c'est presque toujours le cas pour les Chinois, qui 1 parlent une langue étrangère. 2°) Les Chinois cultivés doivent très bien posséder leur langue, pour exercer une influence dans la nation. Or comment possèderont-ils parfaitement le chinois, s'ils ne s'en sont pas servis à l'Université, et s'ils doivent user d'une langue étrangère, dès qu'ils parlent de choses importantes telles que science, droit, littérature, politique, religion ? Des Chinois de cette catégorie, même très savants et bons catholiques, ne seront jamais sympathiques à la population chinoise et leur influence sera minime. 3°) La langue chinoise parlée par quatre cents millions d'hommes, ne sera jamais remplacée par une langue européenne. Le Gouvernement, les Chambres, l'administration emploieront certainement la langue chinoise. Notre enseignement doit donc l'employer aussi. Il est inutile de dire que si la Chine, un jour, adoptait une langue étrangère, nous aurions tout le temps d'évoluer avec elle. 40) Le patriotisme des Chinois, — surtout en face des rivalités qu'ils constatent parmi les Etrangers qui vienrent en Chine, — les forcera également à maintenir jalousement leur langue nationale. 5°) Les écoles primaires et secondaires se ser viront évidemment de la langue chinoise : or, comment les manuels scolaires d'un pays (style, histoire, géographie, mathématiques), seraient ils bien faits, si les études supérieures ne se faisaient pas dans la langue nationale ? 6° Il ne faut pas, qu'on puisse reprocher aux missionnaires catholiques de favoriser leurs nations respectives au détriment de la Chine. Durant ces dernières années, l'Université de Pékin par exemple a été continuellement bouleversée par les démarches intéressées de certains gouvernements, qui voulaient imposer leurs candidats, en vue d'avantager ainsi telle ou telle langue. L'Eglise est catholique, et les Chinois doivent > pouvoir recevoir ses bienfaits sans rien perdre de leur < nationalité. J'espère donc que les missions catholiques, en s'unissant sur ce terrain, — terrain vraiment catho- 1 lique, — seront les fondatrices de la première Université natonale en Chine. Après lecture de ce travail, le Dr Schmidlin (professeur à l'Université de Munster) fait remarquer, que l'exécution de ce plan nous concilierait les Chinois ; de là résulterait un espoir fondé de jouir d'une plus grande liberté pour l'enseignement catholique, et de voir cette œuvre s'implanter définitivement en Chine. Il attire cependant l'attention sur trois difficultés : La langue chinoise pourra-t-elle servir, à exprimer toutes les notions scientifiques ? I Des maîtres chinois seront-ils capables de donner l'enseignement supérieur ? (1) Aura-t-on en Chine les manuels nécessaires ? Une discussion s'engage au sujet de l'aptitude de la langue chinoise à servir de véhicule à l'enseignement supérieur. Plusieurs des membres affirment cette aptitude. On fait en outre remarquer, que les missions catholiques doivent profiter de l'occasion unique, qui leur est offerte, de fonder une université vraiment nationale et d'élever ainsi un monument insigne de leur dévouement aux intérêts du peuple chinois. Mgr. Giesen émet la proposition suivante : « Le comité exécutif provisoire, après avoir consulté les vicaires apostoliques de Chine, tant ceux qui ont participé aux conférences (2) que les autres, aura le pouvoir de s'adjoindre des membres, de manière à ce que chaque ordre ou société de missionnaires en Chine, puisse être représenté, s'il le désire. Le projet du R. P. Rutten, complété par la proposition de Mgr. Giesen, est alors mis aux voix et est adopté par la conférence. Wij, Vlamingen, wenschen E. P. Rutten en de conferentie, waar Duitsche, Fransche, Ita-liaansche, Hollandsche, Belgische, Spaansche bisschoppen deel van uitmaakten, hartelijk geluk met hun ontwerp en zijn prachtige beweegre-denen, maar worden bitter als wij denken aan onze Vlaamsche hoogeschool. Men voorziet dat tusschen 1920 1925 die Hoogeschool zal kunnen geopend worden. De katholieken der gansche wereld zullen gemak-kelijk verstaan, dat de zendelingen uit China zich zullen genoodzaakt voelen om hun buitengewone ondersteuning in te roepen. De Vlamingen zullen niet ten achter blijven. ■ - r:::::::rrrrz=r:::..._ z::::::a Vlaamsche Belangen. De Vlaamsche gemeenten en onze taal met betrekking- tôt de Ministeries. — Te voegen bij wat verscheen in Hooger Leven, 2 Mei, 2e bl., 4e kolom : Dranoutre : Fransche stempels. Aspelaere : Fransche stempels. Ronse : Fransche stempels. In te vullen Vlaamsche formulieren worden echter in « goed » Nederlandsch ingevuld. — Toch schreef het gemeentebestuur zeer onlangs 00k Fransch op dergelijke formulieren. Sint-Jan : Fransche stempel. Houthem bij Yper : Op in te vullen Vlaamsche stukken komt Fransch antwoord. Ook het ge-meentebestuur handelt zoo. De gemeentestempel luidt er : « Commune de Houthem. L'Union fait la force ». (3) Thielt : Fransche stempel. Neder-over Heembeek : Fransche stempel : « Administration Communale de.... » Volgens Olsene : Fransche stempels. Hoeylaert : Ailes Fransch ! Groot-Bijgaerden : Fransche stempel, Fransche invulling van Vlaamsche stukken, Fransche brief-wisseling.■ ■ Franskiljonsmentaliteit ! — In La Chronique schrijft Jean d'Ardenne een vlammend artikel omdat de gemeenteraad van Brugge be-sliste voortaan enkel Vlaamsche naamplaten àan de hoeken der straten te plaatsen. Wilt ge eenige brokjes uit zijn factum ? (1) P. Rutten stelde voor te Leuven een Chineesch College te stichten, ontwerp waa.rvoor Kardinaal Mercier en Mgr Ladeuze gunstig gestemd zijn en reeds zou werkelijkheid geworden zijn, had de Chineesche omwenteling nietlosgebroken. (2) Er zijn tôt nog toe drie conferenties geweest te Hong-Kong, te Hankont, te Tsinanfu. Dr Schmidlin stelde voor dat voorloopig comiteit te doen bestaan uit de voorzitters en secretarissen der conferenties. (3) Houthem is ongetwijfeld Vlaamsch geweest in vroe-gere eeuwen. Kurth meent het ook. Nadien werd het verwaalscht. Thans winnen de Vlamingen te Houthem hoe langer hoe meer veld. Overigens, in het voortreffelïjk werk van Dosfel over de Belgische wetten op het gebruik der Neier-landsche taal, bl. 114, staan — volgens de desbetreffende koninklijke bcsluiten — voor West-Vlaanderen geen andere als Waalsche gemeenten vermeld dan : Moeskroen, Dotte-nijs, Herseeuw, Luingne (kanton Moeskroen), Nederwaasten (kan ton Wervik) Ploegsteert en Waasten (kanton Meessen Arr. Ieperen). - (I Negende Jaargang. Zaterdag 9 Mei 1914. Nummer 19

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Leuven van 1906 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes