Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent

788 1
01 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Oktober. Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zs2k64cm4t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nummer 1 Verschijnt met toelatïng der Krijgsoverhei OCTOBER 1917 IK BEN ROELAND HI./V ZIEE EKKElXT MET OU DE GEmL KOSTELOOS OOBLOGSBLAD VOOR DE SOLDATEN VAN GENT 't Is het volk van Artevelde !... Opsteller : Georges goetgebuer, Caporal 1, Avenue des Ursulines — LE HAVRE " I Ons moeder en ons thuis !... i " ' . GENT ! Vol klinkt uw naam, kort als een daad, vast als 't ciment van Vlaanderens wezen en zijn faam. Vechtstad, in heel de wereld staat voor goed en kwaad, geen burcht van koppigheid opeen als m uw oud stout steen. Eeuwen zijn neergeperst door elken muur, door eik gewelf. Als ooil dit harde harte berst, sterft vrijheid zelf. In Gent heb ik geleefd, in Gent heb ik geloofd. Daarom draag ik zoo hoog mijn hoofd, als een die kop en kijkers heeft. Kort als een daad, vast als 't ciment van Vlaanderens wezen en zijn faam, vol klinkt uw naam, GENT ! IK BEN ROELAND Ieder jaar op den vooravond der Gent-sclie Feesten, wanneer de straten we-melden van 't volk dajt blijgezind naar huis trok, lioorde men opeens boven al 't lawaai het dommelend bonzen van (le oude klokke « Roeland ». 0 bronzen lied, nu verstaan w ij uw bedied ! Nu dat wij sinds jaren uw gezegende klanken niet meer vernamen ! Roëlafld ! Daarboven in liet Belfort waart gij de stem van 't oude Gent de fiere stad der trotsche poorters, « het leeuwennest, dat koningen deed beven. » Op uw geroep kwam het Gentsche volk byeen om te strijden voor vrijheid, voor lotsverbetering, deftig zelf'bestaan, en voor 't behoud van eigen zelfstandig-heid ! Borluut, Artevelde, Jan Ilyoens, en gij heerlijke stropdragers, -want Gent al-leen bedierf het Keizer Karel te weer-staan-uw harte heeft gebonsd bij 't lui-den van Roeland, de bronzene ziel van 't vrye Gent. En voor de duitscher op 12en October 1914 de stad binnentrok hebben allen, Burgers en Werklieden, altyd met in-nige erkentelijkheid uw stemme verno-meni want altijd liebt ge geklept,Roeland ; wanneer er vreugde of storm in de stad was, want de Gentenaar, wil bij vreugde jubelen en bij storm werken en redden. Roeland, gij waart de stemme van ons geluk en van ons lijden, gij waart de ziel van 't gansche Gent, en van aile Gentenaren ! En nu terwijl ze zwijgt in ons oude, lieve schoone stad, gaan wij, soldaten van Gent, ze weer doen luiden, hier op het front en in de Centers zooals het Roeland deed voor aile Gentenaren, arm en rijk, geloovig en ongeloovig voor al dezen die, als aile reehtgeaarde Gentenaren : zijn : fier, koppig, eerlijk en getrouw. Aile maanden en indien de geldelijke mogelijkheden het toelaten aile veertien dagen zal «Klokke Roeland » een hand-vol galmen komende van de stad van Lei en Schelde voor hare strijdende zo-nen uitstrooien. Wij zullen zoo eenige stonden leven met onze ongelukkige me-deburgers, die daar gebleven zijn. Ook zal « Ik ben Roeland » die de klank genomen heeft uit liet heilig brons dat onder den draak hangt, bengelen om de jongens van Gent weer heroptebeuren, en te behouden op den alouden weg van de Gentsche eerlijkheid. Geen stad in België, heeft betrekke-lijk zooveel vrijwilligers gegcven als Gent « Ik ben Roeland » moet dus aan de Arteveldezonen, geen les van vader-landslief'de en plicht geven ! Wij stichten dit front-biad, oni u te versterken en te verharden met de hoop dat weldra door ganscli de stad, en boven 't land, Roeland de Groote Roeland, opnieuw zal luiden • de triomfe in Vlaan-derën die gij jongens, zult verwezent-lijkt hebben. E. R. 01 DOBL EN OMZR MM Eindelijk verschijnt een zoolang ver-wacht frontblad voor de Gentenaren. Van onze stad zijn waarlijk vele en groote iuitiatieven uitgegaan, en dat wij, voor wat een frontblad betreft, tegeno-ver andere steden zouden achterstaan, ware een leemte van niet te onderschat-ten belang. 't Is waar, we zijn net als een groep musschen uit eengeslagen geworden en thans over iverschillende ïanden verspreid. Dit is voorzeker een moeielijkheid ge-weest waarom velen hebben geaarzeld de hand aan het werk te slaan. Moeilijk mag echter niet als onmogelijk be-schouwd wrorden. Daarenboven is onze afzondering een reden te meer om een frontblad voor de Gentenaren te stichten. Het zal immers nieuws geven over onze stadgenooten in Frankrijk, Engeland en Ilolland verblijvend en ons voornamelijk op de hoogte houden van hetgeen in onze gelief'de moederstad gebeurt. In den gelukkigen vredestijd van voor-lieen, was elk Gentenaar lezer van een dagblad, en nu zullen wij trachten iets te doen om Uw vroeger blad te vervan-gen. Naast hetgeen ieder Gentenaar moet weten en gaarne weet, zullen wij tevens Uwe zedelijke en verstandelijke opleiding niet uit het oog vsrliezen. Vermits onze stad in de omschrijving van het étappengebied gelegen is, zijn de brieven, die wij van onze duurbaren ontvangen, weinig talrijk. Wij kunneu dus als ©en gemeenschappelijken brief' dienst doen, waarin het nieuws, door enkelen ontvangen, aan aile stadgenooten wordt medegedeeld. Gaarne en met dankbaarlieid hebben wij deze taak en die verantwoordelijkheid op ons genomen. Wij hebben daarbij op Uwe me-dewerking gerekend. Niet aileen omdat vele lianden den arbeid verlichten, maar vooral omdat uitgebreide medewerking het blad aantrekkelijk zal maken. Daarom zouden wij enige medewer-kers willen hebben en bijzonderlijk veel nieuws, dat wij het liefst uit brieven van onze soldaten putten. Onze dooden zullen hier trouw en eerbiedig herdach't worden en hunne na-men in ingetogen lierinnerring afge-drukt.Om dit ailes goed te kunnen doen, zal federeen wel zoo welwillend zijn, ons zoo volledig mogelijk naam en volledig mili-tair adres te sturen van elk gesneuveld Gentenaar, alsmede aile inlichtingen outrent de omstandigheden van zijn dood en het kerkhof waar de begraf'enis heeft plaats gehad. Onze Gentsche heJden, die ginds op het ijzerveld den naam van het oude Gent hoog op hun liauden tillen, moeten hier ook genoemd worden. Wij verzoe-ken dus al onze gedecoreerden om hunne onderscheidingen te laten kennen. Zulk een eerelijst zal ter gepaste tijd kunnen dienen om onze jongens in Gent te hul-digen.Opdat dit ailes kunne gedaan worden kondigen wij ook maandelijks de giften af, die ons zullen worden toegezonden. Dat men met geld de boter koopt weten soldaten allerbest, gezien zij meermalen droog brood moeten eten. Wij hebben wel-is-waar twee jaren lang zakken ge-vuld, maar het waren onze broekzak-ken niet en het is allerminst met ge- j dat vulde zakken waar 't Vaderland in [ steekt, men drukkers kan betaleu. Ons eersfce nummer verschijnt reeds op een tweeduizend exempiaren en wij voorzien een drie duizend lezers binnen enkele weken. Geld is dus broodnoodig om ons bestaan te verzekeren. Ook zal het voor onze soldaten troo-stend en aanmoedigend zijn hunne wel-doeners te kennen. Wij zijn reeds in aanraking gekomen met een Gentsch aal-moézenier, die destijds onderpastoor was op 11. Kerst. Daar hij ons beloofde naar geldelijke hulp te zullen uitzien, mag- aile ondersteuning aan zijn, hier- onder- staand adres worden opge-zonden : E. H. DUFOUR, Xrijgsaalmoezenier D. M. B. 11, Rue de la Paix — Le Havre (S.-I.) Welaan dan, Aretvelde-volk ! De han-den uit de mouwen en onze wenken gevoigd. Dan zullen wij fier niogen gaan op ons eigen Gentsch blad. Dan zullen wij ons als m den geest teruggevoerd zien naar die streek zoo lieerlijk aangeschreven in de gescliie-denis van Vlaanderen... iN.iar Gent, waar Reoland luidde als het stormde in Vlaan-deren, maar ook als het zege was .' Zoo iieeft Roeland eilaas ! zijn droeve, zware toon over onze stad uitgegoten m 1914, toenre de uitsche lafaards ons onge-lukkig volk overvielen, geiijk de kiamper de zwakke duif overvalt ! Maar eens zal de thans toonlooze Roeland zege luiden, | als onze jongens zullen terugkeeren in het i verloste vaderland. Blijven wij intusschen beste makkers ! I dicht bij malkander aangesloten. Ons blad zal de band zijn van vriend^eha1^ die ons onderling aaneensnoert. Lees ons' j blad, geef het voort en leert het kennen ! aan andere stadgenooten. « 1k ben Roeland » en 'k spreke U van huis, van al Uwe geiiei'den... Dat ieder Gentenaar aan mijn grootwording werke. GOETGEBUER van 't RABOT i ONZE GEBOORTE Wanneer men van een groot man zijn ■ levensgeschiedenis schrijft, dan spreekt men gewoonlijk van diens vader, moeder, grootouders en overgrootouders ; er zijn | er zelfs die nog verder gaan en den af-; stammingsboom raadplegen om na te ) speuren lioe het genie zich heeft ontwik-keld;We moeten aan onze « mede-strop-kens » niet zeg-gen, dat het hier met geldt het worden van een genie of iets dat we groot mogen noenien, maar van een blad, een gesclireven, of' beter ge-drukte voortverteller. Maar al stichten wij niet iets wereld-beroemds of groots, 't zal toch hopen wij tôt het herte van onze jongens dringen. Velen onzer vrienden verweten ons te-recht, dat wij Gentenaars nog geen frontblad hadden. Zou er geen enkel « strop » g-evonden worden, die het initiatief- tôt liet stichten van een blad op zich zou willen nemen ? Zoo waren we aan het klagen en aan het r^dekavelen tusschen eenige « stropkens », onder het pakken van een goed pintje ('t Was natuurlijk geen Gentsche dubbel noch triebel zulle... En 't ging er op los, Van eigen op zijn Gentsch. 't Was nog da mijn hoendtje. Ja ! d'Antwerpsche sinjoren hebben wel hun blad en dè mannen van het Soete Waesland met hun schoon blaadje... Waarom zouden wij Gentenaren er dan geen hebben ? Moeten wij a stropkens » missen, wat d'anderen het genoegen hebben reeds lang-te bezitten P Maar hoe aan « Money » geraakt ? vroeg er een, die in Engeland is geweest. « 't Zal wel van ievers komen ! » -ant-woordde een optimist. Begoede jongens zijn er toch ook wel onder de Gentsche soldaten en officieren. « En vanwaar het nieuws halen ? » Er zijn toch nog steeds jongens die nieuws krijgen van « thuis » en algemeen nieuws zal men ons geerne mededeelen. Het pleit was bijna gewonnen, toen een wijsgeer uit het gezelschap nog het bijzonderste gedacht opwierp. « Wie gaat het opstellen ? » ■ ^ J . V We bezagen elkander en vonden noch bekwame sckrijvers, noch dichters, noch advocaten, noch zelfs een klerk onder ons. Onze keus viel toch aanstonds op onzen vnènd Georges, waarvan we vroeger me-iiig K.nap opgesteld artikel lazen en die een ilinlie kerel is. Ook zou hij ons door zijn uitgebreiden vriendenknng veel nieuws kunnen bezorgen. iNiettegen-siaande zijn talrijke Dezigheden aan-vaarde liij geredelijic ons jongens aan den ljzer aangenaam en oehulpzaam te zijn. » w ij beloofden hem ook van onzen kant unze netlerige medewerking en zijn daarom de pen aan liet hanteeren, denkende : « waar een wil is, daar is een weg » en we beloven zells meer voor een volgen-ùen keer. HEINTJE. Gf<00r Dat was de heer Arthur V'erhaegen, volksvertegenwoordiger van Gent, die op ùeptemoer 1. 1. m den ouderUom van iZ jaren, te iirussel overleden is. in het begin van JSeptember 1915 uerd hij door de Duitschers aangehouden en zonder verooraeeling sleepten zij hem * an iiamp tôt kamp, oiu liem emdelijli m een moordend gevang, m YVest rrui-sen, op te sluiten. Het was een man van buitengewone ncfiaamskracht, doch zijn gezondheid w as liei geknakt, toen de Uuitsclie boeien zijne lianden ontvieien, .Daar het hem v^rào^en f >vaS i < ^ ¥: jSfcé■ tfe •. 1 vuxvoegen, verbleel hij te Brussel. vV emig iielgen leiUden zulk w erkdadig en bewogen leven als de heer V erhae-gen. Als mgemeur en architect was nij met de oude kunst mgenomen. Hij legde er zjcJj. vooral op toe onze monumenten te doen herstellen. Door hem werd het « Gravenkastêel » en het a Geraard Duivelskasteei » hersteld. Aan het hoofd staande der Katholiek-sociale werken van Gent, stichtte hij in 15b ï den a Belgischen V oiksbond », die aan zijne partij een nieuwe ij.chtmg op sociaal gebied gai. Hij werd provinciaal raadslid en bestendig aigevaariiigde van Uost V laanderen, daarna lid der Ivamer \ an V olksvertegenwoordigers ea schreef Uaarenboven menig belangrijk werk over sociale vraagstukken. Twee zijner zonen zijn op het iront, een derde is door de Duitschers tôt lo jaien gevang veroordeeld. /'ijn afsterven is een groot en smarte-iijk verlies voor de Eatholieke werklieden van Gent. G. G. Mr. VAN LaERK M. "V an Laere, leeraar aan de Brou-werijschool is overleden. Hij was te Gent-brugge geboren en had in 188T het Brou-wenj — instituut in de Meerstege helpen stichten. Hij was een beroemd scheikundige, eerelid van buitenlandsche scheikundige maatschappij en. BELANGRIJK BERICHT Bij het ter perse gaan van ons blad, hadden wij reeds meer dan viftien hon-derd brieven van toetreding en instem-ming ontvangen. Oude schoolmakkers, menigen onzer vroegere wapenmakkers en allerhande kennissen uit aile deelen van het land, hebben thans gelegenheid gevonden ons een brief te schrijven. Aan allen mijn besten dank en de* verzekering dat we zoohaast mogelijk zullen antwoorden. Een honderdtal kregen reeds voldeening en de anderen mogen binnenkort een ant-woord verwachten. Ook zullen de talrijke vragen mij door stadgenooten gesteid, de gelegenheid geven, algemeene wenken en raadgevingen in ons blad te geven. Antwoord bekomen al degenen, die iets hebben gevraagd, doch elk op zijn toer, gelijk aan den « bidon », bij de uitreiking van de soep. De lledactie. ' 'Si C21 il I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ik ben Roeland: mijn ziel erkent het oude Gent: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van Gent behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Le Havre van 1917 tot 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes