L'écho de Belgique

1775 0
13 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 13 November. L'écho de Belgique. Geraadpleegd op 14 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gq6qz25s63/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

L'Echo deBelgique DE STEM UITBELGÏE yoot God enVâderland. D icu et Patrie Rédaction (Opstei) : 55 Russelî Square, W.C. Administration & Secrétariat : 69 Lombard Street, E.C. No. 8 VENDREDI (Vriidag) NOVEMBRE 13. 1914. Price ld. Naamfeest des Konings 1 >1 ddiiiiccaL ivunnig Ter gelegenheid vans Konings naan feest zal Z.E. de Kardinaal va Westminster eene plechtige Mis oj dragen in de Westminster Kathedra; op Zondag 15 dezer om 101 un Aile Belgen in Londen zullen er aa houden ertegenwoordig te zijn om < te bidden voor onzen beminden Vors De wijdberoemde koorschooll va de Westminster kathedraalzal "onde de leiding van Meester Dr. Terry d " Mis ter eere vanO.L.V. van Lourdes van Tinel uitvoeren met als offei torium " Dextera Domini " vai Koland de Lattre Bij het einde de Mis zal uitgevoerd worden een acht stemmig hymne : " Domine salvun fac regem nostrum Albertum " voo deze gelegenheid getoonzet door Dr Terry. Insgelijks zullen in de plechtig Vespers om 3.15 ure werken van di groote Vlaamsche meesters uitgevoert worden : Magnificat van Willaert aanbiddingsmotet " de profundis ' \van Sweelinck en na het lof Orgel sortie van César Franck. I NOG VERSCHEIDENE BELANG RIJKE ARTiKELEN WACHTEN Ol VERSCH1JNING. Aan Onzen Vorst j, jlu.11 vyiiuvix » v/jl vjv Sire,—Nooit zal uvv volk innige hebben deel genomen aan Uw naam feest dan op heden. Van op het slagveld, van uit di ballingsschap, van uit de verdrukt' landstreek rijst de gedachte tôt U op als tôt den vorst en den vadei Voor U stijgt ons gebed ten hooge " Domine salvum fac regem nostrun Albertum. Heer, red onzen lconin; Albertus." Voortaan zijn het de banden de bloeds die Uw huis aan het Belgisch volk verwantschappen. En 't is een verplichting als die nog nooit op onz schouderen woog, welke ons, u\ volk, jegens U verbindt. Gij weet en bevindt hoe onz zonen en broeders met wie Gij we uw brood wilt breken daarginds oj de vuurlijn, U vereeren en liefhebben Geen brief komt er ons toe vai hen of hunne liefde voor U straal er in door. Wil op dezen uw tragis chen naamdag hier de betuigin vinden van de diepe gevoelens vai eerbiedige liefde en van innige verk leefdheid dergenen die buiten d vuurlijn staam maar wier hart me hun Vorst en hun broeders is. Ook herdenken we met U onz beminde vorstin die eens te mee en met zulken moed het voorbeel* geeft der liefdadigheid. Rijze d dag welhaast waarop Uwe nati aan Hare Vorsten zeggen kunn in eene machtige volksbetoofing ho zij U dankbaar is en hoe zij U vereert Verkoore dan God ons gebed ei zegene Hij, de Heer der heirkrachten de wapenen die daar zijn getrokkei ter verdediging van het heiligst recht. ■* —r——— r—ttitntttw'l ■■ ■—■!! !!!■« ■ iiiiiwwi—11—ml—ju î H.M. THE OUEEN OF THE REF.CÏTANS. Reproduced by kind perrt Uw volk uit het Luikerland, uit : de Kempen, uit Brabant en uit 1 de Vlaanderen, vrouwen en kinderen y en ouderen van dagen, mengt zijn gebed voor U met het gebed van het gastvrije volk dat U mede bewondert ' en bemint : Domine, exaudi nos in l die qua invocaverimus Te. 3 De Stem uit Belgie. v a 1 To the Editor, L'Echo de Belgique. It is thirty-one years since, in i 1883, I was privileged to assiat, for the first and only time, at the cele--, bration of the Fête-day of the King 1 of the Belgian^. I was then study-ing at Louvain, and I remember j; well how the whole University, Rector Magnificus, Senate, Pro-3 fessors and Students, went in pro-r cession to the ancient Collegiate 1 Church of S. Pierre, to assist there-3 in at the solemn "Te Deum." a I Louvain, S. Pierre—what sad and s indignant thoughts they awaken in every true heart to-day ! And for 1 the first time it has become well-^ nigh impossible for the Belgian e people to keep with due solemnity on Belgian soil the fête-day of their issioti of Keturah Collings. King. Very gladly then have we responded to the suggestion of one of the chief représentatives of Bel-gium in London, that this year, in English Catholic Churches, and from English lips and hearts, there should be offered up on November 15th spécial prayers for King Albert the First and his courageous and dauntless country. The High Mass in Westminster Cathedral will be celebrated for this intention ; and throughout the Archdiocese of Westminster, and, doubtless, in rçiany other places as well, the earnest supplication of countless grateful hearts will go up before the Throne of God, beseeching Him to bless with ail good gifts the King and Queen and ail the Royal Family of Belgium; to hasten the day of deliverance from the foe that has so outraged and is so cruelly oppres-sing them ; and to grant peace, joy, and ever renewed prosperity to the people that has sacrificed itself so generously in the cause of justice, and in the protection of Europe against the invasion of Pagan and anti-Christian ideals. This partici pation of England in the célébration of the Fête of the Sovereign of that one of her Allies that has sacrificed more than ail the rest, will be another proof—and such proofs can surely not be multiplied too much —that we are conscious that a debt is due to Belgium that it is difficult wholly to repay, and that we pledge ourselves not to rest until that debt is paid to the full extent of our power. "O Lord, save Albert, King of the Belgians; and, in the day that we call upon Thee, hear us." Francis Cardinal Bourne, Abp. of Westminster. Reeds5,500 Nummers Ons laatste nummer werd reeds op 5,500 nummers getrokken van de-welke er ruim 5,000 gratis werden uitgedeeld aan onze landgenooten. En nog waren we verplicht daar waar er belangrijke getallen gevraagd werden er veel minder te sturen dan het opgegeven getal. De verzending alleen kostte ons niet min dan £2 18s. Men gelieve zich dus niet te ver-wonderen indien men het gevraagde aantal ook ditmaal niet bekomt ; de kosten la en ons niet toe meer te doen. Ook voor de adressen moeten wij J gezien hun aantal een^bij zonderen maatregel nemen. Adressen van gewonde soldaten worden zooals vroeger gratis opgenomen. Voor vragen om inlichtingen ges-teld door personen die over weinig of niets beschikken geldt natuurlijk dezelfde maatregel. Maar voor aile anderen en voor die enkel hun adress willen doen vers-chijnen verzoeken we 6d. in Post-zegels te willen voegen bij elke vraag om opname. GEWONDE BELGISCHE SOLDATEN Personen die verlangen nieuws te verkrygen over gewonde Belgische Soldaten verbly vende in een Engelsch Hospitaal zyn verzocht zich tôt het " WOUNDED ALLIES RELIEF COMMITTEE" in het "Grand Hôtel," Trafalgar Square, Londen, te wenden, waar een volledig register is tôt stand gebracht. Het Committee zou ook zeer geluk-kig zyn, nieuws te verkrygen nopens andere gewonde Belgische Soldaten, opdat eene volledige inlichting zou kunnen gegeven worden door het " Inlichtingsbureel Grand Hôtel " aan de belanghebbende. De " Morning Post " publiceert dagelyks lysten van gewonde Belgische Soldaten in de Engelsche Gasthuizen. Het Committee gelast zich ook briefwisseling van en voor gewonde Belgische Soldaten te bezorgen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'écho de Belgique behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londres .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes