L'écho de Belgique

984 0
06 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 06 Augustus. L'écho de Belgique. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2b8v982t66/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Registered at the General Post Office as a Newspa Telephoon: Central 12 86. • c ~ ^ 12 Bladz. Ooà en Vac'e/./ A°°' JL \ ( De Stem I'Echo de uit Belgie Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd. voor drie maanden. Subscription : îs, gd, for three months, No. 46. ^Oplage 19,0c VRIJDAG, AUGUSTUS 6, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl Pvîpp 1 (\ voor Frankrijk : a fr. *■ -*-U. VREDESVERMANING VAN Z.H. DEN PAUS. Please Read This. Having for some time past called the attention of our readers to the object for which we undertook, from the beginning of the war, the publication of a Flemish and French newspaper, we beg now to remind them, and also the many kind friends who have taken an interest in our work, that we are urgently in need of funds to meet the heavy expenses incurred in the production and extension of "De Stem uit België—l'Echo de Belgique." Through the ever-increasing de-mand for it, the weekly issue amounts to nearly 20,000 copies, the greater number of which are sent free of cost to refugees and the Belgian soldiers at the front. Through its médium many families have been reunited, and it contains, moreover, the officiai list of those killed on the battlefield. Every care is taken to insert items of news which are of the greatest interest to those most concerned, and to include articles which will tend to give them the moral support which they stand so much in need of during their exile. Donations and subscriptions will be most gratefully received, and should be sent to the Hon. Sec., Belgian News Fund. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Een heel jaar oorlog. " Eang geleden, in een dorp van Silezië kwam er een huzaar doorge-draafd. En de menschen die aan hun deur kwamen, vroegen: 'Wat is er? Wat is er ? ' —" De zevenjarige oorlog is uitge- broken ! " riep hij. « * # In den tijd dat ik professor van gescbiedems was begon ik vvel eene een nieuw schooljaar met dat vertel-seltje. En dan zag ik rond wie het eerste de grap beet had en wist aan de oogen die ik links en rechts zag opvlammen welke de vlugste ver-standen van mijn nieuwe klas waren. Zoo diende de uitdrukking van "zevenjarige oorlog" voor een grap. Nu wij echter zelf een oorlog be-leefd hebben die jarig is, verstaan wij al het tragieke dat daar het over-geschoten geslacht deed spreken van den " zevenjarigen oorlog." * * * Al wat er voorvalt, aile omstandig-heden waarin wij te leven hebben, dienen wij te benuttigen te onzer ver-betering. G een tijd mogen wij laten verloopen en vooral geen tijd van bloed en wee, zonder dat wij hem ge-bruikten om ons meer te onthechten van het stoffelijke en ons aan te hechten aan het hemelsche. " Het is ons heilzaam dat wij soms bezwaren en tegenheden hebben, pende Thomas a Kempis neer met zijne diepe menschenkennis, want dikwijls roepen zij den mensch weder tôt be-zinning : dat hij zich leere kennen als hier op aarde in ballingschap levende, en zijne hoop niet stelle, op wat ter wereld ook" Laat ons dat overwegen en ons af-vragen of dit eerste jaar oorlog aan onze menschelijke grootheid en ons bovennatuurlijk leven is heilzaam ge-weest. Ons bovennatuurlijk leven ! Ik kom daar juist uit Southwark Cathedral waar onze geestelijke over-heid op dezen wreeden verjaardag van den 4den Augusti de Heilige Mis opdroeg voor België. Langs de straten naar de kerk had ik Vlaamsch hooren spreken. En nevens mij zei er een moeder aan haar klein meisje telkens het ongeduldig opstond of verstrooid rond keek : " Voor vader bidden, lieveke." Ik was met mijn biddende volk ! En bad mee ! Bidden in vereeniging met den priester die daar het Heilig Misoffer opdraagt, die daar vernieuwt de eeuwi-ge en eenige offerande van den God-Mensch stervende voor de menschen, voor die menschen daar in die kerk, voor ons volk in België, voor onze sol-daten op den Yzer, voor onze vijan-den. ,, Ja voor onze vijanden ook ! * * * O wat ware de vrede er schielijk wisten aile de menschen zich te veree-nigen in den naam van het Goddelijk Slachtoffer van Calvarië, wisten aile menschen te bidden, ook voor hunne vijanden. Men leze en herleze de vre-desvermamng die Zijne Heiligheid de Paus aan aile geloovigen toestuurt. Men leze en overwege en herinnere zich dat het uitgaat van een gezag waartegen onze meeninkjes niet op-wegen, van een Gezag dat niet ver-blind is door hartstochten van welken aan of welke gerechtigheid ook, maar dat spreekt in serene kalmte, van aan den voet des kruises. Smartelijk is het daarom om zien hoe sommige dagbladen die zich al te wijs wanen dit Pauselijk stuk ontvan-gen. Troostelijk moet het ons daaren-tegen zijn te mogen verhopen dat ons Katholiek Belgisch volk 's Pausen woorden zal overwegen, en leeren be-grijpen, elken dag beter, hoe daar de Paus en het Pausdom al doet wat mo-gelijk is om den geesel te heffen die ons getroffen heeft. Bidden wij voor den Paus, bidden wij om den vrede opdat deze oorlog niet veel meer dan een éénjarige oorlog zijn moge. Maar zoo de kelk des lijdens niet kan worden weggenomen, welaan dan dat hetzelfde gebed ons sterke : wij staan in ons recht en vree-zen de marteling niet. P. o Vredesvermaning van Z. H. den Paus. Nadat Wij zonder eigen verdienste waren geroepen, om den allergodvruchtigsten Paus Pius X.,—■wiens heilig en zegenrijk leven werd verkort door het verdriet over den in Europa losgebroken broedermoord—op den Apostolischen Stoel op te volgen, onder-vonden ook Wij, zoo dikwijls Wij Onze angstige blikken naar de bloedbedropen slag-velden richtten, de wringende smarten van den vader eens huisgezins, wiens woning werd vernield door vreeseliike orkanen. Met onnoemelijk leed dachten Wij aan Onze jonge zonen, bij duizenden door den dood 2 weggemaaid, en in Ons hart gevoelden Wij s de geweldige bekommernis van moeders en r echtgenooten, weduwen geworden v66r haar tijd, en de niet te troosten smarten van kinde- g ren, te vroeg beroofd van de vaderlijke tucht. \ Terwijl Wij van ganscher harte de onuit- 1 sprekelijke treurnis van zooveel gezinnen 1 medegevoelden, en begrepen, welke dringende % plichten Ons krachtens Onze roeping van ^ vrede en liefde in zulke droeve dagen zijn s opgelegd, namen Wij dadelijk het stellige c voornemen, met al Onze werkkracht en al v Ons gezag, de onderlinge verzoening der t volkeren te bewerken. Op plechtige wijze s beloofden Wij dit zelfs aan den Goddelijken Verlosser, die door Zijn Bloed aile menschen * wilde verbroederen. v De eerste woorden, door Ons als Opper- v herder der zielen tôt de volkeren en hun re- ^ geeringen gericht, waren dan ook woorden van vrede en liefde, maar men hoorde niet naar Onze nadrukkelijke en welwillende raadgeving. Dit maakte Onze smart nôg z, grooter, al kon het Ons besluit niet ver- ® zwakken. Met vertrouwen bleven Wij ons wenden tôt den Almachtige, die harten en v zielen zoowel der natiën als der vorsten in * Zijn hand houdt, en Wij baden Hem, dat Hij . den vreeselijken geesel zou doen ophouden. Aile geloovigen wenschten Wij met Ons in n vurig en nederig gebed te vereenigen, en om n het nôg krachtiger te maken deden Wij het z vergezellen van christelijke boetvaardig- ? heidswerken. V Vandaag, nu de treunge verjaring wordt herdacht van het uitbarsten der verschrik- t| kelijke vijandelijkheden, rijst nog inniger uit Ons hart de bede omhoog, dat de krijg ten v schielijkste moge eindigen, en weerklinkt nog z machtiger Onze vaderlijke vermaning voor j, een spoedigen vrede. 0, mocht deze ver- n maning het vreeselijk wapengekletter over-stemmen, en, doordringend tôt de elkander 0 bevechtende natiën en hun regeeringen, allen overhalen tôt milde en edele gevoelens. „ In den naam van den grooten God, van onzen hemelschen Vader en Heer, en om den b wille van het kostbaar bloed, door Jezus v Christus tôt onze verlossing gestort, bezweren a Wij u, die door de goddelijke Voorzienig- d heid aan het hoofd der krijgvoerende volkeren fc zijt geplaatst, weldra een einde te maken aan E de afschuwelijke slachting, welke sedert een \ jaar de onteering van Europa is. \ Te land en ter zee wordt het bloed van 1: broeders vergoten. De prachtigste streken van Europa, de heerlijkste lustoorden der J wereldliggen met menschelijke lichamen en puinen bezaaid. Waar nog onlangs handel, nijverheid en landbouw bloeiden, davert nu het kanon, en spuwt alom in steden, dorpen en velden vol vernielingswoede dood en ver-derf.O Gij, die voor God en menschen de vreeselijke verantwoording voor vrede of oorlog hebt te dragen, aanhoort Ons smeeken, aanhoort het vaderlijke woord van c den plaatsvervanger des eeuwigen en ver- v hevensten Rechters, Wien gij van uw ambte-lijke als private daden rekenschap hebt te geven. Wel veroorloven u de weelderige rijk- r dommen, waarmee God de Schepper uw landstreken heeft begunstigd, den oorlog voort te zetten,—maar ten koste van welk een prijs? Die vraag mogen de duizenden levens van jongelingen beantwoorden, die dag aan dag hun bloed en leven doen wegvloeien op de slagvelden ; de puinen van steden en dorpen, van zooveel gedenkteekenen der godsvrucht en het genie der voorgeslachten mogen erop antwoorden ; en ook mogen erop antwoorden de bittere tranen, in de stilte der binnenkamer gestort, met de gebeden, tôt God gezonden aan den voet der altaren. Men werpe voor het overige niet tegen, dat aan dezen geweldigen oorlog geen einde kan worden gemaakt zonder het uiterste wapen-geweld. Men zie af van het voornemen om elkander te vernietigen en begrijpe dat naties niet kunnen worden uitgeroeid. De ver-slagenen en verdrukten tandeknarsen onder het juk, waarin men hen wil dwingen en bereiden een wraakneming voor, terwijl zij aan hun nageslacht een erfenis van haat en wraakzucht overgeven. Waarom zou men dan niet thans in beraad onder hartstocht de rechten en billijke wen-chen der verschillende volken in overweging lemen ? Om welke reden zou men niet thans met oeden wil een onmiddellijke of middellijke /isseling van gedachten beginnen, zooveel 'logelijk rekening houdend met bedoelde echten en wenschen, om op die wijze den reeselijken oorlog te beëindigen, gelijk roeger in dezelfde omstandigheden ge-chiedde? Gezegend degene, die het eerst en olijftak des vredes zal verheffen, en zijn ijand de rechterhand aanbieden door hem dllijke vredesvoorwaarden in uitzicht te tellen. Meer dan op een sterk leger en een krach-igen vestinggordel steunen het evenwicht der rereld, de voorspoed en de vrede der olkeren op wederzijdsche inschikkelijkheid n de eerbiediging van ieders rechten en waar-igheid.Ziedaar dan de kreet van vrede, op dezen reurigen gedenkdag uit het diepste Onzer iel ôprijzend. Aile vrienden des vredes in e geheele wereld noodigen Wij uit, Ons de and te reiken om het einde te bespoedigen an een oorlog, die sedert een jaar Europa erandert in een uitgestrekt slagveld. Moge de barmhartige Jésus door de bemid-eling van de Moeder der Smarten eindelijk t. dezen storm van vernietiging den vreedza-îen en stralenden morgen des vredes—een innebeeld van zijn Goddelijk Aanschijn— oen oprijzen. Moge spoedig een loflied limmen tôt den Allerhoogste, den Schenker an aile goed, Hem dankend voor de ver-Dening der volkeren. Mogen de natiën :rugkeeren tôt de broederschap des vredes a den minzamen wedstrijd op de terreinen an kunst, wetenschap en nijverheid. Mogen ij, als het nieuwe rijk van rechtvaardigheid ; hersteld, voortaan hun geschillen oplossen iet meer door het zwaard, doch door recht-aardige en billijke middelen, in studie en verweging genomen met de noodige kalmte, -het zou de heerlijkste en eervolste voor-itgang zijn ! In het milde vertrouwen, dat de vredes-00m spoedig de wereld met zoo gewenschte ruchten verkwikke, verleenen Wij Onzen postolischen zegen aan al degenen, die tôt e mystieke kudde behooren, aan Ons estuur toevertrouwd, en aan hen, die nog iet tôt de Kerk van Rome behooren, terwijl fij God bidden, dat Hij hen en ons moge erbinden door de banden der volmaakste efde. Gegeven te Rome, ten Vaticanej den 28en uli, 1915. Benedïcttis XV. o Het Treurspel van West-Vlaanderen. " Wie ooit een doode Maged zag." Kent gij de drie tooneelen uit het drama at sedert den oorlog in West-Vlaànderen rordt afgespeeld? Het eerste tooneel : Dat akelig klokkenge-lid, al over dorpen en steden in den donkeren acht, de stem van het vaderland in gevaar, Voor Kleederen voor Heeren en Jongelingen naar cille keus en voor den = OORLOG,— opgemaakt ol op bestelling wende men zich tôt de groote : : en vermaarde magazijnen : ; THE DON, 27/30, Holborn Viaduct, E.C.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'écho de Belgique behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Londres van 1916 tot onbepaald.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes