Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

252 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j96057h68v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Paderborn. 24. Nummer. 19Ï8. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. De Koninginne des Vredes. Op clk tijdperk der geschiedenis is het kenmerk toepasselijk, door Christus aan Zijne Kerk toegezegd, toen Hij verklaarde, dat Zijn Rijk niet van deze wereld was. Ook het tijdperk, dat wij thans beleven. De tranen van den gezaligden Pius X en zijn bittere stervensklacht over den ontketenden wereldoorlog, waren een protest tegen de daden der wereld. De eerste roep, uit de Stad der zeven heuvelen uitgezonden door Z. H. Bene-dictus XV tôt aan de polen der aarde, de eerste encycliek was een kreet om vrede» ierwijl de wereld fier ging op de eerste botsingen van den bloedigen kamp. En opnieuw getuigde Paus Benedictus XV voor de geheele wereld : de goede zaak, welke de Katholieke Kerk voor de volkeren verlangt, dat is DE VREDE. Om dien vrede te verkrijgen hebben Wij bijzondere gebeden uitgeschreven,|zoo zegt Hij, om dien vrede te verkrijgen, hebben onze zonen en dochteren boete gepleegd en gevast en gedaan wat zij konden. — Wij doen nog meer: Wij willen den Hemel geweld aandoen, wij willen de Heilige Moedermaagd Maria voortaan om hulp smeeken als de Koningin des Vredes. Door deze daad van den H. Vader wordt als het ware het werk des vredes ge-steld onder de bijzondere bescherming der H. Maagd en mogen wij den vrede ver* hopen door Hare voorspraak en tusschenkomst bij God. De vrede is gesteld ondet hare heerschappij als koninginne en toevertrouwd aan de hoede en de voorbede van de Gezegende onder de vrouwen. Ook in haar Naam moeten wij arbeiden voor den vrede, opdat deze een afglans moge zijn van dien Vrede, die aile begrip te boven gaat en die eenmaal overblijven zaal voor het Volk des Heeren. Enkele Katholieken, de meeste niet-Katholieken zullen niet begrepen hebben» wat de toevoeging van dien alouden titel aan de wonderschoone litanie der Zoete Lieve Vrouwe beteekende. Zij mogen het thans begrijpen! Zij mogen weten, dat Maria de middelaarster der menschen is bij den troon Gods, de gebenedijde Vrouwe wier hulp in tijden van hevigen nood en verschrikkelijke ellende dringender dan ooit wordt gevraagd. î*î * « De Vrouwe, die ons allen als Moeder geschonken werd onder het Kruis, zij is onze Moeder voor altoos. Zij is onze Moeder in den angst en den afschuw van heden» Zij is onze Moeder in het armelijke leven en het snelle sterven van dezen ontzettendea tijd. Zij is onze Moeder, die met moederlijk mededoogen neerziet op hare kinderen» Zij zal den tijd der beproeving verkorten en de uitkomst verhaasten. Zij was met ons in het verleden; zij is met ons in het heden; zij zal bij ons zijn in de toekomst In het tragische voorspel van dit ontzettende, zwoegende drama, toen tientallen van jaren lang de goddeloosheid hooger klom in onze samenleving en het drama naderde, onzichtbaar en onafwendbaar, heeft Maria ons niet verlaten. Zij verscheen aan ons. Zij koos hare herauten om ons te vermanen en te smeeken, en zij koos hen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Paderborn van 1917 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes