L'indicateur - De aanwijzer

1569 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 April. L'indicateur - De aanwijzer. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jw86h4dr7j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

N° 17. DE AANWIJZER i M JL A* JL ^ ^ w w ^ — Telefoon s 261 foom : as i *-*■- L . , , i -—- liensirepling 1er Irai-, Brnrt- en Si»* M- en Ttlepaiverter BERjCHT met 1 MEI 1918, zal de stu van notaris DE KOCK over bracht zijn van de Goudbloems 3, naar de VIOLIERSTRAAT (hoek der Handelslei), te A werpen. De studie is open van 9 tôt en van 2 tôt 6 ure. Studie van notaris DE KOCK, G bloemstraat, 3, (lioek der Handels te Antwerpen. Uit ter hand te koop RENÏENIERS- en BURGERS1 ZEN : Handels-, Quinteri Matsys-, Eyck-, Maria- en Haantjesleien. Van Maerlant-, Delin-,Van de \Ve BiekorI-, Baudewyns-, Breidel-, A mans-, Robert Mois- en Van Le straten. HANDELS- en WINKELHUI5 Carnot-, Verlat-, Iluik-, Bleekhof Korte Nieuwstraten. VILLAS en VILLAGRONDEN Brasschaet, Eeckeren, Cappellen, ghem, Contich en Wyneghem. ' LABEURLANDEN : te Brass( Edeghem, Contich en Hoboken. IIUIZEN TE HUREN : Rembr; Bleekhof-, Pruinen-, St-Paulus Lange Beeldekensstraten. Inlichtingen te bekomen ter : van nelaris DE KOCK, te Antwc Goudbloemstraat, 3, (hoek der Ha lei). Studie van den notaris DE K Violierstraat, 1 (hoek Hande teAntwerpen. Uitsiag DER V0ORLOOP8SE TOEWI. van cent schoon en weîgelei WIN KELHU te Antwerpen, Troonplaat: hoek der Saksenstraat Slechts ingezet îr. I Opbrengst voor den oorlog 2,50 Onmiddelijk genot. De eindelijke toéwijzing blijft o.i DONDERDAG 2 MEI 191b. oi (T.U.), ter verkoop'/.aal door not Hochstetterstraat, 13 en 15, te Anf Sluiiie vau Notaris Fernand Lozanastraat, 02, te Antwer De Notaris Fernand ISTAS, werpen, zal openbaar verkouj: winst van premie, in twee zittn V1JNSDAGW 30 APML en ■ MIS, telkens oui i uren (1 ■"■), te Edegern, ter lierberg « In h der G rot », bij M. Louis Van Pi GEMEEXTE EDEGEM DRIJ BURGERSHUIZEN, t Contichstraat. Koop I, n. 5, groot 9G8 m. v Koop 11, n. 13 en 11, groot 684 ACHT WERKMÀNSHU1ZE: de Bessemstraat, bestaande uit Koop IV, n. 1, 3, 5 en 7, groo meters vierkant. Koop VI, n. 15 en 1T, groot -Koop VII, n.19 en 21, groot Ci TWEE schoone pereeelen GROND, tegen de Bessemst staande uit- : Koopen III en V, respectieve 139,4.6! m. v. en 1000.44 m. v. GEMEENTE IIOVE ACHT pereeelen BOUWGR ]et>en in de Wanwstraat, dee. van 8 tôt en met. 15, waarva eene grootle heeft van 9987 koop 15 eene grootle van 957;> de andere koopen elk eene gr< bende van 750 m. v. § GEMEENTE MORTSf TWEE PACHTHOEVEN m gen en scliuur, deeluitinake Koopen 20 en 23, respective 1278.31 m. v. en 1035.08 m. v. En tien voordeelige perceele of HOVENIERSGRONDEN, uit koopen 16 tôt en met 10 ; 24 tôt en met 27 ; respectiez :1ÔOO m. V., 3593 m. v., 3568 m v 437.60 m. v., 453.75 m, ml v„ 693.55 m. v„ 789.26 1018.25 m. m. Samenvoeging vnorbelioud' nottreding bij de veilvoorwi paald. i7 _ PT1 4L OKI UIT OaVEBBEELDHEl TE SCKE1DE53 - HANDELSHU tr., Brsderodestraa't, Sj ' 1 antwerpen nt- De notarts L^cSef, te Antwerp.' blijvende, zal m twee ziuingen, op iY 12 DAGEN 29 APItIL on 6 M1J1 i'.'18, i om 4 ure (T. U ), ter verkoopzaal, stersstraat, 13-15, te Antwerpen, met van prenr.e, openbaar verkoopen : . Een SiandeQshujs, staande en g. }ud- Antwerpen, Brederodestraar.. '.M lei), bende : gelijkvloers winkel, e«:t> verandah, keuken en pompplaats, derlijken ingang voor dt kwm tiers c nen hof; op but tusschenveruiep boven de keuken ; op het lsle en ?do v twee slaapkamers ; verders twee n dekamers en zolder, ondçraai dscln 1UI- en voorraadkelder, groot 156 m. v. Vail In gebi u8k- en genottreding bij i voorwaarden bepaald. rve. Te zien de 4 eerste dagen der we* ei' 11 tot 1 uur pn van 3 tot 5 uur ^ ' ■. toftgangskaart. 11US" Voor verdere inlichtingen zich to > ter studie van den verKoophoudein ;EN : taris LE CLE F, Kôlveniersstraat, en Antwerpen. Studie van Meester VAN CU' : notaris te Antwerpen, Capuc Ede- senstraat, GO. haet, openbare Verkoopi VASl EE?4 SCHOOfJ mdt-, Rentensers= itudie of Koopmansh r.dels- met HOF cm aanoaisit! ,83) Magazijn met inrijp BALLAERS'fRAAT, 10 en 8 (nalij de OCK, straat), te ANTWERPEN lslei), p t y— De notaris Van CattGerst» te Ai varblijvende, zal jn twee zittir WOENSDAGEN 8 en 15 MEI 191b om 5 ure stipt (T. IJ ), ter nol IT3®<»R liochstetterstraat, 1^-15, te An met winst van premie, o penbaar 3©n pen: T Q KOOP 1. Een over eenige jarc I O ^ebouwd rentenser-s- of îtooj huis, met twee verdiepen en i ; 1 hof, t,e Antwerpen, Ballaerstraa ' (nabij de Lozanastraat), breed aan l».3i met. en groot volgens metinj 4U decim. vierk.. bebbende gel] 5,800 «rang voorzien van witte marmere ^ tr __ salan, eetkamer, 'i vérandas, door kas, keuken, poinphuis metdubb , - 2 gemakken, overdekte koer en h jepaalu j.|to V0j.tjjep :groote voorkamer ni' 1 '} ure achterkamer; op het 2J® verdie mssen, kamer en kabinet, achterkamer : verpen. keuken : badkamer en engelsch 8008 twee mansardekamers, zolder, 3 - lcelders waarvan eén met wijnbaK Tcrnac en koolkelder; verder afzonderl] lbiH», eigen born.# regen- en beirput ; f pen. lelding en elektriciteit. De mur fonds van keuken en pomphuis zij . , met witte steentjes, de vensters te Mil- kieurd glas, schouwen in marine en met jQ pitch pijrenhout; de vloeren gen, op veran ta, keuken en pomphuis z /f MEI zaïk. Ilet huis bevindt zich in ze ,lanoen staat van or.derhoud. >t Zicht KOOP 2. Een over eenige jar i . gebouwd magazijn raiei aree poori, te Antwerpen. Ballaerst nevens koop 1, breed aan de stra en groot volgens meting 226 me egen de cin»eters vierkant, bebbende ge groot magazijn, winkel en burec ingemaakte kassen ; boven het den winkel : een kamer; ondi .J0 m.v. schoone mâgazijnlteldering loo tegen af de straat tot ongeveor half w : gazijn; het welfsci dezer kelde t 1950.87 deeltelijk gebetoneerd en heeft groote draagkracht. - o- v Zoo en gelijk beide koopen 7kC staan op het plan voorkomende i.oom.v. kaarc /,ij vormen eenen schoon BOUW- grootte van 425 meters 90 decu raat, be- hebbende eene breedte aan de 13.57 meters. ijk groot Samenvoeging voorbehouden delijke ingenottreding. Te zien aile dagen van U t 3 tôt 5 T. U. _. t, Nadere inlichtingen en plans jM), - ter studie van den verkoopho' makende taris vaN oUTSEvi, Capucip i koop 8 60, te Antwerpen. m. v. en m. V. en De meufeeSen en k< )Otte heb- ('t zij aile soorten van glas, sp: kleurd glas) alsook glazenmak zullen ter plaatso openbaar v( L den op DONJJERDAa 16 en et stallili- M1-711918. om 11 ure (T UQ. nde van : " . „T, ijk groot Stadie van notaris DE L.L1 Begijnenvest (lioek Leopo Sestaandè BU STEpTfGeUI 21 en 22 ; Huismeui v„ 633.43 Notaris De Cieene, te Ai Tnsp- aUaar, Kooïer, 17-19, o n-— lnfe 30 aPRIL 1918. om 11 uur ( lai'den lie- ljaar verkoopen : Eenen schoonen Biuïsr nfdruksels der zwarte piano mark « Ada iî ; Studirn van Nôtarissen G.KEYSEN Antwoi'pen en VAN CAUWÉNBE-te Lier. IS UITS.LAG- 5- dfr vo-j.-loopig» to. wijz'.Dg van «en welgj ESTAMINgTHU! o-eleeen te Antwvrpft», Srnuw ikef straa , 27, den hm k nitmakei.d. Kolwa^-iistraai, dpporvlakkig ^ioo winst nieters vierkanr. S3cchis ïngreze'i; 5r. SO *&h. De cind- lijke toev.ïjzing blijft be am* r op WOlSNsUAG S Al Kl l 918, om yfzoïi' ^ r.U.), ter verkoopzaal, Hochsto teiss n'icu-i* 13-15, le Antwerpen kamer Te bezichtigeiï ue vijf eerste dage an'-u- Teraere inliolitingen te bekome • ^ool- studiCn van vooruoemde notanssen. Studie van notaris GHEYSENS. I k, van gravestraat, 12, te Antwerr ,), mits OSVS UIT ONVERDEELDHEI venden T£ TR£D£M len no- sco? I Openbare verkoopir CSEM I van twee welejelegen ",r,: IIANBELSHLIZ ' Keyserlei, 12, en Leopoldstraat te Antwerpen De notaris Ghsysens, te Antv ■ • zal in twee zituagen, op- DONDEIv.1 LîlS 16 en 30 Ai El 1918, telkens om ;» ui (T.U.), ter verkoopzaal voor noti i Hochst ttersstraat, 13-) 5, te Ant\ , met winst van 1/2 «/o premie, open OOi L koop aaubieden : Lozana- STAO AKTWERPcN KOOP 1. Een buitengewoon \ gen hancîeEshuïSj met urij verdi werkhuis. De Kojscrlei, 12, groot twerpen tels vierkant. gen, op Kan kortelings beschikbaar kom< ,telkens KOOP 2. Een welgelegen ha uriszaal, JmiSi Leopoldstraat, 71, mtt twee ; werpen, groot 00 meters vierkant. verkoo- verliunrd mite 3,800 fr. 's jaars. Te bezichtigen de vier eerste da n nieuw- week, van 11 tot 1 en van 3 tot a ur enans" mits io<-gangskaart af te leveien c ichoonen verkoophouaei;de notaris t, n° 10, alwaâc men alJe verdere înlichtm ae straat bekomen. ; 199 met. iiplhiteV. Studiën van notarissen GHE' jang met Markgravestaaat, 12, en il ] omp, Willem Tellstraat, 3, te Anf )l';ophet ;t balkon, 0H5 U2T OWVEROEELDH P : voof Td. TREDEN boven de j rfro^ifi'. i De notarissen Gheyseas en Ci ken wiin- noomd, zullen in twee /.iulagen, o fke riool, DAGEN 14 en 28 MEI 1918 tel Wvlîer- 4 ure stipt (T.I .). ton verkoop ■n en pla- notarissen, Hochstettersstraat, n beklced winst van 1/2 °/o premie, openbaa met ge- aanbieden : ïan'gang) Eenen blok ZEER VOOR ijn inmo-'i GELEGE.'J GR0MDEH, 2 A er goe en ^ VENIERSSTEDEh de in ri j- = VILLA en 4 WERKMANSW0 raat, n» e, ! „„le„en onder de stad Rntwer ît 7.22 m., kiei "gedeelte onder Wilryck l^vloers"; TEGEH HET HftCHTEGAfti .1 met twee (len steenwe.g van Antwerpen bureel en rvci- Beukenlaan, op deze laatst ■raardsch : ^ f- 2, 68 8S> gC(j <j2, 94 en i) h»°t 32? terveldwey n°* i en 3, satnen gre "ë 111 g, aren 32 centiaren en 47 m 111. rmg is ge- yerdeeld in 43 koopen onder v eene zeer yan samenvoeging. . , , , Plans en inlicbtinger te bel afgebeelu st,u<jiën van voornofmde notanss op ne plak- v00r het beziclnigen der villa en blok ter Q0 lJf)i m00t men zjctl vol 1. vierkant, eene'topgangskaart af te leverei straat van voornoemde notarissen. . — Onmid- —' ~ S:udio van Notaris Alplions Jt 1 en van WR^j Tellstraat, 3, le Ant te bekomen BIÏSLi srsr. SGHOONE Hf irsgerieven, s» & ^ fMjCDAG°n met allerbeste la te Contich IENE, 104, ElndeUJke toéwijzing op 1^ 6 MEU'116. om 3 ure(T.L.). Ii ldplaats). ns Van Kov ,n dfi portuii plaats, te CONTICH, van cent IL j.n starkgebouwde hoew » Schapenhage hoeve «, met ; hovenïers- en bouwgpi )6lS boui-i hooi- anweilandj u- CONTICH, tegen de s II steenweg naar Duffel, eenen f u!)!" open- lnge/.et fr. 105,100 en 1,4 Voor inlichtingen wende m aad, waaron- van den verkoophoudenden i m „ Willem Tellstraat, 3, te Antw , -■ Air T nlînn Çlotrorç Iflndir Kiu.u.i U5T TER MM TE KOOÏ F.enen F.IGEXDO.M te Antweri Arthur Goemacrelei, groot onge\ OHO meters vierkant. Voor de vont waarden le bevràgen ligoa sliulie van Nniaris GHEYSENS, Mi ■ ■■'Ovestrant; 12, Antwerpen. (798 !S SGHOONE MEUBELE c De notaris Bow^Vi te Antwerpei. aldaar len hnize, Jaco^sstraat, B ,209 Aiitwerjien. op DI.NSDAG 30 APRIL paald om 11 ure k'.okslasf (to enuur) voormid 1 ure opei'baarhjk ve'koopen : traat, Qe meuSieilen aiclri bevïnde J.»cob5SÎraaij S<, namelijk : n der "salonmeubelea, mahonieb»uten e mer, dito slaapkamer, verschjllige m< " oïïS len voop slaaPkam':r- spiegeks vi liîsieis, tapijeen, schildenjen, gla^\ toYls, sîoelen. keukengeriel', en/. , er {Comptante, betaling mits "0 "/o lark hooging. en. Te zien op Z""dag 23 April 1J18, v: tôt 3 ure (toi enuur) 3 Voor verdere inlichtingen zien w< ter4 studie van den vflrkoophoudende taris, Mor.tenellostraat, 10, alsook te die van Ml r Xavier Verbeeckj ■ g risvest, 55. te Antwerpen. i Boepzaal £l|\ Terninckstraat 1, ^ hoek Kasteelpleinstraat, te Antw Maa.idag 2.3 A-gril 1' om II Toren uur ■erpen, lAtiKiN Ooenbare Verkoopir e tiipt irissen, van f" 8'GHOONI 11:1 lill ,-elgele- on(ler hethestuurvan 1. B. Luraitiri ■pen en jeskundige, en door het ambt van i„(5 me Waarder S. Dirïckr. Schoone slaapkamer Louis XV in ;n" niehout, eiken slaapkamer, salonga ndels- jn ma^, niehout verandabmeubelen veruic- secrétaire. kleèrkassen, lavabos, b tapijten. spiegels, schoone salonmi in vergul I liout, lirandkast, naaim gen '1er keukenmeul>elen,kleergoetl, lijnwa: umr'dén Karapiaaie betal-ng ir.its YSENS verhooging. gen kaii Te zien : Zondag 28 April BSÎ 8U14 at t3t 2 Torenuur. Voor de verkoop van meubelen, fSENS, rijP.I)f kunstvoorwerpen. pianos,en; COLS. u tôt. <!e oudste roepzaal der sta< werpen. •• Maraix -, besiuurd door ysko Iluis van vertrouwen. Scliat in0e schotten. Aile uiaandagen openbare ping. ,Is voor- S016 Eestuur : J. B. LfiM3F.EC ,, — zaaf van 3-15. met r te koop Ilet blijkt uit een exploot. van di nccf [G «1er Verschweren, te Antwerj UCCLI o 24 April 1918, dater ren verzoeke f)FVFN heer Ferdinand Coosemans, koo werpen. Kunstlei, 116, en coi , EENE voor dewelke aangesteld is Me< '«//a nrii Bartholomeeussen, doctor in de N In util avoué, Mutsaertstraat, te Ant f bevel gegeven is aan 1° den heer pen, met gtevens. apotheker te Antwerpen, lei, 1<>3, weduwenaar van dame Cl PAHK 2° zîjr.e dochter Alice Stevens, zc tvi roei) ; en 3° haren echtgenoot Geo naar W il- pravenhoven. ingeschreven te An » gemerktt Van Breest. aat, 31. thans in den 5, en Oos- zon(jcr gek'-n-ie woonst of verl ot, 6 liect., i,inilen de dertig dagen- aan verz ren* , , betalen de hoofdsom van viiftig e jorbehoud duizettd f(ank, schuldig erkend < verleden voor Meester Van Reet :omen ter te Antwerpen, op 9 December 1 en* , October 1905, door den heer Stev. , Beuken- tQn laste van gemeken heer Steve ►rzien van y eenige dochter> ochtger l door een prayenhoven, en daarenboven v semesters intrest. 4 1/s °/o op de e en acht semesters intrest op d. met intresten en onkosten, op str e COLS, zien overgaan tot de openbare ve .„„n„n bij dadelijke uitwinnms-. van d. werpen. gegeven goederen. zijnde : 1° 1 te Antwerpen. Zuiderlei, 164, en G huis, te Antwerpen. Zuiderlei, 1 bij zelfde exploot beteekenis is der grossen van g nnelde ob'ig voerbaar verklaard op 15 Febi z^owel in uitvoering van artikel 8 fe¥ fc Wet, en 90 der wet van 15 Augits & uu w Antwerpen, den 24 April 19. ndën ' ç. verschue Te huren MAGAZIJN, lan vaart te Schooten, nevens M A AND A G gr0ot 20 rneters op 8, dieu ij den heer alle » andel. Voor voorwaard m, Gemeen- wenden 11, Sehuttershofstrj ! schoone fl'iïrbeo't. TaNKOOP EN VEHKO HUïZBN, GRONDEN, enz. " ",'e' n mer gelast zich met allerler b «"reniai of veranderingen aan liulzen fraaien ' loi; Bouwmeester ter beschikli ca.tverdeeld ter plaats op aanvraag. -I lantstraat, 45. 30 verdieren I " - 1 Gevraacd terstond te li e" , nt ô I koop WINKELHUIS met gc 10tan verlielit werkkuis of burg efer te Con werkhuis, liefst ûi^vo|kr OOST-KWARTIl ■en, _ cer (ZUREMBORG) ter VJeigelegen JjouwgrontJeti t< op aile breedtens en dieprens, alsool !! "" tentershuizenj bouwing van t ' rang, met geniak van betaling, gerei of jaariijksehô afkortingen volgen der koopers. NVoor aile inlichtingen vervoege m op het bureei <ier Bouwnaaischapi \et Oostkwartier, Groote Hondstrau\ ; /,a Gezegrde maatschappij verhuu: '»,Qe hare huizen die eene g;oede verd l'18- hebben, beide waters. regenbak dag, en beirput elk afzonderlijk, a prijzen van 500 tot 3,000 fr. 's nde îtka- - ub<- Te koop: «ouw^ronu iren, ! Schoone ftieiiteniei>liu ,'erk 1 zeer goed gebouwd. Géniale van 1 z ' ot' comptante betaling, ook met jaar ver. arbetaliiig naar keuze der koopers, Voor de voorwaarden zich wen m 11 het bureel van de Huuwrhaatschai het Ooslkioartier, Groote HondsLraal ■nden Rovengemelde maatschappij s 1 11 °" beschikking van het publiek a r stu- verhuring, hare huizen die eem 5t-Jo- leidiug hebben, de twee waters 1004 derlijk : put. regenbak, enz. van 500 tot lr 3000. 3C — :rpen ZbbI THEIV )18 Deurwaarders Verkoopi VEST1NGSTB A AT g (nabij de Middenstatie). Aile Maandagen om 10 uur \m OPENBARE VERKOOPIN1 Oudheden, Kunstvoor\ •chts, Schilderijen, Boek< deul Meubelen, Huisra malio; Linnengoed, enz. :nit.uur ddens' Sehatting van iDboedels. mhWpn Tentoonstelling van Schilderij \chien Bureel open van 10 tot 6 uur (T d enz.' Op aanvraag worden de te ^ ' o/" voorwerpen bescheidentenhuizej °'° Inlichtingen kunnen ook verkr _ den bij eenen der heeren deurwa 3, van Gérard Verschueren, Ilande Ed. Van de Putte, De Vrièrt .... Hippollte Vyt, Jodenstràat, 4: - ;,hiMe- juies Se n mit, Van Maerlant .,wendt Rudolphe Jacops. Stephanie , zaal Al pli. Schnapliauf, lange Le< îannen. ____ Gevraagd MEID en KNEC getrouwd, voor alle werk, Schootenhof. HT5 —" TE KOOP GEVRAAG r GROOT HUIS, in goeden s inrijpoort, minstens 300 v. goede lei, liefst Koepoortsti dorp ot' uabijheid. — Schrij" iurwaar- bureel van het blad. len, van van den Juffer zoekt GEMEUBEL] pman te tIER van 1,2 of 3 plaatse soorten, gershuis, eentrum der stad. }ster A. met voorwaarden V. L., bur rechten, werpen, ' August Huishouden van 3 groote Zuider- man in stadsdienst, zoekt araStas; KLEIN HUIS met 1 verd., nder be- deelige voorwaarden. Schr; rges Van bur. van het blad. twerpen, 'i?femTan Deftige jufvrouw verlanf jekèrs tè GE MEUBELD KWARTIEF •i veerti"- mer en keuken, liefst midde bij akten Schrijven A. M., De Moystr il, notaris ms, ihans KWARTIEF insenvan Huwelijk zonder kindere ote Van KWARTIER van 4 plaatî an zevtn Zuid. Sehrijv. J. M. J., bur. ïrste som > twee de 'at van tè ALBERT VON BAR Y S" rkooping, n<> 14. Te huren zeer frai î in pand huisje. Bevragen n° 16. :offiehuis, j^o ig. Scho n renteniersl: 1° winkel- uit ter hand te koop. Bevragei •6, en dat taris Leclel', Kolveniersstraat. gegeven a tien, uit- _ 1 uari 1917, Te huren GEMEUBEL1 877 Burg. TIER van 2 plaatsen, v ti 1916. oude heer, in gesloten huis, 9 Eenige huurder. Adr. bur .v REM' ST-V1NOENT1USSTRI gsheen de Gemenbelde Usunc brusr 14, - stig voor BROUW£RSiyLîET en zich te rpe huren schoon appai lat, T/s. ^ dooreenloopende kamers, o] der, electr., g as, water en w OP VAN houden zondér kinieren. juwwerk, EPifilEL BAWKJNGSitt enz., enz. Tehuren h<î!iooii «em ing. Gaat onKemeubeld kws Van Maer- 4 plaatsen, op het 2d6 verd gemak boven. Te bezichtigf van 2 tot 4 ure. "e" groot " ~ NACKTEGARLSTR ;rshuis met Tehuren,inburgershuis, ijke buurt. tier op het l»,e verdiep, 1 si c ninatspn Een. huurder en .n ROBERT MOLSSTRAAT, 4 > H Te huren HUIS met 2 verdiepen € kelderkeukeu, w. c. en gemak bove Zich aldaar bevragen. . koop lemméstraat, is . ren- Il Te huren twee moderne apparteme 'ersten ten, oorlogsprijs. 1°) schoon verdiep, he idgeld bende : salon, eetkamer, zi'plaats, vera ; keus dah, gevolgd van 8 slaapkamers, terras en hof, groote keuken met nogeene plat ■ , aan de straat, badkamer. 3 kelders, 1 ma '.n 7 sarde. Gas. electriciteit en engelsche w. Ad**** 1810 verdiep. Salon met logia, eetkam< '. zitplaats met balkon, kleine voorkam« %t y keuien en 2 slaapkamers gevolgd van t< eeling ra.se> 1 niansard»-, 1 kelder, 1 badkame , toorn- ^ electriciteit en engelsche w. c. an de ' jaars. 564 ■gggsisuijj en en OOSTKWARTIER (Zurenborg) f.r,ali"o Lombaarde vest îjkiç'che N° 64. Te huren'groot winkelhuis 1 den tot achterhuis. Te bevr. Groote Hondstr., ipij van m , . Tweelxngstraat telt ter Nos 6 eu 60. Te huren fraaie burge roor de huizen besiaande uit 6 plaatsen, keldi î goede zol'ier en hof, aan 38 fr per maand. Hi afzon- prijs 750 1rs 's jaars na den oorlog. Prijzen bevragen Groote Hondstraat, 44 Kleine Beerstraat N* 10 en 53. Te huren Schoone gr( R S burgershuizen met 2 verdiepen en I S keuken grjlijkvloers. Huur 1,600 fr. 'sja H a ***** lia den oorlog. Voor de conaitiën zich i vragen Groote Hondstraat, 44. Schorpioenstraat 53 Nrs 6 en 12. Tehuren GROOTE K TENIERSIiUIZEN, tegen lk200 1rs ji na den oorlog. Zich wenden Groote II çj\ -y ^ straat, 44» ^ ' Transvaalstraat N° 23 Te huren lluici-Villa, verpen ^eer schoonen hol', modem gebouw, ^ zien van de centraleverwarming elect >n paiketvloeren, enz., kelderkeukeu me , '.onderen dienstingang.Huur3,200fr.'8 3-Cl aa ^n oorlog. Voor de conditienzicli len Groote Hondstraat, 44. Groote Hondstraat Nos 16 et 36. Te huren prachtige 3r}j derne meesterswoningen, souteri ai 'prkôonon hovf n* Zich wenden 44 (Jroote Hondsi tf-ehaald. N«> 45. Te huren SCHOON HUIS Jeu wor- 2 verdiepen, kelder* en hof. Huur 1,5 m H»,! • s iaars 11a den oorlog. Zich wenden ; dl UCI O • J . . II • iok . straat, 44, lslei, 135; , . straat, 6 ; J Draakstraat - ' I N° 23.Te huren Schoon rentenier: f traat, <0; met ilor> j^ouk-în gelijkvloers, badk straat, 40; \y. G. enz, Huur 1,200 fr. na den o< :mstr., ib. j Voor de voorwaarden Groote Hondst HT, liefst Cogelslei op hoeve ^r» 23 en 30. Te huren zeer sel en breede Meesterwoningen met ^ I hoven. Huur 2500 frs s'jaars nadôn o q ! Zich te bevragen Groote Hondstra taat, met J Dolfijnstraat met., op I ... aat Kip- N° 11. Te huren schoone burge ren 2218 nlng.in zeer goede voorwaarden geb 1 met anderhalf verdiep en hofje. Huur j na den oorlog. —Zich te wenden 44, i l Hondstraat. ) KWAR- J No 39.Te huren Schoonrenteniei n, in bur- j met een verdiep en kleinen hof, ve Schrijven J haékamer, keuken gelijkvloers. Hu blad. I na jen oorlog. Zich te bevragen I Hondstraat, 44, personen, I N° 57. Te huren ZEER S'îHOON te huren j met 2 verdiepen en groot Werkhuis aan voor- I tig voor bureelen, aan den prijs van : jv. E. M., 1 's jaars na den oorlog. Voor de voo J den Groote Hondstraat, 44. Lange Ruusbroeckstraat ■t KLEIN I ^ slaapka- I N° 55. Te huren of te koop groo ri der stad I met 2 verdiepen en schoonen hof, ' aat 9 I vel 6 meters lengte. Goede en pra ' ' I verdeeling der plaatsen. Huur 1 I s Jaars na den oorlog. Voor de co 3 I Groote Hondstr., 44. m ZOEKT I Lange Altaarstraat ;en, op het I , hlad I N° 17 Te huren fraaie burg I ni^g keuken gelijkvloers, ruime I rieflijke o-aatsen- Huur 1,100 fr. fFlAAT I oorlog Zich wenden Groote Hond ii burger^- I Waterloostraat uis met hof I jîr» 55 <,n 61. Te liuren si i bij den no- I nieestervvoubi((en, met 2 I i>en en schoonen hof, moderne gel I Huur 1.700 fr 's jaars na den oarlc . a *q I de voorwaarden Groote Hondstraa ) KwAn- I oor deftige I — 2«ic verdiep. I ttTTTT1 a-n het blad. I TIB ItîXj XT-E • 1 VILLA MARTHA, Hofstpaat *&T, 17 I te EECKEREP4, tusschen de ;r te huien I oî1 het dorp, groot 1,700 m. —— I Te bevr. bij notaris DE Wl ,32 I te Eeckeren. ■tement van I > het lsle, kel- | c , vo Dr huis- I I VERMAKELIJKHEDE «AAT, 4 I e«l>eldoi*l Kinema Cecil. Kunstlei, 14.— irt 1er van I gen doorloopende vertooningen vj ep Water en I H '/* T. U. - Orkest onder lei >n alle dagen I M» Oe Blaer. % AT, 19 I De Belgiscbe Kinema, De schoonkwar- I 30. — Alle dagen doorloopende 1 let water, 4 of I van 4 tôt 11 T. U.— Groot orkest matifen prijs I diDg van J. Verheyen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'indicateur - De aanwijzer behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes