L'indicateur - De aanwijzer

591 0
28 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Oktober. L'indicateur - De aanwijzer. Geraadpleegd op 22 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/183416ts5j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

42s'° jaargang. Van 28 Oktober tôt 3 November 1917. N° 43. DE AANWIJZER TeieTOon s »i Bureel : OIJDE BEURS, 30, Antwerpen Telefoon s 261 NIEDWE DIENSTREGELING DER TRAM-, BUURT- EN SPOÛRWEGEN POST- EN TELEGRÂMVERKEER Mi gi. M UftMU GROOTE EN KLEINE KAPITALEN te bekomen aan xeer voordeeligen i itpes» op goede eerste hypotnee-ken.—Schi-ijven A. Z. bur. blad. 722 Te koop gevraagd Schoone beste EETKAMER met schouttigarnituur en saïongarm-tuur. schoone karpet en koffer-fort. Onnoodig aan te melden aïs het niet in golden staat is. 58, Van Wesenbekestraat. bu2 ANTIQUITEITEN T. koop gewraagd alla soorten AHTIQUITE1TEK, alsook ACAJOU en EIKEN .rtEsJBELS, Oeschadigd of niet, betaald den hoogsten prijs. ANSELMOSTRAAT, 65. MEUBELEN - OCCASIE Te koop EIKEN EETKAHUR (ge-beeidhouw ))i bcstaanUe uiti2 buî-fetten, geslepan spiegel, coulisse tafel en 6 stoelen, alsook lavabo. Adres bureel van hat blad. TE KOOP ÏS Ma HOO\E HOUTEI* ltOOZI' M, 6«x4«x 19, beste vo«i* iiHaisier» e<i ni xlUlen. Voor «le vooi-xvn itrdei zi<;h \veinl*n l«»t bel h ir. v«n <l«*n» Aa»wijz<jr^. Te Koop gevraagd per occasie GROOT AFDÂK Aanbiedingen te doen per brief ondcp letters 0 V. 5 aan Bore I voor Aankondigingen, Hopland,22, Antwerpen. ISËitlCIlT AA\ DE EMUBS TE HUREN GEVRA'GD, tegen Ok-to jer, UOU groot 3 tôt 5 ha., Iief.t met aanpalenrio hoveniersuroning en achuur, om-geviiigtl :rst jd of met goeda àtaJs-wer jintSing. acur. V.B. du bur.talau. TE HllRENOFTEKOQP GEVRAAGD ; HUIS met ACH f E.RGEBOUW, tôt irtroi.m y van niagazijn, (jupeeî en laboratonum, kierst cetktru.n der stad L6't:gen, ongeveer .Oiu m-t., met gas, water.ei-ing en eSectr. Zich scnr.itenjk te wentien CMji-takstraat, 30. riUlS met groot terreîn te koop gevraagd in de omgeving oer Meistraa.a Bneven met wermel iing van prijs, A. A. ouraei gazet. kflen varia igt uit ter njnJ ta kjo pen een gerie.aijk WiNK-.LHUiS met achteruit of atetier. omstreken St-Jan pïein, Gummaru»sip., enz. Brievàn met opgiaf, lig^ing en koopprijs te zenueni Buj*i van net blad, letters M. E. 20. irten verlangt uit ter hand te koopen, te huren of bail over te nemen, GERUFL3JK WINiŒLHUSS met MA-GA21JN, ûeschikoaar kortelings of na den ooriog, geiegen in de tfon-de;straat, St-Jansplaats, St-Gum-maruâstraat, Carnotstr. of Paar-denmarkt of m eene der meeat bevu.kte straten der stad. Srieven met opgavedar Esgging, koopprijs en oppervKikie te zend^n 2ÛB Sint- Antontussiraat, 20. 738 Heer atleen zoekt KLEiH G£ffiEUa B L0 aUb of VtKDItP, nabij Park of Nationale Bank. Schrijven X. Z., bureel van het blad. Heer met Dame en 2 kiaderen verlangt een KLEIN EN GER9E» LIJK HiJIS te huren. Schrijven A. H. L. 3, bureel van dit blad. 82:< Hui .gezin van 2 personen ver-langitehuPQn,ophetZuid, ftSODERN KWARTIER van 4 plaatsen, mei solder en Kelder, of wel een GER32LF* LIJK HUISJ » Schrijven H.G. A., bur. van het blad. 777 [t en zoekt rnnston^ls iti'PAH fc.-MENT van 4otb p: atsen, gas en electric.| in de omgeving van de Leopold- of Pianiijnleiën. Schrijv. 18, Van Piep;enfreeckstraat. Huishouden zon er kinderen, miduelen van besnaan hebbende, ve langt te huren APPARTEMENT op het verdiep, bij voorkeur tusschen den Entrepôt en Hoof -sta.ie. Schrijv. A. Z. 49, bur. blad. Huisgezin van 2 perso ien gezet-tsn ouJeriom, verlangen miaden de stad een KWARTI te huren v «n 3-4 plaatsen. Schrijven H. B. bureel van het blad. Deftige jufvrouw vcadyt te Huren netproper KAM RiJ£ aan goed-koope prijs, liefst in de 3d0 w k. Sjar jvan A. dagbladenkioek , TeniersplaMs. Klein h isy i nver.^» guehuren modem kwartier van 4 of 5 dooreeïil opende plaatsen, met gas. water, elektr., kel_d =r en zol-der. Matige prijs. Schr jven J. L. 6, bureel van <iet alai. Te HUREN gevraagd MODERH KWARTIER van 4 of B doore nloo en«'e plaatsen met wa ©r, g^s, electr-, kelder en ro!« fier. iA ^tige prijs. schrijven C. A. 3137 Bur. van het blad* WlwKbLhulà met GROOT WERKHUIS Doipsplaats, 37, HOBOKEN De notaris Jos. VAN REETH, in ver-blijf te Antwerpen, daai'toe in recht be-noemd, zal, met tusschenkomst van i\i.er VAN CAUWENBERGHS, notaris te Antwerpen, openbaar verkoopen, ge-lijkvormig artikel 90 der wet van 15 Augusli 1854, met winst van premie, in twee zittingen, op 7 en U NOVEMBER 1917, om 4 ure (lorenuur) klokslag na-noen, telkens te Antwerpen, ter ver-koopzaal Hochstetterstraat, 13, nabij de Beurs. Een goed en gerieflijk WINKEL-HU1S, allervoordeeligst geiegen te Ho-boken, Dorpsplaats, 37, nabij het Ge-meentehuis, hebbende winkelplaats en verscheidène kamers, groot werkhuis met smelikroes, koer, hof en verdere aanhoorigheden, groot 360 meters vier-kant.Ingenottreding tegen betaling. Te bezichtigen de drij eerste dagen der week, van 2 tôt 5 ure (torenuur). Voor aile inlichtingen zich te bevra-gen ter studie van voornoemde notaris-sen, VAN REETH. Hnchstelterstraat, 6, en VAN CAUWENBERGHS, Znider-lei, 182, te Antwerpen. (7795) S'udie van notaris Alions COLS, Willem Tellstraat, nr 3, te Antwerpen. Hofsteie met gronden te SCHELLE Eindelijke toewijzing op MAANDAG 29 0CT0BEII 1917, om 2 uren (T.U.) klokslag namidiag, ter herberge « De Halve Maan », bij den heer Jos. Mer-tens, Antwerpsche steenweg, te Schelle, van : Eene schoone HOFSTEDE, met HOVENIERSGRONDEN, BOUW- en HOEILANDEN, te Schelle, samen groot 5 H., 83 a., 79 ca., uitmakende koopo'i 1 tôt en met 21. sincuts inuBZfl* 21.800 f»-., 715 viîr.d Vier VLOEIBEEMDEN, samen gr (ot 1 H., 52 a., 65 ca., uitmakende koopen 22 tôt en met 25. S'echts inflfut 2 700 fr., 100 vtrd. Plans ter beschikking bij den ver-koophoudenden notaris COLS en bij Mr Slegers, landmeter te Contich. (7797) Witiestraat (Kiel) en Zurenborgstraat te ANTWERPEN De notaris Paul DECKERS, te Bor-gerhout, zal op MAANDAGEN 12 en 19 NOVEMBER 1917, ten i ure (T.U.), ter verkoopzaal der notarissen, Hochstetterstraat, 13, te Antwerpen, met winst van premie, openbaar verkoopen: KOOPEN 1, 2 en 3 : DRIJ WERK-MANSWONINGEN met half verdiep en hof, te Antwerpen (Kiel), Wittestraat, n™ 42, 44 en 46 (nabij den Boomsche-steenweg), elk groot 150 v. m. KOOP 4 : Goea BURGERSHUIS met kamers en verandah en keuken met anderhall verdiep, kelder en hofje en verdere aanhoorigheden, Zurenborgstraat, 45, te Antwerpen, nabij de Lange Leemstraat, groot 81 v. m. Te zien op drij eerste dagen der week, van 9 tôt 11 uren (T.U.), 's namiddags van 2 tôt 4 uren (T.U.), met toegangs-kaarten. (7799) OOST-KWARTIER (ZURENBORG) Weigelegen bouwgronden te koop op allé br- eiiten8 en dieprens, alsook ren» teniershuizen, bouwii g van e-T-ten i ang, met gemak van bnt Iing, gereed geld of jaanijk>che afkortingen volgens keus der koopers. Voor aile inlichtincen vervovgf m- n zich op het bureel <ier Bouxomaaischappij vun 'wt Oosthioai tier, G'oote Hon<lstrmt, 44.— Gezegde tnaatschappij verhuurt ook hare huizen die eene g-oede verdeelingr hebben, beide waters. regenbak, born-en beirput elk afzonderUjk, aan de prijzen van 500 tôt 3,000 fr. 's jaars. 564 Te koop: Bouwgronden en Arhoone ltenieni< r<»hiiizeii, zeer goed gebonwd. G^m^k v^n b» t iling of coin tantebetal ng, o k m^tj -ailijk&che afhet Iing naar keuze der ko- pe- s, Voor de voorwaarden z rh wenden tôt het bureel v;in do •■uwmn.atschappij van het (toslkwartier, Groote Honds'raaf, 44. Bovengemeldemaatschappij stelt ter beschikking van het publiek voor de verhunng, hare huiz«n die eene goede leidine hebben, de twee waters ataon-derlijk : put, regenhak, ena. Prijaen van 600 tôt tr 3000. Studie van notaris Emile DECKERS, Arenbergstraat, 6, Antwerpen. UITSLAG der voorloopige toewijzing van : Land en Grond ondar MORTSEL dienstig voor LANDB0UW, HOVE-N1ERS, LUSTTUINEN of BOUWGRONDEN, een blok uitmakende groot in oppervlakte 14,705 vierkante meters, geiegen onder Mortsel, op korten af-stand van de standplaats terminus van den elektrieken tram en de statie van den Ouden-God, tegen de krijgsbaan van Luythagen naar Borsbeeck, ver-deeld behoudens samenvoeging in 22 koopen. fléchis îDgezet, verd. inbegr. tr. 29.100 Eindelijke toewijzing den 7 NOVEMBER 1917, om S 1/2 ure (torenuur) klokslag, ten koffiehuize t< Het Rozenhof », aan de statie Ouden-God. Voor plans en inlichtingen zich te be-vragen .n den voormiddag ter voor-melde studie. (7803) Verlindensiraat, 11, 14 en 10, Borgerhout nubij de bteiluiKersUaut De notaris Paul DECKERS, te Borgerhout, zal op UiNùuAunN 30 UCl'U-BER en 6 NOVEMBER 1917, leri 4 uren (T.U.), in de « Steeuzagerij », îokuai Dupont, iVloorkenspleni, te borgerhout, openbaar verkoopen : KOOP 1 : Goed BURGERSHUIS met han veiuiep, twee K-oiueis en veiueit aanhoorigheden, hoi, enz., Verlinden-suaai, 11, te Borgerhout, groot 72.3i vierk. meters. KOUP 2 : Goed BURGERSHUIS met hall verdiep, kelder, koo.kot en hof, en verdere aanhoor.gheuen, Veilniden-straat, 14. te Borgerhout, groot 100 v.m. KOOP 3 : Goed BURGERSHUIS me, half verdiep en verdere geriel'lijkheden, nevens voorgaande, Verlindensiraat, 16, te Borgerhout, groot 100 v. m. Huurprijs van elk huis vôôr den "ooriog fr. 22 per maand. Te zien op de drij eerste werkdagen, van 9 tôt 11 T.U. en van 1 tôt 3 T.U. (7801) VI£3SELD!JK De notaris Emile VAN DER AVOORT, St-Jacobsmarkt, 52, zal, ten overstaan van den heer Vrederechter, op DON-DERDAGEN 15 en 29 NOVEMBER, om. stipt 12 torenuur, onmiddellijk na aan-komst van den tram, ter verhoorzaal van het Vredegerecht te Santhoven, met winst van verdieren verkoopen : Eenezi schoonen EIGENDOB geiegen te Vierseldijk, bestaande uit schoon RENTENIERSHUIS, LAND-BOUWERSWONING en twee WERK-MANSWONINGEN, 't al eenen blok uitmakende van 5150 v. m., behoudens verzameling, verdeeld in 3 koopen. (7804) BIJ STERFGEVAL EN OM UIT ONVERDEELDHEID TE SCHEIDEN U ITS LAG van een Winkelïmis Prinsesstraat, G, te Antwerpen De notaris Jos. DE RIDDER, te Borgerhout verblijvende, zal, met tusschenkomst van Mter de GROOFF, notaris, te Schilde verblijvende, op WOENS-DAG 31 OCTOBER 1917, om 4 ure na-middag klokslag (torenuur), ter Wol-zaal, Korte Klarenstraat, 12, te Antwer-; pen, toewijzen : Een WINKELHUIS met twee verdie-pen, zeer wel geiegen te Antwerpen, in de Prinsesstraat. 6, oppervlakkig groot 61 vierkante meters. Verhuurd vôôr den ooriog aan 100 fr. per maand. Thans opbrengende gedu-rende den ooriog 50 frank per maand. Slechts îngezet fr. 8.100 Te bezichtigen de vier eerste werkdagen der week, van 11 tôt 1 uur en van 3 tôt 5 ure (torenuur). Voor verdere inlichtingen te bevraren ter studie van den notaris DE RIDT)F,R, Veldstraat, 73, te Borgerhout. (7802) fc^oon gemssbîesfd kwartier of kaiser ta huren UAANTJESLEI, 1 O * Roepzaal MUDJSRJSiS UraautnaïKi, y, Amwei^en DOOR AFBREKING VAN HUWELIJK Openbare en zekere Yerkoopiog van een prachtige IKUMINSTALLATIE iiuull S^lilwIlU 11CUDCUUC 1 en bestaande uit : Notelaren SALON-! AMn u uJLtMiiN 1, stijl Loedwijk XVI, i beKleed mei ioze zijue, schouwspiegel, I vurien, raamganuturen, carpet, elek-trieke lus^er, marmeren schouwvazen en buste, voets'ak, gravurcn, Saksische beeiojes, enz. Een schoone EETZAAL, Engelsche stijl, in Hongaarsche e.k, en bestaandt un een groot buffet met ronde spiegel, dienbuffet, schouwspiegel, uittrektafe.. 6 lederen stoeien, 2 club-zetels, linoléum, schilderijen, Engelsch tafelser-| vies, mokatassen, kristal, voorwerpeu in metaal, enz. Eene schoone ROOK- of VERANDAH-KAMER, moderne stijl, in verzilverden eik, carpet, Chmeesche vazen, déjeuner-servies, sieraadplanten, enz., grooU eiken PORTE-MANTEAU, elektrieke lantaarn, enz. Kostbare SLAAPKAMER, in geboen den notelaar, stijl Lodewijk XVI (neger stuks). schoon doorgestoken KAPOK-KEN MATRAS en hoofdpeluw, raam-garn tuur in cretonne, tapijt en bed tapijtjes. lavabogârnituur, en andert benoodigheden, door Louis SIMONS, aannemer van verkoopingen, bijgestaan door het amb van deurwaarder Frans SELS, te Boom verblijvende, in de Roepzaal a MODERNE », GRAANMARKT, 9 De verkooping geschiedt komptant en met 10 0/0 verhooging. TENTOONSTELLING : Zondag 28 October, van 11 toi 2 T.U. Maandag 29 October, van 3 toi 6 T.U. Men neemt goede'ren aan voor de vol-gende verkoopingen. Afhaling ten hu.ze met wagers zon der firma. Men kan voorschotten belcomen op de tekoopge-stelde voorwerpen. (7806) Roepzaal ..MARN1X" Terninkstraat, 1 hoek Kasteelpleinsiraât, Antwerpen Maandag 29 Ccfober 1917 om 11 en 4 Torenuur Openbare Verkooping van Prachtige MËU8EEP door het ambt van deurwaarder G. DIRICKX, bijgestaan van J. B. LAMBRECHTS, bestuurder van open-bare verkoopingen, in de zaal MARNIX: R.jke slaapkamer in mahoniehout met twee bedden en twee spiegelkas-sen, schoon groot buffet, peluche gor-dijnen met draperies, Smyrnaiapijten, naaimachien, moderne spiegel met con-sool, salongarnituur Louis XV, slaapkamer in notelaar met twee bedden, eiken eetkamer, buffet-étagère, spiegel-kassen, coulistafels, stoelen, slaapkamer met groot bed, spiegelkas. lavabo, vuren, foyers, linoléum, verandahgarni-tuur, porselein, breekwaar, eetservies in echte Limoges, schilderijen en gra-vuren, schoon buffet-piano, traploopers in nieuwen staat, prachtig schouwgar-nituur, DICTIONNAIRE LAROUSSE ILLUSTRE, 7 deelen met bijvoegsel. Om 4 Torenuur Openb&rc Verkooping van eene schoone verzameling Oude en Moderi.e Boeken Catalogus te bekomen in de zaal « MARNIX ». Komptante betaling met 10 0/0 verhooging.TE ZIEN : ZONDAG, van 11 lot 2 Torenuur. Voor den verkoop van meubelen, schilderijen, kunstvoorwerpen, enz., wendt u tôt de zaal « MARNIX », Huis van vertrouwen. Voorschotten. Schat- j tingen. Bostuur : J. B. LAMBRECHTS. (7805) ( BÉTON ARMÉ ! Ontwerpen, prP'sopgave en ultvoe-rlng van GEWAPEND BÉTON voor aile toepasslngen: alsook voor fa-briskgeljouwen en waterdlcht maken van kelflars. DE MEES, Ten Dorpelel, 18 Ouden God. 77s GROOTE en KLEINE Biiiteiipeûbren le Koop 3 Eïgentiom, 8 hectaren, bestaande uit SoiIOOaE \1LLa met gi ooten fruit-nof en schoone dreven, beplunt met zware •-ikenbsomen, voorts kleine boerderij met t)9.ste labeurgrond en weiden en 1 hectaar denneboBch, prijs. 55,000 fr Ei^endom, 28 hectaren, SCHOONE VILLA met f-uithof goeae labeurgrond, weiden en 10 hectaren denneboscheu, prijs 60,000 fr. Ei^eudom, 125hecraren, bestaande ait PRaCHTIG K\bTEEL, remisiën, serren, parken, groote hoevr en ong-veer ô0 hectaren dennebostchen, prijs 450,000 fr. B». *& * Eigendom. 146 hectaren GROOTE en SoHOOnE BOERDERIJ met ^tallin gnn, 80')uren. grooteu bo m^aai d, 40 hec-i -ren d» nn bosschen, alléibeste Tetweiden "mgeven door oogreTHer 6000 canada en j ikt nboomen, liggingprov. Limburgtegen j [Ioll grens, tegen IJztrenweg, prijs fr. 300,000. Verschillende groote en kleine BOEB DERIJEN te koop. Kapitalen te bekomen. Schriiven A. D. S bureel blad. wm m m'mm m wêêm—■ Jos. EOCKX 16, Kolveniersstraat, 16 ANTWERPEN INKOOP van Boeken, Oudheden Schilderijen, enz. Openbare verkoopingen aile 2 maanden HUI3 BESTICHT IH I33S VOORSCHOTTEN op te te varkoopen voorwerpen 1 I ANTVER PÏA j GR00THANDEL « in gek'euide en andere papiaren l voor Boekblndera, Doozanmakors, | Cartonnagefabriskttn, Sohrljnmak«rs «j «n aanv«rwftnt« vakken « Otto Veniusstraat, 5 1 (naMJ de Leysstraat), ANTWERPEN | B1JZ0NDERHEID ln aile soorten | Blinkend, Marmer- en Mozaïkpapler, ; Ghagrijn-, Moiré- en Lederpapler, « enz., enz. | Mijnheeren, Laat uwe kostumon, pardessus, ja- | quetten, broeken, vestons, handschoe- ? nen, hoeden en kravatten wasschen of t verwen in de stoomverwerij A. VAM WËËKEV f 93, Meehelsehe steeoweg t Telefoon 3093 Kunstlei, 38, Kasteelpl instr., 67 £ en Vondelstraat, 8 TAPIJTKLOPPERIJ en WA88CHERIJ RODWZWART IN 12 BREN Zeer lage p-'ij^en -771 "rô'bijns lieert d© BESTE KOLEN vro:g:r Riemstraat, 10, IV tJ 777Ï KLOÛSTERSTRAAT, 20 (nabij den Oever). itudie van notari» VAN DER SCHOOT, Ar»mberg»trMt, 14, Antw^an. T"w©q sohooae Elenteniershnizezi "E KOOP met gemak van bet&ling, iet eene geiegen begin Mechelscho-teenweg, nabij de Nationale BanS. ppervlakte 250 vierkante mettra. Het andere Lange Leemstraat, < pp«r-lakte 470 vierkante meters. Geschikt voor advoeaat, g«neesh»»r, nz. Zich t« wenden ter studi* van âtin [Otaris. "E?!e Tpits.l®zi e bekomen op hypotheken ; 2ich ta ?enden ter studie van notari» VAN 1ER SCHOOT, Arembergstraat, a. 14, e Antwerpen. 7101 Schoon kwartier ; huren van 5 doorpenloopende laatsen, met waterleiding, gas, elder, zoldering en mansarde, op et 3" verdiep. Zuiderlei, 163. I EilTOONSTELUlirN vsn l stBk f ,y n van gekende meesters van 11 tôt 8 uren, in de alerij LAMORINIÈRE, sSeir, 75 Zaal WYNEN, Meir, 47 Zaal BIIYLE, Msir, 12?), en Salon "CAMP3",L8opoldstraat, 51 Ëestuur OL'I .AUME GAMPQ PS1VATE GA' /: *, Parochiaanstraat, iitwerpen. «Herlo voor verzekerlnnen en werd mgen bij atupfgewao^n 7~0 OUDE EN MODERNË " SCHILDERIJEN van icwaliteit I* Peellaert, •xp«rt*ftohi*d«p Hep telllng van Schild«pijest 6if Htrtteilen der Muséums DESKUN0I6E ONDERZQ K IIGCH CHILDER8TRAAT, 9. te Ar.twarpen MiNMMHINIMMI î L' MÉTROPOLE • ! ANVERSOISE | NAAMLÛOZE MAATSCHAPPIJ ^ | verzekTringen | | VAN ALLEN AARO t ! Kapitaal:Fr. I9600,000 f i » i Maatschappelljke ' jt«l «a BarMlto : • ! 19, LEYSSTRAAT, 19 S ANTWERPEN S : Eiaendom i)er Maatsohapplj S s f Krnstige .'erte^enwoor- • ; divers gevraagd 7777 J • 8WII3HII • "SERIC^T AAN DE DAiSEN ik heb de eer U ter brenoendatikv-na IE &u-«tt*s dm LAA STE XIRîL iVlfi STOFFE.'V ter uwer leicbik-kirig heba Aanu-ezien de huidige •ligheden zal ik de pr 200 URtï OG£LIJK STtLLcïf. Kosiuum kompleei «f 45 fr. tôt 83 fr. en meor. parité s van mi 3Q fr. tôt 69 fr. en meer. A eookrokken msan v^ordeelige oriizen. M n mag ook de stof self le» veren. •I. V;»ii Gorp DAM'- .LEER ..ASER »t- Ara : rnat, 40 j (G eloten huis).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks L'indicateur - De aanwijzer behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in - van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes